Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanenses, Stabianae"

See other formats


TVtfc LIBKAdT 
IRtGHAM YOUNG UNIVERSm Digitized by the Internet Arciiive 
in 2010 with funding from 
Brigham Young University http://www.archive.org/details/inscriptionespar42zang CORPVS 
INSCRIPTIONVM LATINARVM CONSILIO ET AVCTORITATE ACADEMIAE LITTERARVM REGIAE 
BORVSSICAE EDITVM VOLVMINIS QVARTI SVPPLEMENTVM BEROLIN! APVD GEORGIVM REIMER 
MCMIX 67^ 

^^' INSCRIPTIONVM PARIETARIARVM POMPEIANARVM 

SVPPLEMENTVM 

EDIDERVNT 

AVGVSTVS MAV ET OAROLVS ZANrTEMRISTER 

ACCEDVNT TABVLAE CERATAE 

EDITAE A CAHOLO ZANGEMEISTER 

ET 

VASORVM FICTILIVM INSCRIPTIONES 

RDITAE AB AVGVSTO MAV 

PARS II 

INSCRIPTIONES PARIETARIAE ET VASORVM FICTILIVM 
EDITAE AB AVttVSTO MAV 

ADIECTAE SVNT TABVLAE LITHOGRAPHICAE TRES ET PORMA PARTIS POMPEIORVM EPFOSSAE BEROLINI APVD GEORGIVM REIMEK 
MCMIX BRI5HAM YOUNte UNIVERSITY 
»OVO. UTAH PRAEFATIO Inscriptionfs et piirielnriai' et vasomm ficlilitim, qiiotquot post ab- 
saliitiiin Corpoiis insciiptionuni volumcn IV prodierunt, omnes fere recens 
cffossaG tleseriplne sunt nt(jue cxceptis paucis editae et nb ils qui et- 
foasionibus praesnnt et in actis Instituti arcbaeologici Gormanici. Auctores 
pnnoi snut. 

Oiornah deqU sravi dt Pntupei^ nnova serie. lu vobuninc I i)ng.281 — 288, 
vnl. II pag. 1. 2. 34 quaednm ediiiit Cnrmen Rakone; alia ibidem 
Kduardus Bkizio. Quae omnin a Znngemoistero Corporis volumini IV 
auctarii oddendorum nomino prnemissa huie supplemento suis locis denuo 
inserui. Mox .alia ibidem pag. 162—164. 180—182. 225—227 edidit 
lulius i»E Petiia, et vol. III pag. 18— 10. ol. 98—103 Antonius Sogi.iako. 
Isdem commentnriis iuscrta snnt acta cftossionum diurna ((Jiornale dei 
soprust(inii)^ qnae tertii voliiminis pag. OG. 133 — 135, 140 — 141. 1G6— 173. 
254 inscriptiones exhibeut ab eoilom Socrliano fero descriptas. lu qunrto 
volinuiiip. quod ad fim^m nou pcrdnclnm cst, nihil iimsl quod :ul noslrani 
reni facial. 

Xotizie degli Kcavi di anlichita comunicale alfa r. Accademia ,dei Lincei 
per ordine di S. E. il miimtro della pnhblica istruzione. Contincnt inde 
ab anno 1876 et cffossionum acta dim-ua *■( Sogliani relatioues, quibus 
nmnes fere iuscriptiones liis annis repcrtas et ab ipso diligenter et perite 
descriptas iiiseruit. Auno 1902, cum Sogliano a l'ompeis abesset, Ro- 
bertus HARlBr.Ni edidit titulos, plerosque ab ipso, paucos nb Hectore 
GAnRiti dcscriptos. 

In Ephemeridis epigrapfiicae volnniinis prinii(lS72— 73) pnginis 160—174 
vasorum inscriptiones ab ipso descriptas edidit Bhizio, pag. 175 — 176 
alias n luHo de Petra {Giorn. d. sc. II I8I) descriptas Ricardus 
SciiOENE, pag. 49—54 parietarias a lulio do Pelra, Eduardo Hrizio 
{Giom. d. sc.% Adolfo Trendelenburg iliull. d. Jnst.), png. 177—181 ab 
ipso descriptas Z\ngemeistek. 

Bulhtlino deW Itistituto di corrispondenza archeologica. Anni 1871 
paginis 175—176 quaedam ex iis quae Baroue et Brizio {Giorn. d. sc. 
1. II) ediderant correxit A. TRENUELENnvRu. Anni 1872 p. 164 R. Gaede- 
ciiENs duas inscriplioues pictas edidit. lude ab anuo 1874 ipse et de 
aedificiis etlossis' rettuli et iiiscriptiones a mc descriptas cdidi. Idem 
tacere perrexi in eornndem actorum nova serie, Mitthedungen des 
Kaiserlich deulschen archaenlogischen Jnstituts, Romtsche Abtheihinrj, iudc 
[ ab amio 1886. 

losepbus FioiiKLLi duobus libris, Gli scavi di Pompei dal 1861 al 1872, 
rtlazione al ministro della istritzione publica, Napoli 1873, et Vescrizione 
di Pompei, Napoli 1875, titulos nonnullos inscruit, inler quos paucos 
post editum vol. IV dotcctos, apographis usus et suis etPetrae ctSogliani. 

IV s. Aloisius Vioi.A relationi snne Gli scavi di Pompei dal 1873 at 1878, 
editae in librij Poinpei e la regione sotterrata dal Vesuvio, NapoU 1879, 
iiiseruit ex inscriptionibus et parietariis et in vasis fictilibus scriptis 
quaecunque ei alicuius momenli csse visa sunt, aecutiis fere apographa 
in ephemeridibus siipra scriptis edita. 

Aemilius Prusviin libro suo, Pompeji, die neuesten Ausgrahungen von 
1874 his 18S1, Lclpzig 1878. 82, paucos titulos inseruii ab ipso de- 
scriptos. 

Anthologia I.titina edd. Fr. Jinecheler et A. Piese. Pars posterior: 
Carmina epigraphica conlegit Vu. livEcriEi.EU. Fasc. 1 — II. Lipsiae 
1895.97. Prodromum edidcrat Buecbeler: Anthologiae Latinae specimenl 
(Oryphisw. 1S70). II {Ehein. Mns. XXVI p. 127). III (Bonnae 1876); 
bunc nou citavlmus. Pariclarias melricas tum cognitas onmes in bis 
fasciculis Buechelerus edidit ac docle vi sagaciter illustravit, ibi quoque, 
iibi metrum non plene comparet, quid scriptoris animo obversari potuerit 
divlnando quaerens. Non descripsit ipse titulos, sed edilis fcro, raro 
amicoruni apographis usus est. 

Hermanuus Des.sav libro suo Jnscriptiones Latinae selectae (Berolini 
1892— 190G) aliquot ex his titulis inseruit et parietarios (5142—5147. 
6398—6445) et vasis lictilibus inscriptos (8582—8602) usus Imius 
supplementi foliis nondum editis. 

Fridericus Carolus Wick Neapolitanus in Hbro La fonetica deUe 
iscrizioni parietarie, specialmente in quanto risenta delP Osco e accenni 
air evolnzione romanza, Napoll 1905 (in Atti delV Acc. di Archeologia, 
Lettere e Belle arti, vol. XXIII) egit de iis tituHs qui a communi primi 
p. Chr. saeculi usu receduut. Nou ipse titiilos descripslt neque cou- 
tulit, sed usu,s e.st editis, ncglectis tumeu (pine iu Mitt. d. rom. Inst. per 
vigiuli fere annos edideram ego. 

Idem WicK in libro Vindiciae carnimum Pompeianorum, NapoH 1907. 
inserto eorundem Actorum voluniini XXVI, cglt dc titulis parietariis 
metricis, lilc quoquc editis feie umis, nisi quod tltulum 6635, lectu sane 
dlfficilem, diligenter iiec sine fructu excus.sit. Hic liber dono scriptoris 
mihi allatus est cum iam omnia (praeler Auctarium Addeudorum) typo- 
grapbo tradita esseul; lamen quae adnotavit pleraque in Addendis me- 
moravi. Nunc addo, quod me fugerat, in n. 1324 eum ex tabula XXVII 5 
cnucleasse, ul ij^se dicit. "si men vota valeut** Ovid. Ain. 1 4. 66. Kt 
*valent" quidem, quod habet etiam Garrucci, satig probabile est; de 
"onmia", quod et Mommsen et Garrucci clarc dcscripseruiit, dubllarc 
non licet. Fuerit igitur: ''omnia vota valenl'*. 

Igitur quae in hoc supplemento eduntur omnia fere ipsc inde a meuse 
lunio aniii 1873 quotaunis mcnsilms acstivis Pompeis commoralus qua VI potui diligentia descripsi, quae dubiae lectionis crant charta perlucida 
exaravi, adiutus sunima corum qui eifbssinnibus praeerant et praesunt 
coniitate, losephi Fiorelli, Michaelis Ruggiero, lulii de Petra, Heotoris 
Pais, Antoiiii Sogliano. Parietarias mecuni recogiiovit Zaiigemeister 
annis 1878, 1885, 1889, eas scilicet quae supersliles eranl; cl ubi dico 
'descripsimus' titulum n nobis coniuncta opera descriptum et collatum 
esse inteilegas. Per idem tempus omnia fere quae prodierunt descripsit 
etiam Sogliano, cuius apographa si quando a meis discrepabant, iit- 
scriptiones denuo, ubi fieri poluit, inspectae sunt. 

In edendo ita versatus sum nt praemittereni quiic in vol. IV snpplenda vel 
corrigenda viderentur, nisi quod Auctarii addendoruvi titulos (325G — 3399) 
suis locis inserui. Novos ordinavi non secundum vias, ut iii vol. IV 
iactum cst, sed secundum regioncs et insulas, nunieros secutus a Fiorcilio 
eiusque successoribus inditos. Titulos carbonc scriptos nou pictis, ut in 
vol. IV, sed graphio scriptis ndiunxi, quorum indoli propiores sunt. 
Litteras sensu deslitutas, IVagmenta nullius utilitatis, qimlia in vol. IV 
muKa recepla sunt (cf. p. XI § 3G), 1'ere omisi, nisi ab aliis edita erant. 
Quae auteni dubiae lectionis essent, ad apographa charta perlucida 
delineata repraeseiitanda riiravi. Usque ad n. 6600 folia priusquani prelo tradercntur legerunt 
Mommsen et Zangemeistcr. Utroque morte abrcpto cetera solns absolvi 
Indices a me contectos legit Hermaniius Dessau et co duce diligentci' 
recognovit Carolus Heiter. 

Formae Pompeiorum olim volumiiii siuarto additae") alinm siib 
stituimus quae oppidi partes usque ad anniim 1908 deteclas exhibet 
In qua conficienda ut utereraur ea forma, quam Fiorellii iussu d' 
lineavit lacobus Tascone, paucis abhino annis mortuus, benigne con. 
cessit qui tiini studiis in Italia praeerat Guido Baccelli, Tasconii forii|., 
;uiiis paites tantiim prodierunt una ciini Fiorellii et Violae 
i supra scriptis, ceterum inedita, ut melior est oraiiibus antea 
rroribus non caret, quos, ubi fieri potuit, correxi, I)esu„t 
forma Tasconiana parlcs dctectae post anniim 1885, q„as 
fnrmis a me ipintaniiis confcctis el editis in adis In.stituli, 

A, Mav, 

•) Iii priore illa forma adurabralam habcs tolius oppidi fl.mam cum 
par ibus nondum eftoss.s arapbitlieatro, via sepulcrorl quaf s e^ 

Pff2"^ ^T,"'""""'!"- "" l"'"''"^ '"™"'''» "O"'™'' "i« ""'e atim „, 1871 

eftossis mdita, e quibus pauca cl qii.ae adliuc in ii«m «■■m „„., 

formae adscripsi. ^ '""' """"> "»»•■"« (1:400), 
relationib 
editis ita 
adhuc in 
supplevi CONSPECTVS HVIYS SVPPLEMENTI PRAEFATIO T 

ADDENDA ET CORRIGENDA AD TITVLOS IN 
VOL. IV EDITOS. 

Ad praefatioMem 459 

Ad inscriptiones iectioiiis falsae vel siispectae . . . 460 

Ad prograinraata antiquissima 460. 69G 

Ad titulos pictos recentiores 460. 69G 

Ad Addenda titulis piutis lecentioribus 462 

Ad edicta munerum edendorum 462 

Ad titulos graphio inscriptos . . .... 463. 704 

Ad titulos vasis fictilibus inscriptos 724 

INSCRIPTIONES POST ABSOLVTVM VOL. IV 
DETECTAE. 

PROGRAMMATA ANTIQVISSIMA 467. 69G 

TITVLI PICTI RECENTIORES. 

Reg. I ins. 1 468 

',2 469 

,3 470 

„3 471 

T, quae tertiae ab orieiite adiacet .... 471 

Reg. III , 1 (nuiic 11) 697 

Reg. V „1 471. 735 

,2 474. 697. 733. 735 

.3 474. 697 

.4 474. 698 

„5 700 

,, quae primae a septentrione adiaeet 700. 735 

., quae secundae a septentrione adiacet . . 736 

Rcg. VI , 12. 13 475 

.14 475. 700 

,15 478. 701 

,16 481. 701 

Castellum aquariuni 702 

Reg. VII (nunc IV) ins. 2. 7 481 

, 10. 11 482 

,12 482. 702 

,15 482 

Reg. VIII (nunc II) 703 

ins. 5—6 (nunc 5). 7 (nunc 6). 

8 (nunc 7) 483 

Reg. IX (nunc III) „1 . . 483 

,2 484 

IV S. Reg. IX (nunc III) ins. 5 487 

„6 488 

„ 7 (nunc 8) 489 

„ 8 (nunc 9) 492. 703 

, quae in latere meridionali viae 
Nolanae est secunda post 

octavam (nunc 11). . . . 494 
„ quae priniae et secundae ab 

orieute adiacet (nunc 7) . . 495 

Scpulcra viae Nucerinae 496 

Extra portam Vesuvianam 703 

Boscoreale . 703 

Herculaneum 498 

Edicta munerum edendorum 498 

GRAPHIO INSCRIPTA. 

Reg. I ins. 2 499 

,3 503 

,,4 506 

,,5 507 

Reg. V , 1 507. 737 

,2 511. 733. 737 

,3 520. 705 

„4 520. 708 

„5 520. 714 

., quae primae a septenlrione adiacet . 714. 737 

, quae secundae a septentrione adiacet . . 738 

Reg. VI , 5. 7. 8 530 

,9 714 

, II. 12. 13 531 

„14 536 

,15 .041. 714 

,16 715. 739 

„ occidentalis 718 

Rpg. VII (nunc IV) ins. 2 548 

,4 549. 718 

,7 549 

„8 554 

, 9. 15 555 

,, occidentalis 55S 

Reg. VIII (nunc II) „ 1. 2 559 

,3 m. 719 

„ 5—6 (nunc 3) 563 

, 7 (nunc 6) 564 

., 8 (nunc 7) 566 

Reg. IX (imnc III) , 1. 2 568 

.,3 574 

58 Reg. IX (.1 III) 575 719 
580 „ 7 (nanc 8) 

„ 8 (nunc 9) 

„ quae octavae ab oriente atl- 
iacet (nunc 10) .... 

„ primae et secundae ab orienle 
adiacet (nunc 7) . ■ . . 

Auiphitbeatruin 

ViUa q. d. Ciceronis 

Oppidi muri et portae 596. 

Sepulcra viae Nucerinae 

Pompeianae locorum incertoruni 

Boscoreale 598. 719. 

Boscotrecase 

Extra portam Nolanani 

Extra portam Vesuvianani 

Prope ostium Sarni 

Scafati 

Stabiae. Herculaneum. Neapotis 

Aiphnbetuin 600. 59-2 
595 
595 
719 
596 
598 
739 
721 
734 
599 
599 
722 
600 
723 QVADRATARIORVM NOTAE. 

Opfidi inuri et portae G03. 723 

Oppidi aediBcia 614. 724 

Viarum margines 616. 724 

VASORVM FICTILIVM INSCRIPTIONES 621. 724. 740 

I. Consules 621. 726 

II. Vinum, gariim, liquameii, cetera 624. 726 

III. Nomina 645. 727 

IV. Literae. Incerla 656. 728 

V. Graphio scripta 676. 729 

VI, Graeca 677, 730 CORRIGENDA ET ADDENDA 696 AVCTARIVM ADDENDORVM 733 

AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM .... 735 INDICES. VII. 

vin. Noinina virorum et mulierum 
Cognomina virorum et mulierum . . 

Index yocabulorum 

Imperatores eorumque domus 

Consules aliaeque anni determinationes ... 767 

Res publica Romana 767 

Res mililaris 757 

Res sacrae -jq^ 

A. Dii deaeque 76g 

B. Heroes cet 7gg 

C. Varia 76g 

Geographica 768 

Res municipalis Pompeiaua 759 

A. Magistratus Pompeiani et Nucerini ... 769 

B. Magistratuum electio 759 747 767 XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI, 
XVII. 
XVIII. C. Res scaenica et amphitfaeatralis 

D. Municipalia varia 

Artes et officia privafa . . , , 
Ca 775 
776 Grammatica 

Nominum ratio 

Scripturae proprietat.es quaedam . . . 

Notabilia varia 

luscriptiones Graecae et Oscae . . . . 
Index formae partis Pompeiorum eifossa TABVLAE ADIECTAE. 
Tab. I— III ad pag. 621: Vasorum formi 
Fonna: Pompeiorum quae etTossa sunt. INSCRIPTIONES PARIETARIAE EDIDIT AVGVSTVS MAV 68* ADDENDA ET CORRIGENDA AD TITVLOS 
IN VOL. IV EDITOS AD PRAEFATIONEM (p. I— XII). Ad pag. V col. 2 V. 11. Cf. Cic. de or. II 240: tola Tarracina tum in 
jiarielibus inscriptas fuisse litleras LLL MM. Cum quaeres id quid esset, 
senem tibi guendam oppidamim dij:isse: Hacerat lacertum Largi mordax 
Memmius\ Arislopli. Acd. 144: iv Toia-i roty^cic, typa.i\) ',\i>vjtwDt xaXot". 

Ad p;tg. VIII 23. lohn Wordsworth iii ephomeride T/ie Academy 
Loudioii 1871, Sept. 15 p. 443 s.s. censnram ageiis volnniinis IV qiiaedam 
edidit ex iis qnae Christophorus pater, postea episcopus Lincolniensis, 
Pompeis aiino 1832 descripserat nec tameii ediderat (ex. gr. ad n. 1860). 
Mox schedas illas pugillaresque roganti Zangemeistero insigiii benevolentia 
traiisinisit ut iis ad supplementum nostrum uti possct. Extaut in his 
sehedis, praeter ab ipso editas, nn. 54*. 45 v. 3. 4. 01. 64. 174. 176. 
178. 202. 221. 234. 538. 694. 699. 710 v. 2. 3. 716. 720. 1105 v. 2. 
1106. 1108. 1114. 1126. 1128. 1130. 1131. 1133. 1197. 

Ad pag. X col. 1 V. 5. FioiiF.Li.1 libro suo Gli scavi di Fompei dal 
IHGl al 1873 inseruit vol. IV nn. 806. 807. 812. 813. 1069o. 1684. 
1751. 20024. 2005av. 2. 2013. 2023. 20G6. 2070. 2146. 2152. 2155. 
2183. 2193. 2213. 2246. 2258«. 2310t. 2317. 2360. 2361 v. 3. 2396. 
2398. 2400. 2400a-4. imf.h.k. 3149. 3151. 3198, iii quoruni lectione 
Zungemeisteruni ubique seculus est. 

Idem FioitKi,Li libro suo Descrizione di Pompei inseiuit vol. IV nn. 41. 
61. 67. 97. 103. 111. 113. 117. 128. 136. 138. 171. 178. 179. 183. 
VXi. 194. 196. 202. 217- 226. 234. 246. 275. 301. .302. 309. 316. 317. 
333. 497. 529. 530. 537. 538. 540. 542. 543. 548. 549. 567. 574. 597. 
OlK). 611. 611a. 631. G32. 643. 645. 652. 653. 654. 661. 670 v. 2. 671 
V. 2. 671a. 6714. 677. 680. 694. 710. 717. 721. 722. 725. 726. 727. 
729. 731. 733. 734. 735. 736. 742. 743. 744. 748. 787. 789. 791. 792. 
7113. 794. 795. 799. 806. 807. 812. 813. 815. 836—841. 879. 882. 917. 
'.118. 920. 935a./;. rf. e. .-. 950. 951 v. 1. 2. 960. 1015. 1041. 1042. 1059. 
10(i9a. 1074. 1080. 1087. 1088. 1098. 1122. 1130. 1177. 1180. 1182 v. 1. 
1190. 1216. 1226. 1234. 1291—93. 1305. 1314. 1302. 1393. 1418. 1430. 
1435. 1450. 1451. 1454. 1458. 1459. 1474. 1477. 1520. 1527. 1539 una 
cum 1533. 1514. 1552. 1555. 1567. 1509—72. 1588—92. 1610—12. 
1015. 1645. 1049. 1650. 1653. 1655. 1650. 1662. 1665. 1690. 1711. 
1712. 1714. 1756. 1779. 1842. 1982. 1989. 1992. 2005a. 2013. 2016. 
20181;. 2028. 2032. 2058-62. 2064—66. 2069—71. 2076. 2119. 2146. 
2152. 2155. 2183. 2258a. 23104. fc 2311. 2319a. m. 2321. 2331. 2345. 2355. 2361. 2380. 2381. 2383. 2395 not. 2398. 'HOOa.d.e.f.g. 2409o. 
2414. 2450. 2452. 2455. 2457. 2461. 2464. 2465. 2483. 2487. 2951. 
2978. 2983. 3112. 3113. 3146. Hic quoqtie Fiorelli Zangemeisterum 
iere secutus est, raro suis ipse apographis usus. 

R. Garrvcci, Sylloge inscriptionum Latinarum aevi Romanae reipubticae 
usque ad C. Julium Caesarem plenissima. Augustae Taurinorum 1877. 
Edidit in hac sylloge Garrucci programmata antiquissima vol. IV n. 7. 17. 
23. 36. 39. 45. 48. 49. 60. 61. 62. 63. 64. 66. 73, et duo inedita, nisi 
sunt edita male descripta (ipsius nii. 1682. 1093), margini viae incisam 
2307, graphio scriptas 1842. 2440. 2157 (cuni adnot.). 2484, unam de- 
nique ineditam oppidi muro incisam, quae titulis 2494 ss. addenda est. 
Neglegeiitissime haec edidit, nostri vol. IV nulla habita ratione. Exempli 
gratia in tittilo 36 (ipsius 1680) in 6ne v. 1, ubi ne unius quidem litterae 
spatium extat, addidit QjV primas scilicet litteras v. 2 male lectas, 
quas suo loco iterum exhibet. Cf. etiam ad ii. 48. Vix ulla igitur ei 
lides habenda est. 

BvECHELERi .\nthologiae fasciculis duobus contiitentur vol. IV nn. 538. 
768. 813. 1069a. 1118. 1173. 1227. 1234. 1237. 1516. 1520. 1538. 
1597. 1645. 1649. 1054. 1079. 1098.1796.1811.1820. 1824. 1830. 1837. 
1856. 1860. 1863. 1877. 1880. 1882. 1883. 1884. 1895. 1890. 1898. 1899. 
1902. 1904. 1921. 1928. 1939. 1941. 1943. 1949. 1997. 2006. 2069. 2360. 
3063. 3067. 3136. Poetaruin versus aliunde noti euumerati siint pag. 822 
n. 1985. 

Paulus Latapie Burdigalensis Pompeis fuit mense Februario 1776. 
Extat in bibliotheca municipali Burdigaleiisi eius Description de Pompdi, 
cui inseruit titulos vol. IV n. 99. 116(?). 787 ab ipso descriptos. 
Vd. C. lullian in BuU. epigr. VI (1886) p. 199. 

Adolphus KiESSHNO in Jahrb. f. Philol. 1872 p. 57—71 ceiistiram 
voluminis IV scite egit. 

Hiigo SciivciiARDT in Allgem. Zeilung, Augsb. 1872, lan. 12 — 14 (Bei- 
lage) = Schuchardt, Romanisches und Keltisches, Berlin 1886, p. 1 — 38. 
427 — 428, censuram agens voluminis IV de inscriptionibus parietariis 
ingeniose disseruit. Pag. X § 34 v. 2 post 'usus sum' adde: 'ex. gr CORRIGENDA ET ADDENDA 400 SVPPL AD INSCRIPTIONES LECTIONIS FALSAE VEL SVSPECTAE (p. 1'- N 3*. Scriptum enit haiid (lubii- FVRES foRo.; 
cf. n. 4-278. 

N. 12*. Lege: <t..).i5 ?? =' ipi»M°5 ■ ■ ■ »• Numerus 
ita effeclus erat, ut computarcntui- nuraeri 
qui nomiuis litteris significantur; eius Murrius 
nonnisi ultimura signum vidit, quod videtur 
fuisse». Cf.n.483!). 4861; Mau llM. d. Inst. 
1874 p, 90. 

N. 27'. De noniinis Ibrma NttriAio! pro Nalalis 
if. Dittenberger Hermex VI p. 148. N 54* bis habet in schedis Wordswortb, qui ad prius apograplm.n nna cun, -20« et 2052 'i,, 
ChalcWieo- extarc testa.ur, i. c in aedificii Eumachiae latere extcrno a parto v,ac rfe» AM,o.,...a. 
Apographa I,aec suul ; 1. OVI mlSlESF VCIT /VMicvm 
ILISC rVGlORI QVI MISI ESI, DVCIT AIVIICVM 
DEO VIVERE ,l,SCrUCIOR 1 V. 1 scplima littera slilo .■.■lussalo p ex , facta cst, conicclu 
«erfuoV amimtm. V. 2 quid sibi velit nescio. N. 96* eadem esse videtnr ac n. 3008. 
N. 134*. Dele: 'cf. n. 3201'. N. 118*. PVRRHICVS . . ACTI? cf. 2155, 1. AD PROGRAMMATA ANTIQVISSIMA (p. 1-7. 189-192). N. 7 |N.48. MA.HaREN.i Garrncci Syll. n. 1G81. I N. 53. Nunc plcnior apparuit. 

o.y.y. Estne n. 48? Gamicci sub hac inscriptione j 

^ . . r. „-e,.i, ifiQi) lififr,, B I coUocat tilulum oscum Zvetaieff Syll. n. 84, 

Descrips,. d.vv Garrucci Syll. 1690. Littera b | ^" . ,. 

. . ... ^ 1 .j. niiem taraen BuU. Nap. 1850 p. I4y m aua 

ouae hand dubie extitit, pernt cnm parte lapidrs. I"''^ ">"'^° " ■ l i 

^ JJ^ I pila se legisse testatns cst; et satis conslat C POr INER ■> 

o v' N. 11. V. 2: 
scriptio. : est alia N.41. 

CN lERC, 
^DI . . . . 

Fiorelli Descr. p. 320. N. 2885 nr 
Descripsi. plenior aparuil : 

I. ooVTlMliVW supra litulum oscuni extitisse ii. 62; vd. 
Mommscn U. D. tnb. XI. Descripsi. 

N. 54. Ita descripsi 
lOP ■ IP^R BE^ 
VI\OVF Descripsi. AD TITVLOS PICTOS RECENTIORES (p. 7—70. 192—204). Pag. 8 col. 1 , 17 : pro -ibe: 56/57. Ad pag. 8 col. 1. De candidalis eorumque tem- 
poribns egit P. Willems, les rleclions mimicipales 
a Pomjpei, Paris 1887, p. 90 ss. Qui quam 
fallacibus hac quidem in re usus sit argu- 
mentis, demonstiavi, ccnsurani agens illius 
libri, RSm. Mitth. IV (1889) p. 298 ss. Ad pag. 9 col.2. De rfiiKmuiWs vel aedililms u.a,sacr.(3Sd,7) p. proc. egit Mominseii X p. 109, Zange- 
meistcri sententiam approbans. Ab aedilibus nude dictis eos diversos non foissc statuit Willems 
I. c, p. 131 ss., cui assensus sum Bom. Mittli. I. c. p. 302. Adde quod X 819 acdiles haud 
dubie II viri dicuntur. Fortassc aedilium nomini, nsitato ante coloniani deductam, cam ipsam 
ob causani in colonia subslituta est uova appellatio. Mansit ta,nen i,i nsu privalo, velut in 
programmalis et in titulis sepulcralibns (X 1273) et ante annnm p. C. 5B (X826) irrcpsit etiaiii 
iu titulos pnblicos, Ipsas notas Willems interpretatur: viis aedibus sacris puUiris procurandis, 
qnod probabilitate non caret. Ad pag. 10 col. 2 t. 21. Candidati illi sunt 
potius coUegii lovis Dolicheni; cf. Mommsen 
ad vol. VI n. 413. Ad pag. 11 col. 2. De electioue niagistratuum 
egeruiil Willcms I. c. p,79 et Mommscn Slaalsr. 
III p.350, Zeitschr.f. Rechtsgesch. 1890 p, 304, 
quornm ille electionem a poputo, hic a de- 
curionibus factam esse censet, populo sola 
acclaniandi facultate relicta. Programmata 
ne nuDC quidem quidquam pracbent quo ics 
ad liquidum perduci possit. N. 95 C«RrIVM? cf. N. 99. CNE I poLVBivm | chypare Latapie. V. 1 
alienus est. Recte chvpare, i. e. cvpare. 
Chiipari, i. e. cupari, male coniecerat Kiess- 
ling Jahrh. f. Philol. 1872 p. 65. 

N. 117. M. Fabium Euporum habes in tabulis 
ceratis XXXVII, LXXI, XCII, XCVII, 

M. Fabi Eupori Cnidimn in amphora 5535. 
Erat igitur negotiator vinarius. N. 128. Salineaibus habes in inscriptione 
graphio exarata acdium V, 2, 4, n. 4106 nbi 
Cresceiis fullo Pompeiauis, Stabianis, Surren- 
tinis, Salinesibus salutem dicit. Fuisse eos 
credo iiicolas pagi vel vici qui cxlabat apud 
salinas Hercule.as. Hae cnini, cuni esseiit 
vicinae palndi Pompeiae (Colnni. X 135) et 
denominatae baud dubic :, petra HercuHs 
(Plin. n.h. XXXII 17), quam insuIaraRevigliano 
fuisse probabile est, ct ad Stabias et ad Poni- 
■peios pertinuisse credi possunt. Non feliciler 
dc Salinensibus egit Willenis les iHeclions p. 8o. N. 138 V. 3 quod traditnr ex i ivlis correxerat Zangemeister iu ex „ >VL,s, quia is est sollennis locationum dies P 
p.330 nihil mulandum censet, imprirais propter n. 1136. Sine exeraplo tainen, nisi fallor, idns sola I indicaf, 

V. 5 cenac^la equestrial Prelleri interpretatiouem, mcmorataii, p, 193, rectc nunc praefcrt Momrasen I c -.ddeiis 
explicandas esse in titulo n. 11.16, ad quem vide, ' ' "" Brunsii Foiitibus ed. VI SVPPL. «et CORRIGENDA ET ADDENDA N. 139 V. 1 hexanietri complexu contineri monet Buecheler Anth. p. 824, 
pro CVMILIRINI conioiens CVnftiLli/i. 

N. 165. CoPVoNis? N. 221. TVRRANNvs W<n-ds\vorlh 
III 3G'. chedis TI f. 41', tvrannvs ideni Cr. n. 230. Z. N. 371 V. 2 corrigt; \'[ett]im Donatus; A. Vettius Donatus est in tabula 
cerata n. VII, Vettius Donatus in u. LIV. Z. N. 433. AED oninii npiendum est. Z. N. 470. Canipanienses hic et n. 480, a quibus Campanos (nu. 121G. 1293. 
2303 c. add.) non distinxerim, tIx alii esse possunt nisi incolae pagi 
vel vici alicuius Canipani, qui unde huc nomen nactu.s sit sciri nequit. 
Cf. Rom. Mitlli. IV (1889) p. 299. N. 483. Cf. ad u. 95. Z. 
N. 537. CAVpo Fioiclli J)e.v. N. 538. Ueperta sunt poculu vitrea anaglypbis repraesentautia gladiatores 
nominibus ad.scriptis, inler quae etium 'fetraites et Prudens: vol. III 
u. 6014, 2; .\II 5696, 32; Eph. ep. IV p. 209. Ccterum Tetraites in 
litulo Honipeinuo ciurc legilur. Prudenter tamen Friedlaender apud 
Petroniuni 52 el 71 Pettailis noniPM n-tinuit, cum etiam huius nominis 
gladintores inveniantur; vd. eius Sittengesch. 11' p. 522. 
V. 2 septcnariuin csse vidit Buecheler Anth. n. 233. N. 611. BALBvm Piorelli Descr. p. 266, recte. 

N. 675. Postea paullo plenior prodiit: vettivm integruni vidit Nissen 
Potuii. Stud. p. 319, qui addit: es folgte mindestens nocli ein Cognomen. N. 679. I)e hac inscriptione praeter ceteros commenlatus est Victor 
Scbultze, Zeilsrlir. /iir Kircliengescli. 1880 1 p. 125; cf. Schiller in Com- 
meulationibus in bonorem Mommseni cditis p. 46. Hucusque nibil 
({uicquam rcpeitum est, quod ad fidem Cbristianam pertineat, et Ter- 
tullianus Apol, 40 ibi anno 79 Christianos fuisse diserle negat: sed 
nec Tiiscia iam lniic alque Campania de Christianis querebalur, Pom- 
peios de suo (sic traditur: Veauvio correxerunt praeter neccssitatem) 
monte per/udit ignie. Z. N. 694. DiscEWriTA Wordsworth in .scbedis. Fuitne discent ■ facit? 
N. 699. Extifisse in wall opp. Basilica testatur Wordsworlh in schedis 

m f. 36'. 

N. 733. I)e duobus titulis siiuilibus, .illero Graeco, altero Lalino, cf. 
Knihel et Bormaun Bull. d. Inst. 1878 p. 34, 1879 p. 43. In titulo 
luvaviensi, nunc edito in vol. III u. 5561 (cf. p. 947), sciiptum est 
intrel. Videlur sonarius fuissc lalis: [Felicilae] hic haliilat nil intret 
iiiali. Cf. n. 1454. Z. N. 768. Cf. Moinmsen Slaalsr. III p. 350, 2. 
V. 2 seniuium esse Tidit Buechelcr Anth. n. 39. 

N. 807, Add. p. 196. V. 3 lege et comw (s«), i. e. et comm , titulo 

non ad fiuem perducto. N. 8.^8. M. Uboniuin Cogitatun 
et CXV. : habes in tabulis ceiatis n. XXXVIII N.874 cum Add.; cf. 844a. L. Numisium Rarum habes nunc in titulif 
pictis 3648. 3755 et in tabula cerata n. XXII. N. 904(1. Litteram H quoque vidit Zangemeister. 

N. 1011. Amphorae inscriptionem vide sub n. 2660 (cum Add. p. 226). N. 1015 V. 2. CYLO Fiorelli Descr. p. 32, qui litterarum Y parlem supe- 
liorem et L partem inferiorem se vidissc testatur. N. I069a Barbariis aere cavo tubicen d[ed]it [horrida sig]na R. Ebwald 
Philol. XLVI p. 640 et Buecheler Anth. n. 350. N. 1074. Add. p. 199. De iudiciis cf. Plin. ep. ad Traian. 4 cxtr.; 
Graece xpirifpi», Athen. Mitlh. XIV (1889) p. 31, 8. ludicis Aug./elic. 
liabes nunc etiam in nostra n. 3525, iudicis Augiisli p. p. et Poppaeae 
.\ug. /eliciler n. 3726. 

Nou recte Fiorelli Ihscr. p. 373 biinc inscriptioneni iti protbyrti IX 
2, 22 extiiisse dicit. 

N. 1093«. Haud dubie scriptum erat POWEi^ls, i. e. Pompeianis. Cf. 3765. N. 1096 (cum Add.). Cf. Momntsen Slaalsr. IP p. 508, 1, qui Schoenii 
interprelalioneni comprobat, 

N. 1106. Ultima sic habet Wordsworth in schedis I f. 1": «iVWOCVRa. 

N. 1 109 v. 2. Et secunda et quarta litera E sunt. Ile(r)merotis. N. 1118 (cum. Add. p. 203} v. 1. lam dociii silices verba [benigna] loqui 
Buecbeler Anth. n. 952. 

N. 1133. POPiDivs Wordsworth in schedis II 17". 

N. 1136 v. 3. Ad nongenlum cf. Mommsen Staatsr. III p. 533, 3 et ad 
Brutisii Fontes ed. VI p. 331 adnot. — Versus 5 interpretatio certa 
nondum reperta est. Mommsen in Brunsii Fontibus I. c. proposuit: 
Si quis desiderabit, locatricem eo nomine convenilo. — Fortasse his 
cavetur ne quis boc programma dealbet. Z. N. 1165. In linea ullima scribe: fuitne viirum) b(onu 


m) J'? 
N. 1168 lin. 4 pro ,p. 1" scribe ,p. I". N. 1173 (cum Add. p. ^04). Henricus lordan apographuni siium (quod 
inspexeram nec vero citaveram, cum id pbotographico exemplo nostro 
neque plenius qiucquam neque melius exhiberet, cumque interpretatio 
ei nulla adscripta esset) edidit Uermes XIV (1879) p. *279. Sed ex- 
plicatio sive restilutio dislichi secundi (primuni enim ipse p. 204 recte 
enucieuveram) quam lordanus tentavit: 

felices adias: si curas Marlia signa, 

sit ttbi de nobis maxima cura: vale. 
adniiui nequit. Buecheler Anthol. n. 946, exemplnris photographi 
upographo meo, quod exhibui tab. XVIII 1, usus proposuit haec parum 
probabilia: 

felices adias (i. e. adeas) maneas o Martia^ si te 

vidi^ du(m) nobis, maxima cura, ptace(t). Z. N. 1174. Repraesentata est tabula cerata, cuius in pagina priore, quae 
scripturam exhibet Iransversam, extrema clare legitur actu(m) Pom(peis). m o D X Descripsi. Garrucci Jscr. di Isernia ad n. 80 contulit sigla iiiscriptionis 
IX 2749, quae lamen et ipsa, nt Mommscnus adnotat, Oedipum adhuc 
expeclant. 4S9 

CORBIGENDA ET^DDENDA^ 

o:, j-p^^V n ?75 Helbis 1702. 1726, extat Neapoli in Mu 
N. 1175*. Pictura Pttl. ttErc V p. i<J, neiuig 

In papyri indice scriptum est: SVPPL. diptyclii pagioa ; 


'A' XX)^-k|o;V 

i — r~~ 
,h\' 'I" 

I 

'-'"6 Repraesentantiir volumen papyri, diptychon, ape 
in eiusdetn pagina dextrii: In alia 
in qn isdcni parietis parte (Hclbig 1702) repraeseiitatur Tas fictile 
scriptum est: 


N. 1176. Extat Neapoli in Museo. Edita eat Helbig 81 et locis ibi citatis. N. 2887. Catnllum 97, 10 et non jmtrino tra- 
ditur atgue asino? contulit Kiessling Jahrh.f, 
Philol. 1872 p. 61. AD ADDENDA TITVLIS PICTIS RECENTIOKIBVS. 

N. 2953. Explicanda est: C. Yihiltale, frunis- N. 2960. Pro otite fortasse legendum ohte; 
carut — cf. 2082 — s{ttlcos1) — vel s(ecunrf<i?) . cf. n. 3494//. 
— Atia tua. H. Scbuchardt ./'luffsd. >4%. Z«'(. j N. 2923 a. P. Vmm Frontonem et q. s. resti- 
tuendum est cum Eiesslingio 1. c. p. 66, col- 
lato n. 1134. 1872 p. 203. Buecheler BAoti. Jl/iis. 1872 p. 474. N. 2993/. uno versu continuatur. 

- Signacnlumc-viBi-c vide vol. X n.8058, 91. ' 

C. ridi CVfSin» est in tabula cerata n. XXVI ' N. 2993j:. y. Nunc Neapoli in museo; cf, 

V. 22. ; edictum muncris n. 3884. N. 2993 2 V. 1 lege . L ■ c • s (pro c • L • s). N. 3008 = 96*. AD EDICTA MVNERVM EDENDORVM. 

Pag. 70. Cu. Alleius Nigidius Maius quinquennalis erat anno 55/56 teste tabula cerata n. CXLVHI (cf. n. XVI et LXXVII). Ilaque huic anno 
adscribendum est programma 1179. Antiquius est 1180, ubi v. 2 restituendum est [Ti. C/audi] Caesaris Augusti et v. 4 flami[nis Ti. Clatidi] 
Caesaris Augmti. Nam de Nerone cogitare dissuadent et Weri v. 2, quos Nero non habuit, et tituli 1185 et 3649, e quibus upparet inter annos 50 
et 54 Neronis aaminem fuiase D. Lucretium Satrium Valentem. Quod Dio testatur (LX 5, 6) Claudium munera pro salute sua edi vetuisse, id 
fortasse non semper rigide observatum est. 

Ti. Claudius Verus duumvir erat.anno 61/62 (vide supra p. 404 n. CLI adnot. 9). Itaque n. 1181 v. 1 fortasse supplendum est: [AVonis Clttiidi 
Caesaris Augusti Ger]raa7![ici Ti.] Claudi V[e]ri; sed hic quoque de Olaudio cogitare licet et supplere Ti. Claudi etc. 

N. Festi Ampliati lempus Mazois circumscribere conatus est argumento usus fallaci; nam quod leste Plinio Cl.audii princip;itu inventum est 
leones sago obiecto domare, hoc nihil commune habet cum certamine illo in anaglyphis repraesentato. Scauri monumcntum cum inter ea quae iu 
hac parte viae q. d. sepulcrorum extant neque cx anliquissimis sit neque e reccutissimis (Overheck Pompeji* p. 412 ss.), Claudii vcl Neronis aetate 
faotum esse credi potesl. Scaurus autem fllius cum sit mortuus iuvenis 
videtur, non multo ante eius mortem editum esse probabile est. Pag. 71 col. 2 post versum 19 adde: Grospho s(alutem), 1178. Cn. Pom- 
peius Grosphus et Cu. Pompeius (Jrosphus Gavianus duumviri erant 
anno 59; vide tab. cer. n. CXLIII. N. 1180. Extabat in muro postscaenii theatri minoris (non maioris) aut 
in eo qui huic ex advcrso est. Ceterum vide supra ad p. 70. — 
Dedicationem arae Fiorelli Descr. p. 263 refert ad aram aedificii in 
fori latere orientali positi quod ego (ijom. Mitth. XI, 1896, p. 285) 
Sed hoc incertissiamm est. templum Larum publicorum esse credo. st a patre sepullus, Ampliati n 
N. 1181. Vd. supra ad p. 70. le de nliquid addidisse N. 1182 V. 1. Ad die 
summo ludorum die. of. Pollio apud Cic. ep. fam. X 32, 2: N. 1187. Antiquius esse hoc programma et litterarum formae et multi 
earum nexus indicant. Est plane simile n. 3881. Haud dubie igitnf 
V. 2 supplendum [Q. Momi] Rufi, et deinde legendum nola. SVPPL. «es CORRIGENDA ET ADDENDA AD TITVLOS GRAPHIO INSCRIPTOS. N. 1227. Ad explendum hexainetruni Buecbeler Anth. d. 928 propoDit: 
Venimus hoc [i>iw, iatn /wftnjo magis ire, vel [volo »i] vivo. N. 1237. V. 2 senarium et dimidium esse vidit Bnecbeler Anth. n. 32, 
qui confert Sen. Tro. 209. IVCVND HIIRMIIROS 

OMNIVM 

»'\c bahet in scbedis Wordsworth. 

N. 1280. Cf. D. 81\ 

N. 1291. Ad viam Labicanam in coemeterio S8. Petri et Marcellini 
quattuor picturae extant cenam repraesenlanles iiiscriptae in hunc 
modum: Irene da calda. Agape ynisce mi. — Agape misce nobis. 
Irene porge calda. — Agape da calda. Irene misce. — Agape porge 
calda. Irene misce. De Rossi, Bull. di archeol. crigt. 1882 p. 113 ss. 
tabb. III- VI. 

N. 1322. Vide ad n. 3034c. N. 1375 — 1389 inter quintum et sextum ostium a viculo Mercurii (nnnc 

n. 15 et 16). 
N. 1375. Descripsi anno 1896 denuo detectam. 

V. 4 cv NERici, nomen proprium fictum ad exemphmi Abinnerici, So- 

terici similium; utrumque s alienum est. 

V. 5 — 7 alia manu scripti sunt. N. 1380. Descripsi anno 1896. V. 3 QviQyisTii qvistii. 
N. 1383. V. 1 exlr. sic descripsi anno 1896: N. 1387. TiMiiLii ARtis. Sic descripsi 1896. 

N. 1388<i. Descripsi 1896. Certissima est Mommseni lectio extaliosa. 

N. 1390. 1391 ad dextram sexti ostii, nunc n. 16. 

N. 1457 a lin. 3 pro ,Tab. — apographo" scribe ^Descripsi". 

N. 1474. Cf. Suet. Ner. 30: Meneeraten citharoedum et Spicutum myr- 
millmem Iriumphalium virorum patrimoniis aedibueque donavit. Eiusdem 
Spiculi meminit Plntarchus (ralba 8. — Inscriptionem ex Garruccio 
repetivit Deville, Hist. de Tart. de la verrerie dana Vantiquitr (Paris 1873) 
pag. 4 tab. L, Ner(onianus) male mir(millo) explicans. 

N. 1478a. Tab. XXX 8 ex Zangemeisteri apographo. N. 1517. Buecheler Anth. ad n. 955 sic restituit: 

hic [ego] nunc /utue formosam /o[rt]e puellam 
morbus qii[oi ta]lis /orm[o]sam /acie[m. 

lii fine fiuechetero fuisse videtur dedecorat /aciem; sed hoc e Zange- 
raeisteri apographo expiscari non possum. 

IV s. N. 1544. Nomen prioris consulis afrino recte legit Mommsen teste 
Borghesio Bull. d. Inst. 1849 p. 24 = Opp. VIII p. 150. Est M. Annius 
Afriniis {K^fCuai) qui iam aliis titulis innotuit; cf. Diltcnberger Ephem. 
epigr. I p. 241 et Klebs Prosopogr. rom. 1 p. 62. Annus consulatus 
ignoratur. Z. 

N. 1552 — 56 scriptae sunt in tectorio non rudi sed picto tertio qui di- 
citur stilo; Mau Gesch. d. decor. Wandmalerei in Pompefi p. 424. N. 1554. Consulum nomina fuisse M COCCEIO vibio rvfino couiecit 
Asbach Histor. Unters. A. Schafer gewidmet 1882 p. 194. C. Vibius 
Rufinus annis 43 — 45 erat legatus Aug. pro pr. exercitus Germ. iuf. 
(Zangemeister Westd. Zeitschr. XI p. 313). Sed ductus haec noraina 
iion admittunt. Z. N. 1555 capratinas. Item scriptum est xa.npa.rmi (vel — ivtu) apud Plu- 
larchum Romul. 29, Num. 2. Camill. 33. Z. N. 1567 (cum Add. p. 208). Vide ad n. 874. N. 1592a Noviciam esse, postquam inspexi, dixi in Add. p. 209. Idem 
postea Brizio Bull. d. Inst, 1872 p. 11 primus observasse sibi visus 
est, notatus ab Henzeno ibid. p. 160. Z. 

N. 1595. Ed. Buecheler Anth. n. 927, citans ad ei forte notasti Ovidium 
her. 20, 205. 

N. 1597 V. 1 altera littera non dubium quin o sit. Z, N. 1618 V. 2. 3 prolipo (= fffo^EiViu) pen^ates) inma{turus) supplevil 
Wordsworth Academy 1871 p. 444. 

N. 1622 = vol. X n. 871; n. 2307 = vol. X n. 8704. Cf. Nissen Pompei. 
Stud. p. 529. 570. N. 1645. Ed. Buecheler Anth. d. 953, citans ad violare puellam Tihullum 
16,51. 

N. 1649. „Dignum elegorum poeta carroen, modo verbum metro coii- 
trjtrium (debuit inrgabit) neque ad sententiam luculentum sustuleris. 
melius opinor custodit vel diducit (Propert. II 7, 3)". Buecheler I. c. 
n. 944. N. 1679. V. 1 castrese (casum vocativum) intellegere voluit Corsseii 
Aussprache^W p. 239. 3 deos tu[c]astresit corrigendum esse censuit 
lulius Hoepken De theatro attico, Bonnae 1884, p. 35 (sent. controv. III), 
male. 

11 quadtus (pro quattus) esse TETpa,!r<rapm voluit Buecbeler ^rcAiti 
/iir Le-vikogr. I (1884) p. 102. Milii quadtus (litlera d tamen minus 
ccrta) sive qua[t]tus videtur dictum esse pro guattuor; eadem forma 
QVATTVS extat iii iuscriplioiie scariphata in Palatino (a me descripta, 
non recle lecla a L. Correra, Bull. comun. di Roma 1895 p. 196 n. 261) 
et in titulo Hispaniae christiano anni 566 (apud Huebneriim ii. 22). Z. 
9 — 11 hexametrum sic perfici potuisse: binis meliora dabunlur ohsetvat 
Buecheler Anth. n. 931. N. 1695. M. Epidi Paguri habes in tab. cer. n. XXXVIl. 

N. 1698. gemma casu nominativo accipiendum esse monet Buecheler Anth. 
n. 359, qui gemma velim Jieri edidit inter commata dactylica. De 
Aora 7ion(o) cf. eundem Rhein. Mut. XLIX p. 175. 

59 CORRIGENDA ET ADDENDA SVPPL. N 1700. SOF.O et SOP.ONIS. No,..en est ioeulare, idem significans quod 
gern.anic„m ™m,,«, Zumpt. Id vocabnlum Fridericus Schoell, Jahrl, 
f. Philol. CXXI (1880) p.488 et 495 sc,., recte tradi.um esse statu.t 
apud Ciitullum37 10 frontem tabeniae sopimilius scnbam(i.e. phallis), 
idemque resti.uendum esse in versu Sotadeo (ab Mauricio Haupt //er- 
mes I p 31 detccto apud Sacerdotem art. gramm. I 153 = Ke.lu 
Gramm. lat. VI p. 462, 2), ubi male ropio editum est; litterae scil.cel 
r et s in veteri scriptura Bobiensi inter se simiUimae sunt. Re vera 
.•i in codice Vindobonensi extare deiude confirmavit Osthoff, Beitr. :. 
'aesoh. d. deutsohev Spr. XX (1895) p. 93. Cf. So..ny, Arohiv f. Lexikogr. 
X (1895) p. 528. De etjrmo egit Osthoff I. c. Z. 

N. 1714. De tituiis similibus cf. De Rossi Nol. d. sc. 1888 p. 709 ss., 
Gatti et De Rossi Bullett. comun. 1889 p. 356 ss. In hoc peristylio trium 
porticuum, dextrae, posterioi-is, sinistrae, parietes longi sunt fere 
ra. 47, passus 32. Has igitur scriptor decies itu reditu pe.ambulasse 
videtur, vitata anteriore, quae fortaese sole anlemeridiano nimis calebat. 

Caesius Blandus alter- N. 1719. Versu 2 per lusum litterae 
natae sunt in hunc modum: Neque aliter fortasse o. 1717 N. 1731. Infra hanc ad sin. inscriptio graeca extabat, quam edidit 
Curtius Wachsmuth BAot. Mus. XXVII (1862) p. 140. N. 1744. Iten. 
scriptum est. tabula cerata n. XXXVIII Pope (pro Poppaei) N. 1751. De captu.a assium XVI, i. e. denarii, cf. n. 2440 Add. et Dessa 
Hermes XIX p. 517. N. 1781. Saepius hanc descripsit Wordsworth, sed non expedivit. V. 1 
vidit primas litteras me. Ad v. 2 composui quae in eius apographis 
extant inter lectum et esse: 

CAMA,\MLIoMIT/6ULM^vcM 

(AVI^NIV OM^riivlfcKvoM 
CiXi^i^^-A/yvi Eri.si/(iRVG/v\ 

Ac primum quidem campvm fuisse certum videtur; et hoc etiam in 
Zangemeisteri apographo tab. XIII 12 legere mihi videor. Mox quae 
ibi l'OC videri possunt, W. dubitavit num cssent o« an me, sed post- 
remo «E esse siti persuasit. Haec non permittunt quod Zangemeistcri 
apographo usus coniecerat, qui hexametros esse vidit, Buecbeler Anth. 
p. 824: hunc lectum [lapid]um [plumis ae]quom etse put[emus. Ipse 
Bnecheler, postquam Wordsworthii apographa cum eo communicavi, 
coniecit: hunc lectum camjmm mi{c)tihus sermm esse putamm, quod tamen 
.nihi non persuadet. 

N. 1796. Buecheler 1. c. o. 941 exempli causa proponit: 
Ampiexus teneros hac si] quis quaerit in ur[be 
expecl[ai ceras] nuUa puella viri. 

N. 1811 tide ad n. 1870. N 1824. 3. restitue si valet. 4. pentametro conveniebat quidni ejo 
possim illi frangere fuste caput". Buecheler 1. c. n. 947. 

N. 1825 (cum Add.). In Wordsworthii schedis duo extant apographa 
vv. 1. 2, quorum alterum habet EQyiTiAFi, alterum eqjitia est, ut n 
co.iiectura eura addidisse appareat. Equitia est in tab. cerata n. XLIIl. 
— V. 4 s. legendum videtur est -mris apertis; cf. Turpilius (apud Noii, 
et Varro Meleagris (ibid.) suris aperlw. Z. p. 236) apertae N. 1830 (c. Add.). V. 1 firossvs Wordsworth in schedis, non recti> r 
pro u legens. V. 2 sic restituit Buecheler 1. c. n. 230: e[ad]em conlinrl 
vaporem et eadem v[ell]it mentulam. — „Eadcm ablat. per synizesin; 
eadem—eadem Plaut. Bacch. 49, cf. Charis. p. 209 ; et accessit fortasse 
ut obtegeretur hiatus; minus couvenit tabulae ductibus velat". Buech.l.c. 

N. 1837. De reslituendo metro vide Buech. I. c. n. 949. Scilicet v. I 
aut dici poterat nunc dare si potes elc, aut non vis fallax (vel simile 
quid), aut cnr mutua gaudia (Ov. am. III 6, 87); v. 4. 5 invertendiiiii 
erat: te sine aut sine te quem. Comparat Buech. Ov. her. III H(l: 
quam sine te cogis vivere, coge mori; v. 6: „mor8 mihi munus erit (ita 
Ov. tr. I 252) ; certe bo.ii erit non cruciasse". Buech. 

9 posteac habelur etiam in edicto Claudii mi. V n. 5050 v. 13. N. 1840. Principium Wordsworth in schedis sic habet in duobus apo- 
graphis: 

C.VTISE KFILI — imlL.MLAT PELLAT 

CIITISE IFILI . . IMIllMLAT PELLAT 

MALFAVdI*" PI-H.AT 

Mox idem terrabas vel .-eri-abas i. e. fellabas, quod omnino reci- 
piendum. N. 1856. Wordsworth in schedis utramque f 
velut nunc alium memoret?" Buecheler Anth. babet. — ^Deest Duo apographa habet Wordsworth in schedif 

OJLUMIINTV M • IS A XIIX Ipse descripsi frvmiintv m ■ is a Xlix i. e. frumentu{m) m(pdius) unut 
semis a(ssibus) XVIII. Modius igitur tum temporis duodecim assibuB 
vel tribus sestertiis vcnibat; cf. Tac. Ann. XV 39. N. 1860. Joh. Wordsworth Academy 1871 p. 444 exhibet ex schedis 
Christophori patris, qui pleniorem vidit; inde edidi Ephem. epigr. I 
p. 53 n. 168 (Bnecheler Anth. n. 942). Deinde ipsam inscriptionem 
contuli, in qua vidi v. 1 extr. pvellahst scriptum esse. Itaque le- 
ge.iduni 

Quoi scripsi semel et legit, mea iure puella est. 
Quae pretium dixit, non mea sed populi est. 

Debebat fortasse scribere: Quod scripsi simul ac legit et q. s. In Epb. I 
p. 54 (= Buecheler 1. c. n. 940) contuli distichon quod in montis Pa- 
lath.i parielinis scariphatum descripsi, hoc: 

Omnia formonsis cupio donare puellis, 
Set mVii de populo nvlia puella placet. 

Cum Pompeiano illo apte comparavit (testante mihi olim Rudolplio 
Schoell) Ulricus de Wilamowitz-Moellendorf Martialem II 9. Z. N. 1863 (com Add.). Prehin]de 
Anth. n. 50. ciim voles, uti licet. Buecheler N. 1870; cf. 1811. ,Hic Mmedemerumenus adscripsit homo ridens per- 
sonam Hautontimorumeui: ergo bis repetitus in rauro pompeiano poeM 
versus. Adsimilis Syri sententia: necesse est minima maximomm esie 
initia.'^ Buecheler 1. c. n. 35. SVPPL. 46S CORRIGENDA ET ADDENDA N. 1877. H. Schenkl Wiener Studien 1886 p. 172 zetcma ita dissolvit, 
utniuliersit ouiri»(pccunia), filiusToxo! (fructus); cf. Buecheler I. c. d.42. N. 1882. ^accemum ambiguum, significans ardorem velut irae et offi- 
cium civile." Buecheler I. c. n. 47. Nisi tamcn est cognomen. Z. N. 1884. „Bi>»tI recte pcr duas », sic Ambrosianus Plauti rud. 567 
ueiase; alias in«c«re ex vissere ortum". Buecheler 1. c. n. 46. 

N. 1886 lin. 4 dele „quinquennalis". N. 1897 picta est. N. 1899 (cum Add.). Buecheler I. c. n. 233. Ad rem conferre licet quae 
Seneca ep. 27, 5 de Calvisio Sahino narral. Z. N. 1901. Cf. BuU. Inst. 1875 p. 150. N. 1902. De ndcU multa c[Hm s]urre.Tit [Mivius 
„ — « est, 710» c .'. . . proficiscitur 
BuRcheler Aiith. n. 43. N. 1904 (cum Add.). Ad pariens cf. n. 2398 (Add.) Gangens, vol. VI 
II. 1370 Asprenans (iii titulo qui Augu9to non est posterior), Prob. 
appeiid. p. 197, 25 Keil Hercules non Herculms, unde Herclenti casu 
ilativo in titulis Brambach n. 316. 366 et Not. d. sc. 1891 p. 129, 
Nmem in Am. Inst. 1885 p. 260. Cf. quae dixi Neue Heidelh. Jahrb. 
III p. 3. Z. N. 1921 V. 3, ianitor, oro nomine Certe. Buecbeler Hermes X p. 6 titulum 
ab amatore inscriptum ad consuetudinem nuntiandorum adventorum 
refert. N. 1928. V. 2 A . PiiRiiAM Wordsworth bis in schedis, et ita Buecheler 
Anth. n. 937. N. 1939. V. 2, ut et metrum et sententia recte decurrerent, scribi po- 
leral: Non iiieo in manu tenuerunt pro sceptro mutunium; cf. Buecheler N. 1941. In principio v. 2 Buecheler I. c. n. 48 in tabula XXIII 11 
cal[ens] adest os legere sibi videtur. At prima littera non potest esse c. 

N. 1943. Filio Aegyptii hominis civi Romano locum dari non potuisse 
inler selectos iudices ex hoc ipso tilulo deducit Mommscn Eph, ep. V 
p. 13, 2 = Corp. vol. III suppl. p. 1212, BUm. Gesch. V p. 562. 
Aliter Buecheler I. c. n. 40: "cavillalio iudicis cuiusdam iambico raore 
vetere (Cic. de or. II 240. 280) cum ambiguo, ut Leo notavit, si quis 
iuugeret albo patre, qui color sane rarior m Mareotide fusca (Mart. IV 
42, 5)". Quae interpretatio, arguta sane, hac in re haeret, quod 
Aegyptii Graeci sunt albi, indigenas autem inter iudices admissos non 
csse certum est. 

N. 1949. Senarium esse, in quo trium syllabarum locum oblinuit Oppi 
Momen, vidit Buecheler 1. c. n. 4 1 . 

N. 1959. Lucernam, quam in Add. p. 213 memoravi, edidi Ann. Inst. 
1870 p. 261, tab. N; est quoque in Corp. vol. X n. 8053, 193. N. 1997. Buecheler I. c. n. 41 senarium putat, in quo primi pedis locu 
iiomen proprium obtinuerit. N. 2056. D^edus) Mus Brizio Bull. Imt. 1872 p. 4. At prima est B N. 2062. Eandem a Guarinio Fasti> p. 189 exhiberi probabiliter i 
Mommsen vol. X n. 158a'. (/. gamio restituto). N. 2066. Difficillimi dislichi interprelationem temptavit Buecheler Anth. 
II. 956. Versus I, quein ex. gr. siipplet {moles) multa .... [pr]esserii, 
hanc fere suspicatur esse senlentiam: '*cura mihi Veneris nimio cum 
fcrveril aeslu'*. Ad v. 2, ubi mancinas, ut adhuc apud Ilalos, pro 
sinistras dictum putal, citat Martial. IX 41: numguam /utuis, sed pae- 
lice laeva uteris et Veneri sereil amica manus. N. 2069. quaeres non cum potestate futuri sed ex rustica vocaliuni per- 
mutatione dictum monet Buecheler I. c. n. 37. N. 2082 cf. supra ad 2953. N. 2083. In vase Lugdunensi scriptum est: habeas propitium Caesare(m); 
Bev. epigr. II p. 326. 

N. 2107 (cum Add.) Aegyptus Gallo suo salutem (sic enini legendum 
videtur) fortasse ad Cornelium Gallum, primuin Aegypli piaefectuni. 
spectat. Z. N. 2123. Carita; cf. Hesych. K»pTr«i (sic traditur) innsi^ nctpnrxl Kapf;. N. 2155. Pyrrichus cum Actio etiam in ii. 118* coniunctus esl. Ad v. 3 
/anatici Ires a pulpinar Synethaei cf. vol. VI n. 490 .... elsinius Ca- 
pitolinus e.r aede Bellonaes putvinesis /anaticus. — ^Synelhus" (pni 
,Syiietus") saepius habetur tam iii hoc vol. quam in vol. X; „Synhetus" 
scriptum est VI 20731. Z. 

N. 2183. Ad uncum cf. Dio LX 35, 3. 

N. 2194. Cf. n. 2389. 

N. 2202. Lege bellis moribvs; cf. graphio scriptas ins.V 1 n. 15, VI 15 
n. 1. N. 2246. ,Ancipiti metro; senariua ita flt tersior dein redii d." Biiecheler 
Anth. ad n. 955. — Ad domi cf. Vulg. Tob. 2,20 ii( hoedum . . . 
detulisset domi; Kaulen Handh. d. Vulgata p. 233. N. 2262 lin. ult. dele „an est — Comenius?". Z. 

N. 2360. V. 3 recte credo inlerpretatur Buecheler Anth. ii. 45, uerpa(m) 
legens. Scilicet Mrsi me cojuedant i. e. amor me urat (ii. 1645 collata 
cum titulis romanis ibi citatis), uerpa(m comedam) spectal ad ronvivia 
culi Martial. II 51. N. 2374. In Priscilli nomine scriptor de piscillo i. e. pisoiculo cogitabat; 
cf. graphio scriptam ins. VI 13 n. 2. 

N. 2387. Alius Columbus murmillo ab Gaio Caesare interfectus est; 
Suef. Calig. 55. — Idem gladiatoris nnmen recurrit iii pnculis vitreis 
supra ad n. 538 memoratis. Z. N. 2400 (eum Add.). Pro arfocra scribe arpogra. N. 2400a. Eiusdem versus reciproci fragmenta esse intellexi quae aiino 
1896 reperta sunt dans la sablih-e de Champ d'Asile prh Montoie a 
Lausunne in aedificii romani tectorio scariphata haec: ahmoiAioCArA k 
Ti A PA coiaiom/A A. de Molin, miisei Lousonnensis conservator, exemplum delin«atuiii 
inisit 18 Jul. 1896; idem memoraverat iii ephemeride quadam (uiide 
Anliquitaten-Zeitung 1896 p. 219). — Diomeden mulierculam esse coniecit 
Immisch Rhein. Mus. 1891 p.488, parum probabililer. Z. N. 2413i. Spectatne ad Vedium Ceratum (vd. ad n. 2638)? Z. N. 2413A (cum Add.). viginti cApitvm g edidi Bull. Inst. 1883 p.l26. 
At iiunc pro certo habeo scriptum esse viginticipitvm; litleiaf a 
quae credebatur linea obliqua aliena est. 

59* CORBIGENDA ET ADDENDA SVPPL. N. 2426. Habet in scbedis Wordsworth, qui ool. 2 v. 2 legit scxxv, 
V. 7 Lxxv, V. 8 XXV, V. 9 cl. 

N. 2427 iidnot. lin. 1. Wordsworth in schedis vivat. 

N. 2437. CALLiivs Wordsworth in schedis. c ■ alliiivs vel c • allbivs 
fitisse credo. 

N. 2440. Ad Oeryonet Irimembres cf. hicorpores Oiganlei, bimembrea 
Cmtauri, alia. Ad aerus (i. c. aerii) cf. Cic. pro Rosc. com. 28: 
membra (Panurgi) merere per se non amplius poterant duodecim aeris. Z. 

N. 2455. Ad lionoris causa cf. Not. d. sc. 1880 p. 33. — Liu. uli. pro 
„ip8e" scribe: «ipsi". N. 2461 lin. 2 pro „2457" scribe: "2459". N. 2462. Wordsworth in editione omisit qu 
in eius schedis in hunc niodum : )T€jy\HC 
DTENHC 
VaANOC nOAONIOI 
lAfAOOC ntellexerat; extat N. 2464. lio. 2 a fine pro vili scribe villl. 

N. 2483. Cf Garrncci Bull. Inst. 1865 p. 79: Stark Bonn. Jahrb. LVIII 
(1876) p. 44. 

N. 2494—2502 = vol. X n. 8349 sqq. Ab hoc vol. IV secludendi sunt, 
cum sint tituli sepulcrales, id quod olim non recte negavi. Anno 186.') 
loca itla humo et dumetis obtecta erant, ut acciiratius in hanc reui 
inquirere non possem. Alexandrinorum autem fuisse sepulcretum id 
quod Minervinius coniecerat, admitti plane noii potest; v. Nisaen 
Pomp. Stud. p. 482. 

n. 2494 = X 8350 1 2497 = X 8354 2501 = X 8351 

2495 = 8349 | 2498 = 8355 2502 = 8353 

2496 = 8358 ; 2499 = 8352 

Huc pertinent etiam n. 2550, 5—8 = X 8361. 8356. 8359. 8360. Z N. 2510. 


Cf. n. 


2266. 


N. 2550, 


5—4 = 


vol. X 


. 8363. 


8356. 8359 


8360; 


'• 


supra ad 


1. 2494. 


N. 3034e 


. inclinabiliter legendum 


esse monui 


fiom.i/i«A.ni(l888) 


p. 148. 


N.3061. Giam. d. sc. I p. 92 n 

QVANTIQII, V. 4 (pro IINI) ITAP 


. 5, ubi v. 


3 est: 


nvli miirti ■ 


QVANTI 


N. 3062. 
Ad n. 


Giorn 
3061 et 


d. Sc. 1 
3062 of 


c. n. 4, addito v. 2 
Buecheler Anth. r 


incohato 
. 1785 p. 


hoc Mll. 
824. 
N. 3127 


scribe ipsa iigo. N. 3135. Est Knnianum (Ann. U9 ed. Vahlen). Buecheler 1. < INSCRIPTIONES POST ABSOLYTVM 
YOL. IV DETECTAE. PROGRAMMATA ANTIQVISSIMA. 3341 inter o. 22 et 23, litteris magDi.s 
nescentibus. SexV, Dp.8crip8i. REG. I INS. 3. 

3342 ioter n. 23 et 24 in tectorio rudi; iatet sub tectorio recentiore. 

^^^LL^SA^ >^ 0,60 

Descripsimus. Melmaeum. Cn. Melissaeum Aprum duovirum a. p. C. 3 — 4 habes X 817. Sed 
gentem Melissaeorum iam multo ante Pompeis floruisse docet titulus Oscus ZvetaiefT 175. REG. r INS. 1. 

3343 iuter n. 17 et 18. 3344 inter n. 18 et 19. 

C-CocLe'' 

ruivo 
Descripsimus. V. 1 ultima littera Zangemeistero potius D esse videbatur. 
V. 2 vix potest esse ii v ». M mELllliai 
CoCLEHQl, REG. VI INS. 14. 3345 inter n. 37 et 38, litteris maximis in tectorio antiquiore. Descripsimus. M. Mari. \\ v. v. h,7 3346 ad d. n. 41 in tectorio rudi antiquiore. 
Descripsimus. 3347 inter n. 7 et 8. Descripsi. M • Mtl ■ V • B - o • c REG. VII INS. 1. 

3348 inter u. 9 et 10. Descripsi. D ■ CLAVDIX PROGRAMMATA ANTIQVISSIMA 469 SVPPL. REG. VII INS. 12. 3349 inter u. 13 et 14 in lapide tofaceo. 

;« AED • W 

Desoripsimus. Principium latet si.b lectorio recentiore. 3350 inter n. 14 et 15 in lapide tofaceo; comparuit delapso teclorio 
recentiore; colore et litterarum forma similis n. 34. 

, A V 1 ■ D ■ V ■ W UM 

Descripsi. REG. VIII INS. 3. 

. ^ ., „„i,,:i; ,,,,„e lanidi tofaceo inducta est; admodum evanida. 

3351 in portae n. 10 limine soperiore, m tecton, stratura subfl. quae lap.d, Descripsimus. _ V. I vn et 2 con ed. Engelmann Bull. Imt. 1872 p. 4. 3352 ad sin. n. 17. REG. IX INS. 2. De Petra Giorn. d. ,c. 11 p. 162 n. 5; inde Zangemeister Ephem. I n. 147. L. Caesium duovirum habe8 X 1 LOCORVM INCERTORVM. 

I 3354 G.irrucci Sylloge 1682. Garrucci Sylloge 1693. TITVLI PICTI REOENTIORES. Ubicumqae tituli color non indicatur, rubio colore scriptus est. Inter- 
duni autem etiam inscriptioDes honorarias, maxime antiquiores, nigro 
colore scriptas fuisse, praesertim in regionis VI insuiae 15 latere orien- 
tali haud dubie apparuit; igitur hoc suis iocis adnotaTi. Albo colore 
scriptae 3358. 3609—3611 a ceteris honorariis utiam litterarum exigui- 
tate et tbrma neglegentiore differunt; a puero aliquo scriptas esse dicas, 
praesertim cum extent in murorum partibus inferioribus. 

Multuui abe^<t ut candidatoruni programmata secunduDi tempora in 
ordinem redigi possint. Litterarum formae qualos variis teraporibus in 
usu fuerint non ita exploratum habemus, ut pro firmo iis fundamento 
nti liceat. Et interdum ex eiusdum aetalis eiusque antiquioris titulis 
alii (ex. gr. 3460. 3533. 3561) antiquiorem, alii (3526. 3528. 3816) 
cam litterarum formam exhibent quae ultimis teniporibus in iisu fuit. 
N onnullos tamen candidatos , praeter enumeratos a Zangomeistero 
p. 8, et ob litterarum formas et ex aliis indiciis antiquiores esse 
affirmare licel. Velut e programmatis quibus TT vir commendatur Ti. Claudius Verus, unum, 3460, latebat sul) titulo posteriore et littfi> 
scriptum est antiquioribus, aliud, 3816, scriptum est ab Aemilio Celere, 
qui inter annos p. C. 50 et 54 scripsit edictum muneris 3879; Veiiis 
iiutem duumvir erat anno p. C. 61/62 (pag. 428). Porro Veri pro- 
grummati 3460 haud dubie contemporaneuni est 3462 M. Licinii, Faustim 
scilicet aut Romani, qui 3592 et 3593 coniunctim coramendantur littens 
hic quoque antiqiiioribus. Titulus autem 3772, quo solo Statius Receptus 
Ti vir commendatur, cum scriptus sit ab eodem Celere, eidem fere teui- 
pori adscribendus erit. Programma 3571, quo L. Rusticelius Ccler 
commendatur iterura n vir, anterius est ea tectorii parte, quam posl 
terrae motum aimi p. C. 63 factam esse consentaneum est. Huius autem 
Rusticelii programraa 301 eiusdem aetatis est cum programmate ot- 
M. Hupii (Ruti), cuius in insulae VI 15 latere orientali tria extaut pro- 
gramraata, e quibus unum (3561) scriptum est in tectorio antiquioip, 
aliud (3533) litteris antiquioribus. Hi igitur omnes anno certe 63 ante- 
riores sunt. Alia suis locis adnotabuntui-. REG. I INiS. 1. 3355 in tabernae n. 8 pariete sin., sub Larum pictura, inter duos serpentes homini 
rubro: amphora vinuni effundit in dolium adscriptum colore 
Giom. d. sc. N. S. m p. 50; FiorelU GU scav^ di Pompe^ p. 107 n. 31, Descr. p. 34; Sogliano PiUure murali n. 27. Reliquias vidimus; nunc decidii- SVPPL. MB TITVLI PICTI RECENTIORES 3356 in aedium n. 6 triclinio quod est in dextro latere peristylii, in 
pariete adverso pictiira extabat, nunc in museum Neapolitanum trans- 
lata, qua repraescntantur Ulixes et Diomedes Palladium rapientes. 
Singulis figuris inscriptiones additae sunt colore albo. 

1 ad Ulixis figuram: oaYCcevc 

2 ad Dioniedis figurara; aioMHAHC 

3 ad Helenae figuram: e\ENH 

4 ad Aethrae figurami aigpa 

5 ad figuram honn'nis Phrygia veste induti qui in dextra pic- 
turae parte feminam furentem retinet: YflHHeTHC 

G ad hanc ipsam feminani, sive illa Palladis sacerdos est sive 

Cassandra : c • 

7 prope anguluni inferiorem ad dextram; ivi 

Descripsi. Edidil Sogliano Uiorti. il. sc. II p, 379 ss., Pitlure vmrali 
„. 580. — 5-7 edidi Bull. Jml. 1873 p. 241. 

5 vnHPe . . . Sogliano &iorn. — 6 ic BhII.; sed i incertissiraa, 

neque c ultima inscriptionis littera fuisse videtur. 

3357 ad sin. n. 18. Descripsimus. — Edidi Hiill. Jml. Ifili p. 26il. V. 2 paruni certus; VA? REG. I INS. 2. 

3365 ibidem, colore nigro. 3358 ad d. n. 19. Q_ O M mmaq_omrQ_MS 
Descripsimus. Litterae altae 0,05—0,1 inter se distant 0,3. 3359 infra 3358 prope terram, colore albo. Q_ PoST AED O V 
Q_POS~/MIVM PRO 
C VL vm 

\1ID DlimilTRIVS ROG Descripsimu.s. — Edidi Bull. Jnsl. 1874 p. 269; Viola Scavi 1873—78 
p. 61 n. 4. 5. — 1 POST et ovf Viola. 3360 siipra 3358, evanida. C L0L;iuM )escripsi et edidi I. c. p. 268 n. 18. — Viola 1. c. n. 3. 
M parum certa, Zangemeistero potius LO videbatur. 336t ad sin. 3360, oolore nigro. 

VIII . IDVS 1 S FVIT Descripsimus. 3362 infra 3361 coloie nigro. Descripsi. 3363 inter n. 19 et angulum. Descripsi. 3364 ibidem, colore nigro. 
Descripsi. Descripsi. 3366 inter n. 21 et 22. 

. . . CEIVMn viR.o^ 

. . INI V. . CLIENS ROG 

Descripsiinus. — Edidi Bull. Insl. 1874 p. 268 n. 17; Fiorelli Descr. 
p. 45. Viola Scavi 1873—78 p. 61 n. 2. 
2 POLLivs Fiorelli; fuitne Minius? 

3367 ad sin. n. 21. 

LCS BENEMER 

n . VIR . O^ HINNVD' 
CVm ■ PAPILIONE • ROG 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 16; Fiorelli Descr. p. 45; Viola I. c. 
p. 60 n. 1. — 2 o^. Fiorelli. 

3368 ad d. n. 23. 

SABINVM 
ARI ROG et edidi I. c. n. 15; Viola I. c. p. 63 n. 17. 
2 iiiiARi Viola, prcpter 3376. 

3369 ad sin. n. 23. 

LCEIVM.SECVNDVm o.-m 

n-V'ID VNNVS ROG 0,08 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 14; Viola Scavi I. c. n. 16. 3370 inter n. 23 et 24. fERENTIWV 0,09 Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 13; Viola I. c. p. 62 n. 15. 
vm Bull. Viola. 

3371 ad sin. 3370. 

VIR ■ O^ ■ D • R - P • 0,09 

Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 12; Viola I. c. n. 14 cum 3372 coniunxit. 

3372 ad sin. 3371. 

POSTV' 0,18 

Descripsimus. — Edidi 1. c. n. II. — postvmivm Viola I. c. n. 14, qui cuni 
3371 coniunxit. 3373 ad sin. 3372. Descripsimus. mODESTVm A) 3374 ad sin. 3373, ad d. ostii n. 24. 

'^POSDc w 

Descripsi et edidi Bull. Insl. 1874 p. 268 n. 9. In principio nihil de 
esse potest propter ostium. TITVLI PICTI RECENTIOBES SVPPL. 3375 siipra 3374 colore iiigio. 

POPIDIVM 

iiv ovF 

Deaoripsi et edidi Bull. 1874 p. 268 u. 10; Viola Scavi p. 62 ii. 13. 

3376 in cauponae n. 24 atrii pariele posteriore, colore nigro. 

C NONIVS-LOR1C\ 

P INSTVLEIVS NEDYKVS L I B R A R I ' QV I ' >- 
SVNT ■ HIC ■ SINE 

ijleI^ adivtor- et uy L AELIVS ■ CYDINVS 
\CILIVS ■ CEDRVS DeBcripsi anno 1873 recens eftossam et edidi I. c. p. 233. — Fiorelli 
Oeecr. p. 47. Viola 1. c. p. 58 n. 30. 
Iii fine quae sequuntur post et om. Fiorelli et Viola. 3377 in pilae quae est ii 
ridionali, ab occidente nponae n. 24 peristylii latere HALYPVS „., 

T H E R E V S 0,06 De-seripsimus. 1 Hatypus pro Alypus. 
3378 inter n. 24 et 25. Descripsi et edidi Bull. 1874 p. 267 n. 8; Viola I. c. p. 62 n. 12. 
3379 inter n. 28 et 29 in lateribus dealbatis. Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 7; Fiorelli /)escr. p. 49; Viola I. c. n. 11. 0.., L-C-S-nv.i.D. „,,» 
DeBcripsimus. — Bdidi 1. e. n. 6; Fiorelli Dacr. p. 49; Viola 1. c. n. 10. N^P-R- ».« 

AED. O^V^F o.IO 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 5; Fiorelli Descr. p. 36; Viola 1. c. n. 9. 
2 oP Bull. Viola. ad sio. n. 31 colore nigro. Descripsi et edidi 1. o. n. 4. — Fiorelli Descr. p. 36 ; Viola 1. c. 
p. 61 n. 8. 
t-KB dedi Fiorellium secutus; ipse descripsi et edidi m; ita et Viola. 3383 inter n. 31 et : POPIDIVM^ Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 3; Fiorelli Vescr. p. 36. Fuit Popidium 
Rufum. 

3384 ad sin. n. 32, prope angulnm. 

pOLYBlVm AED cF 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 1 ; Fiorelli Descr. p. 36; Viola 1. c. n. 6. 
AED vidit Zangemeister; qui ediderunt om. omnes. ^olibivm Viola. 
poLYBIVM Fiorelli, qui om. cF. 3385 infra 3334, colore nigro. 

POPIDIVM ■ RVFVM^AED Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 2; Fiorelli iteer. p. 36; Viola I. 
2. >R>N om. Fiorelli. — rn Viola. REG. I INS. 3. 3386 ad d. n. 21, infra 2993(, colore albo in lectorio rudi, litteris 
cursivis. Descripsi A^i-i/iivJ 3387 ad sin. n. 22, neglegenter scripta iii tectorio rudi. Descripsimus; dedi e% meo apograpiio. 

Q. P. P. aed ovf roganl vici(m) fa(cite) rog.? 3388 in aedium u. 30 cellae, quae in atrii latere septentrionali roedia 
est pariete dextro, colore rubro iii tectorio albo. 

Dedi ex meo apographo. — Fiorelli Descr. p. 60. 

2 PARTiscA ESERNiE Fior. — 4. 5 om. Fior. 

XV k auguslas | partis Caesemie | [Huit | / > \id7] iunias I ralu a d" 
ca[l\uit. SVPPL. 471 TITVLI PICTI RECENTIORES REG. I INS. 5. 

3389 in lateris septentrionalis angulo orientali, colore albo in opere coniposilo. 

FORTVNATO Descripsimus, REG. 1 INSVLA NONDVM EFFOSSA, QVAE TERTIAE AB ORIENTE ADIACET. 

3390 ex adverso 2993 da, colore rubro, litteris parvis neglegenter scripta. 

M E N E c R 

ATIIS SINE Descripsimus. 3391 ad sin. n. 13. Descripsimus. 
Sic pro CEivm. CEIVIVM ■ n ■ V ■ R . I . D 0,12 3393 SLipra 3392 in tectorio rudi dealbato. 

M - LICINIM • FAVSTINWl fiLD o,22 Descr ipsii 3394 supra 3393 colore nigro in tectorio albo. l • POPIDIVM ■ SECVNDVM • A> Descripsimus. 3395 ibidem superius in tectorio antiquiore. 

L-REF 0,11 REG. 3393 inter ii. 13 et 14 in tectorio rudi dealbato. 

CASELLlvm • fi ■ O ■ V ■ F 

Descripsimus. V INS. 1. 

3400 infra 3.399. 

0,22 POPIDIVM RVFvM 0,13 

n VIR ■ ID ■D-l/m 0.08 

Descripsimus. — Acta 1. c. n. 21 om. v. 2. 

3401 infra 3400 et in eius v. 2 in tectorio rudi. 

FAVSTINVm 0,22 
AED-C/' 

Descripsimus. — Acta 1. c. n. 20 uno versu. 

3402 inter n. 16 et 17 in muro qui meridiem spectat in tectorio rudi 
dealbato. 3396 inter n. 14 et 15, colorc nigro in tectorio albo. 

CELSVAB 0,27 

Descripsimus. 

3397 infra 3396 iu tectorio rudi dealbato. 

L ■ CElvm ■ SECVNDVM ■ 11 • V ■ o.l 
lAl 

Descripsimus. 

3398 ad d. n. 15. 

CAECILlVm 0.17 cripsimus. — Acta (fiiom. d. Sc. III p. 254) 4—7 Oct. 1875 n. 23. 3399 ad d. n. 16. FAVSTINVIW 0,2 

AED OC 0,1 Descripsimus, — Acta 1, c. n. 22 

IV s Descripsin CASELLIVIW „.,9 

ET.CELSVm.«-O^VF o.09 

Acta I. c. n. 19 uno versu. — CELSiNVm aed Acta. 3403 inter n. 17 et 18. HELVIVM • SABINVM 

AED-PARTHOPE ■ ROG 
CVra RVFINO Desoripsimus. Edidi BuU. Inst. 1876 p. 234. — Acta I. c. n, 17; Viola 
Scavi 1873—78 p, 66 n. 72. 

2 AED PATHOPE Viola. 3404 infra 3403. ALBVCIVM — Acta I. c. n. 18 uno versu. 3405 ad d. n, 18 oolore albo in tectorio nigro. 

L N F 0,22 
C 
Descripsimos, 3406 in aedium u, 18 exedrae qnae est ad sinistram tablini pariete d,, 
nunc Neapoli in museo. Pictus est canis albus cui adscriptum colore 
albo, 

A ■ SYNCLETVS 

Descripsi et edidi BuU. Inst. 1877 p. 30. — Not. d. sc. 1876 p. 13. 

60 TITVLI PICTI RECENTIORES SVPPL. 3407 m aedi.m n. 18 cubiculo quod est in pcristylii latere sin. ultimura, 
adsc. iptae colore albo picturis factis secundo qui dicitur stilo, .. e. pnm.s 
Augusti annis non posterioribus. 

1 in pa.iete ain. in pictura Amor 
iuctatur iibilra Venere cum Pane oeP*CY.*N06CTAK€N€P 
XAKY..PICUJia€lN€ITICTI 
.rvYooCm€NOnANKMKA 
. . IANOCKA16PUJC01X6T 2 in parietis qui intranti adversus est parte sin. in pictura piscatoris, 
Tenatoris, aucupis Paiii relia dedicantiuni Tpitrfoi u ra oixnjtt iii\iiav ofxiti/noi 
«•ypoVa iT»V, «Uii; «XXO; a,n' livpf (riijc ■ 

n»i, aarc ficv rntwuJv rji-yfm rit'o£. Tavra i5i Ai^i; 
TETfimoAu,». xkiiTwp S' i TplrHi ilvitUm. 

Av9' wv TW/ib !rE>ffE il' i,ifH suctcxov a7p>)v, 
TtJAeAI» ifViMiv, tS & ii' ^mVu,». pictuj'a Ho 3 — 5 in eiusdem parietis parte media 
piscatores notum illud acnigma proponunt. 

3 Homero adscriptum 

OMHPOC 

4 piscatoribus adscriptum 

AA€1C 

5 inferius 

M€N . momecsA occoykc \c . €n 
' . 1' j . €ceA 

6 in eiusdem parietis parte dexlra, iii pictura capri vitem rodeiitis, 
mox ad sacriiicium ducti 

KANMeiflArHCnOTlPIZANOMUJC 
6TlKAPn 3l|)OPHCUJ OCCONCl ICn€lCAI 
COl TPAr€ 0YOM6NUJ 

1. 3—6 ed. Sogliano BuU. Imt. 1876 p. 29—32, Not. d. sc. 1876 p. 14. 
1 — 6 Dilfhey, Epigrammatum Pompeis repertorum trias, Frogr. Turic. 
1876, ubi in tabula lilhog.apha inscriptionum 1, 5, 6 leliquiae expressae 
sunt. Tabula repetita est Ann. Jnst. 1876 P. 

1 quae extant v. 1 post ctujc, v. 2 post tin, v. 3 ante ocmcn, v. 4 
ante noc om. Sogliano. Epigramma sic restituit Diltbey: 

■O 9p<»<n;[;] MirrMiv "Epiu; [t]i,7 [n]«»[i irtiXaiu,»] 

Xct KvVpi; uJ^iVei, Ti; TiVa jrpiijTo; eXeT. 
['I]jj(_upos fxtv Ilcti' xiti xapTepo';' aXXet [jr]itvoijp7o; 

[o ff^rctw; — Keti'Epui;' orj^eriti ct ^um^t;. 

2 Leonidae Tarentini epigramma, Antb. Pal. VI 13, agnovit Dilthey. 

5 primum M om. Sogliano; mox MGceAgiOf ?;gg €N '\i\ Bull.\ MecsA- 
ocol(H€N Not. d. sc. V. 2 MMEceA Sogl. — Lege; [bo-ir' 2Xo],ueii 
[X]wi^/uEj-9ii, oirir' oiix '&o[/t]Ev [i(>E]po[|U]Eir9it. 

6 V. 1 OMlu» V. 2 €lilcnC««AI Sogliano. Lege: Kii'i' /is ijia^ii; noTi piCai/, 
o/Au,; ?Ti Kap7TO(j)op>i(ru,, oiro-oi' ETriirTTEio-ai iroi, Tpitye, ^vofjUvui. 

Idem epigramma extat Suet. Dom. 14, Anth. Pal. IX 7S, Schol. Arist. 
Plut. 1129, Suid. s. V. ao-xo; Kri^a-iifiuji-To;, qui omnes habent EjripiCav; mox 
Si Ti ct E7TiXE~i;'ai Schol. Ai-ist. Vd. de his Diltbey p. 14. 

3408 ad d. n. 18. Descripsimus. E compluribus programmatis eodem loco scriptis 
hoc, quod non videbatur recentissimum. 3409 supra 3408. 

POPIDIVM SECVNDVM 

AED-D-RP-PROBISSIMVMIVVENEMO^ 
RVFINE • FAVE • ET • ILLE • TE • FACIET 

Descripsit Sogliano recens efTossam et edidit in Act. Ghn 

n. 16. — Ego reliquias vidi; edidi ad Sogliani apograpbum Bull. hst. 

1876 p. 234. — Viola, Scavi 1873—78 p. 66 n. 41. 

Rufinus habitabat in aedibus n. 18, ubi in peristylii pariete grapliii 
cxaratum extat: Rujini cubiculwn. III 3410 ad d. n. 19. VIVM ■ SABINVM • f Descripsi. 

Acta 1. c. 11. 15 sic babent: cnhelvivm 
sed cf. 3411. 3412. AED-PBlmlGw 3411 lalet sub 3410. 
Descripsi. lollivm? 3412 latet sub 3410. DescripsL 3413 inter n. 19 et 21. Acta I. c. n. 14. Non vidimus. 3414 inter n. 20 et 21. 

GAVIVM- S) 

Descripsimus. Acta I. c. n. 13 om. v. 2. 3415 infra 3414 in tectorio rubro dealbato. 
POSTVMI VM Descripsi admodum evanida 3416 in aedium n. 23 (L. Caecili lucundi) cortis muro sin. in tectorio rudi. 

L^NVMISIVM 0.13 

Descripsimus. 3417 ibidem in Descripsimus. ngressus (occidentali) in tectorio rudi, 

APPVLEIV 0.3 3418 ad sin. 3417 colore gilvo in tectorio r 
fortvnate 3419 in pila quae est in eiusdem cortis latere sinistro, colore gilvo. 3420 in pila quac est in eiusdem cortis latere dextro, colore rubro. SVPPL. 493 TITVLI PICTI REOENTIORES 3421 inter n. 23 et 24 in latcriliiis dealbalis. 
APP VLEIVV\ 

ll-VIR-ROG CF 
FAVSTE^rR.VIOSE 

Descripsimus. — 3 rRVUOSt noii e.\pediTi. 3422 inler n. 20 et 24. 

CASELLIVM 

Acta Giorn. d. sc. III p. 254 d. 12. — Non Tidimus. 3423 inter n. 24 et 25 in qui raeridiem spectat. 

O.is L-C-S- " VIR 0,09 

FELICIOLVPINARIVS 0,0? 
ROG 

Descripsimus. — Edidi BuU. Jnst. 1876 p. 234; Acta I. c. n. 1 1 ; Viola 
Scavi 1873—78 p. 66 n. 40. 
2 punctum om. Acta. — Felicio lupinipolus 3483. 3424 ad sin. n. 25. FAVSTINVM r,4 

AED-DR.p.OV-F- u,U Descripsimus. — Acta I. c. n. 10. 
2 puncta post AED, o et F om. Acta. 3425 ad sin. n. 26 in muri parte superiore in tectorio rudi, antiquior. 

CONIVNCTVW 

Descripsimus. 

3426 infra 3425. 

GAVIVM ET^TREBIVm 0,11 

Descripsimus. — trebivm Acta 1. c. n. 8. 3427 infra 3426. 

CASELLIVM ■ /H 0,1 

Descripsimus. — Acta 1. c. n. 9. 3428 ad d. n. 26. 

HOLCONIVM-PRISCVJVl 

II VIR.I.D D-R-P-0'V.F-1VCVNDVS ROG 

Descripsinius. — Edidi Bull. Iml. 1876 p. 24; Sogli.ano G 

p. 99 n. 23; Acta I. c. n. 7; Viola Scavi 1873—78 p. 65 n. 38 

P • ora. Acta. — Aedes n. 22—27 sunt L. Caecili lucundi. 3429 infra 3428. . HOLCONIVm IivS W\A. 0,2 DesiTipsimus. Fuisse videtur priscvw m, sed propter vestigia progran 
iiiaium antiquiorum nihil certi iegitur. 3430 ad d. n. 26, evanida. 

HOLCONIVM II\ 

Descripsimus. — ilvm fuisse videlur. 3431 infra 3430 inter vestigia aliorum programmatum. 

L ■ VEIVM ■ RVFVM AED u,"» 

Descripsi. 3432 ad d. n. 27 colore nigro, evanida. 

marcellvm 
Descripsimus. — Sogliano Giorn. d. sc. III p. 99 n. 21. vm non vidimiis. 

3433 infra 3432. 

CEIVM -SECVNDVM o.ao 

0.09 II VIR.QiS.CAECILI-lVCVNDI ROGAJVl 0,16 

Descripsimiis. — Edidi Butl. Inst. 1876 p. 24; Sogliano 1. c. n, 22; Acta 
Giorn. d. sc. III p. 254 n. 6; Viola Scavi p. 65 n. 37. 

Punctuin post s om. Sogl., post VIR et caecili om. Acta. De Q. S. 
Caeciliis lucundis cf. p. 277 not. 1. 

3434 ad sin. n. 28. 

MODSTMB 0,23 

Descripsimus. Sogliano 1. c. n. 19; Acta I. c. n. 4. 
ois Sogl. Acta. 

3435 infra 3434 colore nigro. 

Q ■ P • P • AED • OVF 0,16 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 20; Acta I. c. n. 5; Viola I. c. n. 36. 
p aed ovf Acta. 

3436 in ostii n. 28 (M. Tofelaiii Valentis) pariete sin. colore gilvo. 

Descripsi. In fine nihil deest. Vitalioni com(iter)1 

3437 supra 3436, colore gilvo. 

PRO 0,08 

Descripsi. 

3438 in atrii n. 28 muro posteriore. Descripsi. 3439 ad d. n. 28. CASELLIVM IQ 
avxilio rog Descripsimus. — Edidi BuU. Inst. 1876 p. 149 et 233; Sogliano 1. c. n. 18. 
Aota 1. c. n. 3; Viola I. c. n. 39; « Sogl. et Acta, nos non vidimus. 

3440 .id siii. D. 29. 

SECVNDVM fb 
CANICES 

Descripsimus, sed vm fb et an non vidimus. Integram exhibent Sogli- 
ano 1. c. n. 16, acta 1. c. n. 1, Viola I. c. n. 34. 3441 infra 3440. 

C • ALFIVM • CAPITONEM ■ AED • D ■ R ■ P ■ O ■ F o,15 

Descripsimus. — Sogliano I. c. d. 17; Acta I. c. n. 2; Viola I. c. n. 35. 
OVF om. Sogl. .'Vcta. — aed sqq. om. Viola. 

60* TITVLI PICTI RECENTIORES SVPPL. REG. 

3442 in aedium n. 4 triclinio quod est in peristylii latere posteriore, 
in pictura convivit, nunc Neapoli in museo, colore albo. 
a adscripta iuveni qni inter virorum et feminarum paria solus assidet: 

FACITIS - VOBIS - SVAVITER • EGO 'lANTO 

b adscripta alii homini, qui manu sublata illi respondet 

EST • ITA • VALEAj 

Descripsimus. — Edidi BuU. Inst. 1885, 246; Sogliano Not. d. sc. 1884 
p. 48; Niccolini, Case e monumenti di Pompei, nuovi scavi p. 28. V INS. 2, 

3447 intxa 3446. 

CELSVM-S)OC 0.22 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. b. 3443 in aedium n. 15 cubiculo quod est prin 
dextro, colore rubro in tectorio albo. peristylii latere Descripsi et edidi Eom. Mitth. 1894 p. 57; Sogliano Not. d. sc. 1896 
p. 439. 3444 in eorte aedium quarum ostium est in insulae latere septentrionali 
tertium ab occidente (casa delle nozze d^argento). Sul muro che rasenta 
a mezzogiorno la vasca, sulCintonaco bianco l una teata graffiia, intorno 
e sotlo alla quale si vedono tracce di leltere di color giallo: mi e rius- 
cito di leggere solo la parola. Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 431. Non vidimus. Cf. inscriptionem graphio 
in hoc ipso pariete exaratam: [P]r[i]mige7nus. 

3445 in aedium quarum ostium est in insulae latere septentrionali 
secundum ab occidente, in tablini parietibus pictae sunt protomae 
duorum adulescentium singula volumina tenentium, in quorum indicibns 
scriptum est colore nigro HOMERVS 
P LA T O Descripsi et edidi R5m. Mitth. 1893 p. 19; Sogliano Not. d.sc. 1892 p. 28. 
2 «APHO Sogliano, male. 3446—3453 in 

tentrione. 
3446 prope angulum septentrionalem latere occidentali. Ostia numerantur a sep- AeLVlVM 

oftlNVM-AED O'^ Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 419a. b. 3448 ad dextram ostii primi. m ■ VESONIVW Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 267. 
2 MAl om. Sogliano; mox v iden». 

3449 eodem loco ubi 3448, posterior, litteris subtilioribus altis 0,04. 

Dedi ex apographo meo, cum quo Zangemeisteri fere congruit. 

3450 ad sin. et ad. d. ostii secundi. 

0.32 CN HELVIVM <,.««,« SABINVM-Aed-crescens rog o,is 

Descripsimtis. — Partem secundam ed. Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 51. 
CRESCES Sogliano. 

3451 inter ostium quintum ct sextum. POLPh 
t.dd.: IP L Descripsi 3452 ad d. 3451 ubi picti sunt duo serpentes, supra serpentem sinistrum, 
colore viridi. 

0,0(1 C I OSVS • CVRIOSO ■ s 

Descripsimus. — Clurqosus curioso s(alutem). REG. V INS. 3. 3453 in insulae latere meridionali loco incerto. 

N • allei ■ 
Una cum 367 et 1181 exhibet Schultz, TagebuchXXlll 8d; cf. ad 369. NIGID VERVM BEG. V INS. 4. 3454 iuter n. 5 et. 6. V 1 R 1 D V ( (•) 0,3 Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1891 p. 272. 
Altermn v non vidi. 3455 infra 3454. Descripsi. — Sogliano 1. c. — iv non vidi. SVPPL. TITVLI PICTI RECENTIORES 3456 in insulae latere orientaii. 

RAC^AEMILIV 

Descripsimus. rac alius tituli reliquiae esse videbantur. 

3457 ibidem, evanida. 

0,013 , VANVm)^ 

Descripsimus. — Secunda littera potest esse a et r. REG. VI INS. 12. 

3458 ibide insulae 13 u. 19. FrONTONI FELICITER Descripsi et edidi Bull. hsi. 1875 p. 191; Fiorelli Descr. p. 424; Violu 
Scavi 1873—78 p. 53 n. 10. 
TerenTio Fiorelli, male. BEG. VI INS. 13. 3459 ad sin. n. 16. CN HELVIVm- 
SABIN • X) ■ D ■ R' Descripsimus. — Acta ms. 26 Iiin. 1876; Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 94; 
Viola Scavi 1873—78 p. 66 n. 43. 
2 punctum post R non vidimus. 3460 ibidem in tabella ansata. GAVIVM ■ AED • CF o.a 

VICINI • ROG • 0,14 Descripsimus. Edidi Bull. hist. 1877 p. 207; Acta ms. 1. c. Sogliano 
1. c. Viola I. c. n. 44. 3461 eodem loco ubi 3460, anliquior. TJ • CLAVilVM VER\ 
« VIR t D^O^ V^_f Descripsi. 3462 ad sin. n. 16 in tabella ansata, similis titulo 3460; latebat sub 
dealbatura posteriore. 

TREBIVM VALEn/cm 

ET GAVIVM RVFVM 

Descripsimus. — Acta et Sogliano II. cc. Viola 1. c. p. 67 n. 45. 

3463 eodem loco ubi 3462, anliquior, similis titulo 3461. 

ILICINIVM jlOG „,,9 uVENEM VERECVNDISSIMuf/i Descripsimns. 3464 in aedium n. 16. 17 peristylii mui 
dealbato. 

M ■ IS ItiT 

fiLDvm R^P 

Descripsimus^ — Acta et Sogliano II. cc. 
1 M • I RT acta. M • mm/ SogL rientali, in tectorio rudi 3465 ad sin^ n. 18. Descripsimus. — Ce\ium a[ed. 3466 ad sin. n. 20. REG. VI INS. 14. 

3470 ad d.3468. M^HOLCONIVM PRIScu/f Descripsimus^ — Acta {aiorn. d. .ic. III p. 140) 9 Nov. 1874 n. I; 
Sogliano Giorn. d. sc. III p. 97 n. 1 ; Viola Scavi 1873—78 p. 63 n. 18; 
1 PRis et V. 2 om. acta, Sogl., Viola. 

3467 ad d. n. 20 in tabella ansata (0,52X0,2). 

S A B I N VM VB 
INNOCENT- IVVENEM 

Descripsimus. — Acla 1. c. n. 2; Sogliano I. c. p. 
n. 19. , 2; Viola I. c. 3468 ad d. 3467. P ■ SITTIVM • CONIVNCTVM Descripsimus^ — Acta (I. c. p. 141) 16 Nov, 1874 n. 1; Sogliano 1. c. 
n, 3; Viola I. c. n. 20. 

3469 infra 3468. 

L^A^C-ET^M-C^M „,21 

AED^ D-R^P 0,09 

Descripsimus, — Acta (1. c. p. 166) 7 lan. 1875; Sogliano I. c. n. 4; 
Viola 1, c, n. 21, 
2 p . Viola. o,2s CN-HELVIVMARIPW* 

0,16 SABINVm-AED^D^R^P 

Descripsimus. — Acta (I. c. p. 141) 16 Nov. 1874 n. 2; haud dubie eadem 
refertur 1. c. p. 166, 7 lan. 1875; Sogliano I. c. n. 5; Viola l c. n. 22. 
1 HELViVM ■ omissis quae sequuntur acta, Sogl., Viola. 

3471 ad d. 3470. 

0,« C^GAVIVM ■ RVFVMy* 

0,07 VTILEM^R^P^VESONIVS-PRIMVS ROG 

Descripsimus. — Edidi BulL Inst. 1876 p. 22; Acta (I. c, p. 167) 
7 lan. 1875; Sogliano I. c. n. 6; Viola I, c. n. 23; Presuhn Pompeji 
1874—78 III 4. 

Vesonius Primus fullo habltabat 
3480—3482 et X 865. aedibus n. 20. Vd. 3476—3478. 3472 inCra 3471 ad d. Descripsimus. — Soglii TITVLI PICTI RBCENTIORES 3473 ad sin. n. 21. 

0,3 CAECILr'" 

0,1 CAPELLA • IVCVND 
n F ACIS 

Descripsimus. - Edidi Bnll Imt. 1876 p.54 et p.l49; Acta Giorn. d.sc 
III p.167; Sogliano Gion,. d. sc. III p. 97 n. 8; Viola Scavi p. 64 n. 24. 
FACiT omnes. - Caecilium CapeUa(m) Iucuiid(.e) M(mrum) facis. lucun- 
du8 est L. Caeoilius lucundus argentarius qui e regione huius tituli in 
aedibus V 1,26 habitabat. SVPPL, 3474 infra 3473. o,M ALBVCIVM MARCELLS 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 9. 3475 eodem loco ubi 3474, antiquior. 

0,J» MARCELLVM 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. 3476 ad n. 22. 10; Viola 1. c. D. 11; Viola Deacripsimus. — Edidi Bull. Jmt. 1876 p. 23; Soglii 
I. c. 0. 25 et melius p. 65 n, 32. 
FvlQones rogant); cf. ad 3471. 

3477 ad d. n. 22. Descripsimus. — Edidi Bull. Insl. 1876 p. 23; Soglii 
1. c. n. 26j Presuhn, Pompeji 1874—78 III p. 4. 
De Vesonio Primo vd. ad 3471. 

3478 infra 3477 ad d. in tabella ansata. 

L. CEIVM- .,eciin<IVm 
n.V-I-D. PRIMVS*FVLLO-RO 

Descripsimus. — Edidi I. c. p. 23; Acta 1. c; Sogliauo 1. c. n. 12; Viola 
1. c. n. 27. 

De Primo vd. ad 3471. 

3479 ad d. 3477. 

0,25 CAECILlVM-CAPELLAIVlD.viDO-F 

CORNELIA ROG 0,15 

Descripsimus. — Edidi I, c. p. 54; Acta (Giorn. d. sc. III p. 169) 22 Febr. 
1875; Sogliano I. c. p. 99 n. 13; Viola I. c. n. 28. 
n . I ■ DOF Viola. 3480 ad d. 3479. 

0.32 C ■ G A V I V M • ' 

0,18 RVFVW II VIRO- V- F 

Descripsimue. — Acta I, c. ; Sogliano I. < 
1 • I et p^il (Primus) om. Sogl. Viola. 
■2 n V . o ■ V . F • Viola. PKi. -^ 
n. 14; Viola 1. c. n, 30. 3481 ad d. 3480. Descripsimus. — Primus; cf. Bull. Iiisl. 1876 p. 23. 3482 ad d. n. 34. cN HELVIVM- SABINVM 

AED^ PRITMVS^ CVm^ SVIS • FAC Edidi I. . 33; Acta I. '■ c. n. 15; Vloij Descripsi 
I. c. n. 31. 

2 PRiMVS omnes; privs soriptain fuerat, mox v expuncta, s in m cor- 
recta. — De Vesonio Primo vd. ad 3471. 

3483 ad sin. n. 25 in tectorio nigro dealbato in formam tabcllae an- 
satae. 

PROCVLVM 
AED ■ FELICIO 
LVPINIPOLVS ROG 

Descripsimus. — Acta 1. c. 

1 PR et 2 punotum non vidimus. — PROCVLW acta. Felicio Inpi. 
narius 3423. 

3484 ad d. n. 28. 

0,31 CASELLIVM.* 

Descripsimus. — Acta L c. p. 171, 9 Apr. — Punctum non vidimus. 

3485 ad d. 3484. SABINVM . AED 
ALIArI . ROG Acta I. c. — Non repperimus. 3486 ad d. n. 30. M • HOLC ■ PRISCVA 

« . O^ . D. R.p 

Acta I. c. p. 173, 19 Apr. 3487 ad d. 3486. Descripsimus. — Acta I. 
2 ?■ acta. CASELLIVM 

© ■ O ■ V . F 3488 ad d. n. 31. 

Descripsimus. 3489 ad d. 3488. M-C-M-JQ 

V.B^OVF- 3490 in insulae latcre septentrionali, prope angulum orienti 
moduni evanida. CASELLIVM 
SABINVM AED 

V.SP^P^O^V.F 3491 infra 3490. 0,2 MHOLCONIVM 

o,os n^v^i-Do^v^F SALARIVS Descripsimus. - Edidi Bull. Inst. 1876 
p. 65 n. 33. ■ 54; Viola Scavi 1873-« SVPPL. TITVLI PICTI RECENTIORES 3492 infra 3490, admodum evanida Desciipsimus. — [Albu]cium aed. oof. 3493 ad sin. n. 36. 

CASELLIVM;© 0,18 

SALVIVS . ROG O.OG."; 

Desciipsimus. — Edidi BuU. Imt. 1878 p. 194; Sogliano Not. d. Sc. 1876 p. 103; Viola Scavi 
p. 67 n. 51. 
1 AED Viola. 3494—3504 in insulae latere occidentali. 

3494 in cauponae n. 36 pariete sin. inter angulum anteriorem et poitain | 3495 inter n. 36 et 38. 

11. 35 colore nigro in tectorio albo adscriptae 

tiguris et feniinarum NOLO. 
CVM MVRTA'IL>N//// S" t. f id d. b-i y— I .d d. 1. 1 C NON 


rf QVI VOL. 


MIAEST 


SVMAT. 
OCIIANE. 
VIINI.BIBII 


'"""""'»■""' 


ftmina Tas mnarium 
culum portani, linitti 


■ /■ 


NON 
TRIA-DVAS. 
EST 


tm tir • 


tdtni dtxtra /ritiUum ttntnt m ARCELLVm g NOXSI. 


h 


ORTIirilLLATOR 


( ITIS- 


AMII 
iico rvi. 


roRAS. 


TRl A. 


RIXSATIS 


IICO 
rvi- 
tnanibus dtxtrorium 


txtrudit Descripsimus. - Acta ms. 25 lul. 1S76; Sogliano A^of. d. sc. 1876 p. 94; 
Viola I. c. n. 49. 
2 om. omncs. 

3496 iiifra 3495 in tabella ansata. 

TJ-CLAVDIWt VffJ^W\ o.is 
U- VIR I. D'0. V. f 

Descripsimus. — Acta et Sogliano II. cc; Viola I. c. ii. 48. 

1 Ti.CLAV'///, omissis quae sequuntur acta; Ti.CLAVDiVm om. q. sequ. 
Sogl. Viola. — 2 i.D.Q.v.F om. acta. 

3497 ad d. 3496 colore nigro in tectorio dcalbato. 

M'S-M-/B „.,c 

O V F 

Descripsimus. — Acta et Sogliano II. cc. 

3498 ad sin. n. 37. 

TREBIVM./ED o,2 

O'" DIGNISSIMVM Descripsimus. — Acla et 
o^ om. omnes. II. cc; Viola I. c. n. 46. Descripsimus. — Edidi I. c p. 192; Sogliano I. c. p. 194 et Pitt. murali 
n. 657; Presuhn Pompeji 1874—78 V p. 4. 
a 2, ultima sic descripsi 

MVRTALii Bull. Sogl. Pitl. MVRTAL Not. Presuhn. — g 1 nonii. Nol. 

Presuhn; Noxcii Presuhn in tabnla. — (/2 ame Presuhn, amcii idem 
in tabula. — j 4 et A 2 ego Bull. Pres. Sogl. Pitt. — h 1 fellator 
Pres., riiLiiATO^ Pres. in tabula. — i 2 foris BuII. Sogl. Pilt. 3499 inter n. 37 et 38. N\ ■ c ■ n • JQ Descripsimus. — Edidi Butl. Inst. 1878 p. 114; Acta et Sogliano II. cc. 
p. 78; Viola I. c n. 47. 

3500 in aedibus ii. 38. SulV anta destra delV ata, in una bianca tabella 
^ scritto in nero. 

PRIMIGENIVS CVM LVPO hIc 

Sogliano 1. c. p. 192; inde ego Buti. Inst. 1878 p. 111; Acta ms. 
1 1 Oct. 1876. — Non vidimus. 3501 ad d. n. 38. 

M . samelli vm 

mODESTVm.AED.O^ "'"* 

Descripsinius. — Acla ms. 1. c; Sogliano I. c. 
p.77. 3502 ad sin. n. 39. 

0,« C- "^RINM • PRISCWB ■ CLODl • FAC^ sei.copo.probe.fecisTi 

QyOD.SELLA.COMMODASTl "•'" 

'Deacripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1878 p. 88; Sogliano 1. c. p. 77; Viola 1. c n. 50. 

«^^'•'Niwv Butl. Viola, Biwi Sogl. — At Hoiconium fuisse probabile est. Ne credas scriptori 

sellam commodasse Seium coponem, titulus non a sedente scriptus est. 3503 infra 3502. SITTIVM . K> Sogliano I. c — Non vidimu 3504 infra extrema tituli 3502. 

CASELLIVM ^ 
Descripsimus. TITVLI PICTI RECENTIORES SVPPL. REG. VI INS. 15. 3505-3515 in insiilae latere m 
3505 prope angulum occidenlale mODESTVm 0,17 
AED-O^ 0.12 

Descripsimu3. - Acta ms. 21 lul. 1876; Sogliano Not. d. sc. 1876 
p. 94 n. 1 ; Viola Scaai 1873—78 p. 68 n. 52. 

3506 ad d. 3505, distans 5 m. 

APPVLEIvm ■ n ■ VIR- 23 

Desciipsimus. — Acta ms. I. c; Sogliano 1. c. n. 2; Viola I. c. n. 53. 
Qui omnes cum 3507 coniungunt. 

3507 iofra 3506, alia manu. 

LIBEK*L1S 0,06i 

Descripsimus. — Acta, Sogliano, Viola II. cc. cum 3506 coniungunt 
. . LlBllRAl.ls omnes. 350S ad d. praecedentium colore nigro. 

I)ACCHE 

Descripsimus. 3509 add. 3508 colore nigro. 

VeTTI COJiHV/ AVGVSTM 

Descripsimus. — vetti cor Acta ms. 17 Aug. 1876: vetti Cor... 
AVGVSTAL Sogliano I. c. p. 103 n. 9. Octava litlera ct nobis et Sogliano 
potius R visa est, sed est haud dubie VeUi Conviva Augiuialis. AA. Vetlii 
Conviva et Restitutus habitabant in aedibus in quarum muro hoc scrip. 
tum csl. RSm. MMh. 1896 p. 3; 1898 p. 49. 

3510 prope 3509 colore nigro, litteris altis 0,15. cv 
Descripsimus. — cv/////ivs «-a Acta 1. c. cvrtivs»« X\E Soglii 3511 prope praecedentes, colore nigro, 

RVSTI .... 
Sogliano I. c. n. 8. — Non vidimus. Busti\celium\, cf. 3569. 3572. 3512 ad d. praecedentium, colore nigro. 

0,13 NOVITAS ARTIS OPVS QVERITVR SCRIPTORI iIIeT-ESSE O.OS 

Descripsimus. — Edidi BuU. hst. 1877 p. 207; Acta ms. 7 Aug. 1876; Sogliano I. c. n. 12. 13; 
Biiecheler Anth. n. 332; periit. 

QVERKur acla, Sogl. — ESSE acta, ET ESSE Sogl., II ET^ESSE BuU. 

Scriplori [quod vac]et esse Buecheler, scriptori[a cuilib]et esse Birt apud Buech., quod ipse Buech. 
praefert, recte, cum ipsius supplementum cum iis quae vidimus vix possit conciliari. 3513 ad d. 3514. viDiimvs 0,0 Descripsimus. Buecheler I. c. et hanc et novitas 
3512 deridentes ad carmen illud artis opus etc. 
adscripsisse putat. 3514 in angulo orienlali litteris magnis, colore nigro. 

0.S5 CN - H ■ j 
Descripsiraus. 3515 infra 3514. Descripsimus. 3516—3567 in insulae latere orientali. 
3516 prope angulum meridionalem, in podio 

TREBIVM • VALENTEm et GAVIVM ■ RVFVM ■ o,2 Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1896 p. 95 n. 15; Sogliano Not. d. sc 
1897 p. 15 n. 1. 

3517 supra 3516, colore nigro, litteris magnis in tectorio rudi. 

CN HELVium 

Non vidi. Descr. Sogliano et ed. 1. c. n. 2, mox decidit cum tectorio. 

3518 ad d. 3516. 

CASELLIVM.® 0,3 

Descripsi et edidi 1. c. p. 96 n. 17; Sogliano 1. c. n. 4. 3519 ad d. 3418. 

GAVIVM AED o,36 

Descripsi et edidi I. c. n. 19; Sogliano I. c. n. 5. 

3520 ad sin. n. 1 in podio. 

ALBVCIVM 0,33 

A E D 0.08 

Descripsi et edidi I. c. n, 20; Sogliaoo I. c. ii. 6. 3521 ad d. n. 1. 

o.M A TREBIVM-VALENTEM AED CF 

0.?0 HILARVS RoC 

Descripsi et edidi I. c. p. 95 u. 16; Sogliano I. c. n. 7. 

3522 ad d. n. 1 colore nigro in podii tectorio rudi. 

!!!l!!!l!!!!!!l!?> A B I N V M • ® 0,28 

lllllllllllllllll RESTITVTVS ROG o.ioi 
Descripsi et edidi Eom. Mitth. 1898 p. 49 n. 1; Sogliano iVol. rf. sc. 1897 
p. 198 n. 2. 

Crt. Heloium Sabinum. — A. Vetlius Restitutus utrum tribos norainibus 
an solo cognomine scriptus fuerit, dubium est. Cf. 3509. 

3523 ubi fnerat prima pars praecedentis. 

0,3 M ■ C • M • © 
0.U o^ 

Descripsi. — Sogliano 1. c. n. 1. 

3524 ad d. 3522, in podio, v. 1 colore nigro, 2 rubro. 

SAMELLIVM^MODESTVM 

AED ■ IVVENEMPR-O^ 

Descripsi. — Sogliano I. c. u. 3. 
2 pr(obum). SVPPL. TITVLI PICTI RECENTIORES 3525 ad d. 3524, in podii paite antiquiore, negligenter scriptii ire riibro, littfrani 0,09 IVDIClS ' AVG • F6L1C ■ PVT€OLOS ■ ANTIVM ■ TeCCANO • POmC€IOS ■ HA€ ■ SVNT ■ V€IIA€ 

COLONI A* 

Drscripsi et edidi Hom. MUth. 1898 p. 49 ii. 2; Sogliano Nol. il. sc. 1897 p. 198 u. 4. In Tegeano secundum E post iiddituin. De iudiciis Augusti 
cf, supra ad 1074. Egit de hoc titiilo Sogliano Rendic. d. Acc. dei Lincei 1897, vol. VI p. 389, qui et boc Tegeanum et rempiMiram Tegianensium 
X 3704 id oppidum esse censet quod extat in tabula Peulingeriana inler Nolani el Nuceriam ad Teglanum. Et cum .\ugustuni, cuius iudiciis saepius 
iii inscriptionibus Pompeianis acclamatur (1074 c. adnot. et Add. 1612), Neionem esse appareat ex 670 — 6714 et ex titulo picto in insulae 1X6 
latere meridionali iudicis Augusli p. p. et Poppaeae Aug. feliciler, Putcolos aiitein et Antiuiu cognomentum coloniae Neronensis nactas csse cnnstet 
( Tac. Ann. XIV 27. Suct. Ner. 9. C. I. L. IV 2152, X 5369. 6672), idem Pompeis quoqne el Tegeano contigisse ronicit. Recte forlasse, quamquam 
uon salis proprie iudicia haec dicuntur. 3526 infra 3525. 

„,2, APPVLEIVMnv|)cor u,i,s 3527 ad sin. ostii parvae fullonicae n. 3, iii tectorio riuli ilealbato in foniiani tabellas PVPIVM 11 V[R ■ I D (/" ■ APPVLEIA 
CVM • MVSTIO • VICINO • F 
ET-NARCISSVS^VOS^ ROOA( Dpscripsi et edidi 1. c. p. 60 u. .3; Sogliano Not. j Descripsi et edidi 1. c. p. 10 n. 2; Sogliano 1. i-. p. 191) u. 6. Anle Pupium spalium unius litterae. 
d. sc, 1897 p. 198 n. 5. ' M. Pupium Rufum habes in tabula cerata CIX. 

3528 ad d. n. 3 in tectorio riuli antiquiore colore nibnt iiiiirescente. 

lu I-VESONIVM 

0.2 |-IIVIRO^OVIA 

Descripsi. — Sogliano I. c. n. 7. 

3529 infra 3528, recenlior. MPVPIVM-RVFVM- Descripsi el edidi I. r. ii. 1; Sogliaiio I. i:. n. s om. primo m- et siii.- apicibiis. 

4 [sine] reli<i{uis) sodaUb(its) non{is) ? Non polesl esse simvL; cf. 3527. Ad 

.Supplemento edito. n ■ VlR^ I ■ D • DIGNVm .KpOF 
mVSTlVS F VLLO^FACIT 
ET- DEALBAT ■ SCR^^NICVS 

S:''W/I^-RELIQ:SODALIB^NOr;,|^-7/// 

cf. sing in edicto D, Ijiicreti Valeiitis, in hoc ipso 3530 ad d. 3529. MARCELLVM ■ Fd 

O- V ■ F Descripsi. — Sogiiano 1. c. n. 9. 

3531 ad sin. n. 5 — in muro qiii aniio 63 p. Chr. posterior est. Wl ■ SAMELLIWI 
MODESTUA\ 
AEDO^ Descripsi. — Sogliano I. c. p. 16 m. 8. 
I SAMELLivm Sogl. 3532 ad d. 3531, in eodem mun CASELLIVM Descripsi. Sogliano I. c. n. 9. 3533 eodem loco ubi 3532 v. 2, antiquior. 

" STVQVF»! 

Descripsi. 3534 ad d. ii. iri parte superiore; titulus antiquior. 

M • P V P I V M 0.16 

RVFVM.D-PD.D-R^P- o,n 

Descripsi et edidi RSm. Millli. 1898 p. 23; Sogliano I. c. n. 11. 

IV, s 3535 iiifra il. 3534, recenlior. 

CN ■ HELVIVm •SABINVM 0,35 

Descripsi. — Sogliano 1. c. ii. 12, qui, recte fortasse, cum 3537 couiungit. 3536 inlVa 3435, iii podio. 0,1« CELSVM Descripsi. — Sogliano 1. c. n. 10. 3537 ad d. 3536 colore nigro. gAED^hP^D^R^P^O^V^F^PVPlVS^RVFVSFACIT 
1DEA\ • PROBAT Descripsi el edidi Rom. Mitlh. 189H p. 23; Sogliaim I. c. ii. 12 cum 3535 
coniungit. — \(y.v€nem) V^robum) 3538 eodem loco ubi 3537 v. 2, aiitiquior. Descripsi. — Forlasse cum 3539 ciiiiiungenda. 
3539 ad d. 3537. 

FRVCTVS • CVM • RAECIO GVTTAQj AGENTES • GRATIAS o,I3 

Descripsi et edidi I. c. p. 50 n. 4; Sogliano 1. c. ii. 13. 

Praecedebant alia litleris maioribus scripla. Kortasse 3538 eiusdc 
tituli pars e.st. [n Gutlat]. ultima lillera potest esse o. 

61 TITVLI PICTI BECENTIORES MO SVPPL. 3540 infia 3539. 

M MAECREA\ 0,-; 

Descripsi. - Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 16 n. 17 «.ma—aed; sed 
illft AED alius tituli reliquiae milii visa sunt. 

3541 ad d. praecedentiuni. Desiripsi. Sogliano 1. c. p. 17 n. 3542—3547 eadem manu. 

3542 iii (ituli 3539 verbo gratias. 

HERACLA TR- \A 0.03 

Desciipsi et edidi Rmi. MiUh. 1898 p. 50 ii. 5*. — Sogliano l.c. p. 16 n. 16. 3543 ad d. 3539. 

FAb 0,0« 

Descripsi et edidi 1. c. ii. bil. — Sogliano 1. c. n. 15. 

3544 in titiili 3539 verbo agentes. 

MiNJVCI MVRf//////| 0.022 

Descripsi et cdidi I. c. n. bf. Non babet Sogliano I. c. Quae inclusi 
colore riibro superlUito deleta sunt. 3545 siiprn tituli 3539 \erba RAECio GVTTACL 

VAai • VA 0,03 

Descripsi et edidi 1. c. n. 5o. — Sogliano 1. c. ii. 14. 3546 iiifia titiili 3539 verba acentes cratias. 

MINVCl - MVR ■ «A 0.02 

Desciipsi et edidi 1. c. n.5e. — Sogliauu I. c. p. 17 u. 18. 

3547 ad d. 3546. 

FABI • TH ■ W 0.02 

Descripsi et edidi I. c. n. 5c. — .Sogliano I. v. n. 19. 

3548 ad siii. n. 6 colore nigro; titulus antiquior. 

N POPIDIVM ■ RVFum el CAECILIVm 

CAPELLAM il VIR I-D 

Descripsi. — Sogliano I. c. n. 21. 

1 RVFuM ET L CAECILIVm Sogl. 3549 ad d. n. 6 colore nigro; titulus antiquior. 

L- POPIDIVM ■ AMPLiaTVM ■ ET • L ■ VEDIVM o. 

NVMMIANVM AED CF n Descripsi. — Sogliano 1. c. n. "22. 
2 NVMmmm.vN[ Sogl. 

3550 iiilVa 3549 colore rubro nigricante; titulus antiquior. 

CAVIVM • RVFVM. 0,2 

Descripsi. — Sogliano I. c. n. 23. 
Sub hoc latet titulus antiquior, cuius Sogl. legit haec; aed. 

3551 infra 3550. 

A\ARCELLVM-J©0' „,> 

ET • ALBVCIVM- V^ B ■ D • R- P O^ 0,10 

Dcscripsi. — Sogliano I. c. n. 24. 
2 cP" add. alia maniis. 3552 ad d. 3551. Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 150 n. 1 cum 3553 coniungii. 
Sunt duorum programmatum reliquiae. 3553 sub 3552. '/ BVS PRIMIGENI ■ Descripsi. — Sogliano 1. c. cum 3552. 
PIIOBBVS, et in fine vci Sogl. 3554 ad d. 3550.3551 in tectorio nidi antiquiore litteris magnis; lilnln 
aiitiquior. Descripsi. — Sogliano I. c. n. 2, oinissis duobus uUiniis signis. 
Maeson[mm]; cf. 3557. 3555—3563 in muro aedium n. 7. 8. 
3555—3562 inter ostin ii. 6 el 7. 
3555 io tectorio riidi dealbato. 

0,16 TREBIVM ■ V ALEN"AA. 0.20 

AED OP 

Descripsi. — Sogliano I. c. n. 3. 

2 o^^M Sogl., m iiigro colore scriptam csse affirmaus; 3556 ad d. 3555 in tectorio rudi dealbato. 

o,s2 jat)talM-RVFVM-ET-TREBIVM-VALENTEM.AED^o „,2, 

Descripsi. — Sogliano I. c. n. 4. 
Cf. 118. 1135. 

3557 eodem loco ubi fuerat media pars praecedentis iii tectorio anti- 
quiore; apparuit postquam tectorium recentius decidit. 

0.29 AAAESr «mm 

Descripsi. — Cf. 3554. 

Iiifra Iianc in eodem tectorio, couiparent reliquiae diiorum tilulorum: k V 2. X^y^ 3558 supra3556 in tectorio rudi dealbato, litteris miuoribus et subtilibus; 
titulus antiquior. u.lO po PIDIVm- AMPLIATVJVV ■ ET- P • VEDIVM • N VmMIANV 

Descripsi. — SogHaiio 1. c. ii. 5. 3559 ad d. 3550 in tectorio rudi dealbato. 

0,21 MARCELLVM 

0,U V'B-/D- 0*V-/ 

Descripsi. — Sogliano 1. c. n. 6. 

3560 ad d. praecedentium in tectorio rudi dealbatu. 

MSMAED u,is 

V-B-O V F D-RP 0,10 

Descripsi. — Sogliano I. c. p. 151 n. 14. 

2 puncta quae dedi habet SogUano, ego uon vidi. 

3561 aupra 3560 (?) colore nigro. 

N POPlDIVm RVFVm 

Sogliano I. i-. n. 13; non vidi. SVPPL. TITVLI PICTI RECENTIORES 3562 supra 3560, in tectorio antiqniore; (-onipariut delapso tectorio re- 
centiorc. M ■ PVPIVM ■ RVFV; Descripsi et edidi RSm. Mittli. 1898 p. 28. 3563 ad d. II. 8 in tectorio rudi dealbato. 

L-ALBVCIVM pUalHa 0,17.1 

D.'scripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 17 p. 17 n. 25. 3564 .id sin. n. 9 colore rnbro nigrescente. Est programma antiquius. 

CAVI. ,1,24 

Descripsi. — Sogliano 1. c. n. 26. 3565 ad sin. n. 9 CASELLIVIVl 
30- o^ v.F .td sin. n. 10 
MARCELLVIW o,j Descripsi. — Sogliano I. c. p. 17 n. 28 et p. 152 n. 21. 

3566 ad d. 11. 10 in tectorio rndi dealbalo. 

CASELLIVM 

MARCELLVM.® 

Dcscripsi. — Sogliano I. c. p. 152 n. 22. 

3567 ad d. n. 11. 

HEL\ o,'» 

Descripsi. — Sogliano 1. c. n. 27. 3568 — 3573 in insulae latere occidentsli. 

3568 ad d. ostii 4. a septentrione. 

R B 0,41 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 106 n. 1. 

3569 ad sin. ostii s. a septentrione. 

....! .ic L-RVSTICELVM-n viR.iD 

Descripsi et edidi Bom. Mittli. 1898 p. 59; Sogliano 
coniungit. 

3570 ad d. 3569. Descripsi et edidi, om. v. 2, 1, c. — Sogliaiio 1. c, (jui cum 3568 coii- 
iungir. 3571 ad d. ostii 5. a septentrionc, evanida. Deseripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 18. 3572 inter angulum meridionaieni et proximum ostium, in tectorii rudir 
parte antiquiore, quam anno 63 anteriorem esse credibile est. 

LRVSTICELIVM CELEREMu viri^diter^dr-p^o^ 

Desciipsi. — Sogliaiio I. c. n. 30. 

3573 prope praecedentem, in tectorii nidis parte antiquiore ita ut qnat 
desunt a tectorio recentiore tecta siut 0.38. .MVIR 0.2U Descripsi. — Sogliano I. c. n. 33. 3574 in lateris occideiitalis angulo nieridioiiali. Descripsi et edidi iJim. Miuh. 1896 p. 96 n. 18. REG. VI INS. 16. CASELLIVM (,.■,:, 

0,2 S)-0' .DRP 0,15 REG. VII INS. 2. 

3575 iii aedlum d. 35 hypogei cellae secundae pariefe sinistro, colore nigro in tectorio aibo. 

a PA • Lxix b p • CD . . . VI c p • cxxxxxxxn d pa ■ lviii Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 93. 

p*CLXxxv PA vn PA • xxxxxv p-CLXXXiii In ipsa cella aliquot amphorae repertae sunf. 

c X X c V I cosvM Fortasse numeri maiores, quibus 9- praeposituni, 

cxxxxxxxxvi FVMAR amphorae plenae, minores, pa, vacuae pondus 

iiidicant. d 3 Sogliano non recte de cossibus (Pliu. n. h. XVII 220) t-ogitat; agitur potius de aliqua re co(n)sumpta. REG. VII INS. 7. 

3576 in aediuni n. peristylii lateris .septentrionalis et occidenlali,s culiimua aiigiilari, inler occideiiteiii el iiieridiem, coloie allio iii tectorio rubri Descripsimus. — caru (?) . . mt 
sarum \ accusasse fori (?pari?). 

61* TITVLI PICTl RECENTIORES 48» 3577 in insulae latere occidentali, prope anguluin nieridionalem. (jjj^-M l^/VjTA^i^^m^ Descripsi. REG. VII INS. 10. 

3;,78 ii. insulue angnlo qui est inter orieiiteni et septentrionem, ab oriente, e regione salientis publi< 

CASTALIA 
V E N A 

Fiorelli Dacr. p. 277; Niccolini Deacr. gmer. p. 59, qui unu versu conlinuat. Non vidimus. centiore. 
3579 VALERl 

SIT.TIBI-FELIC Descripsi. — Sogliano Not. d. »c. 1891 p. 275. NVMI Descripsi. — Sogliano 1. c. 

Nnjit est Nymphe, cf. X 8071. 8349. REG. VII INS. 12. 3581 ad sin, n. 14; comparuit (lelapsn SVPPL. REG. VII INS. 11. 

3579 3580 iu aediuni n. 11. 14 peristylii vel atrii, quoil a n. 14 aditur, pila lateris septentrionalis, a mcridie; comparuerunt delapso tectorio i 
ore. 

3580 supra 3579. Descripsi. — Sogliano JSot. d. sc. 1898 p. 71. — RVNivm Sogl, 3582 ad sin. n. 2. REG. VII INS. 1.5. 

I 3585 ad d. 3583. 0.1. KAPELLA ILVIR 

0,06S II WJK- CVPIDVS 

FVSCVS • FECIT 

Descripsimus. — Gaedechens Bult. Inst. 1872 p. 164; Fiorelli Descr. 
p. 304, qui omittunt CVPIDVS. 3583 in vestibuli n. 2 pariete dextni. 

PAQVIVM.DVI „,j 

FVSCVS ■ CVPIDVS 0,065 

FECIT 

Descripsimus. — Gaedechens et Fiorelli II. cc. cvpiDOS Fior. 

3584 inter n. 5 et 6, reliquiae tituli anliquioris. /\ mV CVPIDVS 0.02S 

ROG Descripsimus. 3586 ad d. n. 11. Descripsimus. CASELLIVM-^O^ „,, 

H INC ■ ROGANT „,„ 3587 ibidem, evanida. Dedi ex apographo meo, cuni quo Zaiigemeisleri fere congruit, iiisi quod 
pro priina lillera l.abet i I. 3588 ad sin. n. 13. 

CN ■ HELVIVIW ■ SABINVM o,3j 
Descripsimus. — Acta (jiora. d. sc. II p. 427) 8 lul. 1872. 

3589 in insulae latere occidentali, c regioi.e ins. occid. n. 13. 

C N • H ■ S o „,, 
Descripsimus. SVPPL. 48S TITVLI PIOTI RECENTIORES REG. Vni INS. 5. 6. ;)590 in areae D. 36 muro occidenlali, coloie nigro, litteris parvis in 
tectorio albo. 

Q_ SALLVSTIVS 

L ■ ANICIVS VOP 

M-ANTONIVS COm .... CICATRIX 
L.IVNCVS.LAC O LARSINVS 

ogliano et edidit Nol. d. sc. 1883 p. 92. Ego reliquias vidi. 
4 IVNCVS, uoii ivNivs. — Ultimi nominis tertia littera ji potest fuisse n. 359 ad d. n. 37 in tabella ansata. 

IVNIANVm.n VIR. 0,12 
D . R- p. FABI ■ ROG 

Descripsinius. — Edidi BuU. Insl. 1884 p. 110 n.i\ Sogliano I. c. 1882 
p. 436 n. 6. — C. Memmius lunianus aedilis erat 56 p. C. X 826. Duobus 
Fabis 1087. 

3592 ad siii. 11. 37 in tabella ansata. 

LAELIVM • FVSCVIVl 0.12 
D.V.I-D- FAB|. ROG 

Descripsiinus. — Edidi I. c. n. 1 ; Sogliano I. c. n. 5. — laelivm Sogl., 
svd est LAELivm. L. Laeiium Fuscum habes inter lestes tabularum 
ceratarum: vide indicem p. 440. 3593 infra 3592 infer duas hoininuni 
confnse lantum dignoscuntur ndeni figii .\d d. aliae duo figurae eodem modo piclae. 
Descripsimus. — Sogliano I. c, qui om. D. ras colore rubro pictas, qu et ad d. n. 39 in duabus tabe M • LICINIVM 

AED. V^AS^PP ROMANVM 0,16 

O.V.F D.R.p 1 Descripsii Edidi Bull. Inst. 1884 p. 127 n, 1. 3; Sogliano 1. c. 3595 infra 3594 eadem manu, in duabus tabellis ansatis. 

M LICINIVM FAVSTINVM , 

AED.V.A.S^P^P otlmm O.V.F.D-R.p 

ACCEPTVS ROG'^ EVHODIA ROC^ 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 2. 4; Sogliano I. c. ad sin. n. 39, infra 3595. L ET S o,l.i Descripsiinus. 3597 ad sin. 3596. Descripsinius. I r E 

FAVS I 0,16 3598 ad sin. 3597. Descripsii 3599 inter ii. 5 et n. 6. 

m . IVLIVM . SIMPLICEM • ^D ■ O^ 0.2 REG. Vlll INS. 7. 

3601 ad siii. portae obstructae n. 7. 

M ■ LICINIVM FAVSTINVM 0,2« Descripsimus. — Edidi BuU. Insl. 1884 p. 188 n. 1; Sogliano Kol. d. sc. 
1882 p. 436 n. 4. 

3600 ad d. 3599. 

M . LICIN 0,065 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 2; Sogliano I. c. n. 3. Descripsinius. — Edidi I. c. n. 3; Sogliano I. c. n. 2. 3602 ad d. portae obstructae n. 7. 

M-LICINIVM FAVSTINVM 

AID V-A.S-P.P V B O V f 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 4, ubi v. 2 typographi errore intercidit 
Sogliano I. c. n. 1. 3603 in aedium n. 1 viridarii muro septentrio- 
iiali, colore ineerto. Descripsimus. REG. VIII INS. 8. 

3604 infra 3603. Descripsimus. — vix possvm 
. . . via Postumium. '»'• VIX POSTVMIVS 

Fiorelli Descr. p. 348. REG. IX INS. 1. 3605 (= 943 in adnot.) inter n. 3 et 4.: 
C[usi>ium) P{ansam). c . p. II VIR. TITVLI PICTI RECENTIORES SVPPL. 3606—3613 in uiuiis aBdiur.i u. 16. 

3606 ad siu. n. 16, 8upia935« receuliore dealbatinue delapsa .ompaiet 
litulus anliquior, colore rubro iiigri(»ute. 

P ■ VETtIVM 0,6 

Descripsimus. 

3607—3624 iu iiisulae latere orienlali. 

3607 prope aiiguluni meridionaleni. 

fcRVTTIVffl ■ BALBVM 0,28 

Uesiripsinius. — De Petra Gioni. rl. »c. II p. 161 ii. !■ 

Ego sic vidi .vVi ivmbaibvm; litlerae v T V B L V iilio .'olore pictac 
fuisse videntur; prorsus eniin eviiiiiierant nei- iiisi pliivia tacla vestigia 
distinguere potui. 

3608 ad d. 3607. 

PROCVLVm.. 0,89 

Descripsimus. — De Petra I. c, n. 2, REG. IX INS. 2. 

3618 iufia 3617, 

o,u VETTIVM ET-OVIDIVM , . . . IVS ■ IVVENIS Facit 3609 ad d. 3608, Descripsin I)e Petra I, c, ii. 3610 ad d, 3609, 

„,,.2 A • VETTIVM ■ FIRMVM aed ■ o^ ■ 
Descripsinius. — De Pelra I. c, u. 4. 3611 infra 3608 colore alUo. LICIN ■ /AVSTiT/m » Descripsimus. 3618 ad d, 3611, colore albo, 

M ■ LICINIVM F<.VSTINVM 

Descripsiiuus. 3613 ad d, 3612, infra 3610, colorc albo 

\ LICIN FAuil.l 

DescripsimiLs, 3614 prope 3612, Descripsi. I LICINiuM ROMA . 3615 ad sin. n, 17, 

L^ALBVCIVM 
■ ,OV-F^ 

Dc Pctra I. c. n. 6, — Non vidimus. 3616 ibidem, 

r/aVIVM ■ 

De Petra I, c. n. 7, — Nou vidimiis 

3617—3623 in muro aedium n. 18. 
.1617 ad sin. n, 18, Des.rip8imus, - De Petra I, c, n. 8; inde Eph. I n. 156, Caiididatus ignotiis; P, Calventius Proculu tnscriptione graphi cxarala 1551, Anliiiuior est P, Caesatiiis PoslumuB duovir v 
p. X 890. Descripsiniiis. — De Petra Gi(mi. d. sc. II p. 161 n. 9, 10, qui „„,[ 
lacunam IV non vidit; inde prinui pars Kph. I n, 157, 

3619 infra 3618, 

CVRVIVS ROG ...i 

Descripsimus, ASELLiVM o.SS 3620 infra 3617 antiquior, 

Descripsiinus, 

3621 infra 3618 ad d. 

POPIDIVM 

RVFVM-TI VIR 

Descripsimus. — De Pelra I, c. n, 11. 

3622 ad d, n. 18, ti.K P ■ PAQ.VIVM • PROCVLVM^ n ■ vir^ i ■ d ■ marcellvs roo «2 

Descripsinius, — De Petni I. c, u. 12; indc Epli. I n, 158; Fiorelli Dacr. 
p, 385, 3623 infra 3622, 

M.-.. L-ALBVCIVM-CELSVM-» „„ 

Descripsiinus. — De Petia I, c, n, 13; iude Eph, 1 n, 159. 
3624 — 3632 in muris aedium n, 21. 

3624 in angulo septentrionali, ab orienle, in muro anno p, C, 63 
posteriore. 

0,17 SAMELLIVM 

MODESTVM 
AED 

Descripsimus, — De Petra 1, c, u. 14. 

3625 — 3646 in insulae latere septentrionali. 

3625 inler angulum orientaleni et ii, 20, 

PRISCVM AED 

Brizio Giom. <l. sc. II p, 100 ii, 3, Vidimus reliquias, 

3626 inter n, 20 et 21, 

R VFVM 

D^ I D ■O^ 

Descripsimiis^ — Brizio I, c. n. 2, 

3627 inter n. 21 et 22, 

CAPELLA 

II VIR 

Descripsimus. — Brizio I, c, ii. 1. 

CAPELLAM Brizio; correxit Trendclenburg Bull. Iml. 1871 p, 176. 

3628 = 3284 ibidem, 

CASELLIVM 
AED 

Descripsimus, _ Brizio I, c, p, 43 n, 12, - » Brizio. SVPPL. 485 TITVLI PICTI EECENTIORES ;t629 = 3283 ad sin. n. 22. 3638 = 3273 .id sin. n. 25. PRISCVM 

AED qF Descripsiraus. — Biizio Giorn, d. «c. II p. 100 n. 11. — K> Brizio. .3630 = 3280 ioter n. 22 et 23. 

IWARCELLVIVI 

AED ROC Desciipsimus. — Brizio l.c. n. 8 uno versu continu.nt; correxit Trendelc 
burg BuU. Imt. 1871 p. 175. .■»631 = 3281 iliideni. Kri l. c, n. 9. Non vidimus. 3632 = 3282 infra 3630. 

VETTrvm FELICEM 

Descripsinius. Brizio I. c, n, 10. Inscriptionis extrema par.s tectorio 
rccentiore tecta est 3633 =3279 ad sin. n. 24. Hrizio 1. c. n. 7. — Nu 
jiedivi. PAQVIVM VERVM 

recte lecta; ego cum conferrc velleni non ex- .■»634 = 3278 ibidora. TREBIVM ® o V F Brizio 1. c, n. ti, — » ROG Brizio; correxit Trendelenburg Bvll. Inst. 
1871 p. 175; inde Bph, I n, 150, 3635 = 3275 ad d. ii. 24 iii muri partc (|ime orientem spectat. . VM 11 vm 

. VS FACIT Hrizio 1. c. n. 3. Non vidimus. 
.■1636 = 3276 infia 3635. 

CAPRASIVMo." 

Descrip.siinus. Brizio 1. c. n. 4; Trcndclenbuig 1. c. 3637 = 3277 inter n. 24 el 25. 

M • HOLCONIVM 
PRISCVM 11 VI R 

Brizio I. c. n. 5. Non vidimus. Descripsimus. — Brizio Giorn. rf, tc. II p, 100 n, 1, 3639 = 3274 infra 3638 colore nigro. 

VERVM -ET • HERENNIVM CELSVM 
AED-O-V. F DIGNOj 

Brizio I, c. n. 2, — Non vidimus. 3640 = 3271 inter ii. 25 el 27. 

CN . HELVIVM ■ SABIN ■ AED 
DR PO.V.FTHYRSVS.FACIT 

Barone Giorn. rf. sc. II p. 6 ii. 17, qui locum noii indicat. Non vidimus. 

3641 = 3269 inter n. 26 et 27. 

PANSAM . AED • OVF 

Barone I. c. n. 15; contuli admoduin evanidam. 

3642 = 3268 ad sin. n. 27, eadem manu qua 3641, a qua distat circa 
10 m. 

C • GAVIVM • n • VIR 

Barone I. c. n. 14; contiili adniodum evanidani. 3643 = 3270 inter n. 26 et n. 27, in tectorio antiqiiiore, quod delapao 
posteriore partim comparet. JASELLIO WArctlh Descripsimus. Barone 1. c. n. 16. 
2 [fel]iciter. 3644 eodem loco ubi 3643, antiquior. 

CASELLIV. 

Descripsiinus. Paeniiltima littera o esse potest. 3645 = 3272 in aedium n. 27 cenaculi pariete, colore rubro, litterii 
cursivis. 

ANTIOCHVS 

Descripsi, — Barone I. c. p. 11. 3646 ad sin, 3645, superius. Descripsi. Post 10 sunt piclae lineae quaedam, n n, quae non videiitur 
esse litterae. REG. IX INS. 3. 3647. 3648 ad siii. ii. 1, coniparuerunt delapso lectorio posteriorc 
3647 CASELLIVM 
AED Descripsimus. — Sogliano Not. rf. «c. 1879 p. 44 ii. 1. 
3648 ad d. 3847, L- NVMISIVM 

RARVM . A) Descripsimus. — Sogliano I, c, n, 2. 3649—3655 in muro aedium n. 10—12. 
3649 = 3256 inter n. II et n. 12. 

CASELLIVM • MARCELLVM 
AED ■ ROG • VICINI 

Barone eiorn. rf. sc. II p. 5 n. 1, — Coiituli. 3650 = 3256 in adnotatiune, prope 3649, 

AED oF 
Barone I, c, n, 2, — Contuli. TITVLI PICTI RECENTIOBES SVPPL. 3651 = 3257 ad d. 3649. lia POPIDIVMaed 

procvlvs ■ rog 
Giorn. d. sc. II p. 5 i>. 3. — Contulimus. 3658 = 3258 inter n. 12 et n. 13. 

A-S- V.».0'^ 

Baroiie 1. c. n. 4. — Contuli. 3653 = 3259 ibideni, coloie nigio. 

PAQVIVM - PROCVLVM 

Baronc 1. c. n. 5. — Non vidimus. 

3654 = 3260, infra 3652. 

VIBIV1V1SEVERVM*ED 
H.irone I. e. ii. 6. — Couluti. aed oni. Barone. 3655 = 3261 ad d. 3654. Bjuone 1. c. n. 7. Contulimus. 
3656 .id d. 3655. capellam . H . VIR . o^ 
Bescripsimus. — Trendelenbnrg Bnll. Imt. 1871 p. 175. 
Ante c, inferius, picta est p altior, aliena 3657—3662 in muro aedium n. 13. 
3657 = 3262 ad sin. n. 13 colore nigro. 

CAEClLlVm 

n-i.D 
Barone 1. c. n. 8. — Non vidinuis. 3658 latebat sub 3657, (|im delapsa couiparuil. 

PRIMOGENI o,u 

SITIENTI SAL 

Descripsimus. — Edidi Bull. Imi. 1875 p. 192. 

3659 =3263 ad d. u. 13. 

A • VETTIVM • FELICEM o,3a.s 

AED. O^ FABIVS CELER Rii;j o,K 

Descripsinius. — V. 1 Barone I. c- n. II. — aedo^ addidit Trendelen- 
burg BuU. Inat. 1871 p. 175. / 3660 = 3264 infra 3659. 

«flPOPIDIVM 

r»FVM .DV I . D Oii/ 

Descripsimus. — Barone I. c. n. 10 polibivm, oni. v. 2. — popidivm 
Trendelenburg I. c; inde Eph. I ii. I4.S. _ V. 2 dealbalione poslcriore 
tectus erat, qu. 3661 = 3265 in titulo 3660. 

MARCELLVM . AED 

Barone 1. c. n. 11. — Non vidimus. 3662 = 3266 ad sin. n. 14. Barone I. c. u. 12, qu 
I. c. — Contuli. CASELLIVM 

AED . ROC 

ipisu conliniial, quod correxit Trendelenburg 3663 = 3267 infra 3662. Barone Giorn. d. sc. II p. 5 n, 13. — Conlnliinus. d< = rf. ou/. 3664 ad d. n. 15. Descripsii CAPELC^. 
Trendelcnburg I. c. p. 176. 
3665—3686 in muris aediuni ii. 17—20. 
3665 = 3285 ad sin. n. 17. 

SVETTIVM-*^ Descripsimus. — Barone I. c. n. 1 3 ; Treiidelenburg I. 
AED OVF infra svettivm poiiit Barone. 3666 = 3286 infra 3665. CASELLIVM AED 
VICINI ROGANT Brizio irioru. d. sc. II p. 43 ii. 14. — Descripsi v. 1. 
3667 = 3287 ad d. n. 17. AEDILES • DIGNISSIMOS 

IVVENES-O-V.F 

Descripsimus. — Brizio I. c. n. 15. 
3668 = 3288 ad d. 3667. 

CABiiLLl.AV VI 
ILLI- TE. Ti VIR. 

Descripsimus. — Brizio I. c. n. 16. 

Casellium ai[rtni ro^.]? Vix aliiid esse potest, quamquam quod restai 
ante M non habet solitam litterae v formam; VE Brizio, sed est vi; 2 in 
fiiie nihil deest. 3669 = 3289 infra 3667. 

MARCELLVMS.D 
Descripsimus. — Brizio I. c. u. 17. 3670 = 3290 prope i colore nigro, antiqu 

VERANNIVM QVINQ, Brizio 1. c. n. 18. — Non vidin 3671 in tabernae n. 18 pariete dextro. 

o,«o SPEs „,j, 
Descripsiiuus. — Trendelenburg Bull. Insl. 1871 p. 176. 

3672 infra 3671. 

.... VTE . IS . REFERE .... u.ol 

Descripsimus. — ivrefere Trendeleiiburg I. c. — s» facis (]u (« i« 

refert[t conicit Mommscu. 3673 ad d. n. 18. SVPPL. 489 TITVLI PICTl RECENTIORES 3674 = 3291 v. 1. 2. 4. 5, inter n. 18 et n. 19. 

PYRAMVS-OLYMPIONICi 
CXLVOS-ROC corona eum palma 
guae nmae O^ fof cum 3G75 cODiungit. 
. H p. 163 ad n. 24, DesiTipsinius. Brizio Giorn. d. »c. p. 44 n. 19, q 
Et iiaric et m-s.ab separarunt De Petra Giorn. d. 
Treiidelenburg Bull. Insl. 1871 p. 176; inde Zangemeister Eph. I n. 151. 
LU pgo Fiorelli Descr. p. 397. jvi.s./« haud dubia eadem manu cum ceteris 
scripta sunt. — In calvos aut o ex v aut v ex o correcta est. 
Euiidem Casellium Pyramus commendat 3703. 

3675 = 3291 v. 3, ad d. 3G71 litteris maioribus. 

CN.HsJt) 

Descripsinius. — Brizio 1. c. n. 19 v. 3; inde Epb. I ad n. 151. 

3676 = 3292 ad d. 3675 colore nigro. 

N HERENNIVM CELSVM 

AED O'^ 

Rrizio I. c. n. 20. — Xix vidi herennivm, cetera evanuerant. 

3677 = 3293 infra 3676. 

M- C V-ADO'' 

Descripsiinus. — Brizio I. c. ii. 21. 
Fuit haud dubie £0. 

3678 = 3294 ad d. praecedentium. 
M-CASELLIVM -et. L- ALBVCI VM- aed- o^ 

STATIA-ET-PETRCNIA-ROG -TALES -CIVES -IN -COLONIA.IN -PERPETVO 

Descripsimus. — Brizio I. c. ii. 22, om. aed.o^, quod addidit Treiidelen- 
burg Bnll. Imt. 1871 p. 176. — Fiorelli Descr. p. 397. 

3679 = 3295 ad sin. n. 19. 

Cl_- POSTVMIVM MODESTVM QVINQ_ 

Descripsimus. — Briziu I. c. n. 23. — QyiNQ_iion vidimus bene coiiservatis 
ceteris et ipso tectorio. 3680 = 3296 infra 3679. 

L- ALBVCIVM CELSVM • AED 

T ■ CENIALIS ■ INFANTIO ■ ROG ■ 

Descripsimus. — Brizio Giorn. d. sc. II p. 44 n. 24, et plenius p. 100 post 
n. 3; Trendelenbuig Bull. Inst. 1871 p, 176; inde Eph. I n. 152. Fiorelli 
Dcscr. p. 397. 

3681 inter n. 18 et n. 19 in podio, colore albo. 

\ INCIT AMV 

Descripsi. — Est fragmentum hexametri: vincit amor. Sed amv certum. 3682 infra 3680 in podio colore rubro neglegenter scripta. 

M • CERRINIVM AED 0,22 Descripsimus. — Brizio I. c. p. 100 n. 4, om o^. 3683 ad d. 19. HERENNIVMET-SVETTIVM.AED STATIA ROC 

Biizio I. c. n. 5; cf Trendclenburg BuU. Inst. 1871 p. 176; inde Eph. I 
i n. 154. — Non vidimus. 3684 ad d. 3683, in angulo. 

MARCELLVM.« V-i 

Brizio I. c. n. 6; inde Eph. I n. 155. 
prorsus evanuerat. ■S-PP-O-V.F 0.3) 

— Contulimus; sed MARCELLVM.» 3685 ad d. n. 20. 

AVETTIVM CAPRAS1VM-FELICE«| 

A E D ■ V B O'" REI PVBLICAE^POMPEIANI- BOI ^ 

Descripsimus. — V. 1 De Petra Giorn. d. sc. II p. 162 n. 15. 

3686 ad d. 3685 in tabella ansata alba. 

L- ALBVCIVM 

m . CASELLIVm. AED 

Descripsimus. — De Petra I. c. n. 16; iiide Eph. I n. 160. 

3687 inter n. 20 et n. 21; comparuit delapsa dealbatione posteriore. 

A-VETTIVM-CAPRASIVM 0,3,^ 

FELICEM.AED.V^A.SACR.P'P^VIClN)-ROGANT 0,U8 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 257, — De aed. v. a. sacr. p. p. 
vide pag. 460 ad pag. 9 col. 2. 3688 — 3690 comparuerunt delapsa dealbatione 
posteriore, in muro qui anno p, C. 63 re- 

ceiitior est. 

3688 ad d. u. 1. a I ^(jNNI V 

Descripsi. — Slronnim . . . 3689 inter n. 1 et ii, 2. C CALVENTIVM SITTIVM „,2 
maGN VM k, Descripsi. — V. 3 aliud programma fuisse 
potest. 3690 infra 3689. PRISCVM 0,32 Descripsi. BEG. IX INH. 5. 

^691 in aediuni n. 11 alae sinistrae pariete sinistro. In summo panete pictus est Amor dextra 
uvam, sinistra sceptrum (?) tenens; infra eum atramentarium, calamus et papyri volumen apertum, 
in quo litterae pictae sunt colore nigro. 

Dedi picturae imaginem ex meo et Zange- 
meisteri apographis charta perlucida factis con- 
cinnatam. Non omnia expedivimus, sed certa 
visa sunt haec: 


IIGO 


T*M 


VIIN 


II R 11 


,111 MAR^ 


lORI. 


FACTAM 


S . . . 


CoR M 1 N . . IV s Recens effossam anno 1877 Zangemeister de- 
scripsit et supplevit in hunc mndum : noti cGO tam 1 

cVRo vtnerem \ d\\ wiARMORii ] FACTAM | CaRMiNi .... Quam ZangemeJsteri restitutionem 

edidimus Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 248 et Pitture mtirali n. 249, ego Bult. Inst. 1879 p. 198, 
Buecheler Aritb. u. 961. At Fompeios reversus denuo inspecta inscrlptione sibi persuasit reliquias 
noD admittere non et curo. 

Hexametri reliquiae manifestae sunt. Pentametrum Buecheler 1. c. exempli causa supplet: 
carminibus quam quae spirat uhique recem. Melius quam guae carminibuSj sed ne hoc quidem rcli- 
quiae admittunt. 

62 TITVLI PICTI RECENTIORES 

3698 in inBolae latere orientali prope angalum septenlrionalem. 
SABINVirt o,u 488 SVPPL. 3697 ad 3696. Descripsimu SEVERVM-» 0.21 

Desoripsimus. Sogliano Noi. d. «c. 1878 p. 262 n. 2; Viola Scmi 
1873—78 p. 68 n. 55. 3693 ibidem inter angulum septenlrionalem et n. 13. 

c s 
Descripsimus. 

3694 ad sio. n. 13. 
Descripsimus. — SameQUum). S A M E 0,07 3695 in piotura triclinii aedium n. 14—16. Musa manibus tenet volumen 
apertum in quo legitur: Dcscripsi et edidi Bull Iml. 1879 p. 261. — Sogliano Not. d. sc. 1878 
p. 183 et Pilt. mur. n. 415; Niccolini IV, Appendice, scam 1874— 82 p. 15. 
3 NA ut non conservata dedimus omnes, sed cerla sunt. 3696 n. 16 et n. 17. Descripsimus. — Sogli 
1873-78 p. 68 n. 54. OPPIVS 

mo Not. d. 1878 p. 262 n. 1. Viola Scavi 3698 in aedium n. 18 peristylii pila angulari inter occidentcm et meri. 
diem, ab occidente, colore gilvo evanescente in tectorio albo, litteris 
cursivis. 

Descripsimus. 

3699 in insulae angulo qui spectat inter meridiem et occidentem, a 
meridie 

AMPLVM ■ AE.D.R-P.O-R'\£ 0,1? 

Descripsimus. — De Petra Giorn d. sc. II p. 164 n. 27; inde Epb, I 165, 
Attium Amplura habemus 3818, ibi quoque insolila commendandi 
formula. — o{ro) r{ogo)1 — Ultimam notam vfo») e(ligalis) inter- 
pretatur De Petra. 

3700 in insulae latcre occidentali prope angulum septentrionalem. 

L-ALBVCIVM 0,21 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 184; Viola Scari 1873—78 
p. 69 n. 61. 3701—3706 in insulae latere occidentali. 
3701 in angulo meridionali, 

VETTIVM • FELIcem 0.3 REG. IX INS. 6. 

3706 ibidem coloro gilvo, litteris 
Descripsimus. Descripsimus. — De Petr; 
FELiw om. De Petra. o^ . (i. sc. 11 p. 163 n. 0,« BRVTTIVM- BALBVM.c ;;;,.„., 

0,09 H 1 C- AERARIVM-CONSERVABIT R03 

Descripsimus. — De Pelra I. c, n. 23; inde Eph. 1 n. 163; Trendelen- 
burg Bull. Inst. 1871 p. 209. c(vel G)EN(vel m) Trendelenb. — 3 R om. 
omnes. — De Geniale vide 3680. 3703 inter n. 1 ct n. 2. 

CASELLIVAS) o,:ii 

PVRAMVS ROG o,l 

Descripsimus, — Dc Pelra 1. c. n, 24; indc Eph, I n, 164; Trendele: 
burg BuH. Imt. 1871 p. 176. De Pyramo cf. 3674. 

3704 in aedium n. 3 peristylii columna lateris anterioris media, a se 
lentrione, colore rubro. Descripsimus. — ivnh Sogliano A'o(. d. sc. 1878 p. 323. L . ALBVCIVM 
AED ■ O . V . F De Petra 1. c, n, 25, — Descripsinius v. 1, v. 2 vestigia vidimus. i et subtilibus, in tectorio nigin. NVS 3707 — 37t4 in insulae latere septentrionali inter anguluin orientaleni 

et D. 7. 
3707 prope angulum, colore nigro, litteris subtilioribus. 

VERVm n VIR 0\^ 0.02 

D-R-P AMANDVS ROG 

C //,sIl|LLIQyiS 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 263 n. 4; inde Viola 5cfitn 
1873—78 p. 68 n. 56. 

3 cum riiLiQVis Sogl., rccte haud dnbie, nisi quod reliqvis fuisse 
certura videtur. 3708 ad d. 3707. Descripsir Soglii TI ■ CLAVDIVW 

n-VIR.D-R^P 

,c. n. 5; Violal. c. ii. 3709 infra 3708 colore Digro evanescente. 

QjPOSTVMTVlVl 

D-R P 

Descripsimus.— Sogliano l.c. n.7; Viola 1. c. n. 58.— 2 p om. Sogl. Viola, 

3710 ad d. 3709, superius, eodem colore et, nisi fallor, eadem man» 
nitide scripta. 

SVLLIMAH SODALlBVS • NECi SUJr. DVLCISSIMAM PHILOTHi:::' 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 8; Viola I. c. p. 53 n. 9. — Svllimab 
esl Hamillus. Quo nomine cum apud luv. X 224 famosus pueroniin 
stuprator appelletur, Buecheler Eh. Mus. XXXV p, 397 post sodalibvs 
legendum proposuit velut negamt, quod cum litterarnm reliquiis con- 

ciliari non potest. neo Sogl. et eum secutus Viola. Ego Jf 

scripsi NEOSivs, sed fuiase nec sine (995. 1083) persuasum habeo. SVPPL. 489 TITVLI PICTI RECENTIORES 3711 ad d. 3710 eodem colore et eadem manu. 

0.091 SVLLIMAH EHTON . SIC ■ AMO o,04S 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. tc. 1878 p. 263 n. 11; Viola Scavi 
j873_78 p. 56 n. 20. ehton est Nolhe. 

Cf. 3710 et de hac quoque inscriptionc Buechelei Rh. Mus. XXXV 
p. 397. 

3712 infra 3710. 

0.29 VALENTem- qvincL' ROG\mv^ 0,13 
Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 9. Viola I. c. n. 59. 

3713 supra partem extremam 3712. 

0,21 T I captil homiiiis 

Dcsciipsimus. 

3714 ad d. 3712, infra 3711. 

Tl • CLAVDP urii 
V E._"i r u 'II 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 10; Viola I. c. pag. 69 n. 60. 

3715—3729 in insulae latere meridionali. 

3715 ad d. ostii 7 ab occidente, colore nigro. 

stninDVM AED O^ 

Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 72, a. Non vidimus. 3716 eodem loco ubi 3715, antiquior, evanida, colore nigro. 

0.32 SABINVM-D.vo' „,„ 

CLODIVS 

Descripsimus. — Edidi Bull. Imt. 1881 p. 32; Sogliano 1. c. I>. 
Sogl.; nos non vidimus. 

3717 eodem loco ubi 3715. 3716, antiquior. 

VERVM 

Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 72, post /;. — Non vidimus. 

3718 ad d. praecedentium. 

/aPOPIDIVMSECVNDVM 

AED-C/^ A T TA L E DORmIs 

Sogliano I. c. c; inde ego BuH. Inst. 1881 p. 32, Vidimus v. 1. 

3719 inter ostia 4 et 5 ab occidente. 

H E R E N N I VV\ „,23 

C E L S V M . AED- D. R. P 0,13 Descripsii Sogliano 1. c. p. 44 0.5.-0*" Sogl.; nos non vidimus. 3720 eodem loco ubi 3719, antiquior. 

IIVIR 0,17 

Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 44 post n. 5. — Contuli. 

3721 infra 3720. 

P A 0,21 

Descripsimus. — Sogliano I. c. post n. 5. 

3722 in aedium, quarum ostia sunt 4 et 5 ab occidente, triclinii muro 
sin,, in pictura infra duas figuras quarum soli pedes conservati sunt, 
colore albo. Descripsi et edidi Bull. Inst. 1881 p. 29; Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 23 
et Pilt. mur. n. 602. 3723 inter ostia 3 et 4 ab occidente, colore nigro. 

m. holcOMVNi PRISCVM*^,' 

Contuli. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 44 n. 3. 

3724 eodem loco ubi 3723 posterior. 

BALBVM AED 

Descripsi. 3725 infra 37-23, colore nigro. 

W//««NIVM . L ALBVCIVM»//?//////! 

Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 44 n. 4. Non vidimus. 

3726 inter ostia 2 et 3 ab occid., colore nigro. 

1 VDICIS ■ AVGVSTI • P ■ P ■ ET- POPPAEAE ■ AVG ■ FELICITER 0,08 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 22. 

De iudiciis Neroiiis et Poppaeae vide ad 1074 cum addendis et ad 3525. 

3727 infra 3726 colore nigro, evanida. 

Celsvm aed 
Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 22. — Nou vidimus. 

3728 inter ostia 1 et 2 ab occidente. 

P PAQVIVM-PROCV, 

DVA.SP.PCK.F MAJICVS 
C V M V N E 'im O '//////// 

Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1881 p. 32; Sogliano I. c. p. 21. 

3 om. Sogl.; cvm Bult. — Dedi quae distinguere mihi visus 

sum, sed sunt admodum evanida. 3729 in angulo occidentali. Descripsimus. N . p . R . nv 0,07 REG. IX INS. 7. 3730-3768 

lenaiio. 
3130-3737 
3730 iii insulae latere septentrionali, in 
oter n, 1 et n. 2. HERENNIVM 
P O' E R 1 RO G aedium del Cen~ Deacripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 281 n. 1. 

1 HEREnnium Sogl, — 2 OG om. Sogl. — povcri i. e. pueri; cf. vol. 
111 p. 962 n. XXVII 2. 3731 colore nigro. Descripsi. C.A S E L L I V M 
a 5t D • O • V F 
Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 281 n. 2. Descripsi. — Sogliano 1. H E R E^N I V M 

AD POTITVS JIOG 

;•, n. 3. 62» TITVLI PICTI RECENTIORES "" AVETTIVM FIRMVM 

AED • CI!, ,1 Bff,fVM-tf-Dllr? ■ 

Descripsi. - Sogliano A'o(. d. sc. 1879 p. 281 n. 4. 

2al. b^um; sed VBM et NV ncxu sorip.a fuisse spafo n.m.s angusto 
probatur. SVPPL. 3744 in ultima paite tituli 3743, posterior. 

/K7VONEM o,:ij 3134 Descripsi. PpaQv. 3735 colore nigro. ,33 PAQVIMVi^E° 

POTITO FlblO ADi Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 281 n. 6. 
2 POTITOE.E .... Sogl. - Potilo filio? - Sogliano add.t versnm 

3 ETE quem tamen ex interpretamento versus 2 in eius apographum 

irrepsisse suspicor. Descripsimus. — [Fro]ntonem. 3745—3748 inter n. 3 et n. 4. 
3745 ad sin. n. i P CERRINIVM 

A E D- O V Dcscripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 281 n. IG. 3736 

SVETTIVM 

POTITVS • CVM ■^ . . . . 

DIGNOS COLONIAE VIR . . . 

Descripsimus. - Sogliano 1. c. n. 7, .p.i cum 3737 coniu..git. 
2 cvm Sogl. — 3 co.oN.A-E Sogl. 3737 ad d. 3736. 

VERVM-II» 

lO 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. ii. 7, qui cum 3736 coniungit. M^AN^ABRIAEVS ■ CVM • VIBI^ '. /t 

ROGAT- V aS-P-PO^V-F 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. ... 16. 

In nominis masculini principio ant duoru.n programraatum reliquiae 
confusae sunt, aut scriptor se ipse correxit. Quid voluerit non expedi- 
vimus. Quae typis expriraenda curavi, aatis clare videbantur. Cave 
legas Fuscum: E certa cst. 

AMBR.AEVS Sogl. qui in cxtremo i. 1 littcrarum la vestigia om. 3738—3743 inter n. 2 ct n. 3. 3738 L POPIDIVM SECVNDVM AED • O^ f vs'i IvS p/^C.I SCRIb . Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 10. 

2 FVS . . vs Sogl.; prima littera mihi quoque F visa est; sed fuit haud 
dnbie rvstivs; cf. 3751. — Eustim facit; scrib[U 

3739 infra 3738, antiquior. 

. . . .OR • PVER • ROG 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 11. 

3740 infra 3738. 

A FRONTONEM a/ 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 12. 
3741 

CLAVDIVM VERW c. 

ILV^ID^O^V^F' IVVENEM- INTEGRum o.l 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 8. 

3742 eodem loco ubi 3741, antiquio.-. 

rVSTIVM AED 

Descripsimus. 

3743 ineodem tectorio ubi 3741 ; apparuit delapsa dealbatione posteriore. 

CONS.Vm AED • D • R p o,aa 
Descripsimus. — Sogliano I. c. n. i). 3741 antiqnior edicto munciis 3883. 

0,21 I V L ! V M MODESTVm 0... 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 281 n. 14. 
3748 posterior edicto muneris 3883. 

VERVm 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 281 n. 15. 3749 inter n. 4 et n. 5. 

M-LICINIVM-FA.VS 

T . N V M • AED • O^ 

Descripsimus. — Sogliauo Not. d. sc. 1880 p. 97 ... 1. 

3750 inter n. 5 et n. 6. 

M-LICINIVM FAVS''"''"" 

AED^V^A^S^P^P^V^B^D^R p oV^F RVSTIVS-ROG 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 2. 

3751 infra 3749. 

C-CALVENTIVM"SITTlVM-nvR\^ 

RVST.VS^ FACISuMl O IDEM^FACrH^ 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 3. 

1 extr. nviR» Sogl. — // (virum) Ur[bmus rog.]? cf. 3752 et I 
940. 3873. — 2 rvstivs-facitb»* Sogl. — facit [c]um I ? 3152 in ostii n. 6 pariete sinistro. 

VERVM IrVlR^D^R^P 

VRBANVS S,hBC,m Descripsimus. — Sogliano I, c. n. 4. 
3 SA Sogl. SVPPL. 401 TITVLI PICTI RECENTIORES 3753 in ostii n. 6 pariete sinistro. 

spBtlum 5 Ittteniriim A I D ' P D 3754 infra 3753. VER-ET FRONT?^ Descripsimus. — Sogliano Ntif. d. sc. 1880 p. 97 n. 5. 

VERET dedi Soglianuni secutus, qiii vidit integriorem. Ego descripsi 
VEREV , - FRONTO^m Sogl. 3755 ad sin. ii. 6. L-NVMISIVM 
RARVMAED Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 6. 3756 inter n. 6 et n. 7. 

1 1 i,LAVDIWV IS 

Descripsimus. — Ti. Clandium [Verum]. 3757 infra 3736 ad d. POMP Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 97 n. 9 om. v. 2. 3758 aA d. n. 7. 

LVCRETIVm . FRONTONEM O.IJ 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 7. 3759 infra 3758, posterior. 

0.1, C-C-S-lVl-»-v-o^ 
De?.crip8imus. — Sogliano i. c. n. 8. 3760 infra 3759, posterior. 

RVSTIVM-VERVM-D-I-D-^^'^'^- 

FaC Qyi-TE FEciI 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 522 n. 3. 3761 eodem loco ubi 3759, posterior. 

POPIDIVM 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 97 n. 10. 

3762 infra 3761, antiquior. 

Q_POSTVMIVM 

Descripsimus. — Sogliaiio 1. c. n. 11. 

3763 infra 3862. 

MARS FE 

Descripsimus. — mamie Sogl. I. c. n. 12. 

Voluitne scriptor Marthe? cf. graphio scriptam, quae in his ipsis 
aedibus extat: Marthae hoc trichilinium est et q. s. 

3764 — 3768 inter n. 7 et angulum orientaleni. 
3764 

TICLAVDIVW 

VERVM D-I-DO^ 

Descripsimus. — Sogliaiio I. c. ii. 13. 3765 infra 3764, antiquior, colore violaceo, litteris subtilioribus. 

POMPENANIS .«•0,13 
FEL 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 523 n. 2. 

3766 infra 3765 in eodem lectorio, antiqiiior quam 3763 et, nisi fallor, 
quam 3764. 

C ■ IVLIVM . POLYtlVM 0,2 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. »c. 1880 p. 97 n. 15. 3767 infra 3764 ad sin., antiquior. 

p. PAQVIVm PROCVLVM 

Sogliano I. c. n. 14. — Descripsi p paqvivm. 

3768 iii tectorio antiquiore, quod delapso posteriore, in quo 3764 — 3767, 
partini apparet. IVLIViVt/ ImODESTVM • AED ■ O • j 

Descripsimus. — ivuwm om. v. 2 Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 522 n. 1. 

3769. 3770 in aedibus n. 1—7 (del Centmario). 

3769 in membri quod balneo a septentrione adiacet muri septentrionalis 
iateie e.\teruo, intranti a sin., colore nigro in tectorio rudi. Descripsimus. 

3770 in latrinae, quae est intranti ab ostio occidentali primum membrum 
a dextra, pariete sin., colore nigro in tectorio albo. 

0,04 Q_ LOLLIO • PARIdJ 

Descripsimus. — ParIdI om. ceteris SogUano Not. d. sc. 1879 p. 286. 

3771 — 3775 in insulae latere orientali. 
3771—3773 in muro aedium del Centenario. 

3771 in anguio septentrionali. 

N-HERENNIVM-CELSVM ,,,, 

D.V-V-A.S.P-P.D.R.PO.V.F.i;i- EST 0,1 

Descripsiraus. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 299 n. 1. 
2 extr. F-M/,ST Sogl. — d(ignus) est. 

3773 prope angulum, antiquior et evanida. 

0,4 M V I 1 1 0,25 

Descripsimus. — Non videtur esse vettivm. 

3773 e regione sexti ostii iusulae adiacentis. 

Q.BruTTIVMBALBVm I9l»I]iriMIGENI A KO;al 

mmiiiinh. et 

mSSIA E R A 

Descripsimus. — Edidi Rom.Mitth. 1889 p. 121 n. 15; Sogliano Wo(.d.sc. 
1888 p. 521, ». 

1 c- STIVM Sogl. — 2 Ivi om. Sogl. — migenia ro Sogl.; nos 

non vidimus nisi «iigeni»»*». — 3 et 4 1« om. Sogl. — afra Sogl., aera 
ego Mitth. 1. c, de aerarlo cogitans, cuius in alio Balbi programmate, 
3702, mentio est. TITVLI PICTI RECENTIORES 49» SVPPL. 3774 ad d. n. 8. Ibi aupra aram muro applicatam picta sunt duo 
cornua copiae et supra ea sertum utroque capite suspensum. Infra 
sertum, io lectorio cui saepius tectoria subtilissima superposita erant, 
legitur litteris colore violaceo negligenter et paene cursive scriptis: In picturae 
est colore \ inargine superic 
olaceo, litteris tectorio antiquiore quam a, scriptn SALVTEI 

SACRVM Deseripsi et edidi Jir,m. Mitth. 188U p. 121 n. 16; Sogliano .Vot. rf. sc. 
1888 p. 522; 1891 p. 265. 

3775 ad sin. n. 8. 

L STATIVM- RECEPTVM II • VI SCR vicinIdig- 

/ • A EMILI VS-;CELER-VIG'(2;V.de°e1 R. I . D^OV^F^ 
•AEMILIVS^JC Descripsimus. Edidi ESm. MUth. 1889 p. 119 n. 3; Sogliano Not. d. sc. 
18S8 p. 522 n. 1; Niccolini IV Nuovi scavi p. 30. 

3 vic{inus)', habitabat enim Aemilius Celer, programmatum scriptor 
(vide 3794), in insula adiacente e regione huius programmatis. L. Statium 
Receptum autem, cuius alia programmata non extant, in his ipsis aedibus 
n. 8 habitasse probabile est. 

Ad aegrotes cf. 762. 2960 et grapliio scriptam in aedibus VI U, 20. 

3776—3788 in insulae latere occidentali. 

3776 inter secundum et tertium ostium a septentrione, io ea parte muri 
quae meridiem spectat, litteris magnis. vrnf Descrjpsimus. — vettivw | iiv . 3777 ad d. secundi ostii a septentrione. 

A.SVETTl 0,01 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 286 n. 8. 3778 eodem loco ubi 3777, antiquior. 

SALLVSTl-V 

Descripsimus. — Sogliauo I. c. n. 9. 3779 in ostii secundi a septentrione pariete sin. colore nigro. 

HOSPITIVM 

C HVGINI FiRMi 

Descripsimus. — Edidi Bull. Insl. 1882 p. 116; Sogliano I. c. p. 287. 

2 IIVGINI FIRivll?/- Bull.; . . .VGINI FlRMi (?) Sogl. - Littera r parum 
clara est. 3780—3788 inter angulum sept. et primum ostium. 
3779 ubi caldarii murus in viam prominet. 

.p.,iu,„2-3,lu. IPPIVM .p.,I„„,Ii,L 
AED 

Descripsimus. — SEPPlvm? Cf. 3781 et amphoram 
del Centenario repertam: Seppiae Maximae. 

3781 distat a 3780 4 m. 

mimmimm iivir forlasse in aedibus VI SEPPIVS ROG 

cjnvi» Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 286 n. 7, om. v. 2. 

3788 distat ab angulo circa 10 m. 

CACATOR 0,2 CAVE-MALVftV Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 6. 
Cf. 3832 et V8H0, 176. 3783 ad sin. 3782. 

B B 
^ J-lr 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 5. 
2 ■,£.,<; Sogl. 3784 ad sin. 3783 evanida. 

0.23 COELIVS • CYNISCVLO 0,1 

SALVTEM 
Dedi ex apographo Sogliani I. c. n. 4, qiii titulum recens eflfossum vidit; 
ego descripsi coELivs . CYNiscvs, om. v. 2. ciniscvlo Sogl. ; sed CY vidi 
certissime. 3785 supra 3784 ad sin., cvanida. 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 3. 

3786 ad sin. 3785. 

0,2S """ I VS • ^^"'^'-ibvs 0.1 
PLVRVMAM 

Descripsimus. — Sogliano I. c. n. 2. 

3787 supra 3786 admodum evanida. 

cVSPIVmi 0,26 

Descripsimus. 

3788 ad sin. 3787 admodum evanida. 

COELIVSM/ 0.31 

Dedi ex apographo Sogliani I. c. n. 1 ; cf. 3784. Ego descripsi c-delivs. REG. IX INS. 8. 

3789 in tabernae n. K pariele sin. iuxta picturam gladiatoris, colore nigro. 

/'/////AEDim . SVLL. XIIX 002 

V ' '^^°"" °^^' s" apographo Sogliani Not. d. sc. 1889 p. 126, quem sequiiur 

lbrta.e,e.^„._.ic-svLE.„xedidi..™.M..1889,29;sedsVLL.certum"::rr^ SVPPL. 493 TITVLI PICTI RECENTIORES 3^90 3giS6 in insulae latere occidentali. 

3790—3799 ad d. oslii 7 a sepl. 

3790 prcipe ostiura. 

p.AEMILIVS-CELER O.IS 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1889 p. 119; Sogliano Kot. d. ec. 
1888 p. 521, y, qui «"™ 3799 coniungit. 

3791 infra 3790 ad sin., colore nigio. Descripsimus. 3792 ad d. n. 3791 colore nigro. 

AEMILIVS.CELER u.Ml 

\)samV%\ma%.- Rom.Mitth.Xm p.UO; Sogliano Not. d. ac. 1888 p.521, z. 
AEKILIVS Sogl.; no8 vidimu3 hailivs, et sic edidi 1. c. 3793 ad d. 3792 colore nigro. 

A-RVSTlVm ci,022 

Descripsimus. — Edidi 1. c. p. 121 n. 13; Sogliano 1. c. a. 3794 infra 3792 colore nigro. 

AEmil.VS CELER hIc HAtlTAT 0,01 

Descripsiraus. — Edidi 1. c. p. 119; Sogliano 1. c. 7. 

AE.»,i.vs dedi Soglianum secntus; vidi et edidi I. c. a — 

k: abitat Sogl. 

3795 infra 3792 ad d., eadem manu, colore nigro. 

V-INAVOSEI^ DHDEg iiDQHlE o,oi:, 

Descripsimns. — Edidi I. c.; viNi-vos et asH Sogliano 1. c. *£. 

— :>Ha3iE Mitth. 

3796 infra tituli 3795 extremas lilteras, deorsum scripta, eadem manu, 
colnre nigro. 

AENEIA NVTRIX o,0U 

Descripsimus. — Edidi I. c; Sogliano 1. c. J. Verg. Aen. VII 1. 

3797 infra tituli 3794 principium, deorsum scripta, eadem nianu, colore 

iNERVM edidi 1. c; non expedivi. 

3798 ad d. 3794 colore nigro. 

/MiTicvS mi\. \lBhiiMmv'/iiii 0,035 

Descripsinius. — . . ACCVS vs Sogliano Not. d. u. 1888 p. 521, •/,. 

.... aftCTW? AT ante picturara graphio subtiliter exaratum erat. 

3799 supra 3798. 

A R 0,095 

Descripsimus. — Edidi l.c. p.r21 n.l4; Sogliano I.c. 3/ cum 3790coniungit, 
A. R(u8tium)? 

3800 inter ostia 6 et 7 a septentrione. 3801 — 3805 in aedibus quarum ostium est 7 a Beptentrione, in muris 
horti, qui est in aedium parte posteriore et aditur a n. 13. 

3801 in portae quae in muro orientali est secunda a sept. stipite d. 

NATALIS 0,0« 

V A- 

Descripsimus. Edidi RSm. Mitlh. 1890 p. 246 n. 1 ; Sogliano Nol. d. sc. 
1891 p. 259 n. 1. 

3803 in muro mendionali ad d. portae primae ab oriente, evanida. 

iJeNI . SEKIS 0.55 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 2; inde Sogliano I. c. n. 2. — Spatium 
inter iENi (cf. 3803) et portam sex litteris suflicit. 

3803 ibidem inter portam 3 et 4 ab oriente. 

■^ E N 0,105 

S S mcBc-o-]!»///, 

Descripsimus. — Edidi 1. c n, 3; inde Sogliano I, c n. 3. 
2 quinta littera potest esse O vel E. 

3804 ibidem ad sin. poitae 4 ab oriente. 

M V R 0,095 
TILVS. 

Descripsinius. — Edidi I. c. n. 4; Sogliano i. c. n. 4. 

3805 in muro occidentali, inter cubiculi angulum meridionalem e 
fenestram. Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 5; Sogliano 1. c. n. 5. Nihil deesse videtu 
inscriptio non erat iinita. 

3806 — 3813 inter oslium 5 et 6 a septentrione. 
3806 colore nigro. 

CELER 

Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 518/. Non vidimus. 3807 PROS 0,5 Sogliano 1. c. p. 520, (. 

Ad d. ostii 7 scriplum esl c. Sogliano I. c. u. Descripsimus. — Edidi Kom. Mitth. 1889 p. 120 n. 9. Sogliano 1. c. m. 
— Nihil deest; inter P et R scripta est m parva. 
Scribi coeptum erat pro sahite. 

3808-3813 in podio. 

3808 infra 3807. 

mVNA 0.16 

Descripsiinus. — Edidi I. c. n. 10; m 'Va Sogliano 1. c. p. — Nihil 

deest. 

3809 infra 3808 et partim eodem loco. 

PROS 0,27 

Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 11; Sogliano I. c 0. — Nihil deest. 
Cf 3807. 

3810 prope 3809. 

L 

Sogliauo 1. c. n. Non vidinius. TITVLI PICTl RECENTIORES 

3811 ad d. 3809 et parlim eodm loco, colore nigro oblique scripta. 
INTI8CER-DELECTA o.os 

MECVm • C A N E 0,065 

Descripsimu., - Edidi Bo,n. Miuh. 1889 p. 120 u, 12, Sogliano No,. d. 
sc. 1888 p. 519, q om. intbger. 

Potest fuisse integer aut inp.cer. Aote in num aliquid penent incertum. 494 3812 ad d. 3811 eodem colore et eadem manu. 

CELER 0,11 

Descripsimus. - Edidi 1. c. n.l2 cnm n.3811 coniunctam; Sogliano 1. 3813 eodem loco ubi 3812, antiquior, colore albo. 

C • C «'' 

Descripsiraus. — Sogliano 1. c. s. 3814 ad sin. ostii 5 a sept. litteris 

AVG « 

Sogliano 1. c. p. 518, j. Non vidimus. 

3815 ibidem in podio. 

L- RV 0,022 18 B 
Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 8; Sogliano 1. c. h. 

3816 inter ostium 4 et 5 a sept., evanida. 

ilimmO FELICITER Sogliano 1. c. h. — Non vidimus. 3817 ibidem. 
Sogliano 1. c. i. — Nc Not. d. sc. 1887 3818 ibidem. 

ATTlVM-AMPL\m 0,21 

D R P AED-MO-V^ 

Descripsi recens effossam et edidi I. c. n. 7, Soglij 
p. 40 n. 2. 

•i mmiiicT Sogl. — mo{neo) t)(os) /{acUe); cf. 3699. 

3819 eodcm loco ubi 3818, antiquior. 

S O/ZWAVC o,S.l 

Descripsimus, In iine nihil deesse potest propter ostium. 3820 ad d. ostii 4. TICLAVDIVM. . VERViM 

SCR 
AEMILIVS CELER 

d. V. Li D O-V-F-VlClNf SVPPL, HIA\ER('/a/ , Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 40 n. 1. 

1 T- Sogl., 4 HIMEr Sogl. 3821 ad sin. ostii 4. 

VITL6LL 0,07 

Descripsimus, — Edidi Riim. Mitth. 1889 p. 120 n. 6. — pr„ ..(vte ne,«,i, 
SogUano Not. d. se. 1888 p. 517, j. - Viull . . .? 

3822 ad sin. 3820. R PRO SALVTE NER 
interr F D Descripsimus. — Edidi 1. c. n. 5 om. litteris singularibus. Sogliano I. c, 
6—/, qui interpretatur pro salute Ner(,onis) in lerr{ae motu) coll. Tac, 
Ann! XV 33. 34, Suet, Ner. 20. — Niccolini FV Nuovi scavi p. 30. 3823 ad sin. 3822. NEPOTE ■» Edidi 1, c. n. 4; Sogliano iVot. d. sc. 1880 p. 299 n. 1 
praeter hoc haliemus programraa 401, ab hoc haud longe 3884. Descripi 
Nepotis 
distans. 

Supra 3822. 3823 extabat edictum 

3824 ad d. ostii 3, evanida et antiqua. 

o.'« ,S!iMmMASE..""°"'"" '"""'"" 
Descripsimus. — Edidi 1. c. p. 119 n. 2. — [Nd\ecimn\ cf. 475. 3825 infra 3824 io, evanida. 

MVNATIO • FELICITER Descripsi et edidi \. c. p. 120 n. 3. — 
d. sc. 1888 p. 517, a. l/iATIO FELICI Snl Sogliano iVol. 3826 prope angulum septentrionalem. A\-SAMELLIVIVl , 

mODESTVM AED O^ Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 162. REG.IX INSVLA QVAE IN LATERE MERIDIONALI VIAE NOLANAE EST SECVNDA POST OCTAVAM. 3827 in lateris aeptentrionalis ostii secundi ab occidente pariete sin,, 
colore nigro. 

C- LOLLIVM • FVSCVM 0.032 

DeBcripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 267. 

3828 eodem loco ubi 3827, antiquior. 

JCLAVDIMVIVEIIMVI 

II VIR • OBeLli • CVM • PATRE •FAVE-SCIS^VERO-FAVERE 

Descripsimus. — Sogliano I. c. 3829 supra 3828 admodum evanida. lumiviRii 

ObLLlVM/i 

M I mi Descripsi. — 2 OBELLIV . usdem ostii pariete dextro, colore nigro. 

P • PAQVIVm PRonilum jliaoo Not. d. sc. 1891 p. 2C7. — Vidi reliquias. SVPPL. TITVLI PICTI RECENTIORES REG. IX INS. QVAE FRIMAE ET SECVNDAE AB ORIENTE ADIACET. 3831-3845 in insuUe latere septentrionali. 

3831 ad d. n. 1 in inuro qui aniio p. C. 63 posterior cst. 

vraiVM • SEVERvm 

HVIR-i.D.O^TERTlVS ROCAT 

Sogliano Nol. d. sc. 1879 p. 23, qui v. 1 rubro, 2 nigro coloie scriptum 
esse affirmat. Descripsimus v. 1. 

3832 in aedibus n. 1. In andronis quo latrina aditur pariete sin. pictus 
eral horao cacans inter duos serpentes et ad d. Fortuna. Nunc Neapoli 
iii museo. Homini illi adscriptum est colore nigro 

C<vCATOR 
CAVE . mALV 

Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1882 p. 196; Sogliano Not. (i. .ic. 1880 
p. .•i95; Niccolini IV Nuovi scavi 1874—82 p. 17. — Cf. 3782. V 8110, 
170. X 8067,6; monentur domestici ne alibi quam in latrina cacent. 

3833 ad sin. n. 1 in moro qui anno p. C. 63 posterior est. 

CASELLIVM 0,1 
AED- ROG 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 23, a. 3834 ad sin. 3833. SECVNDVM. AED .Sogliauo 1. c. 6; contulimus. 3835 ad sio. n. 2. HERENNIVIVI 0,23 

CELSVm./DCA 0.1 Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 45 n. 6. 3836 inler n. 2 et n. 3. Descripsimus. POPlDlVm • AED 0,12 3837 nd sin. n. 4, colore iiuiic nigro. 

M-HOLCONIVM o.,-.. 

P R I S C Vm D > I D 11.11 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 45 n. 7. 3838 ad sin. 3837. HELVIVM 0,23 

S A B I N . © 0,17 Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 45 n. 8. 

3839 ad sin. 383H. 

C-SITTIVM- o.-is 
n • V- 1. D- 0,12 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 45 n. 9. 

3840 lid sin. 3839. 

c • c • s • m ci.jT 
Descripsimus. — Sogliano .Vol. d. se. 1879 p. 74 n. 1. 

IV s HERENNIVM 0.21 

CELSVM- AEDOVF „.„ 

FABIVS.MEMOR^Cvm^CELERE o.l 

Descripsimus. — Sogliaiio Not. d. sc. 1879 p. 74 a. 2. 3842 ad sin. 3841. M-CASELLIVM 

MARCELLVm AED ROG Descripsimus. — Sogliano .Vo'. d. sc. 1879 p. 74 n. 3. 

3843 ad sin. 3842 admodum evanida. 

SVETTmm 0,21 

AED O.V. F 0,1 

Descripsimus. — Sogliauo Not. d. sc. 1879 p. 74 n. 4. 
AED Sogl.; nos reliquias vidimus. 

3844 ad siu. 3843, evanida. 

N-POPIDIVM-RVFVM 0,15 

n VIR ROG 0,08 

Descripsimus. — Sogliano iVo(. d. sc. 1879 p. 74 n. 5. 3845 ad sin. n. 5. CASELLIVM El 0.2 
ALBVCIVM . K> Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 101. 

3846 — 3849 in insulae latere meridionali. 

3846 ad d. ostii secundi ab occidente. 

NVMIANVm 0.U 

AED o'' 

Descripsimus. — (P. Vediton) Num{m)ianum. 

3847 infra 3846 colore nigro. 

CCSP-E 0.18S 

I I I R • ^ 

Descripsimus. Extrema latent adhuc sub terra. 3848 inter primum et secundum ostiuin ab occidente. 

AMPLIATVmiS 0,185 

AED-OVF DIGNVS.EST Descripsimus. L C-S 

n vii inpsimus. 3850—3855 in insulae latere occidentali. Inter angulum meridionalem 

et quiutum ostium a meridie extant 2985 — 2993. 
3850 ad sin. ostii 6 a meridie. 

m . FiRmvm • veienton Vh 0,24 

Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 163 n. 17; inde Ephem. I 
11. 161. 

Aliud Veieutonis programma, non longe distaus, habemus 1039. 

63 TITVLI PICTI RECENTIORES 3851 inter ostium sextum et septimum a meridie, ad d. picturae Larum. 

0,« OVlDlVMET-VETTlVM-^'=°°^ °' 

Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 163 n. 18; inde Epliem. I 
n. 162. - Cf. 3618. 3858 irifra 3851, podio, colore albo. 

M ■ LICINIVm • rAVSTmu/ Descripsin Cf. 361 1 ss. 3853 ad sin. ostii septimi a meridie, in podio, colore albo. 

m. /.efniVM \-AVSTinum o,I 

Descripsimus. — D.e Petra Giom. d. sc. II p. 163 n. 19. 3854 ad d. 3851. Descripsimus. RVFVM-ll VIR t.,24 

De Petra Gioru. d. sc. II p. 163 n. 20. SVPPL. ngulo septentrionali. 

L-ALBVCIVM p.a Descripsimus. — De Petra Qiom. d. sc. II p. 163 n. 21. 3856 loco incerto. Tra gli strati mperiori delle terre si raccohe i 
frammento (f intonacOy tu eui i scritto in tettere nere Soglii Not. d. sc. 1880 p. 48!). Eruta sunt sex moniimeDta inde a mense 
Avigusto anni 1886 in fundo tum Aiigelae, nunc 
Henrici Paci6co, prope oppidi angulum qui spectat 
inter orientem et raeridiem. Egimus de iis ego 
2iom.Mitth.U8S p. ]20ss., Sogliano Not.d.sc. 1886 
p. 334 as. 1887 p. 33 ss. 452 ss., Niccolini IV. 
Niiovi scavi p. 7 ss. Erecta sunt inde ab 
Augusti fere aetate (Rom. Mitth. p. 121) in 
utroque latere viae quae a porta Nucerina quae 
dicitur statim flexa sinistrorsum Nuceriam du- 
cebat, ultimis autem Pompeiorum annis silice 
et marginibus carebat et deserta erat. In- 
scriptiones igifur in monumentis pictae non his 
ultimis temporibus adscnbendae, sed autiquiores 
putandae sunt. Cum qua re optime conveDit 
quod litterae neque eam formam exhibent quam 
titulorum Pompeianorum longe maxima pars, 
neque eam quam programmata anliquissima. 
sed medium quendam inter utrosque locum ob- 
linent. Caudidatorum commendationes maximam 
certe partem pertinent ad comitia non Ponipeiana 
sed Nuceriua. SEPVLCRA VIAE NVCERINAE. '•'- \*'^>\-*.iW '».'«■.«>■ "II, -. ,.„ . ^.. \ ,-Ki<M\wm,v," ii,„ 

- ■*■ ■^'^'i*>f«V>\*Y*\^\!«'Wlj;*"i , ,•■' vu- vy,wi"i'''-«i^»n'i'',f^> 

; • ^S-^-- 1^^^ "■■lll'(il);»iHf '*'• i «■#!!'■■ i ■ 
r '<f, ,|l|«vj ^,wi;'^Vv\v.-,nv..\>'vi,vj,V*',\\^ ^ 3857—3860 in monumento n. 1. 
3857 in latere sinistro. 

L-MVNATIVM »•» 

QVlNCi.l D V. BO^ „., 

NVCER 

Descripsi. — Edidi RSm. Milih. 1888 p. 144; Sogliano A'o/. d. 
p. 335, d; Nicoolini IV Num scavi p. 11. 3858 in fronte, ad d. 

(AEseRNINuM o.u 

flVCERIAE 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1886 p. 335, a. 

3859 in fronte, ad sin. 

Sogliano Nol. d. sc. 1886 p. 335, b. - Non descripsimus. 3860 infra 3854. 
^ Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1886 p. 335, c: ixvmm. - i alia 
est 0,17. - 2 Ka(&)? In monumento 2 extat edictum muneris 3882. 3861—3864 in monumento n. 3. In fronte monumenti extabat edictiim 

3881. 
3861 ibidem. 

L LVSIVM.SATVRIJ-DVWO^ 0,1 

Descripsimus. - Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 34, c; Niccoliai IV 
A'"ot>, scavi p. 9. _ cVSHVM Sogl, _ Pro dv Nicc. Iiabet PP. SVPPL. 40V TITVLI PICTI RECENTIORES 3863 in monumeiiti latere dextro, antiquior monumcnto n. 4. 

L-LVSIVM-SATWtl-DuT^B-Of o,3l) 

Descripsimus. - Edidi R!m. MMh. 1888 p. 142 n. 1. - Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 454; Niccolini 

IV Niiovi soavi p. 9. , , . .j 
t..,,vsiv« Sogl. - D.R- Sdgl., P P MMh. et Nicc; sed pv fuisse videtur. 

3964 infra 3859. oecem&res 

EQyAfJlQyEI-ABERAVlT.CVmSEMVNClS-HONERATA ADVIIKal. S.plEMBRES 

fONVENITOQ;DECIV.Q;L.HILARVM a.T L WMVML L ompHIONEM- CITRA PONTEM- 
*~ SARNI- 

FVNDO- 

mamian' 
,)„cripsiinus. - Edidi RSm. Mitth. 1888 p. 145; Sogliano N d sc. 1887 p. 34 n. 3 
1 Reliquias (e?) ante SIQVEI om. Mitth. Sogl. - A. Sogl. - k««bres Sogl. - 2 h,la- 

RVM-a««M.LI«» HIONEM Mitth.. HILARVM.»— VM-L»- HION« SogL; potest fulSSe L-DECVM.L.L. 

Nota smunci» plurali numero ut clitellae. 3863 in monumcnti latere sinistro. Sogliano N.d.sc. 1887 p. 454. — Non vidii 3865—3870 in monuniento n. 4. 
3865 in fronte. LMVNATIVM. 

n.VIR. QVINQ.o'" CAESERNINVM 

NVCERIAE Descripsimus. - Sogliano A'. d. sc. 1887 p. 35 n. 4, p. 36 n. 12. 3866 infra 3865 ad sin. 

p A R ■■ . 

I rR08\"\™ 

Descripsimns. — Edidi R. M. 1888 p. 146 n. 12; 

P Sogliano N. d. »c. 1887 p. 35 n. 7, qui 

cum 3868 cooiungit, 

3867 infra 3865 ad d. 

tARlS.^NIO SCAENAE 
/vci»« 

Descripsimus. — V. 1 edidi R. M. 1888 p. 146 
n. 11 ; Sogliano N. d. sc. 1887 p. 35 n. 13. — 
2 dedi ex apographo meo. Zangemeister in hunc 
fere modum descripsit: ^^OOIMI, ultimam hastam 
infra V positam esse adnotans. Sed incerta omnia. 3868 ad d. 3866 v. 2, antiquior. 

rS. ///////NIGRVM *-"'| °"""" 

DescripsimuB. - Edidi RSm. MUth. 1888 p. 144 n. 6; n.grvm .... 

Sogl. Not. d. sc. 1887 p. 35 n. 7, qui cum 3866 coniungit. - Pnncipium 
sic descripsit Zangemeister : n i iic. 3869 in ostii pariete d. colore nigro. 

MVSICVS (t.oG 

Descripsi et edidi 1. c. p, 147 n. 14; Sogliano 1. c. p. 37 n. 21. 3870 infra 3869 colore nigro. 

o,n C VLIVS 0,1 

n'mMm&ET'Pivs o.ugs 

is. — Edidi 1. c. n. 15; Sogliaiio 1. c. n. 22. 3871-3878 in fronte monumenti n. 5, quod est P. Mancii Diogenis, 

litteris formae antiquioris. 

3871 ad d. 

L-MAGIVM 0,23 

CELEREM.H^S 

Descripsimus. - Edidi R. M. 1888 p. 143 n. 3; Sogliano N. d. sc. 1887 
p, 38 n. 25; Niccolini IV Nuovi scavi p. 8. 3874 in fronte, ad d. portae. 

L-MVNATIVM o.is 

CAESERNlNVM 
NVCERIRIAEII-Vin. >i, 

Q_V I N Q_. V . B O^ o,r,J 

Descripsimus. — Edidi R. M. 1888 p. 144 n. 5; Sogliano N. d. sc. 
1887 p. 39 n. 30; Niccolini IV Nuovi scavi p. 7. — nvceriae omnes. 3875 in monumenti latere dextro. L-MVNATIVM- 
CaesernInvm- 

NVCERIAE-lT- VIR- 

Q_V I N QjV . B ■ O^ Descripsimus. — Sogliano N. d. sc. 1887 p. 456. 3876 eodem loco ubi 3873, paulo interius, antiquior. P-VITELLIVM 0,19 3872 infra 3871. C-TAMPIVM SABEINVm 

TRI-PLE.VB.O. 
V.V- FACIA Descripsimus. — Edidi R. M. 1888 ip. 142 n. 2; Sogliano et Niccolini 
II. cc. cura 3871 coiiiungunt. De tribuno plebis cf. Mommsen Staatsr. III 
p. 801 nota 3. 3873—3879 in monumento n. 6. 
3873 in fronle, ad sin. portae. 

L-MAGIVM' 0.2! 
u,12 CELEtf m.+j. \g 
Descripsimus. — Edidi 1. c. p. 143 n. 3; Sogliano 1. c, n, 26. constan 
c onstantI Descripsimus. — Edidi R. M. 1888 p. 143 n. 4; Sogliano 1. c. p. 39 n. 31. 
2 p om. Mitth. Sogl.; descripsit Zangemeister, ego non vidi. 
3. 4 Constanti[ae] (Nuceriae); cf. 3882. 3877 infra 3876 litteris fere cursivis. /CAENn» DOMINE Descripsimus. — Edidi I. c. p. 147 n. 13; Sogliano 1. c. p. 40 n. 32. 

63* TITVLI PICTI RECENTIORES SVPPL. 3878 ad sin. portae colore nigro. 

l^' / .\of. 'in Descripsimus. — Edidi BSm. Milth. 1888 p. HG n. 10; Sogliano A' 
so. 1887 p. 39 n. 27 in hunc moduni : 

BALNEVS^AGRIPPAE. . . V TAT LI . . T , . OIV Q_NGVP RACIAVC. . . 

PLVRA -SCRlPiK 

RO CAES 

{?),„,NIVS.VC 

6 »//aInivs Mitth. ba\r\neus agi-ippae u . . eat . . . li . tso . u . q[u]oi cnp . . rati 

plura scrip 

ro . . . capr .... 


3879 ad d. 3878 v. G. 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 39 n. 29. V. 1 hexanieter esse videtur. 3880 in epistula picta; extat Neapoli in inuseo. HERCVLANEVM. N O M A X I lordan Hermes XIV (1879) p. ^77. De pictura vide Heibig Wandgem. 1720 
a viTALio(?), omissis quae secuntur, lordao. EDICTA M\NERVM EDENDORVM. Nucerinae sepulcio n. 3 litleris l'o GLA) ■ PA • XXQ_- mONNI 
Pfl • PVG-NOIA- K ■ MIS-VI- 
V- NONAS • MAIAS - E T- ERIT Descripsimus. — Edidi Rom, Mitth. 1888 p. 144 u. 7; Sogliano Not. rf. 
sc. 1887 p. 34 n. I; Niccolini IV Nuovi scavi p. 9. 

2 Nola^i sed Hnea transversa nou extitlsse videtur. 

Simillimum est 1187; vide eius imaginem Diss. isag. I tab. IX, 1; nec 
dubito quin ibi quoque [Q. Monni\ Eufi fuerit. Sunt haud dubie haec 
duo omnium quae extant huius generis edictorum antiquissima. 

3883 ad siu. ostii IX 7, 3, evanida. 3882 in viae Nucerinae sepulcro n. 2, in cellae, quae tanien sine porta 
aperta est, pariete posteriore et dextro. N V M 1 I Isf I A V G V S T I 
GlaD- PAR. ifiC.ET.VENATIO ■ bAMMPEI • F 

AUCXJSTALIS 
PUGNA b- CONSTANT-NVCER-III-PR-NON 
NON I S • V I I I • EIDVS-MAIA5 

flVCERl NI. OFFICIA^MEA CERTO- JNIiiX 

Descripsiinus. — Edidi R. M. 1888 p. 145 n. 8; I 
p. 33G; Niccolini IV Nucmi scavi p. 12. 

3 POMPEl nomen flaminis; da quid sibi velit nescio, sed lectio certa. 
— 5 C'onstant{iae Nucer{iae); cf. 3876. — 7 indicem esse ipsum pro- 
gramma, et deesse velut declarat Mommsenus monet. 

Titnlum Tiberio non posteriorem crediderim, et propter eidus et quoil 
in loco tecto satis evanidus est. A'. d. sc. 1886 I Descripsi. — Soglii DEDICATIONl 

POMPA VENATIO iMleUtt •foriloNES • VELA ERVNT M PIER w 

.d.sc. 1879 p. 281 n. 13. Cf. 1177. J SVPPL. EDICTA MVNERVM 3884 in insulac IX 8 laleie occidentali, supra 3822 ct SCR 
AEMILIVS DLVeRETl 

S\ 1 Ri-VALENTlsaAMINlS-NER.6NIS- CAESARIS ■ A VO- flL I'^^^^"^ ^"^^ 
PERPETViCLADIATORVMPARIAXXET-DLVCRETIOVALENTIS flLl'^'^ LVNA 

GLAD-PARIA. X-PVG- POM PEIS' Vr ■ V' IV ■ III ■ PR • IdVS- APR-VE N AT|6 • LE&ITIMA' 
E T • V E,'l A ■ E R V N T 

Descripsi recens effossam; mox decidit. — Sogliaiio Not. d. sc. 1880 p. 2!!9; Niccolini IV Ntiovi gcavi p. 17. 

1 De Aemilio Celere vide 3775. 3790 ss. — 2 Piogramma igitiir scriplum est inter aiiiios p. Clir. 50 et 54. — 4 lvcretio sic 
4 venatio kgitima cf. Suet. Claud. 21. GRAPHIO INSCRIPTA. REG. I INS. 2. 3885 iu cell.ae quae est post tahernam n. 4 parieie adverso. 

alONYCIOC 

onTO TH 
Descripsi. — Fiorelli Descr. p. 38, qui intellegit opto te. 2 x H Fior.; 
ego vidi v-<-i. 

3886-3904 in aedibus n. 6. 

3886 iii atrii pariete anteriore, intranti a a sin., in tectorio gilvo. 

VA SIINIO VA 0,009 Descripsimus. 


3887 in atrii pariete d^, ad sin. portae secundae, in tectorio gilvo. 

XXXVII 
P V-IIv s Descripsii 3888 ibidem ad d. portae secundae, in tectorio gilvo. 

XIII K DIIC 

IN CONVIINTV VIINI 

Descripsimus. — Edidi Bidl. Iml. 1874 p. 201 ; Fiorclli Desci: p. 38; 
Viola .Scavi 1873—78 p. 58 n. 26. 2 kal diic Viola, male. 

Conventum hunc pagi alicuius fuisse putaverim, velut Salinarum in in- 
scriptioue graphio scripta ad d. ostii IX 6, 8. 3889 in atrii pariete anteriore, iiitranti a d., in teclorio gilvo lineris 
parvis leviter iiicisis. 

CONTICVEJXE OIVINE^ o.OM 
O MN 
Tn TENTI C\ \ l 

Descripsimus. — Verg. Aen. II 1. 

3890 in peristylii pariete anteriore, iiitranti a sin., in tectorio rubro. 

Illl NON NOV IN LVD 
CALLIN.DAT V ET GALL 
XV K NOV 
PVTEOLANA PEPERIT MASCL III FEMEL II 

Descripsimus. — Edidi SuU. Inst. 1874 p. 202; Fiorelli Dexr. p. 39; 
Viola Scavi 1873—78 p. 58 n. 27. 28. 

2 RAT. Fior. Viola, ah Bull.; dat scriptum esse titulo saepius iii- 
specto intellexi. 4 mascvl Viola. — femel i Bull. 3891 infra 3890. ACTI ■ ANICETE ■ 
HORE^\A Descripsimus. — Edidi Bull. 1874 p. 202; Viola 1. c. p. 52 ii. 2. 

Actius Anicetus pantomimus X 1946, saepe acclamatns et ipse et 
sodales eius, e quibus Horum fuisse pro certo habeo; cf. 1646, 1903. 
1980. 2150. 2155. 2413d. 24636. 2993m. 3093. 3898 in peristylii pariete posteriore, carbone satis clare scripla. 

ADRVIVM1MPV> 0,06 

Descripsimus. 

3893 ibidem in parvae personarum picturae qiiiiitae a dcxtra margine 
iiiferiore. 

H O R V S o.OOS 

Descripsimus. — Cf. 3891. 3895 ad d. Descripsimus. 4, prope angulum anteriorem. 

XIII 3894 in peristylii pariete dextro infra picturam priinam ab angulo 
aiiteriore in teclorio riibio. 

IV K MAR o,„3 

Descripsimus. 3896 infra 3894. 
Descripsimus. 3897 — 3903 in peristylii muro anteriore, inti-anti a dexlra. 
3897 ad sin. picturae parvae personarum in tectorio rubro. 

\ INVS 0,01,'. Descripsimus. GRAPfflO SCRIPTA SVPPL. 3898 ibidem, lineis delets. 
Descripsimus. 3899 supra 3898, erasa. 
Descripsimus. 

3900 infra 3899. 
Descripsimus. SVRENTINI o.OSi SVRENTIN[ 3901 infra 3900. SVRENTINVS 0,005 3902 infra 3901, lii 
Descripsimus. 3903 ad d. picturae. 
Descripsimus. 3904 in cubicuU, quod est in peristylii latere anteriore, pariete qui in- 
tranti adversus est, in tectorio albo, litteris fere quadratis. 

lANVARIVS 0.03 

RIVTA sic De 'ipsimu 3905—3908 in cella quae est post tabernam n. 7. 
3905 iu pariete dextro, in tectorio albo, cui postea inductum erat 
aliud tectorium, cuius reliquiae in ipsis litteris remanent. 

HIRTIA PSACAS-C.HOSTILIO 

CON O I' I- MANVDVCTORI.IIT 
C L II M II NTI M0NIT011I.F]IAT|II 
IIT DIODO T II . SOjlOllI-lIT I^OP-TVNA 
TO I'JIATIII IIT C II L II H I SVIS' 
SALVTIIM- SIIMPIIH VBIQ_V1I 
PLVJIIMA UT PJXIMIG.IINIMI 
SVAII. SALVTIIM 

Descripsimus. Edidi Bull. Inst. 1874 p. 201, ubi non recte dixi solo 
Ticinissimam esse; distat enim m. 1,07. Fiorelli Descr. p. 41. Viola 
Scavi 1873—78 p. 51 n. 1. 

3 CONOIII Bull. CONOTI Fior. Viola. Conopis nomen habes VI 7613. 
Orelli 4505. Plin. n. h. VII 75. 3906 ad sin. 3905 littcris allis 0,005. c 


yC^Sfl^^ %. m, t^ s^ip Dedi ex Zangemeisteri apograpbo. — 1 i?u[i]( nnm tuia? 
3907 supra 3906. 

AMPLl 0,125 

atvs miii 

viit/ 
Descripsimus. / 3908 in pariete posteriore, in tectorio albo 

ACIIATE W 
ACJlA^aW 

Descripsimus. 3909 in aedium n. 10 tablini pariete adv T pe X 

T&X Y C 

TeiN Descripsimus. — 1 litterae 6 et x inter 
clara, et potest videri w. 3910—3917 in insulae latere septentrionali. 
3910 iiiter ostia n. 16 et n. 17. 

svccnssvs 0,012 Descripsimus. 3911 ad sin. 3910 in tectorio rudi. 

ONiisimvs 3912 ad sin. 3911. 
Descripsimus. ONIISIPHORVS 3913 prope ostium n. 17. 

A ;i N II AD V Jll 0.002 

Descripsi et edidi Bull. Imt. 1874 p. 269; Viola Scavi 1873—78 p. Gtl n. 36. — Lucret. I 1. 3914 in ostii n. 17 pariete dextro. 

X X X X X Mll Descripsimus. 3915 in aediur 
Sogliano 456. . 17 tablini pariete dextro, in pictura Endyniic IXXXXXXXXX 3916 inter ostia n. 17 et n. 18, carbone. Descripsi. ? R i IVl I C II N I A 
SVCCIISSVS 3917 ibidemj in tectorio rudi. NAVPLIVS Descripsimus. 3918—3943 in insulae latere orientali. 
3918—3925 inter angulum septentrionalem et n. 19. 
3918 creta alba, ut videtur, scripta. 

C L A 0.35 Descripsimus. 3919 ad d. ostii n. 19, carbone. 

PUOCVLVS 
FVI 

Descripsi. 3920 infra 3919, carbone. 

C^BCR 

Descripsi. — Alterum c potest esse o. SVPPL. SOl GRAPHIO SCRIPTA 3921 piope angalutn, carbone. 

CIPIVS PIER HIC 0.1 

Descripsimus. — Edidi Bull. Jmt. 1874 p. 269. 3922 ad sin. 3921. MANDATA TVA 0.022 3923 ad sin 3922, litteris altis 0,022. 
Descripsimus. — Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato 
mense-^7 

3924 infra 3923. Descripsimus. 
3925 infra 3920. 

SATVRNINE 
CVNNVm LINCE 
RE NOLJ 

Descripsimus. — Edidi Bull. Iiist. 1874 p. 269; Viola Scavi 1873—78 
p. 57 n. 17. 3926—3931 inter ostia n. 19 et n. 20. 

3926 ad sin. n. 19. 

DIADVmVS HIC ET VBiQye 
Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1874 p. 269. — iadvmvs BuII.; sed 
postea D a Zangemeistero lecta mihi quoque cerla visa est. — Diadu- 
m{en)us. 

3927 infra 3926, carbone. 

ABASJ ostium n. 19 

Descripsimus. 

3928 in muro aedium n. 19, carbone. 

S€RENAE SODALES SAL 

Descripsi. — Bull. Insl. 1 874 p. 269 : piii volle si legge serenae sodales sal. 3929 ibidem, cacbone. Descripsi. serenae 
sodales 

SAL 3930 ad d. n. 20, carbone. SeRGNA 
SAL 3931 supra ii. 3930, carbone. Descripsi. c v V 
s II V 3932 — 3943 in membri quod est post tabernam n. 20 pariete qui intranti adversus est carbone scriptae. 
3932 


t- 
^ \t/ ^A 


GRAPHIO SCRIPTA [3932] 

Descripsi anno 1873 recens effossam sed iam tuni leclu difficillimam; nunc prorsus evanuit. Dedi ex apographo 
dies consumpsi. In vss. 1—3 distichon latet: 

dolete pnetlae 

P(a)edi[cat ] cunne mperhe va(Je). 

4 Ampliaius totles . . . scribet taties venit 
finc quoque JiUutui futui 
carbine (carclinel) . . neijate . . . hicoi-u(?) car SVPPL. nficiendo complures 3933 ad d. 3932. 
Descripsi. 3934 infra 3933. Descripsi. lAJlINVS CVM ATH€TO HIC 3935 ad d. 3933. 

FIISTVS HIC FVTVIT 'll9 COM SODALIBVS 

Descripsi. 3936 infra 3935. MVIPLIATVS 3937 supra Hic 3935. Descripsi. '/uM'mS CVm HIERONE 3938 supra tituli 3935 partem extremam. ^/S HIC CVM 3939 infra 3938. 
Descripsi. 3940 ad d. 3939. Descripsi. \mPLIATE AFEH 
VBIQAf 3941 ad d. 3940. Descripsi. AMPLIATVS CVM 
SVIS SODALIBVS HIC 3942 ad d. 3941. Descripsi .iPLIATVS AFER HIC 
*/TVIT CVM SVIS 
SODALIBVS 3943 infra 3941. Descripsi. MONTANVS CVfl 
CERIALE FRATRE 3944 — 3963 in insulae latere meridionali. 
3944 ad d. tabernae n. 23. 

SICCIVS u.Ol 

Descripsimus. 3945 infra 3944. Descripsimus. 3946 — 3952 in peristylio aedium n. 24, quas cauponam fuisse e 394S 

conicias. 
3946 in rauro occidentali. 

C • S I C C I V S u.Olf! 

Descripsimus. 3947 supra 3946. 
Descripsimus. 3948 in muri quo columnae ad septentrionem continuantur ea parle 
quae ad columnas et ad meridiem conversa est, in tectorio rudi. 

T/>LIJ\ Tll F<lLLANT 
VTIN*M milDACIA COPO 
TV VIIDIIS ACVAM IIT 
BIBIIS IPSII MIIRVM 

Descripsi anno 1873 recens cffossam; mo.\ prorsus evanuil. EJiJi 
BuU. Inst. 1874 p. 252, inde Viola Scavi 1873—78 p 57 n. 25; Niccolini 
II Descr. gener.T^.n. III Mestieri e industrie p. 5; Buecheler Anth. n.930, 
qui observat penlametrum corrigi posse: 7iam tu uendis aquam sed, vfl 
uendis aquam nobis ei. De acimm trisyllabo vide Lachmanuum ad Lucr, 
VI 552 et Ritschelium Opusc. U 604. 3949 in eiusdem muri latere orientali, in tectorio rudi. 

AVRVAM 0.01'J 3950 in columiiae priniae a scpt. tectorio rubro, littevis quadraiis. NICANOR 
N I C /^ Descripsimus. ii SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 3951 in columnae tertiae a sept. tectorio rudi, litteris altis 0,12 — 0,22. [ 3954 ad d. 3953, alia 
Descripsimns. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. He- 
st(it)utus (dicit:?) Resteiuta pone^?) tunica(m?) rogo redes(?) pilosa co. 

3952 iii pila quae est in peristylii latere meridionali, a meridie, carbone, 
lectu difficilis. 

Q^-VERANIVS RVFVS • C • POMI§0 -IIVS CALVS 
/VEDIVS- SIRICVS C'0MMiWmmw/iS A N T///1 1 Iffii 
ffRENTIVS FEL IC«ffln Vf/l/ 

Descripsi recens effossam; mox evanuit. — Edidi Bull. Inst. 1874 p. 56; 
Viola Scavi 1873—78 p. 59 n. 31. 

1 Pomponius. — 3 retivs Viola. — Felicio. 

3953—3963 in aedibus n. 28. 

3953 in ostii pariete sin., in tectorio gilvo, Htteris altis 0,06. 
co Descripsimus. — Ariste? quod 
inter t et E videtur, fortaese 
laesio tectorii est ipsa in- 
scriptione antiquior. TE JICM 0,06 Descripsimus. 3955 infra 3954. 

Descripsimus. VIINVSTVS O.0O6 3956 in ostii pariete dextro, in tectorio gilvo. 

OONVSCVR 0,018 

Descripsimus. 

3957 infra 3956. 

P R I m I N I A 0,026 

Descripsimus. — Primi(ge)nia. 

3958 in atrii pariete anteriore, intranti a sin., inter ostium et portam 
tabernae, in tectorio rubro. Descrips: IDVS DIIClIlinBJlIIS 3959 ad d. 3958, 


inferius. 


Descripsimus. 
VIINVSTOS 


0,008 


3960 infra 3958. 
Descripsimus. 
\£NVSTVS 


0,003 


3961 intra praecedentes. 


Descripsimus. 


iiRmiis iAn 


IDVS 3962 in atrii pariete postico, ad sin. tablini, in tectorio gilvo. Descripsiinus. — an lign? 
3963 infra 3962. 
Descripsimus. IIPHIIBVS 0,023 3964-3967 in cellae, quae est post labe 
3964 REG. I INS. 3. 

I a dextra, pariete dextro. 


^^ '^J IV s { -^ >\^ ■Xi \> Descripsimus. Edidi Bull. Inst. 1874 p. 184. 

1 coinmune K Iii — 2 Succesms k iii — 3 Mce- 
por sex; sed xii descripsi a. 1873; suspicor fuisse 
SIIHII, ut scriptor correxerit SIIX in xllj se(sterlios 
conicit Mommsen, — 4 Amunus « iv — 5 Cresi mu 
vern[a] (?) x iv. 

64 GRAPHIO SCRIPTA 504 SVPPL. 3965 ad sin. 3964, litteris a-tis 0,008. 
Descripsimus. Dedi ex Zangemeisteri apographo. 
1 Cresim pl^ cetera obscura. 

3966 ad sin. 3965, superius. 3967 ad sin. 3966, inferiua. Descripsi. 3968—3993 in peristylio aedium n. 3. 

3968 in pariete anteriorc, ad d. scalarum quibus ab atrio in peristylii 
ascenditur. F II LATORI I C/ TM II Is 

S II C V N D O Descripsi. 3969 in pariete anteriore inter portain primam et secundam a meridie. 

HEI\mEHOS 0,01 Descrir 3970 — 3980 in lateris anterioris columna secunda a sin., in tectorio 
rubro. 

3970 a septentrione. 

S A B I N 0,025 

Descripsimus. In eadem columna, a meridie, sx et B incohata. 

3971 infra 3970. 

FiamiLLA 0,012 

Descripsimus. — flakvilla Fiorelli Descr. p. 31. 3972 infra 3971. Descripsir cvi 

CVPITVS ■ DIC 3981 — 3988 in lateris anterioris columua tertia a sin. 
3981 a septentrione. XV K AVGVSTA E O.M Descripsin 3973 infra 3972, litteris altis 0,005. <lkl l^l/\r-^<L^ Descripsimus. — 2 Firmilla; cf. 3971. 3974 ad d. 3971, littcris quadratis. Descripsimus. — Fiorelli Descr. p. 51 3975 supra 3974. Descripsimus. — Fiorelli Descr. p. 51. 3976 infra praecedentes. CORNIILIVS 
C/^RITO PRimiciiNin 
SALVTII PLVRIMA Descripsimus. — Edidi Bull. Insl. 1874 p. 270, adiuncta 3978, et ila c 
que Fiorelli Descr. p. 51. 3977 ad d. 3976 t. I. Descripsimus. — sivcRiic ego Bull. Imt, 1874 p. 270, SVCRIO Fiorelli 
Deecr. p. 51. — Esse Circius inverse scriptum vidit Zangenieister. 3978 ad d. praecedentium. Descripsimu PRI 0,016 
MIG 3979 ad d. 3978, supe SVCCIISSVS 0,009 Desoripsimus. — Infra hanc et in aliis striis eiusdem columnae uiultae 
palmae scariphatae sunt. 3980 ad d. 3979. Descripsimus. — (G)allus. 3982 ad d. 3981. XV K sep 

XV K SePTEMB SVPPL. 505 GRAPHIO SCRIPTA 3983 ad d. 3982. 
Descripsi. 3984 infra 3983. Descripsi. /vfXlU^ Aj Q_SPVRENNIVS 

PRISCVS • PRIM 

Desoripsimus. — Edidi Biill. hst. 1874 p. 271, ubi v. 2 m dimidiatam 
dedi; sed extat integra. lofra v. 2 tectorium deest. — Cf. 3992. 

3986 iafra 3985, litteiis quadratis. 

ReCEPTVS 0,004 
Descripsimus. 

3987 ad d. 3985. C R 11 S T V S 0,0 Descripsimus. 3988 infra 3987. Descripsimus. 3989 in lateris sinistri columiia secunda, ab occidente. 

OLYM 0,016 Descripsin 3990 in lateris sinistri et posterioris columna angulari, ab oriente. 

L STAT 1 V S D L ' 

PHILADIILPVSJ AESTATIVS D L 0,001 
FV R IIST j 3 

Descripsimus. — Edidi Bull. Imt. 1874 p. 270, ubi male philadiilivs. 3991 ad d. 3990. antiiros 
asiaticvs 
salarivs 
ivcvndvs Descripsi et edidi BuU. Inst. 1874 p. 270. — 1 anthrod BuU., et ita satis 
clare scriptum videbatur. Sed Anleros voluisse scriptorem certum est. 3992 in lateris posterioris columna tertia a sinistra. a meridie. 

Q_SPVRENN1VS PJLlSCVS 
PRIM PILAIl 

I PILAIt 

Descripsimus. — Edidi Bull. Iml. 1874 p. 270; Fiorelli Descr. p. 51. — 
2 PILLR, 3 PILAA Bull. — pnm(i>'ior(i8). — Cf. 3985. 

3993 in alia eiusdem lateris columna. 

svcniisciiNS 0,00« 
Descripsi. 

3994 in cellae qnae est post tabernam n. 14 pariete dextro. 

car»t honiiDis 
/ CAIISIVS 
P Y C ISSVS 

DeBcripsimus. — 2 paenuitima littera parum certa. 3995 ad d. 3994. Descripsimus. «CIVS FELATOR 
HIES 

c IvLIvs 3996 in aedium n. 20 tablini pariele dextro. 

A N«\ETVS 

Descripeimus. Admetus? Atimetus? 3997 ad d. 3 
Descripsimus. vmPLlATVS 3998 ad d. ostii n. 21, creta scripta. 

SABINVS 

Descripsimus. 3999 — 4003 in cella quae pistrino n. 27 a sin. adiacet. 
3999 in pariete adverso. 

GLYCO . CVNNVm. 
LINGIT. Jv • 11- 


Descripsimus. — 2 a(s 


sibus). 


4000 infra 3999. 


O Lll Vm L A IV 
PALllA A V 
FAllNVm n XVI 
DIAJIIA A V 
FVJIFVIIII A VI Descripsimus. — Edidit Fiorelli Descr. p. 59. 1 l(ibra). 3 A xvi Fior., 
et ita haud dubie voluit scriptor. 6 virg* i Fior., non recte. 

4001 ad sin. 4000. 

CLYCO 
HALICARI A Descripsimus. 64* GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4002 infra 4001. De8cnp8imu8. IIIEIII 
CXXXIII 
CXXIIiCXXIX 

cxxx 4004—4007 in aedibus n. 30. 

4004 in ostii pariete sin., in tectorio rudi. 

4MIIMPT5 0,01 

Descripsi. 4005 ad d. 4004. 
Descripsimus. 4003 in eiusdem cellae pariete dextro. 

CXL CXXXIX CLXX 
CLXIII CXX;'' f ' CXXII 
CXXI CXXX LVI 

CSJCLXXV 

Descripsimus. — V. 2 fuisse videtur cxxxiv cxxii; ita - 
sit 1175. ratio constat 4006 in peristylii lateris anterioris et sinistri columna angulari, in 
tectorio albo, quod post insoriptioncm colore rubro pictum fuerat. 

oyiiQvo VII 0,01 

N I CT II I N c I 

H o m I N II n 
N II m 1 N II , 

I I I M N 11 

M A I O R 

M I N O R I I 

S II C I O 

Descripsi. — Sequebantur alia, quae tectorio recentiore tecta sunt. 

4007 in lateris posterioris columna media, a septeatrione, in tectorio 
albo quod postea colore nibro et gilvo pictum fuerat. 

TV PVPA SIC VALIIAS 0,015 

SIC H A B II A S 
VIINIITIII POMPIIIANAhM 
PHO P YT 1 A > 
M V N N Descripsimus. — Edidi Bull. Iml. 1874 p. 193. 

1 IV BuH. sed t certum. — sic valeas — propitiaQn) septenarium i 
vidit Buecheler Antb. n. 233. REG. I INS. i. 

4008 — 4010 in tabernae n. 6 pariete sin. in tectorio rubro; comparuerunt detapso tectorio posteriore. 
4008 

0,01 amal t/ui icritBT PEDICaTull QVl LEGef Qui OBSCVLTaT PJIVJIIT 

SCtllBIT p II D I C ATOr 
llIPTVmlvi 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 31, ubi v. 4 errore typographico cum 4009 coniunctus est. 

Cf 2360. — 4 p non certa; sexta littera |lll fuisse videtur: extat primae hastae pars in6ma, quae per se etiam litterae ]v pars csse posset. Sed 
cum certa sit v quae praecedit, vix aliud nomen occurrit praeter Septumius. 4009 infra 4008 ad d. 
'^^yl Dedi ex apographo raeo charta perlucida exarato. — Soeliano JV. d sc 1898 n 42 ,M •„ 1 = 9 5 j- ■ . inno . ■ ^ 

»j„„ » „ j- • o r 1 r , . , , " i'. ". st. 1030 p. ii, uDi T. 1 a 2. 3 dmsus et cum 4008 v. 4 comunctus est. 

Non expedivi. 2 [q\uam [pYetw a\u]t precibus v[in}]citur. - 3 adsta .... 

4010 supra 4009 ad d. 0,01 DCCilXXXX 4011 in cubiculi quod est ad d. ostii n. 28 pariete adverso, litteris magnis INNA KINNAA 

MOC AMOC DescripsL SVPPL. 507 GRAPfflO SCRIPTA REG. 1 INS. 5. 4012 ad sin. ostii n. 2. M VESONI^°' Descripsinius. — Fiorelli Dacr. p. 452; Sogliano Giom. d. sc- III p. 18 
p 2. M VESONivs Fior. 

4013 infra 4012. 

VI4V Ilt O.M 

Dcscripsimus. — Fiorelli Descr. p. 452, qui ob hanc inscriptiooem oppidi 
viis numeros indidit; vide Descr. p. 30; Sogllano G. d. sc. III p. 18 
n. 3; Viola Scavi 1873-78 p. 60 n. 38. 4014 in tabernae n. 2, qua officina coriariorum aditur, pariete dextro, 
carbone, in tectorio gilvo. X /LMICORARIANO Descripsi. 4015 in atrii quod est post tabernam n. 2 pariete adverso, carbone, in 
tectorio gilvo. 

PR NON lANVAR 

Descripsi. REG. V INS. 1. 4016 in aediam n. 7 ica^a det torello, domus T. Pont. Successi) oeco 
i|ui est ad sin. tablini, in muro adverso. 

ACCIPE MAaS VETOJIS 0,07 
ii litwri» TOR e.dem ni«nu scriptum eit MAH 

Descripsimus. — t)«(c)or«; sed vetors clare scriptum est. 
De harum aedium peristylii columnis vide Alphabeta. 

4017 inter n. 13 et 14. 

D-ccct^ DccccLxxxxis 

DcccLxxxxviiil >s- Descripsimus. 4018 ad d. inferius. 
Descripsimus. ROM<iN 0,14 4019 inter eadem ostia, carbone. 

FELIX V 
3 • C 

imus. 4020 ad sin. n. 15 in tectorio rudi. 

LVCIVS 0.2 

Descripsiraus. — Edidi Bull. Inst. 1877 p. 131 n. 6. 

4021 infra 4020. 

TELESIVS o,«S 

Descripsimus. — Edidi BuU. Inst. 1877 p. 131 n. 7. 4022 in ostii n. 15 anta sinistra. lus. - Edidi BuU. Inst. 1877 p. 131 n. 5. 

4023 in oslii n. 15 anta dextra, in tectorio gilvo. 

FELICLA VIRNA A II 0,034 

Descripsimus. — Edidi BuU. Inst. 1877 p. 131 n. 3. — virna pro verna 
fortasse 1480. 

4024 infra 4023. 

M II N A N D II R 
BIILLIS MORIBVS 
AIIRIS ASS II 

Descripsimus. Edidi BuU. Imt. IS77 p. 131 n. 4. Sogliano Not. d. Sc. 
1876 p. 27 n. 2. Viola Scaci 1873-78 p. 57 n. 24. — 3 viRis SogL 
— Ad bellis moribut cf. p. 465 ad 2202. 4025 ad d. n. 15 in tectorio gilvo. 

SVCCIISSA VIIJINAN 0,02J 
BELLIS mOJLIBVS 

Descripsimus. Edidi Bull. Inst. 1877 p. 131 n. 1. Sogliano N. d. sc. 
1876 p. 27 n. 1. Viola Scavi 1873—78 p. 57 n. 23. — 1 svcciis pviirvm 
Sogl. 3 om. Sogl. 

4036 infra 4025. 

svcciisSA o.oas 
Descripsimus. Edidi BuU. Inst. 1877 p. 131 n. 2. 

4027 infra 4026. 

B A L A I 

Descripsimus. 

4028 in tabernae n. 17 pariete adverso, litteris altis 0,02. LlKiNl{, Descripsi. — Licinius? 4029 ad d. n. 17. Descripsimus. HIC eCO BIS F V TVI 
pOJljSd \1I Cll 4030 ad d. 4029; digito scripta esse videtur. 

DVOBVS 0,12 

Descripsimus. 4031 infra 4030. 
Descripsimus. "IC ROMA 0,006 4032 infra 4031. 
Deacripsimus. SAMATISSA 0,007 4033 infra 4032. 
Descripsimus. SARNVS 0,025 GRAPHIO SCRIPTA 50S SVPPL. 4034—4060 in aedibus n. 18. 

4034 in ostii pariete sin. in tectorio nigro. 

QVART[LA 
FVFICI* 0,025 

TV/IIRITI CO 
FILIA 

Descripsimus. — V. 3 lectionis incertae: Tu . . rili co(,ponis)? 4035 ibidem. 
Bescripsiinus. QVATI 0,007-0,015 4036 in ostii pariete dextro. 

CONTlKiVffllRE O 

C \T1T QVATIT 

Descripsinius. — 1 conti[c]u[e]re o(mn«) Verg. Aen. II 1. SIQVA 4037 in atrii pariete sinistro, inter triclinii portam et fenestram, 
tectorio rubro. IWlImVSOMA 0,006 Descripsimus. 4038 in atrii pariete sinistro, in fenestrae triclinii margine inferiore 

1 XIIII III 

in eodem pariete inferius, a sin. mi d. 

2 XX 3 XXV 4 XXVIII 

Descripsi. 

4039 in atrii pariete destro, a sin. ad d. 

1 VIII 2 iiiiiiviiiii 

iiiiiiii 
3 iiiiiiiiiiiiiiii 4 iiiiiiiiiiiiiiiiii 5 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii 
C iiiiiiii 7 iiiiii 8 iMiiiiiiii 

9 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10 iiiiiiiiiiiiiii 11 Lviiii 
12 iiniiiiiiiii 13 V U iiiii 

15 xxxxxiii 16 XII s 17 V 18 vi 

19 I II 20 - S VIII III 

22 VI 23 VIII 24 xviii[ 25 xxii 

20 iiixcvx 27 XVI 28 xv XXI xxxx 30 viiiis 31 xvis 32 xii Descripsi. 4040 in alrii pariete anteriore, intranti a d., a sin. ad d. 

1 iiiiii 2 iiiiiiiii 3 iiiinii 4 XX 

Descripsi. 

4041 in triclinii, quod est in atrii lalere sin., pariete sinistro. 

M CAES 0,05 

Descripsimus. 

4042 in tablini pariete dextro, in tectorio rubro. 

PCLIAS 0.018 

» LCESTIS 

Descripsimus. - Edidi Bull. Jml. 1879 p. 60. - In cubiculo qaodam 
harum aedium Admeti et Alcestidis historia pictura repraesentata est. 
Sogliano Pill. mur. 506. 4043—4048 in triclinio cuius ingressus est primus ad sin. peristjlii 
4043 in pariete sinistro. 

Descripsimus. — rubenses? 4044 in pariete adverso, in tectorio gilv p R I m 

VI ■ K o,( 

F E LIX 
V> K 
GERMANVS Descripsimus. — Edidi Bull. Jnsl. 1877 p.66; Sogliano N. i. sc. 1876 p.27. 
I VI K Sogl. 

4045 in pariete ingressus, in tectorio nigro. % XII K lA 


N 
PRIMVS 


FEL 


X 


XI £ 


G 


X K FEL 


IX 
IX K ^ Descripsimus, — Edidi Bull. Jnsl. 1877 p. 66; 
p. 27 om. Tss. 3. 4. 8. 10. 

4046 infra 4045. 

1 III 2 XIII 3 

Descripsimus. 

4047 ad d, 4045 in tcctorio gilvo. CIGROTVII 

A B H«V|\ R 0.& 

m vo L II Descripsimus. — 4 parum ciarus. 4048 in eodem pariete prope portam carbone. 

«W///R F6LICVLAE s{al) 0,07 

Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1877 p. 65. 

4049 in peristylii pariete sin., ad sin. exedrae. 

HVFLNI CV'BICV.LVM S 

Descripsimus. — De Rufino cf, 3409. 

4050 in triclinii quod est in peristylii latere sin, ad d. exedrae, f«^'" 
sin., in pictura Sogliano Pill. mnr. 117. 

HIC IVDICES 

Sogliano N. d. sc. 1876 p. 14, Pill. mur. 563, ad quam picluram, Pa"*' 
iudicium repraesentantem, quae in eodem triclinio extai, inscriplio bM 
dubie referenda est ita ut dicta sit a Mercurio. Nos frustra quaesivin"'* SVPPL. AO» GRAPHIO SCRIPTA 4051 11 cubiculi, quod est in peristylii latere sin. ultimum, pariete 
adverso, in tectorio coloris incerti. Tl COMNIS 
OLITHVS R IICT V S 

Dcscripsimus. — 1 Ti. Com(mu)nis? 4052 in eiusdem cubiculi muro dextro prope portam. 

VI K FE 0,006 

VII S I C I I I I Descripsimus. 4053 ad d. 4052. S^BMj^^-' Dedi ex apographo meo chnrta perlucida exarato. — 5(A)urr«n(o? 

4054 in peristylii columna laleris anterioris tertia a d., meridiem 
yersus, in tectorio rubro. 

JIJIU Descripsimus. — Cf. 4043. 4049. 4055 in peristylii lateris sin. columna secunda, orientem rersus, 
tectorio rubro litteris subtilibus. QV o R V « c \^ 
p R. 1 m V I s Descnpsimus. — 1 guorumg? 4056 in eiusdem lateris columna tertia, septentriouem versus, in tectorio et ad d.: 

BA 

Descripsimus. 

4057 in eadem columna, in tectorio rubro antiquiore. V j Li C\\i^'\ Descripsi. — Cllerigenes? vix aliud esse poteat. 4058 in eadem columna, inter septentrionem et orientem, in teclorio 
rubro. XXXXXII 0,0 Descripsimus. 4059 in eiusdem lateris columna quarta, in tectorio rubro. 

ROMAM/iM u,o* 

Descripsimus. 
Infra hanc duo alpbabeta. 

4060 in lateris sin. et posterioris columna angulari, ab oriente, in 

tectorio rubro litteris subtilibus. Descripsimus. 4061 ad d. n. 18 in tectorio nigro, litteris altis 
0,06. R^ 4062 ad d. 4061 in tectorio nigro, litteris subtilibus. Descripsimus. — Romanus. ^"i ' ^ ^ I c^.rQ ^A.. ( t^^ *i- (^^ ^ ^' Dedi ex apographo meo. — Musicus qu[o](l bibere optat lig . . . .? 4063 ad d. 4062 superius, iu tectorio rubro. 

1 \T1TIVS v/ DIOGENES TVQVII VI 0,0 

Descripsimus. — tv Qyii et q. s. fortasse alia manu. 

4064 infra 4063 in tectorio nigro. 

JIVFVS 0,01S 4065 ad sin. 4064 in tectorio nigro. 

AMPLIATVS 

Descripsimus. 4066 infra 4062 in tectorio nigro. 

DAPHNICVS CVM FELICLA SVA HIC 0,01S scnpsimus. 4067 infra 4066 admodum evanida et admixtis lineis alienis obscurata. 

'///IVSl CVM FRONTO/W 

Descripsit Zangemeister. — Quarta liltera fortasse aliena. 

4068 prope praecedentes. 

n| g f Jf I JFRONTO 

Descripsit Zangemeister. 

4069 ad d. 4066, inferius, in tectorio nigro. 

AMPLIATVS o.ois 

MARTIALIS 

l*NV*RIVS 

ONIISIMVS 

IVSTVS 

Deseripsiiiius. GRAPHIO SCRIPTA ^VPPL. 4070 inter n. 19 et □. 20, in tectorio nigro. 

VriNllRANDVS 0,0S 

Descripsimus. 4071 supra 4070 ad : CVRIOSVS 
S A B Descripsimas. 4072 inter n. 20 et n. 21, in tectorio rubro. 

I A N V A R I V S 0,017 

Descripsimus. 

4073 inter n. 21 et n. 22 in tectorio rubro, litteris subtilissimis. J\ VSTICVS 
)IVF,NA Descripsi 4074 in tabernae n. 25 pariete anteriore, iu tectorio rudi. 

PRI K'->VGVSTA 
PIIRGAMV-K XVS Descripsiraus. 4075—4092 in aedibus n. 23. 26, L. Caecili JucundJ. 
4075—4077 in aedium parte septentrionali, quae a n. 23 aditur. 
4075 in tablini pariete dextro, in tectorio nigro, litteris quadratis. 

I S DEQVI 0,0« Descripsimus. 4076 in andronis qui est ad sin. tablini pariete dextro in tectorio rudi. 

IIVMA 0,01 

Descripsimus. 

4077 in triclinii quod est ad ad sin. tablini pariete adverso, supra 
hominis altitudinem in tectorio rubro et gilvo, litteris altis 0,012 — 
0,042. v\ ^i f^ V Descripsi et contuli, Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
i!)oous (t)r{u)fmae-i 

4078—4092 in aedium parte meridionali, quae a n. 26 aditur. 

4078 in tablini pariete dextro, supra picturam Satyri cum Maenade 
Sogliano Fiti, mur. 233; distat a pavimento m. 3. 

KAl mlN c|>UJNH 0.04 

Descripsimus. — Edidi BuU. Imt. 1876 p. 233; Viola Scavi 1873—78 
p. 60 n. 37. — Est versus Homerici initium. 4079 in andronis qui est ad sin. tablini pariete dextro, in tectorio nigro. 

INNOCnS 0,03 

Descripsimus. 4080 ad sin. 4079 eadem NON SVIin NO CMS o,Ol3 Descripsimus. 4081 ad sin. Descripsii 4082 in peristylii pariete dextro, infra picturara obscenam 
Pitt. mur. 659, in teotorio rubro 

NATALl 0,025 et inferius ad d.: Descripsimus. N4TALIS 0,0 

CINIIDVS IIST 
N.TA IX^ 4083—4090 in peristylii columnis. 

4083 in porticus anterioris colamna secunda a dextra, meridiem versus 

XnX K IVLIA 

Descripsimus. Supra haiic ab, 

4084 in eadem columna, inter meridiem et orientem. 

VIISTALIIIFGHIKLMNOPQRSTVX 

Desijripsirous. 

4085 in porticus anterioris et sinistri colurana angulari, inter meridiem 
et orientem. Descripsimus. 4086 in lateris sinistri columna secunda, ab occidente, in tectorio i 

ANTII 0,004 

Descripsimus. 4087 in columna rubra quae est in peristylii latere adverso ad sin. 
edrae, ab oriente. 

STAPHIlvs hic cvliii 
QJ/ 1 . . \ 
Descripsimus. — Staphilus hic cum Quieta. 

4088 ibidem. 

staphIlvs cvIiii 

QVli.A 

Descripsimus. — 2 Quieta; cf. 4087. 

4089 in eadem columna, inter orientem et septentrionem. 

Tl • CLA VDI CAESARIS 

Deseripsimus. 4090 supra 4089. T/C^V^ Descripsimus. — Ti. Cla{u)di. SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 4091 in cxedrae, quae est ad sln. peristjlii, pariete deztro, prope iogressum, in tectorio olim 4092 in eodem pariete, in tectorio gilvo. 

niinio picto, littoris subtilibus. Descripsiraus. — Kdidi Bull. hist. 1876 p. 233; Viola Scavi 1873—78 p. 56 n. 19. Niccolini III, 
casa di Cecilio Giocondo p. 3. Buecheler Anth. ii. 945. 
(Qnis)qui8 amat valeat, pereat qui nencit amare. Bis tanto pereat quisquis amare vetat. NETIO OVIS N DescripsimuB. 4093 in (abernae n. 27 ingressu, intranti a siuistra, in tectorio rudi. XXXXIIXXXIIl 

VEN I > Descripsimus. 4094 in eiusdem tabei 
tectorio rudi. Descripsimus. panete antenore, intranti a smistra, 

X C L X X V 0.04 4095—4123 in aedibus n. 4. 
4095—4098 in atrio. 

4095 in pariete (lextro, inter portam primam et secundam in tectorio 
rubro. 

LOVK^^lHVS AA /XA o,OU 

Descripsi. — longinvs Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 244. 

4096 ibidem inter portam secundam et tertiaro in tectorio gilvo, m. 0,91 
a pavimeiito. 

AMPHIOBACMXA2 o,02l 

Descripsimus, REG. V INS. 2. 

4101 io lateris sin. columna secunda, a septentrione. 4097 in atrii pariete anteriore, intranti a sin., in tectorio gilvn, albo 
et rubro. 

0.0!9 KX XXX VII 0,015 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1884 p. 111. 4098 iufra 4097. 

<VM1S€ ■ PC \X1 0,021 

De.scripsimus. P(ondo) CXXV? 

4099—4121 in peristylio. 

4099 in pilae quae est intranti peiistylium a sio. latere orientali. 

CAN t A 0,312 

Dcscripsimus, - CANPA[ni] Sogliano Nol. d. Sc. 1884 p. 244. — Cl'. 4121. 4100—4181 in peristylii columnis, iii tectorio gilvo. 

4100 in lateris anterioris et sinistri columna angulari, a septentrione. 

1'VkkO 

cnnsc II s 

COPONl SAk 

Descripsimus. — Sogliano JVo^ d. fSc. 1884 p. 51 n. 17; inde Niccolii 
IV jVuoiri scavi p. 26. 

'' Nis Sogl. Littera secnnda et v et o esse potest. In fiu 

AL non satis certae, neque constat an additum fuerit vtem. 

IV, s D I N D Y M A 
AN T eN o yi Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 51 n. 16. 
1 om. Sogl, 2 [o]nten Sogl. 4102 ibidem, alta 0,23. cniisciis. 

POmPIllANIS 

S A LV T U A\ 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 51 n. 15; Niccolini IV 
Nuovi scavi p. 26, 

4103 in lateris sin. columna tertia, a meridie, alta 0,22. 

r V k k o 

cn II s c II s 

SVHIINTINIS slc 
SALVTIII Descripsimus. — 
Nuovi scavi p. 26. ;liano Not. d. sc. 1884 p. 51 n. 12; Niccolini TV 4104 infra 4103 alta 0,11. 

l'V 
O^VI NTlLl VS 

c n. B I s c II s 

Descripsimus. — Sogliano iVol. d. sc. 1884 p. 51 n, 13; Niccolini IV 
Nuovi scavi p. 26. 

1 om. Sogl. Nicc. — fu{Uo). — 3 CRiisciis Sogl. Nicc. 

4105 infra 4104, alia manu. 

NARCISSVS 0,01 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 51 n. 14. 

(i5 GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4t06 in eadem coluinna, a septentrionc, alta 0,24. Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1884 p. 51 n. 9; Niccolini IV 
Niwvi scavi p. 26. 

Saliniemes, Salineses (128. 1161) incolas fuissc credo pagi qui erat 
apud salinas; eius conventum habes in inscriptione graphio exarata 
insulae IX 6. Cf. Bom. Mitth. 1889 p. 299. Not. d. sc. 1884 4107 infra 4106, alta 0,225. 

L-C\VlNTlLlVS- 

Cniisciis Hic 

nilGNATVS.IIST 

Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1885 p. 250; Sogliani 
p. Sl n. 10. 11; Niccolini IV A^iioD! scavi p. 26. 

4108 in lateris sin. columna quarta, a meridie. 

SVCESSVS ,ic O.OIS 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 51 n. 8. 

4109 in eadem colurana, a septentrione, alta 0,19. 

1'VkkO- 

Ciiiisciis ■ Descripsimus. — 
Nuovi scavi p. 26. SA LVT II 

Nol. d. sc. 1884 p. 50 n. 1 ; Niccolini IV 4110 infra 4109, longa 0,15. 

Sii^iiTioi.i.v S 
Descripsimus. — Edidi Bull. Jiisl. 1885 p. 249; Sogliaiio Not. d. ec. 1884 
p. 50 n. 2. 

slLll[/]VLLO Sogl. — Lilteris s giandioribus et t alta similitudo navis 
eifecta est. Ceterae litterae altae sunt fere 006. 4111 infra 4110, scripta et ipsa in similitudinem navis, longa 0,11. 

S'niTiOkkV S 

Descripsimus. — Edidi Bull Inst.mb p.249; Sogliano A^ot d sc 1 
p. 50 n. 3. 

SlLllL LV Sogl. 4U2 infra 4111. CJinSClIS ■ l-VLI,.ONli.V 
k>.VLAC\ll CANONT Nol. d. sc. 1884 Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1885 p. 249; Soglii 
p. 50 n. 4; Niccolini IV Nuovi scavi p. 26. 

1 in fine S[alulem\ add. Sogl., sed est uIHma s tituli 4111. 2 canvnt 
Sogl. — Cf. 4118. 

4113 infra 4112, longa 0,05. 

c CJtllSCllS 

Descripsimus. - Sogliano Noi. d. sc. 1884 p. 50 n 5- Niccolini IV 
Nuovi scavi p. 26. 4114 infra 4113, longa 0,09. 

CVm C\VIDAM PAVPIin 

Descripsimus. _ cvra qvid amaviir Sogliano Not. d. sc. 1884 p 51 
n. 7; CVM qvidam idem ibidem p. 244. pavpiir legit Znngeraeisler 

Cf. 2386. 3067. 3136 et graphio scripias in horto VIU 7 et in 
porticu aedium IX 2, 26. ' 4115 infra 4114, ad sin , longa 0,08. 

Cjiiisciis 
Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1884 p. 50 n.-6. 

4116 in pila quae in peristylii latere posteriore est prima a dexlr. 
orientem versus, scripta fere ut 4110. 4111, longa 0,11. 

SikiiTiokV s 

Descripsimus. — Edidi Butt. Inst. 1885 p. 449; siLii liclv s Sogliano 
Not. d. sc. 1884 p. 111, g. 4117 in eadeni pila, a septentrione. 

CjlllCIIS .ic 0.017 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1884 p. 111, a. 4118 infra 4117, longa 0,26. 

•II» m.nu: VLVLA EST 
Cjl6SCIIS-fvLLONli,VS^ IIT- VkVkAII.SVAlISAL „,, 

Descripsimns. — Edidi Sutt /ns(. 1885 p. 249; Sogliano Nol. d. sc 1884 
p. 111, b; Niccolini IV Nuovi scavi p. 26. 

4119 infra 4118. 

0,0.2 PRIMVS HIC 0,0,1 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 111, rf. 

4120 infra 4119. 

CjlESCES FvLLONlivS SALVTEM 0,016 
HIC ET ^ 

Descripsimus. - Edidi Bull. Inst. 1885 p, 250; Sogliano Not.d.sc. 1884 
p, 111, e; Niccolini IV Nuovi soavi p. 26. 

2 hic el itbq, i. e, uhique. — IIT-CET VBQ_Sogiiano. 4121 infra 4120. 

CaN C ANVS 0,08 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 111,/. Cf. 4099. 4132 iii membri qu Descripsimus. — campanvs Sogl 
rV Nuovi scavi p. 29. ulina aditur pariete sin. 

CAtACANVS 0.008 

Not. d. sc. 1884 p. 112, Niccoiin 4123 in pictura convivium exhibente, quae erat in triclinii qiiod esl 
pone peristylium pariete dextro, nunc in museum translata. 

a supra capita duorum hominum inter se colloquentium. 

s c I o o.OU 
li ad caput hominis qui ut abeat a servo amicitur. 

VALIITIS 0,013 

c ad caput servi qui illum amicit 

d supia caput hominis poculuin tenentis 

B 1 B O 0,013 

Descripsimus. — Edidi o d BuU. Iml. 1885 p. 247. 248, ubi picl»™ 
descripta est; easdem Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 48. 49, Niccolioi IV 
Nuovi scavi p. 28. 29. - b. c descr. Zangemeister. Picturam edidil Nicco- 
lini I. c. o S . . LO Sogl. — 6 valetis pro valele. 
^idetur fuisse a. • incerta omnia; ultinia litler» SVPPL. S13 GRAPHIO SCRIPTA 4124 — 4126 in aedibus n. 7. 

4124 ii) atrii pariete sinigtro, ad (3. socun(iae portae. 

ISSVS Ll 

Scliano Nol. d. sc. I8H4 p. 244, cjui supplet [Aare]issus li[berlm]; inde 
ego HSm. Mitth. 1894 p. 43. Decidit. 

4125 in cubiculi, quod est in atrii latere d. secundum, pariete adverso, 
in tectorio albo. 

LPH" MLA 0.0» Descripsimus. — philmla Sogliano Sot. d. sc. 1884 p. 162; inde ego 
Rrim. Mitth. 1894 p. 43. Euphema fuisse suspicatur Zangemeister. 

4136 in porticus quae est ante hortum pariete ein. iii tectorio albo. 

TR:IB0NIV5 EYCINI CEVENTINABILITEij r 

aRrvrabii ITER 

Descripsi et edidi HSm. Mitlh. 1894 p. 43. Sogliano Not. d. sc. 1884 
p. 244. 

1 trebonivs Sogl., ceventinabiliter habes in inscriptione graphio ex- 
arata in monumento viae Nucerinae quarto. — 2 secunda littera R fuisse 
videtur. 

4127-4137 in aedibus n. 10. 

4127 in atrii pariete dextro in lectorio gilvo. 

A II N II I A 0,025 

Dcscripsi et edidi I/am. Mitth. 1890 p. 2.19 n. 4; Sogliano Not. d. sc. 
1891 p. 2G7; Buecheler Aiith. p. 823. 
Aeneia {nutrix) Verg. Aen. VII 1 ; cf. pictam 3796. 

4128 in tablini antae dextrae stria secunda. 

CHRYSOPOLI5 

Descripsit et edidit Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 268, a; mox decidit. 
Non vidimus. QVOS 

Descripsit et edidit Sogliano 1. c, 6; niox decidit. Non vidimus. 4130 sdem antae slria quarla. PVRICOS 
PIIS 

Descripsit et edidit Sogliauo Not. d. sc. 1891 p. 268; mox decidit. No 
vidimus. 

4131 iii eiusdem antae stria quinta, 

LEVIVS 

De.scripsit et edidit Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 268; mox decidit. No 
vidimus. 

4132 ibidem. Descripsit et edidit Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 268; mox decidit. Non 
vidinuis. 4133 in tablini pariete dextio, in pictura Hippolytum, Phaedram et 
nutricem repraesentante. 

a infra nutricem 

NON IIGO SOCIA 0,01 

b in nutricis veste. 

NO IICO 0,01? 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1894 p. 46. — Sogliano Not. d. sc. 1891 
p. 268, qui rccte monot scriplori obversatum esse Ovidianum illud, 
Her. IV 17, 7ion ego Tiet/uitia socialia foedera ruinpam. Buecheler Anth. 
p. 823, 

b NO iic Sogl. 

4134 ibidem, infra Hippolyti picturam in tectorio rubro. Descripsi el edidi RSm. Mitth. 1890 p. 29.') n. 5. — Sogliano Not. d. 
1891 p. 268. — Nihil periit. 

4135 infra 4134 ad sin., alia manu. Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1891 p. 268 et 1894 p. 46. — Sogliano 
Not. d. 8c. 1891 p. 268. 

latinv Mitth. 1890 et Sogl. Correxi Mitth. 1894. 

4136 in andronis, qui est ad d. tablini, pariete d. in podii tectorio nigro. 

SVCCIISSVS 0,003 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 267, qui bis scripcam vidit. 

4137 infra 4136, litteris maioribus. 

MVLIeRIIBV 

Sogliano Not. d. sc. 1891 p, 268. Vidi reliquias. 

4138—4151 in aedibus n. 15. 

413S in ostii pariete dextro, in teclorio rnbro. 

'fi"o'"«° EICl TYXH CUJZOVCA 0,01 

Descripsimus. — Est hexametri principium. 

4139 in eodem pariete. 

XANABAB6I 0,006 

Descripsit Zangemeister; raox periit. 

4140 in eiusdem ostii parictc sinistro, in tectorio rubro, clare scripta. 

u.0i)4 SVO^VMA SVm V v"*C 

Descripsit Zangemeister; mos periit. 

4141 in trielinii, quod cst ante peristylium, pariete qui intranti a d. est, 
in tectorio rubro. 

KYnAPINH 0,11 

Descripsi et edidi Rom. Uitth. 1890 p. 259 n. 6. 

4142 ad sin. 4141. AP CAHOIX 
^fUJAH 
X 

Descripsi et cdidi RSm. Mitth. 1890 p. 259 ii. 7. 

1 KunctpiVv]. — 3 eodem loco ubi X sciipta est s latina. 

65* GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4143 ad sin. 4142. »epocoTei»I3N 0,0 

TON MYC I O N 
ArCY> Descripsi et edidi RSm. Millh. 1890 p. 259 ii. 8. 4144 stipra 4141. CCTY^ JZON 

Tl»»ANie«UJN 
B|-iB»NVS Desoripsi et edidi Som. Maih. 1390 p. 259 n. 9. 
3 Bilhymu. 

4145 in cubiculi, quod est in peristylii latere posteriore primuni a d., 
pariete sin., lapide scriptum litteris magnis in tectorio rudi. Descripsi. — NON POS o.t.s 

Not. d. sc. 1896 p. 439. — s om. Sogl. 4146—4149 in secundi peristylii pariete anteriore, ubi etiam duo alpha- 
beta incohata. 4146 ad sin. fenestrae in tectorio rudi. Descrip^ et edidi Hom. Milth. 1894 p. 56 n. 1. — Sogliano Not. d. 
1896 p. 439. 4147 ad d. fenestrae in tectorio nigro. 

NIIIXO CO^ 0.01 Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1894 p. 56 n. 3. — Sogliano Not. d. 
1896 p. 439, c. 414S ad d. 4147 in tectorio nigro. Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1894 p. 56 n. 4. — Sogliano Not. d. . 
1896 p. 439, b. 

4149 ad d. 4148 in tectorio nigro. 

klBHRAklS o.ui 

Descfipsi et edidi RSm. Mitlh. 1804 p. 56 n. 5. — Sogliano Ao(. d. 
1896 p.439, o. 4150 in eiusdem peristylii pariete sinistro, in tectorio rubro. 

ATIINAIS.AItRtS 11 O.OSJ Descripsi et cdidi RSm. Mitth. 1894 p. 56 n. 2. - Sogliano Not d 
1896 p. 440. 
2 exlr. III SobI. 4151 in eiusdem peristylii lateris anterioris et dextri colurana angulari, 
a septentrione, in tectorio albo. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 440. 4152—4220 in aedibus quac dicuntur delU nozze (Targmo, quaruu 
ostiuiu est in insulae latere septentrionali tertium(?) ab occidenle. 4152-4157 in atrio. 4153 in atrii coli 
tecforio rubro. est inter septentrinnem et orienleni, in pojj: 
SvRR.^Jil Descripsi. — Punctum non certuin est. Sunt duo inscriptinnes, e (|,i|i,|„ 
RV antiquior. svrr var Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 424. 

4153 in atrii pariete siti. inter portam primani et secundam in tetlorio LVCIVS AVCV^ 

Descripsi et edidi Ro7n. Mitth. 1893 p. 56 n. 1. — Lvctvs i 
liano Not. d. sc. 1896 p. 425 n. 1, qni cuin 4154 coniungit. 4154 infra 4153. — OLVS Sogliano I. 4155 iti atrii pariete sin. inter secuudam portam et alam in leclorio iiigro. 

i'taMti^v<^ 0,011 

Descripsi et edidi Rom. Millh. 1893 p. 56 n. 2. — firmvlvs Sogliatio 
Not. d. sc. 1893 p. 56 n. 2. 4156 ad d. 4155. Lvcto ALBVCio Descripsi et edidi I. c. n. 3, oraisso x. — Sogliano 1. c. n. 3. 
SORATO Mitth., non recte. rtiLATO(ri) Sogl. 

4157 ad d. 4155. 

JXvStICO 0.006 

Descripsi. — rvstio st edidi I. c. ii. 4; rvsti Sogliano 1. c. n. 4. 

4158 in andronis, qui est ad d. tablini, pariele dcxtro, in tectorio rubro. 

PYRIS FELAJ, 0,01 

Descripsi. — apyristei Soglianu Not. d. sc. 1896 p. 427. — fel{!}m. 
4159 — 4180 in peristylii parietibns. 

4159 in pariete anteriore inler tablinum ct andronem in lectorio lubro. 

SCAMANDER O.OOS 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 429 n. 14. 

4160 in peristylii pariete sin., e icgione primi intcrcolumnii, in tcclorio 
ntgro litteris parvis neglegenter scripta. pliiitloi c&STl|t Descripsi. 4161 in peristylii pariete sin., e regione columnae secundae, in teclono MVSSICVS 
LYLYniA\ Descripsi cl cdidi RSm. Mitth. 1893 p. 58 n. 19. — Sogliano Not- ''■ "• 
1896 p. 429 n. 15. SVPPL. 515 GRAPHIO SCRIPTA 4162 in secundo versu praecedentis. 

AVGVSTVS (,JK17 

Descripsi et edidi B'Vm. MUih. 1893 p. 58 n. -20. 
1896 p. 429 n. 16. Soglii 4163 inlra 4161. 
Oe.^^cripsi et edidi 1. 4164 ad d. 4162. 
Descripsi et edidi 1. c. 

4165 infra 4164. 41T5 iufra 4173. 

C1EIVJ1ND<I 0,009 

Descripsi et edidi Rom. MMi. 1893 p. 57 n. 16. 4176 in peristylii pariete dcxtro, o regione ullimae columnae, iu tcctorio 
nigro. 

GTMV 0.01-.' 

Descripsi. — Litterae V prima linca in extrema parte liiterae m scripta est. AMPLI ATV*^ 

_ Sogliano 1. . C.CVSPIVS.CRIISCIIS.MVPHILIITVS ii.ous 
C C VSPl V 

C CV SILl 

cvsimiLis 
Descripsi et edidi RSm. Mitll,. 1893 p. 58 n. -.'5. - Sogliano Nol. d. sc. 
189G p. 429 n. 21. 
1 CRiisciis om. Rom. Mifh. — 3 c cvsioi RSm. Mitth. ccv bogl. 

4166 ad d. 4164. 

cvspivs ■ mvsicvs ,1,007 

Descripsi et edidi 1. c. n. 23 — Sogliai.o 1. c. n. 19. 4177 ibidem e regione penullimi intcrcolumuii iu tectorio nigro. 

LVCIVS u.fn.s 

Descripsi et edidi Rom. Millli. 1893 p. 58 n. 18. — Sogliano Not. d. sc. 18 
p. 429 u. 28. 4178 infia 4177. 

IX V o,„ 

Descripsi. — Sngliano 1. c. n. 29. 

4179 ibidem e regione pilae angularis lateris anterioris et dextri. 

MVniNG 0.08 

W A 

SVJXVS 

Descripsi et edidi llom. Miilh. 1893 p. 58 u. 17. - Sogliano 1. c. n. 27, 
om. V. 2. 3. 

in teotorio rubro. 4167 supra 4166. 

svc 

Descripsi et edidi I. c. n. 24. — Sogliano 1. c. n. 18. 4168 ad d. 4I6G, pauUo supcrius. 

SVCCIIS»V! 
SVCCIISS 

Descripsi et edidi 1. c. n. 26. Sogliano I 
1 svcciissvs Sogl. 2 svcciis Sogl. 4169 in perislylii pariete sinistro, e regione quarti intercolumnii. 

€P aiuuNHC 0,05 
De.^cripsi. — Sogliauo A'«(. d. sc. 1896 p. 429 n. 24. 4180 in eodem pariete, e regione porticus anteric 

ITEM 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. kc. 1896 p. 429 n. 26. 

4181—4197 in peristylii coluninis. 

4181 in lateris anterioris columna secunda a sin., io tectorio giWo. 

V R 0,025 

Descripsi. 

4184 in lateris anterioris colurana media, inter meridiera et orientem, 
tectorio gilvo, litteris altis ferc 0,009. (0) 4170 in peristylii pariele posteriore, inter angulum dextrum et proximum 
cubiculum, in tectorio rubro. 

SCfiic si o.oot 
Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1893 p. 57 n. 11. — Sogliano Not. d. sc. 
1.S96 p. 432 n. 4. 4171 ad d. 4170 sub pictura arboris sacrae. 

C\V O ■ Ciy O . V € N 0,003 

Descripsi et edidi 1. c. n. 12. — Sogliano I. c. n. 1. 4172 infra 4171 ad d. 

C 11 p. T V 0,0„C 

Descripsi el edidi 1. c. n. 13. — Sogliano 1. c. n. 2. 

4173 infra 4172 ad d. 

SILVA 0,009 

Descripsi et edidi I. c. n. 14. — Sogliauo I. c. n. 3. 

4174 ad d. 4173. 

Dcscripsi et edidi 1. CIENSIIAD^ tf//o /^B.N^j^" ''"/^ ri', 

"^'/^"^y 'MBnA^^I^ MvN(vMy Vf^v^ '^"A.h,., 

Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1893 p. 30. - Sogliano Not. ,1. sc. 1896 
p. 428 n. 2; Mommseu C.I.L. P p. 342. 

4 vocis kVNA primam littoram aono 1892 plenam descripsij postea 
lineola evauuerat. In eadem vocc insolita est forma litterae a, secunda 
linea sursum flexa; sed iion video quomodo aliter legi possit. Mox xiiis 
Mitth. I. c; correxi p. 97; xiiiiiix Sngl. 

Nerone Caemre Augusto Cosso Lenlulo Coesi fil. Cos. VIII idus 
Febr(u)arias dies Solis, luna XI II IX. nun(dinae) Cumis, V(idus Febru- 
arias) nun(dinae) Pompeis. 

Non recte scriptor anni 60 p. Chr. diem G. Fcbr. Soli Iribuit; fuit 
enim Mercurii. Incertura est, an ctiam in die lunari erraverit. lllius 
enim anni die 5. Febr. erat plenilunium, luna XIV, 6. Febr. luna XV. 
At si lunae quae mense Decembri incipit non triginta dies dabantur, 
sed viginti novem, ut faclum esse videtur in calendario Philocaliano 
(Mommsen ChronoL^ p. 309 s.), illn die luna erat XVI. Atqui illud 
XIIIIX pro XVI accipere quam sit difBcile non me fugit. Sed quis 
huiusmodi scriptori in talibus terminos posuerit? Quod si admittimus, 
dies lunaris recte se babet, 

De nundinis et labnlis nundiiiariis vide vol. 1- p. 299. GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. Descripsi et edidi RSm. Millh. 1893 p. 56 n. 5. — Sogliano Nol. d. 
1895 p. 428 n. 3. 4184 infra 418 Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1896 p. 428 u. 6. — Spendusa 1403 
et io insula VI 15 iiiter n. 6 et n. 7. Descripsi — Soglij 
no(n) belle /ac(i)s. NO BllLLir l'ACIIS 

iVo(. d. sc. 1896 p. 428 n. 4. Sabina fei(t)a 4180 infra 4185. SlTTIiS BOCO u.il' 
U SIT S I II I A Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 428 n. 5, om. v. 2. 
Siltia^ voco te, Sil(tia) Sittia conicit Mommsen. 

4187 in eadem columna. 

DOMNA 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 428 n. 7. 

4188 in lateris anterioris columim angnlari dextra, in podii tectorio gilvo. 

Jivs 
Desoripsi. — Rvs(i,u.f) Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 428 ii. 1. 

4189 in lateris dextri columna secunda, in tectorio albo. 

EMNHCeH 0eO<j)l 
AOC BePOHC 6n b. 

r&eui n&pi th kypi& 
Descripsi et edidi BSm. Miah. 1893 p.57 n.7. — Sogliano Not. d. sc. 1896 
p. 429 n. 13. 

Et ad i^vy](r8jj kn a^aOuj et ad xupitt, quo nomine Isis indicatur, cf. 
inscriptiones graecas Pbilis cxtanles, edilas a Letronnio Inscr. grecques 
et lat. de VEgyple II; EjnuijVSij h' a^aSiiJ habes etiam, sed alio sensu, 
in inscriptione graeca grapbio scripta insulae VII 15. 4190 in lateris dextri colu penultima. Dcscripsi et edidi BSm. Uilth. 1893 p. 57 n. 9. — V. 1 Sogli; 
sc. 1896 p. 429 n. 11. — cacarit Riim. Mittk, non recte. 4191 in lateris dextri et posterioris column; 
in podii tectorio rubro. 

CONTIC\Veji6 angulari, a septenlrione. Descripsi et edidi Rom. Miith. 1893 p. 57 n. 10. - Sogliano Nol d 
1896 p. 429 n. 11. — Verg. Aen. II 1. 4192 in lateris posterioris colim 
atbo. 

nciDi Descripsi. — Ante ll una littera perisse potesl, quae non videtur fuisse D. 4193 in eiusdem lateris colun 
Descripsi. quarla, a meridie, in tectorio albo. Descripsi. 4195 in lateris posterioris columna quinta a dextra, ab oricnte, in lecto • 
albo. ™ Descripsi et edidi Riim. Mitlh. 1893 p. 57 n. 8. — Sogliano A'o(. i 
1896 p. 429 n. 10. — Nibil periit; sed cf. 4196. lateris posterioris et sinislri colu tectorio albo. ^MDV((|Miur/\)X Dedi ex apographo meo. — Miduse fululri.i: m cerla. — aniroii 1'vtvt«ix 
Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 429 n. 9. — Cf. 2204. 4197 in lateris sinistri columna terlia, in tectorio albo. 

SlIJXIlNll CASC\ 
S II Jl IIN II Descripsi. — siiliimi ripetuto tre votle So» < Not.d.se. 1896 p. 428 n,» 4198—4213 in exedra quae est in peristylii latere posteriore medio, i 

tectorio gilvo secundi qui dicitur stili. 
4198—4200 in pariete sin. 
4198 prope ingressum. 

r 6 N 1 V 5 o.OS» 
GlINIl V5 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1893 p. 59 n. 28. — Sogliano Not. d.i 
1896 p. 431 n. 1. — Cf. 4213. 4199 ibidem in mcdio fe /A^ 


Dedi ex apographo meo. — qyorvm com post ad eande edidi Ram. Millh. 
1893 p. 59 n. 29. — QVORvm ccvm post adeo fide(?) Sogliano Not.d.ic. 
1896 p. 431 n. 2. — 1 quoru(m) mecum Mommsen. 

4200 infra 4199, longa 0,32. 

QviSOyVIS- AIVIAT.VENIAT VENEJll LVMBOS VO 

Deseripsi et cdidi Rnm. Mitih. 1893 p. 59 n. 30. — Sogliano Nol. d. k- 

VIVAT pro VENIAT Sogl. 

4201—4211 in pariete adverso. 

4201 prope angulum sin., neglegenter scripta. 

IVLIVS CI.WIIDVS 0,01 

Descripsi et edidi RSm. Miith. 1893 p. 59 n. 32. — Sogliano iVof. d. sc. 
1896 p. 432 n. 10. 

Cinaedus voluisse scriptorem apparet, sed singulas litlcras dignosoere 
difficile. ci<vNiiDiis errore typographico pro cianiidvs Mitth., ciniidvs Sogl- SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 4202 infra 4201. 

VERVS 0,011 

Dcscripsi et edidi Il!m. Millli. 1893 p. 60 ii. 3G. — Sogliatio Not. d. sc. 
\m p. 432 n. 12. 

4203 ad d. 4202. 

liJiVSTVS 0.02 

Descripsi. — iavstvs edidi liiim. Mitth. 1893 p. 60 n. 37. Ita et Sogliano 
Not.d.sc. 1896 p.432 n. 11. 

4204 infra 4203. 

AlllBVTIVS A/LRES VERATIVS 0,016 

Descripsi et edidi Ri^m. Milth. 1893 p. (iO ii. 38. — Sogliano A'o(. d. sc. 
1896 p. 432 n. 13. 
AVIBVTIVS Sogl. *iiCRViivs Mitth. — «LRES clare scriptum. 4205 infra 4204. 

AVRVW 0,018 

Descripsi. — avrvm edidi ROm. Mitth. 1893 p. 60 n. 39. 4206 in niedio fere pariele, loiiga 0,28, 

HIIkllNE CINAVETVS 

Dcscripsi et edidi RSm. Mitth. 1893 p. 59 n. 33. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 432 n. 4, qui om. vs. — cinaedut7 — cma{ede) vetm suspicatur 
Mommsen, 

4207 infra 4206, 

IISVRIT DANNIIu u,oi 

CO SVMA o,«i7 

Descripsi et edidi Ram. Milth. 1893 p. 59 n. 31. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 432 n. 5. 

Danne pro Danae; cf. inscriptionem insulae IX 8: aureus est Danae. — 
2 e]co sum a[ureus conicit Bueclieler Anlh. n. 359. At nihil periit. 

4208 ad d. 4207. 

ShTl • CICIIRO ■ VAPLA DO 0,02S 
BIS S 
O 

Descripsi et edidi Ram. Millh. 1893 p. 59 n. 35 — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p, 432 n. 6. 

svTi Mitlh. Sogl., VAPLA I Bis, omisso DO | s | s ego; vaplas | bis Sogl. 

Lege uap(«)/a6i«; litterae DO (inter se implicatac) s o sensu carent. 

4209 infra 4208, alia manu. et edidi RHm. Milth. 1893 p. 59 n. 34. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 432 n. 7. 4210 in codem pariete. Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 432 n. 8. — Non vidi, 
4211 in eodem pariete. JVo(. d. sc. 1896 p, 432 n, 9. — Non vidi. 4212, 4213 in pariete dextro. 
4212 in medio fere pariete. 

CONTICV o.ois 
Descripsi et edidi Bom. Mitth. 1893 p. 60 n. 41. — Sogliano Not. d. 
18% p. 432 n. 14. - Verg. Aen. II 1; cf, 4191. 4213 prope ingressum. 

reNi 0,042 

Descripsi el edidi Riim. Milth. 1893 p, 6U n, 40, — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 432 n. 15. — Cf. 4195, 

4214 in cubiculo quod est ad sin. exedrae, in tectorio secundi qui dicitur 
stili. 

a in pariote sin. et advcrso: 

///// II III llll V t J VII I VIII Vllll X 0,07 

b in iisdcm parietilms, inferius xil ! XI x 0,07 

c in pariele dcxfro 

0,11 XII VII VI II I 0,095 

Descripsi et cdidi Riim. Millh. 1893 p. M n. 27. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 432. 

4215 in cubiculi quod est ad d. exedrae pariete adverso, in tectorio 
secundi qui dicitur stili. 

DEI.I W 0,015 Descripsi et edidi Rijm. Mitth. 1893 p, 60 n. 42. 
1896 p. 432. liaiio Not. d. sc. 4216 in membri quod est in dextro peristylii latere penultimum, ex quo 
balneum aditur, pariete sinistro fere medio, in teclorio gilvo. 

mON 0,026 

Desoripsi et cdidi Riim. Mitth. 1893 p. 60 n. 43. 

4217 in culinac pariete septentrionali carbone, litteris maioribus, prope 
duo capita humana. 

DILIGH£ 

Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 430. — Non vidi. 

4218 in cortis pariete meridionali, ubi est balnei piscina, in teclorio 
rudi, litteris magnis, lapide. ut videtur, scripta. 

pJViMIGIINIvS 

IN i' ^'IIPIT 

Dcscripsi. — Fortasse est cadem quam ex Sogliani apographo cdidi 3444. 

4219 in horti qui atrio et pcristylio a sin. adiacet muro occidentali, in 
tectorio nigro. 

ALBVCI &IIN11 
INOO ACCIPIS 

Desoripsit Sogliano et cdidit Not. d. sc. 1896 p. 433 n. 1. — Non vidi. 
In IN 00 latere NOS suspicatur Mommseii. 

4220 ibidem, in tectorio albo. 

epuJC 0,035 

Descripsit Sogliano et edidit Not. d. sc. 189G p, 433 n. 2, Ego vidi ep 
et partem litterae ly, cetera perierant. 

4221 — 4235 in aedibus quarum ostium est in insulae laterc septentrionali 
prinmm ab occidente. 

4221 in tablini nnta sin., a latere tablini, in tectorio rubro. 

mmim i a v s o.oob Descripsi, 4222 in tablini anta dextra, a latere tablini, in tectorio rubro. 

Ci^ESAjLIS 0,009 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 421. 

4223 in eadem anta, a latere atrii, in tectorio rubro. 

SECVNDIO 0.008 

Descripsi. GRAPHIO SCRIPTA 51» SVPPL 4224 in atrii pariete posteriore, prope aDgoIum dextrum, in teetorio nigro. 

Descripsi. - Sogliano NoL d. sc. 1896 p. 419. - Niliil perisse videtur. 4225 in atrii pariete dextro, in tectiirio nisro, scripta 
navis litteris attis 0,015. lilitudinem 
Descrlpsi. — \th]a}assae fusa optatus. 

1 vLASSAFVSAOffMJJvs edidi Rom. Mitlli. 1892 p. 22 n. I, ubi male 
conieci Thalassams aquatus. — bialassaevs a optatvs Sogliano Not. d. 
sc. 1896 p. 419, a. 

4226 od d. 4235. Descripsi et edidi Bmn. Mitth. 1892 p. 22 n. 2. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 419, i, uterque omissa ultima a. — troiae Sogl. 

4227 ad d, 4226 

S A L \ I '';.S . C A N m L I S 0,008 
PCATIl^iLVS . j^IBri]l|j VClAS-QiO^ll SIIMVCA O.U05 

Inscriptionem lectu difficilem descripsi et saepius conferendo correxi 
quae edideram BSm. Mitth. 1892 p. 22 n. 'i. — Sogliano Not. d. sc. 1896 
p. 419, d. e. 

1 SALAIIS I ANX RIIS Sogl. SALAI-SIANMVS Mitth. 

2 P CATILLVS LIBIIR S VCI^S QLQtl SIIMVC A Sogl. C CATVLVS 
L BIIrHvcia QlQil SIIMVCA RSin. Mitlh. Logendum forlasse: sal a(ssi- 
bus) 1[I]S, pan(e)m l(ibram) IS. P. Catillus lib(e)ra(m) I u(n)cias q(u)i(n)- 
q(u)e senm(n)c(t)a(m). V. 2 p(mdit) catiUus Mommsen; cf. 4228. 4228 infra 4227. Catillvs ^VIIS NVAH 
.LE IC CN Descripsi et post editam Roin. Milth. 1892 p. 22 n. 4 contuli. — Sogliano 
Nol. d. sc. 1896 p. 419, c. f. 

1 SIMIVA RSm. Mitth.; recte Sogl., sed oro. K. — 2 quae secuntur 
post CatiUus om. Sogl.; TRroiis iviAi 'm Mitth. 4229 ad d. 4228, scripta in similitudinem navis (cf. 4222). 
N POPIDIVS Descripsi et edidi RSm. Mitlh. 1892 p. 22 n. 
1896 p. 419, <i. 
2 MINIVS RSm. Mitth., male. Soglii 4230 in atrii pariete anteriore, intranti 
cubiculi, scripta in similitudinem navi^ 

a SI1CVN»/»«S 0,0, 

b ad d., scripta et ipsa in sirailitudinero navis. 

SIICVNDVS „,„„6 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 23. — a Sogli 
1896 p. 419, b. 
a ^11^^^!-« Sogl. nter angulum et portan 4231 supra 4230. (illJlAM )ND11 Pll)4jOJ< 0,0 fine Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 7. — Sogliano Nol. d. « 
1896 p. 419, a. Ante ll duae vel tres litterae deesse possunl 
nihil periit. — iram et piimor Sogl. 4232 in triclinii, cuius porta est in atrii latere dextro tortia, pariele 
dextro, in tectorio rubro. 

XXXXXIIIII 0.04 Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 420. 
1 xxiiiii et 2 xxiiiii Sogl. 4233 in tablini pariete dexlro, in tectorin rubro. xxx 

xiTiiXviv Descripsi. 4234 in cubiculi, quod tablino a d. adiacet, pariete dextro, in tectorio 
rubro. 

ATIMTVS 0,04 
^lTim IIT VS 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 9. — Sogliano Not. d. ic. 
1896 p. 421. 

4235 in eiusdeni cubiculi pariete anteriore, intranti a dextra, in tectorio 5L.Ap.i.AJl4, iAJt^Ai.[ll'i.uS \AJliA5LANT ^AJli.AHA ^Hif; 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 8. — Sogliano iVof. d. sc. 
1896 p. 421. Buecbeler Anth. n. 351, qui adnotat: „nugatoriuni carmen 
aut nullius sensiis aut talis: barbara emplastra nigra, de quibus Celsus 
Scribonius Galenus (XIII p. 565 ss.) dixere, barbabant barbara ora 
velut gladiatoruin barbaribus barbis. notabant in Vergilio grammatici 
quod pluraliter barbas dixisset hominum stiriaque inpexis induruit horrida 
barbis. certe metrum doctura barbarolexis." 

4236 — 4268 in insulae latere occidentali. Ostia numerantur a sep- 

tentrione. 
4236 in atrii primi pariete dextro, in podii tectorio nigro. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 436. — Post D lecturium deficil. 4237 ia earundem aedium membro quod est in atrii latere dextro 
primum, in pariete ingressus, in tectorio rudi. 

tlCCXXHl 

Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 436. Non vidi. 

4238 inter ostium primum et secundum, carbone vel lapide scripta. 

Cj^VE VSORIBVS 0,04S 

Descripsi. — u(x)oribusi [o l]usoribus1 

4239 ad sin. ostii secundi, in tectorio fulvo scripta lapide gilvo litteri» 
magnis et pulchris altis fere 0,045. 

Foixtvnate.animvlatDVlcis. Pe]IFVTVT0]1 

SCH.l"i.(TQV|.NOVIT 

Descripsimus. — Edidit Buecbeler Anth. n. 41 ab amico descriptam, ob- 
servans addito velut virginum scptenarium effici potuisse. - V. 2 eadeni 
manu, non ui Buecheler opiiiatur ab alio derideute additus. 
2 SCRipsiT Buech.; correxit ipse p. 853. SVPPL.- 5t9 GRAPHIO SCHIPTA 4240 ad d. o3tii secundi in tectorio fulvo, scripta ut 4239. 

HAi.l[AT VELLXNONAM 0,08 

Descripsi- — Est inscriptionis pars extrema. Cum describebam, prin- 

cipiun 

prorsus evanuerat. 

4341 ibidem superius ad sin. adhuc latebat sub terra; cum proitimo anno reversus VISCER 0,0.1 Descripsi. 4242 ad d. 4241. Descripsi. zosiiiiivs o,oia 4246 in oslii tertii pariete sinistro, in tectorio nigro. 

0,^VI m/:/\ NON MIINTLA 0.02 

\m G I II T 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p, 52. 

I init. AVi Sogl. — 2 ftiGViiT Sogl., quod litterarum reliquiae non 
admittunt. 

4247 in aedium, quarum ostium est tertium, atrii pariete anteriore, in- 

tranti a dextra, prope portam cubiculi. Sogliano A'o(. d. sc. 1884 p. 244. — Non vidi. 4243 infra 4242, lapide scripta. 

CriiSiiiiivS 0.0 

Bkll BVS 

Descripsi. — Ad d. liuius alphabetum legitur. 4344 ad sin. ostii tertii, lapide gilvo scripta. 

FVFIDIVS' HICETI- SAL^' 

Descripsimus. 

4345 ad d. 4244, graphio scripta. 

FVFIDIVS 0,016 

Descripsimus. 4248 in isdem aedibus in anta angulari inter ostium et atrium, a parte 
ostii, in tectorio nigro. Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 52. 
Post I vestigia incerta. 4249 ad d. ostii tertii, carbone. oV 

VICINI Descripsi. — i ov(f). 4350 ibidem, carbone. 

VENissEM.viR.SECiriivi*» /111/ swTOViiiACE earIno sM///fi»aNOsTi opTime NOsTl 
Descripsi admodum evanidam. Descripsi. 4253 infra 4251. mii;w mowN 4253 ibidem. 
Descripsi. 4254 inter ostium tertium et quartum. 

nero c 
Descripsi. — Cf. 4147. 4255 ad sin. ostii quarti. Descripsi. VinTvTIIAM 0.0 4256 in atrii, cuius ostium est quartum, pariete adverso, prope angulum sin., in tectorio rubro 
rustico, litteris rudibus, quarum nonnullae propter tectorii inaequalitatem minus clarae sunt. vr fA/X Dedi ex apographo meo a Zangemeistero collato 
et correcto. SogiiaDo A'o(. d. sc. 1884 p. 89 ita 
exhibet; 

FABRO • N • X 
LAP YS • N • VI 
L 6 T V S • N • XV 
D o m I N V 
LAB AL L A R I V 
VEIA N X A% 2 Castusl 5 extr. ln . . . vel d,;? 6 Sogl.Tadnotat: vda — vehela. 

IV s 4257 in tabernae, cuius ostium est quintum, 
podio, in tectorio rubro. VICINOS • FVGITIVOS Descripsimus, — In fu/jilwos altera i potest 
videri f. /AHIVS 

ciiiscvs — Descripsi et edidi BuU. Inst. 1885 p. 250. 
Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 52. 
1 VATIVS Sogl. GRAPHIO SCRIPTA A90 SVPPL. 4859 in membri, quod est post esndem tabernam, pariete sinistro, car- 
bone. In tectorio albo; SI QVIS BIBliRII 
V AT-AS VIIRA- IIRI XXVIII 
MODESTO 

dixixaIrvAAvri- 
xixiiax ao iiiii sta iv— xi Iv Ax vfvR MOAIIiHSTO .... SIQA 

.... ORE CARCARE 

In podii tectorio gilvo: 

REWORE TACO ACRIA Illl 

TACO POT RE TOR IIPAFRAXFIRW III 

R C<VCA 

Descripsit Sogliano et edidit A'o(. d. sc. 1883 p. 425; mox prorsus 
evanuit. — Nos non vidimus. 4260 in membri, quod est post id ubi 4259 secundum, pariete dextro, 
in tectorio rudi. 

0,015 HIC FVTVI 

XIX- K SIIP xni K SIIP / 

Descripsimus. — Edidi Bull. Intt. 1885 p. 253; Sogliano Not. d. sc. 
1884 p. 244. 

Supra V. 1 teclorium deficit. — 1 futui vel futm[t]. — 2 extr. Sli 
BuU. Sogl. 

4261 ad d. 4260. 

^fSI MlllVlINI c| 0,018 

Descripsimus. — Supra has litteras, ante primam et post ultimam 
tectorium deficit. Primam litteram fuisse n. vix dubiam. 4262 inter oatium quintum et sextum, supra secundum ex duobus ser- 
pentibus qui ibi picti sunt, lapide albo in tectorio gilvo. 

COLONIAE PVTEOLANAE FELICITER o,H 

Descripsimua. — Cf. 2152. 3525 et vol. X p. 182. 

4263 ad sin. 4262 litteris cursivis parvis. 

Ov.VO^ OyVA 

Descripsimus. — Nihil periit. 

4264 prope 4262 in podii margine rubro. 

IVCVNDVS CVNVM LINGIT TIVSTICAII 

Descripsimus. 

4265 prope 4262, lapide albo. 

p COHN fini C" nv C 
Descripsimus. — P. Comelius Dorus? Porml 4266 ibidem, lapide gilv Descripsimus. Cammajvvs 4267 in ostii sexti pariete sinistro, in tectorio albo. 

XVIII 015 Descripsii 4268 in eiusdem ostii pariete dextro, in tectorio albo. 

MVSA o,02.s 

Descripsimus. — Niccolini IV Nuovi scavi p. 22. REG. V INS. 3. 4i269 in aedium n. 7 atrii pariete dextro. OLVM SVCCES Descrip^i. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 272. 
OLVS v\ Sogl. Sane litterae M. prima basta 
cum secunda non coniuDcta est. 4270 in aditus cellae, quae ostio n. lin. adiacet, stipite dextro; alta 0,20. 

////OiSlVS 

SABIN VS 
PRIMtCNtA 
MASQVLVS 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 272. 

1 ante o tectorium detritum est. — 3 primi6nia Sogl.. sed linea qua i et g coniunctae videntui 
fortuita nobis visa est. Igitur e omisit scriptor. — 4 Q_correctum in c. REG. V INS. 4. n. 1, in pictura qua hortus repraesentatu icnikNOC 

IkNOYiPI^ Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 272. 4272 in eodem pariete, in tectorio rubro, litteris altis 0,008. 
CoImmvnem 

comvniim nvmvm dividiin». 

co 
Descripsi. — V. 2 SogUano 1. c.j inde Buecheler Anth. n. 38. Senarium 
plenum habes 1597, coeptum 1766 et 1251 Add. 4273 in tabernae n. 1 pariete dextro, in tectorio rudi. LATIIRIIS . LX 
M AG V4 REG. V INS. 5. 

4274 infra 4273. 

STAPI1Y},X 
Desoripsimus. — Staphylu[s'\. — st^ipilv Sogliano Not. d. sc. 1891 p-2"2. Descripsimus. — Edidi RSm. Milth. 1890 p. 258 n. I; Sogliano Not. d. 
sc. 1891 p. 272. 4275 ad sin. 4274. 

T"=D 
Descripsimus. — t alta est 0,18, e 0,092. SVPPL. 591 GRAPHIO SCRIPTA . 2; Sogliano Not. d. 4276. 427' in raembro quod ostio n. 2 a d. adiacet. 

4276 in pariele iDgressus, in tectorio albo. 

Vll II ID VS V 1 N V 0,0 

iimmmgfi bibiit kOGAS \a 
Descripsimus. — Edidi Rijm. Mitth. 1890 p. 258 
sc. 1891 p. 272. — Aiite v. 2 tectoriiim decidit. 

4277 in pariete dextro, in tectorio albo. 

'iJTTAklNI A llll 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. ac. 1891 p. 272. — VilaU(o)m a(s8es) llll. 
SALINI Sogl. 

4278 iu membri, quod est post atrium primura a d., pariete anteriore, 
in tectorio albo. 

i'vniis o.ois Descripsi et edidi I. I'HVGI • INTRO 

. 3. — Sogliano Nut. d. sc. 1819 p. 273. ■2fa; pro /ora» clare scriptum. Cf. Petron. 52: aquam /oras, vinum inlro. 
4279 supra 4278 ad d. 

K FO 

Descripsi. — X FOL Sogliauo Nol. d. sc. 1891 p. 273. 4280 — 4423 in aedibus n. 3. Carent hae aedes atrio, cuius locum ob- 
tinet peristylium 24 columnarum. Inscriptiones edidi Rilm. Miltli. 1890 
p. 25 ss., eas scilicet quae aono 1.S89 detectae erant. Mox I. c. 1892 
p. 23 addidi paucas, quae tuni prodierant. Hoc demum anno 1899, 
totis aedibus detectis, apparuerunt aliae octo et viginti, quae nunc 
primum eduntur. Apographa mea cum suis contulit et passim correxit 
Sogliano, qui hos titulos edet in Nol. d. sc. 

De titulis gladiatoriis egi diffusius Eiim. Millh. 1890 p. 32. Pulabam 
tum, scriptos eos esse ab iis qui buiusmodi spectaculis gauderent et 
pertineic ad gladiatores in aliquo munere pugnaturos; scriptos putabam 
aiite munus ipsiini, et quia desunt litterae velut y{icit), M{issus), P(eriil) 
— dubilare licet, an 4309 V hoc sensu scriptum sit — et quod 4295 
de pugnae exitu praesagium fit. At postquam prodiit titulus 4420, quo 
Sanius murinillo et eques liic habitare haud dubie dicitur, ipsos gladia- 
tores aliquo tempore in his aedibus deversatos has inscriptiones exarasse 
apparuit. Noii ultimis Pompeiorum temporibus hoc factum esse et inde 
concludas, quod mugnam partem admodum evanidae sunt, et quod podii 
tectorium, quod recentius est, ailtiquius tamen, nisi fallor, anno p. Chr. 
63, inscriptionibus caret, exceplis 4402. 4403, quae ad gladiatores nou 
pertinere credi possunt. Columnarum ituteni tectorium cuni tertio qui 
dicitur stilo haud dubie adscribendum sit, inter Augusti aetatem et 
annuni 63 inscriptiones factas esse apparet. 
Gladiatorum nominibus — sed non omnibus — adduntur: 
!, gencra gladiaturae: es8e(darius) 4280. 4281. 4291. 4295. 4296. 
4333. 4334. 4386. 4393. 4413: lr(ae.t:) 4286. 4290. 4308. 4309. 4335 (?). 
4341. 4342. 4345. 4349. 4356 (?); mur(millo) 4327. 4329. 4336. 4407. 
4420; reti(arius) 4353. 4356; eq(ues) 4420. 

2. dominus, aut ludus in quo institutus est: Appulei 4286; Ba1(onii); 
4327; Cassii 4331. 4378; Clod(ii) 4288. 4292; /«/(toniM) 4388; Marcu..1 
Marum...-i 4295. 4296; Jl/f«o(nii) 4284. 4315; Ocl(avii) 4297. 4342; 
Pomp«(i) 4294; Sisen(nae): vide ad 4334; Tettia(ni) vel Tellia(nus) 4280. 
4281. 4301. 4369; Viscianus 4400. Similes dominorum indicationes 
habes IX 465. 466. X 4920; cf. C. I. Gr. 2164. 2889; Pompeis praeter 
lulianos et Neronianos antea non comparuerant. Carent iis, ut par est, 
gladiatores liberi: L. -vel P. Asicius 4287. 4329. 4374. 4426; Murlius 4374; 
M. Ogulnius 4309; L. Sexlius Eros 42S6; M. Terenlius Colonus 4302, 4325. 
4361. 4384. 4405; Sex. Treblius 4291; G. Venuleins 4413; 0. Luscium 
Erotem 4323, Pumidium Paridem 4338, L. Vilr(u)mum 4316 gladiatores 
fuisse non satis constat. Nulli tamen liberti nota (llib.liber) additur, 
pe qua vide ad inscriptionem graphio exaratam iii aedlbus Vlll 2, 20. 3. numeri, iique semper fere duo (solis Asicii 4329. 4374 et Murtii 
4374 nominibus singuli numcri additi sunt) interposito signo 3 vel > , 
rarius c, semel (4294) |. Haud dubie hoc signo c(oronae) indicantur, 
i. e. vicloriae, ita ut primiis numerus sit pugnarum, alter victoriaruni, 
cuius rei exempla habes litulos Venusinos vol. IX n. 465. 466 et Vena- 
franum X 4920; cf. XIl 3324 cum Hirschfeldii nota, XII 5386 et quae 
de hac re dixi Riim. Millh. 1890 p. 33 ss. Sed cuin in aliis huius generis 
inscriptionibus pugnarum numerus, ut res ipsa fert, maior esse soleat 
quam victoriarum, in his nostris duo uumeri fere aequales sunt: 4280. 
4281. 4284. 4288. 4292. 4294. 4297. 4302. (4308?). 4316. 4327. 4331. 
4333. (4334?). 4342. (4364?). 4369. 4378. 4381. 4384. 4386. 4405. 4413. 
4420. Habemus iii 3 ii 4400, xii c xi 4302; sed hic quoque aequales 
numeros aut fuisse aut certe scriptorem voluisse suspiceris. Diversus est 
titulus 4307, ubi, si recle legimus, per iocum mulieris nomini tales 
numeri additi sunt, secundus primo maior. Quamquam 4381 in simili 
ioco numeri aequales sunt.- Atqui oranes hos gladiatores victoriis pug- 
narum numerum aequavisse quis credet? Sed cuni Pompeis usitatum 
esset, singulos tantum numeros, pugnarum scilicet, nominibus addere 
(nunquara antea duplex numerus comparuerat), hi, a>.aCovg5, victoriarum 
numerum pugnis aequalem subiunxerunt. Ex iis qui plus semel recurrunt, 
cum Asicio murmilloni, qui unum tantura numerum noraini addit (4329. 
4374), et Philippo essedario (4260. 4281. 4369) numeri constenl, Terentius 
(4302. 4325. 4384. 4404) et III et IV et V, Felix Cassii (4331. 4378) 
et XII et XIII pugnarum et victoriarum numerum praedicant. Hos igitur 
titulos aliquo tempore interposito scriptos esse credas. 

4. acclamationes, velut suspirium puellarum et similia (4289. 4342. 
4345. 4353. 4356. 4397), quae tamen solis Celado Traeci et Ciescenti 
retiario tribuuntur. 

Raro gladiatorura paria iunguntur: 4319 Abascantus et Chromius, 
4356 Celadus Traex et Crescens retiarius, 4371 Cerinthus Traex et 
murmillo cuius nomen periit, 4374 Murtius et Asicius, 4378 Felix Cassii 
et Florus. Semel (4299) pugnae anteriores narrantur. 

42S0 — 4397 in peristylii columnis. 

4280 — 4290 in lateris sinistri columna tertia. 

4280 

IISSII 
PHILIPPVS TIITTIA VIII D VIU 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 28 n. 34. 4281 ad d. 4280. IISII 
PHILIPPVS TIITTIA VTTT . VTTT Descripsi et edidi RSm. Milth. 1890 p. 28 n. 35, om. 
4282 supra 4281 ad sin. 

AVRIOLVS 0,01.S 

Descripsi et edidi Ram. Mitth. 1890 p. 28 n. 32. 
4284 infra 4283 ad d. IB^VSjlTVS KlllS 11)11 Descripsi et edidi Rom. MiUh. 1890 p. 26 n. 4. 
cf. 4312. 4315. 4352. [F]a[ce]tus Mes(onii); GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4285 supra 4284. 
Descripsi. — Quietus. <\V 1111.^ 4286 infra 4281 ad d. TllN 
REDIIMTnVS 
\PPVJIal L-SIIXTIVS 
IROS Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 30 n. 49. 
1 TAr? cf. 4308. — 3 Appulei. 4287 infra 4286, litteris altis fere 0,006. .^■-1 
Descripsimus. Dedi e.\ apographo meo, cum quo Zangemeisteri fere 
congruit. — Edidi ESm. Mitth. 1890 p. 30 n. 55. — Edictum M. Ati 
Primi I Si qui(s) muria(m) \ hma{m) volet | petat(?) a L. Asicio 
mu . . \ sdto(?) muriola' es. Ludit, nisi fallor, scriptor in nomine mur- 
(millonis; cf. 4329) et pisce quem in galea portat, quemque 'petit' 
retiarius: Fest. 285o 11. bus 4288 ia tectorii fragmento, quod in horreis asservatur. mVRRANVS 
CLOD IIDIII Descripsi et edidi Bom. Mitlh. 1890 p. 26 d. 8. 4289 infra PVELAJ» VM 
DECVS CELAD\ Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 29 n. 44. 4299 ad d. 4298 superius, litteris altis fere 0,01. 4290 in fragmento quod in ho Descripsi. — Haud dubie cum 4289 
erat: 4341. 4342. 4345. 4356. Celadus Tra« 4291 — 4300 in lateris sinistri columna secunda. 

4291 a aeptentrione. 

IIS- 
SIIX-TRIIBLIVS BffOII 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 29 n. .-iS. 
1 es{sedarim). 

4292 infra 4291. 

JWVRRANVS u.«H 

clod iiidiii 
Chjiomi 
Descripsimus. — Edidi v 1. 2 Rom. Mitth. 1890 p. 26 n. 9. 
3 Chro(mius); cf. 4319. 4293 ad d. 4292. 


fLOJlVS u,05 
Descripsimus. — Edidi RSj 


. Mitth. 1890 p. 26 I 


.6. 4294 infra 4292 in tabella ansata. I N VET vs 

pomPE.xiiii XI Descripsimus. — Edidi Rom. Mitlh. 1890 p. 26 n. 7. 
1 Inve(n)tus Pompe(i). 4295 ad d. 4294. 

}4WMmmrmcn',v s et Ivcvndvs 

AMAJlANTHVm ESS MAnCX' 
TmiMANT VT]lOC\VE E»t' 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 28 n. 29. 

4296 infr.-i 4295, alia manu. 

AMARANTVS IISS MARVMf" Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 28 n. 30. 4297 ab occidente, ad d. 4291. 

O CELADVS OCT-II13III 0,018 
K6 

b inferius cela 0,04 

c ad d. celad^ o,oi 

Descripsimus. — Edidi o Rom. Mitlh. 1890 p. 29 n. 45. 

4298 ad d. 4297, inferius. 

TLORVS u.UL'3 

Descripsimus. — Edidi RSm. Miuh. 1890 p. 26 n. 6. ^k^wjC^r^^dPhf jioy^f'-< ■ii) ffr Uh-j^Clnff ^/| Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. - Edidi Ron,. Mitth. 1890 p. 26 n 5 

adh-hete^ Ir. vZi:"™ ""^^"^' ^"'' ^' ^^'^ "'-'-'' ^'^- ' "« '■ ^- "««: ...-o Uerc^aue. Ahiativum saepe hoc SVPPL. 598 GRAPHIO SCRIPTA 4300 inferius, in tectorio rubro. 

IICISTII 0,01 

MIICISTII 
CIINIISIS Descripsimus. — Edidi BSm. Mitth. 1890 p. 31 
n. 61. — Lectjo certa. 4301_4326 in lateris anterioris et sinistri columna angulari. 
4301 IISSII 
PHILIPP VS TIITTIA VIII Dcscripsimus; dedi ex Sogliani apographo. — phlippvs tiitt \, 
p. -28 n. 37. 1, edidi Rom. Miuh. 1890 4302 infra 4301. K:y Tr(>i \ /vHl 
^,i> 0I> \/ ( ( 

Dcdi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Edidi RSm. MiUh. 1890 p. 27 n. 14 cum 4303 
«oniunctam. Rusticus Malius XII C XI. M. Ter{e)nlius III C III. Cetera non expedivi. 
1 XI dubium num ad banc an ad 4303 pertineat. 4303 ad d. 4302 ^\ -_oAN»civ5 \/\vX ^ > L 
Descripsimus; dedi ex apographo meo, in quo repetitum est XI, quod num ad hanc an ad 4302 
penineat dubitatur. — Edidi cum 4302 RSm. Mitth. 1890 p. 27 n. 14. 4310 ad d. 4.502. COH • VII ■ PR 
D C V I R I 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 31 n. 59. — Cf. 4311. 
4311 infra 4310. 

T-CRASSELLIVS 

COH- VIIIIPR IX saS Svi 
3 VI RI 

CRASSfcLLIVS 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitlh. 1890 p. 31 n. 58, oni. 2 ix sa»« «vi. 4312 ad d. 4310. 4304 supra 4.301. 

SEJIVILI VS • AMAT NEC 0,01 
ILLI SIT COPIA • SEJIVIL) 
C V N N V L I N^v E 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 31 
n. 56 om. t. 3, quem nunc addidi monitu So- 
gliani. — Ad d. v. 1 alia manus scripsit CHH. — 
3 NG nexu. 4305 ad 4302. AVRIOkVS 0.02 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 28 
n. 32 om t. 1. 

4306 ad sin. 4305. Descripsimus. — inpius? 4307 supra 4305. 

Sa'i vjX]^ o,oo; 

XIIX D XX\' 

Descripsimus. — 1 Saturia? Per luduin igitur 
aliquis feminae noniini numeros addidisse videtur 
velut gladiatoris. 

4308 infra 4302. L DIIMTVS ■ IIIIQ,! III- 
IDII' 

Deacripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 30 
n. 50. 

2 Ldemtus pro Redemtus; cf. 4286. — iiiii d iiiii 
fuisse probabile esf. — 3 fortasse idem nomen 
scribi coeptum erat. 

4309 infra 4308. m.OGVLNIVS o,0l2 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 29 
n. 48. 

2 ocvLNiv Mitth. I'ACIITV S 
1'ACIITVS MIISO Descripsimus, — Edidl RSm. Mitth. 1890 p. 26 n. 2. 

4313 infra 4312. 

MVRRANI 

Descripsimus. — Edidi RSm. Millh. 1890 p. 26 n. 10. 4314 iufra 4313. 1'nLICITATIirO!, Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 31 n. 63. 
Littera tertia ab ultima potest fuisse c et s. GRAPfflO SCRIPTA SVPPL. 4315 infra 4314. 

rACiiTvs Miiso inii 
Desoripsimus. — Bdidi Bom. Miltli. 1890 p. 26 n. 1. 

4316 ad d. 4312.' 

L VITRVI 0,01 

Descripsinms. — L. Vitr(u)vi^ 4317 supra 4314. ^(.\lpI ^i/V- iJ\((L Descripsi. — Quae secuntur post T. Calei admodum evanida et incerta 
sunt. 

4318 supra 4317. 

C|iesC€s 0,015 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 30 n. 54. 

4319 ad d. 4318. 

aJlascantvs 
ChhomIvs 0,012 

Descripsimus. — Edidi ESm. Mitth. 1890 p. 27 n. 17. 4320 supra 4312. 
Descripsimus. — In littera M ; P P I V 0,068 

i gladiatoria. — Cf. 4330. 4321 ad d. 4315. 

GIINIISIS 0,017 

Descripsimus, — Edidi Ram. Mitth. 1890 p. 31 n. 62. — Cf. 4300. 4322 ad d. 4321, superius. MARCVS 


025 


CARISIVS 
MVRANP//M 
Descripsimus. — 


Edidi RSm 


Mitth. 1890 


P 


26 n. 


12. 


4323 iii 4322 v. 


•■ 


O LVSCIVS 
IIROS 


» 


005 
Descripsi. 
4324 supra 4323 


ad d. 


D IS C VS 


0, Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 27 n. 4325 supra 4324 ad d. 

M.TURIINTIVS COLONVS IIICII 0,008 

Doscripsimus. - Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 27 n. 15. — u, c iii fuisse 
aut certe scriptorem voluisse probabile est; cf. 4302. 4326 ad d. 4322, evanida et lineis alienis obsurata. 

Descripsimus; dedi ex apographo me< 
1 Fausta; cetera Don expedivimus. 4327—4332 in lateris anterioris columna secunda a 
4327 ab occidente. 

HERACHINTHV3 MVR ^o2S 

BAL II^I 

Descrlpsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 29 n. 4. 
1 Herachintkus pro Hyacinthusl — 2 li ^ ii Mittk. 4328 infra 4327. % '''^oc-Hii^Ciy ivh Descripsimus. 4329 supra 4328 ad d. 

ASICIVS-MVR r<\V 0,019 

Descripsimus. — Edidi Rom. Millh. 1890 p. 29 n. 40, om. kv i 
cf. 4374. 
Post V tectorium deficit. — Ad d. huius alphabetum. 4330 supra 4327 ad d. 
Descripsimus. — Cf. 4320. 4331 ad d. 4329 superius. Inscriptio alta est 0,1 f5/u 
JO Ni I ( 


Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. - 

Felix Cass(ii) XII (?) 3 XII \ et \ oim \ {I)talicus ..0 ..S 

Rufil \ . . olii I Secundio. 

4332 infra 4331 ad d. 

1'RIIQVIIS 0,011 

Descripsimus. — Edidi Rom. Miuh. 1890 p. 27 n. 21. 

4333—4341 in laieris anterioris columna tertia a sin. 

4333 ab occidente. ESSI 
1'IHMVS IDI Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 28 n. 33. SVPPL. 5»5 GRAPHIO SCRIPTA 4334 infra 4333 ad d. ESSED 
AVRIOLVS 
SISEN. I1I<IIIII Descripsimus. — Edidi Bom. Mitth. 1890 p. 28 n. 31. — 3 ultimae duae 
lineae forlasse alienae. — Sisen(nae Statilii Tauri), consulis p. Chr. 16 
vel fllii eius. Statilios ut custodiam tenebant amphitheatri ab avo con- 
sulis illius extructi, ita ludum quoque gladiatorium possedisse probabile 4335 infra 4334. T alta est 0,009. F/vj BeSCripsimuS. — TR(aer) S M? 4336 infra 4335. Descripsimus. — 1 mur(milM). — 2 nil? sed potius nomen scribi coeptum. 
4331 iofra 4336. Descripsi et edidi ESm. Mitth. 1890 p. 28 n. 32. — Inter v et R tectorium 
laesum fuisse puto ante factam inscriptionem. 

4338 ad d. 4334. 

PVmiDIVS 0,02 
PARIS VA 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1890 p. 28 n. 26. 

4339 infra 4338. Descripsi. — Ad d. tectorium deficit. 
434U ad d. 4338. Descripsimns. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 28 n. 27. 
2 t[q\{ues)1 cf. 4420. 

4341 ab oriente. CELADVS 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 29 n. 46. — Infra hanc alia 
manu: iii cii.ii»M«i»«Mii. Edidi 1. c. 

4342 — 4352 in iateris anterioris colamna quarta a sin. 
4343 ab occidente. 

SVSCIIllVJVV CVELLAJIVM 
TR 

CELADVS-OCT IIIO III „,„j 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 29 n. 42. 4343 supra 4342. 
Descripsi. CAELO 0,0 4344 infra 4342. 

ATILIVS 0,018 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 27 n. 19. 4345 infra 4344. PVELLARVM DECVS 

CELADVS TR Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 29 n. 43. 4346 ad d. 4345. Descripsimus. AN 

XXXIII — 

XX \ 4347 infra 4346, longa 0,16. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — a stiscipere . . .? 

4348 ab oriente. 

Sl^i-I DEXTEJL 0,03 

Descripsimus. — Edidi una cum 4349 RSm. Mitth. 1890 p. 30 n. 50. 

4349 infra 4348. Descripsimus. — Edidi cum 4348 RSm. Mitth. 1890 p. 30 n. 50. 
4350 infra 4349, litteris altis 0,005. ■■■..■ ^ I O /\ Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1890 p. 28 n. 28. 
2 [oeYeranot 4351 infra 4349, ad sin. 4350. 

mVRRANVS 0,008 

Descripsimus. — Edidi ifmn. Mitth. 1890 p. 26 n. 11. 4352 infra 4351 ad sin. 

iimuff/Siiii.iiACiiT^ 

1'ACIITSVB 

31 wQimmu 
Descripsimus. — Edidi Rom. Mitlh. 1890 p. 26 n. 3. GRAPHIO SCRIPTA 4353—4361 in lateris anterioris columna quinta a sin. 
4353 


■^^VT-^^^A/l/^^C-b/rO; A. T-N SVPPL. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato, saepius coUato et correcto. — Bdidi Som. Mitth. 1890 p. 30 n. 53. 
Cresce(n)s retia(jrius) \ puparum noctumarum mat . . . . ar . . aliarum | ser. atinus . . medicus. 
2 conicias matutinaruin, quod tamen litterarum reliquiae vix admittuut. 4354 infra 4353 ad d. 

N HVSTECVS 0,007 

Descripsi et edidi SSm. Mitlh. 1890 p. 27 n. 13. 4355 infra 4353 ad sin. 4356 inter orientem et septentrionem. CELADVS RIITF o,04 

CRE SCM S 
PVPARRV DOMNVS I Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 30 n. 52. 4357 infra 4356. Descripsimus. •1..E-S.C.O 0,018 4358 inter 4356 et 4357. n t. 1 alta est 0,006. 

f\j\\N\i-p\ip\(.( 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 

4364 infra 4362. "~ 4359 infra 4358. n v. 1 alta est 0,004. Dedi ex apographo meo charla perlucida exarato et saepius cum ardie- 
typo collato. Sunt duo tituli, quorum neutrum expedivi. 

4360 infra 4356 ad d. 

R\ 0.03 

Deacripsi. — Ruslicus scribi coeptum erat. 

4361 in tectorio rubro. Descripsi. m-THRNTIVS COIONVS 4362—4367 in lateris anlerioris et dextri colunina angiilari, 

4362 ab oriente. 

Descripsimus. — [Aba]sca(ntus)? 

4363 inter praeoedentis litteras c et a- 

O L O 0,016 

Descripsimus. ■/s'/iiiDvni 
Descripsimus. — Supple .... v]lll 3 viil. 

4365 a septentrioue. 

DexTtn 
Descripsi. 4366 infra 4365. Descripsi. — [Ru^sticus; cf. 4354. 4367 infra 4366. 
Descripsi, SVPPL. ssv GRAPHIO SCRIPTA ^36g — 4371 in lateris dextri coIumDa secundu 
4368 ab oriente. a alta est 0,06. 
Philippus TeUia(m). Descripsi. 4369 inter praecedentis v. 1 et 2. 

c H I k I c '("/////'//«f [ A V m 3 V m o.oi 
Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 28 n. 36. 4370 ad sin. 4369, paullo inferius. 

Ti. npiUT», ACAOrxe o.oi 
Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 31 n. 65. 

4371 supra 4370. Descripsimus. — Edidi ESm. Mitth. 1890 p. 29 n. 47. 
1 T{raex) M{urmiUo), 2 Cerinthus, 3 vestigia incerta. 

4372—4379 in iateris dextri columna quarta. 

4372 a raeridie. 

socns o.os 

OCIOS SVJIVS 0,035 
TIINIIT 

TIINIIT 0.055 

Descripsi et edidi MSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 10 et 14. 
3 SALIVT edidi 1. c. n. 10. 

4373 inter praecedentis v. 2 et 3. 

AAAIINIIA 0,035 

Descripsi et edidi BSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 11. — Aene{i)a (nutrix) 
Verg. Aen. VII 1. 

4374 ad d. 4372 in tabella ansata, alta 0,035. 

NNmVRTIVS 311 
TASICIVS XV 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 12. 4375 ad d. 4372, superius. MVTA 0,006 Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 23 n. 13. 4376 infra 4375. 

MVL V.;,. 

Descripsi. — mvlvs edidi Rom. Mitth. 1892 p. 23 n. 15. 4377 ab oriente. Descrip: SAMVS o,OM 4378 a septentrione. T?t 1 1 1 1 

FELIXCASSIl XIII3XIII 
FROHVS 0!!C>!ll XXIVDXXIV Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1892 p. 23 n. 16. — 3 Frorus pro Florus. 
4379 infra 4378 nd d. in tabella ansata alta 0,05. 
/>;^A^/^N/T/7;\/vj Descripsi et edidi Rdm. Mitth. 1892 p. 24 n. 17. 
Jlf[«r](?) Fau\8ius] qui vocat[u]r Armentarius. 

4380 — 4386 in lateris de.xtri columna quinta. 

4380 a meridie. 

i>EyiVS 0,02 

Descripsi. — Lectio certa. B formam habet vol. IV tab. I, IV 3. 
Berus pro Verus. 

4381 inter meridiem et oiientem. 

'mimm?^\\ s^fiLVE xiidxii o.o23 
Descripsi. — [futut^rix (cf. 4196) vel simile quid. 4382 infra 4381. 
Descripsi, IIPAPRA 0,02 4383 ab oriente. 
Descripsi. SAmVS 0,025 4384 inter orientem et septentrionem. 

M'TRNTIVS aic 0,02 

CRYSANTHV 
COLO VCV 0,015 

Descripsi. — 2 in fine nihil periit. — 3 Co/o(nM«); cf. 4325. 4361. 

4385 infra 4384, neglegenter scripta et parum clara. 

A\/DOmNIA 0,012 

Descripsi. — Aud{e) omnia Sogliano. 

4386 inter septentrionem et occidentem. 

X E S S D 0,023 

AVRIOLVS • ICI 0,026 

Descripsi. 

4387—4389 in lateris dextri columna sexta. 

4387 a septentrione. 

FLORVS m 
Descripsit Sogtiano; ego frustra quaesivi. 

4388 inter septentrionem et occidentem. 

CAPREOLVS IVL VI»» o,018 

Deacripsi. — Iul(iamis) vi[d viJ. IV s 67 GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4389 suprii piaecedenles, lilteris altis fere 0,1. 
Dffi •ipsi. — Ctias..fiUa7 4390—4394 in lateris dextri culumim : 
4390 inter meridiem et orientein. 

Tav l 
Descripsi. 4391 ab oriente. 

/W/WMCI.NCE 0,005 
LAL/\GE 

Descripsi. — Ad d. superius legitur \k\l. 4392 inter orientem et septentrionem, litteris subtilissimis. 

. «■■«IISCIVS FLOJIWS 'iSKM%..„Mm>CiWm Descripsi. 4393 in 4392 . . FloruSy litteris subtilissimis. 

ESSD 0,03 4394 infr.a 4.390. 

AVRIOkVS 0,0 

Dedi ex apographo Sogliani. Vidi reliquias. 4395 in lateris posterioris et sinistri colu 

SAIWVS 

Descrii angulari, ab oriente. •ipsi. 4396 — 4401 in lateris sinistri columna se 
4396 ab occidente. 

FELIX 

Descripsit Sogliano. Ego frustra quaesivi. 4397 a meridie. Descripsi. SVSPIJtlVW 
PVELL* 5VM 
CeLADVS TH 4398 infra 4397 ad d 


Dedi ex apographo meo charta perlucida fxarato. — Parie puel{r)a 
(a)mmala Tii stxctntaria. — Suspiceris sexcentaHa {sexstantaria 
Mommseii), sed ulraque T clare scripta est. 4399 infia 4398. 
Descripsi. 4400 inter meridiem et orientem. PROCVLVS VlSCIANvS 
III3II Descripsi. 4401 in eadem columna. CARMINWM) Descripsit Sogliano; ego frustra qu 
Ulim, Verg. Ecl. VIII 70?).- n{ihus Circe socios i 4402 in podii, quo porticus columnae coniunctae sunt, parte iDteraa 
inter lateris sinisiri columnam primam et secundam, in tectorio rudi Descripsimus. 

4403 in eiusdem podii superficie, inter columnam secundam et tertiani 
in tectorio gilvo; fragmentum adservatur in horreis. 

IS PHOCVl-VS 0.008 

Descripsi et cdidi Eiim. Milth. 1890 p. 28 n. 25. 4404 in anta sinistra exedrae quae est iu peristylii porticu aiiteriore 
prope angulum dextruin, a parte porticus; in tectorio rubro. 

HIISY.MYROm-QyAMVIS.CIRCVjyi.ARAm-SIIVIIR o,OOi 

Descripsi adiutus Sogliani apographo, qui integriorem descripsetat; 
lectio certa. 

4405 — 4413 in eiusdem exedrae anta dextra, a parte porticus, in 

tectorio rubro. 
4405 

M-TERNTIVS IV C IV 0,01 

Descripsimus.— Edidi RSm. Mitth. 1890 p. 27 n. 16. 

4406 supra 4405. 

klCCAIVS 0,01» 

Descripsimus. — Edidi Riim. Mitth. 1890 p. 27 n. 23. 

4407 supra 4406. 

IWR 0,01 

Descripsimus. — Mur(iniUo). 

4408 supra 4407. 

INGENVOVS Sr? 0,003 

Descripsimus. — Edidi RHm. Mitth. 1890 p. 27 n. 22 om. sis, quod »ii- 
modum incertum. 

4409 supra 4407 ad sin. 

o,,voS EGO 5'° 
Descripsi et cdidi Eiim. Mitth. 1890 p. 31 n. 64. — Verg. Aen. 1 135- 
Post SED alia manu T — . 

4410 supra 4409. 

C H ]\ O M m,V 0,016 

Descripsi et edidi R6m. Miiih. 1890 p. 27 n. 18. — Chromi[tis]. 

4411 supra 4408. 

SOCIS VICllSVMARlS 
NONlS-IlT- VllTIlRlbvS 

Descripsimus. — Edidi RSm. Millh. 1890 p. 31 n. 60. 

Acclamalur conductoribus vicesimae libertatis. — NONIS pro '"" 
clare scriptum cst. — PauIIo inferius legitur socms v. SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 4412 supra 4411. 
f\^. \^X^c\\-^'l Descripsimus. — Edidi Bom. Mittli. 1890 p. 31 ii. 57. 
aDgulum tangit. NOviiMiji|GjXAEC)Am 1 g |IJI LvCio {Felucio pro Felicio^) Pviip. — Ultima jv antae C • VIINVLIIIVS ESS (1,02 
VII > VII . 4413 supra 4412, in tabelia ansata. 

C • VIINVLII 
VII > VII . 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 29 n. 39. 

4414 in exedrae, quae est iu peristylii latere anteriore prope angulu 
dextrum, pariete sinistro, iu tectorio rubro. 

PRIMIO a.oos 
Descripsiraus. — Edidi Rom. Milth. 1890 p. 27 n. 24. 

4415. 4416 in membro quod est iu peristyfii latere dextro primum. 

4415 in pariete sin., in tectorio nigro, litteris altis 0,05. 
Dedi ex apographo meo. 
4416 in pariete dextro, iu teclorio nigro. 
xxxxx 


0,20 


Descripsi. 

4417—4427 in triclinio cuJus porta est in peristylii latere dextro ultiuia. 
4417 in pariete ingressus, in tectorio albo; alta 0,07. 


AA m^^ , \.\U^f\/ l^r^f ■^CA ^i 4418 infra 4417, ad d. A N N V S 

SIINIICAS 0,03 scnpsi. — Ad d huius duo alphabeta Graeca et Latini principium. 4419 in parietis adversi podio, prope angulum siuistrura, in tectorio albo. 

M P P P 1 0,065 

Descripsi. 4420 ad d. 4419. SAMVS I3|. 0,03 lDEMiE(}_ 

HIC HAB 0026 Descripsi.— Samus Dl m(unnillo?) idem eq{ues) hic hab(itat). Cf. 3794. 
4340. 4377. 4395. 4421 ad d. 4420, superius 1 1 C C A C V S 0,049 De%ripsi. — Quinta littera potius ? quam D. — Cf. 4406 LiccAivs, quod 
fortasse hic quoque scriptor voluit, ut versu 2 versus 1 corrigatur. 4422 ad d. 4421; alta 0,85. 


'^ UJ /^ 


wm Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — C. lunius a(ssem) 
IS, m»(«m) a. VS, ca^(e)u(m) a. IIIII, .... (?) [a] IIIS, li,j„a III, 
oleum (?).., cepa (?), vm(um). 

67* GBAPHIO SCEIPTA SVPPL. 4423 in eodeni pariete, in teclorio nigro; alta O;065. 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 

4424 iii eodem pariete, litteris altis 0,018. 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 4425 in eiLisdem triclinii pariete dextro in tectorio nigro, longa 017 

Dedi ex apographo meo charla perlucida exarato. 

4426 ibidem prope ingressum. 

ASICIVS 0,018 

Descripsi. 

4427 in pariete ingressus, intranti a dextra. 

PRIMIO 0,017-0,035 

Descripsi. 

4428 in tabernae n. 3 poste dextro, in tectorio coloris iacerti. 

Xll K NOi» 
T V N C A V« 

Ve IDV-W 

Descripsit Sogliano, mox decidit. Non vidimus. 
2 tun(t)ca7 — 3 Vi idu{s)? REG. VI INS. 5. 

4429 prope allerutrum ex duobus ostiis aedium n. 10. 19. 

/¥V-IVNI'1NSVLA-SVJV1 

ATellino Ann. civ. XXXVI p. 57, qui tamen de lectione dubitat. Inde Fiorelli Descr. p. 96. REG. VI INS. 7. 

4430 iu aedium n. 1 tricHnii, quod est post atrium, muro ingressus, intranti a sin., in tectorio albo. Comparuif delapso teclorio recentiore. 

Descripsimus. Dedi ex apographo meo cbarla 
perlucida exarato. Descripsit et edidit Dressel 
Bull. Imt. 1879 p. 159. 

Glove (i. e. Chhe) dicet Symp{h)ore (f) \ vak 
Naei'[os?] male periat | opordet. 

1 DiciT I pro DECiiT Dressel, non recte. Mox 
svmp(A)ONi idem. sympolh pro symbolu scrlptum 
esse suspicatur Zangemeister, sed litterae l forma 
non satis probabilis. Minus probabilia etiaoi ipsa 
Symphonii et Symboli vel (ut vult Zangemeister) 
Symbolae cognoraina. Symphori nomenfrequena: 
nulla tamen extant vestigia lineae quae deest 
in litterae r. parte superiore. — V. 2 partem 
[pedivi. NA-iivcii Dressel, qui conicit Naevus; sed hoc certe non scriptum est. Etiam Naevos, quod praetulerim, litterarum ductus 
SYMBOLii VALHAT iiTVCH (1. e. Eutyche) MALii piiRiAT Zaogemeister; sed nimis clare scriptum est naiiv. 
mediam nnn e 
vix admittunt, REG. VI INS. 8. 

4431 inter oslia n. 21 et 22, in lapide tofaceo. 

VEIVV 0.24 

Descripsit Zangemeisler. — Haud dubie scriptor progranimatis alicuius meminerat. 

4432 ad d. 1, paullo inferius. 

CVIBIV DXS 
P I O I I IM 
I I €1 J IJVS 

' "'"ITO Descripsit Zangcmeister. 4433 in ostii n. 22 stipite dextro, iii hpi' 
totaceo. 

PHILIITVS 0.013 

Descripsimus. 

In ostii n. 21 stipite dextro litteris oscis aliis 
0,035 scriptum est vaiii . Litterae •* P»'« 
superior patmae formam exliibel. SVPPL. 5S1 GEAPHIO SORIPTA REG. VI INS. 11. 4434 in oslio n. 8, intranti a. d., in tectorio fusco. 

METHE.PELA 0,0S 

Descripsi. - Melhe Hr)la{(). 4435 acJ d. oslii n. 15, ad d. 1385, in tectorio nibro, litteris pulchris. 

AMA)l 0,05 

Descripsi. 

4436 aii d. ostii n. 16, iii tectorio rnbro. 

lANVl 

T 
T AAAV 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 107 n. 13. 

1 1«NS| Sogl. — 3 TljlAAV Sogl. 

4437 ibideni. 

Descripsi. — Jdibis Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 107 n. 14. 

4438 ibidem. 

nmPtvnvs 
Sogliano 1. c. n. 18. — Ego vidi Nii'«w»/NS, si eadem est. 

4439 ibidem. 

PITANIl 0,035 

VICI • SAL 
Alljt- A-lll 0.028 

Descripsi. — Sogliano Not. d. «c. 1897 p. 107 n. 17. 
Pita7i(a)e vici(ni) sal{uiem) aer(iii) a{ssihus) Iribus. — 2 in litteris vi lineac quaedam scariphatae sunt, quibus in crrorem inductus Sogl. legit riiicii, 
felici. Idem v. 3 legit tiir, omissis ceteris, quod cum felici coniungit: 
Pitane, felidter, sal{ve). — Ad 3 cf. 4023. 4024. 4441. 4592. 4593. 

4440 ad d. 4439, superius. 

XYSTVS 0,015 

XYSTVS )|L\ 0,01 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 107 n. 19. 20. — V. 2 post 
Xystus lineae quaedam, quas Sogl. legit Li. 

4441 ad d. 4440. 

ISlDOjtVS 
lljl I S II 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 107 n. 21, om. v. 2. 
2 {a)eri8 {assibus) II; cf. ad 4439. 

4442 infra 4441. 

Tl ]llllllll AIA 0,03 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 107 n. 22. 

4443 ad d. 4441. 

Tl Illl llLll /i]l 0,005 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 108 n. 24, om. ]X. Cf. 1387 
cum Add. p. 463. 

4444 prope praecedentes, eodem loco ubi 1391, lapide scripta. 

SPVS 0,23 

vs 

Descripsi. 4445 in insulae latere orientali, e regione ostii VI 13, 20, 

ONllSIMVS 0,03 
C L O D I V S 0,04 FAC IIT V S Descripsi. REG. VI INS. 12. 

\ tectorio coloris incerti. 4446 ad d. 4445. 

BIINIIPIIRITVS 

Descripsimus. — Litterap pii parum certae; 
possis legere si. — diivs scirht Sogliaiio 
Giorn. d. sc, III p. 14 n. 17. 4447-4453 in aedibus REG. VI INS 13. 

4449 ad d. 4448. 4447 iii peristylii pariete sin., ad d. portae quartae, in tectorio nigro. FONTICVLVS • PISCICVLO SVO 

P VL V RM A SALVT Dcscripsimus. — Edidi Biill. Insl. 1875 p. 191; inde Viola, Scavi 
1873—78 p. 53 n. 7; Acta, Giorn. d. sc. III p. 96, 18 Mart. 1874; 
Sogliano Gion. d. sc. III p. 18 n. 9. 

1 in svo littera s bis scripta est, cum primuni scriptori non bene 
processisset, qua re in errorem inducti eiscicvlos Acla Sogl. — 
" plur{i)ma{m): post p littera V Iiasta vcrticali expuncta est. dnovrm^v 
Bull. et Viola, male; vrma Sogl.; Acta hoc quoque om. 

4448 supra 4447. Descrit IJIVO 0,02 Descripsi. 4450 ad d. 4449. Descripsi. 4451 in cubiculi, quod exedrae, quae est in peristylii latere posteriore, 
a d. adiacct, pariete dextro, in tectorio rubro. 

IV iDVg NOVIim 0,015 

Descripsi. — Sogliano Giorn. d. sc. III p. 18 n. 10; Fiorelli Descr. p. 423. 

4452 infra 4451. 

IV IdVS DIICIIM IdIBVS 0,01 

Descripsimus. — Sogliano I. c. p. 19 n. 11, Fiorelli I. c, uterque om. IV. GKAPHIO SCRIPTA 53» SVPPL. 4453 infra 4452, litteris altis 0,015. iff-^ro 4454 in peristylii lateris anterioris et sinistri columna angulari, a meridie, in tectorio rubro. 

ROM 0.02 Descripsi. Dedi ex Zangemeisteri apographo. — phato 
Sogliano Giom. d. sc. IH p. 18 n. 12; sed a 
parum certa. 4455—4459 in aedibus n. 6. 

4455 in perisfylii lateris sin. columna tertia, meridien 

MA pKOC 

Descripsimus. in tectorio rubri 4456 — 4459 in cubiculo quod cst in peristylii latere sin. primum. 
4456 in pariete meridionali longa est 0,17. vyxiv. 


Descripsimus. — Sogliano Giorn. d. sc. III 
p. 18 n. 4; Acta 14 Apr. 1874 ibidcm p. 134; 
Fiorelli Descr. p. 425; Presuhn Pompgi 
1874-78 VI p. 4; Viola Scavi 1873-78 
p. 57 n. 22; Niccolini III jVuow scaoi" 1874— 83 
p. 3; Overbeck Pompeji' p. 480 et 670; Per- 
nice, Galeni de ponderibus et mensuris lesti- 
monia, p. 67, sent. controv. VII; Sogliano, Spigolalure epigrafiche, in Atti d. Acc. di Napoli XV p. 161; Buecheler Anth. d. 929. 
Setuper M^arcu') Terentius Eudoxsns unus ^supstenety amicos 
Et tenet et tutat, supstenet omne modu. 
Distichon est, nisi quod supstenet e pentametro etiam in bexaraetrum irrepsit, et quod in nomine proprio prosodia neglecta est. Cuius rei exeniDla 
babes in inscriptione insulae IX 8 Restitntus multas decepit s(a)epe puellas, et apud Lucianum Conv. 41 "H oTvj rroV ap 'ApitrTttiverou ev uFYaflsKri 

Aliter hexametrum restituerunt Pernice et Buecheler: Semper '- (velut Maecenas) unus sustentat amicos; sed raoleste repetitur sustcntat supstenet — 

2 omne{m) modu{m) recte Overbeck et Pernice; pro omni modo pronuntiatione vulgari vel Osca Sogliano, pro omnimodum adverbialiter dictum putat 
Buecheler. Sed punctum inter omne et modu certum nobis visum est. 4457 .id d. 4456, inferius. Descripsimus. — Sogliano Qiorn. d. sc. III p. 18 n. 5. 4458 ad d. 4456 et 4457. Descripsimus. — Sogliano Giorn. d. sc. III p. 18 n. 6. 
4459 io eiusdem cubiculi pariete occidentali. N I c Tl 
CV^ JllA SEVriUA Descripsimus. — Sogliano Giorn. d. sc. III p, 18 n. 7. 
2 VURI* Sogl. Lego Curia: 
inter v et ji littera jt coepta, mox linea obliqua expuncla. Dedi hoc 
nomen ex Zangemeisteri apographo. 4460 in acdium n. 10 cubiculo quod tablino a dextra adiacet, in muro 
ingressus, intranti a dextra, in tectorio rubro. 

c\vicvmc\ o.oa 
Descripsimus. — Nihil periit. 4461 ad d. 4460. 
Descripsinius. JIVSt)cvS 0,025 4462—4466 in aedibus n. 13. 

4462 in ostii muro d., in mortario. 

CALLISTVS p,lm» 

Descripsimus. — Edidi BuU. Inst. 1877 p. 165. 

4463 in tricUnii quod est ad d. tablini pariete sinistro, prope porlam 
quae in tablinum immittit, rubrica scriptum in lapide tofaceo. Descripsimus MAGN o.OS 

In lapide sequenti vestigia incerta. 4464 m peristylii pariete sinistro, in tectorio violaceo. 

X X V 11 1 0,01 

DescripsimuB. 4465 ad d. 4464. Descripsi. 4466 in porta culinae, quae est ad d. perisljlii, iii stipitis sinislri 
mortario. Descripsii 
videtur. MAXIMVS CMIS/iH 

MAXiMvs edidi Bull. Insl. 1877 p. 169. CAiiSAa SVPPL- GRAPHIO SCRIPTA 4467—4470 in aedibus n. 16. 

4467 in stipite sinistro cellae quae est ultima 
ad d. andronis quo e peristylin occidentalis 
aedium pars aditur. 

XVIM w Cl lA 

Descripsi et cdidi Bull. Insl. 1877 p. 206 u. 1. 
ivciimaiA acta ms. 18 lul. 1876. xviiicivi-viA 
descripsit Zangemeistcr, additis scilicet lineis 
qiiibusdam quas ego alienas iudicavi. 

4468 infra 4467. 

C\V I S 0,00» 

Descripsimus. — Edidi Bull. Ingl. 1877 p. 206 
D. 3. Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 94 n. 1. 

4469 infra 4468. 

VITAklO PCORNIILI ZOikl 0,005 

Dcscripsimus. — Edidi Bult. Imt. 1877 p. 206 
n. 3. Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 94 n. 2. 
zo . . . Sogl. 

4470 infra 4469. 

ARMARIVm 0,02 

Descripsimus. — Edidi I. c. n. 4. Sogliano 1. c. 
n. 3. — AD MAaivm Sogl. 

4471_449J ad sin. ostii n. 19. 

4471 ubi incipit aedium n. 19 tectorium coloris 
incerti; longa 0,043. T Descripsimus. Acti i'a(/f), ac in nexu scriptis. 
Acclamatur haud dubie Actius Aiiicetus; cf. 
ad 3891. 4472 propior ostio in tectorio coloris incerti; longa 0,16, 
^vl ("S-^ Descripsimus, sed ultima non expedivimus. Non finila est. Fructus Festianus . ,1 4473 ibidem; ionga 0,19. la'^/ /^L/^,^'fn_A^?v-'^ Descripsimus, sed ultima non expedivimus. Fruclus Augustiattanus? Augusti Atianus? 4474 infra 4473. 

VITCR.O 0,008 

Descripsimus. — ]'itcro pro T'ic^or. 4475 infra 4474. Descripsiraus, 4476 ad d. 4472, superius. nv ^ Descripsin Delie va(le)1 Deli 4477 infra 4476. Descripsinii 

III p. 19 n. 

2. 3 alia 

2 FELICVLA DAPHNICVS CVm FELICVLA SVA HAC 
i.i:NII 1'eLICVLE ^ENE DAPHNICO 
VTR1VSC\VE S^ENE EVENIAT is. — Edidi Hull. /nst. 1875 p. 191; Sogliano Oiorn. d. .«c. 
16; Viola Scavi 1872—78 p. 54 n. 12. 
manu. — 1 felicvla fvtiki Sogl. — hic Butl. Viola. — 

Sogl. — DAPHNICui Sogl. — 3 VTRl VSQVE Sogl. — VENIAT 4478 infra 4477; litterae minores a. 0,02. 
ri\"f "/\ Dedi ex apographo meo a Zangemeistero correcto. Ultima a fortasse 

mvsicvs iNSiTivii vel lvsitivii edidi Bull. Inst. 1875 p. 101. — 
LVSITLVNA Sogliano Oiom. d. sc. III p. 19 n. 19. 

4479 infra 4478. Descripsir 4480 infra 4478 ad Descripsimus. VERECVNDVS VIITTI 0.007 4481 ad d. 4477, superius. Descripsinius. — Nihil periit. Sl«C 0,03 GBAPfflO SORIPTA SVPPL, 4482 ad d. 4478. 

OVIVS 0,0« 

Descripsinn.s. - . . ovivs Sogliano Giorn. d. sc. III p. 19 n. 24; sed nihil 
perisse videtur. 4483 ibidem, partim in ima parte | 

ROMVt^VS 0,003 

Descripsimus. — Sogliano ffiora. d. sc. III p. 19 n. 25. 4485 aJ d. 4J82, lilleris allis 0,011. 4484 infra 4483. Descripsi. LD5Dv; j{fcricfc\fu~u^.'j 
6^ToAcniiC},i( Descripsimus. — Sogliano Giorr,. d. sc. III p. 19 n. 20; Viola Scaci 1872-78 p. 53 n. 8. 
Hectice pupe, vale Mercator tibi dicit. 
TVTE Sogi. Viola. 4486 infra 4485. 

SVRVS 0,02 

Descripsimus. — Sogliano 1. c. n. 21. 

4487 infra 4486. 

SMCCE 

Descripsimus. — 5[u]cce(ss««) incobatum. 4488 infra 4482. 

SENi svpiNO coleI cvlvm tegvnt 0,01 Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1875 p. 191; 
SENE svpiNO Sogliano Qiorn. d. sc. III p. 19 n. 22; Acla 

18Mai 1874, Giom. d. sc. III p. 134; Viola Scavi 1872—78 p. 55 n. 16; E. Rohde Jahrb. f. 
Philol. 1880 p. 656; Buecheler Anth. n. 49. 

1 collIcvlvm edidi male I. c, et me secutus Viola, cum coleTcvlvm descripsissem; coi eT 
CVLVM Sogl. Acta; verum habent Rohde et Buecheler, qui senarium esse viderunt. — cvlvm si 
CVPIS Sogl. Acta. — 2 om. Acta. — ,Colei fortitudinem animnsque solent denotare virorum, hi 
senem et XaxKoj^ectv tutantur a philopygistis: salse dictum in vetulos cinaedos." Buech. 

Ad. sin. repetitum est SEN. Idera sen legitur inter duos versus tituli 4491 : SIN edidi I. c. et me 
secutus Viola 1. c. p. 59 n. 34, IN Sogliano 1. c. n. 19. 4489 infra 4488. 
Descripsimus. — Soglij MaScVLVS 0,014 

?iOrn. d. sc. III p. 19 n. 23. 4490 ad d. 4289. 
Descripsimus. CALLVS 0.0 4491 prope ipsum ostium n. 19. ^' V NT i^f I i\ A n fc [n r^ f-J \f}Jtj [[p} rs^ :ripsimus. - Edidi Bull. Jnst. 1875 p. 191; inde Viola Scavi 1872-78 p. 59 n. 34. - Sogliano Giorn. d. sc. III p. 19 n. 19; Acta 18 Mai 1874, 
n. d. sc. III p. 135. Presuhn Fompeji 1874—78 VI n 5. Descri[ 

Giom. d. sc. III p. 135. Presuhn Pompeji 1874—78 VI p. 5. 

1 DES pro Disc Sogl. Dis Acta. - 2 SEN alienum: vide ad 4488; Presuhn temp,„ legens versui primo addit. - 3 om. Acta; alia manu scriptoi» 

esse recte observat Presuhn p. 6. - s, dolorfverit dedit(?) Sogl. _ redib» Presuhn. Est dislicbon Propertianum II 5, 9. 10: 

A^unc ett ira recens, nunc est disc[edere tempus.] 
Si dolor afuerit, crede redibit [amor.]. L SVPPL. ftSS GRAPHIO SCRIPTA 4492-4504 in aedibus n. 19. 

4492 iii nslii ipso adilu, :id dexliani. ^snv\ nYmphic i 
Pyjijihice v\ 4494 infr,-. 4493. Descripsirous. Cvm qvedj^m 

CVM Q_V ED A M 
4495 in inciiiljri quod oslio a siii. adiacet paricte dextro, prope aDgulum interiorem, in leclorio 
nidi. \iVi Descripsimus. 1—3 Sogliano (jiuin. </. .«■. 111 p. 51; inde Viola Hcavi 1872—78 p. 58 n. 29. 
2 D ACCivs Sogl. DACCivs Viola; fuitne lamivs? — 3 iio om. Sogl. Violn. 
A. d. XI k. iun.\(Lamius?) aitctio\n€m fecit et eo \ VII n VIII \ VI k. iun. m. 

4496 in lablini aiita dextra, in lectorio rubro. 

^ v s P I c I V 
DIIXTR. riiLic 
Descripsimus. — Sogliiiiio Giom. d. sc. III p. 19 n. 14; Acta 22 Apr. 1874, Giorn. d. sc. III p. 134. 
2 FiiLix Sogl. Acta — auspiciu^m) dextr(um) felic{issimum1), usu scilicet Graeco: Cic. de. div. II 28. 

4497 in alae dextiae pariete siii., iii leclorio rubro. 
Desori] — Sogliano G. d. sc. 111 p. 19 n. 15. — Sunt lilleiae ;i7o . ciccihag). 4493 in ostii pila angulari interna sioistra, a 
parte ostii, in leclorio gilvo. 

VICTOJX 0,013 

Descripsimus. — Cf. 4474. 
4498 infra 4497. 
Descripsimus. — Sogliano Gioru. d. sc. III p. 19 
n. 19; Acta 22 Apr. 1874, Giorn. d. sc. III p. 134. 
— 1-3 Viola, Scavi 1872—78 p. 56 n. 21. 

1 THYRSA Sogl. Acta. TIIYRSA Viola. 

Thyas \ noli amare \ Fortunatu(m) \ vale. 

4499 iii anla alae d., a parte atrii, iii tectorio 
nigro. Descripsimus. 4500 iDlVa 4499. R O QV O 0,008 Dedi ex Zangemeisleri apographo. Ego descrip- 
seram roqvs. 4501 infra 4500. ROMANVS 0,01 Descripsiinus. 4502 iu atrii pariete dextro, inter portas diiorum cubiculorum. 

('VSTIIS Lxil 0.017 

Descripsimus. MVLIIW X1.IIX 
nvi.lllx XIII 

Descripsimus. — mvlio xvix | rvbii I xiii Sogliano Giorn. d. sc. III 
p. 19 n. 13. 4504 quae est post alam siuistram pariele adverso, in teciorio gilvo. 

VA MOD6STA VA . V AL6 AS v\l C VMOv,€ S 

psimus. — Edidi BuU. Inst. 1877 p. 139; Sogliano Not. d. sc. 1H76 p. 59; Viola Scaci 1872—78 p. 53 n. 5; PresubD Pompeji 1874-78 VI p. 6. Descri| 
VBicvMQE ES Sogliano, lineolam alienam pro secunda E accipiens 

IV, s 68 GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. HEG. VI INS. 14. 4505-4523 in aedibus n. 20, M. Vcsoni Piimi (Casa di Orfeo). 

4505 iii peristylii lateris antevioris columna terlia n d., orientcm yersiis, 
in tectorio albo. 

CaTIVS <..0(.7 

AnniS .ic 
Dcscripsimus. — Sogliano Uiorn. d. sc. III p. 102, F, om. v. 1. 3. 

4506 in peristylii lateris anferioris columna sccunda a dextra, orientcm 
versus, in teclorio rubro. 

LAS 

Descripsimus. — Sogliaiio Giorn. d. sc. III p. 102, G. 

4507 ad sin. 4506. 

^iiGn.oi'* 

/»\IIGROT.* 

et iufra 450G AiianoTA 
Descripsit Zangemeister. — aeffrota. , 4508 in peristylii lateris aiilerioris et dc.xlri coUin 
dente, in tectorio rubro. 

NUVSI 0,03 

TRONVS 0,025 

Descripsimiis. 

4509 — 4515 in peristylii lateris dextri et posterio 
ab oriente, iii tectorio albo. gulari, ab occi- rtii>TW/W ' Dcscripsimus. — Edidi BuU. Inst. 1S7G p. 22; Sogliano Giorn. d. sc. III 
p. 102, //; Pre.siihn, Pompeji 1874— 7,S III p. 6; Bursian, Lilt. Cenlralltl. 
1879 p. 1605; Biiechelcr Anth. n. 359 et p. 855. 

Nihil periit. Hexametrum restituit Bursian: (^Q,ui8)quis amare vetat 
(guis^quis cuslodit amantes; possis etiam .{Si)quis — (si)quis; 2 amanti-S 
edidi I. c, sed E scriptum erat. — 3 subscripsisse aliquem «?7 ais 
cunil(ing)us putat Buech. ; sed est eadem manus. 4510 iiilVa 4509 in toctorio albo. 4511 a septentrione. QJV A R T I o 
SIICVNDVS 
OPT AT VS 

n ti X 

K S M R aic 

noaATvs 

VDITHllwS 
'S II R T I 

12 V ST V s 

Descripsimus. — Sogliaiio Giorn. d. sc. III p. 102. 

4. 5. 7. 8. 9 oin. Sogl. — 4 /••;//.r pro Feli.i-, d. Vimrim 1511. 
6 ROCAT (?) Sogl. — 7 corrosus; sic descripsinius: ^^l>V(N%f'^ 4512 :ib occidente; alta O.Ofi. 


expediv . versuiii om. Dcili cx .ipiisraplio iiiei, 
cliarla pcrhicida exaraUi, 

- Sogliaiio (lion,. ri. «. 
III p. 102. 

1 Felir.ita{s M. Vmm) 
Primi. — PRiNV . . Sogl, 

— 2 II IIROS.PAGIAO. — 
HIIROS Sllgl. — 3 //«■- 
rnas vema. — 4 iimi ex- 
pedivinius: CHiviR Div 

PRwmm/'i Sogl. — 6 iion 
lais? hasta verticalis ante n nobis aliena videbatur 
7 iinn expedivinius; te^?::;„!«DIIVs Sogl Jncundus'! . Qvi-Sl Sogl. — 5 Primagti 4513 ad sin. 4512; alta 0,07. 4514 a mevidic. 


. Dedi 

lucida ex 

d. sc. III 

I Gamu apographc p. 102. Soglis 1 charta per- Zangemeister, Echinus ego; Sogl. CAMVS Sogl. — 2 lccli- 

; Gelidus suspicab;itur 

LIILIWMffiS Sogl. — 3 GT[d\tUS; GR»/»WS 4 Fuscus; Fvcvs Sogl. - 5 Fronlo. — 6 Fructus; om. Sogl. SVLLANVS , 

A N TIST V S ^i. 

m A R I V S 

PHOEBVS 
' FALIIRNVS 

FIISTVS 

ANTONIVS 

S II R IIN V S 

L V P II R C V S 
■ V II R V S 

AMPHITVO 

VIN IR I VS 
NISVS . NARCISSV 

NIIRII VS Descripsiinus. — 
liano Giom. d. ' 
p. 102. 

1 sv . . . vs Soj 

2 ANTIST . . Sogl AMPHICVO Sogl ; littcra si'xla c videri 
versam: Amphit(r)uo. 12 vinrivs So'^\., 
Venerius: cf. Filij: 4511. potest, 
scil altera l d vidi Hiieai" _ I 
tr;iiis- 
iis pro SVPPL. 

4515 inler nicridiera ct orienlc 
it inferii 589 GRAPHIO SCRIPTA cvm 


QV 


ID 


AM,- 


I 
CVM 


Q- 
VIDAM 
PAVI" 


»« 

Descripsiinus. — Cum quidain pauji^er); cf. ad 4114. 
4517 atl (1. 4r)16; longa 0,13. 4516 in auta quae iii peristylii latere pnsteriore ad sinistram claiulit 
columnarum sericm, septentrionem versus, iii tectorio albo. NAVt ECVS pt iiiferius, litteris crassioril)us 

NAVcECVg 

Descripsimus. — Sogliano Giorn, d. sc. III p. 103, *V. Hi. 
O K^ Didi cx apograplio nieo charta perlucida exarato. — Hoc ceteris omissis SogliaTio Gtorn. d. sc. 
III p. 102, P. — lioc mucillum? Liiieae superioies pliallum indicare videntur. 4518 inlVa 4517 ad sin., instruiuento bidenle scripta Descripsimus. — Sogliano Gmni. d. sc. 111 p. 102, 0. 4519 in Iriclinii, quoj iji peristylii latere anleriore est primum a septentrione, pariete adverso, in 
lectorio uigro; longa 0, li). 


Descrip.simus. — Edidi Uiill. Inst. 1.S76 [). 22. — dia liito pih maenomae, i. e. o» ^ikm 4526 intrn 4525, liiteris altis 0,023. 4520 infra 4319. 

JIVJIIS INCOLMI 0,003 
TIILLVJIIS 

Descripsimus. — Edidi BiiU. Inst. 187t> p. 22; 
Sogliano Giorn. d. sc. III p. 103, Q. 4521 iii membri quod in peristylii latere poste- 
rioie fst toitiuui a doxtra, pariete dextro, in 
tecl.nio gilvo. 

JLVSTICVS o,0S3 

Descripsimus. 

4522 iiifra 4521. 

CANDAJIVS 0,21 

, Descripbiiiius. — Sogliuno Giorn. d. sc. III 
p. 101, D. 4523 iiifVa 4522. 

PIIDICAVl-VI 0,055 

Descripsimus. — pii dia Sogliano Giorn. d. 
III p. 101, E. 

4524 ad sin. ostii n. 21 in lectorio nigro. 

IIVOBIS RIIIIII i,,oi 

Descripsimus. — RIlll om. reliquis Soglia 
Giorn. d. sc. III p. 98, A. 4525 infra 4524. 

FONTIIIVS IXXXXX 0,005 

Descripsinius. — fonte . . . Sogliano Giorn. d. 
sc. III p. 98, jH. — Fo7iteius. 
Uesciipsiinus; dedi ex Zangemeisteri apograplio. — romainos Sogliano Giorn. d. sc. 111 p. 98, C. — Romuneus? Romuneo s(alutem)7 
*527 iuier n. 24 et ii. 25, lapide, ut vidctur, scripta in tectorio nigro. Descripsimus. — Pardalus? xb/ityS 68* GRAPHIO SCRIPTA 538 SVPPL. 4528 in cellae, quae labeiiiae ...28 a si... adincet, pariete dcxtio, i.i tcclo.io ...di; alta 0,1«. [l\iM' 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Edidi Bull. Inst. 1876 p. 50. 

IV idiis Feb. Veltia ^XX, usu(ra) a(sses) XII. Nov. (on Dexn) Fehra. (aiit Febr. a) FaustHla ^XV, um{ra) a(8ses) VIIH. — Usura igitui, 
mensilis haud dubie, pro quinque deuariis erat trium assium, vel, ut nostro luore dicamus, 3*/< pro centenis pro raenae. 4529—4532 in aedibus n. 30 (del Laocoonte). Iii atrii pariete sinistro 
duo alphabeta. 

4529 in peristylii pariete septentrionali, carbone scripta. 

GOTMC A II 
IICOIVT NRDI 
IIOOTIiaOTlINOT-I 

Deecripsimus. 

4530 in panificii, quod est furno a meridie, muro meridionali, in tec- 
torio rudt. 

X X X X X 

IIXXXXXXXX 

Descripsimus. 

4531 iu cellae quae furno ab occidente adiacet pariete adverso. 1 X X X X K lu A xxxxxx xxxxxxx \xxxxx 4532 ad sin. 4531. Descripsimus. IXXXXXXIMIIII 
AOY XXXIK 

JU pxxxxi 4533—4542 in aedibus n. 37. 

4533 in atrii pariete sinistro, inter duais portas, in tectorio aibo, alta 0,05. 

Desciip^imus; dedi ex apographo nieo cliarta perlucida exaraln. — 
Edidi Bull. Inxi. 1878 p. 190; Sogliai.o Xol. J. sc. 1H76 p. 193; Viola 
Scavi 1873—78 p. 59 ii. 32; P.es.il.ii Pomi>eji 1874—78 V p.5; Bi.ecl.elfr 
Anth. n. 41. 

G. HadiuR Ventrio eques naius Itomanus inter betatm) et hras3ica{m). 

1 c omnes. — natus-brassica senariuin esse vidit Buech. — In naint 
vs nexu. 

4534 ibidem. 

K VIII O.OIS 

Descripsi. 4535 ad d. 4534. Descripsii Ale.van[der]. 4536 iii atrii pariete adverso ii. tectorio nigro. 

N1CER.C 0,083 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 187G p. 193, qui cum 4537 cooiungi'- 
Litterae NicE liuea transversa expunclae sunl. — Nicer(os). 4537 ad d. 4536. 4538 ad d. 4537. 

ATimiS 0,0. 

Descripsimus. — Non 6uila est: .,4(i»i(«ftM?). Descripsimus. - Sogliaiio Not. d. sc. 1876 p. 193, qui cum 4536 coniungit 4539 ad d. 4538 in teclorio albo 
Des. EPAGIIATHE \A 0,01 

"*• — Post G littora H slaliin, ut videlur, erasa. SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 4540 ad d. 4539. Descripsinius. EPAGAHVS W lir 0,012 4541 supra 4540 ad d., in teclorio albo. 

CCCXXC- V 
IIT D 

Descripsinius. 4542 infia 4540 in tectorio lubro, litteris altis fere 0,02. 
i^i' /y^ 
Descripsimus; dedi ex Zangemeisteri apographo cliarta perlucida cxarato. 
Crcoiiis I curia fe . .? pe . . .? 4543—4546 iu aedibus d. 
4543 8; cf. alphabeta. Ianvarivs 
Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 192 n. 5. — Non vidimus. hknci 4544 in peristylii lateris sinistri columna secunda, ab oriente, iu tectorio rub ^^ ''IC crr^ j^^/^ Dedi ex apograplio nieo 
charta perlucida exarato. 
Alficia Compse \ jnu- 
ri . . . Compse? Ultima 
nihil altud esse quam 
Compse male ecriptum 
pi-obabile est. — Cf.4545. 4545 in peristylii lateris sinistri columna tertia, 
inter occidentem et meridiem, iu tectorio 
rubro; alla 0,14. 
Dedi apograplu cbarta perhicida 1—3 Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 192 n. 3. 
1 Compse — 2 Alficia — 3 Prurictus? prurictat? 
AVRIGA Sogl. — Eadem mox v. 4 — 6 neglegen- 
tius repetuntur. — Cf. 4544. 4546 in peristylii lateris dextri columna secunda, a iiieridie, in tectorii 
rubro. 
4547—4555 inter n, 38 et n. 39. 
4547 in lectorio gilvo. 

IK 

Descripsimus. — ir{r)umo. Dedi ex apographo meo 
(harta perlucida exarato. 
— Lemnius. — AeRMEivs 
Sogliano Not. d. sc. 1876 
p. 192 n. 1. 4548 ad d. 4547, superius. 
Descripsiiuus. — {el{r)ator. \TOJl 0.0 i:^i9 ad d. 4548. mODIISTA TIIRMINANS Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 78, d; Presuhn Pompeji 
1874—78 V p. 6. 

TIIRIWINALIS Sogl. Pres. 

4550 

MATIAklS ,lc O.Oia 
HiC TII 
VIDIIBO 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 78, b matialis, c havii | 
ivsTvs (cf. 4551) e phoiibo. 

4551 ad d 4550. 

IVSSTVS 0.02 

Descripsimus. — IVSTVS Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 78, c cum 4550 
V. 2. — Prima s levius incisa. 

4552 supra 4551, 

Ci«eSlANlS 0,02S 

Descripsimus. — crescens edidi Bull. Inst. 1878 p. 88. 

4553 infra 4550. 

PROCVLVS 0.017 

I Descripsimus. — priscvs Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 78, f. GRAPHIO SCRIPTA aio SVPPi, 4554 prope ipsuni ostium n. 39. 

ONESIMVS 0,03 

Descripsinms. — Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 78, 4555 infra 4554, littcris minitnis. 

IinilNiiDniiiinjwiiiiiiNvS 
Descripsimns. — Cf. 1870. 4556-4559 in osiio n. 39. 

4556 in posfe siiiistro. 

C Jl t S 0,025 

«S ciS • 

SONIO 
SAL 

Descripsimus. — Edidi /i«H. hisl. 1878 p. 89; Sogliano Xiit. d. sc. 187i; 
p. 78 n. 2. 

Cf. 4559 et inscriptionem graphio scriptam in aedibns VII 7, 5. 

4557 infra 4556. 

AEMILIVS 0,01 
HIC 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 78 n. 2 cum 4556. 

4558 in poste dexiro; alta 0,03. 

cjieSceS 

HIC 

Descripsimus. — Edidi Bull. Insl. 1878 p. 89 n. 2; Sogliaiio Not.il.sc. 
1876 p. 78 n. 1, cum 4559. 

1 ante primam C legitur T, supra re cprnitur co, utninuiiie antiquius 
ipsa inscriptione. 4559 infra 4558. C]\€SCSS ClSSONI Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1878 p. 89 n. 3; Sogliano Not. d ,c 
1876 p. 78 n. 1 cum 4558. — Cf. 4556. 

4560 ad d. n. 39. 

AWANDVS 0.01 

Descripsiraus. 

4561—4570 in aedilms ii. 40. ~ 

456i in cubiculi quod o^io a siii. adiacft pariete sinistro, a sdIo m 
0,85, in tectorio gilvo; louga 0,115. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida e,\araIo. — PiNORw,-.NTcit 
Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 146. 4563 iii porticu quae est ante virda iiti e tablii tectorio gilvo; longa 0,31, Descripsimus; dedi ex apographo nieo charta peilucida exarato. — Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 14. 
Vide qu{a)e pateor peterula rogo. — vide qve fateor, om. reliquis, Sogl. 
4563 infra 4562 ad ; y^yii^ ^ ^-vf^T^^^N >Vi\\[ Descripsimus; dedi ex apogiapho raeo cliarta perlucida exarato. — 
Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 146 ii. 3; Presnhn Pompeji 1874—78 V p, 6. 

Queintus Eomanus sua. — Cf. 4565. 

2 VA Sogl. VA Pres. — Post A littera acribi coepta. 

4564 ad d. 4563. 

MENDICES 0011 Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 187G p. 146 n. 1. 4565 iii porticus columna sinistra, inter meridiem et occidentem, in 
tectoilo gilvo. 

QVINTVS ;\OIlllANVS FELIX o.OOS 

DescripsiniQS. — Sogliano Not. d. sc. 187G p. 14G. — Cf. 4563. 4566 in virdarii pariete sinistro, ad sin. portae triclit Descripsimus, 

1 Potius Felim 
quam felici" — ■ 
tomintare pi-o '"' 
mtntare ? L SVPPL. S41 GRAPHIO SCRIPTA 4507 ibidem ad d. ciusdem portnc. 

CALOS ACTI 0,035 

Descripsiimis. — Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 147. 4568 ibidem ad sin. fiiieslrae tiicliiiii. 

FAIVll.l,I«i 0,05 

Desciipsiuius. — Quarta liltera potest fuisse E. 4569 iii eiiisdem fiiiestrae poste sinistro. 

APIIR 

Dcscripsimus. 4510 iii eiusdem tricliiiii porlae postc siiiistro. 

pV^i-ELLlO ■* 0,01 

De^ciipsimus. — RVBELLio By Sngliauo A'o/. rf. sc. 1876 p. 147. 

4571-4576 inter ii. 41) et ii. 41. 
4571 

OMNIACA 

Descripsimus. 
4572 

e;,;TAKTOC 
6YTAKTOC 
6YTAKTOC Descripsimiis. 457.3 ad d. 4572. 
Dcdi cx Zaugemeisteri apograplin. — scRii i Bii cii i? 4574 

0,022 DENAJVI CLXXX NAN 0,036 

Descripsi. — nan forlasso alia manu. 4575 ad d. 4574. 

L;/ELIVS U.006 

Descripsi. — filivs Sogliaiio Not. <!. sc. 1X72 p. 78, qui cuin 457(> 
couiungit. — L[d]eUus. 

4576 infra 4575. 

CneSceS CiSSo^iio sal o.ol^ 

Descripsimus. — Sngliiinn Nol. li. sr. 1872 p, 78, qui cum 4575 coniungit. 4577 — 4501 in insulac latere meridioiiali. 

4577 prope angulum occidcntalein, carbone. 

f I E R o.ss 
Dcsciipsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 103 n. 1. 

4578 ad d, 4577, c.arbone. 

HAilTVSJJSrt.ETAE 
So L 

Desciipsimus. - habitvs ae Sogli.ano Nol. d. iic. 1S7G p. 103 n. 2. 
[Qi:i]elae? 

457» ad d. 4578. 

S IICVNDll NIL Vlljll 0,005 

Dcscripsimus. — Sogliauo Nnt. d. sc. 1876 p. 103 u. 15. 

4580 ad d. 4579. 

Amii.ATii nii-ATOji 0.012 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. se. 1876 p. 103 n. 3. 
• PviiLATli Sogl.; sed lectio certa. — Amilate pro AmpUatel REG. VI INS. 15. 

4584 infra 4583. 4581 ad d. 4580, lapide scripta. 

NIICIISITATIS 0.23 

Descripsimus. - Sngliano Nol. d. sc. 1876 p. 103 n. 16. 

4582 supra 45S1. Desc ipsiraus. — Ilyla va(te). 4583 ad d. 4582, carbone. 

SINCIOLVS O.Il 

Descripsimus. — sinctolvs Sogliano Nol. d. sc. 187C p. 103 ii. 5. NATN 0,% 

Descripsimus. — Sogliano Nol. r/, sr, 1876 p, 103 n, 6, 
Altera N potest esse iv, 

4585 infra 4584 ad d,, creta scripta. 

CARIS 

Descripsimus. 

4586 infra 4585, carbone. 

Cavii KaUm CACATOR 
Descripsimus. — vACatos Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 103 n. 10. — 
Cf. 3832. 4587 inter 4583 liltoras O et L. 

C CONIPSII 0,01 

Descripsimus, — C comisii Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 103 ii. 7. 4588 ad d. praecedeniii salvtahis 
cvpATO SE Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 103 u. II, si endem est. 

1 Om. Sogl. — 2 CVrelVS VA Sogl. 

4589 ad d. 4588, lapide albo scripta, 

HA^ITVS 

Descripsi, 4590 iii codein pariete, 

NICIIS 

Sogliano Nol. d. sc. 187G p. 103 n. 4, a r/randi lellere grafjile. — Xoi 
vidimus. GRAPHIO SCRIPTA 54« SVPPL. 4591 in eodem pariete. 

SAL 

iJogliano Not. d. sc. 1876 p. 103 n. 14. — No D vidimus. 

4592 — 4604 in aedibus n. 1, Vetliorom. 

4592 in vestibiili pariete sinistro, in tectorio albo, ionga 0,13. 

B^XfTl %hi%d.\J fl (^l Ll 
Descripsimus. — Edidi Eoin. Mnth. 1»9G p. 93 ii. 1; Sogliano Mon. 
d. Acc. d. Lincei Vlll p. 235 n. 2. 

Euiychis Graeca o{ssibus) II moribus bellis. 

1 prima c est E incobata. — 2 scribi coeptum fiiisse ver(na), 
iu G, N in AE correctas esse vidit Zangemeister. 

4593 ad sin. 4592, longa 0,14. 
Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1896 p. 93 n. 2; Sogliano Mon. ant. 
VIII p. 235 n. 1. 

cis verna a{ssibus) . . . 

2 Aii Sogl., sed duae illae lineae alienae mihi visne sunt. 4594 infr 


1 4593. 


ATR 
Descripsi. 


— Sogliano Mon. mt. VIII p. 236 r 


. 3. 4595 in eodem pariete. 

HYCIA 

Desciipsi et edidi Riim. Mitlh. 1896 p. 94 n. 3. 4596 in perislylii lateris posterioris columna media, a meridie, in tec- 
torio albo. 

VlTAklO V* o.oo:, 

ACTIVS COSSINIAII 

m A m m ii svmi 

P L V R 1 m A SALVT 

Descripsimus. — Eilidi Rom. Mitth. 1896 p. 94 n. 7; Sogliano Mon. 
ant. VIII p. 271. 

4597 in peristylii lateris posterioris et dextri columna angulari, inter 
septentrionem et orientem, in tectorio albo. 

SALV 0.II2S 
SAL 

Descripsi. — Sngliano Moti. imt. VIII p. 271. 4598 in peristylii lateris dextri columna terlia, inter septentrionein j, 
orientem, in tectorio albo, nitide scripta lincis subtilissiinis. 

XANTHVS o.ois 
Descripsi. — ^mitIiis Sogliano Mon. ant. VIII p. 270. 

4599 in peristylii l.ateris dextri columna secunda, inter occidentem el 
meridiem. 

lOSmVS o..i2i 
AV lOSimVS n.ol.', 

Descripsi et cdidi JiSm. Mitth. 1896 p. 94 n. 4. Sogliano J/on. o„ 
VIII p. 270. 

losimus pro Zosimus. 

4600 infra 4599. 

OC CIILIIR 1'IICITII o.'il 

Descripsi et edidi F.iim. .Mitlli. 1896 p. 94 n. 5; Sogliano J/o,„. „„, 
VIII p. 270. 

{li)oc Ctler fecitiey. 4601 in peristylii latcris anterioris ct dexlri columim angulari imer 
septentrionem et occidentem, in tectorio albo. 

CHRVSEROS 0,005 

Descripsimns. — Edidi Hiim. Mitth. 189G p. 94 n. 6; Sogliaiio .l/on, ow. 
VIII p. 270. 

4602 in atrioli, quod atrio a d. adiacet, pariete anleriore, inlraDtia 
siii., in tectorio rndi. 

IIJIOS C1NIID<III ,|c 0,013 

Descripsimus. — Edidiiiom.iI///rt. 1896 p. 95 n. 10; Sogliann J/on, a,,;. 
VIII p.268. iiusdem atrioli pariete dextro, ad d. portae ullinia' rudi. JlOmANVS Okim PAklM AVJLVM PJLO 1'IlJtJt.Vm DIIDIC/ «,007 

Descripsimus. — Edidi Riim. Mitth. 1896 p. 94 n. 8; Sogliano Mon.mt. 
VIII p. 268. 

DIIDIC Sogl. — («) oUm (e.t) naXii'. 4604 io cellae, quae est ad d. atrioli pri 

XII • K m/^R * 

Descripsi. — Sogliano Mon, ant. VIII p. i par iete dextro. 4605—4613 in aedibus ii. 2. 
4605 in membri quod ostio Descripsi. adiacet pariete adverso, iu teclorio 4606 in atrii pariete dextro, carbone. 

X K NOEM 0,1 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1896 p. 95 n. 9. 

4607 in tablini anta sinistra, a parte tablini, in teciorio plurinin coloium 
secundi qui dicitur stili, loiiga 0,093. 

Descripsimus. — Dedi ex apograpbo meo cliarta perlucida exaral»; »»" 
expedivi. — nico dlo qvod amo Sogliano A'c,(. d. sc. 1897 p 19 "■ *' 
sed qund post m videbatur forluitum erat. Potest esse aliena line» 1"" 
videtur supra .l. Inti-r L et ft nihil perisse videtur. S\PPL. A4n GRAPHIO SCRIPTA 4608 in tablini anta liextr 
(jiii dicitur stili. N ■ Rvrvs Pescripsi et edidi Bnm. Milth. 189» p. 8 ii.«l; Sogliano Not. d. »<•. 1897 
„. 19 n. 35. — iV. (Popidim) Ru/iisl 4609 infr.i 4608. 
Descripsi. 4610 in peristylii pnriete sinistro, in tei-torio fulvo secundi qiii dicitur 
jtili, longa 0,165. 

Descripsimns; dedi ex apograpbo meo cbaita perlucida exarato. — 
Edidi Riim. Mitth. 1896 p. 76; Sogliaiio .Vo(. d. sc. 1897 p. 19 n. 37. 
XIJI (vcl XVII) K{aL) Fe{bruaria») ol(e)i p(ondo) DCCCXXXX. 

4611 in porticus quae est ante virdariurn coliimna uni<'a, in tectorio 
iilbo; longa 0,05. 

SALVT ATI! 

Descripsi ct edidi RHm. Mitlh. 1898 p. 8 n. 2; salvtatis Sogliano Nol, 
il. .v. 1897 p. 20 n. 38. 4612 in eadem columna; longa 0,055. >^^J] 
Descripsi. — M ASIA Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 20 n. 39. 

4613 in virdarii pariete posteriore, qui tectorio carel, in mortario; 
ionga 0,10. 
Dedi ex apographo nieo cbarta perlucida exarato. 
Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 20 n. 40. 4614-4625 aedibus n. 5. *014 in ostii pariete dextro, in tectorio rudi. 

I^RiJTVS 0,028 

Descripsi. — iiratvs Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 22. 
Iir-a[s]tua; cf. 4641. 

IV s 4615 in tablini anta dextra, a parte tablini, in tectorio rubro quarti 
qui dicitur stili, sed anno p. C. 63 anliquiore; longa 0,11. Descripsi et edidi Hmir Mitth. 1898 p. 23. — Sogliano Not. d. sc. 1897 
p. 23 n. 41. 

M. Piipiiis Ritpliiis, litteris ph nexu .scriptis, [uo Riifiis; cf. nd 4C99. 
— RVNVS Mitth. Sogl. — M. Pupiuni Eufum in his aedibus habitasse 
probabile est. Prope ostium enim scriptum est programma 3537, quo 
ipse aliquem aedilitatis candidalum commeodat; ex ipsius autem pro- 
grammatis, quibus ad duuniviratum commendalur, 3527. 3529. 3534. 
3562 extant in boc ipso huiiis insulae latere orientali, 302 haud longe 
distabat, in insulae VI 14 latere occidentali. Paullo longius distabat 
solum 142, quo aedilis coinniendatur. Habes eum etiam in tabula 
<:erata CIX. 

4616 in peristylii pariete anteriore, exeunti e membro quod tablino a 
d. adiacet a dextra, in tectorio rubro, longa 0,16. // 
Sogliano Not. d. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
sc. 1897 p. 27. 

4617 ibidem in tectorio albo. A M6SSIVS 0,09 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1898 p. 23 n. 2. — es plvs Sogliano 
Not. d. sc. 1897 p. 28 n. 44; sed P, quae extat eodem loco ubi altera s, 
aliena et antiquior est. 

4618 in peristylii pariete dextro, inter portam secundam et tertiam, in 
tectorio nigro. 

a CommaiTONHS o,oo« 
h CoMiw o,on 

C C O M M 0.011' 
d COM 0,012 

Descripai. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 29 n. 45. 47. 48. 

4619 ad d. 4618, inferius. 

LVMB 0,017 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 29 n. 46. 4620 ad d. 4619. 
et inferius ad sin: COJIINTVS „,006 cORINTHVS 0,0« 

Descripsi. — Sogliano Nol. d, sc. 1897 p. 29 n. 46. 49. GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4621 atl sin. 4620. BSI1VH.LY» 

Descripsi et edidi Rovi. MUth. 1898 p. 23 n. 3. — Sogliano A'o(. d. sc. 
1897 p. 29 n. 49. 

BSnvRt Sogl. — Est Beryl[qus, ita scriptum ut primam litteram ultima, 
secundam paenultima etc. sequantur. 4630 ibidem. Descripsi et cdidi Rmn. Miuh. 1898 p. 29 ri. 
1897 p. 31 n. 60. Sogliano A'o(. rf. ,, 4622 in peristylii pariete dextro, inter portam primam et secundam, 
fectorio nigro. 

a CommiLi 

CoivimlLlTONi^vS 

b COMMILITONJ^vS 
C »/M;«AILITONli.vS 

d CoiyimiLi«.NnS voS HOGo 
e CommiLiTOTVs 

Descripsi. — Sogiiano Not. d. sc. 1897 p. 29 u. 50—54. 
e OM et alterum i non vidi. 4623 ibidem. 1897 p. 29 n. 55. — Non vidi. Descripsi. — vilNvs cdidimus ego Rom. Mitlh. 1898 p. 29 n. 2, Sogliano 
Not. d. sc. 1897 p. 31 n. 61. 4632 ibidem. Descripsi. — mvn Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 31 n. Not. d. sc. 1897 p. 31 n. 63. — Ego vidi ma, 4634 ibidem. Descripsi. 4624 in peristylii columna media, ab orientc, in tectorio rubro; longa I 
0,065. T!-Lk?iriy Descripsi. — Ti. [Pjacatm; deest litterae c lineola superior. 
4625 ad d. 4624, longa 0,095. Descripsi et edidi ESm. Mitth. 1898 p. 29 n. 3. 4636 in scalarum, quae 
in tectorio albo. iit in aedium parte posteriore, pariete dextrii IN CITATVS „,, 

LIBE LXXXX ii.ii Descripsi el edidi Rnm. Mitth. 1898 p. 29 n. 4. — Sogliano jVo). rf. .w, 
p. 31 n. 64. 

1 IN ETCATVS Sogl. — Incitatus (gladiator) libe(rtus pugnarum) LXXXX. Descripsi et edidi Riim. Mitlh. 1898 p. 23 n. 3. — Sogliano Not. d. sc. 
1897 p. 23 u. 42. — P. Numieius Hyla. 4637 in cellula quae est sub sicalis, in pariete ingressus, in-tectorio 
rubro. 

CoRNELIAHELE|no ooa 

AMATVP. AB. RVI'0) 0.008 

Descripsi et edidi Rom. Alilth. 1898 p. 29 n. 5. — Sogliano Not. d. »r. 
1897 p. 31 n. 56. 

2 A BRVNO Sogl. — Agiturnc de M. Pupio Riifo? Vide ad 4615. 4626—4638 io aedibus n. 6. 4626 in pila quae extat in membro ex quo in aedium parte posleriore 
scalae adeuntur, ab orienle, in tectorio albo. INVICT 0,01 4638 in triclinii, quod membro ex quo scalae adenntur a dexira adiacel, 
pariele adverso, in leclorio nigro. 

LASTVS 0,07 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1893 p. 257. escripsi. 4627 in scalarum aiila sinislra, in leclorio albo. 

LvciuS 
Descripsi. — Lvcio Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 31 n. 57. 4628 ibidem. COJIINTIA 

GRIN Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 31 n. 58. i»IL I V <, 

Oescripsi. — LEVA .Sogli.iuo Nnt. d. sr. 1897 p. 31 ii. 59. 4639—4644 inter ostia n. fi et n. 7, in tectorio fusco podii aedioni 
n. 7. 8. 

4639 ubi iucipit murus .ledinin ii. 7. 8. 

u.ois spiiNDVSA SPIIR/^TO 'PLV o.oss 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1898 p. 41 u. 4. — Sogliaiio Kol. l "■ 
1897 p. 150 n. 7. 
«PLX Sogl. — In.scriplio non ad lioem perdiicla: plu^rimam sahttm)- 4640 iiifra 46.39 ad siu. 

TITVS 0,024 

Descripsi ci cdidi RSm. Miuh. 1898 p. 41 n. 5. — Sogliano .Vo'- ''• ' 
1897 p. 151 II. ». SVPPL. A4S GRAPHIO SCRIPTA 4041 ail J. 4639, superius. 
l),.«cri|)M <■! .•tlidi »"/«. Miilh. 1898 [1.41 ii. 6. — Sogliano Xol. d. sc. 
18'JV p. 131 n. 9. 

RASVS CVN Sngl., ERASTVS CVN(>.i,», lm,u) ego. Cf. 4614. 4642 3.A d. 4641. 

0,012 mAp.TI/)lI,I „,,.;s 

Desciipsi et iMlidi Riim. Mitth. 1898 p. 41 n. 7. — Sogliano Nol. d. sc. 
1897 p. 151 n. 10. 4643 ad d. 4642. Descripsi et edidi Riim. Alilth. 1898 p. 41 n. 8. — Sogliano Xot. d. 
1897 p. 151 n. II. 4644 infra 4642. ^dljri^/ Descripsi. — felicio es Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 151 n. Vi. — Possis 
etiam legere religio. 4645—4653 inter ostia n. 7 et n. 8, in podii tcclorio fiisco. 
4645 ad d. n. 7. 

A 11 |,,|M 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1807 p. 151 n. 15. 4646 ad d. 4645. CLEMENS Descripsi ct edidi RSm. Millh. 1898 p. 41 n. 9. — Sogliano Not. d. sc. 
1897 p. 151 n. 16. 

4647 infra 4646. Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1898 p. 41 n. 10. — Sogliano Not. d. sc. 
1897 p. 151 n. 16» qui cum 4646 coniungit. 4648 ad sin. n. 8, longa 0,32. 
Dedi ex apograpbo meo charta perhicida exarato. — Non expedivi; s S s ceramnit . 4649 supra 4648, longa 0,045. 
Dedi ex apographo meo charta per- 
lucida exarato. — LVCivs Sogliano 
Not. d. sc. 1897 p. 152 n. 17. — 

S LVVSVS? 4650 ad d. 4649, litteris subtilissimis. i 4652 prope praecedentes, litteris subtilissimis. 

FllLAT LVCI 

Sniiiioni;^ 0,005 I 

Sogliano Not. d. sc. 1897 p, 152 n. 19. — Non vidi. 

Descripsi et edidi Riim. Milth. 1898 p. 41 n. U. — ] Nii- ' 

RONis Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 152 n. 18: mihi tamcn nibil perisse ; 4653—4658 in aedibus n. 7. 8. 

_ _ 4653 in atrii pariele dextro, in tectoiio rubro, longa 0,06. 

4651 infra 4650, lilteris subtilissimis, longa 0,06, 
.^^'/^\luai 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. siipivs iRiis Sogl. 
Not. d. sc. 1897 p. 34 n. 65. — Semidetis? — Seni duro s{at.) suspicalur 
Zangemeister. 4654 infra 4653 ad sin. edi ex apograpbo meo charta perlucida exarato. — carminivcl c-didi j 
«™. Mitih. 1898 p. 41 n. 12. — Carmen luce . . . .? i Descri SIIHIA 0,007 69' GRAPHIO SCRIPTA 4655 iii .itrii pariete posteriore, inter duus portas, in tectorio nibro 
longa 0,18. 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 323; inde ego RSm. Mitth. 189! 
p. 41 n. 1. 4656 in columna dimidiata, qua ia porticu coti 
teotrionem fiDitur, in tectorio gilvo. series ad sep- Descripsi et edidi RSm. Millli. 1898 p. 41 n. 2. — Sogliano iVol. d. 
1897 p. 35 n. 66. 

4657 in porticus columna prima a septentrione, meridiem versus, 
tectorio eilvo. De.scripsi et edidi Rom. Mitth. 1898 p. 41 n. 3. 
1897 p. 35 n. 67. — 1 om. uterque. — Sogliano Not. d. sc. 4658 in cubiculi, quod est in porticus latere meridionali, pariete 
ver.so, ad dexlram, in tectorio albo, longa 0,07. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Non expedivi 
GALEA Sogliano iWol. d. sc. 1897 p. 38 n. 68. 4659—4667 in aedibus n. 9. 

4659 iii ostii muro dextro, ad d. zothecae, in tectorio albo. 

C\VISC\VIS AMAT PJimiAT 1111'/; o.OlS 

Descripsi et edidi Rihn. Millh. 1898 p. 4o n. I. — Sogliaoo Not c 
1897 p. 152 n.20. 

piip.nAT lectio certa; rhpleat Sogl. valiat Mittli. Ex hastis 
sccuntur secunda L esse videtur. ilia Sogl. iii Mittli. In hne ad 
giiiem tectorii albi vix duarum litterarum spatium. 

Cf. 4663 et U73. 1824. 3199. 4091. 4197. 4660 in ostii muro dextro, ad siii. zothecae, in tectorio albo, loDga 0,04. 
SVPPL. Dedi ex apographo meo oharta perlucida exarato. Edidi Rihn Mitth 
1898 p.45 n.2; Sogliano Not. d. ,c. 1897 p. 38 n. 69. - corvsticvs 
uterque. 

Nomen cx Corydon et rusticus conliatum. Verg. Ecl. 2,56; rusticus es 
Cori/don; cf. 1527. tectorio nigro 4661 in ostii pariete dextro, prope atri 

IV K IVLIAS 014 

PRlM(iE . X XX 

I^rJ,si.^edid...„,.M,...898,45o.3.-Soglia„o^.... 4668 in atrii pariete anteriore, iniranti a dextra, in lectorin „;„, 
longa 0,26. ''"■ Soglij Dedi ex apographo meo charta perliicida exa 
1897 p. 39 n. 72. 
PORTA ABl hiatat | pl Sogl. — j)orto(m) ahlinal? 

4663 supra 46G2, litteris subtilissimis. 

0\VlSo^VlS AMAT rnrillA o,ol 

Descripsi et edidi, omisso illRllA, RSm. Miuh. 1898 p. 45 n. 4. _ 

Q.V1S Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 38 n. 71. Po.st uliii 

sequitur nullo intervallo 4664. Cf. 4659. 4664 ad d. 4663. Descripsi. 4665 in atrii pariete adverso, inter duas portas, in teclorio albo, carbone. 

CONTIC\Vlltl6 o,u6 

Descripsi et edidi Bom. Milth. 1898 p. 45 n. 5. - Sogliano Noi ,1 ,c 
1897 p. 39 n. 74. — Verg. Aen. II 1. 

4666 ibidem. .OCVS VACAT Sogliann Nol. d. se. 1897 p. 39 n. 75; iiide ego RSm. Mitlli. 18 
"• 6. — Vidi reliquias incertas. 4667 in atrii pariete anteriore, intranti a sin., in tectorio nigro. 

JIOMANVS SIlCvNDVS o,0» 

Descripsi et edidi RSm. Miltli. 1.S98 p. 45 n. 7. - Sogliano Nol. d. ,r 
1897 p. 39 n. 73. 4668 ad sin. tabernae n. II, in tectorio rubro, carbone scripta io siuiili- 
tudinem navium. 

SVJUUlJ_INA_5 0.U „,.u.b«ml„l. 

S vixminTinaC^ °'°' 
Descripsi et edidi RSm. Miith. 1898 p. 47 ii. 1. — Sogliano Nol. d. ,,t. 
1897 p. 152 n. 23. 24. 4669 ad d. tabernae n. 11, scripta lapide albo in tectorio rubro. 

Tltl^Vj^VS 0,08 

Descripsi et edidi RSm. Milth. 1898 p. 47 n 2. — Sogliano A'o(. d. «f. 
1897 p. 152 n. 26. 

4670 ibidem, scripta eodem modo. 

parva 
Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 152 n. 25. - Non vidi. 4671—4673 in aedibus n. 12. 

4671 in cubiculi, quod ostio a sin. adiacet, pariete sinistro, in tctlori" 
albo leriii qni dicitur stili, male scripta, velut clavo. 

ASC1]1.ICILIS SVNT ,i,oos 

Descripsi et saepius contuli. — Edidi RSm. Milth. 1898 p. 47 n. 3; So- 
gliano Not. d. sc. 1897 p. 270. svm Mitth., non recte. Lectio certa esl. SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 4678 in triclinii, quod est pone atriuni, paricte sinistro, in podii 
t«ctorio rudi. 

Descripsi. — vtiir Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 270. 

4673 io eiusdem triclinii pariete dcxtro, scripta postquam fraclum est 
tectorium. 

FVSCVs d.Htll Kclorlum "■'" 

Desciipsi et edidi Bom. Millh. 1898 p. 48 n. 4. — Sogliano Not. d. tc. 
1897 p. 270. 4674 iu tabernae n. 16 pariele dextro, in podii tectorio rudi. 

FOR (j.U 

Descripsi. — Nibil periit. 4675 ad d. 4674. C O N T I C\ 0.0 Descripsi Verg. Aen. il 1. 4676—4700 in insulae latere occideutali. 
4676 iuter ostia n. 19 et n. 20 in tectorio nigro. 

UNAVII 0,045 

Dfscripsi. — piNAVii Sogliaiio a\oI. d. sc. 1897 p. 155 4677 ad sia. ostii n. 20, in tectorio nigro. 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exaralo. — Edidi Riim. Millli. 
1898 p. .09 n. 4; Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 107 n. 12. 

Veisu 2 Sogliano Horatii nomen agnoscit; quod tamen udmodum 
duliium. Scriptuin est ii, iion H ; spatium inter II et o (quae non certa) 
nimiuni est; lertia littera certa B mihi quidem visa est. Spatiuin inter 
B et 1 litteris at sufficeret. Lineam traiisversam, quae extat supra I, 
quatnque exhibet Sogl., alienam iudicavi. 4678-4681 in aedibus n. 20. 

4678 in atrii pariete adverso, carbone scr 
vesONivs 

LV c JIIO Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1898 [i. 58 i.. 1. — Sogliano Not. d. sc. 
1897 p. 274. 

1 SPERNIVS Sogl. 4679 in atrii pariete sinistro, inter portam primam et secundam, in 'eclorio nigro. Des, cripsi et edidi RSm. Mittl,. 1898 p. 58 n. 2. 1897 p. 274, ;liano Not. d. sc. 4680 in mortario quo puteal fictile in atrii pavimento fixum est. 

SIQVIS ClSRBlifi » All 0,06 

Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1898 p. 57. — Sogliaiio Not. d. sc. 1897 
p. 323. 

Post cis N sex vel septem litterae perierunt. 

4681 io fragmento tectorii rubri tertii qui dicitur stili, reperto in membro 
quod est primum in ntrii latere sinistro. 

PkATOJt O.035 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1898 p. 58 n. 3. — Sogliano Not. d. sc. 
1897 p. 294. — Lectio certa; nihil periit. 4682 ad d. ostii n. 20 in tectorio nigro. 

m . Pii.„ivS 0.01' 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 106 ii. 11. 
M PLiivs Sogl., non recte. — Piliusl 4683 iuter ostia n. 20 et n. 21, in muro aedium n. 21, carbone scripla 
in tecforio rudi. Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 106 n. 4; inde ego Riim. Mitlh. 1898 p. 59 
n. 5. — Vidi reliquias inccrtas. 

4684 supra 4683, carbone. 

so 

Sogliano Not. d. sc. 1897 p. lOC n. 5. — Vidi reliquias incertas. 4685 supra 4684, carbone. 

AvLo 
Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 106 n. 6. - Vidi reliquias incertas. 4686 prope praecedentes. Descripsi et edidi RiJm. Mitth. 1898 p. 59 n. 6. — Sogliano Nol d. 
1897 p. 106 n. 7. 
Q_om. Sogl. Miuh. 4687 ad d. 4686, paullo inferius. 

Oi» FACOA defieil teciorium 0.075 

Descripsi. — Sogliano Not. d. .w. 1897 p. 106 n. 8, omissa ulliu 
dimidiata. 4688 in aedibus n. 21, in faucium pariete sinistro, in podii tectorio rudi 

7 CELejtis o.oi; 
et ad d. : 

1 Q:nim,as „,„,8 

Desciipsi. — Sogliano Noi. d. sc. 1897 p. 273. 

4689 ad d. ostii n. 21; ii alta 0,007. 

Snviij^j 

Dcscripsi el edidi Riim. Milth. 1898 p. 59 n. 7. — Sogliiino Nol. d. sc 
1897 p. 106 n. 3. 

sllviiRi So,!»!.; mihi nihil perisse visum est. GRAPHIO SCKIPTA 4690—4694 in aedibus d. 22. 

4690 in atrii pariete sinistro, carbone scripla in tectnrio rudi; pnn 
C alta est 0,09. 
Dedi ex apogriipho nieo. — Edidi Riim.mih. 1898 p. 55 n. 1; Sogliano 
Not. d. sc. 1897 p. 272. 
2 PRISCES Sogl. — 3 ns et x om. Sogl. — Constas Priscm IJS has X. 4691 in atrii pariele adverso, carbone scripta in teclorio rudi. Descripsi. — 2 roiugi? 4692 ibidem. 

SnCVNDVS u,025 Descripsi et edidi Hiim. Millh. 1898 p. 56 n. 4. — Sogliano Xol. d. sc. 
1897 p. 273. 

4693 in atrii pariete dexlro, scripla lapide rubro in tectorio rudi. 

iLIVS* CONSTAS o.lO 

Dfscripsi et edidi liiim. Millh. 1898 p. 56 u. 2. — Sogliano Not. d. sc. 
1897 p. 273. 
LVIVS Sogl. 4694 in cellae quae atrio a dextra adiacet pariele dextro, scripta lapide 
rubro in tectorio rudi. CON S 0,08 

Descripsi et edidi Rijm. Millh. 1898 p. 56 n. 3. £VPPL. 

4695 intcr ostia n. 23 et n. 24, in mortario muri qui tectorio caret ct 
est aiino p. C. 63 post.-rior. 

NOME SVJl 0.01 

Descripsi et cdidi Riim. Milih. 1898 p. 5 n. 8. — Sogliano i\„t. rf ,j 
1897 p. 18 n. 34. 4696 ibidem, in mortario. 

NICIDI 0.02 

Descripsi et cdidi BSm. Mitlh. 1898 p. 59 n. 9. — Ni\(j\idi. 4697 in aedium n. 1 (Vettiornm) niuro occidentali, in tectoiid ,„iii. 
distat ab angulo in. 20. 

0.03 IVCVNDVS V xxxxxxx „,„, 
A A A I 
Descripsi et edidi RHm. Mitlh. 1898 p. 59 n. 10. — Sogliano Xol. rf. ,c. 
1897 p. 18 n. 32, om. numeris et v. 2. 
Cf. 1376. 1379. 1380. 1385, quae ab liac non longe distant, 

4698 ad d. 4697, inlVa 3572. 

AN ICIITVS AMV 

ALIIXftNDIIR \/nIllIl /gAAA Clll 

Descripsi et edidi RSm. Mitih. 189G p. 95 n. 13. 1898 p. 59 n. 11. _ 
Sogliano Not. d. sr. 1897 p, 18 n. 31. 

1 ANI pro Amv R(hn. Mitih. 1896. — 2 quae secuntur post aliixandiih 
non sunt reliquiae litterarum sed signa sine sensu. 

4699 ad d. 4698; distat ab angiilo m. 13; scripla lapide rubio in 
teclorio rudi. 

IsiDOiivs 

VeJlNA tVTIOLANVS 
CvNNVLIG.G.eTII]l 
C.tT€ Jl 

Descripsi et edidi Riim. Mitlh. 1896 p. 95 n. 12. — Sogliano .\V.(. rf. (r 
1897 p. 18 n. 29. 

4 . . . . ER Sogl, CCTER Mitlh.; repetitae erant ultiraae lilterue versii* 
praecedentis: geter, 

Cf. 1383, quae noii longe distat, Ad vocein graecissantem mnjmlii]gtl^r 
cf. palim 4601 ct Noem 4604. 

4700 ad d. 4699; distat ab angulo m. 7; scripta iapide rnbro in teciorio 
rudi, litteris subtilibus. 

1 S I D O r. V S 0,061 

Descripsi et edidi Riim. Milth. 1896 p. 95 n. 11. — Sogliano Nol.d.ic. 
1897 p. 18 n. 28. 4701 in cellae, qune est ad d. atrii primii, p.iriete dextro. 

SllVIITlVS 0,012 

Descripsi. — Brizio Gioni. d. «c. I p. 92 n. 3, qui cum 4702 coniungit. 4702 infra 4701, alia manu. 

SVCIISSVS 0,016 

Descripsi. - svcosvs Brizio Giorr,. d. sc. I p. 92 n. 3, qui cum 4701 
coMinngit. REG. VII INS. 2. 

4703 infra 4702. 

1'IIklCIO CINIIDVS O.OSS 

Descripsi. — Brizio Giorn. d. sc. I p. 92 n. 1. 4704 infra 4703. 

« LVCINIS 0,03 

Descripsi, — lvcivs Brizio Giorn d. sc. I p, 92 n. ^VPPL. &*» GRAFHIO SCRIPTA BEG. VII INS. 4. 4705 iii "sf" "■ ^^ i''<t^^ delta caccia) poste sinistro, in lapide lofaceo. 4706-4712 in aedibns ii. 2. REG. VII INS. 7. 

4713—4785 in aedibus n. 5. 4706 in cubiculi, quod est in peristylii latere posteriore secundum a 
siri., pariete sinislro. T n o p H I vyvv s • Descripsimus. — Trophi. 4707 in eiusdem cubiculi parlete adverso, louga 0,22. i|JI'/\kKL\' 
Descripsiniiis; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. ■ — De 
Putra (riom. d. sc. II p. 180 n. 2; iiide Zangemeisler Eph. I n. 269. 

pvviiRis De Petra; sed D clare scripta, ila tamen, ut linea verticali 
luldila. invito fortasse scriptore, p iii D litterae formam abiisse possit. 
— Cissoni alapa duobus duueris (pueris? duovirisl) felic(i)ter. 4708 infra 4707. mvcjto Hic Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 180 n. 2. 
Hic 0111. de Petra. 4709 in eiusdem cubiruli pariete dexlro. 

eVCAH.CVS HIC o,08S 

Descripsimus. — De Pelia aiorv. d. sc. 11 p. 180 ii. 3. 

4710 iufni 4709 ad sin. 

NV . G A VIVS ■ PROTH vmlO 0,017 

Descripsimus. — Do Petra Gioni. d. sc. II p. 180 n. 4; inde Scboene 
Kph. I p. 174. 
PROTHlmio De Petia. 

4711 ad sin. 4710 superius. PTtOTHYMIO 0,005 Descripsiiuus. 4712 in exedrae, quae est in peristylii latere posleriore, pariele adverso. 

RIIS MJiIORIIS XXII o.ouS 4713 in peristylii pariete adverso, iuter portam primam et secuiidam 
sin., iii teclorio nigro, litteris subtilibus, alla a 0,065, ti 0,03. Descripsimus; dedi ex apographo raeo charta perlucida exarato. 

Fenestra Cypares alta a terra inter duo hoc est. Lata fenestra htter 
duo hoc est^ i. e. fenestra alta et lata est inter dun (im Lichteii) 
quantum lineola, quae est supra utrinsque iiiscriptionis principium, 
distat a tcrra. 

4714 in exedrae quae est post peristylium anta sinistra, iii tectorio rubro. Descripsimus. — Suc(c)es{syt.s. 

4715 in eiusdem exedrae anta dextra, in tectorio rubro. 

cuesces o.mc 

CISSONIO o,ul 
S A k V T 6 M if.oi 

Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. U p. 227 n. 53; inde Zaoge 
meister Eph. I n. 289. Fiorelli Descr. p. 243. scnpsimus. 4716 ad d. 4715, scripta in similitudinem navis. 

CTieSC€S AtlCHI Imictvc Descripsimus. — De Petrn Giorn. d. sc. II p. 227 n. 54; iLidc Zangemeister 
Eph. I n. 274, nota. Fiorelli Descr. p. 243. GRAPHIO SCRIPTA 5&0 SVPPL 4717 ad d. 4716. cnesces \m-imi o.o Desciipsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 227 n. 55. 

1 A. . AE De Petra. — a[v[]de7 sed prinia littera potest esse R. 4718 in pcrislylii pariete dextrn, ad sin. portae, qua aditur peristylium 
aedium n. 2, in tectorio rubro. 

SVMMISSI O.OOS 

Descripsimus. — De Petra Giorn. d. se. II p. 227 n. 52. 
4719 ad d. 4718. 

TIIISTITVTVS . 0,01'i 
S II yiVOS ■ BO Descripsimus. - De Pelia Gior,,. ,1. sc. U p. 227 n. 51; inde Zang 
meister Eph. I n. 288. 4723 ad d. 4722, eadem manu, longa 0,10. y 


Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida e.iarato _ n 
Pelra Giom. d. sc. II p. 226 n. 50; Zangemeister Eph. I a. 287 ' 

Sttbinio. Ars \ Ars Urbiei ub({)q(ue). 4720 ad d, eiusdem portae. Descripsimus. - De Petra Giorn. d. sc. II p. 226 n. 48; Zangemeisler 
Eph. I n. 285. 4781. ad d. 4720. Descripsimus. SVCC6SVS 0,013 4722 ad d. praecedeniium, alta0.12. 
I 
( 

Des..ipsimus; dedi ex apographo n.eo charla perlucida exaralo. - De 
Fetra G,„™. d. sc. II p. 226 n. 49; Zangemeisler Eph. I „. 286 
Aaoinio nic. 4730-4732 in teclorio rubro. 
4730 inter oricnteui et septenlrionem. 

<:'iv s „,„,3 
Descripsimus. 4724 ad d. praecedentiuni. 

CYP 0,016 

Descripsimus. — Cijpare scribi coeptum; cf. 4713. 4725-4732 in perislylii lateris anlerioris et sinistri'^di^^i,r^,„. 
4725—4729 in tectorio albo. 

4725 ab oriente. 

noMVkVs ooos 

CAWOS 

Descripsinius. 

4726 ad d. 4725, superius. 

CRCSIMVS OU08 

Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 225 n. 26 

4727 infra 4726. " 

SEVBVkl SEVBVklO 0,0,3 

o 

Descripsinius. — De Pelra Gior,, d sc II o ii^ „ 97 9». 7, 

p , , „ ^ "'/'. (I. At. 11 p. z^o n. .ii. z8; Zangeiiieisler 

iJt'""""! o '""■ °' *'""'■ " ^''"- ^''"""^' ^""-^S' ^"T lat. Sprack, 
i«<l, p. 109 et 134, coniecit SmbuUo scriplum esse pro Theubiilio, 
aiiaque id genus memoravit; cf. tamen 4773. 

4728 a septentrione. CHIISe,, ,.SS»NIO SAL 0,002 AEMIklVS 0,003 
HIC Descripsimus. 
4731 ab occidenle. VITAklS 

VITAklS o.OM 
VllDlVS 

Descripsimus. _ De Petra Gic,;,. ,,. sc. II p. 226 n. 29. 
3 viBivs De Petra. SVPPL. 551 GRAPHIO SCRIPTA 4732 n meridie. 

ClSSONIVS 0,005 

DescripsiinBs. — De Petia Giorn. d. sc. II p. 226 n. 35. 

47,33_4737 in lateris sinistri rolumiiu secunda. 

4733 in tectorio albo, ab occidenie. 

QVO • QVO • V 0,06 

De.cripsimus. — De Pctra Giorn. d. sc. II p. 225 n. 25. 

4734 iii lectorio albo, a meridie, scripta lapide fusco. 

caesces a.w 

HIC SITVS \ 0,02 

nescripsinius. 4735—4737 in tectorio rubro. 
4735 a seplentrione, 

Drsiripsimus. CHORVS 0.007 4736 a nieridie. I)('scripsin 4737 supra 4735, liiteris siibtilissimis. 

Descripsimiis; dedi ex apographo Zaugenieisteri. 

Saturninae Vitalio va{lere)'i | suilimea — Suilimea est Aemilitts 

inverse scriptum. 

4738—4741 in lateris sinislri et posterioris columna angulari, in tectorio 

rubro. 

4738 a iiieridie. 

cjiesces 
Descripsimus. — De Petra Giom. ^. sc. II p. 225 n. 23. 

4739 iiifia 4738 ad dextraro, 

MAKPeiNA 
POYI 

Descripsimus. — De Petra Gioni. il. sc. II p. 225 ii. 24. 
MAicic lAA I POY De Pctra. — 2 nihil periit. 

4740 infra 4739 ad sinistram. 

Dcscripsimus; dedi ex apographo nieo charta perlucida exarato. — No 
e»pedivi. 

4'4I inter septentrionem et occidentein, 

SVILIM^ lA 

cscnpsi. — Aemilius inverse scriptuni; cf. 4737. 
IV S 4742 — 4751 iii lateris posterioris columna secunda a sinistra.^ 
4142—4745 in tectorio albo. 
4742 ab oriente. alla 0,025. 


De.scripsimus; dedi ex apographo meo. — CRiisciis spatalio De Petra 
Giorn. d. sc. II p. 225 n. 19; inde Zangemeister Eph. I n, 276, 
Cresces Spatalo sal. 4743 ad d, 4742, 
CCXXVII 0,008 
XXXIIS 
Descripsimus. 
4744 ab occidente. 
CJ16SC6S 0,0» 
Descripsinius, — De Petra Giorn. d. sc. II p. 225 n 


20. 


4745 ad d. 4744. 
COMICVS 0,01 
HAC 
Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p, 225 n 


21. 4746—4751 in tectorio rubro. 
4746 infra 4744. 

Descripsimus. CJl€SC€S 0,085 4747 infra praecedentes. 
x/v/j/x>\Avr/(^ Descripsimus; dedi ex Zangemeisteri apographo, cum quo meum fere 
congruit, — Non expedivimus. 4748 ad d. 4747, ^;i>j Mo I' A u vj'^^; ij ^i !)I^\n/ A ^o (,0C Descripsimus; dedi ex Zangeraeisteri apograpbo, cum quo meum fere 
congiuit. 

Q. Com{t)lio Fa nidio Quarto cos. CoDSuIes ignoti. 

70 GRAPfflO SCRIPTA . SVPPL 4749 supra 4748 ad dextram. DOmVS • IIST 4750 ad d. 4749, loDga 0,09. Descripsii 4751 supra 4750. 

WWQVI „„, 

Descripsimus. — nvm qvi De Petra ffiorn. d. sc, II p. 22-') n. 22. 

4752—4756 in lateris posterioris columna tertia a sinistra. 

4752—4755 in tectorio albo. 

4752 ab oriente. 

Cjl€SC6S Coj^SllJlVIS o.OM 
VNIVIIJISIS SAk 

Desoripsimus. - De Petra fflon,. d. sc. II p. 225 n. 14; Zangemeiste 
Eph. I n. 272. 
2 FALc De Petra. 4753 ab occidente, alta 0,045. Descnpsimus; dedi ex apographo raeo cbarta perlucida exarato - De 
Petra Giom. d. ac.ll p. 225 n. 15; Zangemeister Eph. I n. 273. 

2 svccEsso, o corr. ex n; svccessorI De Petra. - 3 salvs De Petra; 
SAL Zangemeister. — Aephebus Succesm palri suo salut(em). 

4754 a d. 4753. SVCCIISSA 
AVGVSTIAN* Descripsimus. — De Petra Gk 
2 AVGVSTILLA De Petra. . d. sc. 11 p. 225 n. 16. 4760 infra 4759. 4755 ad d. 4454, scripta in similitudinem navis, longa 07 
Descripsimus; dedi ex apograplio meo charta perlucida exaralo _ r, 
Petra Oiorn. d. sc. II p. 225 n. 17; Zangemeister Eph. I „. 274. ' 

Cresces architectus. 4756 in tectorio rubro, inter occidentem et meridiem; longa 009 Descripsimus; dedi ejt apographo meo charta perlucida cxarato 

HABIAT ex HABllT correctum. habiit clymiina, om. o.. De P t 
Giorn. d. sc. II p. 225 n. 18; Q_- habiat clymiinii Zangemeister Epb I 
n.275, qui interpretatur: Q(,uintus) hab(e)at Clymene{n). Intellegas potius: 
habeal Clymene scil. pballum. *'57— 4761 in lateris posterioris et dextri columna anguli 

albo. Cf. Alphabeta. 
4757 inter orientem et septentrionem. 

AJIMA VIJl 0,01 

Descripsimus. — De Pelra Gioni.- d. sc. II p. 225 n. 7; indc 
meister Eph. I n. 270; Fiorelli Gli scavi di Pompei p. 103. 
Arma vir(umque) Verg. Aen. I 1. lectorio 4758 infra 4757. 

F€STINAilkIT€J\ o,007 

Descripsimus. - De Petra Giom. d. sc. II p. 225 n. 8; ZaDgemeister 
Eph. I n. 271. 4759 inter septentrionem et occidentem. 

Vlill 0.008 

viivLLvs 0.005 

VlilVJIII 0,003 

Descripsimus. - De Petra Giorn. d. sc. II p. 225 n. 9-11. Descripsimus. - nvnp,„dotii, om. c, De Petra Giorn.d.sc. II p 225 n 12 
Fuit Nmpodote. 4761 ad d. 4759. 

C\VIS C\V1S SVIS 0,003 

Descripsimus. — De Petra Giorn.d.sc. p. 225 n. 13 4762-4769 in lateris dextri columna tertia. 
4762—4768 in tectorio albo. 
4762 ab oriente. 4763 ad d. 4762. ^ 

S6XTVS 0.022 

Descripsiaius, — De Petra Giom. d. sc. II p. 226 n. 42. 4764 infra 4763, longa 0,035. 


Descripsimus. SVLL 
SVL Descripsimus; dedi ex apograpbo meo charta perlucida exaraio. - D» 
Petra Giorn. d. sc. II p. 226 n. 43; Zangemeisler Eph. I n. 280. 

1 P«RAM De Pelia; perarL Zaiigemeister; sane ullima litlcra poti"» 
L esse Yidelur; quin tamen i voluerit scriptor, vix dubilari -pol»*'- 

Perari /ur es. SVPPL. GRAPHIO SCRIPTA 4765 ad d. 4764, longa 0,0 K f ^V* ^'^ ^ Descripsimus; 

] J ^ grapho meo ch dedi ex apo- 
grapho meo charta perlucida 
exarato. — De Petra Giom. 
d.sc. 11 p. 226n.44; Zangc- 
meisler Eph. I n. 281. 
2 ARDA . n €S De Petra. — Aephehe ardalio e$. — ardalio pro ardetio 
hic primum occurrit. 4766 ad d. 4765, superius. 

Descripsimus. - 
Epb. I n. 282. ClSSONIO SAL O.OU 

Descripsimus. — De Petta Gion. d. »c. II p. 226 n. 4.5; 4767 infra 4766, alta 0,06. 


Descripsimus ; dedi ex apo- 
grapho meo cbarta perlucida 
exarato. — De Petra Giom. 
d. sc. II p. 225 n. 46; Zange- 
meister Eph. I n. 283. 

1 FVMiALVS Dc Petra, FVmiOLVs Zang. — 3 psicario De Petra; a si- 
PARIO ZiiDg. — 4 FiiciiTivs De Petra, riiciiptvs Zang. 

Fwuiolus cum archimimo^ a sipario, Beceptas. 

4768 infra 4767, alta 0,08. ' M/^^ 7 


T, ^ 

Descripsimus; dedi ex apo- 
grapho meo charta perlucida 
exarato. — De Petra Giorrt. 
d. sc.n p. 225 n.47; Zange- 
roeisterEph.I n.284; Fiorelli 
Descr. p. 242. 

1 CROMii Zang., sed linea 

illa potius est c errore scribi 

coepta. — 3 cantias De Petra, pannosi Zang. Fior., 4 acia De Petra, 

ACLA>'« Zang., agla.. Fior. Post a, ubi nunc tectorium prorsus cor- 

rosum esl, vix uui litterae spatium sufficit. 

Crome cum not;erca, tTes pannosi, pater cum Agla[e?]. 

4769 in tectorio rubro, infra 4764. 

\;VCIVS 0,01 ' 

Descripsimus. — [L]ucius. *''*— 4772 in lateris dextri columna secunda. 
«70. 4771 in tectorio albo. 

4770 inter meridiem et orientem. 

SVJLE JIVFI STA 0,008 

Descripsimus. — SORS rvfi stat De Petra Giom. d. sc. II p. 226 n. 40. 

4771 inter orientem et septentrionem. 

IDIBVS 0,009 

I^iscripsinius. — idikvs De Petra Giom. d. sc. H p. 226 n. 41. 4772 in tectorio rubro, inter orientem et septentrionem. 

SHOMNHCTOC 0,001 

Descripsimus. 

4773—4774 in lateris anterioris et dextri" columna angulari. 

4773 in lectorio albo, a septentrione. 

EVBVLIO 0,013 

Descripsimus. - De Petra Giorn. d. sc. II p. 226 n. 39. — Cf. 4727. 4774 tectorio rubro, a septentrione.' 

PHOIlivS 0,0 Descrips: 4775 - 4778 in lateris anterioris columna secunda a dextra, in tectorio 

albo. 
4775 ab oriente. 

HIIRMIAS 0,01 

epmiAC 
De Petia Giorn. d. sc. II p. 226 n. 35: Descripsimus. 4776 ad d. 4775, superius, longa 0,0335. Descripsimus. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 226 n. 36; inde Zang 
meister Eph. I n. 279. — Ladicula fur est. 

4777 infra 4776, longa 0,10. Descripsimus. — De Petra Giom. d. sc. II p. 226 n. 37. 

2 lOTAZiLivs, om. quae secuntur, De Petra. — Confirminus \ L. Otaci- 
Uus moritur. 

4778 infra 4777, alta 0,04. 
' ("y^/^ 'J ^ Descripsimus. -^ De Petra Giorn. d. sc.U 
p. 226 n. 38. 
f/> / vV '('(^T^ * SALVTAT De Petra. Cresces Hispano salutem. 4779 — 4785 in lateris anterioris columna lertia a dextra. 
4779—4784 in tectorio albo. 
4779 inter meridiem et orientem. 

ROMANVS 0,01 

Descripsimus. — romanis De Petra Oiom. d. sc. II p. 226 n. 31. 4780 ad d. 4779. Descripsii BOS 0.031 

De Petra Gion. d. sc. II p. 226 n. 32. 4781 infra 4780. Descripsimus. — 'T^uvjtts';? YMHTOC 0,012 70» GRAPHIO SCRIPTA SVPpi, 4782 ad d. praecedentii)m. 

SIICVNDVS (1,01 

Descripsimus. — De Petrn Oiont. d. sc. II p. 226 n. 33. 

4783 ab oocidente, lilteris minimis, eadem manu qua 4776. 

cnilSCIIS ■ HAVII • ANIMA 0,003 
DVLCIS • IIT.SVAVIS 

Descripsimus. — De Pelra Ororn. d. sc. U p. 226 n. 34; inde 
meister Eph. I n. 278; Fiorelli Detcr. p. 242. 4784 iofra 4783. 

Descripsimus. — Plo(ce); cf. Vl&b. 4785 infra 4784, in tectorio rubro. 

CkOCIl 0.01 

Descripsiniius. 4786 ili ,iedibus n. 16, in zotheca quae est iu peristi-lii parielp si,|j,, 

Descripsi. — propi(i.o.) Fiorelli Denrr. p. 247, inali-. Sunt litte,.,,,, 
lincae sine significatu. 

4787 ad d. ostii n. 19 in labella ansata alta 0,08, .nuliiiuitua era«a 

R A R V S ,,h,llu, 
I DAL IV S 

Descripsimus. 

4788 ad d. 4787, adinodum detrila. 

FAuSTE POLLIANVJVl RIIPORTA. EXILIO 1W/////CVS EVM ROC////:/ 

Dcsirip.simus. — Edidi Bull. Insl. 1875 p. 192. 
RiiKPORTA. BulL; sed illnd ji alienum et anliquius esse videtiir. 4789—4798 in pronao teropli lovis, 
ad d. portac, in tectorio albo, inter 
gladialorum figuras et arma gladia- 
toria. Omisi quae legi nequibant. 

4789 prope portam. 

I^OtlTVN ATNfWK o.Ols 

Descripsi. 

4790 prope 4789. REG. VII INS. 8 (Forum). 

4794 prope aiigulnm dextruni, alta 0,i8. 

r I '// >'/ 4J Pa(mm)iaru.<? <_■{. 4791. 4791 intra 4790. PAMIAJLVS Descripsi. — Cf. 4790. 4792 ad d. praecedentiun SIICVNDIO Cll ( Mi f/ 


A^ U"''>^/^ ORT'' Descripsi. 4793 infra 4792. 

Pp-OCVkkVS ,i, 

Descripsi. — jl ex c correcli p 


-I c y >-' ' , ^ ( i/-tt'/v/yK SIII CVi; DIO- SIIISVDVi 
V DVXIT 
VA WINCA i O M O 

C MB ID A B SIT.FORTV 
NATVS- TI A[IIIISLI»/IS 
M D I O D 

O R V S 
fllTVS VICTOJLVIC 
IISTIC XXIII 1 Al |II III 

«li"ll«ioi SIIIII p(rij')NIVS S 

VIC VRAI. III Dcdi ex apographo meo cliarta pcrUicida rato; pleraqii xpedi^ SVPPL GRAPHIO SCRIPTA 4795 hifra gladiatorem n. 4794, longa 0,5 Mul(ilfkf}}i{)Uiy Dedi e\ apogiapho nieo charla perlucida exarato. — latacus cum Nicephom lm(il). 
4796 iiifra 4795, longa 0,115. JM(V 
Dedi ex apograplio ineo. 
lataeux. 4797 iiifra 479G. \pn.iLis Descrips 4798 ad sin. 4797 v. 1, longa 0,075. 

"i-r ^ 

Dedi ex apograplio meo charta perlucida exarato. — Pictt 
pinlusl fmlusf — N ex T correcta. 

4799 in eiusdem templi cellae pariete anteriore, intranti 
dextra; c alta est 0,1. 
Dfdi ex apographo nieo. — Cohso. REG. VII INS. 9 VEL 13. 

4800 righl hand of Chakid cominff from Thealres, i. e. in viculo q. d. Euniachiae. 

Hl AR\5 5APINA 

■Wiinfswiirlli in schedis 1 fol. lOv. — Hilariis Sabinu, 4801-4810 iii aedihus n. 2. REG. VII INS. 15. 

, 4805 infra 4804. 4801 in fauciuui et atiii anla anguiari sinistra, a parte atiii, in tectoric 
albo, longa 0,22. 
Dcscripsinius; dedi ex apographo meo charla perlucida exaralo. Noii 
•■xpedivi. 480« iiilra 4801, longa 0,065. Descripsimus. — [IS]ros va{le). Descripsimus. 4806 in cellae, quae ostio a d. adiacet pariete orientali. 

CAXVIIl 0,0« 

Descripsinius. 

4807 in signis viii praecedentis et ad d. 

VIIII K 4VGV5 

Descripsimus. 

4808 in tablini pariete sinistro, ih podii tectorio rubro. 

SVRVS 

Descripsimus. 4803 iii hiiiciuni et atrii aiitii augulari dextra, a parte atrii, in tectorio eVHODVa 0.08 Uescr 4804. 4805 in atrii et alae siiiislrae anla angulari, a parle atri 

i«t>,ii„ albo. Cf. Alphabeta. 
4804 

NIKOCTPATOC 0.007 

m€NeCTPATOC 0,009 
CT6<)>ANOC 0,008 

"'■scripsimus. — T'ia iiomiua Iribiis manibu.s scripla. 4809 ad d. 4808, superins, litteris allis fere 0,913. 

Descripsimus; dedi ex apograplio meo. Noii expeJivi. 

4810 in andronis quo ad bnlueum itur pariete seplentrionali, in tectorio 
rubrn. HYLA M.OIS Descripsimus. GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 48tl in aedium n. 3 triclinii, quod est ad d. virdarii, pariete dextro, : 4821 ad d. 4820, infei tectorio nign TRICI'MODIVS XXX 0,015 flPHRAS AV isimus. — 1 trici pro tritici. — mod corr. ex xxxiix. — 3 amph{o)ras. 
Ad sin. huius eadem manu scriptum est mooios vel modivs; quinta 
littera non satis clara est. 

4812-4817 ad sin. ostii n. 6. 

4812 in podii rubri margine viiidi. • 

1'IDIIHIS NOAIS DIXIIT o,018 

Descripsimus. — In nobts errore a pro b scripta. 

4813 infra 4812. 

PLVjllMA 0.05 

Descripsimus. 

4814 inler praecedentis v et i. 

chelys NERONI l*" II L o.007 

Descripsimus. — Neroni fel(iciter). 4815 infra praecedentei 
Descripsimus. rvTVTOR 4816 ad d. 4813. 

CHp.YSeil.OS CVW SVCC6SSO HIC TERNA FVTVIMVS 

Descripsimus. 4817 infra praecedentis extrema. Descripsimus. Descripsii 4822 ad d. 4820, longa 0,10. ^P^VT^N/U \^^-j yK/^K ^'y V/ Descripsimus; dedi ex apographo meo cbarta perlucida exaralo 
Ned(ti)mus luHianus) XV. 4623 ad d. 4822. Descripsimus. ROIWANVS 0,0 4824 infra 4823. Descripsin FELIX ■ CVm MVSICO 4825 infra 4824. 
Descripsimus. XANTHVS 0,012 4826 infra 4825 ad Descripsii C\VID MIH| CVM 0,» 4818 in tabernae n. 6 pariete dextro. AVCTVS . C\V1NTI0 f,ll. I> J( 
H IC FVTVIT Descripsimus. — 2 fvtvit non satis clare scriptum, sed mihi certuin 4819—4827 in aedibus n. 7. 

4819 in ostii pariete dextro, longa 0,03. 
Descripsimus; dedi ex Zangemeisteri apographo. — Cad{i) 1JXL1 

quae a muro prominet, 4820-4827 in atrii mnro adverso, ad d. antae 
in tectorio rubro. 4820 prope antam. 

siciNlvs tenems o.oo; 
Descripsimns. - Sexta littera potest esse E; paenultima i certa. 4827 infra 4826 ad sin., lineis alienis obscurata, longa 0,045. 

cervHs. cnins tergo eliud mnlmal (canlgl) 
inalatit Foat eum aliud aDJmal 

Descripsinius; dedi cx Zangemeisteri apographo. — Mascamo m{U)1 4828—4835 in aedium n. 8 atrii pariete anteriore, intranti a m I 
prope angulum oslii, in tectoiio albo. DIOMEDES Descripsimus. 4829 infra 4828. 

HERACLA VA 0,009 

Descripsimus. — Cf. 1235, quae eadem manu scripta essc videtor. 

4830 infra 4829. 

oEOLE VA 0,025 

Descripsimus. — Initio non plus quam una littera perisse potesl. 4831 infia 4830. C\VI SCRIPSIT SYRVS NIICiyA SVPPL. S&7 GRAPHIO SCRIPTA 4832 infra 4831, longa 0,27. vAA/> vjTA^V/^a^''-''^^'^'^» '^ci v0^iy'"*^lAA^;;'^^ j Dcscripsimus; liedi ex apograplio meo clmrta porlucida cxarato. — [A]nua virumque cano Troia(e) qui primiis ab oris. Vcrg. Aen. I 1. 
4833 iofra 4832, longa 0,26. 

Dcscripsimus; dedi ex apographo meo cliarta perlucida exarato. — iVy(m);)(/i)e Crispini anc(^il)la ne(q)uis{st)ma? Cf. 4831. /\A^ 4834 ad d. 4832, prope portam triclinii. 

CRISPINVS 0.0 

Descripsimus. 4835 infru 4833. Descripsimne. TITVS 

Crispi n vs 4836 in insulae latere septentrionali, prope anguluiii orientalem, ad d. 
1662. 

VIINAIIRIA 0,06 

Deacripsimus. — Cf. 1642, quae ab bac non multum distat. 4837 in aedibus n. 1 1, ei qui exit ex androne, quo ; 
aditur, a dcxtra, in tcctorio rubro. IDVS ACH1L6S Descripsimus. Descripsimus. pars posterior 4838 inter ostia n. 11 et n. 12, in tcctorio rudi. 

SIICVNDVS o.OSS 
SODALIBVS 
SAL 4839 infia 4838. ^nJ^r^ ^(^') }^C:(\jsp k^/^^or %^^-T c^i Y ^ ho^csH 1} h^\~T^)r 

U8; dedi ex Zangeraeisteri apographo chnrta perlucida exarato. — Edidi Bull. Inst. 1874 p. 90; inde Fiorelli Descr. p. 312. 
1 KIPI* Bull. Fior. — 2 ultimam c abstulit sigiuim alienum. — 'AfjiJpifji.ni EyiiniVS»] af/iovi»; Tiis Ei^ia? xufi»! in' iya,9ii, ^; i afiO/uo; a>.'e rov 
ntti.aO ivfiHTO^. 
De E/ivijVSi) h' ct^iiSui cf. 4189; scriptor noster minus proprie his vocibus usus est. — De numero quo nomen indicatur, computatis scilicet 
qui oominis litteris significantur, cf 12* (Add. p. 460) et 4861. 4840-4855 in aedibus n. 12. 

4840 in ostii pariete sinistro. 

IvnIvS 0,12-0,215 

Descripsimus. — d.ivnivs Acta 25 lul. 1872, Giorn. d. sc. II p. 429; sed 
quae d videbantur reliquiae sunt alius inscriptionis. — Cf. 4846. 4848. 4850. 

4841 ad sin. 4840. 
Descripsimus. V€H.£CVNDVS 4842 in ostii pariete dextro, in tectorio nigro. 

OR|nTV 0,015 

Uescnpsimus, 4843 in atrii columna quae est inter septentrionem et occidentem, a 
ineridie, in tectorio rubro. 

nPOKAOC 0,005 

MAPKOC 
AOYKIOC 
lOYCCTINOC f^escripsimus. 4844 in atrii columna quae cst inter meridiem et occidentem, a meridit 
in tectorio albo. LATimiVS Descripsimus. 4845 infra 4844, fortasse eadem manu. 

C • F MARS- I I PSI • A 0,015 Descripsimus. 4846 in eadcm colu 
Descripsimus. tectorio albo. 

M-IVNI 0,005 4847 infra 4846, longa 0,055. 'U//i/V\i\Ri'iu^f/ Descripsimus; dedi ex apographo, meo charta perlucida exarato. 

ASfiRlllIAMIIRlI DOCILI? GRAPHIO SCRIPTA 4848 ad d. praecedentium, loiiga 0,07. 558 SVPii. \^<lbU\i^\j^^lj\^^- Descripsimus; dedi es apogr.iplio meo charta perlocida exarato. - .V. 
lunius 4849 in eiusdera columnae tectorio rnbro, Inter meridiem et oneotem. CEMINIL\ 
DCCCCC Descripsimus. i ultima inde a N parum clare scripta sunt. — 2 DCCCCC? 

4850 in atrii columna quae est inter meridiem et orientem, a meridie, 
iti tectorio albo. 

M • IVNIVS 0,01 4851 in eiusdem columnae tectorio rubro, a septentrione. 

W/j W m "M VS OPTATVS 0.01 Descripsimus. 4852 in atrii columna quae est inter septentrioneui et orientem, 
tectorio albo, inter meridiem et orientem. M ■ IVNIVS Descripsimas. riete sinistro, in tectorio rudi, longa 0,075. 
Oiii Descripsimus; dedi ex apographo nieo charta perlucida exarato. — 
Domus I domus Lupercus. 

In eodem pariete fere medio legltur DOlni, litteris altis 0,005. 

4854 in eodem pariete, prope finem, longa 0,055. \ Descripsimus; dedi ex apograplio meo. — Optat[K 4855 in eiusdem andronis pariete dextro, exadversus 4853 et eadem 
nianii, iitteris subtilibus sed claris. D o Iui V s 

CO Im VNIBVS 
C V Illl C\VI DA Illl Descripsii 4856—4860 iiiter ostia n. 12 et n. 13, in tectorio rudi. Cf. Alpha\,e, 
4856 Descripsimus. 4857 ad d. 4856. NONIOO CJl€5CE]M/j/« o.U Descripsimus. — Liltera N subscripta intrat in litterae o partem 
feriorem. — Incertum aii Nanioo et Crescen . . . eadem manu. 4858 ad d. 4857. Descripsimus. AMeTHYSTHVS g|c 

NEC SINE SVA VALGNTINA 4859 ad d. 4858, ad sin. ostii n. 13, litteris altis fere 0,06, liiieis .ilieni» 
obscurata, longa 0,103. 

Descripsimus'; dedi ex' Zangemeisteri apograpbo. 

1 Optate 1 cf. 4854. — 2 'Khuiw^J — 3 [ Var\enlmal cf. 

4860 a in 4859 v. 1, inter litteram primam et secundam. 

cjiesceNS o,oo7 
/; iii 4859 V. I, inter litteras iiide a sexta. 

CJ1.6SC€NS 0,01 

(• supra ultimas litteras 4859 v. 1. 

CJinSCIINS HIC O.M cRiiSCIlK 0.0. REG. VII INS. OCCIDENTALIS. 

4861 in atrii n. 10 pariete sinistro, in tectorio nigro. 

(j)IAUJ HC &piQmoc 4)Me 

Descripsimus. - Edidi Bull. h„. 1874 p. 90; inde Fiorelli Descr. p. 441. - 4„Xo5 ^, if^S^U ^f^^ (545). Cf. 4839. SVPPL, 559 GRAPHIO SCRIPTA 4862 in aedium n. 12 cubiculo, quod aDdrotii, quo ad iDferiores aedium 
parles descenditiir, a siii. adiacet, in parielis sinistri teclorio albo, 
terrom; aita 0,08. prope [T i/\vr/v /v\f Descripsimus; mox decidit; 
dedi e\ apogrnpho meo, quod 
e Zangemeisteri correxi. 

4 PRETHRI dedi ex Zange- 
meisleri apographo; ego de- 
scripserain plethri; ceterorum 
leclio cerla, — lierulius felalor 
it («if) Mames el Prethri. 

Et mammee (pro mammae) el 
lilectri (i. e. mentulae) voluisse 
scriptorem suspicatur Momm- 
sen. Sane nXyjxTpov hoc sensu 
diclum esse non certum est: 
vide lacobs ad Ach. Tat. p.963. 4863 in eo insulae fronte, quo insulae 6 latus meridionate 
versus continualur, ad siu. ostii secundi ab angulo orientali. occideiilem 
loDga 0,32. 7) e (fff/S v_,r( Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida 
Amaranthus Clappo 8al{ulem) societas utique. REG. VIII INS. 1 (BASILICA). 4864 infra 1774. Hvirii 


Bis dedi e duobiis apograpbls quae extant in 
schedis Wordswortbii, qui supra eam caput 
galeatum delineatum fuisse testatur. — QVi PV- 
DiiN Tiiiui LOQVi thjtveaT Massmann § 145, 
quod Garrucci interpretatur: qui pndentem loqui 
postulat. 4865 B(asilica) on enter at r{iuh)t outs(ide) 

WORDSW. 

lA\li5r/\;-'eK Dedi ex apographo Wordsworthii, 
11 V., qui addit: scratched out by Reliquias vidit Zangemeister vol. IV 1774: pvdiinti (vel pvdiintii)-c S (vel t). 4866 kft side of B(asilica) at end. wordsw. Vrjv[ci\[\^^ lV\(i\\-ALuj 

Dedi ex apographo Wordsworthii, sched. 1 fol. 14 v.; aliud apographo 
qiiod cum hoc fere congruit, extat III foi. 28 r. — Armavi centum nui 
m[os . . .] . . . .poss . . . ut suscipiam (?) nihil aliis. 4867 hft side of B{asillca) at end. wordsw. L/Vl \TA^ rJVNoXNi l-l (^i»J\r^ /^M^vj/lCuvTY Dedi ex apographo Wordsworthii, sched. I fol. 14 v.; aliud apographo 
quod cum hoc fere congruit, e.itat III fol. 28 r. 4868 in aedibus n. 14 — 16, in scalarum quibus 
ad inferiorem aedium parteni descenditur pa- 

riete sinistro, in tectorio albo. 

VIaBiaNVS 0.015 Descripsi. — Via[pp)ianus? — Prima i potest 
esse c. 

*969 ad d. 4868. INTEROS 0,016 Descripsi. IV, s. REG. VIII INS. 2. 

4870-4883 in aedibus n. 20. 

4870 iii andronis | formae Rojn. Mitth. 1890 tab. V, 2 pariete occideiitali, in tcctorio nigro. 

SIIVIIRVS • V 0,012 

Q. PTRONIVS . m 0,006 LIB XXXXXV 0,008 

OTAVS XXXIIII o,OOS gluHntor (|ui •IteroDi 

gUrilator fugieus illum persequituf 

Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1890 p. 32. — Sogliano Not. d. sc. 1893 p. 42, o. b. 

OTAVS XXXIII Mitth. 

Q. P(e)trouius 0(c)ta{v)us (pugnarum) XXXIIIl, m(prtuus). Severus lib{ertus pugnarum) 
XXXXXV, v{icit). 

Libertus (Pelron. 45), non liberatus intellegendum esse egregie demonstravit P. I. Meier, De gladia-- 
lura Romana p. 48 nota 2. LIB liabes vol. IV n. 538 (bis). 1421. 1422. 2508,6; LIBR 1474; 
LIBER 2387. Cf vol. V n. 4511 cuni uota Mommseni; VI 10180. 10194 cum nota Huelseni. 
10196. 10203 

71 GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4871 in andronis qui cst in aeilium parte inferiore, i in 
Millli. 1890 lab. V2, pariete meridionali, in lectorio nigrc 

Destripsi et odidi RSm. Millli. IH90 p. 138 n. 1. — Sogliani 
1893 p. 42 n. 4. — Va(le). 4812 bA d. 4871. Descripsi et edidi RSm. Mitlli. 1890 p. 138 n. 2. — Sogliami Xot. rf. 
1893 p. 42 n. b. 4873 ud d. 4872. 6nA(J>POAITOC Descripsi et edidi RSm. .Millli. 1890 p. 138 n. 3. — Soglii 
1893 p. 42 n. 6. 4874 in pariete sinistro portae quae est in andronis, de quo ad 4871 
latere septentrionali piinia ab oriente, in tectorio albo, Innga 0,24. ^^A\ia-))AU\\C\TV^^ \\/V\i Dedi ex apographo raeo charta perlucida exarato. — Edidi RSm. Millh. 
1890 p. 139 n. 5; Sogliano Not. d. sc. 1893 p. 42 n. 1. 

1 vu Sogl. — 2 BALiATOR II ST Sogl. — Vil. Vilatio haliat {vakatl). 
Car est. Musicus. 
4875 ad sin. 4874, inferius. 

VlCTOJl V/J 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1890 p. 139 n. 6. — Victor va{h). 

4876 ia androois, de quo ad 4871, pariete septentrionali, prope angnlum 
occidentalem, in tectorio nigro, longa 0,34. 

J\llGVkO l'llklCITIlH ■ C\V1A • VllHC^i IIST |,r,jll„! 

Hiia 

IXIICV 

Descripsi et e.didi RSm. Miuli. 1890 p. 139 n. 7. — Sogliano Not. d. sc. 
1893 p. 42 u. 3. 

4877 supra 4876; litterae C altae sunt 0,07 et 0,06. 5a: ^X// 4878 in eiusdeni andronia pariete meridionali, ex adverso 4876. 

A"i. li.Ot 

Descripsi. 

4879 ad sin. 4878, a qua distal fere 2,70, lapide, ul videtur, «crinia 

CASTOJl u.un 

Desoripsi ct edidi RSm. Mittli. 1890 p. 138 n. 4. 4880 in andronis, qu 
pariele nccidentali. Descripsi. publica (n. 18) ad balneura descendiiu. 488t in aedium partis inferioris cnbiculo 
tab. V 2, in lectorin albo. forma Ram. Miiih. Doscripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1893 p. 40. — Denarim I a^Hm) X 

4883 in aedium partis inferioris membro i^ in forma RS711. Millh. 1890 
tab. V 2. in parietis septentiionalis tectorio nigro. 
a LVC^i 

h ad d. «. 

LVCANICA llll 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1893 p. 43 n. 1. 
4883 in eiusdem membri pariete orientali. 

XNAXIIIDIIII UU23 Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1 893 p. 43 n. 3. — Secundum signum 
num M an N fuerit, incertum. adiacet. pariete dextro, 4884 in cubiculi, qnod tabernae n. 24 
tectorio albo. 

S ^ELLISSIMV 
/ufTVEJlVNT 

Descripsimus. — Sogliano Nol. il. sc. 1889 p. 115- 
2 bellissimu^m) pro bellissime. 

4885 in aedium n. 26 parte infei-iore, inter membrum secundum et 
terlium a scnlis, litteris altis 0,01. 
/\N\ILV/ 

Deacripsi. — mulmu, mulvi. Bis mulvius scriptura esse affirmat Sogliaiio 
Not. d. sc. 1888 p. 513; inde Niccolini IV Nuori scaci p. 22. 4886 ad d. 4885. Dedi ex apographo mea - c.irt Sogliano Nol. d. sc. 1893 p. 42 n. 2. ' Descripsi. - Sogliano Not. d 
- Estne ComOcuerc), Verg. Aen. II 1, b,s scnbi coepturay I 3 „„,, ^^^-^,^ J^ I p. 513. Lectio certa, nisi quod SVPPL. ASl GRAPHIO SCRIPTA 4881 iii iiedium ii. 28 menibri quod ostio a d. adiacet paiicio 
in lcclorio nigro, prope paviinentuui. 06OAOMHT€ JVl ARATPA 
AI0EPIAI nT€PYr6C AOMOY De.scripsimus. - Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 511; v. 2 Ni( 
_\'iiori scavi p. 21. 4g88_4892 in aedibus n. 30. 

4888 iii cubiculi, quod est ingredienti a sin., pariete sinistro, 
rubrn, altaO,I5. 


r 


DescripsiiT procn (?) 

pan{em) 

colicio (= 

be(tatn) 

Sina{pi) 

men{tam) 

sote uliculum) 4889 ad d. 4888, alta 0,085. 

■ sCo L 

!>< scripsinius. 
S>l>g., hab{enam), col{,culum), bel(am), men{tam) coeloe(?). nbiculi pa adv iii tectoiio gilvo, alla 11,05. DOMINIi VV III 

DOMINO V 

SIIVEJIO IlIS 
DOMINO VI VIII IIII 

Descrip.siinus. — Kdidi Biill. 7»«^ 1885 p. 95; Sng 
p. 348; Niccoliui IV Xuovi scavi p. Ul. 

3 III Sogl. Nicc. 

1 domin(a)e. Not. d. nc. 1883 4891 infra 48!)0 ad d., in tectoii •idi, longa 0,12. DOMINO V VI ini 
DOMIN O V 
S E V E Jl O III 

I)escrip.simus — Kdidi Bull. In.it. 1885 p. 95; Sogliano .\'„l. J. sc. 1883 
p. 34H; Niccolini IV Nuovi .icari p. 19. 

1 V pro VI Bull. Sogl. Niiic. — iiii om. Sogl. Nicc. — 2. 3 numeros 
oin. Sogl. Nicc. 

4892 in scalarum, quibus ad inferiorem aedium partem descenditur. 
pariete sinistro, prope finein, in tectorio rubro. 
o,,v I N T V s o.uut 
Descripsimus. — Sogliano Nat. d. sc. 1883 p. 348. 4893 in andronis n. 32 pariete dextro, in mortario operis incerli. I Descripsiinus. — Edidi K. 
1885 p. 162; Niccolini IV Nuo. ePMHC 0.0.'. 

Mitili. 1886 p. 157. Dc Petni Not. d. sc. p. 18. 4894 ibidem in pariete dexlio, pmpe fin tectorio nigro. REPENTINVS Descripsimus. — Edidi liom. Milth. 1886 p. 157; I)e 1'etra Noi. d. 
1885 p. 162; Niccolini IV Nuovi scavi p. 18. 
RETENTINVS De Petra, Nicc. 4895 si raccolse fuori delte mura in corris;>onden:a della casa n. 32 un 
frammento d' intonaco con h leltere 

EAT Ti 

ijraffite «a fondo nero. Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 539. Non vidimus. 

4896 in aedium n. 34 membro C in forma fiom. Miltli. 1886 tab. Vlla, 
carbone. 

/vviurnii :.7^ 'J j I f Q/V. 

Dedi ex apograplio inco. — Edidi Jlam. Mittli. 1886 p. 157; De Petra 
Not. d. .HC. 1885 p. 162; inde Niccolini IV Nuuvi tcari p. 19. 

Jdibus Apri. vas a . . . . \ a qun Phileros. for . . 

IDIBVS APRi VRSA . . . | A Qvo pHiL«ROS . . . CMI . . De Peira, Nicc. 4897—4922 in aedibus n. 3(1. 37. 

4897—4909 iu nicinbri quod lablii 
tcctorio albd. 4897 prope angulum interiorem, prope pavinientum 

eoArAQOC u.06.^ 

Descripsimus. — Edidi Wim. Miilh. 1886 p. 212. 
Sane oc pariini certum. adiacet pariete dextro. enArAeijI Mitth. 

71» GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. paullo supe Descripsimu8. — Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 164,/. 
4900 supra 4899. Descripsii: 
cf. 4903. Sogliann Not. d. sc. 1885 p. 164, d. — Eulyme(nus); 4901 supra 4900. fiA€IC THC Descripsimus. — Edidi RSm. Milth. 1886 p. 212; Sogliano Not. d. sc. 
1885 p. 164,4; Niccolini IV, Nuovi scavi p. 17. 

APKAC pro APKAAC {avculae) Mittb. errore typographico. — 2 om. 
Sogl. Nicc. 4902 infra 4901. Descripsimus. — mari M A R I O 0,00 

Not. d. sc. 1885 p. 164, 4903 supra 4901. 

IIVkYMIINVS 0.03.S 

Descripsimus. — Soglian» Not. d. sc. 1886 p. 164, a. 

4904 infra 4899. 

IIVPLVS IlVPkVS 0,05 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 164, g. h. 
IIVKL .... Sogl. h. 

4905 infra 4904. Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 164, 
4906 ad d. 4904. 

DATV 
TYR/^NOPANUVM/ o.OI 

Descripsimus. — Edidi Botn. Mitth. 1886 p. 212. 
1 oro. Mitth. — 2 iir^inopaniivmi Mitth. 4907 supra 4906 et in ipsa. Descripsin MeAIBOIOC 4908 infra 4906. 

Descripsimus. - meAiBoioc Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 164, k. 

4909 .-id d. praeccdeiitii 

Descripsimus. 4910 in pariele sin. scalarum quae praecedunt andic 
feriorcm aedium partem dcscendilur, in tectorio rudi. quo ad Descrip.simiis. — aniirvLiivs edid: 
Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 256. mciin.vLiivs sit 0009 

go RSm. Mitth. 1886 p. 212 4911 in niidronis, quo ad inferiorcm aedium partera descendil 
dextro, prope principium, iu tectorio rudi, longa 0,(16. (^Q(0 
Descripsir 
4912 iid . — cc ci CDic Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 256 n. I 
4911. 

D-a-O-a-DAlO 0,018 

- Edidi DSm. Mittl,. 1883 p. 213-, .... okm Sogli,,„ Not. d. sc. 1885 p. 256 n. 2 4913 infra 4912. Descripsimus. — ciiiA Sogliano Not. d. «c. 1885 p. 256 n. 3. 

4914 in ccllae, quae ad sin. andronis in quo 4911—4913 est secunda 
pariete occidentali, intranti a sin., in tectorio albo. 

XX HURACLAe „,ois 

Descripsimus. — Edidi Rom. Miuh. 1886 p. 213; Sogliano Not. d. sc. 1885 
p. 256; inde Niccolini IV Nuovi scavi p. 17. 

XX legimus; v. = vale ego 1. c. et Sogliaiio, dubium an recte, — hii«a- 
CLA Sogl. 4915 in eiusdem cellae pariete dextro. 

V IDVS • NOVIJ 
V II s T I A 

Descvipsimus. — Edidi Eom. Mitth. 1886 p. 213; Sogliano Not. d. «. 
1885 p 256. 

1 VI Miitli.; sed hasta illa aliena videtur. — Novii Mittk Sogl. - 

2 VIISTVA Sogl. VIIST\A MUlh. 

4916 in cella qiiae andronis in quo 4911—4913 parti imae a sin. ad- 
iacet, sed non ab ipso sed a meridie adilur, in parietis orientalis 
tectorio albo. 

C • MATElVS 
Ai.A5 Descripsimus. — 2 Abas(cantus)J 4917 iii androne qui est poiie aedium partem mediam (>] in tabnla 
RSm. Mitth. I88G tab. XII) ad d. primae cellae, in tectorio albo. 

"■'" ALB^^^^VS CIN^IIDVS IlST 0,06 

Descripsiraus. — Edidi Rom. Mitlli. 1886 p. 213; Sogliano Not. d. «■ 
1885 p. 164; Niccolini IV Nuovi scavi p. 17. 

4918 iii cellae i formae Rom. Millh. 1886 tab. XII pariete siuistro, in 
tectorio albo, alta (1,03.'). 
SVPPL- 563 GRAPHIO SCRIPTA 4919 in eiui adem cellae paviele dextro, in tectorio albo. €AAB 

nAPexpHcoc 0,03 

AHHNONKeC 

eipec • ,„= _ 1—3 edidiraus esa RomMitlli. 188G p. 213 et Sogliano 
Dcscripsinius- — 1 ^ = o r o 

\oi d. sc. 1885 p. 534. — 4 addidit Zangeineister. iil»0-4922 in fragmentis tectorii repertis in membro £ formae Rom. 

m!<- 1886 tab. XII. 
4920 in tectorio nigro. Su«liano Xol. d. sc. 1885 p. 266 n. 2. 4921 in tectorio rubro. 

RIICIIPTVS 

Sogliano Nol. d. sc. 1885 p. 256 n. 3. 4922 iii tectorio albo, earbon III MALLI . 

CATA^N 
FOR . . Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 256 n. 4. 4923 in atrii n. 37 pariete adverso, prope angulum sinistrum, in tectorio 
gilvo. 

ANARISTVS' o.Ooa 
P H O II B O 
SALVTIim 

Descripsinius. — Sogliano Not. d. se. 1885 p. 535; Niccolini IV Nuovi 
scavi p. 16. REG. VIII INS. 3. 

4924 iii tabernae n. 9 pariete dextro, in tectorio rudi, longa 0,24. |viv:v\Hr~N> (^\j/Vni, ri ex apograpbo meo 
perlucida exarato. 
— Sogliano Not. d. sc. 
1899 p. 297. 

IN CONTRA P(ondo7) VI 

VIII. 4925 ad d. 4924, longaO,31. SNTIIROS HOC ■ SCJIIPSIT Descripsi. — antiirosb»» Fiorelli Descr. p.324. 4y26 in aedium n. 2 peristylii pariete posteriore, ad sin. exedi NOIg 0.018 
phallus REG. VIII INS. 5. 6. 

4931 supra 4930. 
Descripsi. De^cripsir 4927 in aedium n. 2 exedrae, quae est in peristylii latere posteriore, 
parielc adverso, litteris allis fere 0,006. 


^scnpsimus; dedi ex apngraplio meo. — qui modo ino erminuca? 

1928 ad sin. 4927. 

n ox 

Descripsimus. 

'" ^siiiura n. 5 cubiculi, quod androni a d. adiacet, pariete sinistro, 
'" lectorio albo. 

N VOCO 0035 '"'W-4933 i„ aedibus n. 9. 

'" ""'''■"nis qui est ad sin. lablini, pariete sinistro, in leclorio albo. 

. CJIIISCIINS 0,013 

Mm''""""' ~ ^''''^' ^""- ■'"«'■ ^^^^ P- '"; Sogliano Nol. d. sc. 1881 XVS xvs 4932 iii membri quod tablino a d. adiacet pariele adverso, ad d. porlae, 
carbono, litteris altis fere 0,04. 

cv HVCCO 

wim PRim 

/ORTVNAM'M Descripsi. — Dedi columnam piiniani ex apographo meo, alteram So- 
glianum secutus qui edidit Nol. d. sc. 1881 p. 322 v. 1. 2 ex apographo 
Minervinii, 3. 4 e suo. Ipse descripsi admodum evaiiidam, ut pleraque 
dignosci non possent. 4933 in membri, quod est ad d. virdarii pariete dextro, in tectorio «//LDWFrVarVVNATA DVO COIVGES 0.12 

Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1883 p. 195. 
[Bd\lbus et Forlunata duo coiuges. 4934—4938 in aedibus n. 16. 

4934 in horli pariete occidentiili, ingiedienti a sin., in leclorio albo. 

BACtEiCIEO 0,013^0,018 

Descripsimus. — Cf. 4174. 4175. GRAPHIO SCRIPTA 4935 ad (1. 4934. Descripsi Q.V1N i),03S 

Nol. d. sc. 1882 p. 4936 infra 49.85 ,id d. Descripsi M A R I M 0,037 

[liano Not. d. sc. 1882 p. 436, b. 4937 infra 4936 ad Descripsimus. — Sogliano N„l. d. sc. 1882 p. 436, c 4938 in eodem pariete, iDgredienti a dextra, litteris allis fere 0,( * SVPPL, 

4939 in aediuni n. 37 lararii basis lalere sinistro, in tectorio rubr 
c alto 0,21. /ytix Descripsimus; dedi a Zangemeiateri apograplio. — Edidi Bu;;. /„„ igj|, 
p. 110 n. 1; Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 437, c. 

Lege CATIA, prima a i'X i, allera ex v correcta. c*li*j, Sogl. aux 
Hull. 

4940 ad d. 4939. Dcscripsimus. — Bdidi Biill. Insl. 1884 p. 110 n. i; Sogliano ;Vo( rf , 
1882 p. 437,/. 

4941 in aedibus n. 39, in peristylii, quod atrii locum obtinet, parisu. 
sinistro, inter portara seciindam et tertiam Descripsimus ; dedi ex Zaiigemeisleri apograplii Descripsin 4942—4950 in aedibns u. 4. 
4942 in ostii pariete di-xtro. REG. VIII INS. 7. 

4945 ad d. 4944, n teclono r 

.BHCTIOC Descripsimus. — Edidi Pnm. Miltli. 1886 p. 145: Sogliano Not. d. sc. 
1884 p. 396. 

ABllCTloc Sogl., APllCTioc ego I. c, litterao b liaeam inferiorem 
alienam ratus. — Litterae H linea media iion certa. 4943 in ostii pariete siiiislro, iii tectorio rudi, loiiga 0,06. 
Descripsimus; dedi ejt apographo meo cliarta perlucida exarat 
edidi Sam. MUlli. 1886 p. 145. Cf. 4947. pariele prope atrium, in mortario operis incerti. COMM VN is 

CLCXMB,1,.A SVA Descripsimus. — Edidi JtSm. Mitth. 188G p. 145; Sogliano .V<,( d 
1884 p. 397. 
2. 3 om. Sogl. — Communis Clodia sua dom(ina). COMMV 
N I S Descripsi et edidi Rfim. Mittli. 1886 p. 145. 

4946 in atrii pariele anteriore, prope ostium, in tectorio riidi, longali,!!. Descripsimiis; dedi ex apographo inco cliarta perliicidu exarato. - Edidi 
RSm. Miuh. 1886 p. 145. 

*-/[ltMMv fic. a acr. y' i. e. Felicio modium unum a.ises im. Cf. Feli- 
cioncm lupinarium vel lupinipolum 34i3. 3483. 4947 infra 4946. Descripsi 
p. 397. 

Minus? cf. 4943, m H N O C 0,001 

Edidi RSiii. Mitth. 1886 p. 146; Sogliano iVol. d. 494S 

teclu rii pariete siiiistro, iiiter porlam serundain et lerliam, Descripsi. — Sogliano Not. d, sc. 1884 p. 397. 4949 in cubiculi, cuius porta est ()uarla in alrii latere sinislro, pariete 
siiiistro, iu tectorio rudi. \ATOr€NEIA CKATA Descripsimus. — Edidi Rom. Miuh. 1886 p. 144; Sogliano .V»;. '' "■ 
1884 p. 397. 

AATOrCNeiAC KAI A(,:A>.u,ra5) Sogl. AATOreNEIACKATA Mitlh. Legf 
\%Tt~livtM 'Exdrit. SVPPL- GRAPHIO SCRIPTA 4950 in em! isdoni cubiciili pariete dextro, prope angulnm anterioreni, in lectorio nidi, litteris altis fere 0,016. 
Desrripsimus; dedi ex Zangemeisteri apograpbo. — Kdidi Kihn. Millli. 1886 p. 144; Sogliaiio Nol. li. sc. 1884 p. 397. 
Scriptam est baxxis aOMN*. — batris (=palris?) Sogl. latris ego 1. c, alienas esse ratus lineas qiiibus b efficitur; xx agnnvit Zangemeister. 4951 ad sin. oslii n. 5, lilteris altis fere 0,08. 
mm/\ De5cripsi el edidi BuU. Iml. 1884 p. 188. 

Voluil haud dubie scriptor ursi me comedant (cf. 2360), sed cum errore comib .scribere coepisset, 
deslilil, ne finita qnidem B. 4952 in horli n. 5 pariete septentrionali, in 
tectorio albo. 

CVJVV O^VIDAM PAVP 0.005 

Oescripsimus. — Edidi Rom. MiUh. 1886 p. 148. 
IIAVO Miuk. — Cum quidam paup(er)) cf. 4114. 

4953 inter n. 5 et portam obstructam, in tectorio 
coloris incerli. l'ORTVNATn 0,07 Descripsimus. 4954 ad d. 4953. 1'0RTVNA 
Tll klNGII 
C VkV I 4955 ad d. 4954. 

meMBOioc Wiy--i/}.}0OC o.wa 
Descripsimus. — Edidi Rull. Inst. 1884 p. 188 n. 3 una cnm 4956. 
e/t.tSfOC Bvll.; legendum kakoc. 

4956 supra et infra ultimas litteras praecedentis. 

IVl Descripsi et edidi BuU. Insl. 1884 p. 188 n. -2. I Descripsimus. — Edidi, una cum 4955. Bidl. Insl. 1884 p. 188 n. 3. 
4957 ad sin. ostii n. 6, lli-stripsimus; dedi ex apograpbo meo cbarta perlucida exaralo. — Edidi Biill. Insl. 1884 p. 188 ii. 4; Sogliano Nol. d. sc. 1882 p. 436; Niccolini IV 
•W- scavi 1874-82 p. 20; Buecbeler .\iilh. n. 932. 

' ""0 . . . RiOR Sogl. _ FATHOR Nicc. 

Mi.rimus in leclo^ fateor. peccavimus liospes. 
Si dices quare: nutla matella fuil. 
pro qMaeres ad evilandam cacophoiiiam quaeres qiwre. Bueoheler interpretatur peccavimus si excusata eril dejiciens matella; qiiod tamen mihi "»" persuadel. GRAPHIO SCRIPTA 56e SVPPL 4958-4960 in aedil.us n. 6. 

4958 in porticus quae est ante virdarinm pariete anteriore, inlranti a s.n 

IVCVNDVS o,ou 

Descripsinius. — siicvndvs Fiorclli Deacr. p. 349. REG. VIII INS. 8. 

I 4962 4959 ibidem inlranti a dextra. Descripsimus. — Fiorelli Descr. p. 349. 4960 in eiusdem porticus columna priroa a meridie. 

GALLVS 

Descripsi. 

4961—4964 extant in Wordsworthii schedis, qui descripsit sed non 
expedivit, et ideo non edidil. Nos non vidimus. VQ^^^C^i. Wordsworlh ms. I fol. 3', III fol. 3«, v. 1 etiam II fol. 20', inter 
scriptiones andronis quo theatra adeuntur. 

4963 Wordsworth ms. 1 fol. 4', post 2440, quae extat in androne fjuo thealni. 
adeuntur. lCo\\\lV(-OI\[ Wordsworth ms. II fol. 1% post 2414, qnae extat in androne quo theatra Wordsworth ms. I fol. 6% inter 2462 et 2461, quae 

adeuntur (n. 20). I maiore. 4965 in theatri maioris scaeoae pariete occidentali extrinsecus prope angulum meridionalem, in tectorio albo. 

ACTI VA 0.021 

Deecripsimus. 4966 — 4973 in theatii minoris pariete occidentali extrinsecus, inter 
portas scaenae et postscaenii, iu teclorio gilvo secundi qui dicitur stili, 
quod quin statini pns( extructum theatrum, aetafe Sullana, factuni sit, vix 
duhium est; vide Mau, Gesch. rf. decorat. Wandmalerei in Pompeji p.248. 
Superpositus erat huic tectorio murus qun ludus gladiatorius a aepten- 
trione clauditur, extructus haud duhie quando porticus theatri iu ludum 
gladiatoriuni Iraosforniata est. Quod quo tenipore factum sit, iion 

4966 satis constat; -vix tamen ante Ctaudii aetatem, cum nulla ibi picEura 
nisi quarti qui dicitur stili leperta sit. Inscriptiones longe aiitiqiiiores 
esse orthographia docet; scriptae sunt omnes ab eadem ruanu. Dedi 
omnes ex apographis meis a Zangemeistero passim correclis, quibus 
litterarum formas ut potui expressi; charta perlucida exarare conanti 
non processit. Edidit omnes Sogliano Not. d. sc. 1883 p, 52. 53 ex 
suo apographo cum meo cotlato. ^mV/iMW iijrA/ilj'M\K(vii<'^^'j Qi' M " ' l , MV ■iiiOii]// Descripsimns. — Sogliano Ml. d. .sc. 1883 p. 52 n. 1. G; inde Buecheler 
Bhein. Mus. 1883 p. 474; inde Baehrens Jalirb. /. Phil. 1883 p. 798; 
Buecbeler Anth. n. 934. 

tm me oculi pos(.t)quam deducxstis in ignem 

.... uim ueslreis larijiftcalis geneis 

«on possunt Ittcrumae restinguere Jlam(m)am 

. . . . cos incendant tahifican{l)que animum. 
1 [Qui /rj(? vi Buecheler satis probabiliter; [aediyui Bacbrens, 
quod scilicet oculi cordis sacrarium custodiie debuerint. — 2 [no]n ad 
vim Buech., [lumjihae] vim Baehrens; neutruni literarum reliquiae ad- mittunt; tertium enim signum polest esse B, non D, cuius soriptor nosier 
constanter aliam forraaiu exhibet. Ceterum haec tria signa admoaiiin 
detrita et incerta sunt. Expectaveris, ut recte monet Buech., non acmii. 
vel simile quid. — 3 [verum] non Buech.; [vanum:] non Baehrens; ulnim- 
que admitti potest. — Mox tabificantqve omnes. — Carmen »«"" 
Sullanae vel Ciceronianae adscribendum esse recte monet Bueclielff- 
collatis quae collegit Gellius XIX, 9. 

Tiburlinus epoexe (pro kn<,{r,<r{) haud dubie ad hoc carmen pertinei. :. 
quo non recle diviseruiit Sogliano et Buecheler. SVPPL- GRAPHIO SCRIPTA 4961 iofra *968- 

11// 1/0^ j'i, i^^fAj^ /,\A\ r^/Mi // /v II ( /N^T/ Cl f' /> K/rV y\ Descripsimus. — Sogliaiio Nol. d. sc. 1883 p. 52 n. 2; inde et ex apo- 

grapho raeo Buecheler Mein. Mus. 1883 p. 474 et Anth. n. 935. 

MTll/ /\lC"'"\l ' viisciNiii Sogl. Buech., et ita ego quoque descripseram ; vnlciNiiI 

scriptum esse vidit Zangemeister. Deridetur hoc disticho 

_ „ „ _ veidnei incendia participanlur 

_ „ „ _ flammam Iradere utei liceat. 4968 infra 4967 
Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 52 n. 3; 
Buecheler Anth. n. 935. 

ffus per vic [a^morem 

detur dei 

.... odos n in istosl(?) 

. . . huc t 

3 .nTaiistost Sogliano, qui haec versui 2 attribuit et 
versui 3 T, quae incerta est. 4969 iufra 4968. 


Descripsimus. — Sogliaoo Not. d. sc. 1883 p. 
n. 4; inde Buecheler Anth. n. 935. 

■ • • ■ " "" »P{?) 

. . mmat aut ea va . . . . 

■ . . sumpti opus est a . . , 

udam aul « (?)... udai . . . 4970 infra 4969. 

-^ll/^/y^ll/llvNlfPM/^ \s/II-Lo(k|V'I n • • « r V . 

/ ' ^» ^ Descnpsimus. — Sogliano Not. d. 

vl|.V/iu^,i)\i()^ (()|\j)^,,|\ll'\jrl k|f|l/\r 50. 1883 p. 52 n. 5; inde Buecheler 

' ' Anth. n. 935. 

. . . habere aiunt eum . . . que locare 

. . ui . um . . . deo condere uti liceat 4911 ad d. 4969. jiilil^iVi-vv/\i\'V\i>l.iil\rNo(n//'M"iTi K/l)\AlN/i;iA; j(i( 

(/)/V\ |\l\i^"Kli|ciri|l\/i('^/,-iVjil|\Jl/x|W\-\J-r \l|iMi/>^A Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 53 ii. 7. 8; inde Buecheler Auth. n. 935. 
Sei quid amor valeat nostei, sei te hominem scis^ 
Commiseresce meiy da veniam iU veniam. 

Flos Venens mihi de 

2 MiHi Sogl. Buech. — CarmeD, ad puerum directuii), non ad finem perductum est. 4912 ad d. 4971. jlll' /'A^\|0/\/vl' 

iil'hi)ii' i\ V) hj.% 

MliC lll/\A/ (//\:IV Descripsimus. — Sogli- 
ano Nol. d. sc. 1883 
p. 53 n.9; inde Buecheler 
Anth. n. 935. ' siiL'N Sogl. 

"i parmm p . 
" iiie hde . uni dislichorum vel hexametrorum principia. Ad 3 Buech. citat 
aJ "'■' ""■''■' '" ^'"■■'''n^Palli monumerito (Athen. XII 5306), Livium 
«"/.T"""' '* '"'" '"" ^P'"' ''«"• <=?■'• P- 11. '5, Plaulum Mil. 677: 
• ''*'. mimo obsequere. 

IV s 4973 infra 4972. 

'(\lvV'/'/^/^'^''^'"^'' "^ 

/v\Ml\r//Vo^vj'jv)^T 

^i)h N'ij ("/ilir i)h,lii 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 53 n. 10. 

Solus amare v 

multa opus sunt s 

quod nesceire dare 

Sunt haec quoque versuum principia. Fuerunt aut tres hexametri aut 
distichon et hexameter, carmine ad finem non perducto. Sensum indicat 
Buecheler: solus amare vatel qui scit dare multa puellae. 

4974 in templi dorici substruclione, ab oriente, in tertii gradus lapide 
tofaceo septimo a septentrione. 

LlBERALIS 11 0,06 

Descripsimus. — v. Duhn, Ver jjriech. Tempel in Pompeji p. 21 ; Niccolini 
III, Jl tempio greco p. 11. 

72 GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4975 in tabernae n. 24 stipite sinistro, in tectorio rudi. REG. IX INS, 1. GENIA 

GENIA IS 0,0 

CENIALIS 0,0 

GENIALIS 0,0 Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 292. In eadem taberna habes 2409: Genialis cinede. 4976 in aedium n. 26 triclinii, quod atrio a sin. adiacet, pariete sinistro, in feclorio albo, litteris grandibus. Nunc Neapoli in museo (n. 114323)- 
sed tectorio fracto pars inscriptionis periit. Dedi ex apographo meo. — Edidi BuU. Imt. 1885 p. 97. Niccolini IV 
Nuovi scavi 1874—82 p. 20. 

Sodoma Oomora. — Aut ab ludaeo aut n Christiano scriptam esse 
apparet. 

Scriptam esse post sepultum oppidum a superstite aliquo suspicatus 
est Sogliano, Atti d. Acc. di Napoli XVI p. 179, aine idonea ratione m 
mihi qiiideni videtui'. Nam quod distat a pavimento m. 1,80, hoc uon impedit, ut credit Sogliano, quin ab homine stante in ipso pavimento scribi 
potuerit. Immo inscriptionis adspectus ne ultimis quidem Pompeiorum temporibus eam adscribere suadet. 

4977 in tabernae n. 27 pariete sinistro, in tectorio albo. 
Descripsi. — Quinlio /lic /utuU cevenUs a vidit qui doluit. 4978-4990 iu aedibus ii. 17. 
4978 in ostii pariete de.^tro. Tipsimus. 4979 ad sin. 4978. 
Descripsimns. 4980 infra 4979. 
Descripsimus. 4981 ad sin. 4979. 
Descripsimus, P*J11S o.ioi REG. IX INS. 2. 

4982 supra 4981 ad sin. 
Descripsimus. 4983 infra 4982. 
Descripsimus. K l'llijlA]l.[lS 0,0 4984 in eodem ostii muro, prope atrium. 

DECENS VNIVEJVStS u.oia Descripsimus. 4985 in atrii pariete anteriore, intranti a d. 

SATVJ1.1 HIC u.Oll SVPPL- Aev GRAPHIO SCRIPTA 4986 in peristylii pariele deittro; longa 0,22. 
^/rcX.Awi iiLVujKT-ru-hy^^ 
nescripsimus. — nila(m) qui oderat tisana(m) edeba(t). 
DSANAS? sed linea illa cum A coniuncta potius fortuita esse nobis visa est? 

4987 infra 4976, alta 0,185. 
CVPRIISS VS 

AIITATIIM PIIRPIITVAB 
II T PLATANX 

LVXV RIIGAU TVTOJ 

L II S R I N A l-IIT II 
LACRIMASII milSB imus; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. Inde a versu 3 medio pleraque non expedivi. 

4988 in eodem pariete, ad d. ultimae portae, in tectorio rudi. 

CaLLIIINVS Clljlll 0,0!5 

Descripsimus. — Gallienm Cere[ali so/?]. 

4989 in peristylii lateris dextri columna secunda, longa 0,115. 


wipsinmg. dedi ex apographo meo charta perlucida exarato, quod e 
^ngemeisteri correxi. — . . Popidius liu[/us] . . . L. Popidius Quintio 4990 in peristylii lateris auterioris columna tertia a dextra, a septei 
trione, in tectorio albo. MGPUJ 0,045 Ocscripsimus. 4991—4993 in aedibus ii. 18. 

4991 in tablini aiita sinistra, a parte tablini, in tectorio olim uigro. 

OYIbAAHC 0,008 

RA NTAIK AU 

Descripsimus. — Hastae post ov et post navTo. fortasse pro intcrpunctione 
babendae sunt, 

72" GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 4992 in tablini pariete siDistro, longa 0,19. s\v»»'V ,^r^^^")^-^^>'/>^'^ ":^v>x'vxf Deecripsimu,; dedi ex Zangemeisteri apographo char.a perlucida exarato. - it/. V.. im (K.nm,?) Tncuminal,^ {tu pulvinares vel p„tomar[,l, ,u,pi,„^, 
Zangemeister) Eomanm. 

4993 in andronis, qui est tablino a d., paricte sinistro, prope peristylium, 
longa 0,175. ^w A(\KPl^'l\ Descripsimus; dedi ex apographo 
AmpUatus Pedania fur est? ^harta perlucida exarato. 4994 ad d. ostii n. 18. 
Descripsimus ; dedi ex apographo i 
Fiorelli Dejw. p. 385. 
M. Favim Rufm. — fanivs Fior. charta perlucida exnrato. 4995 inter ostia n. 23 et n. U. SVkllMNIS ,i 
CVNV UNGU Descrips: 4996 inter ostia o. 24 et n. 25, ubi incipit murus aedium □. 25. 26, in 
tectorio nigro, lapide vel creta duriore scripta. JVCVLA 
HAC Descripsimus. 4997 inter ostia n. 25 et n. 26, in tectorio rubro. COJIESVS 

niLA Descripsimus. — 2 fel(l)a[tor] vel feHl)a[t]. 4998 ad d. 4997 in tectorio nigro. 

PAJVDALVS o.vo 
OMN l"^ V S 

Descripsimus. — 2 onmibus [sodalibus sabiteml]. Fortasse continuata 
erat ad d. in lectorio rubro, ubi extant vestigia incerta. 

4999 (= 3338) ad sin. ostii n. 26. 

M-CASELLIVM MARCELLVM AEDILEM BONVM ET MVNERARIVM MAGNVM 

Descripsit Brizio et edidit Oiorn. d. sc. II p. 44; mox periit; nos non 
vidimus. 

Vocabulo munerarius teste Quintiliano VIII 3, 34 primum Augustum 
usum esse adnotat Brizio. MANESIS v\lO\V€ GCMM 

Descripsi anno 1873 in septentrionali insulae latere, loco non adnotato 
Prope praecedentes fuiase probabile est. 

5001—5060 in aedibus n. 26. 

5001 (= 3336) in ostii pariete sinistro. 

CRESCE NS 
PVBLICVS 
CINAEDVS 

Barone Gioni. d. sc. 11 p. 34. Nos frnstra quaesivimus. 

5002 (= 3337) in atrii pariete dextro, longa 0,26. 
yV AX/\ V / 7\Ny'. 
Descripsimus ; dedi ex apograpbo meo charta perlucida exarato. — Barone 
Giorn. d. sc. II p. 35. — Arma virumque Verg. Aen. I I . 

5003 — 5036 in porticus quae est ante virdarium pila secunda a dextra. 

5003—5013 in pilae latere occidentali. 

5003 (= 3297). 

O^VA 

Descripsinius. — qvae Barone Giorn. d. sc. I p. 281 n. 1, una cum 5004; 
et ita 3297. 

5004 (= 3297) infra 5003 ad d. 

TV QVIN 

Descripsimus. — Post n pilae angulus; nibil periit. — qvae . . TV QVi 
Barone Giorn. d. sc. I p. 281 n. 1, una scilicet cum n. 5003; et ita329i 5005 infra 5003 ad Descripsimus. — Mops(us). 59t 
GRAPHIO SCRIPTA r;>\.v^7 Descripsimus; dedi c Zangemeisteri apographo 
cbarta perlucida exaralo. — Barone Oiorn. d. »c. 
I p. 281 n. 2; inde 3298. 

En aspice fratrem miseri pavor. 

o ATTICE Barone. 5001 (= 3299. 3300) infra 5006, longa 0,35. T)jfr>^jrOPKKNOHx pliCig|vj>^K\^KKVitKK^ ^^ ^ o^^xT^thiq^li^^rxDl/ k^vnJ^' 3escripsinius; dedi e Zangemeisteri apographo charla perlucida exarato. — Barone Giorn. d. sc. I p. 281 n. 3. 4; inde 3299. 3300. 
Va mxhi Damoela felicior quam Phasiphae; haec omnia scripsit Zosimus. 
Pro DiiT Barone legit o SIT, non recte. Cf. Verg. Buc. III 1 Dic mihi Damoela; sed Dic legi nequit. — phasiphae om. Barone, lacunam indicans. 5008 infra 5007. Descripsimus; dedi e Zangemeisteri apographo charta per- 
liicida eiaralo. 

Pynhkhis Pyrrhichus. — Hanc quoque ab eodem Zosimo 
(5007) scriplam esse credo qui tamen consulto aliis quibus- 
im litlerarum formis usus est. 5009 (= 3301) infra 5008, eadem manu qua 5007. 

FELICES OMVNES f JIVSTJIAC\VE VOCANTVR C\VEm SVFFEJIJIE tOTEST NEMO 0,0 Descripsimus. — Barone Giorn. d. sc. I p. 281 n. 5; inde 3301; Buecheler Antb. 
n. 1785 p. 824. 

— ^^ felices omnes frustraque vocantur 

Quem sugerre potest nemo. 

. . . CES Barone. — frvstra qvi idem. 5010 infra 5009, alia manu. vicimvs ocivi 0,005 Descrips: vicimus ocius? 5011 (= 3302) infra 5010, eadem manu qua 5007. 5009. 

LecTOJI AN MATHEMATICVS AN JIHETOJIICOS 0.007 

Descripsimus. — Barone Giom. d. sc. I p. 281 n. 6; inde 3302. 

5012 (= 3303) j„fri, 5011 ,-id d., eadem manu, nisi fallor, sed neglegeiiiius 
scripla. 

CERTE HINC ROMANOS OLIM „., 

VOLVENTIBVS ANNIIIS O.On 

^«npsimus. — Barone Giorn.d.ac.l p.281 n, 7; inde 3303; Fiorelli 
""■ P- 389; Niccolini II Descr. generale p. 73. 

HiNc CERTE Barone et inde 3303. Correxit Trendelenburg BuU. Insl. 
V- "», inde Zangemeister Eph. I n. 166. 

»NNivs Baroiie; inde 3303, ubi lamen Zangemeister coniecit, quod 
'"iptum eral, annims. 
^'»S- Aen. 1 234. 5013 (= 3304) infra 5012. Barone Gic .1 p. PVPIVS 

n. 8; inde 3304. Non vidimus. 5014 — 5026 in eiusdem pilae latere septentrionali. 
5014 

Nicom 
Descripsimus. — Nieom{achus). 

5015 (= 3319) infra 5014 ad sin. 

FELICIO 

Descripsimus. — Barone Oiorn. d. sc. I p. 283 n. 24. — felicia Barone 
et inde 3319. 5016 infra 5015, longa 0,15. Descripsiiiius. GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 5017 (= 3320) infra 5016, longa 0,16. 

CVM C\VIDAM ZAW\*Cmm//i 

Descripsimus. — Barone Giorn. d. sc. I p. 283 u. 25; inde 

Cum quidam i>aupe[r ; cf. 2386. 3067. 3136. 4114. 4951. 

CVM oyiDAM MVS Baronc et inde 3320. 5018 infra 5017 ad d. Descripsin CALOS ACT 5019 sd d. 5017 litteris parvis. DeBcripsimus. — Aut nam anta (jiarranti? Zangemeister) sacculi . 
50180 (= 3321) infra 5018. DVCTOR6S 
k A N A VM^ Descripsimus. — 1 dvctor fecit Barone Giom. d. sc. I p. 283 n. 26, 
qui protomae hominis barbati adscriptam esse testatur. — 2 lectionis 
incertae; om. Barone. — ductores [D^analum] Lucret. 1 86. 

5021 (= 3322) infra 5020. Descripsimus. — Barone Giorn. d. sc. 1 p. 283 n. 27. 5022 infra 5020. 
Descripsimus. CROSIVS 5023 irifra 5022 ad sin. Descripsimus. 5024 infra 5022 ad d. Descripsimus. 5025 (= 3323) infra 5024. ONVMMVIVM Descripsimus. — nvmmvlvm Barone Giorn. d. sc. I 283 n. 28 et inde 
3323. 5026 infra 5023. 
Descripsimus. ep::epistvli 5027—5034 in eiusdem pilae latere orientali. 
5027 

PRAElvDlClVM 

Descripsitnus. — Cf. 5029. 5028 (= 3314) infra 5027 ad d., eadem manu qua 5007. 

THJIECTVS 0.018 

TH/VEPTVS 0,025 

THJIECTVS o.oi:, 

Descripsimus. — Tl treptvs ter Barone Giorn. d. sc. I p. 283 „ lo 
iiide 3314. '' 

5029 (= 3315, 1) infra 5028 ad d. 

CHAElVDICIO C\VAe 0,001 

Descripsimus. — prae ivdicio avrei Barone Giom. d. sc. I p. 28n 
qui cnm 5030 coniungit. Inde 3315. 5030 (= 3315, 2) infra 5029 alia manu. 

MEDICVS 0,005 

Descripsimus. — Barone Giorn. d. sc. II p. 283 n. 20 una cum 5029 5031 infra ^''y^p-^-r^.^^^; irr M Y,.,^- - Descripsimus. — Accepi epistulam tuam . 5032 (= 3316). 

SEIANO AMANTISSIMO 

Barone Giorn. d. sc. I p. 283 n. 21, quo teste sequebantur alia (uiae \m 
non poterant. Nos frustra quaesivimus. 

5033 (= 3317). 

RllNIVS ONIISimO SVO SALVTlim QVI .... 

Barone Giom. d. sc. I p. 283 n. 22. Nos frostra quaesivimiis. 

5034 (= 3318). 

RllNlVS 

Barune Giorn. d. sc. I p. 283 n. 23. Nos frustra quaesivimus. 5035 — 5036 in eiusdem pilae laiere ineridionali; cf Alphabeia. 
5035 (= 3306). 

P RAV V 

S VT CVTIVS IBIIT 

Barone Giorn. d. «c. I p. 282 n. 10; inde 3306, ubi Zangemeister conicii. 
in pariete fuisse: pravus v[ir] cutius (i. e. caulius) ibet. Nos tiusira 
quaesivimus. 5036 (= 3307). Alta 0,045. e p A cu) N 

K Y P I O C Desciipsimus. — Baroiie Giom. d. sc. 1 p. 282 n. 11. 
4 ENNT Barone et inde 3307. — Cf. 5037. 

5037—5041 in podii quo pilae coniuuguntur, latere externo (meridii 

nali), prope pilam secundam a dextra, in tectorio gilvo. 
5037 (= 3310) infra 5036, alta 0,04. 
©PAC (jj N 

KVPlOC HAIOY 
€PUUTA C€ O aOY 
AOC H A I O C eYB€,> 

Descripsimus. — Barone ffioni. d. sc. I p. 282 n. 14. 

0fctVujv xufio; •HJ.iou- ifuiri cre i iJoOlXo; ''HXio; jv|3£«(?) 3) infra 5037 ad sin. 

SPONSOR 

_ Barone Gioni. d. sc. I p. 282 ii. 15. SVPPL-^ 

5038 (= 33" 

Descrips'"'"*- 

^H" 3312) infr» 5038 ad sin. 

ePACtJN 

KYPIOC HAIOY 

p,,„ipsimas. - Barone Giom. d. ^c. 1 p. 282 n. 16. 
5040 (= 3313) ad sin. 5039. _ Barone Giorn. d. sc. I p. 283 n. 17 GRAPHIO SCRIPTA 
Descripsimus; dedi e Zangemeisteri apographo charla perlucida exarato. 
Phitani R .. ■ 5042—5052 in porticus quae est ante virdarium pila tertia a dextra. 
5042—5047 in pilae latere occidentali. 

5042 (= 3324). 

FJIVCTVS 

Descripsimus. — avctvs Barone Giorji. d. sc. I p. 283 n. 29 et inde 3324. 

5043 (= 3325). 

SVCIISSVS 

Descripsimus. — svccESSVs Barone Giorn. d. sc. I p. 283 n.30 et inde 3325. 

5044 (= 3326) infra 5043 ad sin. 

FELICIO VITALI S 

Descripsimus. — felicio vitare Barone Giorn. d. sc. 1 p. 283 n. 31 et 
inde 3326. - Felicio Vitali s{alutem). — PauUo inferius ad d. scriptum 
esl fel. 5045 (= 3327) infra 5044. H o m o c\v I B Descri ipsimus. — Baroiie Gion. d. sc. I p. 283 n. 32. — In Une possun 
Perisse duae litterae. 

5046 (= 3328) infra 4045. COMMVNIIM 

— COMMVNEM Barone Giorn. d. sc. I p. 283 n. 33 ef D, 

We 3328. 
Cf- 1251 Add. 1597. 1766. 4251. 4272. 50« (= 3329) ad d. 5046. '^«"ipsimus. - Barone G,c 5048 — 5050 in eiusdem pilae latere aeptcntrionali. 
5048 (= 3330). 
Descripsimus; dedi e Zangemeisteri apographo charta perlucida exarato, 
cuni quo meum congruit. — Barone Giom. d. sc. I p. 283 n. 35; inde 
3330. 

Euplia (EuirXoi») /. a. v. n. | Euplia fiiia | Euplia. — 1 om. Barone. 
— 2 tvllia FILIA, 3 FVRIIA Barone. 

5049 ad d. 5048 v. 2, eadem manu qua 5007, longa 0,055. 

pELICES HOSTES 

Deacripsimus. 

5050 infra 5049, alia manu, longa 0,09. 

AMA fELlCES 

Descripsimus. — Respondet haec inscriptio praecedenti. 

5051 (= 3331) in eiusdem pilae latere orientali, longa 0,06. 

ZOSIME VA 

Descripsimus. — Barone Giom. d. sc. I p. 283 n. 36, qui non recte 
dicit infra inscriptionem caput hominis delineatum esse. 

5058 (= 3332), infra 5051, litteris grandibus. 

Z OS I M V 5 

Barone Giorn. d. sc. I p. 283 n. 37. — Non vidimus. 5053—5055 in tertiae pilae a d. latere orientali. 
5053 (= 3333). Descripsimus. — Bari . d. sc. 1 p. 283 n. 38. 5054 (= 3334) infra 5053 ad d. [III ii"r5ic jvpii 

iMETTIOCVM I p. 283 n. 24. Descripsimus. — Barone Giorn. d. sc. I p. 283 n. 39; iiide 3334. 
1 om. Barooe; lege Mettiocum. — 2 a fortasse aliena; om. Barone. 5055 (= 3335). 

AMA 

Barone Giom. d. sc. I p. 283 u. 40. — Non vidimus. 
5056—5060 in porlicus pariete sinistro (orientali). 
5056 C\VAMVIS 0,006 Descripsiinus. GRAPHIO SCRIPTA ft94 SVPPL. 5057 inft-a 5056. 

Descripsimus. SIICVNDVS 0^15 5058 ad d. 5057, superius. 
Descripsimus. SVCCESSVS 5059 infra 5058, litterls maioribus. 

CaMCANI 0,045 Descripsimus. 5060 infra 5059, ad d. -^KtjC-^. t,^t^ll>,\l(\/ Descripsicms; dedi e Zangemeisteri apographo charta perlucida e 

//; idus Octo{bres) Lychynical — Infra inscriptionem quattaorTa7 
delineatae sunt, una supra eam et una ad dexlram. " 5061 in tabernae n. 14 pariete dextro. yllM//- 

Descripsimus; dedi e Zangemeisteri apographo. 
. . . idia II Quintilia (?) n Veneria II. 5062 inter ostia n. U et n. 15. 

Descripsimus. 

5063 inter ostia n. 16 et n. 17. 

NVMINA O^VAE 

Descripsimus. 

5064 infra 5063 ad sin. CINIIIDVS 
IIST Descripsimus. REG. IX INS. 3. 

5068 ad d. 5067, longa 0,05. Descripaii 5065 m aedibus n. 19, in pariete dextro fornicis cui scalae superpositae 
sunt, quibus e virdario asccndebatur in aedium partem superiorem. 

HIC DOMVS PAPIRIV SABINIVM 0.012 

Descripsimus. — Nota genitivi exitum Graecum. 5066 infra 5085, longa 0,1 5069 infra 5068, longa 0,045. 5070 infra 5069 ad d. (,A/(.rALvj/^ir)(;(\/ >\ V Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
sviiCAii {Aeceus pro AegmsJ cf. 5072)'Talvs-istis cvnv. 5071 ad d. 5070. 5072 ad d. 5071 superius. 


SVCCESSVS 5067 ad d. ostii n. 19. ^Ili^( 

Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perluclda exarato. 

TA[/?]vS I ilCIIVS CANI IIIMI | Sl[fe?]l. 

5073 ad d. 5072 prope angulum. Descripsimus. SVPPL- 595 GRAPHIO SCRIPTA REG. IX INS. 5. 5074-5088 in aedibus n. 6. 

.074 iii ostii pariete sinislro, prope ingressum, in tectorio rubro. 

O 1 1 S D C 1 (1,03 d. paullo superi adeni 507e inler 5074 et 5075, superius. 

IlllAJlCV 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 330, 
V babet Sogl.; nos non vidimus. — Maj-cu(s). Descripsimus. 
1 DIIS dO Sogl. a Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 330, a. 5075 ad d. 5074. psinius. — nila(riis). 5077 in atrii pariete sinistro, ante alam, in tectorio rubro, longa 0,03. 

R AVCTA 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1877 p. 330, c. 

5078 in atrii pariete sinistro, ad d. ultimi cubiculi, in tectorio nigro. 

NARCISSVS o.on 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 331. 5079 in aiidroiiis, quo ante tablinum, ad d., scalae adeuntur, pariete sinistro, in tectorio rubro, longa C,23, bene coMseivata sed male scripta Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlncida exarato. — Non expedivi. 5080 in eodcm pariete, in tectorio rubro. 

p 1 L 1 p V s 
Descripsiraus. 5081 ad sin. porlae qua cnlina aditur 
Descripsimus; dedi ex apographo meo charta pe.rlucida exaralo. 
Nero Caesar. 

5082 iii culina, in pariete ingressus, iiitranti a sin., longa 0,13. 

HIIRIlllII IIOS • IIVIIP.VS 

Descripsimus. — hiiriiihiro siiviirvs Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 261, 
Cerle Severm scriptor voluit. 5083 infia 5082, eadem manu, longa 0,14. 

HII>IIIIIIS • CINAIIIIVS 

Desoripsimus. — Sogliauo Not. d. sc. 1878 p. 261, i, om. puncto. 
Littera R post addita. 

^WSi ad d. 5083, inferius, ionga 0,08. 

SABINVS 

D«ripsimu8. - Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 261, c. 
*5 ad d. portae qua culina aditur. 

pVSTlCVS 0,22 

PVSTICVS 0,18 

■^««ipsimas. 

IV s 5086 infra 5085, alia manu, lonea 0,13. 
Descripsiraus. — anumrubj i. e. urbanum, ut 
quodammodo respondeat. scriptio praecedenti 5087 ad d. 5086, longa 0,13. A\; r r^ ( r[ N)M:rrxr V f vV^^^^i 

Descripsi et edidi Bom. Mitth. 1895 p. 222; inde Buecheler Anth. p. 824. 
Quisquis in alterius fortunis incubas. Est hexameter non ad finem 
perductus. 

73 GRAPHIO SCRIPTA 596 SVPPL. 5088 in eius membri per qaod virdarium adilur 5089. 5090 in aedinm n. 9 peristylii lateris 
pariete dextro, inter portas primae cellae ct 
latrinae. eniTYNXANOC o.u! 

eniTYNXANOC 0,009 

eniTYNXAN Qiam o.ojs Descripsiraus. — V. 1 Sogliano No{. d. sc. 1877 
p. 333. anterioris et sinistri columna angulari. 
5089 a meridie. SVCCESSAMAi . 
SVCCESSA 0,0 Descripsimus. — Sogliano Nol. rf. sc. 1877 p.274. 
1 IKA Sogl. — 2 alia manu. 5091 ab orientc. Desrripsimus. — V. :! .Sogliano A'o(. rf. ,c. 18 
p. 274. 5092—5098 in aedibus n. 11. 

5093 in peristylii pariete anteriore, inter andn 
Versus 1 longus 0,26. tectorio rubro eleganter scripla opliineque conservata; nunc Ncapoli io musio 
L 


vv. ^O W ^v^ lo/AvM^v^yV mVj ^m^^n ^^/^^J^ ^yhh^ 
Descripsimus; dedi e Zaiigeroeisteri apographo charta perlucida esarato. — Dressel BnU. Iiist. 1877 p. 223; Sogliano Nol. d. sc. 18T7 p. 250; 
Pevue arch/oL XXXVI, 1878, p. 64. 131. 191; Presuhn, Pouipeji 187-1— 7S VII p.8; Vinla, Gli scavi 1873—78 p. oo n. 14; Niccoliui III, Me^tien e 
industrie p. 6; Biiecheler Aiitli. n. 44. 

Amoris ignes si sentires, mulio, 

Magi(s) properares., ut videres Venerem. 

Diligo puerum (corr. iuvenem) venmlum; rogo punge iamus. 

Bibisti, iamus, prende lora et excute, 

Pompeios defer, ubi dulcis est amor. 

Meus es In 2 Venerem, 3 rogo, 5 ubi syliabis brevibus sed acutis pro loi 

non ad finem perductus. 

Versus 3 — 6 alia manu quam 1. 2 scriptos esse non recte putat Presuhn, s est scriptor; at 3 iamus longa pro bi 3 punge sc. inulos stiaiulo. 5093 infra 5092, longa 0,04. Descripsit Zangemeister. — Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 251 n. 2. 5094 ibidera, scaripliata lineis subtilissimis; sed lectio certa. pRimicnNiiNivs 

SVCCIISSII SALVTII 
VAL miiA PISTI Descripsit Zangemeistcr. - Sogliaoo AV. rf. sc. 1877 p. 2.51 „.3; Dresscl B.U. /„.,. 1877 p. 223; Viola Scavi 1873-78 p. 53 n. 6. 
Pn,mgen(en)uis Succesx{a)e salule(m). Val(e) m,a pislilla. SVFPL- &v» GRAPHIO SCRIPTA • peristyl" lateris antcrioris et dextri columna angularl, inter t 5104 ad d. 5103, iu tectorio fusco, longa 0, 
■" „,eridiero et orientem. | 


j\f /> GI ,)J-u'"i '■ ^viM SOPn • AMAT^ AS^ VAA'«V • N O A BT' 
FIILA-NON'!VLI ■ VIDIIRn 
SI VIDUR ILLIVS • milLI V 
FACIIRUT CINIIDII BIILII FACIIRS» 

Descripsimus; dedi ex apograplio meo ch^rta perluoida exarato quod 
ex Hlio meo et e Zangemeisleri apographo passim correxi. — Sogliano 
Vol d.sc. 1877 p. 250 n. 1; inde Viola Scavi 1873—78 p. 55 n. 15. 

1 a'sv« cv noabt. Sogl. Viola. — 2 NONnVLi Sogl. Viola; sed alteri 
N spatium non sufficit. — 3 illivs dedi e Zaugemeisteri et Sogliani 
apograpWs; ego descripsi iLivs. - 4 cinidii Sogl. 

Sogliano sic interpretatur: Sop(h)e amat AsumQ); cmi^num li)ab(ei), 
/('{')"(')•■ """['O"'!')' i^idere; si vider[et . .]illius (nomen proprium), 
,«(«»(») faceret (ul) cm(o)«d(i«) belil)e facer[et]. 

5096 in eadem colunimi, inferius, ab occidente. VIINVS 0,008 
VIINIIJIIVS 0,008 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 250 n. 3. 4. 

5097 iii eadem columna. 

JIOMANVS 0,008 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 250 n. 2. 

5098 in eadem columna. \MA1\A:>1TE 0.0022 Descripsimus. — Amarante. 5099—5106 ioter ostia n. 16 et n. 17, in niuro aedium n. 16. 
5099 ad sin. ostii n. 16, in tectorio fusco. 1'IlklX 0,01 
IMIklX 5100 ad sin. 5099, in tectorio fusco. 

C\VIC\VAM 0,015 alOl ad j 

'''scripsi. tectorio fusco. 

AVGVSTVS 5102 ad sin, 5101, in tectorio fusco et gilvo, lapide, ut videtur, scripta, 1'mga 0,13, escripsi. _ C[r]esc,s. 
101, in lectorio fusco, longa 0,03. 

«BIISCIIS '»cr,p,,i. _ [c>«ces. De ■ipsi. Sogli. ,062. 

SVCCIISS/N 

Not. rl.sc. 1878 p. 262,a. 5105 ad d. 5104, in tectorio gilvo. 

„,02S OPTATA „,007 
V E p. N A A II 0,005 

Descripsi. — 2 a{ssibus) II; cf. 4023. 4024. 4439. 4441. 4592. 

5106 ad d. 5105, in tectorio fusco, longa 0,08. 

PHILIITVS 

Descripsi. — Cf. 4433. 
Descripsi; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — ifmivsolii? 5108 in aditu cellae quae ostio a sin. adiacet, iotranti a sin., in tectorio 
rudi, longa 0,0 
Descripsi; dedi exapographo meo charta perlucida exarato, — PARrHE 

Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 2G4. — Parthe\nope]. 

5109 in peristylii, quod atrii locum obtinet, lateris anterioris et sinistri 
pila angulari, a septentrione, in tectorio albo, longa 0,065. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 264, a. 5110 infra 5109 ad sin., longa 0,16, 

ERACLA FVR 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 264, b. 5111 in eadem pila, ab occidente, in tectorio albo. Descripsi. 73* GRAPHIO SCRIPTA 59S 5112-5119 ad sin ostii a. IB. 

5112 carbone scripta in tectorio rudi. 

DISCITE DVM VIVO MOJIS o.U 
INIMICA VENIS 

Descripsi. — Sogliano A^of. d sc. 1878 p. 262 n. 3; inde Viola Scmi 
1873—78 p. 59 n. 35 et Niccolini IV Nuoviscavi 1874—82 p. 16; Buecheler 
Anth. n. 1491. 

2 fNlMlCA Sogl. — VENIT omnes. Discite: dum vivo, mors inimica. 5113 infr.a 5112, in podii margine ruhni, longa n,!!,'). 

VlblA IVCVNDA 

Descripsi. — Sogliano A"o(. d. sc. 1878 p. 262, h. 

5114 infra 5113 ad d., in tectorio nigro, Ionga0,l5. 

\\///em/05 MvLio sic 
Descripsi. — MVLio s Soglinno Not.d. sc. 1898 p. 262, c, nna cun 

5115 infra 5114, alia nianu, lineis subtilissimis, longa 0,35. 

o^v I s 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 262, c, una cum 5114. 5116 infra .')113 in teclorio nigro. 

AELUNAC 0,065 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 262,d. 

5117 infra 5115. Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 262,^; 
[S]uceesa[a] Sogl.j cf. 5104. 5118 infra 5117, longa 0,08. 


Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1876 p. 2l)2,e. 
Nebris. Felixs va(le). Duo versus duabus manibus scripti. 5119 ad d. 5118, longa 0,105. Descripsi. - sv^^vt Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 262,,,. - Ultima lineis 
atienis obscurata sunt. 5120—5126 ad d. ostii n. 19, in tectorio nigro. 
5120 

CLYCIIJIA MOJIDAXS 0,0« 

Descripsi. - Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 202,*-; inde Niccolini IV 
Nuovi scavi 1874-82 p. 16. 

CLVCIIRA Sogl. Nicc, sed lectio certa. 5121 infra 5120. Nul. d. sc. 1878 p.272,/. SVPPL. 5122 ad d. 5121, longa 0.0G5. 

SOMIINII 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 187.S p. 262,.;. 

5123 ad d. 5122, paullo superins, Ionga0,21. 

Dcscripsi. — Sogliaoo Nol. d. sc. 1878 p. 262, /i. 
soMiiNii DVPVDiv XL LOCni Sogl. — Someve dupu(n)diu{m) xl hdaM 5124 infra 5123. longa 0,035. 

STJIONNI 

Descripsi, — Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 262, i 
inde Viola Scavi 1873—78 p. 54 n. 11. cum 5125 ei5126' 5125 ad d. 5124 alia manu, longa 0,055. 

CHOE^E ^ENi; deScil 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 262,1, un 
inde Viola Scavi 1873—78 p. 54 n. U. 

BENE Sogl. Viola, non recle. — Phoebe (y)CTii? I 5124 ei 5126; 5126 infra 5124 al Descr ipsi. , longa 0,05. 
FIILIX 
Sogliano Not. d. sc. 1878 p, 262,i, una inde Viola Scavi 1873—78 p, 54 n, 11. 5127 — 5157 inter n. 19 et angulum, in tectorio nigro. 
5127-5130 ad siii. ostii n. 19; cf, Alphabeta, 
5127 

"•"" S P E E S "O^iBvs BELLIS A • VIIII • 0,01 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 262,m, 

Ad moribus bellis cf. 2202 (cum Add. p. 165) 4024. 4592; ad o(«i 
bus) VIII cf. 5203 et ad 5105, 5128 ad siii. 5127, rubrica scripta. 

ALEXANDEJl 

Descripsi. 5129 prope praecedentes, longa 0,055. 

P A c\v I V s 
Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1878 p. 262, o. 5130 prope praecedentes, 

SVCCESA 

Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 262, n. — No 5231 — 5135 in podii area paeniiltii 
5131 Descripsi. s vcc iis 
SVCCIISS/y 5132 ad sin. 5131. 
Descripsi. 5133 infra 5131. 
Descripsi. SVPPL. ^ 

5134 iofr» ^^^^' Descnpsi 

5135 irifra 5134 ACMtklV CH€S 

_ AmiliiK^) Cres(cens). /fRATojxxiyw 

psi dedi ex apographo meo. — Slratorum? 5,38-5157 in podii aie.i ulli.nn. 

5130 inope marginem snperioieni, litteris niagnis. Descripsi. CALOs cjio5a»i 
_ Calos Probe; cf. 5138. 5137 infra 5136. 
Descripsi. SVCCItSSA 0,085 5138 infra 5137. ■a0 6\ pV^ Descripsi. - Cf. 5136. 5139 ad d. 5137, Descripsi. 5140 ad d. .')139, paullo inferius. 

SEi Hl| Jlft 

- Cf. 5141. 5143. 5141 infra 5140. Uescripsi. SEt HETl.mA 5142 infra 5141. .»143 infra 5142, in areae margine iJextro. Dfdi e., apograplio meo. — Sei IJermae; cf. 5140. 5141. 
'''« siipra 5143 ad sin. 

sXc\ 
'^^'scripsi. ft9S GRAPHIO SCRIPTA 5145 ad sin. 5138, pauUo suporius. 

N C B P I 0.005 

Desoripsi. — Nf^pi; cf. 5118. 514G. 5146 infra 5138. Dedi ex apographo meo. — Ne/3/:i'5. litteris ng nexu scriptis. 
5147 infra calos tituli 5138, W^CAJtCDp Descripsi. 5148 iufra 5147. 

ROiVlVLVS CAbOS „,o, 
Descripsi. — Addita V parva calos in calcos correctum. 5149 infra 5148 ad d. 
Descripsi. 5150 infra 5149. SVCtlSAN-C 0.037 De tpsi. 5151 in ipso angulo. 
Descripsimus. VtBtVS 0,015 5152 ad d, 5151, 

Descripsi, 

5153 infra 5152 Descripsi. — Suc{ces)s< 5154 infra 5151. 

yiLEAT o,')l).5 

Descripsimus. — Valeat, litteris va nexu scriptis 5155 infra 5151. 

CASTtlN\ 

Descripsi. — TllNV parum clara. 5156 infra 5155. 
Descripsimus. CELEH CINAEDVS 0,005 5157 infra 5156, Deseripaimus, SIIt.lCO IMlLllCITIip. 

sinico ip no p i GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 5158-5159 in atrio n. 3. Cf. Alpliabetn. 
5158 in paiiete dextro, inler portam prini; 
niero, longnO.ll. REG. IX INS. 6. 

5ltt7 iii parlcte sinistro iiiter portani secundani ct tertiam. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Cl(e)odamos. 
5159 in pariete sinistro, ad d. portae. 

iiiiCinirniirniirMnriiiirnuriiiiriiitriiiuui 0.015 

Descripsi. 

5160—5165 .ad d. nstii n. 5; cf. Alphabeta. 
5160 

CVMNVS 0,03 
QVINTVS 

Descripsi. — Quintus Ciimaiius, litteris ma nexu scriptis. 
5161 infra 5160. 

CORINTVS 

Descripsi. — De Petra Giimi. d. sc. II p. 164 n. 28. 
5163 infra 5161. 

VIISTALIS 0,015 

Descripsi. — De Petra Giorn. d. sc. 11 p. 164 n. 30. 

5163 ad d. 5162. 

AMIANTHVS O.OUT 

Descripsi. — De Petra Giom. d. sc. II p. 164 n. 31. 

5164 ad d. praecedentium. 

Dedi ex apographo nieo charta perlucida exarato. — NnROiA(o?)Niin!. 

5165 infra 5164. 
K'lKvi ^ Dedi ex apographo nieo charla pcrlucida exaiato. — Nereus") 5166— 51J2 iii aedibus n. 5. 
5166—5171 in atrio, carbone scriplae. 

5166 in pariete sinistro, inter portani priinam et secundam. 
cccl>,viiii 

cccl» III CCCI^VIII 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 323. 
1 ccxviiii Sogl. — 2 ccxiii Sogl. — 3 ccxviii Sogl. rn XXI 

TEG XII C/(v /9<1-/a 'I ( I )escripsimu3. - Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 323. 
2 FEC XXI Sogl. 5168 ibidem. 
a infra 5167 


XXXXXX 


4 ad d. 


iiiiiiiiii 
iiiiiiiiii 
III II 

imTTiTmTii Descripsi a h; non vidi c. Oinnes habet Sogliano Not. d. 
p. 323. 

b 4 descripsi Mmm. 5169 iii atrii pariete posteriore, ad sln. tablini. 
a illllllllllllll 0.09 
4 XXX 

C Jl D B CXC 

Descripsi a; non vidi 6. c. Omnes habet Sogliano iVo(. d. sc. 1878 p. 323. 
5110 pariete 


dextro, inter 


di 


as portas. 

X V 1 1 1 0.02 


b 


patillo inferi 


is 


XXX 0,03 


c 


ad d. 
CCL 0.09 


d 


infcrius 
Alllll 0,05 

xxxxx 


e 


ad d. 
llllinil 0.U55 


f 


ad d- superi 


is 


XLVIIIIS 0,09 


a 


iuferius 
lllllllllllll 0.13 Descripsi a — g; nonvidiA. Omues habet Sogliano iVo^, rf. sc. 1878 p. 323. 5t7l in pariete destro, inter priraain portam et angulum anterioreui. 

C X X X V 0,05 

ccc V 

Descripsi. — Sogliano NoL d. sc. 1878 p. 323. 
2 dedi Soglianum secutus; ego descripsi cv. 

5172 in culinae, cuius posticum numcratur 7, pariete orientali, scripU 
carboue. Descripsi. — 2 Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 323. 
1 truv(d)? 

5173—5177 ad sin. ostii n. 5. 

5173 iu ipso oslii poste, in tectorio nigro. 

IVST;\ VIITTIA O.013 

Descripsi. — De Petra Giorj,. d. sc II p. 164 u. 32. SVP1'L- ^^^^^^ _^^^^^ 

51,4 a.l sl". 51 '3- 

TV C\VI DrE DIGITOS CONTRVDIS M N o.-.o; 

n ■•in-i. — De Tetni Giorn. </. xc. II p 1()4 n. :i4 (inde Zangeincister 

lipli I II- Ki')- 
T„ QVi DEDICATAS, om. quae secuntui-, De Petra. — die pro interdiul AM GRAPHIO SCRIPTA |i„„l, ..H.dil. P"""» cevta est et potest esse lineola alien:i 5175 ii,fra 5174, alla 0,025. NAVPLIVS 
ONIISIVS 
V H RN ft Descripi 
■2 Oiiesi{m)us. _ De Petra Giorn. <i. sc. II p. 164 ii. 33. 5176 ad sin. 5175, longa 0,022. 5lj; ad sin. 5176. Desciipsi.. - Cf. 4379. AniVlENTAJlll 5178 io insulae latere septcntiioiiali, infra 3707 et 3708, carbone. 

cojivs U.OI 

CVNNVm LINGIT Descripsi. - V. 2 Sogliano Ao(. d. sc. 1878 p. 263 n. 6; inde Viola, 
Scai-i 1873-78 p. 55 n. 17. 

5179—5185 in insulae latere orientali, inter aiigulnm septentrionalem 
et ostium n. 8, in tectorio nigro. 

5IJ9 prope angulum, longa 0,95. 

V .liT.NVS 

Descripsi; lectio certa. 

5180 ad siu. ostii n. 8, loiiga 0,85. 

In HESTE]l.NVm 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1880 p. 185, c. 5181 iiifra 51S0, longa 0,098. 

l^ Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 185, d. 

'■7; K. Dec. Salims m convmlu, multa JISS XX. 

'^ XX (cf. 4610) om. Sogl. 

I^s salinis et Saliiiensibns ct pago Sali.iarnm egi RSm. Mittli. 1889 
I''^!I9: cf. etiam 3888. 5'82 ad d. 5180, auperius, longa 0,06. 

S SOJlTlLOGVS 

wripsi. _ Sogllano Not. d. sc. 1880 p. 185, b. De forma sortilogus 

I "^"' ^S'' lordan, Vindlciae sermonis Latini antiquissimi, Ind. 

1««', „""■ "'^**- '^^^ P- l!'. et Quaestiones Umbricae Ind. lect. Rpgim. 
°"'— 83, p. 27. 5183 ad d. ;>\ii, inferius, longa 0,135. 

HOJIVS 

Descripsi. 5184 ad 5183, iiiferius, loiiga 0,052. 

SeX VITVIAS 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 185,a. 5185 ad d. 5184, lo.iga 0,06. Descripsi. — ol{e)um? 5186 in atrii n. 8 pariete sinistro, in tectorio gilvo, IongaO,ll. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
Quisquis amat per(eai); cf. 4659. 4663. mESSIVS HlC NIHIL • FVTVIT 0,012 Descripsi. 5188 — 5192 ad sin. ostii n. 8, in tectorio nigro. 
5188 

R V U.U3 
DescripsL 

5189 ad sin. 5188, longa 0,135. Dedi ex apographo meo cliarta perlucida exarato. — Menedemerumemis. 
5190 ad sin. 5189. \ri^^/V(p^)> 
Dedi ex apographo meo cbarta perlueida exarato. — Sogiiano Not. d. sc. 
1880 p. 185,f. 
Tyndaris ha{c). — HA om. Sogl. 

5191 prope praecedentes. 

Q_V I B V S 

Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 185,/. Non vidi. GRAPHIO SCRIPTA a»s SVPPL, insulae latere meridionali septimum ab ocoidente. 5192—5199 in aedibus quarum ostium est i . . , n qo 

5192 i„ peristylii parie.e an.eriore, egredienti a tablino a sm.stra, longa 0,33. V ^ /\\A I\( /> VO ('A.yiMKif ^'Vy, 

^ l 

De,crip.i - V K «A.AS DN vo:«.«.VT,R,An c . . A . . . - Nou e.pedivi. Au!,Q.sto) [XI] Teren,li]o Muriena) co, (a. u. 731) suspica.ur Zange„ei„., 
Sane tectorium est secundi qui dicitur stili, qui inde a Sullae fere aetate m usu fuU. 5193 ad d. 5192, longa 0,145. 

C\VOD CVNNVm LlNGiS Q^^ 

Descripsi. — Sogliaiio Noi. d. sc. 1879 p. 73, I). SQ om. Sogl. 
Ultima littera potest esse o vel a vel ct 5t94 infra 5192, longa 0,145. 

H|imODOp.VS 

Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1879 p. 73, o. 
H(e)rinodorus. 5195 in peristylii pariete anteriore, ad sin. portae secundae ab occidente, 
nilide scripta, longa 0,21. 

CANTABVNT M,H] 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 73, d. — Verg. Ecl. 5, 72. 

5196 ad sin. 5195. 
Dedi ex apograpbo meo charta perlucida exarato. — mytcc Sogliano 
JVol. d. sc. 1879 p. 73, c. — Est Mystiche (5198) scribi coeptum. 

5197 in peristylii lateris anterioris columna secunda a dextra, ab 
occidente, in tectorio violaceo. 

IVCVNDVS 0,03 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 73. 
vs dedi Soglianum secutus; ego non vidi. 

5198 in peristylii lateris anterioris columna medin, ab oriente, in 
tectorio violaceo, longa 0,12. 

mysT,CHii VA 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 73. 

5199 in peristylii lateris anterioris et sinistri columna angulari, a sep- 
tentrione, in tectorio violaceo. 

V€N 0,012 

Descripsi. 5200—5202 in atriolo cuius ostium in insulae laterc meridionali eji 

quartum ab occidente. 
5200 in pariete sinistro, ad sin. picturae qua Theseus et Ariadm 

figurati sunt, in tectorio rubro tertii qui dicitur stili. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Catus valtal^ et vot 

5201 ad d. eiusdem picturae, in tectorio rubro tertii qui dicitur stili. 

HIVtPOTt 0,01 

Descripsi. 

5202 in pariete adverso, ad sin. picturae quae Herculis hermam u 
praesentat, in tectorio nigro lertii qui dicitur stili, altaO,II. e eujN 


HiviePA 


c 


K P ONO Y 
H A , O Y 


C€AHNh 


c 
APeUJC 


6PmOY 


a,oc 


a<j)POA€ 


ITHC 

Descripsi et edidi Bull. Insl. 1881 p. 30. — Sogliano Not. d. se. 1819 
p. 44. 

6 p et 8 (Jjpo dedi Soglianum secutus; ego non vidi. 

5203—5206 in insulae latere meridionali, inter ostium prinium ei 

secundum ab occidente, alla 0,045. 
5203 

W O G A S 

VI, aNA 

,11l,S Vlll 

Descripsi et edidi Bull. In.it. 1881 p. 32 u. I. — Sogliano A'o(. rf. «• "" 
p. 21,6. 

1 LOCAT Sogl. — Cf. 5204 et ad 5127. 5204 ad sin. 5203, inferius, longa 0,09. 
Descripsimus; dedi e.x apographo meo charta perlucida exarato. 
Bull. Inst. 1881 p. 32; Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 21,c. 

Al... re(?) . . . verna aeris (assibtis) V. V. 1 om. Sogl. - "" 
Bull. — 2 iiRis Bull. Sogl. — Cf. ad 5203. SVPPI'- 588 GRAPHIO SCRIPTA 5805 ! a. 5203 inferius. pjsciipsiraos. _ Edidi Bull. Inst. 1881 p. 32 n. 2 So6lia»o No,. d. sc. 1879 p. 21, a. cum 5206; 5206 infra 5203—5205. VIIRNA AIIRIS • k. 0,0*S Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1881 p. 32 n. 2 una cum 5205; 
Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 21, rf. REG. IX INS. 7. 5807-52" in taberna n. 2, in tectorio atbo. 
5207 in pariete sinistro. 

II PXIIISE 0.035 

/) ad d. paullo superius fviEis o,o2r 

,' ad d. paullo superius fxvr-s 0,025 

,/ ad d. inferius rf- — s o,oo9 

f superius M=svill 

/■ ad d. d txia, 0,022 

U ad d. f, superius r^ — SDII 0,05 

Descripsimus. 5J08 sapra 5207. V l^A/ A^/ '7 Descripsimus; dedi ex apographo 

MARCVS-I 1 P N A D I. 5209 in eodem pariete, carbone. Sl QVI VOLV 

URnmmm/Mm// ?liano JVo(. rf. tc. 1879 p. 282. Non vidimus. 5210 in pariete dextro. ^ iiiiiiiiiiiiii 

^* ad d. inferius iuiIvif/m/m o,, 

1: ad d. iiiiii 0,036 

^* ad d. IIIIIIII 0,035 

e ad d. superius llllliil: 0,0» 

/ superius x o.o» 5211 in eodem pariete, carbone. Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 282. Non vidimus. 5212—5245 in aedibus n. 3. 6 (del Cenlenario). 

5212-5216 in atrio n. 3, ubi anno 1879 descripsi titulum oscum (?), 

scriptum lapide albo in pariete ingressus, intranti a d., in tectorio 

uigro ultimi qui dicitur stili: Bull. Insl. 1881 p. 126; Noi. d. sc. 1879 p. 282; Zvetaieff, Inscr. Ital. 
inf. dial. n. 156 c. Praeter me nemo descripsit; mox decidit. Tertia 
littera fuit 1, non D. 

5212 in alae sinistrae pariete sinistro. 

V IDVS IVNI^S 0,05 

Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1879 p. 283. 

5213 in alae sinistrae pariete dextro, in picturae, quae repraesentat 
Philoctetam baculo innixum, angulo inferiore a dextra. 


Descripsimus; dedi ex apographo nieo. — Sogliano Pitt. mur. p. 111 
n. 574 et Not. d. ac. 1879 p. 283. 

Filius salax gu{o)d (pro quot) tu multerorxim di/utuisti. 

2 qyoT pro qvdtv Sogl. 
In eiusdem picturae angulo inferiore a sin. scriptum est 

riLiv ciyOD TV 

Sogliano 11. cc. 

Haud dnbie scriptor Philotectam pro Hercule accepit. IV, s. 5214 infra 5213 in tectorio nigro tertii qui dicitur stili, longa 0,135. 

Descripsimus; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — 
Edidi Bull. Insl. 1881 p. 122; Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 283; Nicco- 
lini III Casa del Cenlenario p. 5. 

Officiosus fugit VIII idus Nov. Druso Caesare M. lunio Silano cos. 
(15 p. C). 

74 GRAPHIO SCRIPTA 584 SVPPL, 5215 nd d. 0214. IfHr KVf 

Descripsiinus; dedi ex apographo nieo cli.arla perlucida exaralo. — DIO- 
MiiDlls, omisso allero nomine (PROCVLVS?), Sogliano Not. d. sc. 1879 
p. 283; DIOMEDES Niccolini III Casa del Centmario p. 5. 

5216 in alae dextiae pariete dexlro, in tectoiio nigro tertii qui dicitur 
atili, longa 0,095. C!0 -/\%.##*Li6,^ 5217—5219 in peristylii pariete dextro, in teclorio ultimi quj aieiii,, 

stili, sed anno p. C. 63 anteriore. 
5217 inter portam primam et seoundam, in tectotio rubro, loriga 0,025 

Ay h rA 

Descripsimus. — AO(X)*i'ra? 

5818 inter portam secundam ct terliam, propius tertiam, in teciorio rubro 

€ P UU 0,095 

Descripsimus. 5219 ad d. portae tertiae in tectorio gilvo, longa 0,29. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 

AMORIIWPVIIIII? 

5220—5231 ia peristylii columnis, in tectoiio tertii qui dicilur stili. 
5320 in lateris anterioris columna secunda a sinistra, ab oriente, ii 
tectorio rubro, longa 0,20. 

AM PRi SATVRINO IIS\ 
Descripsimus — Salm(ii)ino^ — s\ legi potest a. 

5221 in lateris anterioris columna tertia a sinistra, ab occidente, i 
tectorio rubro, longa 0,042. Descripsi Sogliano Not. d. i p. 148. — Cf. 4727. 4773. 5222 ibidem in tectorio viridi, longa 0,065. 

LVCIVS 

Descripsimus. 5223 in lateris anterioris coliimna quinta a sinistra, a septentrione, in tectorio viridi, longa 0,3 Ojr^jJ^J 
.,A Dedi~ex apographo meo cbarta perlucida exarato. 
Ru/us lustinus cocu (a)eri.i(?) s. 5224 in lateris anterioris columna sexta a sinistra, ab oriente, in 5225 in lateris anterioris et dextri columna angulari, a seplentrioiie, 

tectorio rubro, longa 0,055. tectorio viridi, longa 0,13. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
Marcus? 5226 in eadem columna, ab occideiite, in tectorio rubro. 

«PMHC ePMHC cos 

ePM H c Descripsiu QiK^A^-i'xfr ^,,,,,\^^i^i^y.icm^'^ Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
I Germanicus VIII K(al)iu\l]ias necessitas. 5227 in laleris dextri columna secunda, in tectorio rubro, litteiis niiniini' 
et subtilissimis, longa 0,03. 

S6NATVS 

Descripsimus; descr. etiam Dressel. SVPPL- «85 GRAPHIO SCRIPTA lateris posterioris columna media, a meridie, in tectorio albo, 
Descripsimus; dedi ex apograpbo meo cbarta perlucida exarato. 
Sogliano m. d. sc. 1880 p. 148 n. 1. 
RvROS Sogl. — Tauro s{al)1 

^229 ad d. 5228, paullo inferius, eadem manu, longa 0,11. 
Descripsimus; dedi ex apograpbo meo charta perlucida exarato. — 
Sogliano iVo/. d. sc. 1880 p. U8 n. 2. — Ti. Claudius Ver(us). 

Haud iinprobabile est, Ti. Claudium Verum babitasse in bis ipsis 
aedibus, circa quas eius programraata legebantur. De eius aetate cf. 5230 i[i eadem columna, a meridie, in tectorio rubro, loDga 0,035. 

epmHC 
Descripsimus. — Cf. 5226. 

5231 in ordinis posterioris et sintstri columna angulari, a meridie, in 
tectorio rubro, longa 0,027. Descripsimus. 5232 in membro | formae BuU. Insl. 1881 p. 114, in parietis adversi 
ledorio albo terlii qui dicitur stili, longa 0,08. iscnpsimus. — C\V1 ■ lACEO • ICTVS Not. d. 5C. 1879 p. 285. 5233—5239 in membro per quod balnei tepidarium aditur, i in forma 
BhU. hst. 1881 p. 114, in tectorio albo tertii qui dicitur stili. ■»233-5238 in pariete adv 
»233 longa 0,195. HISTJllONIC* ACTlCiV Descrip ripsmius. - Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 285. - Aclic 
Aclii Aniceti; cf. ad 3891. 5234 litteris magnis. 6JLOS V. r€LIX Wk. '«wripsimus. _ Eros v{ule). Felix val(e). 5335 ad d. 5234, eadem manu, litteris magnis. 

XYST€ - CV6TI ■ VV 

Hic^es 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 285. 
i.XRE STE Sogl. — vaQe). 

5236 eadem manu qua 5134, 5135, litteiis magnis. 

MSWC v\ 
Descripsimus. — [P]upe va(le)? [V]upe va{le)1 

5237 litteris minimis, longa 0,046. 

C\VANTVm I 1 0,003 

Descripsimus. 523S litteris parvis et subtilissimis. f\>>\ 
Descripsimus; dedi ex apograpbo meo. — Arma\t\u{s) scribereml Ad 
d. huius, eadem manu: scRi'/)//,iiii. 5239 in pariete dextro. ROMVS 0,02 Descripsimus. — Lectio certa. 5240 in membri e formae Bulh Inst. 1881 p. 114 pariete dextro, in 
tectorio albo, longa 0,09. 

FESTVS 

Descripsimus. 5241 — 5244 in pariete sinistro latrinae, cuius porta est prima ad d. 
atrioli quod aditur ab insulae latere occidentali, /3 in forma BuU. Inst. 
1881 p. 114, in tectorio rudi. 

5241 in podii niargine superiore, longa 0,26. 

BIYSTICII ■ HIC 

Descripsimus. — rvsticii.hic edidi Bull. Inst. 1881 p. 234; scd y certa. 
— Mystice. 

5242 ad d. 5241, longa 0,46. 

C\VODAM C\VID€M TeSTIS 6IIIS ■ C\VID ■ S€NSCIlim 
vil CACATVH.I6n.O. veN I A M 
C AC AT VM 

Descripsimus. — Edidi Bull. Inst. 1881 p. 234. 5243 infra 5242, longa 0,22. 

MlIMORlv^ O.OG 

Descfipsimas. — Edidi Bull. Inst. 1881 p. 234. 5244 infra praecedentes, per totum parietem. MARTHAE HOC T R I C Hl LIN I VM 
ESTN AM IN- TniC HILINO 
C A C A T Descripsi et edidi Bull. Inst. 1881 p. 234. — Sogliano N<jl. d. sc. 1879 
p. 286. 

2 TRICHILINO Sogl. — trichilinium, trichilinio pro triclinium, triclinio. 

74* GRAPHIO SCRIPTA SVPPL 5245—5249 iii .ledibus n. 2. 
5245 ID ostii paiiete sinistrii, Descripsimus. — Edidi Rrnn. Mitth. 18 
1888 p. 515. 
VIRTORIV Mitth.; sed sil certiim. REG. IX INS. 8. 

1 5246 ud d. 5245. 'V°'- d. ,e. ,8 n. 1 : Sogliano Not. d. sc. Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1889 p. 8 a. 2; 
1888 p. 514; Niccolini IV Nuovi scavi p. 31. 

ALLiciAii GARVJvii Mittfi. Nicc, qui om. ultimam I; allivivi iir 
Sogl. — Allio (pro altiwii) a(sses) II. ganm. — Nota afflo duabu," 
scriptum; aliu(m) habes 2070. 5241 infra 5245. TAVsTvS Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1889 p. 8 n. 3; Soglis 
1888 p. 514. 

FAVSTVS Mitth. IIAVSTV Sogl. 

5248 in atrii pariete anferiore, intranti a dextra. Descripsimus; dedi ex apngrapho meo charta pcrl 

Zangemeistero hic illic correcto. — Edidi Rom. Mitth. 1889 p. 16 n. 1; 

Sogliano Not. d. sc. 1889 p. 123, a; Niccolini IV, Nuom scavi p. 33. 

lucundus Venus Vi[i]atis ro[manus?] re et (vel ut?) namine. 

3 ROA om. Sogl. RO . . . Nicc. — 4 om. Sogl. — vt Mitih. iit Nicc. 5249 infra 5248, longa 0,035. 

QVOIVS 
LAi.O]X6 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1889 p. 16, 2; Sogliano 
1889 p. 123, i; Niccolini IV, Nuovi scaai p. 33. 

5250. 5251 in aedibiis n, 11; cf. Alphabeta. 

5250 in virdaiii aditus stipite dextro, in podii lectorio riidi. 

PRISCIt „„, 

tlllSTITVTVS M Q„, 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 261, om. t . 
5855 prope 5254. 

Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 263, d. Non vidi. 
5256 prope praecedentes. 

Sogliano Nol. d. sc. 1891 p. 263, e. Non vidi. 5251 in triclinii, quod virdario a d. adiacet, portae stipite sioistro ' 
tectorio rudi. ailSTITVTVS M\ 
SIIPII PVII kkAS Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 25; Sogliano A'o(. d. tc \m 
p. 262; Buecheler Anth. n. 355. Est hexameter, neglecla in am' 
proprio prosodia; qua de re cf. ad 4456. I 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Sogliaiio Nol d , 

1891 p. 263 /•. — Secundus \ 

2 VA om. ceteris Sogl. 5254 ad sin. 5253 superius; v. I longus 0,12. 

QyONIAM FVIT VOLVNTAS o,0„i 
ANimi ET COIXCOHIS SATVn 
NITII II 

Descripsi et edidi RSm. Mltth. 1892 p. 21 n. 18. - Sogliano Kol.d.u. 
1891 p. 263, c; Buecheler Anlh. n. 51. 

2 SATV» Sogl. — 3 AisTls(?) Sogl. — Inter ll et ll triuni litlerarum 

spatium. 

Senarium esse et alterius initium vidit Buecheler: 
Quoniam fuit mluntas animi et corporis 

Satur nitere (vel niteris) 

Cf. Suet. Vesp. 20: vottu erat velut nitmtis. SAIVNI VALWC IaCVIT 

ET jvio////,Eo oymMm/im 

EST NI/ 5252—5256 inler ostia n 


.11 et n. 12, in podii tectorio rudi. 


5252 


cvkv „.0, 


Descripsi. — ivL^? Soglia 


no Not. d. sc. 1888 p. 518 n. 23. 


5253 ad sin. 5252. 

SVPPL- A8V GRAPHIO SCRIPTA 15285 in aedibus n. 12, quarum alterum ostium est in insulae latere occidentali quintum a septentrione. 

biculi. quod ostio a d. adiacet, pariete dextro, in tectorio albo, adscripta picturae qua repraesentatur sacellum Fortunae, inter deae et caput bominis adorantis. 


Descripsi et saepius contulij dedi ex apographo 
meo charta perliicida exarato. — Edidi Eiim. 
Miltli. 1890 p. 241; Sogliano Not. d. sc. 1891 
p. 257. 

1 POPLf«f«DlIA IIST MIINOAAA Mitth. POP- 
LVf/BiW/ICTVUX DIIA IIST Qyil NOBIS Sogl. 

2 SIICVNDA VINDIC^IIIIVt. Miltli. SIICVNDA 
VNDSITSIim . . . Sogl. 

Non expedivi. 1559 in porlae qua cuUna ab occidente aditur poste dextro, in tectorio 

fusco. 

DELICATVS 0,03 
QVl HO 

Descripsimus. - Edidi liiim. MMli. 1890 p. 246 n. 1; Sogliano Not. d. 
,e. 1891 p. 256. 5259-5285 in virdarii parietibus. 

5J59 in virdarii pariete orientali, ad d. portae septentrionalis, in tectorio 
nibro; R alla 0,011. 

CORNELIVS AGOIL 

Desciipsimus. — Edidi Biim. Mitth. 1890 p. 246 n. 2; Sogliano Not. d. sc. 
1891 p. 259 n. 1. Anno 1892 perierat. 

AGOH obscurius, admixtis muitis lineolis alienis, et fortasse alia manu; 
SABINVS Sogliano. recte forlasse (cf. 5261. 5265), quamquam meum 
apographon cum Zangemeisteri congruit. 5266 infra 5261. ELIV^* 5260 infra 5259, alia manu. 

SeRAPION 0,018 

Dpscripsimus. — Edidi RSm. Mitih. 1890 p. 246 ii. 3; Sogliano Not. d. 
K. 1891 f. 259 n. 2. SABINE VI 0,009 

Dcscripsinius. — Edidi Eiim. Milth. 1890 p. 246 n. 4; Sogliano Not. d. 
<c. 1891 p. 259 n. 3. 

ABiNEMVR Mitth.; sed aiino 1892 vidi recte descripsisse ct edidisse 
Soglianum; ultima lineolis alienis obsurata sunt. Descripsimus. — Edidi 7?™. Mitth. 1890 p. 246 n. 6; Sogliano Not. d. 
sc. 1891 p. 259 n. 4. 

5267 infra 5266; A alta 0,011. 

AO]'[|'oNAICV^yN V 

Descripsimus; dedi ex apograpbo quod confeci mense Augusto anni 1892. 
Quae secuntur post primam v lineis alienis obscurata sunt. — Edideram, 
alio apographo usus, Eiim. Mittli. 1890 p. 246 n. 7; Sogliano Not.d.sc. 
1891 p. 259 n. 6. 

KI 
AOYKIONACVIIXNIX Mitth. AOYAIONA CVNNV Sogl. 

Titulus nisi fallor cx Graecis et Latinis litteris mixtus. aoylion 
superscripto Ki in aoykion (vix in aoykiaion) correctum est: Amxm 
(pro Aoumos vel A.ou'xie) li{n,> vel »3,1) cunnu{m). Scriptor scilicet linguae 
Graeoae parum peritus erat. 5268 infra 5267. ELIV-CINED 5262 prbpe 5261. 

cePAniON 
Sngliano Nol. d. sc. 1891 p. 259 n. 5. — Frustra quaesivi 1892. »263 ad d. 5261. LENAS 

CVNNVLlNGVS Dcscripsi el edidi Rom. Mitth. 1X90 p. 246 n. 5. — Sogliano Not. d. sc. 1891 
P-259 n.9. Annol892 perierat. 
' PHONAS Sogl. 5264 prope 5263. PRimo VII ELIVNALEAS 

Descripsimus. — Kdidi Rijm. Mitlh. 1890 p. 246 n. 8; Sogliano 2Vo(. d. sc. 
1891 p. 259 n. 7. 8. 

1 ELivVALEAS Mitth. Sogl. sed N certum; £liuvaleas superscriptis 
litteris NVA correctum in Elim valeas. — Infra v. 3 rasura duorum 
versuum. 5269 in portae, quae est in virdarii muro orientali secunda a septen- 
trione, stipile septeutrionali, iii tectorio rubro, lineis subtilissimis. 

GlipMANVS C\\IOm 0,003 

Descripsimus. — Edidi TJom. iftrt. 1890 p. 246 11. 9; Sogliano Not. d. sc. 
1891 p. 259 n. 13. 14. Sogli "">o Not. d sc. 1891 p. 259 n. 10. Frustra quaesivi 1892. 5265 prope praecedentes. S»gliano Not. d. sc. 1891 p. 259 n. II. Frustra quaesivi 18 5270 ad d. 5269, superius, litteris altis fere 0,005. 

Descripsimus; dedi ex apographo meo. — siir«iiralis Sogliauo Not. d. 
sc. 1891 p. 259 n. 12. — TJltima erasa sunt. GRAPHIO SCRIPTA 

5271 prope praecedentes. 

SlNAlC 

Descripsi. - ciN<i« Sogl. Nol. d. sc. 1891 p. 259 n. 15. 58S SVPPL. 5272 in einsdem porlae stipite meridionali. 

QyrSQVlS AIVIAT V 0.015 

Descripsimus. - Edidi JiSm. MiUh. 1890 p. 246 n. 10; Sogliano Not. d. 
sc. 1891 p. 260 n. 16. aMaT Millli. amat viderunt Sogliano et Zange- 
meister. 

Quigquis amat v(aleat). 5273 ad d. eiusdem poil 
fere 0.01. liUerii ubtilissimis altis MMc^^mp Dedi ex apographo raeo, quod e Zangemeisleri correxi. — Edidi Rom. 
Mitth. 1890 p. 216 n. 11; Sogliano JVol. d. sc. 1891 p. 260 n. 17. 
amicvs CEi Mittb. Sogl.; sed potest lcgi amycvs. Ultima adinodum 5274 ad d. 5273, paullo inferius, in tectorio rubro. 

DIDVMO SOpA I i).Ol'l 

Descripsimus. — Edidi R5m. Milth. 1890 p. 246 n. 12; Sogliano Not. d. 
sc. 1891 p. 260 n. 18. 

Did(jj)mo Koda[les sal.] vel siinile qiiid. 5275 infra 5274 ad d. NASICA AVG • LX Descripsimus. — Edidi liiim. Mitth. 1890 p. 246 n. 13; Sogliano Not. d 
tc. 1891 p. 260 D. 20. 

Nasica {gladiator) Aug{usiianus pugnarum) LX. 

5276 ad d. 5274, prnpe angubim orientalem. 

STHATON 0,016 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 247 n. 14; serapion Sogliano 
Noi. d. sc. 1891 p. 260 n. 19, non recte. 

5277 — 52S5 in pariete meridionaii. 

5277 ad siii. primae portae ab oriente. 

S6RAII S6RAPION ST u,016 

0.03S SeRAPlON SCRAlIONS 

Descripsimus. — SSm. Mitth. 1890 p. 274 n. 15: e ripeluto jriii colle, niii 
mmo comphto e piii o meno chiaro il nome di serapion. Sooliano 
Not. d. sc. 1891 p. 260 n. 21 : tre volle ripelulo il nome serapion. 5278 infra 5277, in tectorio rubro. LIJt»Jf»/ff//a///MIINTVLS 
PTOLOM/MIVS „!,„ Descripsimus. - Edidi RSm. Mitili. 1890 p. 247 n. 16; Sogliano Not. d 
sc. 1891 p. 260 n. 22. 
1 Ling mentula(^m). 5279 infra 5278, in tectorio rubro. 

TV-IWORTVS-IIS- 0,0,6 

TV.NVGAS-IIS ooio 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1890 p. 247 n. 18. — Sogliano Not d 
1891 p. 260 n. 23. 

1 mortus pro mortuus. 2 nugas Sogl. interpretatur nuga.v; inteWeg 
potius: tu nugae (i. e. m7,/7,) es. — Cf. 5282. 5280 infra 5278, prope pavimentum, in tectorio rubro. 

TAVSTA PLORAS 0.015 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 247 n. 17. — Sogliano iVol, i , 
1891 p. 260 n. 24. ' '"' 

PAVSTA Mitth.; legendum favsta. — plora Mitth.; s addidi Soglia,, 
secutus; cf. 5281; sed haud dubie et hic et illicp^oras pro jj/oro dici» 

538t ad d. portae primae ab oriente, in tectorio rubro. 
HERMES PLORAS 

iKiim::mm I p A V s s T A 

'iiimmio N I T V s V A 

Descripsimus. — Edidi Riim. Millh. 1890 p. 247 n. 19; Sogliono A'o, j 
«c. 1891 p. 260 n. 25. 26. 27. 

2 Paussta pro Fausla; cf. vol. X 8353. — 3 mbwiws, Mitth.; quac nrae. 
cedunt dedi ex npograplio Zangemeisteri : sed incerta sunt; «wivs Sotl 

5282 ad d. 5281 iu tectorio rubro. 

TV mORTVS ES 0,053 
TV NVC/iAS ES 

Descripsimu.s. — Edidi RSm. Millh. 1890 p. 247 n. 20; Sogliano iV«l. i. 
sc. 1891 p. 2G0 n. 28. 

2 Nvms Mitth. nvgas Sogl.; tertia littera, poliiis c quani G, consiilio 
erasa esse videtur. — Cf. 5279. 

5283 ad d. 5282, litteris subtilissimis iii tectorio rubro. 

ROmani o,uo'.i 

Descripsimus. — Edidi 7?/V//i. Mitlh. 1890 p. 247 n. 21; Sogliano Ao/. i. 
sc. 1891 p. 201 n. 29. 

ROMANiiS Milth. Sogl., non rerlc. 

5284 ad d. 5283; p alla 0,008. 

PIOIN HKtU LUAg 

Descripsimus. — Edidi RSm. Miltli. 1890 p. 247 n. 22; Sogliano Not.l 
sc. 1891 p. 260 n. 30. 

Ante P possunt deesse una vfl duae Ulterae: sed niliil fuisse videtur 
— ^iuiv vjKui u/^e. 

5285 in angulo occidentali, sub picturae larariae ea parte, quae est iii 
muro meridionali et exhibet Genium sacri&cantem, litteris magais, iii 
tectorio albo. De.scripsimus. — Edidi «ora. i//»//. 1890 p. 244; Sogliano Nol.d.sc.mi 
p. 258. 

Egi de hoc titulo Mitth. I. o. Genius sacrificans exlat etiam in allen 
picturae parte, quae est in pariete occidentali. Probabile igitur esi, 
hunc, cui subscriptum est EX sc, imperatoris esse, ac quidem Augusii, 
ipsaque inscriptione memorari senatus consultum illud quo ut Augiiih 
Genius una cuin Laribus domeslicis invocaretur institutum est (Dio 
Cass. LI 19, 7). Manifesto scilicet apparet, hanc pictuiae piirtem aou- 
qaiorem esse, intactaraque remansisse quo tempore altera illa, reliquoui- 
que horum parietum tectorium instauratum est. 

5286 — 52 1 in insulae latere occidentali, ubi ostia numeris adhuc careni. 
5286 — 5292 ad d. ostii septimi a septentrione. 
5286 prope ostiuin, in tectorio gilvo. 

V I • K ■ A P R 0,01 Descripsimus. — Edidi Rom. Milth. 1889 p. 123 u. 18; Sogliano 
sc. 1888 p. 520 n. 35. Nol. i- SVPPL- ftS» GRAPHIO SCRIPTA 5297 iiifra 5286, carbone. xxxxxxxxxx/ 
xxxxxx 
<xxxxxxx Descripsi. — Sogliano 
Not. d. sc. 1888 p. 520 
n. 35: X molle volte ri- 
petulo. 5298 inferius, in tectorio fusco. 

CELER o.ulS 

Descripsirous. - Edidi Evin. Milth. 1889 p. 119; Sogliano Not. d. sc. 

1888 p. 521 11- 36- 
,p. Amilius) Celer; cf. 3775. 3790. .3792. 3794. 3S06. 3812. 3820. 

3884. 5289. 5291. 5294. 

3299 ad d. 5288, litteris alte incisis 

CELER' 

et inferiiis litleris leviler scaripbalis: 

CELER 0,26 

nas. — Cf. ad 5288. 5290 aJ d. tituli picli 3799; c alta 0,03. 

Col 
R 
Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. ."i^l n. 37, oni. I. 

5291 ad d. 5290, inferius. IV AMICV' deScit lectoriuni 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 521 n. 38. 
4 IVM om. ceteris Sogl. 
P. Aemiliu(s Ceter) amicu .... 5292 in podii margine rubro levissiine scariphala litteris minimis; dis 
ab oslio 0,885. 

AMAH \s 

Descripsit Zangemeister. — Amar(antu8)? 

5293 in ostii septimi a septentrione poste dextro, a parte ostii, 
tectorio gilvo, carbone. 

/mmm xxvi k avc 6 Lxx LX Descripsimus. — Sogliano 

Lx Not. d. sc. 1888 p. 520. 

Lwmis LX Col. 1 inter v. 5 et 7 

Lxx- xiiii K „VG LX '•'"' ^"g'- — 7 ■- liedi 

Lxx Lx Soglianuni secutus, qui 

10 Lxxx ^'^- '^- — 8* ^ o"i. Sogl. 

Lxxxx — 12 viiiDiBuSoni. Sogl.; 

VII iDi'i.w«s 'XL xxxC-XLX VII dedi Zaiigemcislerum 

secutus; ego non vidi. 
Col. 2 V. I XVI Sogl.; saoe hoc voluit scriptor, sed xxvi vidimus ego et 
Zangeraeister. — 8 VG LX dedi Soglianum secutus; nos non vidimus. — 
12 dedi Soglianum secutus; nos vestigia incerta vidimus. 

5294. 5295 ad sin. ostii septimi a septentrione in tectorio fusco. 
5294 

a in ipso ostii poste CE 

// ad sin. a celer cel 

c prope /- CE 

Descripsimus b. — a. h. c Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 520 n. 32. 33. 34. 
b ultimam L dedi Soglianum secutus; nos non vidimus. 5295 ad sin. 5294. Descripsimus. Q_ CAMVRIVS 5296—5300 in ostii sexti a septentrione pariete dextro. 
5296 

Ciwri|jV|\a-li (\^hx^ (c\,k li.d' (ij.|M^r'^vy^ "T^^iKlVnbKp r«,c\Ks-iiT Ti'Y^u^i[ 

\j. r.iM ,-1,1 .^M^^.rX-^ . CXi^^y^ Nu (. ,\.VM Cv-J,vv..- ,,,., , ^ ,^y ^^^^ , 

'"Hi^ 


fi 
/^ 1 V '';s vii>- AA\A utinam liceal collo eoviplexa tenere 
Braciola et teneris oscula ferre labe(l)lis 

1 nunCy ventis tua gaudia, pupula, crede 
Crede mihi, levis est nalura virorum 

i Saepe ego cu(m) media vigilare(m) perdita nocte 

Haec mecum medita(n)s: multos Fortuna quos supstulit alle, 
Hos modo proiectos subito praecipitesque premit. 
Sic Venus ul subito coiunxit corpora amantum 
_ Dividit lux et se A<iRiiiis QVID aam. 

"■«ripsimus; dedi ex apogiapho meo charl.-i nerlucida exarato. — Edidi Rom. Mitth. 1889 p. 122 n. 12; Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 519 n. 28; 
'*'«*el„ Anth. n. 950. 

iBl"'"" ^""'^ «dintegratur, v. 2 scribendo labris (ut sit pentamcter), 3 et ventis, 4 Pupula (ve\ simile quid) crede, 6 omisso Fortuna, 7 omisso 
'" Cut 8it penlameter). Est scilicet carmen centonis vicem e variis quae poelriae mentem subibanl fragmentis coosutuui, omissis additisque 

HOnDullig ut n • r 

Ulf P''"'»culi coirent utque pentametri hexametris similes fierent. 

<l"id sibi velint non adseculus sum: paries legit Buecheler. GRAPHIO SCRIPTA 500 SVPPL. 5297 infta 5296. 

CHOCINE 

ISIUIMIE 

Descripsimus. — Edidi Rmn. Milth. 188 
sc. 1888 p. hiO n. 30. 
1 CROciNr Mitth. Sogl. I 5304 a quinto et eexto ostio fere aeque distans. p, 123 n. 13; Sogliano Not. d. 5298 nd sin. 5297, eade ismAH.vs 

CROClNEti • SVA Descripsimus. — Edidi Riim. Mitth. 1 
sc. 1888 p. 520 n. 31. 
2 CROCINEN Mitth., CROciNirJ Sogl. Lege Croa 123 n. 14; Sogliano Nol. d. 5299 inter 5297 et 5298, longa 0,05. 

DEVRONYM 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1889 p. 123 n. 15; Sogliano Not. d. 
sc. 1888 p. 519 n. 29. 5300 ad Descripsi. — DVOhsiviADO Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 263. 

Duodsmaro pro Ismaro (5297. 5298), ut pro i, i. e. uno, Duod, i. e. 
duo, poneretiir? 

5301 in atrii, cuius ostium est sextuni a septentrione, pariete anteriore, 
inter fauces et portam cubiculi quod ei a d. adiacet, in tectorio 
fusco, Innga 0,09. m 

harta perlucul» exaiato. — Soglii Dedi ex apograph 
1891 p. 264. 
HVCOLNiv (= holeoniu) Sogl 5302 — 5308 inter ostium quiDtum et sexlum a septentrione. 
5302 ad sin. ostii sexti in tectorio albo. 

mvNEJ» 0,038 

Descripsimi.s, - Edidi HHm. Mitth. 1889 p. 122 n. 10; Sogliano Not d 
«c. 1888 p.519 n. 26. 

mvAFER Mitth. Sogl,; mvner legit Zangemeister. 
Dcscripsimiis. - Edidi RSm. Mitth. 1889 p, 122 n, 11; Sogliano Not d 
sc. 1888 p. 519 ,1. 27; Buecheler Anth. n. 359. Aurem est, Danae. ~ 
Non recte Mitth. I. c. comparatur Ovidius Met. VI113; cf. potius 
nostram 4207; sunt fragmenta carmii.is quo Danaes fabiila deridebatur 
eo sensii quem indicat Hoiatius carm. III 16, I. Descripsimus. — CAPV Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 518 n, 25 
Carm(inibus Circe socios mutavit UUxis) Verg, Ecl. VIII 70? 

5305 ad d. ostii quinti a septeutrioiie, instrumento obtuso scri 

SVCCESSVS HIC o.UG,^ 

Descripsimus. — Edidi Riim.. Mitth. 1889 p. 122 n. 7; Sogli 
BC. 1888 p. 518 u. 22. 

.VCCESSVS SCRIP ^. Sogl. laiio Not. i 5306 eodem loco ubi 5305. 

."«•VCTVS ivt xxxxx- 

Descripsimus. — Edidi Rijm. Milth. 1889 p, 122 o. 8; Sng 
sc. 1888 p. 518 ... 23. 

.... V€TVS IVL XXXXXI Sogl. — XXX" Mitth. 
Auctus (gfadiator) Iul(ianus pugnarum) XXXXX. 5307 infra 5305 et 5306. SVRHAR AVCTVS Descripsimus, — Edidi RHm. Mitth. 1889 p. 122 n. 9; Sogliano A'o(, rf ,{ 
1888 p. 518 n. 24. 

Ante H extitisse ar Zangemeistero visum est. Eg 
«-HAR et sic edidi Millh. — har Sogl., qui titulum li 
deletum esse indicat; quae linea nobis aliena visa est. scnpseraiB 
horizonlali 5308 ad d. 5307, alta 0,08. 

p /\fr'D/fw M f) y/ ( / /\ 
Descripsimus; dedi ex apographo meo cbarta perlucida exarato, ni 
quod V. 3 extr. addidi, quae Zangemeister descripsit, 11 v s. 
.... Dario aus Nomas e[i]us ? 

5309 in ostii quinti a septentrione pariete dextro, prope pavimentum. Descripsi. — Sogliano Not. d. se. 1891 p. 255. 

P-4E Sogl.; sed piinctum incertum. — P. Ae{milius Celer)? 

5310 — 5316 inter ostium quavtuoi et quinlum a septentrione, 
5310 ad sin, ostii quinti in tectorio rudi, 

cnoPOC 0,09 

Descripsiraus. — Edidi Rom. Mitlh. 1889 p. 122 n. 8; Sogliano *(. 'I- 
se. 1888 p. 518 n. 18. 5311 in litteris o c praecede RRAM 

I Descripsimus, — Sogliano A'o(, d. sc. 1888 p, 518 n, 19, SVPPL- GEAPHIO SCRIPTA 531» infra « praecedentis. NIIRV 0.005 5323 in triclinii, quod tablino a d. adiacet, pariete sinistro, in tectorio 
rubro. • •„„„ — Edidi Bom. Mitth. 1889 p. 122 n. 5; Sogliano Nol. d. sc. 
Descnpsin™"- 

1888 p. 518 n. 20. 

Nim Sogliano. 

5313 propc praecedentes. SogliaBO JVo(. d. se. 1888 p. 518 n. 21. Non vidimus. 5314 ad sio. 5310. SVCCESS 0,035 Descripsimus. - Edidi Bom. Miuh. 1889 p. 122 n. 7; Soglia.to Nol. d.sc. 
1888 p. 518 "■ !'• 

5315 prope ostiuni quartunj a septentrione, iii tectorio rudi. 

SECVNDVS 0,04 

Descripsimus. - Edidi RSm. Mitlh. 1889 p. 122 n.6; Sogliano Not.d.sc. 
1888 p. 518 n. 15. 
Prope hanc ter litteram B scriptam csse testatur Sogliauo 1. c. n. 16. 

5316 iid sin. 5315, lapide, ut videtur, scripta in tectorio rudi. 

OJWNIA D\ 0,045 

Descripsimus. — OMNiA Q\ Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 518 n. 14. — In 
fiue V scribi coepta. 

5311—5323 in aedibus quarum ostium est quartum a septentrione. 
5311 in ostii paricte sinistro, in tectorio rubro. 

OD/SS 

Desciipsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1860 p. 236 n. 1; Sogliano Nol. d. sc. 
\m p. 130, una cum 5318. 

«[j]5s(m)? 

5318 sLipra 5317. 

SVR 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 236 n. 2; iVK Sogliano Not. 
'•.sc. 1889 p. 130. una cum 5317. 

5319 in atrii pariete dextro, inter portam primam et secundam. 

cTxxxv 

PLXXXVI I 

Sogliano Not. d. »c. 1889 p. 131. Non vidimus. 

o320 in cubiculi, quod est in atrii latere dextro, in tectorio albo, 

longa 0,08. 

IIJIOS' AiA 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 236 n. 3. 
™ UHth.; m(le) voluisse seriptorcm probabile est. 

5321 in tablini ingressu, a dextra, in tectorio albo. 

NIUTVNALIS 0,009 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitth. 1890 p. 236 n. 4. 
^'iii ibidem, colore rubro. 

C TER 

Descripsi et edidi Rii,n. Uitth. 1890 p.236 n. 6. Debebat inseri post 3819. 
<-'• Ttr{entius)f 

IV s iiniiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii 

XX X IIIIIIIIII 5324 — 5327 ad sin. ostii quarti a septentrione, in harum ipsarum aedium 
muro, in podii tectorio rudi. 5324 distat ab ostio m. 4,50. Descripsimus. — Edidi Rom. Mitlh. 1889 p. 122 n. 5; Sogliano Not. d. sc, 
1888 p. 517 n. 13. 5325 ad sin. 5324, in tectorio rudi. 

AElVlILrCELEl^IS 0025 

AEMILIVS U.OIJ 

Descripsimus. — Edidi Riiiii. Mitth. 1889 p. 119; Sogliano Not. d. sc. 
1888 p. 517 n. 11. 12. 

5326 ad sin. 5325. 

VIIN 0.045 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 9. 

5327 prope 5326. 

AMA 

Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 10. Non vidimus. 

5328 — 5336 ad sin. ostii quarti a septcntrione, in podii tcctorio rudi. 

5328 ad sin. 5326. 

AEMILIO CELERl 0,015 
AEM 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1889 p. 119; Sogliano Not. d. sc. 1888 
p. 517 n. 4. 

2 om. Mitth., descr. Zangemeister. 

5329 prope 5328. 

R R 

Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 5. Non vidimus. 5330 prope 5329. 

Q_ N 

Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 6. Non vidimus. 5331 prope 5330. 
Sogliano Not. d. sc. AEMI 

p. 517 n. 7. Non vidimus. 5332 prope 5331. 

Q- 

AIIJIIIILIO 

Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 8. Non vidimus. 5333 ad sin. 5328, in tectorio rudi. 

SVCCESSVS 0,028 

Descripsimus. — Edidi Rom. Mitlh. 1889 p. 122 n.5; svcCEssv Sogliai 
Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 3. 

75 GRAPfflO SCRIPTA se* SVPPL. M N H A I O O.OS.'i 

Descripsiraus. - Edidi Rom. Millh. 1889 p. 122 n.4; BANHaio Sogliano 
Not. d. tc. 1838 p. 517 n. 2, una cum 5335. 

5335 supru 5334 ad sin. Noi. d. sc. VIC CVM X 

DescHpsimus. — Edidi Rm. Mitth. 1889 p. 122 n. 3; Soglii 
1888 p. 517 n. 2, una cum 5334. 

1 CiH om. Sogl. — 2 VFC Miiili., hc Sogl. — x oni. Sogl., qui 
coniungit HC CVM | banhaio (?). 5336 ad sin. 5335. 

VIISTITVS 0.018 

Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1889 p. 122 n. 2. 5337 in ostii tertii a septentrione stipife dextro. 

ARM VIR 

Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 517 n. 1; inde cgo RHm. Minh. 1889 p \.n 
n. 1. — Verg. Aen. I, 1. 

5338 in aediuoi, quarum ostium est tertium a septentrione, peristyr 
quod atrii locum obtinel, pariete anteriore, prope angulum ostii ' ' 
tectorio rubro. 

a piERis A II u,oi:. 

6 paullo interiu.s ad d. plE o.Of. 

c intVa a clEJlis o.ois 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1889 p. 128. 
o A II om. Sogl. — c PIERI Sogl. 
a Pieris a{s8ibui) II, 5339. 5340 in aedibus quaruin oslium est 
onali primum ab occideote. 

5339 iii ciibiculo quod oslio a dextra adiacet, in tectorio albo. 

MOSCHIS ECJIOTES o.ol 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. I89I p. 266. REG. IX INS. QVAE OCTAVAE AB ORIENTE ADIACET. 

lae latere septentri- 534!2 in tablini pariete sinistro, in tectorio albo, litteris grandiiisculis 5340 in cubiculo quod ostio a sin. adiacet, in tectorio rubro. Sogliano Nol. d. sc. 1891 p. 266. — Frustra quaesivi. 

5341 — 5344 in aedibus, quarum ostium est iu insulae latere septentrio- 

nali secundum ab occidente. 
5341 in portae, quae in atrii latere sinistro est secunda, poste dextro, 

in tectorio viridi. 

C BENE EPAPRAIS 

ZET\ 
Iffi»VW/.!RVN COPO 
NVBrVN EXIMO 

z>' T m, 

DVO ■ CAPITA 
OS ET VENAS 
NON- HABET 

Sogliano Not. rf. sc. 1891 p. 266; inde Buecheler Anth. ad n. 42. Non 
vidi; anno 1892 deciderat. 

'Epaphrae nomen diio excipiunt zetemata obscena opiiior, prius tale 
![n nig]run condo, ruhrun eximo, adfectantia utrumqne iambos.' Buech. Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 267. Non vidi; anno 1892 tablinum dcnuo 
obrutum erat. 

5343 in andronis, qui tablino a sin. adiacet, pariete sinistrc, in tectono 
rubro; V alta 0,011. 

CaviiS 

Descripsi et edM R!m. Milih. 1890 p. 259 n. 11; Sogliano iVo(. rf. «c. 1891 
p. 266. 5344 infra 5343. 
Dedi ex apographo meo. Not. d. te. 1891 p. 267. REG. IX INS. QVAE PRIMAE ET SECVNDAE AB ORIENTE ADIACET. 

5345 — 5351 in insulae latere meridionali. 
5345—5341 ad d. ostii secundi ab occidente. 
S345 

EVCHE o,.,M Descripsi et edidi Bull. Inst. 1883 p. 149 n. 3. 
Eucbe [ve]ma [a«ri»] a{ssibus) II. 5346 iiifra 5345. 

EVCHII 0.017 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1883 p. 150 n. 4. 5341 ad d. 5345. PHOE 
BHEBEO et inferius p h. / 

Descripsi et edidi Bull. Imt. 1883 p. 150 n. 5. 6. SVPPL' ros GRAPHIO SCRIPTA ^349 in aedibus. quiirum ostium est secundum ab oecideute 
-348 in oslii p»™t« dextro. prope angulum externum. OEBE 
l"'iwO BE 
PHOEBE et edidi BuU. Jnst. 1883 p. 149 n. 2. Descripsi 

''U9 ici "trii pariete sinistro, in tectorio rubro. 
CLAVDi snvirjin o,o3 
edidi Bull. Inst. 1883 p. 149. Pcscripsi 

'350 inter ostium primum et secandum ab occideute, in lectorio rudi, 
loiiga 0,028. 

AEMILIVS FOJLTVNATO FJlATJtl SAL 

Descripsi et edidi BuH. Inst. 1883 p. 149 n. 1. 

.iSSl iii tabernne. cuius ostium est primum ab occideiite, pariete dextro, 
in teclorio rubro. 

|lll C IIRRINIVS ■ rORTVNATVS 0.021 

Descripsi. 

5352—5377 in insalae latere occidentali. 

5352-5354 in aedibus quarum ostium est octavura a septentrione. 

.5352 in aditu peristylii, a d.. in toctnrio nigro. 

q_p»STvmivs moDiiSTVs o.oos 

'///('//'lOGIVS VIIJlANIVm 
QJ/ I N Q_ 

Descripsi et edidi BuU. Insl. 1883 p. 148 n. 1. 
Q. P[o]slumius Modestus [Eu]logius Veramum guinq(umnalem facit). 
Agitiir haud dubie de L. Veranio Hypsaeo, ter quinquennali; cf. 187. 

5353 iiifra 5352. 

mODnsTvs o.ois 

mODIISTVS 

Descripsi et edidi BuU. Inst. 1883 p. 148 n. 2. 5354 ad sin. 5353. llesciipsi et edidi BuU. Inst. 1883 p. 148 n. 3. 
2 r»(/e). 5358 ad sin. 5357. Descripsi. SIICVNDVS 

cvm pRimtciiNi/i 

CONVIINIVNT 5359 ad sin. 5358. 5355 iu aedibus quarum ostium est tertium a septentrione, in aditu 
culiiiae, ingredienti a d. in tectorio rudi. 

m I N I m o o.oa 

rORTVNATVS 
miNISTM Jl 

Descripsi el edidi BuU. Imt. 1883 p. 82. — V. 3 fortasse alia manu. 

.>J5t>— 5361 jnter ostium secundum et tertiam a septcntrione. 

5356 ad sin. ostii tertii. "escnpsimus. 
5357 ad sin. 535S. HIC HIC 
Dedi ex apographo meo. — siip.iiN(o)ii? cf. 3928—3930, quae 
longe dislant. 

5360 ad sin. 5359 in pictura Larum, longa 0,15. 
1 (u ^^- Descripsimus; dedi ex apographo meo cbarta perlucida exarato. 
JIiridicola[d]icuta; littera tertia ab ultima potest esse v vel o. 5361 ibidem sub pictura Larum, longa 0,105. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 
Arruntius. 5368—537' in aedibus quarum ostium est secundum a septentrione. 
5362 in atrii pariete dextro, prope angnlum posteriorem. Ov,VONIAA///// Descripsi. — quoniam. 5363—5371 in columna sinistra ex duabus quae sunt inter atrium et 
peristylium, in tectorio rnbro. 

5363 a septentrione, longa 0,095. 

LANA P- XVIII 

Descripsi et edidi BuU. Inst. 1882 p. 218 n. 1. - Lana p{ondo) XVIll. 

5364 infra 5363 ad sin., longa 0,065. 

SATJXIVS 
V A W II S 

Descripsi et edidi BuU. Inst. 1882 p. 218 u. 2. - Agitur haud dubie de 
D. Lucretio Satrio Valente. 5365 ad d. 5364, longa 0,105. 

k CVNNIklN ' 

Descripsi et edidi BuU. Inst. 1882 p. 218 n. 3. 75* GRAPfflO SCRIPTA &B* SVPPL. 5366 infra 5365, loiign 0,07. Descripsi et edidi £uU. Insl. 1882 p. 218 n. 4. 5367 infra 5366, longa 0,035. Descripsi et edidi Bull. Inst. 1882 p. 218 n. 5. 5368 ad d. 5365, paullo superius, longa 0,04. n/J^'^^/;^ Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Edidi Bull. Inst. 
1882 p. 218 n. 6. — somodum? 

5369 infra 5368. 

SAJIMATVS 

Descripsi et edidi Bull. Insl. 1882 p. 218 n. 7. 

5370 inter septentrionem et occidentem. 

A H vvi C [ ^?^ |('/i^h\ n li^ CT, 

N iji/vj;AnJAAafl la/v\ \i»y\ 

Dedi ex apographo lueo. 

1. 2 Qui vilam spemit facile contemnet dei. Hexameter est. — V. 3 
admodum detritus; non expedivi. 

5371 ab occidente, longa 0,105. k/ 
5372—5375 in membri quod est ad d. atrii, pariete adverso. 
5372 prope angulum sinistrum, in tectorio rubro, longa 0,12. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Edidi BuU. hnt 
1883 p. 75 n. 1; Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 488. 

1 A fortasse alienum; om. Sogliaao. — 2 om. Sogl.; aurh Mitth. 

Sum tua ae{ris) a(ssibus) IH 

5373 in medio pariete, in tectorio gilvo, longa 0,23. svcsvs-niL-ci • s/^kvruM 
IIT ro R N AT A II 

Descripsi ed edidi Bull. Inst. 1883 p. 76 n. 2; Sogliano Not.d.sc. 
p. 487. 

1 svcsvF (i. e. Ftisctis retro scriptum) Sogl. 

Suc{ce8)sus Fel[/]ci saluXem et For(tu)natae. 

5374 ibidem in tectorio rubro, longa 0,011. Descripsi et edidi BuU. Inst. 1883 p. 76 n. 3. 

5375 prope portam quae est in angulo dextro; v. 2 longus est 0,10. Descripsi et edidi Butl. Inst. 18 82 p. 218 n. 8. — Fortuna. 
^^>>^V^>avvM. Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Edidi BM- '"- ■ 
1883 p. 76 n. 4. 
(H)abitus Anco mariti[m]ae coram nominis. SVPPL- &B& GRAPHIO SCRIPTA » ■ nAristTlii lateris anterioris colunina 
1376 if pe"»'j" 

edia, q"»" '««""■'° '^'"'*'' '" mortaf'"- De.cripsi et edidi B.ll. hst. 1882 p. 221. 

,j,j io peristylii pariete anteriore, prope 
«iiliim q»' '*' ''''®'' ™«'''<^'^™ ^' occidentem, 
i„ lectorio .-ilbo antiquiore. Descnpsi ripsietedidi Bull. Imt. 1882 p. 222. 5378-5380 insulae laterc septentrionali. 
5J78 iii aedibus n. 1 infra pictam 3832, carbone. Sogiiano A'o(. d. sc. 1880 p. 395. Non vidimus. 

5319-5380 in aedibus n. 4. 

5379 in atrii pariete dextro, in tectorio rubro. 

M*GNVS 0,03S Descripsi et edidi Bull. hst. 1882 p. 180; 
Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 396. •n membro ( formae Bull. Inst. 1882 p. 138, in parietis septentrionalis podii tectorio nigro. viir Idvs casivm 

PANII Vlll 

OLiivm III 
viNvm III 
VII Idvs 

PANII VIII 
OLIIVM V 
CIIPAS V 
PVLTAJllVm I 
PANM PVimo 11 
VINVM II 

VI IdVS PANII VII SIIJIVATO 
MONTANA X 1 PANII IV CASIVM IV IdVBVS PANll 
PANIl CIBAJl HALICA III 
DOMATCZaPlSCICVLVM II POJIJIVM 1 PRO PATIILLA 1 INLTYNIVM I 111 IdvS PANll 
PANII PVIIJXO PRI-IdVS PVIIJIO PANll 
PANII CI^AJlll 
POJIJLVM I 1[ PVIIJLO PANII IV 

HALICA III 
vIdvs VINVM DOMATOJII K 

PANII VIII VINVM II CASIVm II 
IV IdVS HXIlJlllS X PANll II 

30 F II M I N I N V M VIII 

THIDICVm X I 
bvXllLLA 1 PALMAS I 
THVS I CASIVM II 
A.OTIILLVM 1 
ai CASIVm MOLLII IV 

OLIIVm VII 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 396. 

Col. 1, 19 Hxiiniis K om. Sogl.; quid sibi velit nescio. — 21 tri(l)icmn; . . dicvm Sogl. 
Col. 2, 8 siTTVBii Sogl. ; ego sextam litteram descripsi A. — in . . . nivm Sogl. 
Col. 3, 5 domato[ri\ cf. col. 1, 15. 5381 in eodem pariete, litteris grandibus. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 396. 
3 SC4T Sogl.; lege scTi[psit] vel »<!n[6t(]. ROMA 
N VS 

scRia/» AMPHITHEATRVM. 

ol82 in cuneo qui ab arenae ingressu meridionali est tertius ad occidentem, in gradus septimi a prima praecinctione latere anteriore. 

FELICIS I u,os 
Uescripsi. — Prope hanc vidi vestigia similium inscriptionum. riLLA QVAE DICITVR CICERONIS. 

5583 in sacello quod est in angulo viae sepulcrorum et eiiis quae inter monumenta Mamiae (vol. X 998) et T. Suedi Clementis (vol. X 101 S) 
oeSectit ad occidentem, in parietis dextri tectorio albo. 
Dedi , SAMVRIA \A(;,) Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 339. Sane aliter legi nequit. GRAPHIO SORIPTA Aee SVPPL, 5384 in zothecii quae est in portae Stabianae 
paite media, exeunti a sin., in tectorio albo, 
longa quantum ipsa zotheca est larga. >/>' 'FAU ">'X. Dedi a Zarigenieistci-i apograpbn. — patrva 
Fioielli Ueecr. p. 29, cognomen hoc esse ratus 
Minervae cnius signum in zotheca extiteril. OPPIDI MVRI ET PORTAE. 

5385—5387 in tnrris, quae est a porta Herculanensi terlia, parte inferior. 
5385 ad d. fenestrae orientalis, in tectorio alho; l alta 0,062. 
L-SVL Descripsi ei edidi Rom. MUth. 1895 p. 224; Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 68. 

L. Sul{l)a. Fortasse anno a. C. 89, cum Sulla Pompeios oppugnaret, mile.s a 
noraen parieti ioscripsit. Oltima littera ceteris supposita est, quia post l defic 
fenestrae margini tantum, oon toti parieli inditum. Alphabeta. quis ducis hosliun, 
tectoriiim albuD, 5386 infra fenestram septentrionalem, in tectorio albo. HOSPES- SALVE • SALVS-SlS-QyiQVIS EST-VALLE n.uu 

Descripsi et edidi Rom. MiUh. 1895 p. 224; Marriot, Facts aboul Po,yii>ei, 
London 1895, p. 89, qui dat ex apographo ah ipso delineato et legit: 
Hospes salve salve sis guisquis ama valle. 5387 prope 5386; B alta esl 0,07. Dedi ex apographo 
significatu: AainCTnB. oeo. — Marriot I. c. — Suiit litterae Graecae sine SEPVLCRA VIAE NVCERINAE. 

(vide formain pag. 496) 5388—5390 

tectorio alhc monumento n. 1, in transitus pariete orientali. 1886 p. 335 u. 2; Niccolini IV 

QVINTIO 


Descripsiraus. — Soglian 


Not. d. sc. 


Nuovi scavi p. 14. 
VAfc Sogl. Nicc. 

5389 infra 5388. 

PRIMO 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 
Nuovi scavi p. 14. p. 335 n. 1; NiccolinilV, 5390 ad d. 5388, superius. 

«O 0,11 
Descripsimus. — mQ_Sogliano Not. d. sc. 1886 p. 335 n. 3. enti II. 2 cellae pariete adverso, carbone. 

/VJNIVS VlTVLO SAL o.oi,'. 

escripsimus. — Sogliano Not d. .«;. 1886 p. 336; Nicct 

ivi p. 14. 

Cf. Alphabeta. 5392 in monumenti n. 3 latere dextro, infra pictam 3862, litteris 
grandiusculis. 

HILARVS 

Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 454. Non vidimiis. Hilari cognomeii hahes 
in picta 3864, quae extat in eodem monumento. 

5393-5415 in monumento n. 4. 
5393 — 540t in fronte monumenti. 

5393 nd sin. transitus, lapide gilvo. 

PHRASTE V\ 
POLE W 

Descripsimus. — Edidi RSm. Miuh. 1888 p. 148 n. 4; Sogliano A'o(. rf. 
sc. 1887 p. 35 n. 5. 6. 

1 v\ dedi Soglianum secutus, qui descripsit IX, ita tamen ut duorum 
signoruin imae partes coniunctae essent; Pix legere sihi visus est Zange- 
mcister, qui vidit titulum diiohus aiinis post admodum detrituni. VA(i«) 
voluisse scriptorem prohahile est. 5394 iiifra 5393. 
Descripsimus. — Soglii OPB u,073 

Not. d. sc. 1887 p. 35, o. 5395 infra 5394, lapide rubro. Descripsimus; dedi e Zangemeisteri apographo. — Edidi Jio^n. ^'"^' 
1888 p. 147 n. 1; Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 35 n. 8. 

Acti a . . . ; . }>opuli cito rcdi, va(lt). 

1 ACTi A Sogl., qui conicit a[mor], quod tamen lilteraniin 

reliquiae nou admittunt, iiiai ultima aliena suot, quod non praefratle 
negaverim. actw»««i Mitth. acti a . . . copia? Uliima liiieo oblii|M 
parietis anguliim tangit. 

De Actio Aniceto (cf. 5399) vide ad 3891. 

5396 infra 5395, lapide nt videlur scripta. 

ccossvtI riiLA o.is 

IMA 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 36,i. 5397 ad d. transitus, carbone neglegenter scripta. 

Ldomit 
Desoripsimus. — Sogliaiio Nol. d. sc. 1887 p. 36 n. 9. SVPPL- ft»V GRAPHIO SCRIPTA ^^q7 litteris altis 0,22, lapide, ut videtur, scripta 
J398 '""" 
■ „1 Pdidi 7?"m. MUtli. 1888 p. 147 n. 3; Sogliaiio Not. d. «c. 1887 
^t ?»"■*(« »W- - '■^«'^"■"^ Sogl. Cf. 4723. 

5399 infra 5398, lapide rubro 8cripta. 

ACTI DOmiNVS 0,16 

SCA€NlCOJ»VJVlA 

Descripsimus. - Edidi HOm. Mitth. im p. 147 n,2-, Sogliano Not.d.sc, 

1881 P.36 n. !'■ 
•2 SCAENICORVM J//«A. Sogl. — Legc scaemcorum va(le). 

5400 intra 5399, carbone. Prima T alta est 0,11. 
Dcscripsimus. - Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 36 n. 14. 

Auloslohis. 5401 infra 5400, carbone; E alta 0,075. iArr/[^/iowL^>i>A(i^ixr Kescripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 36 n. 15. 

uerVS PRoeVLQ. Sogl. 

Laetits Proculo m{a)ginari7 

5402—5411 iu transitus pariete sinistro. 

5402 prope angulura anteriorem, lapide scripta. 

AMERINI VA 0,12 

Uesciipaimus. — Edidi Rom. Mittli. 1888 p. 148 n. 5; Sogliano Not. d. 
«,1887 p.37,d. 

kMEHiNiA VA Sogl, — Amerini pro Amerimnel Certe Amerinos hic 
acclamari minus probabile est. 

5403 ad d. 5402, carbone; c alta0,12. 

D DISCeNT€S 0,12 

COSS 

Dcacripaimus, — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 36 n. 17. 
oisce . . , . cvs Sogl.; sed lectio nostra certa est. Cf. 5410. 

»404 infra 6402, carbone, lineis alienis obscurata. 

ACTI VA 0,17 

Descripsimus. — Edidi liom. Mitth. 1888 p. 148 n. 7; Sogliano A'of. d. sc. 
1887 p, 36 n. 16. 

«lUS Mitth. Sogl., non recte. 
5405 iiifra 5404. 

AGILIS 0,06 

NEN SOR 

«"ipsimus. - Edidi Bom. Mittli. 1888 p. 148 n. 6; Sogliano A'or. rf. «c. 
'»" P.37,e. 5406 ad d. 5405, longa 0,12. lYi^L^xhr-iViliL" ^iiyi^ O^/ liVrTi Descripsimus. — Edidi RSm. MilUi. 1888 p. 148 n. 9; Sogliano A'o(. d. »c. 

1887 p. 37,^; Buecbeler Antb. n. 356. 

1 in fine nibil periit; inclinabilitiir Mittli., nou recte, 

Buecheler observat, que addito hexametrum effici, qua tamen de re 

scriptor, qui alterum alteri veibo supposuit, non cogitavit; cf. Riim. 

Mitlh. 1894 p. 43, Buecb. p. 855. — Inclinabiliter habes IV 1322 = 

1 332 a = 3034; .•f. Addenda p. 466. ceventinabiliter 4126. Utrumque 

Iiaud dubie sensu obsceno. 

5407 iufra 5406, carbone. Descripsimus. — Edidi RSm. Mitth. 1888 p. 148 n. 8. — men(sor). 
5408 infra 5403, lapide scripta. 

FELIX FELi^T'AS • I 0,or.,S 

Descripsinius, — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 37, c. — fellat Sogl. 5409 ad d, 5405, carbone vel lapide. 

WAGII VITA . DOMO LVX 0,075 

Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 37 n. 18. 
[Laqage? Acti7 5410 inter duas lothecas, carbone. 

DISCENI,»«S 0.09 

COSSV/;M//////S 

Descripsimus. — Sogliano Noi. d. sc. 1887 p. 37 n. 20. 

DISCEN S COSSO V Sogl. 

Cf. 5403. — 2 Cossutiusl 5411 infra 5409 ad d. carbone. 

////«meI^vs cvmmiii 
Descripsimus. — m.DESTVm Sogliano Not. d. sc. 1827 p. 37 n, 19, 
lAti]metus cmn ? 5412 ad d, 5410, lapide, ut videtur, scripta 

SOR 0,73 Descripsimus. 5413—5416 in traositus pariete dextro. 
5413 prope angulum anterioreni. AMA Descripsimus, - amas proticha Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 37,//. 

AiviAS PROTIGIAS scriptum esse videtur. 

5414 ad d. 5413, carbone. 

ECHIO 0,46 

CHHASTO 0,23 

Descripsimus, - Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 37 n. 23. 24. GRAPHIO SCRIPTA 598 SVPPL. 5415 eodem loco ubi 5414 v. 1, in littera E. 
AGiLlS o.os 
Descripsimus. — Cf. 5405. 5418 ad d. portae, in columna dimidiata, singulae lilterae 
striis. 

AVCTVS 0,015 Descrips: 5415 infra lO 5414. Descripsimus. — Sogliano Nol. d. sc. 1887 p. 37, h. 5417—5423 in monumento n. 6. 5417 ad sin. portae Descripsimus; dedi apographon ex meo et Zangemeisteri concianafum. - 
Sogliano Not. d. $c. 1887 p. 39, i. 

Com^m^unes? Com(m)uniB? Teriolus? Mejideromenus pro Me?tederneru 
menus. 

1 COMVNES Sogl. — 2 TERTVLVS Sogl. — 3 «ENA EKoMENVS Sogl. 5419 ad d. portae, prope terram, carbone. 

AJWA^lLlTEJt. SAL o,09 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 40 n. 33. 5420 in monumenti latcre dextro, ioter columnam angularem posleriorei,, 
et proximam dimidiatam. 

q_M PHILIIROTIS 

Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 456, a. Non vidimus. 

5421 ibidem, litteris maioribus. 

RO 

M soi 
Sogliano Nol. d. sc. 1887 p. 456, *. Non vidimus. 

5428 in lateris orientalis columna dimidiata prima a septentrione, 

Sogliano Nol. d. sc. 1887 p. 456, d. Non vidimus. 

5423 inter duas coluranas dimidiatas. 

xxxxx 
Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 456,c. Non vidimus. 5424 in una delle nm 
seqnata col carbone: POMPEIANAE LOCORVM INCERTORVM. 

ho lelta una importante iscrizione \ED ORO VOS XXI?SALPIO Minervini in litteris ad Gervasiiun datis Resinae 8. Oct. 1852; e Ger- 
vasii epistulario (XVII: vd. vol. X p. XLII) descripsit Duhn. 

Annis 1850—52 eruderabatur via Stabiana ab aedibus M. Lucretii 
(IX 3) ad meridiem et a porta Stabiana ad septentrionem. 5425 — 5428 in fragmentis tectorii quae anno 1888 in balneis Diinoribii> 

(camera del telegrafo) adservabantur. 
5424 iu tectorio nigro, longa 0,12. Dedi ex apograpbo meo charta perlucida exarato. 5426 in tectorio nigro. QVLV o 5427 in tectorio rubro, litteris altis 0,02. ■//v^y/MUiMnpK/) 5428 in eodem fragmento, superius, longa 0,075, AvCivrl^i'© Dedi ex apographo i 
. . . seva ingere tibi ca . Dedi ex apographo meo chart» peilucida es- 
arato. — Receplus, scriptum in similituiimeni BOSCOREALE. 

5429 iii villa ruslica quam in tundo Giuliana eruderandam curavit Vincentius de Pri 
sull' inlotiaco lalerizio, ta seguenle epigrafe di no7i facile lezione perclif quasi svanila: Sulta parele S. del lorcular lessi, tracciala col carboM, jliano Nol. d. sc. 1897 p. 401. Non vidimus. SOLARIA 
TOrCVLA SVPPL- ASB GRAPHIO SCRIPTA 5430 

,W cati" ibidem, tracciaia col carhom sullo zoccolo di maUone peslo, a sin. 
di communicaiione eon Vambiente T. HORDEVm CCDLXX VI 

pABA maDLXXXVIl 

Sogliaiio Not. d. sc. 1897 p.402; cf. formam I. c. p. 392. — Non vidi. 

5432—543' in villa qaaai iii fundo Vona erudcrandam curavit Vin- 
cenlius de Prisco. Egit de ea Barnabei, La inlla pompeiana di 
p. Fannio Sinistore scoperla presso Boscoreale, Roma VIOI. Forma 
estat ibi in tabula II. 

5438-5435 in veslibuli {A in Ibrma) cokimnis. 

5432 iiuiic Pompeis in niuseo De Prisco. 

FiMlDVS ■ MAIAS 
AVCT- FACT 
CERMANICO • COS Barnabei I. c. p. 14 ex Sogliani upographo. 
1 Yll idns. — 2 auct{io) faci(a). — 3 Gerniauicus priniiim consul 
foit a. p. Chr. 12. 5437 ibideui in apodyterii (20 in fonna) parietc adverso; longa 0,37. 5431 in villa rustica quam in fundo Setari eruderiindam curavit Vin- 
centius de Prisco, in membri A' formae Not. d. sc. 1899 p. 297 pariete 
meridionali, lapide, credo, riibro (in lettere rosse corsive quasi eiyanescenti). FAVSTVS Xll 
PHILO XVII Sogliano Not, d. sc. 1899 p. 208. — Noii vidi. 5433 

SILATVS 

Barnabci I. c. ex apographo Sogliani; noii vidi. Vix recle descripta. 

HILARVS? 

5434 

FAVST 

Barnabei I. c. ex apographo Sogliani, qui supplet Fau-^il^us). 
5435 

Barnabei I. STATVS 

apographo Sogliani. 5436 ibide iibri 4 pariete orieutali, in tectorio albo 

PHILOTONO Barnabei I. c. p. 17 ex apograpbo Sogli; 


y^-^r,J,p^^^'^ P?^ ^'<^^jSl[.^^^^:^^ U^/, 1 PubU rogo frustra noli iibi , 
meo charta perlucida exarato. expedi' semp{er) Barnabei 1. c. p. 17. — Dedi ex apographo EXTRA PORTAM VESVVIANAM. 

5438 in aedificio quod in fuiido Civila eruderandum curavit D'Aquino, in pariete orientali membri | 5439 in tegula Iracta. repcrta iii fuiido Bar- 
A forniae JVof. d. sc. 1898 p. 495, quod cortem putat Sogliano, in tabella ansata dealbata, carbone. , batelli. 

CACATOR CA I 

FLORI 

V E ie.K\.vmiiimimmi!nmim I Sliano tint. d. sc. 1898 p. 495. SogUano Ao(. d, sc, 1899 p. 445. PROPE OSTIVM SARNl. rtiurjij ijoxirja t^aiij.yj. 

De aedifioio, quod in fundo Botlaro eruderandum curavit lanuarius Matrone, egit Sogliano, /( borgo marino presso il Sarno, in Not. d. sc, 1901 
P-423SS.; forma extat ibidem p. 424. Inscriptiones exaratae erant in pilis porticus quae est ante tabernas. Pilae numerantnr a septentrione; 
earum latiis exteriium occidentem apectat. 

5440 iii secundae pilae latere interno. *IAIiCAIAC 1.BB 
DASIMANIA . p.425, n. 1. — Non vidi. 5441 in i|uartiie pilae latere externo. 

BAToMI 

Sogliano I. c. n. 2. — Non vidi. 5442 iii quartae pilae latere septentrionali, 

caiTLprimiciinia 
Sogliauo 1. c. n. 3. — Noii vidi. 5443 i I quintae pilae latere externo. 

C ECNMI 

S»8li«.o 1. c. ,1. 4. - Non vidi. 

5444 ibidem. FRVCTVOSA 

;'=»"o 1. c. „. 5. - Nou vidi. 

IV s 5445 in sextae pilae latere interno, litteris 
magnis. 

NAVTAII 

KAI 

KOINH» l|iIAITe 

Sngliaiii 1. c. n. 6. — Non vidi. 5446 in sextae pilae latere septentrionali. MIRMI SVINI Sogliano I. c. n. 7. — Non vidi. GRAPHIO SCBIPTA eoo SVPPL. STABIAE. 

5447 = 2506. Porlioi y lulio d 15 de 1759 Al rmro « tncontrd tambien Ma ineoripdon, senada per6 en h tonaca dcl muro con u„ himo 

clavo como si haviesen hecho lot muchachos por retozar; no obstante Paterni jutgi se Ueve; 

iPOCOC 

i rococ 
Weber (1759) apud Kuggiero, Scavi di Stabia p. 94. 5448 in aedificio quod cum balneo coniunctum 
est, in membro 76 forrane Ruggiero Seavi di 
Ercolano tab. XII; nunc periit. I N ^ QVATVSVl . . I ' 
NIG..- S V S 
C A PITONI 
N I G R O X V Ruggiero, Scavi di Ercolano p. XLIX. 
2 cyatfaus explicat Ruggiero, -vix recte. HERCVLANEVM. 

544» = 2509 in aedium di lo ed Argos peristylii colun Neapoli PR 1 SC V S 
NIV SI C VS 
ATIMIITVS 
. . . LVS 
. . CCIVS 
9 L AVC VS 
COM m V N I S 

6 ADOLVS BoDucci. 7 initio, 
Bonucci. Booucci apud Ruggiero Sc. di Ercolano p. 552 
(ubi etiam 2513). Bonucci pleniorem viditquam 
Zangemeister, qui edidit ex apogiapho suo 
tab. XXIV 4. Cum enim in museum traoa- 
ferretur versuum 6 — 9 initia perierunt. 
ante ea quae nunc extant, Bonucci habet v. — 9 plenum habet 5450 ^nel ripulire alcune pareti si scopr. graffito, il prof. De Petra lesse Not. d. sc. 1879 p. 44. MISIT • I T II R 

AGNAS ■ S 
O SIN PLIIX • CIMA 
N II m P I V S NEAPOLIS. 

5451 in stipite vomitorii theatri, in tectorio rubro. 

MNHC0H nCKOYAlAPIC 

Ex apographo Cozzii edidit Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 346. — (c)juc>icr9)i ITExouX,i«pi?. ALPHABETVM. 

Aiphabeta Osca, quae prodierunt in aedium del Fauno (reg. VI ins. 12) latere orientali, edidit Zvetaieff, Sylloge inscriptionum Oscarum n. 121 A,a-d, 
tab. XVII n. 17. 18. 19. Graeca et Latina ordinavi secundum regiones et insulas. 5452 = 3920 ad d. oatii I 2, 19. 

C A B C R 

Descripsi. — Altera c potest esse o. 5453 in insulae I 5 angulo qui est inter septentrionem et orientem, infra 
3389, in lapide tofaceo. 

nc AXB V 
Descripsi. 

5454 in aedium V 1, 7 {casa del torello di bronzo) peristylii lateris dextri 
columna secunda, in tectorio albo. k X C D I' II K o,u2a Descripsimus. 5455 ibidem in columna tertia, in tectorio albo. fl II "I a D IWM 0,023 Descripsimus. 5456 in aedium V 1, 18 (casa degli epigrammi) peristylii lateris sinisln 
columna quarta, in tectorio rubro. ab oriente a b c d ii o,ois 
ab occidente A B C D 11 F 0,032 Descripsimus. SVPPL- 601 GRAPHIO SCRIPTA aSJ = 4<"*4 in aedium V 1,26 peristylii lateris aiiterioris columna 
«ecuncia a dextra, inter meridiem et orientem, loiiga 0,097. 

dedi ex apographo mco cliarta perlucida exarato. — Veslali Descripsimus 5458 iii rade Descripsimus. kl mn p q T s t 

meridi" 5459 in insulae V 2 latere occidentali, ad d. ostii secnndi 
ad d. 4243, infra 4242. tridie, l C D 11 1 'G H 1 K L O.OJ Descripsimus, 5460 in aedium V 5,3 peristylii, quod atrii locum obtinet, columna quae 
est in latere anteriore secunda a sinistra, inter orientem et meridiem, 
in tectorio albo, ad d. 4.329. X B c D II 1' u.o; 5461 in earundera aedium triclinio, cuius porta est in peristylii latere dextro ullima, ad d.4418, 
supcrius. B alta est 0.045. 


Dedi ex apographo meo. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 234 n. 107. 5462 infra 5461; b alta est 0,021. ABrAe^HeiK^KANzoHTcrrtxr^ 5463 infra 5462; b alta est 0,014. 

A B C D 11 I' C II 

Descripsi.— SogliannA^of.rf.sc. 1899 p.234 n. 107. 

ABCDH'GII Sogl. 

5464 ad d. ostii VI 11, 15, infra 1388a. 

A B C D II I 0,05 

Descripsi. Dedi cx apogiapho meo. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 234 n. 108. 

5467 in insidae VI 12 (casa del Fauno) latere orientali, e regione ostii 
VI 13, 18, in tectorio albo. Rescripsi. 

5468 ibidem ad sin. secundi ex alphabetis Oscis. Descripsi et edidi BuU. Inst. 1875 p. 61. 

5469 in aedium VI 13,13 peristylii muro sin. in tectorio viridi, ad dd. 
«64. 1" in iisdem aedibus, in portae qua culina aditur poste sinistro, infra 

^*6S, iii mortario. 5465 ad d. ostii VI II, 16, supra 4443. 

A S P R S 0,04 

Descripsi. — aspr Sogliaiio Not. d. sc. 1897 
p. 107 n. 23. 

5466 = 2545 ibidem supra 1391. 

VSNORTAXBS 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 108 n. 25. 
Primas tres litteras viiv legit Sogliano, quar- 
tam Q_ZaDgemeister 2545. Mihi linea litterae o 
addita aliena visa est. et ad d 
et inferiiis a b c d r 
Dcscripsimus. B c D 

BCDEFCHIK 5471 in atrii VI 13,19 pariete dextro, iii tcctorio nigro. 

A B 
Descripsi. 5472 loco incerto; apographon 
sulae VI 13; alta 0,04. extabat inter inscriptiones 


X T A Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. Lege a .r. b u c t d 
serfqiiphoinkml. 

5473 in atrii VI 14,30 pariete sinistro, infra picturam Laocoontis. A B C D II F G '« ■« K L M N O P Q 
AA B V Q^D S II N Q_^C I S Deseripsi 76» GRAPfflO SCRIPTA eos SVPPL. 5474 ibidcm in tectorio rubro, longa 0,21 >^ ^^'Bcpiil c-^/-\|iM^/^opc^\^x^ Dedi ex apugrapho meo charta perlucida exarato. 5475 in aedium VI 14,38 peristylii columna lateris dextri secunda, longa 0,28 

i^iL\\\(M\.tV\/\jQf'01y, Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Sogliano Not. d. sc. 187(1 p. 192 n. 2. 
Dlir Sogl. — K oni. Sogl. — In fine xz Sogl. 

5476 in ii.sdeni aedibus. 

BCDIirC HILMNO 

Sogliano Nol. rf. ac. 1876 p. 192 n. 4. Non vidimus. 5477 ad sin. ostii VI 14,39, in tectorio gil,.,, 

/N B C D II !■ G H I K I— „... Descripsi. — Sogliauo Not. rf. .sc. 18 
K ;- Sogl. P'8n.9. 5478 in ostii VI 14, 39 poste dextro, inlra 4 Descripsi. 

5479 in aedium VI 15, 5 perislylii paride au- 
teriore, in tectorio albo. Descripsi. 5480 infra 5479. Descripai. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 28 n. 5481 inter ostia VI 15,20 et 21, ad d. 4683—87, in mortario. 

* B V C A D E ii.i.i 

Desciipsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 106 n. 9. 10. 
DE om. Sogl., ultimae a suprascriptum esse id/m adnotans. 5488 in faucium VI 15,21 pariete sinistro, infra 4688. Not. d. sc. 1S97 p. 273. 5483 ad d. ostii VI 15,21, infra 4689. AI Descripsi. 5484 in aedium VII 15,2 atrii et alae sinistrae anta angulari, in tectorio 
albo. 

BCDIIrGHl|> 0,011 

Descripsi. 5485 inter ostia VII 15,12 et 13, ad d. 4856, in tectorio rudi. 

A B C D 11 0,032 

I Descripsimus. 5486 ibidem, infra 4857. AXBVCTDSII CRI' 0,05 

Descripsimus. — Cre(«cen«); cf. 4857. 4860. 

5488 in aedium VIII 8,6 virdarii muro dextro. 

A B C p Q_X V 0,0 

Descripsimus. 

5489 ad sin. oslii IX 2,18. 

A B 0,041 

Descripsimus. 

5490 ad d. 5489. 5487 infra 5486. 'Vt>cDi]UM\Y\^H\no^/g^ ;rvx Descripsimus. Descripsimu ABCOUI-GHIKkMN^ 5491 supra 5490. 

Descripsimus. \ 0,0 5492 prope praecedentes. Descripsimus. B C D 11 0.018 5493 = 3305 in aedium IX 2, 26 porticus quae est anle virdnrinit 
pila secunda a dextra, a meridie. Barone Giorn. d. sc. I p. 282 n. 9; inde 3305. Non vidimus. 5494 ad d. ostii 1X3, 19, suprn 50G8. Descripsi. SVPPI" 5495 i 603 GRAPHIO SCRIPTA iilaelXS latere meiidiouali, prope angnlum occidentalem, in tectono nigro, Ioii<;a0,19. H{)ill\^ll(\^lV\M, Dedi ex Jipogiapho iiieo chavta perlucida exarato. — Sogliano Not. d. sc. 1878 p. 2C2,/;. 
A Sogl. - i^ «^»- ^"g*- 

5498 in insulae IX 6 aedium, quariim ostinm in iatere meridionali est septimum ab oriente, 
peristylii pariete anteriore. 5496 in atrii IX 6, 3 pariete anteriore, inter 
fauccs et portam cellae quae iJs a d. adiacei, 
in superficie obliqua et nigra, qua podiuni 
pictum tectorio rudi se coniungit. c D II r c H l K Descripsi. 5499 in aedium IX 7, 3. 6 {casa del centenario) peristylii lateris anterioris et dextri columna 
2ulari, iri tectorio viridi, longa 0,095. j / \ ^ . i \ Dedi ex apographo meo c Dedi ex apographo meo charta per- 
gemeisteri 
currexi. — r s t k .v \ a x 6 u c t rl 
/ (j Ij p li i 11 k m l. 5497 ad d. osiii IX 6, 5. 

A B C D 1 l' G H 0,02 

Descripsi. — De Petra Giorn. d. sc.II p. 164 n.29. 

5500 in eiusdem peristylii lateris dextri co- 
lumna secunda, in tectorio viridi, longa 0,065. JIST V X X 
R S T V X Descripsi 5501 ad d. 5500 in tectorio viridi, longa 0,04. 

p s T V X 
Descripsinius. 5502 io aedium IX 8,11 triclinii quod virdario a d. adiacet stipite si- 
nislro, ad i. 5251, in lectorio rudi. i C D M I' 0,01 Descripsi. 5503 iiiler oslia IX 8,11 et 12, ad sin. 5252, in lectorio rudi, litleris 
altis fere 0,011. 

A m\tm\\ \ M'C)A - Dedi ex apographc 3CDiircHinrN0A Sogliano Not. d. sc. 1891 5504 in sepulcri viae Nuceriuae n. 2 cella, in pariete dextro. 

AL(|)B Q.oi 

Descrlpsi. — Sogliano Not. d. sc. 1886 p. 336. 5505 ibidem. Descripsimus. — Sogliano Not. d. sc. 1886 p. 336. 5506 in turris quae est lertia a porta Herculanensi parte inferiore, infra 
fenestram quae septentrionem spcctat, prope 5386. 5387 in tectorio albo. B r A e M Descripsi. QVADRATARIORVM NOTAE. Notarum quae lapidibus et calcareis et tofaceis incisae sunt magnam 
partem edidit Zangemeister 2550. 3224—3252, non omnes tamen quae 
lnm extabant; et post id tempus non paucae accesserunt. CoUegit eas 
Otto RicBTER, Veber antike Steinmetzzeichen, XLI Progr. zum Winckel- 
mmtfM d. arck Ges. zii Berlin, 1885, qui recto consilio in tria genera 
«» dislinxit, earum quae in oppidi muris et portis, quae in aedificiis, 
1«M iD viarum marginibus reperiuntur. Qua in re eum secutus est 
H- P. FiizGeralJ Marriott, Facts about Pompei, London (1895), 
P»g. b^ 8S., qui has notas conquisivit et descripsit ea diligentia ut earum 
1««e tom extarent perpaucae eum fugeriDt. In edendis ita versatus est. ut uniuscuiusque exempli formam accurate exprimeret, quod sane super- 
fluum. Dtriusque libri censuram egi ESm. Mitlli. IV, 1889, pag. 292 ss.; 
X, 1895, pag. 222 ss. Quae post apparuerunt edidit Sogliano, Notizie 
degli Scavi 1897 pag. 154; 1898 pag. 69. 70. 125; 1901 pag. 358—861. 
Ego edidi quae nunc extant. Quae Mazoisii, Garruccii, aliorum 
auctoritate nituntur, parum accurale plerumque descripla, de his ad 
2550 et ad tabulam XL relegasse sufficiat. Notarum quae compluribu.s 
extant exemplis mediam quandam formam exhibui. Omnes ad vicesimam 
fere partem redactae sunt. OPPIDI MVRI ET PORTAE. Ppidi muri constant pariete exteriore et Interiore, quorum inter- 

"" '^"'* " rudere repletum est; parietum latus inlernum dico id 

urbem, externum id quod agrum spectat. Uterque paries extructus 

«pide qnadrato partira tofaceo, partim calcareo, praevalente tainen 

e lofaceo, praesertim in parieie interiore. Tempore recentiore, sed 

y "m sociale, muro additae sunt turres opere incerto lapidis 

b« d "'"' .'"^'^"^ eodem tempore et eodem opere incerto lacunis qui- 

Parietie extcrioris; interioris opus quadratum intactum remanse- rat, in iis certe partibus quae detectae sunt. Turrim primam dico eam 
quae portae Herculanensi proxima est, et sic secundam et sequentes. 
Paries interior deest, neque unquam extitisse videtur, in oppidi lateris 
meridionalis parte quadam, a porla Stabiana utroque. In latere septen- 
trionali, a porta Herculanensi ad orientem, per brevc spatium eius 
locum obtinent scalae, saxo quadrato tofaceo extructae; ceterum ei 
aggesla est terra ita ut summae tantum lapidum ordines conspiciantur. 
Cuius tamen aggeris partes quacdam demptae sunt antiquitus, ut turres QVADRATARIORVM NOTAE eo4 SVPPL. aedificareotur utque ad eas aditus pateret, aliae post detectam urbem, 
eo haud dubie consilio ut muri compages lapidea notaeque saxis incisae 
investigari possent. 

Igitur Dunc parietis interioris inter sculas et primam turrim, per m. 
tere sex, conspiciuntur a latere interno lapidum summi ordmes sex cum 
tribus anferidis. Latet inde per m. tere sesaginta. Mox ad sin. se- 
cnndae turris apparent, per ni. fere novem, ordines tredecim prope tur- 
rim, tres in ea parte quae maxime distat. Porro ad d. secundae turris, 
per m. fere decem, apparent ordines quindecim; huius partis imaginem 
arte photographica expressam exhibet Richter 1. c. tab. II, 4. Mox per 
m, fere viginti ses, cum octo auteridis, sumroa tantum pars eminet, ubi 
unus, ubi duo, ubi tres vel quattuor ordiues. Inde usque ad tertiam 
tunim per m. 36, cum anteridis novem, anno 1898 terra dempta est ita 
ut conspiciantur lapidum ordines a summo usque ad nonum; item ad 
d. eiusdem turris, per m. 7,20, detecti sunt ordines decem. 

In bis parietis interioris partibus, in interno eius latere, longe maximus 
uotarum numerus conspicitur. Porro in tabernis cauponisque quae sunt 
a porta Herculanensi ad occidentem, extant parietis interiorls reliquiae. 
quarumremota terra et internum et externum latus comparet, utrumque 
notis insignitum. Lateris externi partem quae io cellario cauponae n. I 
intacta remanet, exhibet lordan, Tojwgrapbie der Stadi Rovi I, 1, tab. 11, 
13, ad pag. 259. — Inter portam Capuanam et quartam turrim per 
breve spatium apparet parietis interioris latus externum, eius scilicet 
partis quae super muri superficiem eminet; neque hic desunt notae 
(146—165). 

CareDt notis scalae. Perpaucae conspiciuntur in parietis exterioris 
lapidibus, quippe quibus, quod parieti interiori non contigit, in ipso 
opere ultima manus accessit. Ea enim lapidum latera, quae in opere 
Jatent, notis non carere apparet prope portam Herculanensem, exeunti 
a dextra, ubi ad ampliandam portam muri purte dempta patent lapidum 
latera dextra, quibus ter nota 137 incisa est. — Cum pariete exteriore 
coniuncta est portae Nolanae pars exterior, ubi lapidibus calcareis ali- 
quoties incisa est nota 6 = 166. — In muri reliquiis quae sunt in oppidi 
latere meridionali, a foro q. d. Iriangulari ad occidentem comparuerunt 
notae 173—178. 

Ceterum de notarum distributione haec observanda sunt. 
Aliae notae lapidibus calcareis, aliae tofaceis propriae sunt: K — 10. 
12—16. 20. 21. 24. 136. 148—150 in solis calcareis, 11 = 45 (cf. 
46-49). 17. 18 = 85. 86 (cf. 87. 88). 19 = 5 = 53 = 124=139. 22 
(cf. 23) = 121 (cf. 1-22). 166 = G = 54 et in calcareis et in tofaceis, 
reliquae io solis tofaceis reperiuntur. Et animadvertas, in universum 
neque eas quae in calcareis frequentiores sunt 12 — 15. 20 in tofaceis 
extare, neque tofaceorum frequentissimas in calcareis. Excipiendum 
tamen est, quod prope secundam turrim 11 = 45(46 — 49) frequens est 
et in calcareis et in tofaceis, et quod ibidem 17. 18 = 85. 86 (87. 88), 
frequentes in tofaceis, tribus exemplis in calcareis occurrunt, quod de- 
nique 5 et 6 (cf. 124), frequentes io tofaceis, illa semel (19), haec com- 
pluries (166) etiam iii calcareis reperiuntur. 

In una saltem muri parte etiam diversae tofi speeies suas habent 
notas. Ad dextram enim secundae turris ad extruendum parietem in- 
teriorem, qui hoc tautum loco usque ad terram detectus esl, praeter lapides calcareos duae tofi species adhibitae sunt. In utraque c" 
admixta est cruma, cuius tamen in altera, qua consiat muri pars supe ■ 
ab ordiiie sumnio ad sextum, frusta sunt maiora, minora in altp ' 
qua pais inferior constructa est, iiisi quod in ordinibus imis qu 
aliquot speciei superioris lapides exlant. Ordo sextus utriusque sn ' 
lapides continet. A secunda autera anteride ad orientem inferior li 
species etiam in sunimis ordinibus comparet, quorum a tertia ' h 
anteride primus tantum et secundus e terra eminent. Harum ie". 
specierum utraque suas habet notas, superior 25. 31. 32. 57. 58. vj ^, 
inferior 83 — 87. Et notandum esl, has omnes esse 
Simile quid observabimus in viarum raarginibus. 

Unaquaeque muri pars suas habet notas, quae in aliis parlibus 
non reperiuntur aut rariores sunt, ita tamen ut quae parles easd 
habent lapidum tofaceorum notas et quae calcareorum non isdem finib 
contineantur. Quod clare apparet ad d. tertiae turris, ubi a prjni 
anteride ad dextram aliae incipiunt lapidum tofaceorum notae, non itpm caicareoruni, e quibus 20 et parte comparet et iDter t„rri„, secundam et tertiam. In tofaceis notae parielis exterioris, excipias 6 = 54 = 145 = 166, nusquam comparent in interiore. In reliquiis c 
sunt a porta Herculanensi ad occidentem frequens est 1, quae semel 
recurrit infra forura q. d. triangulare (175), deest omnino, jnler loi 
alias notas, iu oppidi latere septentrionali, nisi quod ibi ootae similis 
(I6a) unum exemplum extat in lapide calcareo. Paries interior a 
scalarum fine usque ad anteridem quae est ad d. tertiae turris, sine ipaa 
anteride, suas habet lapidum tofaceorum notas. Per totum hoc spatium 
frequentes sunt 25. 31. 32, frequentissima inter turrim secundam et 
tertiam 71, neque deest nota similis (73) ad sin. primae. Frequenles 
etiam sunt 57. 70. 77 ss. 89. 93. 99 aliae, sed tantura a secunda turre 
ad orientem; quod tamen casui tribui potest, cum lateat fere sub terra 
quod interiacet inter turrim secundam et priraam. At 85 ss. prope se- 
cundam tantum turrim comparent non aliam ob causam quam quod ibi 
tantum detecta est muri pars inferior, in qua sola haec nota frequeris 
est. Qua de re supra dictum est. Aliae incipiunt notae a supra dieta 
anteride ad orientem (124ss.), prorsus aliae extant inter portam Capu- 
anam et quartam turrim in parietis inlerioris lapidihus et calcareis ei 
tofaceis. 

Ima lapidum lalera nusquam videntur, surama in summo tantum or- 
dine; in his notae non comparuerunt. E quatuor lateribus ad per- 
pendiculum directis haud raro id quod solum conspicitur et quae iq 
anteridis comparent tria notis carent. E contrario in anteridis non ita 
pauci lapides duo latera notis insiguita babent, unus salleni (5.87a. 88) 
tria. Ullum extare lapidem, qui nota omnino careat. affirmari nequil. 

Quod lapidum genera et species suas habent notas, inde recte con- 
cludns, iii lapicidinis eas incisas esse. Noncerte ad muri constructioneDi 
pertinent, neque locum lapidi destinatum indicant. Quod si esset, haud 
dubie dispositionis ratio appareret; et in opere quadralo quivis horum 
lapidum cuivis loco aptus erat. Indicari notis redemptores, qui lapides 
praebuerint, obvium est conicere. Quo autem consilio complura saepe 
eiusdem lapidis latera notis insignita sint, et quid sibi veUnt duae vel 
tres unius lateris notae, curve maioribus additae sint minores, hoc plane 
obscurum est. 5507 1 — 7 a porta Herculanensi ad occidentem, in lapidibus tofaceis. 

1 saepius, b nota minore sic aut aliter addita, iii utroque parietis 
interioris latere. Unum exemplum notae b \\\ lapidis latere ad- 
versa habet 6. \M ^ Descripsi. - Richter 1. Marriolt p. 63. 73. - Notan. «, omissa tamen 
linea media, inter tur.in. secundam et terliam, in parietis inlerioris 
latere externo se vidisse tcstatur Marriott; ego diligenter scd frustra 
tiuaesivi, neque habet Richter. 
Cf. 170. 2 bis in parietis interioris latere externo. Ibideni i.ota maior seme! 
mutila extat, nt utrum nota minor addita fuerit necne incerlum ^M Descripsi. — Richter 3. Marriott p. 63. 
Cf. 109. 110. Richter 2. Frustra quaesivi, neque habet Marriott. SVPPI' 

, 2550, 9) 6 singnlis vicibiis in aedibus VI ins. occid. 13, 
5501 4 fl [. GOS QVADRATARIORVM NOTAE _ Marriott p. 63. -c ^i ■ "^T^WO 18 semel in aedibus VI ins. occid. 1, semel in aedi- 
' ta^VI ins. occid. 3-4. - Cf. 19. 53. 54, 124. 139. 

4. 6 semel iu aedibus VI ins. occid. 1, iii lapide cuius lateri adverso 
incisa est nota 1. — Cf. 63. 54. 145. 166. J_ Descripsi. 7 in membri quod portae Herculanensi ab occidente adiacet pariete 
septentrionali. -H Descripsi. scalis quibus ad d. poitae Herculanensis murus conscenditur, 
" ii anteridera quac est secunda ad d. tertiae turris, in lapidibus 
calcareis. 
= 3231 ad sin. primae turris, inler anteridem primam et secundam. 15 semel ad d. secundae turris. ^ ^ Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 358. 9 bis ad sin. tertiac turris, in sexta anteride; alterum exemplum 
latere adverso hiibet 10. ^ 10 semel ad sin. tertiae lurris, in sextae anteridis lapide qui a latere 
adverso habet 9. <d^ DeAcripsi. 11 = 3243 (et 3245?) septies ad sin. secundae turris. [^ Descripsi. — Marriott p. 67, qui noti recte descripsit. 

16 a ~ 2550, 11 semel ad d. secundae turris, in prima anteride, in 
fronte lapidis qui in latere dextro habet 17. 6 ad sin. tertiae 
turris, inter anteridem sextam et septimam. „1X1 i Descripsi. — a Marriott p. 67. 17 bis ad d. secundae turris; alterum exempluni in fronte l.apidi! 
babet 16 a. Cf. 146. 176. Cx] Descripsi. — Richter 21. Marriott p. 67. — De eadem nota in lapidi- 
bus tofaceis vide 85. 87. 173. 

18 serael ad d. secundae turris, in secunda anteride. Cf. 147. 

Descripsi. — Marriott p. 67. — De eadem nota in lapidibus tofaceis 
vide 86. Descripsi. — Richter 12. Marriott p. 65. — Duae bastae directae 
omissae sunt 3243. 
De eadem nota in lapidibus tofaceis vide 45 ss. 

12 = 2550, 31 ter ad sin., semel ad d. secundae turris. 19 = 5 bis ad sin. terliae turris, in quinta et in septima anteride. 
Descripsi. Ah — Richter 14. Marriolt p. 65. '3 bis ad sin. secundae turris. VH «emel ad sin. secundae turris. 
l>«scnps,. _ Riehter 15. Marriott p. 65. 20 a ad d. secundae turris, in fronte secundae anteridis. b bis ad 
sin. tertiae turris, in sexta anteride et inter quartam et quintam. 
c semel ad d. tertiae turris., intcr anteridem priniam et secundam. 

Descripsi. — b. e Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 69. 125. 

21 semel ad d. 20c. 

Descripsi. - Sogliano m.d.sc. 1898 p.69, qui no n plene descnpe.t. 

22 semel infra 20c. 

Descripsi. — De uola simili in lapide tofaceo vide 121. QVADRATAKIORVM NOTAE SVPPL, 5507 23 semel ad sin. tcriiae turris, in sexta anteride. ;r Descripsi. — Sogliano Not d. p. 125, *. 24 semel ad d. tertiae turris, in prima anteride. 

A 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 69. ■25—123 a scalis, quibus ad d. portae Herculanensis murus conscenditur, 
ad anterideni quae est prima ad d. tertiae turris, siue ipsa an- 
teride, in iapidibus tofaceis. 

25 = 2550, 22. 25 novies ad sin. primae turris, ubi praeterea quatuor 
exempla extant, quorum partes sub alio lapide latent, ita ut utrum 
hanc notam an 31 vel„32 exhibeant incertum sit; bis ad d. 
secundae, bis ad d. tertiae turris. 3 Descripsi. — Marriott p. 67. Sogliano Not. d.sc. 1898 p. 69. 26 semel ad sm. tertiae turrisi, ititer anteridem terliam et quartaai. ^3 Descripsi. 27 a = 3229 semel, b = 323l> bis ad sin. primae turris. n B-\ -nhE Dcscripsi. — Sogliano Noi. d. sc. 1901 p. 358. 359. — In altero 
emplo b minor nota altiore toco posita esl. semel ad d. secundae lurris, inter anteridem quartam et quintam. 3 Descripsi. — Richter 32, Marriott p. 69, quorum utevque pro nota maiore 
illam 31 exhibent; sed mibi lineola inferior aliena visa est. a. h singulis vicibus ad sin. primae turris. 3H" Descripsi. — a Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 358. 30 semel ad sin. priniae turris. En Descripsi. — SogUano Nol. d. sc. 1901 p. 360. 31 undecies ad sin. primae, semel ad d. secuiidae, quater ad 
tertiae turris. Cf. ad 25. ^ Descripsi. — Sogliano i\ut. d. sc. 1901 p. 3.58. 361. 32 = 2550, 20 quinquies ad sin. primae, bis ad d. secundae tur.' 
Cf. ad 25. '" ? Descripsi. — Richter 32. Marriott p. 67. 69. Sogliano iW. rf.sc. 1'iqi 
p. 358. 361. 

33 = 3239 semel ad d. secundae turris, inter anteridem primam et 
secundam. i^ Descripsi. — Richter 23. Marriott p. 67. 34 semel ad sin. terliae turris, inter anteridera quartam et quiniam ^ m Descripsi. 35 ter ad sin. primae turris, nota minore sic aut aliter addita. A ^ Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 358. 360. 36 = 3225 ter ad sin. primae, semel ad sin. secundae turris. 

<\ 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. IflOI p. 358 (ubi linea diagonalis aii- 
dita). 360. 361. 

37 semel ad d. secmidae turris, inter anteridem secundam et tertiam. 

^^ 

Descripsi. — Richter 234. Marriott p. 69. 

38 = 3242 bis ad sin. primae, sejuel ad d. tertiae lurris. Descripsi. — Richter 35. Marriott p. 69. Sogliano A'o(. ''■ «■ •'■"" 
p. 359. 361. 

39 semel ad sin. primae turris. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 3G1, qui noii plene iiescrip>: SVPPL. eov QVADRATARIORVM NOTAE 5507 40 semel ad si... primae turris. 

Deseripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 359, qui non plene descripsit. 41 = 3230 semel ad sin. primae turris. 


Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1901 p. 359, omissa nota minove, quae 
deest etiam 3230. 

42 semel ad sin. secundae tnrris, ad d. primae anteridis. < Descripsi. 43 semel ad sin. priniae turris, in tertia anteride. ^ Descripsi. — Sogliano Not. rf. sc. 1901 p. 361. — Quae a d. addit 
SogliaDO incertissima sunt. 

U (=3227?) semel ad sin. primae turris, inter anteridem secundam et 
tertiam. ;v Dcscripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 360. '*o — 11 semel ad sin. secundae turris, inter anteridem primam et 
secundam. 
Descripsi. — Ricbter 12. semel ad sin. secundae turris, ad d. primae anteridis. Uescripsi. ' semel ad sln. secundae turris, ad d. primae anteridis. 

fscripsi. 

= 3233 semel ad d. secundae turris, io prima anteride. 

'escnpsi. - Richter jSc. Marriott p. 67. 
IV S 49 semel ad sin. secundae tnrris, ad d. primae anteridis. 
Descripsi. 50 semel ad sin. secundae turris, ad d. primae aoteridis. 
Descripsi. 51 singulis vicibus ad d. secundae turris, prope terram, a inter 
teridem primam et secundam, h in secunda anteride. a /77 UJ Descrips: 52 ad sin. tertiae turris, inter anteridem secundam et tertiam. h Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 70. 53. 54 = 5. 6. Hae duae notae non semper satis clare inter se 
distinguuntur. Rarior est 53; haud dubie tamen extat bis ad 
sin. secundae turris, singulis vicibus ad d. secundae turris in 
tertia, ad, sin. tertiae in quarta anteride, ibidem inter anteridem 
quartam et quintara, ad d. tertiae turris. Arabarum inter se- 
cundam turrim et tertiam extant exempla, si recte numeravi, 
scpteradecim, duo ad d. teriiae ante primam anteridem. — Cf. 19. 
124. 139. 145. 166. Saepius praetirea ft3 aliis notis addita est. 

Descripsi fere omnia exempla. — Richter 17. Marriott p. 69 — 73. 

55 semel ad sin. secundae turris, ad d. primae anteridis. Descripsi. 56 = 2550, 29 = 3244 bis ad sin., semel ad d. secundae turris. Descripsi. — Richler 18. Marriott p. 65. 69. = 2650, 35 tricies septies inter turrim secundam et tertiam, semel 
ad d. tertiae turris. Dnius exempli, ad sin. tertiae turris inter 
quintani et sextam anteridem, pars inCerior latet post anteridem, 
ut an sit 70 dubites. Unum incisum est fronti lapidis qui in 
latere dextro habet notam 54. ^ Descripsi. — Richler 26. Marriott p. 67. 69. 71. Sogliano Not. d. sc. 
1898 p. 69. 70. 

58 = 3238 undccies inter turrim seoundam et tertiam, semel ad d. 
lertiae turris. R Descripsi. - Marriott p. 71. Sogliano iVo(. d. sc. 1898 p. 70. 125. 
Unius exempli (Marriott 1. c.) pars superior periit. 

77 QVADRATARIORVM NOTAE 608 SVPPL, 5507 59 singulis vicibus a ad d. secundae turris, intcr anteridem 
secundam ct tertiom, * ad sin. tertiae turris, inler anteridem 
Donam et decimnra. i J A- Descripsi. — Richler 26. Marriott p. 69. 71. 60 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridem quintam et sextam. TV" Descripsi. 61 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridera quintani et sextam. R Descripsi. semel ad sin. tertiae turris, inter anterideni sextam et aeptimam. V^ Descripsi 63 semel ad sin. tertiae turris, iuter anteridem primam et secundam. '1\ Descripsi. 64 semel ad sin. tertiae turris. inter anteridem sextani et septimam. l 


Descripsi. 65 semel ad sin. tertiae turris, a in quintae anteridis latere sinistro, 
h ante primam anteridem. ()8 semel ad d. secundae turris, ioter anteridem undecimam et duo- 
decimam. 

Descripsi. — Richter 26, Marriott p. 71, ulerque addilis lineis quibus- 
dam, quas alieuas duxi. 

69 semel ad sin. tertiae turris, inter anleridem quartam et quintam. 5h Descripsi. 70 = 3237 serael ad d. secundae turris, inter antendem primam 
et secundam. Descripsi. — Richter 27. Marriott p. 67. 71 tredecies inter turrim secundam et tertiam. ■7 Descripsi. — Richter 20. Marriott p. 67. 69. Sogliano tiol. d. sc. 1901 
p. 360. 

72 semel d. secundae turris, inter anteridem octavam et nonani. d Descripsi. — Marriott p. 71. 73 = 3226 semel ad sin. primae turris. a ^nV^ ' V\ Descripsi. 66 semel ad sin. tertiae turris, inier anteridem secundam et tertiam. 
Descripsi. 67 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridera primam et secundam. 
Descripsi. ^.^ Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 360, omissa nota mi 

Richter ad 20 has duas notas coniunctas semel inter turrim 

et tertiam extare affirmat. Ego frustra quaesivi, neque habet Marriott. 

74 semel ad d. secundae turris, inter anteridem tertiam et quartam. 

Descripsi. — Richter ad 20. Marriott p. 69. 

75 semel inter turrim secundam et tertiam. <\ Richter 23a. Ego frustra quaesivi, neque habet Marriott. 76 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridem quintam et sextam. Descripsi. n^ 77 semel ad sin. tertiae turris, ad d. quintae anteridis Descripsi. — In lapidis parte sinistra, quae latet post anteridein, alia 
notae extare possunt. SVPPL. eoB r'Ol 78 seniel a(l d. secundae tunis, in secundae anteridis laiere dcxtro. ncscripsi- — Ri':'"'«'' ^^rf. Marriott p. 67. — Minoreni notam oni. 
Marriott. — Non recte Richter addit notam 85, quae extat in eiusdem 
lapidis lalere sinistro. 

79 semel ad d. secundae turris, inter anteridem primam et secundam. U Itescripsi. — Ricliter 28/). Marriott p. 67. Notae sinistrae pars sinistra 
laiet post anteridem. 80 a ler. b semel ad sin. tertiae tu ^ 3> <E /^ Descripsi. — a Ricbter 28a, Marriott p. 71. 81 semel ad sin. tertiae tiirris, inter anteridem quintam et sextam. -<EM ^ •cripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 125. semel ad d. secundae tiirris, inter primam et secundam ante- 
lidem, prope terram. -<By\^ Descripsi. 83 singulis vicibus ad d. secundae turris, a in primae, b in secundae 
anteridis latere sinistro. I ^ '< ^ , . — a Marriott p. 67. — Has tres notas aliter coniunctas ex- 
Richler 28o(; ego frustra quaesivi, neque babet Marriotl. 

scmel ad sin. tertiae turris, intcr aiiteridem quartam et quintam. ^ Bescripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 125, a. 

~~ = 2550, 23 bis ad sin., quindecies, si recte numeravi, ad 
secundae turris, in muri parte infcriore. Ex his exemplis 
quatuor, ad d. secundae turris in anteride prima et secunda, ex- 
tant m duorum lapidum lateribus dextris et sinislris, unura in 
'"lerc sinistro eius lapidis qui in fronte habet 109, unum in 

"m- - Richter 21. Marriott p. 67. QVADRATARIORVM NOTAE 86 =18 bis ad d. secundae turris, in primae anteridis fronte et inter 
anteridem secundam et tertiam. 
Descripsi. — Marriott p. 67, qui p. 65 etiam nolae 85 exemplo quod 
est ad sin. secundae turris, lincolam mediam addit; hanc tamen incertam 
iudicavi. 87 singulis vicibns ad d. secundae turris, a in prima anteride, in 
latere dextro lapidis qui in fronte habet 5, in latere sinislro 88, 
b (= 3236) et c inter anteridem primam et secundaro, d inter 
secundam et tertiam. Descripsi. — Marriott p. 67. 69; cf. Richter ad 21 et ad 22. > semel ad d. secnndae turris, in prima anteride, in latere sinistro 
lapidis qui in latere dextro habet 87a, in fronte 5. CO:::] Descripsi. — Richter 22. Marriott p. 67. 2550, 24 semel ad sin , novies ad d. secundae turris. * Descripsi. — Richter 23. Marriott p. 67. 69. 90 quater ad d. secundae turris, sic mit aliter addita nota minore. *^ Descripsi. — Richter 23. Marriott p. 67. Quintum exemplum addit 
Richter 6, a porta Herculanensi ad occidentem; sed ibi maior nota in- 
certissima mihi visa est; non habet Marriott. 

91 semel ad d. secundae turris, inter anteridem quintam et sextam. 

+ * 

Descripsi. — Richter ad 23. Marriott p. 69. 

92 semel ad d. secundae turris, inter anteridem secundam et tertiam. 

Descripsi. — Richter 23 a. Marriott p. 69. Uterque lineas alienas 
addidit. 93 ter ad d. secundae turris. f Descripsi. — Richter 24. Marriott p. 69. 94 semel ad d. secundae turris, in qnintae anteridis latere dextro. ^ Descripsi. — Marriott p. 69. Alterum excmplum descripsit Marriott 1. c. 
in sexlae anteridis latere dextro, sed est 93. 

95 semel ad d. sccundae turris, ad sin. sextae anteridis. t Descripsi. — Marriott p. 69. 77* QVADRATARIORVM NOTAE eio SVPPL, 5507 9G semel ad d. secundae turris, in sexta anteride. 

Descripsi. — Marriott p. 69, qiii lioeolam recto angulo additam omittit. 

97 serael ad d. secundae turris, in quinta anteride. 

Descrjpsi. — Marrioit p. 69, omissa nota minore, 

98 semel ad d. secundae turris, ad sin. notae 95. 

Descripsi. — Richter ad 24. Marriott p. 69. 

99 = 2550 (ubi male descripta) = 3255 quinquies inter turrim se- 
cundam et tertiam. ^ Descripsi. — Richter 20. Marriott p. 71. 100 ad d. secundae turris, a in octavae auteridis latere dextro, in lapide 
qui ab altero latere habet 115, b semel iuter anteridem undecimam 
et duodecimam. >if Descripsi. — Richter ad 30. Marriott p. 71. 101 semel ad siD. tertiae turris, inter anteridem tertiam et quartam. ^ Descripsi. — Pars sinistra latet post anteridem. Sunt notae 104 et 99 
coniunctae. 

102 = 4a semel ad d. secundae turris, ante primam anteridem, prope 
terram. 

Descripsi. 

103 semel ad d. secundae turris, inter anteridem primam et secundam, 
prope terram. C; Descripsi. 104 quater inter turrim secundam et tertiam, semel ad d. tertiae. 3> Desoripsi. - Richter 29. Marriott p. 71. Sogliano Not. d. sc. 1898 
p. 69. Ad sin. secundae turris semel extare dicit Richter 13; ego fruslra 
quaesivi, neque habet Marriott. — Cf. 125. 126. 105 quinquies ad sin. tertiae turris; duo exempla in duobus lateribus 
eiusdem lapidis. ISN 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1898 p. 125, 106 bis ad sin. tertiae turris \M Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 70. 

107 semcl ad sin. tertiae turris, inter anteridem quartam et quintam 

h- 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 125, d. 

108 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridem tertiam et quartaDi. 

m 

Descripsi. 

109 = 3240 ad d. secundae turris, in secunda anteride, in fronie la- 
pidis qui a sin. habet 85, a d. reliquias incertas. ^\A Descripsi. — Richter 36 a. Marriott p. 67. 110 = 2550, 30 = 3241 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridem 
quintam et sextam. Descripsi. 111 quinquies inter turrim secundam et tertiam. Descripsi. — Ricbter 25/a Marriott p. 71. Sogliano Not. d. sc. 
p. 125. 112 ter inter turrim secundara et tertiam. Descripsi. — Richter 25a. Marriott p. 71 113 semel ad d. secundae turris, inter anteridem secundam et tertiam. 

Descnpsi. — Richter 36. Marriott p. 69. 

114 = 3234 semel ad d. secundae turris, inter anteridem tertiam et 
quartam. X Descripsi. — Marriott p. 69. 115 semel ad d. secundae turris in octavae anteridis lapide qui ab 
altero latere habet 100 a. \l Descripsi. — Richter 31 6. Marriott p. 71. — Non est 57. SVPPL. ttU QVADRATARIORVM NOTAE 1 d. secundae turris, inter anteridem octiivam et nonam. 
/1 Oescripsi. _ jiarriolt p. 71, qu' no" re='<= descripsit. d. secandae turris, in nona anteride. /1 _ Marriott p. 71. semel ad d. secundae turris, in decima anteride, in fronte lapidis 
noi in latere dextro habet 5. > 

— Bicbter 31c. Marriott p. 71 119 bis ad d. secundae turris, inter anteridem nonam et decima 

V 

Richler 31 o. Marriolt p. 71. 120 semel iid sin. tertiae turris, in anteride octava. Descripsi. |\ 121 ter ad sin. tertiae turris, inler anteridem sextam et octavam. 

-< 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc, 1898 p. 70. — De nota simili in la- 
pide calcareo vide 22. 122 semel ad sin. tertiae turris, inter anteridem secundara et tertiam. Descripsi. 123 semel ad d., semel ad sin. tertiae turris. Huius ultimi exempli 
pars sinistra latet post primam anteridem. 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 69. Cf. 133. 124—135 ab anteride quae est prima ad d. terliae turris ad orientem, 

in lapidibus tofaceis. 
De lapidibus calcareis huius partis vide 8—24. 

124 = 5. 19. 53 semel intcr anteridem primam et secundam, semel in 
secunda, in fronte lapidis qui a sin. habet 135. 125 semel inter anteridem primam et secundam. 37 Descripsl. — Ab 104 divisi, quod manlfeste alia 
scilicet quae incidit 129 ss. nu incisa est, ea 12G semel in prima anteride. -^ — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 6'J. 127 semel inter anteridem primam st secundam. '<5 

Descripsi. — Sogliano Not. d. «c 189» p. 69. 

semel inter anteridem primam et secundam. y^> «cripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 69. »eniel inter anteridem primam et secundam. 

iripsi. _ Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 69. 130 a—c singulis vicibus inter anteridem primam et secundam. 

^ .— j^ 7 .^ . Descripsi. 131 semel inter anteridem primam et secundam. Descripsi. > 132 semel inter anterideni primam et secundam. 

Descripsi. — Cf Sogliano Not. d. sc. 1898 p. G9. 125. 

133 semel inter anteridem primam et secundam. 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 69. 

134 semel inter anteridem primam et secundam. 

ti- 

Descripsi. — Cf. 123. 135 singulis vicibus in prima et in secunda anteride, in latere sinistro 
lapidis qui a fronte habet 124. QVADRATARIORVM NOTAE SVPPL, 5507 136—145 in muri pariete exteriorc, inler portam Herculanensem 
et Vesurianam. 
136 iii lapidc calcarco, inter turrim primam et secundam. 140 143 singulis vioibus inter tarrim primam et aecundam, in latj, 

externo. Descripsi. — Richter 11. Marriott p. 6.0 137—145 in lapidibus tofaccis. 
137 = 3246 ter extra portam Herculaneiisem, exeunti a dextr. pidum latere dexti-o, quod apparuit postqu 
portam rauri pars deinptii est. la- 
npliandam -< Ricliier 4. Marriott, p. 65. 138 = 2550, 1 semel prope portam, in iorlcae latere interno. 

Descripsi. — Richter 5. Marriott p. 65. Non esse 57 mihi certum 
visnm eat. Plane incerta est nota similis, quam exhibet Marriott p. 71, 
inter turrim secundam et tertiara, in muri pariete interiore. 139 = 5. 19. 53. 124 bis ibidem. 
Descripai. — Richter 6. Marriott p. 65. — Alteri exemplo Richter 
addit notam 89, quae tamen incertissima mihi visa est. 146 — 165 inter portam Capuanam et qaartam turrim, in parietis interioris 
ea parte quae supra muri superficiem eminet, a latere externo. 

146—150 in lapidibus calcareis. 

146 = 17. Duo exempla descripsit Richter, e quibus unum est 147 
= 18, alterura frustra quaesivi, neque habet Marriott. 

147 = 18 semel. 

DescripS). — Ricbter 38, qui liueolam mediam omisit. 148 = 2550, 10 semei. 

cr 

Descripsi. — Richter 41. Marriott p. 73. Descripsi. — Richter 40. Descripsi. — Richter 42. ^ <# V 151 — 165 in lapidibus tofaceis. 

151 semei. Descripsi. I Lfitr Descripsi. — Richter 7. Marriott p. 65. Cf. 157. Hi .-'<' Descripsi. — Ricbter 8. Marriott p. tii. Cf. 157. 
142 

|\ 

Desoripsi. — Richter 9. Marriott p. 65. Al/i/i\ Descripsi. — Richter 10. Marriott p, 65. 144 = 117 semel prope portam Vesi 
exterioris latere externo. 
Marriott p. 71; ego frustra quaesivi. ab occidente, in parietis 145 = 6. 54 semel in muri parte prominente, portae Vesuvianae ab 
occidente. 
Descripai. — Notae liDeola superior periit. 

152 sic aut similiter tribus exemplis, e quibus unius pars superior periit 
Descripsi. — Marriott p. 73. l Descripsi. — Marriott p. 73. 154 — 156 siogulis vicibus. 154 -^ 


Descripsi. — Marriott p. 73. 157 infra 152. scripsi. — Cf. 140. 141. J SVPPL. 

bus exemplis; semel praeterea, lineola superiore detrita, in 
^ ■ te prominente, portae Vesuvianae ab cccidente. 

J= 

■ _ Bichter 37. Marriott p. 73. Richter quater hanc notam 
"''"iTrconiunclam esse dicit; ego frustra quaesivi. ets QVADRATARIORVM NOTAE = 2550, 12. \ _ Frustra quaesivi, neque babet Marriott. Eicbter 37. 
160 semel, Descripsi. - Cf. Richter 37. 
161 semel. -\ k lescripsi. — Paullo aliter descripsit Marriott p. 73. \ Marriott p. 73; frustra quaesivi ^ Richter 37 a, qui semel solam, quater cuni 158 aut 159 extare dii 
ego frustra quaesivi, neque habet Marriott. Nota minor incerta est. Descripsi. A 166—172 inter portam Vesuvianam et Sarnensem in pariete exteriore. 
166-167 in lapidibus calcareis. 

166 = 6. 54. 145 semel inter quartam turrim et portam Nolanam, in 
parietis exterioris latere externo, saepius in portae Nolanae parte 
exteriore. 

Descripsi. 

167 semel inter portam Nolanam et quintam turrim, in muri parietis 
exterioris latere externo. Descripsi. — Richter 45. 

168—172 in lapidibus tofaceis. 

168 = 2550, 2 serael inter turrim quartam et portam Nolanam, 
paiietis exterioris latere externo. v\:><\^ 169 infra 168. A Descripsi. — Cum 168 coniuncta 2550, 2. 170 semel inter portam Nolanam et quintam turrim, in parietis ex- 
terioris latere externo. Ai l Descripsi. — Richter 43. 171 = 114 = 2550, 3. 4 bis ibidem. 
Richter 44. Non vidi. 172 =118 semel inter quintam turrim et portam Sarnensem, 
parietis extcrioris latere externo. "3-178 in oppidi latere meridionali. 

''3-174 in lapidibus calcareis. 

= 17. 146 semel infra forum q. d. triangulare, ab occidente, in ante- 
'A inlernae latere septentrionali. 
Uescripsi. 

< semel ibidem, in lapidis latere interno. d] "8 in lapidibus tofaceis. 175 = "«■scrio ° '"°'' '"^'^* ^"""^ ''■ ^- '"'"'gulare a meridie. 
P"- - Marriott p. 73, qui aliena addidit. 176 = 17. 146. 173 semel ibidem ab occidente, infra 173. 
Descripsi. 

177 semel ibidem, in lapidis latere interno. b Descripsi. 178 semel in parietis interni reliquiis quae sunt in aedibus V 2, 36. Descripsi. — Et lapidis et notae pars sinistra abscisa est. QVADRATARIORVM NOTAE SVPPL, OPPIDI 

Incisae sunt hae nolae omnes in lapidibus tofaceia et eitant, si paucas 
cxcipias, in iis aedificiis quae lempori quod interiectum est inter bellum 
Punicum secundum et bellum sociale probabiliter adscribuntur: in porti- 
cibue fori, aedis Apollinis, fori q. d. triangularis, ludi gladiatorii, 
palaestrae, in frontibus aedium privatarum lapide quadrato tofaceo, in 
perislyliis et atriis corinthiis hoc ipso lapide constructis. Non satis 
constat de tprapore aedis lovis, cuius scalae, quibus incisa erat nota 4, 
forlasse primis coloniae Romanae lemporibus e.\lructae suut: cf. quae 
exposui Riim. Uinh. XI 1890 p. 141 ss. Certe hoc ipso tempore ex- 
tructum est templum lovis Milichii, sed fortasse in loco templi anterioris, 
cuius partem fuisse capilulum nota 20a insignitum probabile est; vide 
quae exposui I. c. p. 148. Incerlae aelalis est porlicus tabernai-um quae 
sunt extra portam Herculanensem (14. 28). Recentiores ccrte sunt 
scalae sepulcri rolundi (20a), scalae aedium Vlll 2, 20 (20i), murus 
aedium VIII 2, 36 cui suppositi sunt lapides nota 6 insigniti. Sed fieri 
haud dubie potuit, ut pauci hi lapides, ille quoqae qui in scalis aedium 

5508 1 = 2550, 40 septies in porticn aedis Apollinis, io coronae latere 
posteriore. y Descripsi. — Richter 4C. Marnott. p. 77. 3 = 2550, 41. 42 bis, nota minore sic aut similiter addita, in 
porticu aedis Apollinis, in coronae lalere posteriore. + Descripsi. — Richter 46. — Alleri 
addit a d. notam a, laesiooibus fortuiti! iplo Zuugemeister 2550, 42 
videtur, in erroreni tractus. = 2550, ii9 ter in porticu aedis Apollinis, in coronae latere 
posteriore, semel in peristylio acdium VIII 5/6, 2, in coronae 
latere posteriore, ab oriente, semel in scalis aedis lovis, quibus 
refectis periit. XI Descripsi. 
guum est. Richter 47. Marriotl p. 77. Utr semel in porticu aedis Apollinis, in coronae latere posteriore. 
Lapis est ex iis qui in porticu sinistra humi iacent quintus. + Descripsi. 6 a semel in fori porlicu meridiouali, in coronae latere posteriore, 
semel in aedium VII 9, 65 peristylii stylobata, sub lateris orientalis 
columna quae est prima a meridie. 
* semel in tabernae VI 1, 18 stipitis dextri lapide summo, a lateie nterno; semel 

edes VI 9, 6; semel a semel, 
uppositis muro Milll). I, 1886, tab. XII lapide qui exlat in via Mercurii ante 
in scalis quibus adeuntur aedes VI ins. 

aedibus VIII 2, 36, in lapidibus tofaceis 
est inter membra irp et tr formae RSm. N V\ Descripsi. _ Richter 52. Marriott p. 77. Lineola transversa cerla 
VII 9, 65 et VI 9, 6; cetera exempla admodum detrita sunt. *l"9 aediScii, 
inserTirent. 
urbem AEDIFICIA. 

I lovis olim videbatur, antequam his locis collocarentu; 
aut viarum marginibus, ubi eaedem notae obviae sunt, 

I Cerle aliquot lapides quibus 28. 30 incisae sunt, post detcctaii 
in loca ubi nunc videntur pervenerunt. 

Habent notas stylobatae in latere directo, rarius in supcrficie l-2t\ 
domuum frontes et porticuum coronae a latere interno, quia scilicct 
terno in ipso opere ultima manus, eaque valde accurata, accessit Al ■ 
frontibus aedium VI 2, 1 et VI 8, 22 notae 20 4 et 16 e.xtrorsum i '" 
ordinis lapidibus incisae videntur, qui scilicet sub terra latebant- 
aedibus VI 8, 22 notaruni partes superiores in ipso opero dcmplae 

Ne has quidem notas ad aedificioium construclionem lapidumo 
collocationem pertinere clare apparet in porlicu Apollinis, ubi in dec 
lapidibus eaedeni nolae 1. 2 recurrunt. Excipiendae tamen sunt noiae 10 
quae prorsus alius sunt generis. Evidenler l 
quo coronae lapides collocarenlur. Nihil simil 
Pompeis comparuit. .rdinem indicabai 
hunc usque die 2 ter in porticu aedis Apoll 
in fronte aedi 
a porla m. fere 50. coronae late; ; posteriore, semd quae in viae Nolanae lalere sepleotrioDali disUmt Y Descripsi. — Marriolt p. 77. 7 semel in fori porticu meridionali, in coronae latere posteriore 
semel, aliquanto maior (longa et alta 0,15), in canali ponicus 
qua theatri maioris pulpitum ab orienle .idilur, a meridie. > Descripsi. — Marriott p. 77. 8 semel ibidem. Descripsi. — Marriott p. 77. 9 in fori porticus superioris coronae superficie ; lapis extat 
basilica ad parietem sinistrum. Descripsi. — In porticu aedis ApoUinis extare dicit Zangemeisler 
2550, 43; ego frustra quaesivi. in propylaei fori q. d. triangularis corouae superficie, in iislapi- 
dibus qui ad ipsius propylaei parietem adversum collocati suih. 
Notae aliae sunt 0,06—0,11. - J7 < i- el edidi R.hi Millli. X, 1895, p. 47. — Inci»i suiit uniciu()ut 
lapidi duo numeri conlinuati: III— IV. IIIIII-VII. VII-VIII. 
VIII— VIIII. XVI— XVII, scripti pars dexlrorsum (VII. VIII) pars 
sinistrorsum (miv), par.s mixio quodaiii genere (vxi-iixv). Mixtum est 
igitur scribendi genus ex Osco et Latino. Nota praelerea Dumeri X 
formam archaicam. Manifeste hi numeri ordinein indicabanl, quo lapidM 
collocarentur, ita ut iii utroque cuiusque commissurae laleie idem 
numerus repeleretur. Nota triangulari, quae est in lapide IIIIII-VU' 
locum indicatum esse credo ubi mox inciderelur cavum illud quadraiiBU- 
lare, ad aliquod ornamentum infigendum destinatum, quod prope em 
conspicitnr. Indicavi practerea in apographo cava quae tecti wbes 
continebant, nec non cava quaedem minora, in lapidum marginibus 
dextris, quibus ad coniungendos lapides mortarium infundebatnr. eift QVADRATARIORVM NOTAE 5509 11 ter i" fori q. d. triangularis stylobata orientali. 

-K M.rriotip.'»;^-'"'"'''"''""''"' 

12 scmel ibidem. 

M.rriott p. 79; «g» f"'^'"''' l""'''"- 

13 semel ibidem. M.rriotl p. 79; «g» f'"s'ra q"»esiv = 2550 45 = 3247 semel ibidem, a Iheatro ad meridiem, in 
lapidc qiii nunc in stylobata positus est, sed antea coronae pars 
fuerat. Nota, cuius pars superior abscisa est, exlat in coronae 
laiere posteriore; nunc canaliculum speclat. Quater praeterea 
eitra portam Herculanensem exeunti a dextra, in lapidibus quibus 
impositae sunt pilae porticus quae est ante tabernas. In poste 
dexteriore aditus aedium VI 7, 20 extare af6rmat Zangemeiater 
2550, 45; ego frustra quaesivi. m Descripsi. — Richter 50. Marriott p. 75. 79, ubi nota tbri triangularis 
non pleoe descripta est 

15 io fori q. d. triangularis latere occidentali, in latere externo 
(orieotali) unius ex lapidibus canaticuli qui est ante columnas. V 

Dejcripsi. — Marriott p. 79 (si haec est), qui a d. lineam obliquam addit. 

16 ibidem; eadem nota paullo grandior (a. 0,18) extat in latere 
posleriore coronae atrii hexastj-li VI 8, 21, et mutila bis in fronte 
acdium VI 8, 22, ad d. portae in lapide tertio et quinto, prope MC — Marriott p. 75. = 2550, 46 in aedibus VI 8, 22, in portae obstructae, quae est 
in atrii latere sinistro tertia, poste dextro rustice incisa, ad 
iniitationem, credo, notae 16. N^ \ ■ — Richter 53. Marriott p. 75 m foro q. d. triangulari, singulis vicibu 
eontinet stylobatae lalere externo. IV s I aedificii quod puteum Marriott p. 79; ego frustra quaesivi. a ibidem semel in plintho putei. Semel praeterea in capitulo anlae 
aedis lovis Milichii (Aesculapii quae dicitur); semel in aedibus 
V 1, 7 {del Torello), ingredienti a dextra; semel in membri quod 
est post tabernam VI 14, 3 pariete adverso; semel extra portam 
Hercnlanensem in scalis sepulcri q. d. rotundi (n. 18 exeunti a 
sin.). 

b semel in insulae VIII 2 angulo qui est inter septentrionem et 
orientem, ab oriente; bis in fronte aedium VI 2, 1, in imo la- 
pidum ordine extrorsum, nnnc terra teclae; bis VIII 2, 20, in 
scalis quibus ad aedium partem inferiorem descenditur. « ^ ^ Descripsi omnes. — Richter 55. Marriott p. 75. 79. 

21 in ostii V 1, 26 (L. Caecili lucundi) limine superiore, introrsum. II ^ Descripsi. 22 in ludi gladiatorii stylobatae occidentalis latere interno. Marriott p. 75; ego frustra quaesivi. 23 semel in poste sinistro cryptae quae olim fuerat (post obstructa 
fuit) 8ub scalis quibus a foro q. d, triaogulari descenditur ad 
tbeatra. A Descripsi. 24 in scalaruni quibus theatri maioris tribunal occidentale aditur 
gradus tertii latere anteriore. Descripsi. 25 in latere inferiore magni lapidis tofacei cruderati mense Seplembri 
anni 1902 sub pulpito theatri maioris. Lapis pars fuit haud 
dubie scaenae frontis, qualis erat antequam ea qua nunc est forma 
renovata est, eiusque retinebat picturam. Descrips 26 = 2550, 61 = 3252 bis in palaestrae (Curiae q. d. Isiacae) sty- 
lobatae septentrionalis superficie; quinquies in fronte aedium q. 
d. Pansae (VI 6, 4); bis in fronte tabernarum VIII 4, 22—23 
et sacelli 24; bis in fronte tabernarum VIII 5/6, 20—23. A Descripsi omnes. Richter 49. Marriott p. 77. 78 QVADRATARIORVM NOTAB SVPPL. 5508 27 quater in fronte tabernarum VIII 4, 17— 21 ; semel 
VII 13, 10 posee dextro. tabernae Descripsi. — Richter 48. Marriott p. 75. 28 qnaler extra portam Hercnlanensem, exeunti a dextra, in lapidibus, 
quibus irapositae sunt pilae porticus quae est anle tabernas; 
semel io hypogaeo aedium VII 1, 40 (M. Caesi Blandi). Prae- 
terea in lapidibiis, qui locis non suis collocati sunt, bis in aedi- 
bu8 VII 9, 35, semel VII 9, 38, semel VII 10, 4. Hoc ultimum 
exempluni dextra parte mutilum est. t-> Descripsi. — Richter 51. Marriott p. 75. 29 semel in pila quae est iiiter tabernas VII 12, 8 et 9, introwum Descripsi. — Richter 54. Marriott p. 75. 30 semel extra portam Herculanenscm, exeunti a dextra, in tabenia 
n. 22 pariete adverso, in lapide tofaceo qui prius in alio loc 
collocutus fuerat. 

\^ 

Descripsi. — Richter 52, qui quae alia exempla addit, sunt potius 6a 

31 = 2550, 47 in porticu fullonicae (VI 8, 20) descripsit Zftnge- 
meister; vide tab. XL, 41. Ego frustra quaesivi. 

32 = 2550, 44 in aedibus del Centauro (VI 9, 42) in poste dexteriore 
faucium ad dextram tablini sitarum extare dicit Zangeraeister- 
vide tab. XL 42. Ego fnistra quaesivi. VIARVM MARGINES. Hae quoque notae in solis lapidibus tofaceis reperiuntur, excepta 40, 
quae uno tantum exemplo extat et mihi quidem siispectae est anti- 
quitatis. Hac excepta carent notis lapides molares, e quibus magna 
pars marginum constat, carent etiarn calcarei, qui pauci sunt. 

Cum aedificiorum uotis proxiiua cognatione coniunctae sunt, immo 
sunt eaedem notae, nisi quod aliquando aut maioribus adduntur minores 
aut maiorum complures in uno lapide et in uno lapidis latere con- 
iunguntur. Eidem igitur tempori non dubitanter eos adscribo; lapides 
molares, quorum uni incisum est ex-k-qvi (X 870a), utrum eiusdem sint 
aetatis an posterioris, non liquet. Hic quoque^ ut in oppidi muris, lapidis tofacei species suas habeni 
notas. Non ita sane ut unamquamque notam suae speciei attribuere 
liceat; at hoc saltem affirmari potest — et observatur praesertim inter 
insulas VII 10. 11. 13. 14 — duas notas, quae omnium sunt fre- 
quentissimae, 1 et 11, proprias esse duabus lapidis tofacei speciebus. 
quarnm iliius (1) color caeruleo, huius (11) flavo propior est. Recte 
igitar has quoque notas incisas esse concludas ab iis qui lapides prae- 
bebant. 5509 \ a. b = 5508 6 a. 6 = 3248. 3250. 3251. Est haec omnium 
harum notarum frequentissima. Descripsi formae a exempla 49, 
eorumque VI 


5 


atere meridionali 


VI 


6 


„ occidentali 


VI 


9 


„ meridionali 


VI 


10 


., occideotali 


VII 


6 


, orientali 


VII 


10 


„ orientali 


VII 


10 


„ meridionali 


vn 


u 


occidentuli 


VII 


11 


„ meridionali 


VII 


13 


„ septentrionali 


VII 


14 


n septentrionali 


vm 


2 


„ septentrionali 


VIU 


3 


„ occidentali 


vm 


5/6 


„ meridionali Formae b descripsi exempla 12, nsulae VI 1 latere aeptentrionali 
n VI 5 „ occidentali VI 9 


meridiooali 


VII 12 


meridionali 


VIII 3 


occideotali 


VIII 4 


meridionali 


VIII 5/6 


nieridionali Richler 57. Marriott p. 81. 83. 2 semel in insulae VII 14 latere occidentali, prope angulu: 
dionalem. N /XT Descripsi. — Richter 57 j. Marriott p. 83. Notam minorem om. 
Marriott. 

3 semel in insulae VII 6 latere orientali, in latere directo lapidis 

qui in superficie habet 36. Descripsi. — Richter 57/? Marriott p. 81. 4 semel in insulae VI 9 latere meridionali. N^ Descripsi. — Richter 57 rf. Marriott p. 81. — Quod Richter addit a i. 
noD extat. 

5 semel in insulae VI 3 latere meridionali. w\ Descripsi. — Marriott p. 81. ei» QVADRATARIORVM NOTAE 6 semel in ><" «09 6 sem»' '" 

^ 10 lalcre orien.al ulae Vin 4 latere meridionali; semel in iiisulae VII A/ A _ Richter 57 c. Marriott p. 83. ; seme! in ">sul 

liabct lo. lae VII 13 laterc septentrionali, in lapide qui in _ Marriolt p. 81. semel in insulae VI 5 latere occidentali. 

DMCripsi. - Richter 576. Marriott p. 83. 

9 = 2550 49 semel in insulae VII 14 latere occidentali. 

^^ 

Descripsi. — Marriott p. 83. Richter 57t, qui locum non indical. Non vidi, neque habet Marriott. 11 = 5508, 20 = 2550, 48. 50. Nota secundum 1 frequentissima. 
Descripsi formae o exempla 47, eorumque 

2 in insulae I 4 latere orientali 

2 „ „ VI 14 „ occidentali 

4 „ „ VII 2 „ septentrionali 

1 , , VII 3 „ meridionali 

2 „ , VII 6 „ orientali 

1 ante insulam VII 9, in vici qui est aedificio Eumachiae a septen- 
trione margine septentrionali, prope ostium n. 62. 

3 in insulae VII 10 lalere meridionali 1 , 


, VU 10 , 


orientali 


1 , 


, VII 10 


septentrionali 


G , 


, VII 11 , 


meridionali 


2 , 


, VII 11 , occidentali 


3 , 


, VII 13 


orientali 


9 , 


, VII 14 


septentrionali 


1 , 


. VII 14 


occideotali 


1 , 


, VIII 2 


septentrionali 


1 , 


, VIII 7 


meridionali 


2 , 


, IX 2 


, meridionali 


3 , 


IX 4 


, orientali 


1 , 


IX 5 


septentrionali ' P™pe portam Nolanam, ingredienti a sin., prope primam tabernam. 

fOTOiae b descripsi exempla quinque, ex iisque 

1 in insulae VI 14 latere occidentali 
1 , „ VII 3 „ meridionali 

1 , „ VII 13 , orientali 

2 , , VII 14 , occidentali Richter Marriott p. 81. 83. 
*"™ ' '■'<= quoque nihil aliud esse puto nisi a neglegentius incisam. 12 semel in insulae VII 14 latcrc septenlrionali. ^ Descripsi. — Marriott p. 85. 13 a. b singulis vicibuB in iosulae V, 3 latere meridionali, ante oslium 
n. 4, in lapidtim superficie. "^ Mf Descripsi. — Marriott p. 83, qui non plene descripsit. 

14 serael ante ostium VII 9, 65, in viei, qui est aedificio Eumachiae 
a septentrione, margine septentrionali. ^ / Descripsi. — Marriotl p. 83. 15 semel prope ostium VU 9, 65, ad orientem. * Descripsi. 16 bis in insulae VI 9 latere septentrionali, in duobus lapidibus con- 
tinuatis. ^ Descripai. — Richter 58 c. Marriott p. 83. 17 semel in insulae VII 12 latere meridionali. ^ X Descripsi. — Marriott p. 83. 18 semel in insulae VII 12 latere meridionali. P ^ Descripsi. — Richter 586. Marriott p. 19 semel in insulae VII 14 latere septentrionali. 9f N Descripsi. — Richter 58a. Marriolt p. 8.'*. 20 = 5508, 14 ter in insulae VII 11 laterc orientali, semel in insulae 

VII 15 latcre occidentali, semel in insulae VII 5 latere occiden- 

tali bis in insulae VIII 2 latere septentrionali ex advcrso basi- 

llcae, quinquics in insulae IX 15 latere occidentali 

Descripsi. - Marriott p. 85. Sogliano No,. d. sc. 189^ p. 154; 1898 p . 504. 

'"arT^^O^rrsemdMTinsuIae VII 1 latcre orientali, ante thermas 
q. d. Stabianas, scmel in insulae VII 11 latere meridionah. 

Descripsi. — Marriott p. 85. 

^rr^5^8rT^^m7in^i;s;il.^rVII^^ orientali, semel in in- 
sulae Vil 11 latere oceidentali, semel in msulae VIII 2 latere 
scptentrionali e regione basilicac. 

..... a>; «nolmno Not d. sc. 1898 p. 504. 

Dcscripsi. - Marnott p. 85. boghano lyoi. u. v 

lo QVADRATARIORVM NOTAE tt«8 SVPPL. 5509 23 a ter in insulae VIII 2 latere orientali (via dttle ScuoU), b bis 
in insulac V 1 latcre occidentali. H-^ Desoripsi. — Richler 63. Marriott p. 85. — Cf. 5508, 24 septies in insulae VIII 2 latere septentrionali, e regione basilicae. 

Descripsi. — Richter 68a. Marriott p. 81. Sogliano Not. d. sc. 1898 
p. 504. Notae similis reliquiae quas descripsit Marriott (p. 83) in uia 
quae est inter curias quae dicuntur (VIII 2, 7), plane incertae sunt. 25 semel in insulae VII 10 latere meridionali, in lapidis superfic: i/M Descripsi. — Richter 60. 26 bis 1 insulae VIII 2 latere septentrionali, e regione basilicae. 

A/\ Descripsi. — Marriott p. 81. Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 504. — 
Marriott notae similis reliquias descripsisBe sibi visus est in insulae 
VIII 5/6 latere meridionali: sed est Ib. 27 = 5508, 16 quater in insulae VI 11 latere orientali, bis io eiusdera 
vici altero margiue, io insulae VI 15 latere occidentali. Ibidem 
reliquiae extant unius exempli, quod utrum hanc formam babuerit 
an eam notae 29, in ambiguo est. 

Descripsi. — Sogliano Not d. »c. 1897 p. 154. 

28 semel in insulae VI 11 latere orientali. Descripsi semel in inaulae VI 15 latere occidentali. N^ Descripsi, 30 semel in insulae VII 14 latere septentrionali. hF Descripsi. — Marriott p. 85, qui lineolas quasdam alienas addit. 

31 = 5508, 4 semel in insulae VI 3 latere occidentali, inter ostia 
n. 17 et 18. 
Descripsi. — Richter 65. Marriott p. 83. 32 scmel in insulae VI 12 latere occidentali, prope ,ng„|„^ 
meridionalem. 


Descripsi. — Marriott p. 85. 33 semel in insulao VII 12 latere meridionali, prope angolom ( 
dentalem. Descripsi. — Marriott p. 85. 34 = 5508, 26 semel in insulae V 1 latere occidentali. 
Descripsi. — Marriott p. 85. 

35 semel in insulae VI 10 latere orientali, prope angulum meri- 
dionalem. 

/^ 

Descripsi. — Marriott p. 85, qui notam similem se descripsisse dicit in 
regionis VI insulae occidentalis margine, e regione ostii VI I, 11, ubi 
certe non extat. 

36 semel in insulae VII 6 latere orientali, e regione ostii VII 5, 9, 
in superficie lapidis qui in latere directo habet 3. 

-G 

Descripsi. — Richter 66, qui non plene descripsit. 

37 semel in insulae Vli 10 latere orientali, prope angulum meri- 
dionalera. h- Descripsi. — Richter 12. Marriott p. 85. 38 scmel intra portam Herculanensem, exeunti a sin., in margise, 
ut videtur, viae, qualis erat antequam porta ampliata eat. ti Descripei. — Alia nota ad d. huius ita sub opere portae latet ut lorma 
eius dignosci non posait. 

39 semel in insulae IX 2 latere meridionali, in lapide septimo ab 
angulo occidentali. /1 Descripsi. — Marriott p. 81. 40 in reg. VI insulae occidentalis margine orieutali, 
ostii VI 3, 8, in lapide molari. + Descripsi, dubito tamen de antiquitate. — Marriott p. 85. TITVLI VASIS FICTILIBVS INSCRIPTI EDIDIT AYGYSTVS MAY Vaiomra titulos post editum vol. IV repertos pritni ediderunt Eduardus 
Brizio iu Ephetneridis epigraphicae vol. I p. 160—174 et lulius de 
1 in Giornale deijli ecaoi di Pompei, nuova serie II p. 181 s.; hos 
aBriao edilis addidit Ricbardus Schoene Eph. I p. 174— 17G. Ipse 
rumaDno 1873 Pompeios veiiissem descripsi quotquol tum legi adhuc 
pottiant, Dios quotannis ut prodierunt. Et horum quidem magimm 
nartem edidi in Bulktiino delV Instituto mox in Rom. Mitiheilungen. Per 
iJem lempus titulos ut reperti sunt descripsit Sogliaiio et edidit in 
,Voli;i( digli scavi. Ihidem pauca hi.s ultimis annis edidit Robertus 

PlBlBESI. 

In edendo ita versatus sum, ut quaecumque melius quam in vol. IV edita essent legere mihi visus sim, denuo suis locis inserereni. Pauca 
suiu eam oh causam quod maxima pars evanuerat. Disposui titulos 
codem fere ordine quem in voluraine IV tenuit Schoene. Primo loco 

(I) posui eos qui coosules, additis qui mensium dies indicant, secundo 

(II) eos qui quae vasis contenta erant: vina a civitatibus vel agris 
denominata, vina a fundis denominata, vinorum species aliis modis in- 
dicatas, garum, liquamen, muriam, varias denique res, velut cicer, 
faeculam, mel, alia. Tertio loeo (III) secunlur nomina, quarto (IV) 
litterae significationis incertae, a quibus nominum notas seiungere non 
ex re visum est, quinto (V) grapbio inscripta, sexto (VI) Graeca. 

Commcntariis in re tam incerta fere abstinui. 5510 in ampbora Stabiis reperta. Consules ignotos Proculum et Vatiam vide 5646. 

5512 in amphora (VIII) tracta, reperta mense Decembri 1870, atramento PONPEI . 
VINVIW . Paderni apud Ruggiero, Scavi di Stabia p. 170, 21 lan. 1762. 
Pompeii consules fiierunt annis ante Chr. 35, 31, 5, p. Chr. 14. 

5511 in amphora (XII) rcperta 27 Dec. 1886 in aedibus, quarum ostiam 

10 insulae IX 8 latere occidentali est tertium a septentrione, co- Tl' CLAVDIO CA 
L-VITEmo 
GA VR Dnscrii " et edidi Eom. Mitth. 1889 p. 108. — Claudius Caesar anno 43 
'«wl fuit teriinm cum L. Vitellio II, anno 47 quartum cum L. Vi- 
*»III- Cf2553. 

'i de qun vide testimonia apud Nissen, Landeskunde 
FAVSTO COR.NELIO 
LSALVIO oTHONE CoS p. Ch. ,'.2 
IIII IDVS APRILES Brizio Eph. I p. 161 n. 176. — Contuli. 
3. Diem indicari quo vinum in anipho 
Schoene I. c. diffusum sit recte adnotat 5513 in amphora (XII) reperta 7 Mart. 1887 in aedibus V 2, 5, oo- 
lore albo. 

0,017 N . C € S T I 

Cc. p. Cli. 55! 
0,088 L ANTISTIO 

Descripsi et edidi Bom. Mitth. 1889 p. 124 n. 1. — Sogliano Nol. d. sc. 
1887 p. 243. 

2 ANTIiTIO Sogl. — Col om. Sogl. 

L. Antistius Vetus consul fuit anno p. Ch. 55 cum Neroiie, qui hunc 
consulatum, teste Suetonio (Ner. 14), bimenstrem gessit. Hunc igitur 
sibi suffecisse A'. Cestium probabile est. amphora (XI[) reperta 23 Apr. 1891, in aedibus quarum ostium in insulae V 2 laterc occidentali est septimum a meridie, colore rubr L ANNEO 

m TREBELLIO COS p. Ch. 

S V EN TI N V 'P«i et edidi p 5, -. ..»„.. Mitth. 1892 p. 20 n. 9. - Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 169, a ct Rendiconto deW Accad. di arcl.eol. lettere e belle arti 1891 

' «lios ii°ui' °^-' ^'''' *""'' "■ '"'*' '"^''"'' '^'"^ '■'" "*'• 
^'*ellii M "*• '"""^ ^'"iqiiior mihi visus cst. Su(rr)entinu(m)l 

■""rni, Senccae philosophi collegae, praenomen hinc innoluit. Cf. de hoc consulatu ad 3340 XLVI, 12. VASA FICTILIA SVPPL. 5515 in sex amphoris Stabiis repertie 24 lul. 1762. NERONIS iTT COS j,.chr,S8 

Paderni apud Ruggiero Scavi di Stabia p. 178 in tribus araphoris se 
tegisse testatur DiN | nerOnis m Cos, reliquis ulteriorem operam se da- 
lurum esse pollicitus. At versu 1 fuissc OlN, i. e. oTw;, apparet ex 
Scognamigli (vel De Qiriae), Weberi, Alcubierri sex araphorarum apo- 
grapbis, quae admodum iinpenle facla exhibet Ruggiero 1. c. p. 174 s. 
Pro certo habeo, in omnibus his vasis eundem extitisse titulum, qui 
Graeca miscet Latinis. Consulis nomcn secnndo casu enuntiatum est 
ut in titulo Graeco 2560. De neronii non cogitaverim, cum notae ll 
iu his vasorum ficlilium titulis, eiceplo 5534, nullum extet exemplum. 
Dedi Scognamigli (vel, ut mihi affirmavit Ruggiero, De giriiie) apo- 
grapha, quae paullo diligentius facta sunt, adnotatis quibus differunt 
Alcubierre et Weber. o\v A/i^oj/tSiT Uno versu continuant Alcubierre et Weber, iii fine addito puncto. — 
Fuisse TTI et evanuisse tertiam bastam mihi persuasum est; nimis miro 
certe casu cum vino quod Nerone m diffusum erat, reperta esset amphora 
secnndo eiusdem consulatu sigiiata. Uno versu continuant Alcubierre et Webe 
1 baud dubie scriptum erat on; cf. d. 2 o oro. Alcubierre (^T-^lCQS I om. Alcubierre et Weber. 

(i ON 

ONIS III 

1 ON Alcubierre et Weber, qni uno v 


Udo verau contiuuant Alcubierre el Weber, omi8.sa n quae est in prin- 
cipio V. 2. 

/ DIN 

Uno versu continuaot Alcubierre et Weber. In fine Si im iidem. 

5516 in amphora reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5— 6, 9, atra- 
mento. 

V I N 

c ae Sl anvm 

NERONE.CAESARE COS p.Cb. 557 57» 58? 601 68? .PER CHION . 

SVB Sogliano Not. d. so. 1881 p. 323 n. I. Conluli admodum evanidam. 
3 nerone.caesare vix vidi. 
5 non habet Sogliano. nphora (XI) reperla 16 Nov. 1885, atramento. NERONE . 

opTv. I. Ch. 55? 57? 58? m Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 538; cgo vidi reliquias incerlas. 
2 optu[mmi] supplet Sogliano. 5518 in amphora (XII) repcrla mcnse Maio 1895 in villa rustica quam 
in fundo Piaanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco, colore 
albo. Nunc Pompeis in museo De Prisco. trifolinv 
TIB vrti an vm 

CN PEDANIO L VELLEIo Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1896 p. 139 n. 1; denuo contuU mense 
Novembri 1903. — Sogliano Not. d. sc. 1895 p. 213. Pasqui Mon. de, 
Lincei VII (1897) p. 543 n. 242. 

1 TRIFOLINO Mitth., T-RIFOLINO Sogl. Pasqui. — 2 TIBVRTIANO MiUk. 

Pasqui, tibvrtiano Sogl. Quod edidi hic et v. 1 soriptum esse vidi 
anno 1903. — 3 i velleio Sogl., veeleio errore typographico Mitth. 

Trifolinulm] Tiburtianum, i. e. ex fundo Tiburtiano. Trifolinum inter 
nobilia Campaniae vina numerat Plinius n. b. XIV 69; cf. Martial. 
XIII 114, Athen. I 26e, Galen. VI 334K. Agcr Trifolinus ubinam fuerit 
ignoratur. Tiburtios habes X 782 Stabiis, 3785. 3984 Capnae. 

551» in amphora (XII) reperta 8 lan. 1889 in aedibns P. Aemili 
Celeris, quarum oslium in insulae IX 8 latere occidentali est septimum 
a septentrione, colore albo. 

DOL- I - 
DIF EST I D- IV'//« 
L VERCINIO C.REGVLO p. Ch. 63 
COS 

Descripsi et edidi titulum admodum evanidum Rom. Mitth. 1892 p. 31 
n. 14. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 265 ex meo apographo. 

1, 2 Dol(ium) 1 dif{fumm) est id(ibus) Iu{ms vel liis). De isdem 
consulibus non recte dubitatum est 2561. 5520 = 2551 in amphorae fragmento, colore albo. 

C • POMPONIO • C ■ ANICIO COS p. Ch. 65? 
EX-FVND • BADIANO 
DIFF' ID-AVG^BIMVm 

Descripsi; oninia certa. — De consulibus vide ad 2551; at de anno 
p. Cb. 16 cogitare non licet in titulo tam bene conservato. 

5521 in collo amphorae (XII) reperto 3 Nov. 1887 in tablino aedium 
IX 8, 6, colore albo. 

0.01 SVRR FAB 

0,012 IMP- VESPASIANO • II • COS p. Ch. 70 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 17 n. 1. — Sogliano Not. d. te. 
1887 p. 561. 

Surr(entinum) Fab(ianum); cf. 2556 cum adiiotatione. 5522 in amphora (XII), colore albo. 

SVR F A Bl AN 

IMP • VESP ■ n COS |,.Ch.' 

Descripsi a. 1880. — Cf. ad 5521. SVPPL- 55*3 i e«8 VASA FICTILIA iphoru (XII) rcperla mense Martio 1868, colore albo C « R 

Ti CL num 

IMr • VESPASIANO m 
mCOCCElo cos jpsi anno 1873 titulum admodum evanidum. Brizio Ephem. I p. 161 

». 17'- 
1 2. 5 om. Brizio. 

«24 in duabus amphoris (XII) repertis anno 1897 in aedificio quod 
■ fundo Cimta, cxtra portam Vesuvianam, eruderandum curairit 
D'Aqnii)0, atrnmenlo. 

a Imp-vespasiano ■ nn p. cb. ;2 

PROPERTIANVM 
AM P N C 

h Impvespasiano nn 
Propertianvm 
Amp n cii Descripsi. — Sogliano Not. d. 
1 III c«i Sogl. 
J 3 CL Sogl. p. 497. 498. 5525 in amphorae fragraento reperto mense Novembri 1869, colore albo. 

SVR • fabian 

IMPVESPAS •!¥ p, Ch. 73 

Brijio, Ephem. I p. 161 n. 178. — 1 Sur(rerainum) Fabian(wa); cf. 5562. 

5526 in amphora (VIII) reperta 21 lul. 1898 in villa rustica quam in 
fundo Pitanella eruderandam curavit Vinceutius de Prisco. Sunt tres 

titiili. atramento 
o,u 


CRET 


0,13 


EXC 1 Lxxix P XV M ■ STLAB • NYMPC» i altera parte, atramento nfra b, rubro, litteris altis 0,01 

V • V ET 
M VLS VM 
DOMITIANO ni «*enp9i mense Augusto 1898. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 15. 
«1. 2 (vimm) Cret(icum) exc(ellens). — 5 M. Stlaborius Nymphodotus: 
33« XCIV 6, CXIV 2. 

■ "(mum) vel{us) mulmm. — 4 potest fuisse ti-aeliano. Domitianus 

tlT ™-°'"' '"'' ^""'' ^^' 1"'"'"™ ''''; ^^ ^"^'^ '=' q'">f*° consulatu 
Iradiium est. Ti. Plautius Silvanus Aelianus iterum conaul fuil 

8I1D0 74. -,.11 

, couega ignoratur; Domitiauum fuisse ex hoc titulo coniicias. 
^'- ««luentem. 

"gliano reliquias incertas descripsit. 

IV s 5527 in amphora (V, sed altior) reperta in eadem villa 23 lul. 1898 
(Not. d. sc. 1899 p. 16), colore albo, litteris altis 0,12. DOMITIANSIga 

t laa mLmm//iimm 
Descripsi. 

1 MVLSVM. — Consules eosdem esse tituli praecedentis fere certum est. 

5528 in amphorae fragmento reperto anno 1874 in taberna VIII 5—6, 6. 

IMP^ VESPASIANo^VlI COS p. Ch. 76 

IlllIDVS^NOVEMBR 
EX • F • SITTIANo • IMO ■ QyEM ■ COLVIT 
ANTONIVS^MARTIALIS^EX^DOTE^ICffllll 

Descripsi una cum Roberto et Sogliano, qui edidit GiorTi. d. sc. III 
p. 54. — Viola Scavi 1 873—78 p. 45, 25. 

3 ex f(undo) Sittiano imo. — 4 ultima quid sibi velint nescio. DOTEI .... 
Viola. 

5529 in amphora (VIII) reperta 24 Mart. 1891, atramento. 

KAIUINIUI KOMOiuJ p. Ch. 78 Descripsi et edidi BSm. Mitth. 1892 p. 18 n. 3. — Sogliano Not. d. sc. 
1891 p. 134 n. 4. Idem egit de hoc titulo in Rendic. d. Accad. di archeol. 
lett, e belle arti 1891 p. 53ss. 

2 u7ra(Tui). In denotando conaule nudo dativo usus est scriptor, ut 
interpres Graecua monumenti Ancyrani; vide Kaibelium apud Mommsen, 
Res gestae D. Augusti p. 198. 

In isdem aedibus, quae obtinent insulae V 2 angulum qui est inter 
septentrionem et occidentem, reperta est 1 Oct. 1891 eiusdem formae 
ampbora cum eiusdem tituli reliquiis. Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 341; 
cf. Rom. Mitth. 1893 p. 6 not. 2. 

5530 in amphora reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5—6, 9. 

V • X X X I I 
P P C V I 

III ■ K SEPTEMBRES • VAS ) 
VII K SePTEMB V A S | 
S X K O C T VA5 ) 
XII K O C T VAS ) 

V I K OCTOBRESW/MW/MM 
mi/i N O N • OCTOBRm»*/*»»» 
VII IDVS OCT////l//l/////////l//////l//////B//////^ 
10 XVII N O V &I////I///I//////////////I////////I//I// 

I O V WI//////////////I///II//////////////I////I Sogliano Not.d.sc. 1881 p. 323 n. 6. Ego contuli vv. 1-3.6, ceterorum 
vidi reliquiaa incertas. 5531 in amphora (XI) reperta cum 5530. 

a „,008 XII K ocTOB]x^APE)iTVM EST „,ois 

b superius colore rubro c ab altera parte atramenlo 

S It 0,015 
<}_• C • C • 0,009 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 5. 
o punctum post ocTOBa ora. Sogl. 
b 1 Epap(hrodito vel —hroditi). 2 a-s-o Sogl. 

79 VASA FICTILIA SVPPL. 5532 in ampbora (XII) reperta cum prae- 
cedeDtibu». Vr IDVS DECEM^ d. 1 HEMETE sk 
VINI AMPHOJl,\„ APEJl 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 
n. 2. 

1 OD}. Sogliano; addidi haruni quatuor littera- 
rum apographon nieum charta perlucida ex- 
aratum. Jk© 3 ab He{r)mete. — 4 amphora aper(ta). 5533 in parva amphora (I) reperta cum 5530—5532. 

XIX K- tAN 
K \. CXLATORIO 
I A N V A RIO 

Deacripsi. — Sogltano Not.d.sc. 1881 p. 323. 

Amphorula muneri saturDalicio destinata nuces continuisse credi potest. M. Calatorium 
0. 1. lanuarium Herculanensem habes C. I. L. X 1403 j 3, 42. 5534 iii aoiphora reperta in aedificio quod extra portam Vesuvianam eruderaiidum curavit D'Aqu] XU-K DllCll 

IN'V-K-DI1CUM 

SVIIS • AXSMRVNM Descripsi 3 Oct. 1901 

Hic noD agitur de eo quod amphora continebatur, sed scriptor amphora pro tabella usus esi 
ut hiiic de subus memoriae locum iuveniret. Nota Utterae e formam ii, quae ia ceteris vasonim 
titulis non reperitnr. 5535 io amphora (XXXVII), reperta 2 Nov. 1896 in porticu aedium VI 
15, 8. TI -KAA 

AINGIKOY infra collu M ■ FA 
C N I SogliaDO Nol. d. sc. 189G p. 533; inde ego Rom. Mitlh. 1898 p. 40. Ego 
cum describeiem fracto coUo perierat v. 1, evanuerant vv. 5 et 6; v. 5 
non vidi nisi I evpor. 

1 AiNciKOY Sogl.; at A certum. 5536 in amphora (XII) reperta mense Maio 1873; extat in Museo 
Pompeiaiio. 

covm „,,8 

VET 0,15 Descripsi. — Coum vetus. 5537 in amphora (XII) reperta 13 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 
15, in area 4 forniae Bull. d. Insl. 1883 p. 170. PVLEI- BASSl 

p. 317, — Sogliano Not. d. sc 
Coum vetus; cf. 5536. 5538 in amphora (XII). I^ET L- SEXTII. . SYRTICO 

1873. Aut SYRTici fuisse, aut o errore scriptum Sic descripsi 
esse apparet. 

Sextium Syrticuni duoviratus candidatum habes IV 799 

5539 in amphora (XIl). 

C O Wl 
C- S'IWV' 

Deacripsi anno 1873. 
2 C. S. Mn.1 5540 in amphora (VII) reperta in villa rustica quam in fundo Pitanilk 
eruderandam ouravit Vincentius de Prisco. 

COVM ARNDVi 

Lect 
nicandro dorotheo 
inferius colore rubro Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1898 p. 139, 5. — Pasqui Mon. d. Lince 
(1897) p. 543 n. 273. 

2 RECT Pasqui. — 4 dorotheio Pasqui, addito 'sic', non recte. ^\Nt)^)d,' Vi quid sit nescio; lectio certa. 5541 in amphora (XII) reperta 29 Dec. 1879 in insulae IX 7 partilins superiorib;^ 

^ AHOaAUJNIOY 

* ad d., recentior 

CHOWl Q 

vet q 

v-o- Descripsi. — Sogliano Not. d. p. 101 (cf. 1879 p. 348), omissis v. 3 lineis quae sunt post v et o. SVPPL. estt VASA FICTILIA ,54J_5545 in tribus an.phoris et in amphorae coUo (IV) repertis anno 1900 in aedificio quod prope ostium Sarni eruderandum curavit lanuarius 
colore rubro. 5542 (7 1"') 


^<^> cfl cvS LV, et prope ansam VER. 
5543 (coUam, 2 Sept.). 
cB 

CWl 

Lvi 

et prope aiisam J. 
I CL Sogliano. — 2 GnA\ Sogl. 5544 (21 Sept.). 


^/x l IIL fAB (?-taberna?) SpR Liii et prope 5545 (21 Sept.). L v;fA "/' SHP CAM (sic clare scriptum) Li, et prope ansam 

VER. 

Descripsi omues. 5543. 5544. 5545 Sogliano 
Not. d. sc. 1901 p: 43 n. 13—15. 5546 iD amphora (IV) reperta 28 Nov. 1896, 
colore rubro. 

0,053 C wn- 

LlII 0.006 5547 in amphora(IV); extabat in favissis aedis 
lovis; colore rubro. 

0,027 Cvrt VE 0,011 

0,021 Lw/. 0,009 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1900 p. 271 

n,4. 

ab altera parte, colore rubro 
xxvl 
Descripsi, - Sogliano Not. d. sc. 1900 p. 271 Inl 3 Li Sogl. -idi; dedi 'S4» in amphora (IV); extabat ibidem; co- 
'ore rubro. CwV 0,009 

LXIX 0,016 

Desmpsi. _ Sogliano Not. d. sc. 1900 p. 271 

^5« in amphora (IV) reperta 8 Apr. 1872. 
ifi 

Cw, VER 

Liii 
"'«"P«i 1873, contuli 1880. 5550 in amphora (IV) reperta 13 Mart. 1875, 
colore rubro. 

MAL 

inferius, atramento 

Cvm VEi 

L \ VM 

ab altera parte, atramento 

XXVII 

Descripsi 1875; contuli 1880. 

2 ultima littera non est T; potest fuisse R. 5551 in amphora (IV) colore rubro. CvM 
Lx TONIO AMPLIXTO 0,005 Descripsi. 

5 Pomponio fuisse videtur. 5552 in amphora (IV) reperta 16 lul. 1878 in culina aedium IX 5,6, colore rubro. 

L L^m 


Descripsi et edidi Bull. 
Inst. 1879 p. 94 n. 3. — 
Sogliano Not. d. sc. 1878 
p, 261; inde Viola Scavi 
1873—78 p. 46 n. 28. — 
Dedi ex apograpbo meo 
charta perlucida exarato, 
paullnm imminutis ver- 
suiim intervallis 

M I CVH I LXXIII- I BE- 

RYLLY I A. AVIANI-HI- 

LARION(ij) 

1 om. Sogl. BuU. — 

2 GM Sogl. CAAA Bull. 

79* VASA FICTILIA e«e SVPPL. 5553 in amphora (IV) reperta 16 Mai. 1876 in aedibus TI 13, 13. Cmvmteji Descripsi 1876, contuli 1880. 
2 [C]uma(num)f 5554 in araphora (XII) reperta 3 Scpt. 1887 
colore rubro. ulina aedium IX 7, 6, 5560 in amphora (XII) reperta 23 Nov. 1892 in aedium V 2, 10 
dario, colore albo, litteris subtilibus. Descripsi. — SogUano Nol. d. 8C. 1896 p. 438 n. 1; cf. 1892 p. 482. _ 
Sur(rentinum vinuni); cf. 5521. 5522. 5525. 

5561 in amphora (XII) reperta 12 Oct. 1875, colore albo. 

SVR 
CAV FAL*ARB-CAL 0.02 

Descripsi ct edidi Rom. Mitth. 1889 p. 19. — Sogliano Not. d. «c. 1887 
p. 414. 

2 FALABB'TAL Sogl. — F satis certa; litterae R pars inferior parum 
clara; certae B-c. 

Fal(emum)? 5555 — 5557 in quinque amphoris, 
5556—5557 12 Apr. 16 Mai. 1882 i 
b forraae Sull. Init. 1883 p. 170. 

5555 

Lyt rcpertis 5555 18 Sept. 1873, 
aedibus VIII 5—6, 15, in area 5556. 5556 a Lyt 

NED-L- et prope ansam d 

Desoripsi oranes. Edidi 5556— 5557 a BuU. Insl. 1883 p. 225 n. 4. 

Lyt(tium) Ned(ymi). Cf. titulos Graecos in quibus AbVrio; occurrit. 
Non a Lytto oppido Cretensi viimm nomen accepisse credo, sed a 
Xurrtt, eam ob causam quod tot vitium cultores Lyttium suum prae- 
dicant. Habemus io titulis Graecis Lyttium ApoUonidae, M. C. N (estne 
hic Nedymus?) ^i 'Aftjjviiui-o; , M. Claudi Euryti, M. P. Teuponis. 
ApoUonidae denique Avt(tioi;) Ka.no(va.vo^) non certe quidem sed pro- 
babiliter suppletur. 

5558 in amphora (VIII) reperta mense Novembri 1870. 

O C -M • A 

b ab altera parte lavii Descripsit Brizio et edidit Eph. I p. 165 n. 195. 
De Laurentino cogitat Brizio, de Lauronensi Schoene Eph. I. c. 

5559 in amphora (XII) reperta 24 lun. 1897 in culina aedium VI 15, 
11—12. 

p o m p E I „_ooi 

»T VED VESh 0,001 

AB . CASTRICIO T 00O8 Descripsi et edidi RSm. Mittli. 1898 p. 47. — Sogliano Nol. d. «c 1897 
p. 270. 

Pompei(anutn vinum) . . . T. Ved(io) resl[ali] ab Castricio. — Vestahs 
nomen habes 4655 in aedibus vicinis VI 15, 7-8 parieti inscriptum. 
Castriciorum noraen Pompeiis non e.xtat nisi in titulo Osco Zvetaiefif 
Sylloge 82, de quo cf. Dcgering, liiim. Mitlh. 1898 p. 134, nota 2. Descripsi 1876, contuli 1880. 
3 potest esse ar; cetera certa. 
1 Sur(rentinum vinum). 5563 in amphora (X) reperta 16 Nov. 1877 in acdium IX 5, 9 vir- 
dario (Nol. d. sc. 1877 p. 275), admodum evanida; sed leclio certa. 

SVR FaB0 ANVWHf o.OOS 

et prope ansam Yn€T o.oi 

Descripsi. — Sur(rentinum) Fabianum; cf. 5525. 

5563 in amphora (XI) reperta 26 Sept. 1881 in aedium VUI 5—6, 5 
culina (Not. d. sc. 1881 p. 248). Descripsi. — Sogliana Not. d. sc. 1881 p. 321. 

Taur(omenitanum vinum)? Ad hanc et sequentes cf. 2618. 

5564 in duabus amphoris (XI) repertis 20 lul. 1878 in aedibus IX 5, 6. 

TA* 0,015 
M M ^e 0,009 

Descripsi 1878, contuli 1880. 

5565 in tribus amphoris (XI) repertis 11 Mart. 1889 in aedibus V 2, 10. 

a T A V! b. C TSVK. 0,013 

»im-\e 0,01 m.^E o,ou 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 258. — Soghano Not. d. sc. 1889 
p. 135. 5566 in amphora (XI) reperta 12 Aug. 1897 
virdario. aedium VI 16, 2" a TAVR Vi 

A fflW S 

b ab altera parte, colore rubro 

viis 
c sub ansa, carbone 

XHl 

d in collo, graphio scriptum 

VI 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 341. 

5567 in amphora reperta 12 — 14 Apr. 1899 in villa rustica quam 
fundo Spinelti eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

NHV s 

Sogliano Nol. d. sc. 1899 p. 396. svppu 

^ i„ anipbora (XI) reperta 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10. 

TAW 
POSTER 0,018 

_ Sogliano Not. d.sc. 1890 p. 42 n. 1; cf. 1871 p. 273. 

mphors, extaba 
j colore nibro. ea» VASA FIOTILIA pfscripsi- 

5569 in amphors, extabat in Museo Pompeiauo. T£l£/ ffiTm 1./ ab altera parte, atramento 

IN VSV// 0,01 

c-c-H o.ois r(/M(i>ium) v«((u5 annorum) guatuor? 

1 TELES, L ex s correcta? 
h cf. 55976. 5570 in amphora (VIII) reperta in aedificio quod anno 1903 prope 
slstioDem viae ferratae Boscoreale eruderandum curavit Ferrucius de 

Prisco. CLWDIAE 0,018 

T £ 1 F O L I N 0,014 (J^a' ((D^ 2 Trifolm{mi). De Tino Trifolino vide ad 5518. 

»511 in amphora (XII) reperta 15 Dec. 1875 in peristylio aedium V 
1. 18, colore albo. 

ALLIANVm 0,008 

l>'»psi et edidi Bitll. Iml. 1879 p. 99. 

55K io amphora (IX) reperta 20 Dec. 1894 in aedibus Vettiorum 

(mS,!). 

Xv K lAN 
DE ARRIANO-DOL XV 

«npsi et edidi Rmti. Mitlh. 1896 p. 96. - Sogliano Not. d. sc. 1895 
2 "E SWIANO Sogl. 

in amphora (III, sed collo angustiore) reperta 31 Mai. 1895 in 
'Mibus Vettiorum (VI 15,1). 

Idibvs Ian 
de asiniano- racemat 

I) • '^°'- ' 

P.235""' *" ""'*' ^™- •^""'- 1896 p. 96. - Sogliano Not. d. sc. 1895 
" o«<ii SogUanum secutus. Ego vidi aacevavt; ita Mittli. 5674 in amphora. 

CLODIA VET AiUA P • CLOD • SPER AT ■ S VED • CL W FELIC 

Garrucci Sylloge n. 931. — Dedi ut emendavit Dressel BuU. comun. 
1879 p. 196, qui explicat: Clodia{num) vet{us) a{nnorum) trium P. Clod{i) 
Sperat{i). Sued{i) Cl{emens) va{le) felic{iter), et comparat amphoram 
Romanam XV 4592: Surr{entinum) Clod{ianum) noo(um). 
CLOLiA VET Anii Garrucci. 5575 in amphora (XII) lepcrta mense Martio 1868. 

commvNiANV 
Descripsi. — Brizio Eph. I p, 162 n. 179. 

CoMBiiVNiANVffi! Brizio. Mihi in fine nihil perisse visuni est. 6576 in amphora (XIV) reperta mense Martio 1868 in peristyUo 
aedium VII 2, 16 (M. Gavi Rufi). 

a comvN h recentior comvNi 

Brizio Eph. I p. 162 n. 180. Non vidi. Com{m)uni{cmum)'i 

6577 in amphora (IX) reperta 20 Dec. 1894 in aedibus Vettiorum 
(VI 15, 1). 

•• D i B V S 
De FoRKHIANO ■ DOL • XXV 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1896 p. 96. — Sogliano Not. d. sc. 1895 
p. 33 n. 3. 

2 Tvrkstiano Sogl.; sed certum Formiano. 

6578 in amphora (V) leperta in villa rustica quam in fundo Pisanelta 
eruderandam curavit Vincentius de Prisco, colore rubro, litteris sub- 
tilibus. 

GEmiNIAN" 
CC^H 

Descripsi et edidi Bom. Mitth. 1894 p. 357. — Sogliaoo Not. d. sc. 1895 
p. 212. Pasqui Mon. Unc. VII p. 543 n. 246. 

2 t-t^h Mitth. Pasqui, non recte. 

1 Gtminian{um vinum). 

6579 in collo amphorae (XII) reperto 27 lan. 1897 in aedium VI 15,21 
peristylio, colore albo, litteris crassis. 

mARlANVy//^ 0,023 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p.40. 
Marianu[m'] {vinum). aedibus IX 7, 6, litteris 5580 in amphora (XI) reperta 3 lul. 18 
minutis. 

jivniANVm 0,004 
m m V s 0,007 

Desoripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 572, q. 
IVLI^NVM ximvs Sogliano, 

5581 in amphora (XII) reperta 18 Apr. 1872, colore rubro. 

TIRON 0,03 
VET V 
E C V 

Descripsi 1873, contuli 1880. 

Tiron{ianum vinum) vet{m) {annoruml) quinque. 5582 in amphora (XII). 
a colore rubro tiron 

VET sn 

A G, C 

Descripsi 1873 et a denuo Lojic-Eii VASA FICTILIA •M SVPPL. 5583 in araphora (VIII) litteris subtilibus. 

AjVOMA 0.0 

Descripsi 1880. 

Arotna fortasse noineii vini. ampbora (XII), colore albo. CELEMI1 
CONFVSV Descripsi 1873, contuli 1880. 

Confusu^m) vinuin ex compluribus generibus mixtum inteHegas. 

5585 in ampfaora (XI). C ANTON] ■ JIVSTICI "^ 

6 inferius colore rubro 

AVS 0,04S 

Descripsi 1873 et denuo 1880. 

a def(rutum) exc{ellens) C. Antoni Rmtici, {confectum a seivo) For- 
iunat(p). 5586 in vase (III) alto 0,11; v. 2 longus 0,06. iEFR IT 

A^- ROmvLo Descripsi 1874. 

1 defnt{um), de quo vide ad 5588. 5587 in vase (III) alto 0,13. Descripsi 1874. 
Certe hoc quoque 'vas defritum continebat. 5588 in amphora (XII) reperta 15 Sept. 1900 in aedificio quod prope 
ostium Sarni eruderavit Innuarius Matrone, colore rubro ad perpeodi- 
culum scripta infra ansani; v. 2 longus 0,14. 

Ab CLODIO CLEMENTE-DE 0,007 
SVPERIORE SINE-DEFRITO 

Descripsi. — Sogliano jVo^ rf. sc. 1901 p. 435. 

tU {fundo) superiore. 

Defritum sive defrutum est mustum ad tertiam parteni decoctum 
(Colum. XII 20, 2. 21,1. Varro ap. Non. p. 551), vel ad dimidiam auctore 
Plinio (o. h. XIV 80), qui ad tertiam reductum siraeum, hepsema, sapam 
appellari dicit. Alia de his nominibus vide Marquardt, Privatl. d. Romer' 
p. 459 not. 3. Utebantur defruto et pro melle (omnia in adulterium 
mellis excogilata Plin. I. c; ad hunc certe usum in parvis vasis 5586. 
5587 adservabatur) et ut vinum fortius facerent (Cato de agri cult. 24. 
Colum. 11 22, 4. XII 37). Huius igitur amphorae vinum sua ipsum 
natura forte esse dicitur, sine artificio. 

5589 in ainphora (IX) reperta 20 Dec. 1894 in aedibus Vettiorum 
(VI 15, 1). 

GvsTaticivm Sogli; Not. d. sc. 1895 Descripsi et edidi Rotn. Uitth. 1896 p. 96. 
p. 33. 

Mulsi haud dubie genus significatur, quod qui confecerat gustaticii 
nomine ad gustationis usum commendabat. Mulso enim ad gustationem 
utebantur (Petron. 34). 5590 in ampbora (XII) rcperta 7 lun. 1897 in aedibus VI 15, 13 C-T • C 0,016 

* ab altera parte koPnhaioy o.oh 
et inferius corneliv o.ois 

Descripsi. — Sogliano Not. d. »c. 1897 p. 271. 

* 1 KOPN6AIOY Sogl., sed H fuisse et ex spatio et e reliquiis apparet 
— 2 in fine nihil perjit. 

Vini albi veteris nomen plenum quod fuerit non liquet. 

5591 in fragniento amphorae (XII vel XIII) reperto 22 Mart. 1888 in 
aedibus quarum ostium in insulae IX 8 latere occidentali est seitum 
a septeotrione, colore rubro. 

KKS ^ 0,07.1 

Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1889 p. 124 et 1890 p. 254. Sogliano 
Not. d. sc. 1888 p. 527 n. 31. 

Mad. ve(tus). — Mad. quid sit nescimns. 

5592 in ampborae (XII) fragmento, reperto 21 Mai. 1879 in culina 
aedium det Centenario (IX 7), colore albo. ;liano Not. d. ic. 187» Descripsi et edidi Bull. Inst. 1881 p. 234. — 
p. 154. 

Mnlsum habemus etiam 5526. 5527; cf. 5589. 

5593 in collo ampborae (VIII) repeito 23 lal. 1898 in Tilla riislica 
quam in fundo Pisanelta eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

THETTALISCO 0,008 

WlYPTeiTHC ez OINoY 0,005 
VIPSTANl-COSMJ 0,007 

Descripsi. — Not. d. sc. 1899 p. 16. 5594 in amphova parva (XII) reperta 26 Aug. 1881 in aedibiis VIII 
5—6, 16, in area h formae Butl. Inst. 1883 p. 170. PASSVM 
LYCIVM ab altera parte litteris minoribus »C-YANn- 0,013 

AOY 
P- A- B 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 324. 

b l. 2 7>.uxu'. — 5 P. A(ppuleius) B(assas)? cf. 5537. 

5595 in amphora reperta sub finem anni 1876 a Modestino Pulzella in 
villa rustica quam postea in fundo Pisanelta eruderandam cura"l 
Vincentius de Prisco, colore albo. Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 18 
Rul>T(um vinum). . SVPPL. 55,8i„a>»pbora(Vni) Bt» VASA FICTILIA 
■ «i 1873 in museo Pompeiano et denuo 1880 in thermis. 
K„Jr(«ffl "in'"») l,(""">rum?) guatuor L. A. H. 

«97 in amphora (VII) reperta mense Martio 1868 in peristylio aedion 
Vn 2, 16 (M. Gavi Rufi). Rv i. Ji ab altera parte, atramento IN vsvs 

C .C H Descripsi a. — Brizio Eph, I p. 165 n. 197. 

j 3 L.x F Brizio. 

Wr(i™ ciifm) ««((««) (annontm?) quatuor L. A. E. 

b 1 iNvriii descripsit et edidit Brizio. Sed recte Schoene Eph. 1. c. 
observal, collato titulo 2583, baud dubie fuisse in vsvs, non recte tamen 
ii iBdem acdibus hoc vas et 2583 reperta esse suspicatus. De formula 
ill. ride sdnotationem ad 2583; cf. 55696 et XV 4807. 

J 2 C. Ciorneli!) R{ermerolis)'i Cf. 2588. 5598 in amphora reperta ci 
a coiore rubro n. V D n 5597. b atramento, antiquior oliva 
c m De5cripsit Brizio una cum De Petra recens effossum et edidit Eph. I 
p. 166 u. 199. 
* Mr(um mnnra) m(us) . .. H ... b c(. 2610. 

5599 = 2616. 

R VBR 
VET ■V 
P.C.H 

'la haud dubie legendum. 

™0 in araphora reperta 15 Sept. 1900 in aedificio quod prope ostium 
Mrni erudcrandam curavit lanuarius Matrone, colore rubro. *»8'i»o Not d. ,c. 1901 p. 434. 

" '("«) (atwiorum?) quatuor Ampiliatil) . . . 
5601 i ■nphora (XIII). '^«tripsi 1880. ee 

VETVS 

A V m 5608 in amphora (VIII) reperta 12Apr. 1882 iu aedibus VIII 5— 6, 15, 
in area b formae Bull. Jnst. 1883 p. 170. 

V ET. 
N-C.C.S-A. 0,008 Descripsi et edidi Bult. Inst. 1883 p. 225 n. 3. — Sogli 
1882 p. 279 n. 5. 

2 N.c-c-r.A. Sogl. N-p-p.s.A Mitth.; sed est potius OC. 

1 vet(us vinum). 5603 in amphora (XIV) ante annum 1868 reperta. P////SW//E////.S 

vET.rrfi 

T I F Descripsit Brizio et edidit Eph. I p. 166 n. 200. 

1 Vesuvinum (vinum) indicari suspicatur Brizio, vix recte. 5604 in amphora (XLl) reperta 13 Oct. 1902 prope castellum aquae- 
ductus quod est ad portam Vesuvianam. a atramento h colore rubro VlNl Descripsi. — Non recte descriptam exbibet Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 564. 5605 in collo ampborae (VII), cui ante scripturam color albus inductus 
est, reperto 13 lul. 1876 (Fiorelli Not. d. sc. 1876 p. 27). Ci Tost 
XmV 


Descripsi et edidi Bull. Inst. 1877 p. 134, ubi v. 5 non recte nosti; inde 
Viola Scavi 1873-78 p. 49 n. 38. 

P05T I LVM VET | AiTTlA | LXUII | C HOSTI ■ AGATHEMERI et ad d. : SDM 
VIC. 

1 difficile est non credere Q. Post(umii) nomen indicari; at quae in 
bac re sint partcs Q. Postumii, quae C. Hosti Agatbemeri in obscuro est. 

2 lum(pa) i. e.lympha vet(us); cf. sequentes; vini albi limpidi nomen 
esse credo. 

3 annorum quatuor; cf. quae de bac formula adnotat Dressel BuH. 
arch. com. 1879 p. 68 ss. et C. I. L, XV p. 682. 

4 ampborae numerus? 

Quae ad d. ad perpendiculum scripta sunt non expedivi. Eaedem 
litterae eodem loco scriptae sunt 5606. 5607 et fortasse 5609. VASA FICTILIA eso SVPPL. 5606 in fragmento amphorae (XU) reperto 1 Apr. 1879 in peristylu 
aedium IX 6,2; a.0,12; v. 3 longusO,08. C HOSTl AGATHEMERI Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1879 p. 120. 

1 i^A Sogl. - 2 Vlll Sogl. Qiiae a d. ad perpendiculum 

scripta 9unt, in charta perlucida exaravi ita: rii/\K^\^ \C'/. SDMVK Sogl. 5607 in collo amphorne (VII) reperto 14 Nov. 1899 in taberna V 4, 
6 — 7, prope furnum; v. 5 longua 0,085. Q^POST 

L V M ?m///. C ■ HOSTI-AGATHEMERI 

Descripsi. — Recentiorem et integriorem vidit Sogliano, qui edidit 
Not d. sc. 1899 p. 447. 

1 L-POST Sogl.; sed Q_certa. 

2 dedi SogUaDum secutus; vidi v///m. — 4 dedi Soglianum secutus; 
non vidi. 

Quae a d. ad perpendiculum scripta sunt, sic charta perlucida exaravi: J^l- A^ \_ I r F&M-uil Sogliano. — Primae duae litterae potius fa esse videntur, 
aed propter 5606 sd voluisse scriptorem credo. 

5608 in amphora (YII) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 8, 6. 

Q^POST 0,007 c HOSTI AGATHEMERl 

Descripsit Sogliano et edidit Not. d.sc. 1888 p. 525 n. 16. Ego non vidi 
nisi versus 1 reliquias incertas. 

2 ALLEX Sogliano, sed non dubitanter reposui quod in tot aliis extat, 

5609 in amphora (XIV) reperta mense Decembri 1870. 

(ijPOST ^ 
LVM VET 2 A VIIC 
chostI AGATHEMERI 
Descripsit Brizio et cdidit Eph. I p. 168 n. 208. Non vidi. 

4 Lvill fuisse probabile est. 

5 c-ccvstI acathemeris Brizio; at cf. praecedentes. Sane q in 
Agaihemeri a c vix distinguitur. 

Quod a d. ad perpendiculum scriptum esl, idem fuisse credo quod 
eodem loco exhibent tituli praecedentes. 

5610 in araphora (VII) reperta 10 Nov. 1887 in taberna IX 7, 8. 
Q. post 
LVM vet 
AniA 

Lx 

c hostI agathemeri 
Descripsi evaoidam. Recentiorem et pleniorem descripsit Sogliano, qui 
edidit Not. d. sc. 1887 p. 562; inde ego Eojit. Mitth. 1889 p. 28. 
1 CLHOSt Sogl.; sed cf. praecedentes. — 2 lym Mitth., non recte. 5611 in amphora (VII) reperta 11 lul. 1881 in area VI 5,7. 
a in collo Lvmpae VI M V&LERI XbINNERICI 

b inferius cotore rubro, litteris maioribus 
LIC Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 195 n. 2, 
2 ita Sogliano; ego vidi miis. 
Quae a d. ad perpendiculum scripta, sunt ita charla perlucida esaravi' Aj^.oflOTlo, I clari osson Sogliano. 5612 in amphora (VII) reperla ibidem eodem die. 
a in collo Lympae m-VALERI abinnerici o 
b inferius, colore rubro, litteris maioribus 
LIC- 
Desciipsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 195 n. 1. 
2 AA Sogl. 
Quae a d. ad perpendiculum scripta sunt, charta perlucida exaravi ita; 

CLARi ossoNO . , . Sogliano. 

5613 in ampbora (VII) reperta ibidem eodem die. 
a in collo Lwmpae M VALERI ABINNERICl ^ 

b inferius, colore rubro 

L * I • C • 0,007 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 195 n. 4. 

1 L/ympae. — 2 Soglianum secutus sum; ego descripsi XA. — 3 sic 
Sogliano; ego descripsi /MOt. Ex ils quae a d. ad perpendiculam scripta 
sunt, CLARi babet Sogliano, . . . . • ossoi . . . ego. 

5614 in amphora (VII) reperta ibidem eodem die. 
a in collo 

9 

M RI ABINNERICl | 

LXXV 

h inferius, colore rubro, litteris maioribus 
LPC- 

Descripsi. — Sogliano Not. d, sc. 1881 p. 196 n. 7. 
1 Ri oua. Sogl. SVPPL. G31 VASA FICTILIA 5615 i nphora (VU) reperta ibidem eodem die. M'VALEIII ABINNERICI | 

j inferius colore rubro, litteris maioribus 
LIC- 

r, „c; _ Soaliano Not. d. sc. 1881 p. 195 o. 3. 
3 ila Sogl.; ego vidi \m. — clari. . . Sogl; ego non vidi. 

5616 in ampbora (VII) reperta ibidem eodem die. 

in collo lympae P z 
m valeri abinnerici ° 

b iaferius colore rubro, litteris maioribus 

L ■ I ■ C 0,075 

Dcscripsi. — Sogliano Hot. d. sc. 1881 p. 195 n. 6. 

1 ila Sogliano; cgo non vidi. — clari Sogliano; ego a tantum vidi; 
, . . . NO descripsi ego: non habet Sogliauo. n factum est ut in 5611. 5612. 5617 in aroplioia (VII) reperla ibidem eodem die. 
a in collo LynmAE m valeri abinnerici 
nferius colore rubro, litteris maioribus Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 195 n. 5. 
1 ita Sogl.; ego vidi LYMma. 4 abinnerici Sogl. ; ego vidi 

5618 a-c = 2599-2601. d = 2585. 

5618a = 2601 LVMp.VET 

MIIIA 
V 
m. ralERl ■ ABINntrici 

5618 (. = 2599 lvMp-vet " M • valeri ■ abinnerici 

5618c = 2600 LVMp.VET r, 

o 

AIIIIA 2 

viiis :: 

M.VALERI.ABENneriCI 

taud diibie legendum. 5618c aben (sic) Fiorelli. 
5618d = 2585 (VII), tab. XLII, 1 

LYMP VT O 

A IIII A ^ 

XII I IS " 

m.valeri.abinnerici 
— cornelia fuisse pro certo habeo. Sicl, o619 ,n amphora (Vn) reperta 30 Dec. 1891 in parvis aedibus quae 
m insulae V 1 latere septentriojiali aedibus delle nozze d^argento ab 
occidente adiacent et cum iis coniunctae sunt, infra lararii zothecam. 
Titulus o alia manu scriptus est quam praecedentes. 

a in coHo b inferius, colore rubro, litteris maioribos, altis 0,12. > IV s graphio scriptum in amphorae ventre, Htteris altis 0,07. Descripsi et edidi Rom. Uitth. 1893 p. 25 n. 1. — Sogliano Not. d. sc. 
1892 p. 30 n. 5. 

a LYMPo» VEtirei? (vel VEnoionoe? cf. 5622) AmiA | XVIIIS | mVALERI. 

abinnerici; ad d. : hymn?. 

2 ATTmV Sogl. ACCCCA Mitth.; at propter praecedentes aTTiTa in- 
telligendum est. — Pro hymn Sogl. habet vttath. 

5620 inamphora(VII)repertaibidemeodemdie; a alia manu quam 5619. 

a OTifYMP ifi 

A'////A nferius colore rubro, litteris maioribus, altis 0,085. Descripsi et edidi Rom. Mitth. 
1893 p. 25 n. 2. — Sogliano 
Not. d. sc. 1892 p. 30 n. 6. 

rt 1 Y non vidi. — 2 sic Sogl.; 
ego vidi mnK. — 3 om. Sogl, 

80 
VASA FICTILIA es» SVPPL. 5621 = 2596 (VII). PENVAIIR 
EXSCELL 
S VM. V R Jtf. Fatiri Abtnrnrid? 

Dedi ul in tabula legere mihi visus aum. 

5622 in amphora (VII) reperta 13 Apr. 1887 in taberna V 4, 2, lilteris 
allis 0,008-0,01. [i^^r 
y, ^ Descripsi et edidi Bdm. Mitth. 1901 p. 312. -^ Sogliano Not. d. «c. 1887 
p. 245. — Dedi ex apographo meo, non tamen charta perlucida exarato. 
1 LYJviPH omissis ceteris Sogl. — Lymp{ae) Ves(uvianae). 4 M. Va- 
leri Heliadis. Ad d. -ixxnAVixx Sogl.; sed wiATtfRNi xx certum. 5623 iu amphora (VII) reperta 2 Mart. 1888 in aedibus P. Aemilii 
Celeris, quarum ostium in insulae IX 8 latere occidentali est septimum 
a septentrione, in aedium parte superiore. V ^ Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 

^ p. 123 n. 1. — Sogliaoo Not d. sc. 

M VALERI HELIADIS 1^88 p. 526 n. 24. 

4 M errore om. Mitth. — Post Liberalis secundum a potest esae r, 
immo Bimillimum est eidem litterae ut scripta est in ipso nomine. Sed 
collato 5622 suspicias fuisse xx. 
1 lump{ae) Ve(suvianae?); cf. 5622. 

5624 iu amphora (VII) reperta cum 5623. 

LW >e 5 0,012 

XiiiiX > 

p vni ^ 

> 

M VALERI ffiLlADIS o,oi2 

Descripsi et edidi Rom, Mitth. 1889 p. 123 n. 2. — Sogliauo Not. d. «c, 
1888 p. 526 n. 25. 

LiBERALis aX dedi Soglianum secutus; ego oon descripsi. 3 p om. 
Sogliano. Versus sic scriptus est: [\)V Prima littera vix alia esse potest quam P. Agi igitur videtur de pondere. 
Sed in vase tam magno quid sibi velint octo librae, difficile dictu. 5625 in amphora (VII) reperta cum 5623. 5624. 
Lvivt V 
XmiA 

XX 

M MMmmm/mc a E T c F c 
Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1889 p. 124 n. 4. — Sogliano Not. d. „ 
1888 p. 526 n. 26. 

1 w V dedi Soglianum secutus; ego non vidi. 4 ml cj^g 

Sogliano. Ego sic descripsi: frcfct 5626 = 2598, tab. XLII, 10. A TIT n 
LXVIMI! Sic lego io tabula. 5627 in amphora (VII) reperta 27 Sept. 1881 in culina aediam VIII 
5—6, 5. X-vA? U^r 


V N/CANPKl.P0Ro7<t( 

Descripsi recens effossara. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 243 n. 5. — 
Dedi ex apographo meo, non tamen charta perlucida esarato. 

1 Lump{a i. e. Lympha) vet{us). 2 rm Sogl.; potest esse etiam aw. 5628 in amphora (VII) reperta 23 lun. 
dario. aedium IX 7, (v. 3 longus 0,( L\AA^ C L'toU"»^^«\ ri b ab altera parte, in Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 530 n. 49. 
a 1 lump{a) ve{tus). — 3 om. Sogl; C. Holco(ni )? 

6 FELIX. 

c dedi Soglianum secutus; ego t. 1 c et v. 2 s non vidi. Sant r^" 
liquiae incertae. SVPPL- 638 VASA FICTILIA 5829 io aBpborae (VII) fragoiento; a. 0,225. 
Dcscripsi 1873 et denuo 1880. Dedi ex apographo meo cbarta per- 
iucidu esarato. 

l.COD ... VE. 5 M-ET L'CLAVD10RVM; cf. 5640. 

Cod babes etiam XV 4732; quid sit ignoratur; mox ve(tus). 5630 in amphorae (VII) parte superiore, cui, ut ali usui aptaretur, 
foramen quadratum incisnm est, reperta 2 Dec. 1896 in atrio aedium 
VI 15, 9; T. 1 longus 0,04. CoCli^xxL EXCfL 
^M'VAU'X1- ABIM>^^EWC ^ Descripsi et edidi Emn. Miuh. 1898 p. 44. — Sogliano Not. d. sc. 1896 
p. 535. Dedi ex apographo meo, quo v. 1 et quod oblique scriptum 
est charta perlucida exaravi, ceteris ut potui delineatis. 

1 CODLIA (vel R?) VE (idem est quod 5629, 1) excel(lens) M. Valeri 
Abinnerici (ab Eup)hrate. 

1 in fine alterum E addit Sogl.; idem pro hrate babet 7paatvs. .■>631 in amphora (VII) reperta 27 Sept. 1881 in culina aedium VIII 

J-G,5. 


Wscnpsi recens effossam. — Sngliano Not. d. se. 1884 p. 248 n. 2. — 
Deiii es apographo meo charta perlucida exarato. 
1 «iem est quod 5629. 5630 v. 1. codllx\b Sogl. 2 om. Sogl. 

632 m amphora (XIV Brizio, sed est VII) ante aonum 1868 reperta. 
Tdrf "''"""''"" «''"'''dani. - Brizio Eph. I p. 168 n. 206. 

' ' " apographo meo; cmoaix cel. Brizio. — 3 ita Brizio; ego 5633 in ampbora (XIV Brizio; sed fuerit VII) reperta mense Martio 
1868 in peristylio aedium VII 2, 16 (M. Gavi Rufi). coAtrv 


z 


SVMMA 


> 


excel 
xnrj. 


> 


xxxx 
m.COSCONI SA 


TVRNIN Descripsit Brizio una cum De Petra et edidit Eph. I p. 167 
Non vidi. 

4 dedi Brizium secutus; scriptor baud dubie voluit AiliiA. 5634 = 


2637 


(VIl), 


tab. 


XLII 8. 


CoDUVV 


SVMAVR 


EXCELL 


\ m A 


Lxia 
iW 


.COSCONl SATVRN 
XA 


Ni 


Sic 


lego 


in tab 


ula. 

VASA FICTILIA «34 SVPPL. 5635 = 2636 (VII), tab. XLI 1. 

SVMAF 

EXCEL 

A i I i \ 

Lxxx 

M-COSCONl 

Sic lego in tabula. 5636 = 2655 (VII), tab. XLI 2. Descripsi. CodLixsm 

EXCELL 

SWW^R C ■ PAplNI PLANTAES 

Epb. I p. 161 n. 171 sic: c-Iapini plantals. 5637 in parte superiore ampborae (VII), cui ut ali usui aptaretur 
foramen quadratum iocisum est, reperta 27 Sept. 1881 in culiDa 
aedium VIII 5—6, 5. collo ro> T, N <j\ifr •^V^k^ iy^ l -rr: yvx? TEumum c inferius colore rnbro, litteris maioribus 
CEF 
Deecripsi recens effossam. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 321 n. 1 (cf. 
p. 248). Dedi ex apographo meo, quo v. 2 charta perlucida exaravi, 
oeteris ut potui delineatis. 

1 COD (vel POD?) TiNG vet: quid sit ignoratur. — 2 swavr scriptum 
videtur. Smviavr Sogliano. - 3 p(?)xx. - 4 lxxx. - 5 p.terenti 
PAVLLT, — A d. ERMETis (sic) Sogliano; ego descripsi «metis- (Her\- 
melu; cf. 5639. nphora (VII). 


k C^CORA 


Descripsi 1873 et rursus 1880. Dedi ex apographo meo charta per- 
lucida exarato. COD | . . EXCEL(im.) | penvar | svmmv | amiia | xxxx I c- 
CORN«u mMeroti,. Cf. 2588; Ad d. d (?) f m. 

5639 in amphora (VII) repcrta 16 lan. 1879 in atrio aedium IX 6,4 
(.Not. d. sc. 1879 p. 20). G UKU^ yi-c^W , /// II tvicr Descripsi. Dedi 
ex .ipographo 
meo djarl.! per- 
lucida exarato. 
3 svm avr 
scriptum es«e 
. videtur. — *'> 
LLIVICIS? Ad 
d. HERMETIS. SVPPL. 

5S40inaa.pl'''" (XIV Brizio.sedest VII). e35 VASA FICTILIA ^r^l^i C<S' :^ai 


i 


Descripsi 1873 et deiiuo 1880. — Brizio Eph. I p. 167 n. 203. 

1 LACCATTADE? — PicCATi Ade Brizio. — 2 exceUe(n)s, — 3 svmm 
Brizio. — 4 AAA Brizio. — 5 cccL Brizio. Mihi vecl scriptum esse 
TJ^etur. — 6 METL (M. et L.) clavdiorvm plene descripsit Brizio. 

Ad d. domTttw (L e. Domiti . . .) Brizio. Ego vidi DOWffliT. 

Loccat{um?) quid sit ignoramus. Dressel ad XV 4733 cogitat de 
herba lacca (Apul. de medicaminibus herb. IV 12 ed. Ackermann) qua 
liquor amphora coiitentus conditus fuerit. At boc valde incertum. 5641 in amphora (XIV Brizio, sed est VII) ante aunum 1868 reperta 
a in coilo '^^^^hi "nvcrvjs Descripsi a—c. — Brizio 


v>5<.|l 


V. 


Eph. I p. 169 n. 211. 

a 1 LACCATVTINCTVM? 

— LVCANI TiffMovcBrizio. 

— 2 s\mar; voluitne 


SCV 
^? cf. 5634. 5637. — 
SVMM Brizio. — 3—5 


om. Brizio. cxxiiIsclx | 


c. TERENTI . PAVLLI; cf. 


iFl<£A,!'r-NvJ 


iv 


5637. 

b Brizio ab altera parte 
scriptam esse dicit; at 


inferius colore rubro, litterls maioribus 


extat eadem parte qua 


SODCAES' 
a; igitur rf, quam Brizio 
ab eadem parte qua a 


prope ansam, colore rubro 
extare dicit, alteri parti 
tribuendam esse duxi. 


r 
b ultimum s om. Brizio. 


** 
Sod(alis) Caes{ans). 


ab altera parte (?) ^litteris antiquioribus 
et valde evanidis" (Brizio) 


c om. Brizio. 

d dedi Brizium secu- 


Dcm PAC 
tus; non vidi. 5642 in amphora cuius forma ignoratur. 

LACCAT(»m) ET TINC(lum) VET(u.) 

Sic descripsit et supplevit De Pelra mense Septembri 1857. Giorn. d. sc. II p. 181. Estne 5641? 

5643 in amphora fracta (VII) reperta 7 Nov. 1877 in taberna IX 5, 8. cccr ^cUiDRrDOl^orrJl Descripsi 1878 et denuo 1880. — 

Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 275; 

»/, inde Viola Scavi 1873—78 p. 46 

n. 27. F''' ■:£ 

1 LACARG VE(l«.); LACMGV Sogl. — 

2 penval(«) Sogl.; sed potius pe- 
nvar(i«»i) voluisse scriptorem credo, 
collatis 5638 et XV 4741. Ultima 
littera erat aut debebat esse ;>.; 
plane similis recurrit in fine versus 3 
huius ipsius tituli, ubi R intellegen- 
dum esse tot exemplis constat. — 

3 svMiviAR(«m)? ultima compendio 
scripta sunt. svmm . . Sogliano. — 

4 xxxx. — 5 ccc. — 6 Nicandri 
Dorolhei; cf. 5627. dorofesti Sogl. 5644 in collo amphorae (VII) reperto 7 Sept. 
1891 in aedibus quarum ostium in insulae V 2 
latere occidentali est primum a septentrione. 
,,\j)i>-/i^r 
5<3 Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1893 p. 8. — 
Sogliano Not. d. se. 1891 p. 321. — Dedi ex 
apographo meo, non tamen charta perlucida 
exanito. 

1 CAD L ARG VE satis clare legitur. — 2 ex- 
e[e]ll(ens). — EXClILL Sogl.; sed ll pro E ab his 
titulis alienum. 3 summaru{m). SOMAVRr Sogl. SVPPL. VASA FICTILIA 5645 in coUo amphorae (XII?) reperto 14 Nov. 1889 extra portam 
Stabianam. 


Dcscripsi et edidi Bom. Miuh. 1890 p. 280. — Sogliano Not. d. sc. 1889 
p. 406. — Dedi cx apographo meo, non tamen charla periucida exarato. 

C L-ARG vi PENVAR. 

1 Q_L Sogl, Millh., non recte. 

5646 in amphora (XIV Brizio, sed VII fuisso credo) reperta mense 
Martio 1868 in peristylio aedium VII 2, 17 (M. Gavi Rufi). 

LACARG\f 

VENVM 
EXCCELL 

svmm 

LXXXV 

PROCVLO ET VATIA 

Dcscripsit Brizio cum De Petra et edidit Eph. I p. 167 n. 204. 

V. 1 in Eph. paullo aliter expressus est, sed hae sunt litterae; cf. 
praecedentes. — 2. 3 Schoene Eph. 1. c. recte haud dubie conicit fuisse 
PENVAR((iim) exscell(™), collato 2596. 

7 Consules ignoti. 5647 coUo amphorae (VII) reperto 17 Dec. 1886 in insula IX 8 (Nol. d. sc. 1887 p. 41). Descripsi admodum evanidam. Dedi 
ex apographo meo charta perlucida 
exarato. 

1 CAMARGV*. 5648 in amphorae (VII) parte superiore reperta 4 Oct. 1897 in cu\io, 
aedium VI 15,22. 

o diligenter scripta, sublito singulis versibus colore albo s LN\KK. CttivfNn Fmii' 

b inferiiis colore rubro, litteris maioribus 

ClNNIO FORT 0.02 

c prope ansara colore rubro \, Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 426. 

a dedi ex apographo meo, non tamen charta perlucida exaralo. 

1 LAC BE5 LIXA VET clare scriptum. c BEsLcxcEL Sogliano. — 2 svmAR. 
— SMviAR Sogl. qui recentiorem vidit. — 5 cterenti PAVi((i); cf. 5637. 
5641. — Ad d. ATiMEii. 649 in fragmento amphorae (VII) reperto 19 Oct. 1882 in culina aedium VIII 5—6, 37 (Nol. d. sc. 1882 p. 422). L t-\1 L >^>^ ^ V. L\Wbif \t^xtr\^M a Descripsi et edidi Bull. Itisl. 1884 p. 1» "■ ^- 
Dedi ex apographo meo charta pcrlucida 
exarato. 

4 p. CLAVDI P- !. ACAPETI ELPE*EBI. Ad fl"' 

Ti. Claudi Ti. l.? mihi tamen P certum visum 
est. — CLAVDii Pi cet. Bull. - Quo^ »^ ^*' 
scriptum est om. Buli; non expedivi. ea» VASA FICTILIA ^ - , 2 ob oriente adiacet aedibus ex parte eruderntis, prope fontem 
opete niusivo ornatum. 

:„ collo, sublito colore albo / / / / 

m 
>^ XXxmc^t^isizu^ h inferius, colore rubro 

D-C-F 
D • CAPRASIO * FELICI 

Descripsl. — Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 52. 
a dedi ex apographo meo, non tamen charta perlucida exarato. 
1 swi . . Sogl. ~~ i A. Atini Crescentis. — Quod ad d. scriptum est 

Om. Sogl.; lege riFREtVS A(iN( CreScenlU. 

i D-CA D-CAPRASio SEVEro SogHano. Sed lectio certa. Caprasius 
Felix obvius est in programmatis; praenomen innotuerat ex apocha 
iQeundiana LIX 8. 5651 in amphora (XIV Brizio, sed est VII). 
o in collo ^'Ki X-X^^ 


\ 4 r Ayl h inferius colore rubro 

C-C-H 

Descripsi 1873 et denuo 1880. — Brizio Bph. I p. 167 n. 201. 

1 . . . . soc .... 2. 4 om. Brizio. — 3 xxx\ Brizio. — 6 c cal- 
PVRNI PLACiDi. — c-cmiiimimmii, Brizio. — 7 w Brizio. — Ad d. marti- 
(fl/ti); om. Brizio. 

1 ((7arMm)soc(wrum)Brizio; sed gari mentio neque in hoc inscriptionum 
genere extat neque in huius formae amphoris. 

6 C. C(omelt) H(ermerotis); cf. 5638. (VII). . XLII 3. 

S»LtX ^ 
EXCELL 
SVMAW 

Lxxx 

M VolERI FELICIS I in tabiila; vcrsu i quid fuerit nescio. = 2650 (VII, non VIII), m II is L 
1 mmmii T-c X c V 

L-IVNl HERMEROTIS ' ^li- 1 p. 160 n. 170 5654 in collo amphorae reperto 10 lun. 1901 in insulae V 3 partibus 
superioribus. Descripsi. — Sogliano iVo^ d. «c. 
1901 p. 302. — Dedi ex apographo 
meo charla perlucida exarato, im- 
minutis versuum intervallis. 

1 LA Sogl. — 2 AMVl Sogl. — 3 

xxxiv Sogl. 5655 i «ollo amphorae reperto mense Martio 1868. Descripsit Brizio cum De Petra ct edidit Eph. I 
p. 168 n. 207. VASA FICTILIA SVPPL. fragmento ampbo 
a in collo (IV) colore rubr( CoP 
Cwi 
Liii 

OPTAT 

b iuferius litteris maioribus colore rubro 
c ab altera parte, colore rubro ff' Deacripsi a. 1880. 

a 4 OPTAT*. 

b ultima littera potiuB p quam d. 
c xxiix. 5657 iit urceo (VI) fracto, reperto 19 lul. 1873. 

CAJIVM» Descripsi a. 1880. 5658 in urceo (VI). Descripsi 18 museo Pompeii Amphoram i 5659 in parva amphora (II) reperta mense Martio 1868 in peristylio 
aedium VII, 2, 16 (M. Gavi Rufi) et in urceo (VI). 

G-socciojivm> 

idi; descripsit eam Brizio et edidit Epb. I p. 163 d. 189; 
iseo Pompeiano. Lineolam post m non babet ampbora. 
G(arum) soc{c)iorum, de quo vide Plin. N. H. XXXI 94. 

5660 in urceo (VI). 

K:///JVM CAST 

Descripsi 1873, cootuli 1880. — [Gar]um casl(um), de quo vide ad 2569. 5661 in urceo reperto 2 Febr. 1868. bAR cast 

ah VMBRICIA FORTVNATA 

DeBcripsit De Petra et edidit Giorn. d. sc. II p. 182. Inde Eph. I p. 176 
n. 267. 

5662 in urceo (VI). 

c A R cAsT 

SCOftvbjll BS/iFojlTVNATl 

Descripsil Brizio et edidit Eph. I p. 1C3 n. 188. 
1 gar{um) casl(um) — 2 fuitne A fortvnata? 5663 in amphora (XIV) reperta 19 Sept. 1876 in aedibus VI 14, 40 et 
in duobus urceis (VI), quorum alter extabat in tbermis (descripsi 1873, 
contuli 1880), alter repertus est 31 lul. 1903 in aedibus VI 16, 7. Dcscripsi omnes. — In urceo reperto a. 1903 desunt puncta. 5664 in urceo (VI) reperto 6 Dec. 1887 in aedibus IX 7, 6. 

G FLOS 
SEXTILLO 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 23, 1. — Sogliano Not. d. sc, igjj 
p. 523 n. 2. 

1 G(,ari vel —rum) flos. — 2 sextillo clare scriptum. sextilio SobI 
et sic voluisse scriptorera probabilc est. 

5665 in urcco (VI) reperto 13 Mai. 1873. 

G FLOS 

Descripsi. 

5666 in urco (VI). 

Descripsi 1873 et denuo 1880. Dedi ex apographo meo, non tamen 
charta perlucida exarato. 

1 N. Veius Secundus. — 2 (G)aru(m) flos. 

5667 in quinque urceis (VI), quorum unus extabat in museo Pompeiano' 
cetcri reperti sunt 1 Febr. 1888 in aedibus 1X7, 6, 19 Mart. 1899 in 
aedibus V5,3, 30 Aug. 1901 in culina aedium V 3, 10, USept. 1903 
in taberna VI 16,8—9. 

G- F 

Descripsi omnes. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 525 n. 22; 1899 p. 105. 
1901 p. 363. 

G(ari) vel g(arum) f(los). 

5668 in amphora (VIII). c; r L 'u Descripsi anno 1888 in museo Pompeiano. 

G(arum) f(los) f(hs), velut flos floris, ad indic 
fectionem? ndam sumniam per- reperto 15 lun. 1896 in aedium VI 15, 6 parte soperiore. 
. G fjasi Dcscripsi recens effossam. — Sogliano Not. d. sc. 189G p. 297. (VI). Descripsi 1873. o T 

Ai. VmijllCIA 5671 in urceo (VI) reperto a. 1895 in villa rnstica, quam in fundo 
Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

G F 
Ab VMBJllCIO ABASCANTO 

Descripsi et edidi Eom. Mitth. 1896 p. 139 n. 4. — Sogliano Nol. d. «. 
1895 p. 214. Pasqui Mm. d. Lincei VII (1897) p. 543 n. 241. 

5672 in urceo rcperto anno 1899 in villa rustica quam in fundo Spm< ' 
eruderandam curavit Vincentins de Prisco. 

G F 
A vmbrIcI po . . . . s Nol. d. sc. 1899 p. 396. Non vidi. SVPPL- esB 56»' . cuius forma non indicatur, reperto inter annos 1861 et 1872. 

c A R F 

FLOS 
M V RE N 

S A L vs tI VASA FICTILIA FioreUi, Gli scam 1861-72 p. 99. Non vidi. 5674 = 2573 {VI), tab. XLV 10. G F PEJl SE 
;,6,ICIA- FORTVNATA Sic lego labula. 1 G{ar{) f(hs) per '675 in u''*'' ■'sp^''"' ' ^*'"' '^^" '" ^'rdario aedium quarum ostium 
a insulae IX 7 latere occidentali est tertium a aeptentrione. ) 

p. 231. Descripsi. — Sogliano Not. d. $c. 1 
meo charta perlucida exarato. 

G{ari) f(los) per se ab Umbricia Fortunaia Vetitrini luliani 

1 G F THYL, 3 VET OPTilvi Sogliano. Dedi ex apographo 5676 in urceo (VI). G F P E n. S E 
A-Ji- VJW^JLICIOM Descrip^ 1880 in museo Pompeiano. 
1 G(ari) f{los) per se. 5677 in urceo (VI). Jfi<i^/Hmy<, \ 1 D«ripsi 1873 et denuo 1880. — Brizio Eph. I p. 162 n. 182. 

Quod sub ansa est dedi ex apographo meo charta perlucida exarato; 
™" "Peiiivi. SCRiB«mNi»»»/MiiGN Brizio, quod Henzen Eph. 1. c. coniecit 
1™» .5a-;i[<,]„i [B™]/j„(,), non recte. ' in urceo (VI). ^/ar^^^"/' "'Psi 1880 in museo Pompeiano: dedi cx apoerapho meo charta 
P*"«i<la exarato. 
^"we scriptum pro g. f. per se? 

IV s. 5679 in quinque urceis (VI), quorum unus extabat in museo Pompeiano, 
ceteri reperti sunt 12 lun. 1882 in aedibus VIII 5—6, 16, 20 Fehr. 
aedibus IX 7, 8, 18 Apr. 1893 in thermopolio V 2, 18— 19, 1890 

25 Mai. 1900 in atrio aedii V4, 11. G ■ F ■ SCOMBR 

Descripsi omnes. Edidi tres Bull. lusl. 1883 p. 198, RSm. Mitth. 1894 
p. 59 n. 4; 1901 p. 356. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 319; 1890 p. 91; 
1896 p. 440; 1900 p. 203. 

In tribus exemplis puncta desunt. 

5680 in urceo reperto anno 1898 in aedificio quod in fundo Muregine 
territorii Scafati eruderavit Maria Liguori. 

. . . . G F SCOiWBR .... 

Descripsit Sogliano et edidit Not. d. sc. 1898 p. 33. 
G(ari) f{los) scomhr(i). 

5681 in urceo (VI). 

G ■ F ■ SCOMi 
JIOMVLIANVM 

Descripsi 1874. — 2 cf 5586. 5687. 5682 in uixeo (VI) reperto in aedificio quod 
Giuliana territorii Boscoreale eruderandun 
extat Pompeis. ino 1903 in fundo Cimta 
curavit Oarolus Rossi; F SCOMBR 
SCAVR] Descripsi. 5683 in urceo reperto 26 Aug. 1869. 
Li c\- 

G • F SCOMBH 
S CAVp.1 

Descripsi. — Brizio Eph. l p. 164 n. 190. 

2 Bii non vidi; dedi Brizium secutus. — 3 soAVjii Brizio. 
1 Liqiuamen). 5684 in 

IX 7, 6. (VI) reperto 16 Nov. 1887 in porticu virdarii aedium 
G f soM-iji 

A-Jl SCAVllO Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 21 n. 1. — Sogliano Not. d. sc. 
1887 p. 562. 

5685 in urceo (VI) reperto 22 Nov. 1875. 

G F SCOMBR 
A^ A VMBRICIO ABASCANlo 

Descripsi. 5686 in urceo (VI) reperto mense Maio 1870. 

G F SCOMlSjl 

S C AV R I 
A STLAlSojl. 

Descripsi. - Brizio Eph. 1 p. 163 n. 1« tab. I 2. 
3 A. Stlttbor(i). 81 VASA FICTILIA 

5687 in uiceo mutilo, repcrto 19 Apr. 1869 (ftom. d. sc. I p. 280). 

G F SCOJyii.|? 

SCAVRI f 

EX OFFICINA AB' 

Descripsi. — Brizio Eph. I p. 163 n. 186. 
3 PF potius ss videtur. 

5688 in urceo (VI) reperto aut 18—21 Sepl. aut 7 Oct. 1871 in peri- 
stylio aedium VII 7, 5 (Cissonii). 

• Q F SCOM^J^ 
SCAVJl) 

Ai. vmi.j\iciA 
Descripsi. - De Peiia Giorv d. sc. II p. 182; inde Eph. I p. 175 n. 255. 

5689 in duobus urceis (VI), repertis 10 lun. Herculanei (extat in musco 
Ne.apolilano) et 15 Nov. 1898 in aedificio quod extra portam Vesu- 
vianam eruderavit ludith d'Aquino. 

c F SCOmJuJI 
OPTIMVM 
EX OFFICINA 
A VM1.JIICI Ai.ASCANTI 

Descripsimus Herculaneusem Diessel et cgo. Alteram ed. Sogliano 
Not. d. se. 1898 p. 50.^. 

5690 in tribus urccis (VI), quorum unus extabat in museo Pompeiano, 
rcliqui reperti sunt annq 1895 in villa rustica quam in fundo Pisanella 
erudcrandam curavit Vincentius de Prisco, ct 2 Mai. 1900 in aedibus 
V4, 11. 

G F SCOM^JI. Descripsi omnes. Primum edidit Brizio Eph. I p. 162 n. 184, tab. I, 1. 
secundum ego RSm. Mitth. 1896 p. 139 n. 2 et Pasqui Mon. d. Lincei VII 
(1897) p. 478, omisso tamen v. 3, tertium Sogliano Nol. d. sv. 1900 p. 203. 
1 scomBjii Brizio; ego i non vidi, in titulo bene conservato; in secundo 
excmplari Tt evanuit. — 2 somlTl Brizio; sed lectio ccrta. — 3 punctum 
post Ex solum primum exemplum habet, post officina secundum et 
tertium. — o/raiowA Brizio; sane iN desunt, scd ff clare extaiit. — 
AEACnoci Brizio; sed lectio certa. 5691 = 2580 (VI), (ab. XLIII 4. Sic lego in tabula. • coMBR 

PRimvM 

.caVRI 
o/ncINA AGATHOPI 5696 = 2623 (VI), tab. XLIII 5. VMBRICIA Sic legitur in tabula. 5697 in urceo (VI) rcperto 1 Febr. 1884 in aedibus quaruin ostiu 
insulae V2 latere occidentali cst secuiidum a meridie. ogliano Not. d. sc. 1884 p. 89; inde ego Bull. Insl. 1885 p. 168 n. 1. 
I non vidi. — 2 vidi \\. vnmmicm,K. SVPPL. 

5698 in urceo (VI) reperto 26 Aug. 1869 (sic in ipso uroeo scriptun, 
est. Brizio fortasse a. 1867 repcrtum csse dicit). 

^ Tc^^J ... 

Descripsi. — Brizio Eph. I p. 163 n. 185. 

C F SCOMBR SCAVRI EX OFFICINA NINHTl(?), I SCOmL> I Brizio. Sed B 

ccrtum; lineam in fine additam alienam dnxi; certe non est litlera i. _ 
3 OBB8ICINA NiAwsTl Brizio. — Quod nomen in ninhti lateat iiescio; cf 
sequentem. •Congruissc videtiir cum hoc titulo 2579; at ibi qnoque 
nomcn in obscuro cst. 

5693 in urceo (VI) quem Brizio dicit repertum raense Augusto 1869. 

G • F ■ SCOMBJl 
SCAVHl 
EX o/icina CAICTnHTI 

Brizio Eph. I p. 162 n. 183. — Ego descripsi in museo Pompeiano 
urceum (VI) repertum 6 Aug. 1869: G- F-scOM^ji | scAVjii; v.3 non vidi, 
3 nomcn idem csse videtur quod latet in 6692, 3. Epicteti coniecit 
Brizio, vix rccte. ' 

5694 in amphora (IV) alta m. |,05, rcperta in villa rustica, quam in 
fundo PisaneUa erudcrandam curavit Vinccntius de Prisco. 

G F SCOMBR 
S C A V R l 
EX-OFFICINA- SCAVR 

Descripsi et edidi Riim.MiUh. 1894 p. 357 n. 1, omissis punctis v. 3,— 
Sogliauo Not. d. sc. 1895 p. 211. Pasqui Mon. d. Linceiyil (1897) p. 422, 

5695 in urceo (VI) rcperto 2 Mai. 1900 in acdibus V4, 11. ; hi I Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1900 p. 203. 

G. f i Ninni Agathopodi. 1 ct 2 NINNI om. Sogl. — 

agathopidi Sogl. Nota genetivum Agathopodi pro Agathopodis aul 
Agathopi. 5698 in urceo reperto 10 Sept. 1881 in perisiylio aediuni VIII 5, 9. 

X A X 

Ai. SCAVJIO 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1883 p. 176. — Sogliano .Vo/. d. sc. 18i 
p. 322 (cf. 248). 
1 mt Sogliano. 

5699 in urceo (VI) reperto 8 Apr. 1903 in aedihus V 4, 13. 

LlO^VAMEN 0,007 

Descripsi. SVPPL. «« 

,700 i" ompboraCX) "■"?"(» 16 Nov. 1877 in virdario aediutn 1X5,9, 
' jjpoJiiin «-anida. 

^ LlC\VAMEN 

j ab nltera parte colore rubro, litteris maioribus 

* ■ V • S o,M3 

Descripsi 1878 et denuo 1880. 
b A. V(rrArici) S(cauri)i 

5701 in amphora (VII) reperta ante annum 1868. VASA FICTILIA Lic\VAm Dfscripsi 1 
MQfVAN Brizio, addito sic. im in ure»" (^J)- 

HOW0i 

Descripsi 1880 in musco Pnnipeiano. 5703 iii amphora (VII) reperta 26 Aug. 1869, litteris minutis. 

VI 

A 1 C\ 
Slc descripsit et edidit Brizio Eph. I p. 164 n. 191, Non vidi. 

2 llQjm™. 5704 = 2587 (VI), tab XLV 9. LIQVMW 
A VMBRICt SCAVRl Sic legitur in tabula 5J05 in urceo (VI) reperto mense lanuario 1870. 
a in collo Licx 

A- VmBrICI SCAVJll 
\ V c 

L I c\ 

A VMi.IllCI SCAVJll 
\ V c «rizio Eph. I p. 165 „. 193. Contuli. 
1 Liq(uamm).— 3 A. U(mbricius) C( )? forlasse libertus officinae 

[irapnnditiic urceo reperto inter annos 1861 et 1872. 

LIC}. 
PLOS 

FLOS 5706 i fiorelli GH Cr. ad 5668, «cav, dal 1861 al 1872 p. 99. _ Ncm vidi. 15s'° ''"'"''"'^ "™'^ (^O. quorum unus, repertus Herculanei 
|s,„'^^ ' "^"'^' '" ""'"'" Neapolitano, reliqui reperti sunt 16 lan. 

i„ " !" "'^;'""* IX G, 4, 3 Apr. 1888 in aedibus IX, 8, 6, 25 Mai. 1900 

ftnlo"'""'"-""-^*'''' """"' '^°* '" "«'^ifio'» <1"°'I >° f""^" ^'''*" 
« teiTitoni Boscoreale eruderandum curavit Carolus Rosai. 

LlOyVAMEN 
OPTIMVm 

"•'•li ^51"«"' '''''''"P*'' Dresscl, ccteros ego. — Terlium et quartum 
i8?'J oTn ^*^^ P- ^^ "■ *' '^*^! P- 356. - Sogliano Not. d. ac. 

I"' ^"; 1888 p. 527 n. 36; 1900 p. 203. 5708 I (VI) reperto 30 Mai. 1896 in OBtio aedium VI 15, 6. 

LlOyVAMEN 
O PTIMVM et sub ansa, ad perpcndiculu p3Ni|:^ #-/-') Descripsi et edidi ESm. Miuh. 1898 p. 30. - Sogliano Nol. d sc. 1896 
p. 230. 

Quod sub aiisa scriptum est dedi ex apographo meo qua potui dili- 
gentia delineato. In quarta nota bastae directae nullum extat vestigium. 
Co^C )Arie(....)? ^ Sogliano. 5709 in urceo parvo (VI) reperto 16 Nov. 1887 in porticu virdarii 
aedium IX 8, 6. 

LlO,,V*\EN 
OPTIMVM 

CAMPAN] 

Descripsi et edidi Rom. Milth. 1889 p. 21 n. 2. — Sogliano Nol. d. sc. 
1887 p. 562. 5710 = 2594 (VI), tab. XLIV 10. LIQVAMEN 

OPTIMVM 

AB VMBRICIA Sic Jego in tabula. 5711 in nrceo (VI) reperto 17 Oct. 1882 in atrio aedium VIII 5— 6, 37. 

O LlC\VAMEN 

OPTIMVM 
A- Vm^HICI SCAVfll 

h infra a, recentior 

L I C\V A M E N 

OPTi MVM 

a. uM^ILICt SCAVM 

c ad sin. a, lecentior quam b 

L I C\V A M E N 
OPTVMMVM 
A VM^i.RICI SCAVn.1 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1884 p. 19 n. 4. — Sogliano Not. d. sc. 
1882 p. 438. 

5712 in urceo (VI) reperlo 4 lul. 1881 in culina aedium quarum 
ostium in insulae, quae insulis IX 1. 2 ab oriente adiacet, latere occi- 
dentali est tertium a meridie. 

L I C\\l A W E N 
OPTIMVM 
A- ViaNIO'MODESTO 
A \ . ACATHOP O D E 

Descripsi. — Sogliano Not. d. nc. 1881 p. 195. 
Urceus ab Agathopode A. Virnio Modeslo dono missus erat. 

81* VASA FICTILIA 6M SVPPL. 5713 in urceo (VI). Jl -UcJ, 


i^^g^ 5720 in parva amphora reperta Herculanei, colore rubrn. HERCLANIC 

Descripsit Dressel Herculanei inter rcposita. 

Hal(lex) Herc^ujlan^eiri^sisll Herclanio pro Herculanei} cf. ■ 

5721 in urceo (VI) reperto 6 Dec. 1887 in aedibus IX 8, 6. Descripsi 1873 et denuo 1880. Dedi ex apographo meo charta per- 
lucida exarato. 

Liquamen oplimum ab Vibu .... Ita scriptum videtur. Suspicor tamen 
fuisse ab Umbricia; of. 2594. 

Fiorelli Descr. di Pompei p. 42 (inde Viola, Scavi 1873—78 p. 46 
n. 26) refert in aedibus I 2, 10, ubi prodiit signaculum 8058,96: l^vol- 
FAV . . ., parvam amphoram (vel urceum) repertam esse, cui inscriptum 
fuerjt LicjyAiviEN | optimvm [ wi-voLvsi. Mihi fere persuasum est de hoc 
ipso urceo agi, a B^iorellio male descripto. 

5714 io urceo (VI) reperto 16 Sept. 1879 in taberna IX 7, 4. 

LIQVAMEN 
FLOS 
OPTimVM 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 282. 
8715 = 2593 (VI), tab. XLV 12. LIQVAIVIEN 
PRIKlVm 8ic lego in tabula 5716 = 2588 (IV), tab. XLVI 7. LI<}_F« D 

E X C L D 

O 

SCOM I 

CCORNELI-HERMEROTIS"" Sic legitur in tabula. — Liq{uamen) f(los) exc(ellms) C. Comeli Her- 
merotis de domesti(cis). 3 cf. 2583. 2588. 5638. 5732. 

5717 in urceo (VI) reperto 10 lun. 1876 in aedibus VI 13, 13 (.Not. d. 
sc. 1876 p. 94). 

HALLEX 
OCTVMA 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1877 p. 169: inde Viola Scavi 1873—78 
p. 47 n. 31. 5718 in urceo (VI) reperto 3 lul. 1888 in aedibus IX 8, 6. HALLEX 

Ot:TlMA Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1889 p. 24 n. 12. — Sogliano Not. d. 
1888 p. 572 n. 15. 5719 in urcco (VI) reperto a. 1903 in aedificio quod in fundo Civita 
Giuliana territorii Boscoreale eruderandum curavit Carolus Rossi. HALEW//'. 
OCTIMI//rK Dcscripsi. — Ultinium m satis clare legitur. Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1889 p. 23 n. 2. — Sogliano Not. d. 
1888 p. 523 n. 1. 
Mur(ia)l 

5722 in urceo (VI) reperto 13 lun. 1902 in virdario aediumV3,4, /N^XJT. ^JNIo yc' Descripsi. Dedi ex apographo meo cbarta perlucida exarato. 

Mur(ia) lunio Amplon[io']? Amptiat[o]? Huic scilicet urceus dono 
missus fuit. 

5723 ■in collo amphorae fractae. 

«F 

Xb ■ VMBRICIA 

Descripsi 1875. — M(uriae) f(los)? 

Eundem titulum in amphora scriptum exhibent acla manu scripta 

13 Febr. 1861. 

5724 in parva amphora vel urceo (VI?) fracto, reperto in villa ruatica 
quam in fundo Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

M F 
Xb vmbricio abascanto 

Descripsi et edidi Som. Mitth. 1896 p. 139 n. 3. — Sogliano Not. d. sr. 
1895 p. 214. Pasqui Mon. d. Lincei VII (1897) p. 544 n. 249. 
1 M(uriae) /(los)? 

5725 in amphora (XXIV) reperta anno 1903 in aedificio quod in fundo 
Civita Giuliana eruderandum curavit Carolus Rossi. Descripsi. — M(uriae) f(los)? 

5726 in amphora reperta 12 — 14 Apr. 1899 in villa rustica quam in 
fundo Spinelli eruderandam curavit Vincentius de Prisco, colore albo. Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 396 n. 1. Non vidi Mur(ia) ve(tus)? 5727 uroeo (VI) reperto mense Septembri 1869, parvis litteris. Sic descripsit Brizio et edidit Eph. I p. 164 n. 194. 
Muri(a) probabiliter coniecit Schoene Eph. 1. c. 

5728 in fragmento amphorae (XII) colore albo. CICER 
H A L 0.03 Descripai 1880. SVPPL- G43 VASA FICTILIA !,„,. fXID icperta 18 Apr. 1872, colore albo. 
5JJ9 in aniphora (Au; ' V CICER 0,035 Pficrips' 
5J30 i" 1873, contuli 1880. ventre urcei (XVI), alti m. 0,42, reperto 12 Nov. 189G in 
VI 15, 8. 

FAECVLA- AMINEAMVSAE 0,0.5 

a\- U A Jl I* C//T [ TA 0.009 

■„.; Pt edidi Rom. Miltli. 1898 p. 40. — Sogliano Not. d. sc. 1896 

PtsClipsl Ki ^ 

534 _ 3 a6 Varia PoMa. 5J31 in parva amphora (I) repcrta 11 lan. 1873, colore rubro. 

FERVLA 0,0.15 

Descripsi. - G.orn. d. sc. III p. 44. 5J3!! = 2568. FIC • RIBE 

IN • VSVS 
C ■ C- VERI Sic le«o in tab. XLIV 3, nisi quod v. 3 possis cogitare de c.c-HEt.tf.troti,; 
cf. 2583. 2588. 

5733 in collo amphorae(Xl) reperto 6 Apr. 1888 in aedibus VIII 2, 20. 

FLOS 0.015 
C • V ■ F 0,01 

Descripsi et edidi Som. Miltlt. 1890 p. 141 n. 2. — Sogliano Nol. d. sc. 
1888 p. 528 n, 38. 
■2 C. V{eUi) F(requmti8); cf. 2672 ss. 

5734 in amphora reperta 27 Apr. 1899 in villa rustica quam in fundo 
SpMli eruderandam curavit Vincentius de Prisco, prope latrinam. m • ET L CLAVDIORVm 

Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 397. Non vidi. 3 cf. 5629. 5640. 5735 in duabus amphoris (VIII) repertis sub finem mensis Sept. 1876 
in airio aedium VI 14,39 et 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5— 6, 15, 
in area ii formae Bull. Insl. 1883 p. 170. 

FLVS 0,012 

Descripsi. - Sogliano Nol. d. sc. 1882 p. 319 n. 46. 5'36 in araphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 

" FLVsi i 5735. '' ab altera parte G a 

FELICIS Bescripsi. _ Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 319 n. 45. 
° '^^^' Soglianum secutus; non vidi. 
'w.RrELici Sogl.; scd lectio certa. 

5'31 iii „„,,„ (XVI). 

LoMENTiA QavIAE SeVERAE'» 

"^^'ripsi. - In fine deletum est R. 

5844* '""'"'^ ^*'""'*""»' ^" ad 2597. Gaviam Severam 5738 in urceo(VI) leperto 21 lan. 1899 in pcrisiylio aedium VIII 2, 14, 
colore riibro. 

LOMENTVM-FLOS 0,02« 

0,01» EX-LACTE • ASININO VTICENSE 0,025 

/' supra a, antiquior WMOLW 

Desciipsi. Sogliano Nol. d. sc. 1899 p. 24. 

b dedi Soglianum secutus; non descripsi. 

a 1 punctuni om. Sogl. — 2 asininv Sogl. Scriptor coeperat quidem 
v, sed facta prima hasta obliqua alteram addidit curvam, ut o perficeret. 

Coniunge lomentum flos Ulicense ex lacle asinino. Ideo uisi fallor 
Uticense litteris maioribus scriptum est ut cum v. 1 coniungeretur. 

5739 in amphora (IV) reperla 6 Sept. 1888 in insulae IX 8 parte 
superiore, colore rubro. 

MACCEDONES 
P A L L A N T I S o.m 
\ivies " 0,008 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1889 p. 132. 

1 ffMCCEDONES Sogl.; maccedones quid sint nescio. — 3 om. Sogl. — 
Addidi vcrsus 2 ultimas litteras et 3 ex apographo meo charta perlucida 
exarato. 
5740 in amphora reperta 21 Oct. 1872 in aedibus I 3, 3. mEL • ab altera parte t^p-xxviii ■ p ■ CXXXIII 
D AT ■ XXXXXIXS 
E P 1 D I O FORTVNATO 

Descripsit De Petra et edidit Giorn. d. sc. II p. 460. Non vidi. 

5741 in amphorae (X) fragmento reperto mense Septembri vel Octobri 
1871 in aedium VII 7, 5 peristylio. 

IVlEL.THYlVl^mvm-A\' 
CAVIAE ■ S E V E ^' 

Descripsi 1873, contuli 1880. — De Petra Giorn. d. sc. II p. 182; inde 
Schoene Eph. I p. 175 n. 256, qui de melle thymino citat Colum. VI 
33, 2, Plin. N. H. XI 38. — Thjm{inum) imum clare scriptum est; qnid 
sit nescio. 1 THYmiNvm De Petra. 2 cf. 5737. 5742 in amphora (XIV) reperta 18 Mart. 1897 
quae est prope posticum, admodum evanida. aediumVI15, 5 cella mEL LA 
O '///// ATA 
SEX IVLI 

SEY///T1NI 

VL^ Axai/> 

Descripsi et edidi Rom. Milllt. 1898 p. 22. - Sogliano Not. d. sc. 1897 

p. 108. 

1 2 «nNA CP^^P/N Sogl. 2 non expedivi. - 3 sex Sogl.; ego s non vidi. - 
4 SECTINI Sogl. SEVTiNi fuisse dicas, sed ne hoo quidem satis probabile. 
SENTiNi vel SEXTiNi reliquiae vix admittunt, Fuitne setini, ut v errore 
scribi coeptum fuerit? - 5 non vidi; dedi Soglianum secutus. VASA FICTILIA SVPPL. 5143 io amphora (XH) reperte mense Octobri 1871 in aedibus VII 7, 5 
(Cissooii). xa I ^T^^ Cx>iiX^ Descripsi. — De Petra Giorn. d. »c. II p. 181; inde Schoeiie Eph. I 
p. 175 n. 253. — Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 

A(?) MIM . . GAVrAE (Severae? cf. 5738. 5741). 1. 2 tl MiRRis De 
Pctra, qui de planta mirris varioque eius in medicina usu citat Plin. 
N. H. XXIV l.H. 

5744 in amphora (VIII) reperfa cum 5743. 5750 in amphora (XI) reperta 9 Dec. 1889 in acdibus V 3, 10, 

MOL 

LAA u,oi5 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1890 p. 43. 

5751 in amphora (XI, alta m. 0,9) reperta 3 Apr. 1888 in aeilibus IX 8 ( 

a MoL 

I^A A 

b ab altera parte, colorc rubro 

TI-CL-ANTI 0,01 

Descripsi et edidi Rom. Uitth. 1889 p, 22 u. 2. — Sogliano A'o(, rf. , 
1888 p.527 n. 32. 
a om. Sogl. — b Ti. Cl(audi) Anti(oclii). — est-clanti Sogl. 


Descripsi. — De Petra Giorn. d. sc.ll p. 181; inde Schoene Eph. I 
p. 175 n. 254. 

II I AraiR I GAViAE De Petra. iijAiliiJRlGAViAE acta manu scripta. Ego 
II vel II non vidi; neutrum fuisse credo, collato 5743. In versu 2 certe 
idem latet quod in 5743: MIM . . 5745 in amphora (XII) reperta cum 5759, 9 Aug. 1899, in villa rustioa 
quam in fundo Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. Descripsi. — 1 Mol{a). 

5746 in ampbora (XI) reperta 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10. 

M O L 

CF-L 0,012 

Descripsi. — Sogliauo Not. d. sc. 1890 p. 43. 5747 in amphora (XI) reperta 2 Mart. 1887 in aedium V 2, 7 virdario. 

MOL 
c N A 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 124 n. 4 (ubi eri-ore can) et 1894 
p. 42 n. 3, — Sogliano Not. d. sc. 1887 p 243, a. 
2 dedi Soglianum secutus; vidi vestigia incerta. 

5748 in ampboia (XI) reperta 3 lul, 1888 in aedibus IX 8,5. 

a M O L 0,03 

C ■ SA 0,03 

6 ab altera parte, carbone, litteris magnis 

CVI 0,11 

c sub ansa xii o.ia 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 24 n. 3. — Sogliano Not. d. sc. 
1888 p. 572 n. 3. 5749 in amphora reperta 19 lul. 1898 in aediBcio quod extra porta 
Vesuvianam eruderandum curavit ludith d'Aquino. 

o MOL b sub ansa, colore rubro Fvaci 

F 

Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 501. 5752 in amphora (XI) reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5— 6, 9, 

a molm; b inferius, colore rubro epaphrodito 

L.AA s- s- s- 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 7. a 2 non vidi; dcili 
Soglianum secutus. 5753 in amphora (XI) reperta 3 lul. 1888 in aedibus IX 8,6. 

a MOL 

L- A-A- 

b ab altera parte, colore rubro, litteris maioribus 

lELVl-ZOS 0,04! 

Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1889 p. 24 n. 2. — Sogliano Nul. d. st 
1888 p.57I n. 2. 
b Helvi Zos(imi); cf. 57564. 

5754 in amphora reperta 13 Sept. 1887 in atrio aedium 1X8,4. 

MO L 

L.\zmmi 
Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 415. Non vidi. 

5755 in amphora (XI) reperta 12 Aug. 1897 in aedium VI 15,22 virdaiii Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 341 n. 4. 

5756 io amphora (XI) reperta 3 lul. 1888 in aedibus 1X8,6. l Mo/ ■^(^M b eodem loco quo a, posterior, colore riibro, litteris maioribus 

KLVI.ZOS 0,0« 

Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1889 p. 24 n. 1. — Sogliano A'o(, d. sc. 
1888 p. 571 n. 1. b Hehi Zos(imi); cf. 57536. 
a MOL Lcpm. 

5757 in fragmento arapliorae (XI) reperto 12 Oct. 1882 in aedibus 
VIII 5—6, 24. 

MOL 
L P. C 

Desoripsi et edidi Rom. Mitlh. 1883 p. 229. — Sogliano Nol.d.sc. 1882 
p. 421. 

2 L.p-G Sogliano. SVPPl- 5,58 iD aniphora repe 
w™«V3,3. 6M 23 Mai. 1887 in tn- m M ■ w 

,• „ ,VoI rf sc. 1887 p. 246; non vidi. 
goglia"» •'™'- 

5J59 in fragmento amphorae (XI) reperto cum 
5745, 25 Aug. 1899, in ifilla rustica quam in 
/ Pisandla eruderandam curavit Vin- 
«ntios Ae Prisco. 

MOL 

M,.N' isN 

h oarbone *XXvIIlI 5760 in fragmento amphorae reperto 16 Nov. 
1«77 in virdario aedium IX 5, 9. Tl.CL-Sd 

m o l' Descripsi et edidi Bull. Imt. 1879 p. 132 n. 6. 
- Sogliano 2Vo(. d. sc. 1877 p. 275. VASA FICTILIA 5161 m parva amphora (1) reperta 11 Oct. 1881 i„ aedibus VIII 5-6,9. 

Descripsi. - Sogliano Not d. sc. 1881 p. 323. - Dedi ex apographo meo charta perluoida exarato. 
Ab Apulao Vero . . nuce{>) m(ille)? 5762 in fragmento amphofae reperto mense lunio 1870. OLIVAS 

M ■ AMPLIA Brizio Eph. I p. 165 n. 196; non vidi. 

Cf. oliva 5598i. — Nota accusativum pro norainativo positum. 5163 in parva amphora (I) reperta U Oct. 1881 in aedibus VIII 5—6,9, Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 324 n. 
P(>(er). III. 5164 iii ainphora (XIV) reperla 15 lul. 1878 
5.6. colore rnbro. ^BINNERICVS 0,009 

Descripsi recens effossam sed admodum evanidam et edidi Buli Insl. 
\m p.94 D. 1. — Sogliano Not. d. se. 1878 p. 262. 
1. 2 om. Sogliano. 3 cf. 2585. 2599—2601. 5611 ss. 5765. 5765 i Tiphora(IV) reperta 25 Apr. 18 rdario aedium IX 5, 2. Lvii 

A"i.INNEJi:Cl«i 0,07. 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1879 p. 56, om. 1. 2. >«6 in amphora (VII) reperta 12 Apr. 
(A'»!. d. K. 1889 p. 278), colore rubro. in aedibus VIII 2, 21 AELIO MAGNO 0,022 

Descripsi et edidi Rom. Millli. 1890 p. 141 n. 4. 
L. .\elio Magno (670. 1991) amphora dono missa fuil. 

"« in fragmento amphorae (XI) reperto 3 lul. 1888 in aedibus 

1X8,6. 

" AFRICANO 

* colore rubro, recentior teb o.ois 
'■ '^^'^me Piiii VIII 0,11 

' m collo graphio scriptum ante coctiiram 

X 

" w"s~ .^"S"'""' ^»'- '>■ »c- 1888 p. 572 n. 12. 
niMaV- °^'"'""'" *'=«'>'us; non vidi. Africanus, cui amphora dono 
">l, obviua est in graphio scriptis. 
"' oogliano. 5768 in fragmeuto amphorae (X?) reperto 27 Mai. 1892 in aedibus 
delle nozze d'argento, positis in insulae V 2 angulo qui est inter 
septentrionem et orientem, colore rubro. 

ALBVCIO ■ CELSO o,024 

Descripsi et edidi Eom. Mittli. 1893 p. 61 n. 6. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 435 n. 40. 

L. Albucium Celsum novimus e programmatis; huic amphora dono 
missa fuit. 5769 in urceo (VI). 

//MVCIO SECVNDO 

Descripsi 1873. — \_Alb'\ucio'! [iI/]iicio? 5770 in amphora (VIII) reperta 18 Febr. 1895 in aedibus VI 15, 1 
(Vettiorum); evanida. 

MIVS 0,003 
ALEX 0,008 

Descripsi. — M.up. | wler, om. v. 1, Sogliano Not. d. sc. 1895 p. 84. 
Sed lcctio certa. — 3 Alex[ander] vel Alej:\andro']. 5771 in ampho 


a(X). 


AMVLLIO 0,03 


Descripsi 1873, 


contuli 1880. 


— Cf 2626. 5772 in amphora (XII). M . AMVLL . HERMETI Descripsi 1873, coniuli 18 5773 in amphora (XIII) reperta 30 Oct. 1880 in insulae quae insulis 
IX 1. 2 ab oriente adiacet taberna n. 1, litteris pulchris. 

C.ANNIO MAXIMO 0,009 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1882 p. 194 n. 6. 
1880 p. 397 e. 

L. pro <:• Sogliano. Sogliano Not. d. sc. VASA FICTILIA SVPPL. nphora (VH) color. \NT10CHID| 0.02 Descripsi 1873 et denuo 18 nphora (tV). 


c ab altera parte 
Descripsi 1873. 5716 npbora (XIV) reperta ' Novembri 1870, litteris miDutis. Descripsit Brizio et edidit Eph. I p. 168 n. 209. 
M. Anlipni) —isti?) larlim'] potius quam Iap[eti]. 5777 in amphora (XII) repetta 15 Nov. 1892 
d'argmto (V, 2; Not. d. sc. 1892 p. 482). aedibus delle :Yi>rR| Descripsi L. Apxile\ii] Cyperi. 5778 in amphora reperta 10 Febr. 1899 in villa rustica quam in fundo 
Setari eruderandam curavit Vincentius de Prisco, colore rubro. Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 298. 

L. A^relW) S(uccessi) recte haud dubie supplet Sogliano propter signa- 
culum in eadem villa repertum: l-arelli 1 svccESSi. 

5779 in amphora (VIII) reperta 12 Aug. 1897 in impluvio aedium 
VI 15, 22. f /)lTi/\/\ Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 340. — Dedi ex apographo 
meo, non tamen charta perlucida exarato. 
o Artim(i) a1 o1 

5780 in amphora (XI) reperta 11 Apr. 1899 in peristylio aedium V 5, 3, 
colore rubro, admodura evanida. X-XXIII im:- ^^ Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 144. 

Sunt, niai fallor, duorum titiiiorum reliquiae. Numeri in fine positi 
cerli sunt, nomeu, quod dedi ex apographo meo charta perlucida ex- 
arato, Incertum. M. Ateius Pierl 

M AVG«ii»/«!EiES •xxxiii Sogliano. nphora fracta (XII) reperla 7 Apr. 1876 in aedibus VI 13 
T-AVH 

5 no^ Descripsi et edidi Bull. Imt. 1877 p. 140; inde Viola Scaci 1873_7s 
p. 48 n. 37. — Fiorelli Not. d. sc. 1876 p. 59 n. 4. 

1 T A6LI .... Fior., qui ea quae ad perpendiculum scripia suiu 
(xioc-KO . . .) versui 2 continuat. — 2 proclv BuU. sed ultima littera 
mutila potius o est. — : T. Aur\eUo'] Proclo, 5782 in fragmento amphorae (VIII) reperto 19 lun. 1876 in aeclibus 
VI 13, 16, nitide scriptum litteris minutis. 

c l s 

^ENNIAES SaXiNAES 

Descripsi et edidi BuU. Inst. 1877 p. 170. — .Sogliano Not. d. ac. 1876 
p. 93, p. Viola Scavi 1873—78 p. 47 n. 33. 

1 c dedi fide Sogliani; ego non vidi et om. Bull. c Viola. 2 Bemma 
Sabinaes. aenniaes Viola, male. 

5783 in amphora (X) reperta 1 Oct. 1891 in aedibus quarum oslium 
in insulae V 2 latere occidentali est secundum a septentrione. 

a <\ i,JllTT10 i,AL^O 

h ab altera parte, litteris maioribus, aniiquior 

|))HM»« Sogli: Descripsi et edidi Rom. Milth. 1893 p. 6 n. 1. 
1891 p. 341 n. 1. 

a Q. Briltius vel Bruttius Balbus notus est c programmatis; aedili^ 
p. C. 56 X 826. 

5784 in amphora (XII) quae extat in aedium del Fauno (VI 12) se- 
cundi peristylii porticu sinistra; colore albo. i- p. 1 TT 1 A N ) Descripsi 1894. — D. L Britlia 5785 in amphora (XII) colore rubri L • c ■ CELADO Descripsi 1875. 5786 in 

rubro. Herculanei repertae ventre, litteris grandibus, colore M • C • 1 VSTl 

Descripsit Dressel Herculanei inter reposita. 5787 in fragmento amphorae (XII) reperto 3 lul. 1888 in aedibos IX 
8, 6, colore rubro. 

0,0!2 P • C • VITAL) 0,007 

Descripsi et edidi ffom. Milth. 1889 p. 24 n. 8. — Sogliano Nol. d. - 
1888 f. 572 u. 8. SVPPI'- _ 

,788 in ampbora parva (I) reperla 9 Aug. 1875 in tabeina V I, 25, 
■" j est aedium L. Caecili lucuDdi argentarii. 

CAECILIO IVCVNDO 

ki, sexsto-meteLLo 

p,„„ipsi et edidi Bull. Inst. 1876 p. 23; inde Viola Scaoi 1873—78 
,. j, 30. Dubitari vix potest quin Caecilius lucundus et Sextus 

Meiellus ideni sint qui in programmate 3433, picto in harum ipsarum 
(liiim froDle, dicuntur Q. S. Caedli lucundi, Lucii haud dubie filii. 

Seitus scilicet Caecilius lucundus illustris Caeciliorum familiae cognomen 

Issumpserat. Egit de hac re Willems les ikctiom municipales de Pompei 

f. 142. 

5789 in amphora (X) reperta 15 Apr. 1888 in peristylio aedium quarum 
nsliiini in insulae IX 8 latere occidentali est tertium a seplentrione, 
lolore nibro. 

CAESIAE ■ HELPIDIS u.M 

Dfscripsi et edidi Riim. Mittli. 1889 p. 104 n. 2. — Sogliano Nol. d. sc. 
m p. 528 n. 41. 

JJ90 in ampbora fracta (XI) reperta 24 Moi. 1888 eodem loco quo 5789. 
a atramento, litteris evaDescentibus 

CAESIAE- HELPID]S 0,02 

/' ab alteni parte, colore rubro, admoduni evanida 

CAC' o.OB 

Descripsi et edidi Riim. Mitth. 1889 p. 104 n. 3. — Sogliano Not. d. scani 
1888 p, 529 D. 43. 
a HELPIDI Sogl. — b om. Sogl. 649 VASA FICTILIA 5191 in araphora (XI) reperta 24 Mai. 1888 eodem loco quo prae- 

cedenfes. a colore rubro 

CAESIAE • lELPIDI o,0( 

* endem loco atramento, recentior 

V I R 0,018 

TOLM 0,018 

' ab altera parte, carbone bescripsi et edidi RSm. Mitth. 1889 p. 104 n. 4. - Sogliano Not. d. sc. 
'«88 p. 529 n. 48. 

5792 in i. 

ampbora (XI) reperta 24 Mai. 1888 cum praecedentlbus. 

C-H 
oi VI81A 

■'«•"ipsi et edidi R;i,n. Milth. 1889 p. 104 n. 5. - Sogliano Not. d. sc. 
'888 p. 529 D. 45, 

^tnd rf ("/"*)• 2 IVR Sogl., qui tamen meam lectionem exhibet 

_J^^^^ A archeol. lettere et belle arti 1891 p. 7. 

'" '""P'""''» (IX) reperta 6 Apr. 1887 eodem loco quo praecedeDtes. 

T viui 

PL xTviiii 

CaESIAE ■ HELPID 

1887 T-n, "''"'' ^'""- ''^'"*- 1889 p. 104 n. 1. — Sogliano Not. d. sc. j 

li(ieoIa 
Sosl i,r"° "«imodum evanida est, nec plene certa; om. Mitth. i 
* ~ fflpid(is-), 

IV S 5794 in amphora (XI) reperta 3 Nov. 1887 in tablino aedium IX 8 6 
colore rubro. * ' 

A n u 1 1 1 

C ■ CAESIO. RESTITVTO 

Descripsi et edidi RSm. Milth. 1889 p. 17 n. 2. - Sogliano Not. d. sc 
1887 p. 561. 

1 AR Milth., AB Sogliano. 5795 in amphora reperta 18-21 Sept. 1871 in pcristylio aedium VII 7,5 

(Cissoiiii). 

T •CALPVRNlO 
T C3_V I L I A F 

Sic descripsit et edidit De Petra Giorn. d. sc. II p. 181; iDde SchoeDe 
Eph. I p. 175 n. 259. 

2 {A)quiliae vel (Ajguilae conicit Schoene. 5796 in fragmento amphorae (X) reperto 19 lul. 1883 in aedibus V 2, 1, 
colore rubro, ad perpendiculum scripta. 

CALVEN-/ 0,038 

Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1883 p. 285. 
Calvent 5797 in fragmento amphorae (VIII) reperto 7 Febr. 1884 in virdario 
aedium quarum ostium in insulae V 2 latere occidentali est secundum 
a meridie. 

o colore rubro calventiae o.ois 

CY P AREN I 

b ab altera parte, alramento 

KRKPIIniY o,os 

Descripsi et edidi Bull. Imt. 1885 p, 168 n. 4. — Sogliano Not. d. sc. 
1884 p. 89. 

6 sic clare scriptum. Sogliano in littera R aliquid correctum esse 
videbatur. Voluit baud dubie scriptor Kexpoffiou. 

5798 in amphorae fragmento reperto 7 Dec. 1869 in taberna I 3, 25 
(Giorn. d. sc. I p. 309). 

a calvisinap cm/mM 

b supra a, antiquior et valde evanida 
jvi v> c 
Brizio Eph. I p. 168 n. 210. 
a Calvisi Narc[isi]. 

5799 in amphora (XXXVI) reperta 12 Apr. 1882 in aedibus VIII 5—6, 
15, in area b formae Bull. Insl. 1883 p. 170. 

a ?■ caniniO'IanvarIo 

b supra a, alia manu et alio atrameuto Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 279 n. 4. 

5800 in amphora (XLII) reperta 19 Oct. 1877 in culina aedium IX 5, 11. 

ct in collo, sub aiisa g 

Descripsi. Descripsit et delineavit Zangeineister titulum recens efTossum. 
Dedi ex apograpbo meo charta perlucida exarato. — Sogliano Not. d. 
sc. 1877 p. 251; inde Viola Scavi 1873-78 p. 46 n. 29. pl viiii? XM 

PLXLVII I CEIAE CRATAE. 

1 VIII li XII Sogl. Sed est eadem nota quam habes 5793. 

82 VASA FICTILIA 0«8 // ab aUoni partu 

Descripsi 1873 in inuseo Pompeia 
o 1 CeHer)y 2 P. Cer{rinn vel nmpliora (VII), colo Descripsi 1873, 5803 in aniphorac (XIII) fragmento. 

TI CLAV Descripsi 1873. 5804 in amphora (VIII) reperla 15 Febr. 1881 
d. nc. 1881 p. 63). 

m. ET L CLAudr 

onvm 
Descripsi e( edidi BuU. Inst. 1882 p. 182 n. 2. - taberna IX 8, 5 {Not. Cf. 5G29. 5640. 5808 in amphora reperta 1 Mai. 1899 post niurum septenlr 
pcristylii aedium V 5, 3, carbone. Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 208. 

2 Ti. Cl(audtt). Cognomen quod fueril non 580» in amphora (X). 

Dcscripsi 1880. — 77. Cl(audi) Sim(ilis7 -jiiicis'/). SVPPL. TL CL sim 5805 in collo amphorae (VIII) reperlo 21 lul. 1898 in triclinio villae 
Tusticae quam in fundo Pitanella eruderandam curavit Vincentius de 
Prisco. 

i 

Tl • CL . ANICETC/M y.ou4 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 16. — Ti. Cl(audi) Amcet[i]. 

5806 in ampho.a (VIII) repcrta 3 Apr. 1888 in nedibus IX 8, 6, colore 
rubro. 

TI • CL • AnT» 

Descripsi et edidi Pilm. Mitlh. 1889 p. 22 n. 1. — Sogliann Not. d. sc. 
1888 p. 527 n. 34. 
Ti. CHaudi) Ant(iochi); cf 5751. 

TI^CL^ANTl Milth. — M CL^ANK Sogl. 

5807 in amphora (XXIII) reperta in villa rustica quam in fundo Pi- 
sanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

a E X wiit \ X I X 

Tl • CLaVDI •EVKWB ■MMocciVsAJi frN^rM 5810 in amphora reperta 27 Apr. 1899 in villa ruslica quam in fundo 
Spinelli eruderandam curavit Vincentius dePrisco, colorerubvo litiori» 
crassis. 

CLAVDIO 
TROPHIMO 

Sogliano Nol. <l. sc. 1899 p. 398 n. 2. Non vidi. 

5811 in amphora reperta cuni 5810, atramenlo. 

CLAVDI TrOPHIMI 

Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 398 n. 5. Non vidi. 

5812 in amphora reperta cum 5810 et 5811, colore rubro. 

C ■TROP/iimi 

Aof. d. sc. 1899 p. 398 n. 4. Non vidi. Sogli! 5813 in amphora (VIII) reperia 22 Mai. 1876 in virdarii 
13, 13, colore rubro. ^iJi^HK)fj , Descripei. — Dedi ex apographo meo chartn perlucidit exarato. 
Q. Cledi Naisi scriptum videtur. Na{rc)is(x)i? 
5814 in amphora magna (formae fere X) reperta in aedificio quod 
a. 1903 prope stationem viae ferratae Boscoreale eriiderandum curavit 
Ferrucius de Prisco. AVG-L-SER 

nferius atiumento mmAThc V. Pasqu Descripsi ei edidi Rom. Mitth. 1896 p. 13'J n. 6. — Pasqui Mon d. Lit 
VII (1897) p. 542 n. 240. 

a 1 Px Mitth. Lx Pasqui. 2 Ti. Claudi Eul,[odi] evi . 
a 2 Pasqui errore cuni b coniuuxit. 

b dedi ex apographo meo, non lamen charla perlucida exaialo. «M 
OPP LWlR ET NATAL xxxxui. E duorum Oppiorum cognominibus primuin 
non expedivi. Numeri hoc modo scripti freqiientes suiit in aniphoris 
Romanis (C. I. L. XV 4491); Pompeis duo adhuc exempla innotuerunt, 
hoc et 5903. Egit de his numeris Dressel Ann. Inst. 1898 p. 1G2 ss 
Bnll. comun. 1879 p. 143. 

* 1 COM' Mitth. AAAMCCAMRETEGNATAL Pasnui: sed EG non exlant Descripsi. 

a Commun(is) Celat{i) Aug. I. .ser(c 
b clare scriptum. 5815 in amphi el -vi). Cilati pro Cehdi^ 
ofN' Dcscripsi 1873 ct denuo 1880. 
[C]ass; cf sequentem. L. Cor(nelii) H( )■ SVPPI'- »*o ,c n urceo (VI) reperto mense Martio 18G3 in peristylio aediun L- COR • 
tr+O et prope ansaui, ad perpendiculun 
coss Jl „1,. 1 p. IC5 u. Contuli. Cf. praecedenteni. •SIJ i" ampliorae (XIII) fragmento, reperto 11 Iud. 1873. 

CVPRONIAE 
SAECVNDAE 

n,<cripsi 1873, co"'"" 1880. Tipbora (XXXIV) repevla 22 Nov. 1876 in atrio aedium VI 14, 27. pomPEis 
pxn i Tviii 
Pl xxxn 

DOmiTlAE MODESTAE el prope ansain DeHTJpsi. 5819 in amphora (XII) fracta, colore albo. 
N 

DOJIIS 0,025 

Descripsi 1880. 5820 iii amphora reperta 3 Nov. 1898 in aedificio quod extra portani 
Vesuvianam eruderandum curavit ludith d'Aquino, colore rubro. 

ERAST] 0,03 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 238 n. 4. 

58J1 in amphora (XII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5— 6, 15, 
in area 4 formae Bull. Imt. 1883 p. 170, lapide rubro, ut videlur. ^" in amphora Stabiis repcrta. 

EVMENIAE 

Itasenpium fuisse apparet e duobus apographis Weberi et De (?iriae, 
«»iti9 a Ruggiero Scaci di Stabia p. 203. 
fv«iHTAa Weber, ev«ihta€ De giria. 

5823 in amphora (IV) colore rubro. 

LXXII M'2 

EvIllAkVS 0.008 '" ^'"'Ptora (XII) reperta 15 luii. 1892 in virdario aedium delie 
"°"' '''"'9^0 (ins. V2: Not.d.se. 1892 p. 239). 

imMMI EVSCEMl 

''*iP" et edidi mn. Mitth. 1893 p. 61 n. 7. 
' ^'i'c[h)tmi. VASA FICTILIA 

5885 in amphora niagna (VIII) reperta 2 Mart. 1876 i„ aedibns V 1, 15. 

Uesciipsi. _ Dedi ex apographo meo charta perlucida exaralo. Non 
expedivi, nisi quod initio v. 2 EulycU certum videtur. 5826 in tribus amphoris (VIII), quarum duae extabant in thermis,luna 
reperta est 15 Kebr. 1899 in aedium VIII 2, 7-14 peristylio, [et in 
amphorae (VIII) fragmento reperto 18 lul. 1882 in atrio aedium VIII 
5—6, 16 {Not. d. sc. 1882 p. 324). Descripsi om 
1899 p. 63. 

GAR f CRETA Sog! CN . p • GEM 

Amphoram repertam 1899 edidit Sogliano Not. d. sc. 5827 in amphora (VIII) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delle nozze 
d^arijento (ins. V 2). 

CN • F ■ GEM 

et sub ansa, ad perpendiculum Uc*^YP^ Descripsi. — Sogliano A'o/. d. sc. 1896 p. 434 n. 30. 

on-F- Sogl. — Quod sub ansa scriptum est, dedi ex apographo meo, 
nou tamen charta perlucida exarato; et sic fere habet etiam Sogliano. — 
. . ocomyra? 

5828 in fragmento amphorae (VIID reperto 23 Sept. 1880 in oulina 
aedium IX 6, 8 (Not. d. sc. 1880 p. 353). 'T-f-o^Tn^/ Descripsi titulum effossum. — T. F{ ) Xanthi. 5829 in amphora reperta 20 Mart. 1890 in aedibus IX 8, 12. 

SeX FaBI SECVN 0,01 

Descripsi cum Sogliano et edidi Rom. Mitth. 1890 p. 243. — Sogliano 
Not. d. sc. 1890 p. 128 n. 1. — Secun{di). 5830. 6831 in duobus amphorarum fragmentis, e quibus 5830 (X) re- 
pertum est 16 Mai. 1882 in aedium VIII 5— 6, 15 area i, 5831 extabat 
in museo Neapolitaiio inter opera plastica. 

5830 FABI 


5831 = 2567 


FAB'f 


ClSSl u.lT 
CISSI 


prope ansam sin. Descripsi 5830; edidit Sogliano Not. d. sc. 1882. p. 317 n. 2. - 5831 sic 
lcgitur in tabula XLIV 2. 

82* VASA FICTILIA SVPPL. 5832 in amphora (XX) reperta 5 Apr. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
in area b formae Sull. Inil. 1883 p. 170. 

a FAECIAE-mNEMENI 0,01 

b ab altera parte, colore albo 

CAC 0,03 

Descripsi et edidi Bull. Imt. 1883 p. 225 n. 2. 5833 in ampbora euius collo impressum est signaculum c-sncin, reperta 
11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5— 6, 9. ...... VI FAVSTINl 

Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 4. Non vidi. — [_Hd]viy 5834 in ampbora (VIII). Descripsi 1873, contuli 18 5835 in amphora (XIII) reperta 11 Nov. 189G in aedibus VI 15, 9, 
colore rubro. b ab alte FELi: 
i parte ^ l Descripsi et edidi Rom. Millh. 1898 p. 45. 
p. 533. 
b 1 om. Sogl. — XXXI. [liano Not. d. sc. 1896 5836 in parva amphora (I) reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5-6, 9. 

FERTIVSPROCVLVS 0.0O5 

Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 14. Descripsi. — Sv^5..«.^« ^.«.. «. 
TERTivs Sogl., sed F certum, 5837 in fragmento amphorae (XIII) reperto 10 Dec. 1883 in aedium 
quarum ostiura in insulae V 2 latere occidentali est quintnm a meridie, 
parte superiore, colore rubro. 

N . F V F I D I 0,017 
SVCCESSI Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 520. 5838 in fragmento amphorae (X, sed maior) colore rubro. 

POP'Fv.F 0.035 

Descripsi 1880. - Pop(,idius) hic et in sequentibus praenomeD, moie 
Osco, esse videtur. 5839 in amphora (X, sed 
a colore rubro lior) fracta. 
POP • FV ■ F b superius, atramento, litteris minoribus 
& <fi H 

POY(I)OY 

Descripsi 1875. 5840 in ampbora (X, sed maior). 

a colore rubro pop-fv-f oo; 

b superius, atramento TikPniNiA „o( 

i Y M o!oi 

POY((lOY 0,01 

Descripsi 1875 et denuo 1880. 5841 in amphora (IV) reperta 23 Oct. 1900. 

a colore rubrri Cf 

Lxx 

GALATICVS 

h inter o 2 cl 3, antiquior, colore rubro, litteiis niaioribus 

IVSTI 0,04 

Descripsi. 

5842 iii amphorae (VIII) fragmento. 

GAVI/^E 

Descripsi 1873 et denuo 1880. — Gaviae (&iierae?). 5843 in duobus urceis repertis 18 — 21 Sept., 7 Oct. in peristylio 
aedium VII 7, 5 (Cissonii). 

GAVIAE 
SEVERAE 

De Petra Giorn. d. sc. II p. 182; inde Schoene Eph. I p. 175 „. 257 
258. Non vidi. — Cf. 5737. 5741. 5743. 5744. 5843. 

5844 in amphora (V) reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5-6, 9. 

immiq,, 1 o» s E cm™ 

AWfRYPHONB»» 0.0 J 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 8. 
tio iS«c[unrfo] . . . \G\avi Tryphoni(s). 

5845 in amphora (XI) reperta 3 Nov. 1887 in aedibus IX 8, 6, colore 
rubro, ad perpendiculum. 

T-HAD-CoL o,03S 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 561. 
FEL AD COL Sogliano. Sed lectio certa. 
r. Hadii) Col(umbi?). Cf. 4533 C. Hadius Ventrio. 

5846 in amphora (X) reperta 12 Sept. 1885 in aedibus VI, 13,19. 

a evanida /' 


et prope aiisam 
et prope alteram h ab altera parte M ■'• Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1885 p. 538. 

a 1 non expedivi. vm Sogl. — latid . . o? — 2 Heltne. 

b rAMxi Sogl.; quid sit nescio. SVPPI" 651 „■,„„ (XI) repcrta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 8, 6, 
5841 io a™P°" V / r II 
• si et edidi fio"»- ■i'^'"*' 1^*^ P- 26 n. 4. - Sogliano Nol. d. sc. 
,888 p. 524 D. 14. 
l. m 2os(imi). Initio T Sogl. 

5848 in collo amphorae (XIII) reperto 16 Nov. 1885 in aedibus V 2, 7, 
lapide viridi scriptum. 

HlkARl 0,07 

Descripsi et edidi SSm. Milth. 1894 p. 42. — Sogliano Not. d. sc. 1885 
p.538. 5849 in amphora formae XXIX, r 
reperta 20Apr. 1901, colore rubro. Potnpeis, frequentis Romae, /' ab altera parte uj n " o.oae 5850 in amphora Stabiis reperta. Ruggiero Scavi di Slahia p. 203, qui eshibet duo apographa, De-(^iriae 
et Weberi. 
Ullimae notae lineolam inferiorem om. Weber. — Ti. Iut(ii). 5851 in duabus amphoris repertis 7 Apr. 1876 in aedibus VI 13, 19. 

IVLIAE HELENAE b I VLIAE • HE L ENS. 

Sogliano JVoI. A sc. 1870 p. 59 n.. 1.2; inde ego Bult. Inst. 1877 p. 140. 
Vas» ipsa frustra quaesivi. 

5852 in amphora (VIII) reperta cum 5851. 

IVL) • HILXR| o.Oli 

DtMripsi et edidi Bull. Iml. 1877 p. 140. — Sogliano Not. d. sc. 1876 
p. 59 0,3. 
iNL*«i Mitlh. Sogl., sed Hi certum esse post cognovi. 

5859 in duabus amphorls (XXXVI), quarum una extabat in thermis, 
«Itera reperta est 24 Nov. 1883 in virdario aedium V 2, 1, litteris 

minQtis. 

II 

A • L • O C S 0.006 

Dwripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1883 p. 424. 
^- H- ■ ■ .) Ops{eq„entis). 

M iD amphora(X) repeiia 10 lun. 1896 in impluvio aedium VI 15, 6. 
° lolore albo, admodum evanida 

' prope ausam alrameiito 

MAPKOY 

edidit Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 297. ' «■ Ur 
' Tilulos 8imdes quaerc inter Graeca. Cf. 5861. VASA FICTILIA 

5855 in parva amphora (I) repcrta UOct. 1881 in aedibus VIII .5— 6, 9. 

Lli.EJlATES 

Dcscripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 15. 

LIBERATHES, litteris THE iiexu iunctis, Sogliano, non recte. 5856 in fragmento amphorae (XI) repcrto 27 Mart. 1877 
VI 14, 20 (Acta ma.). 

M. LlCIN( 
A.C 8857 in parva amphora (I) reperta anno 1878 Scufati, ubi lum cxtabat 
apnd Dominicum Jovene. IVIAE CYPMIEN) 0,009 Descripsi 1878. 5858 in amphora (XI) reperta 2 lun. 1888 in aedium IX 8,6 virdario. 

HEMERAES o.Ol.s 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 26 n. 8. — Sogliano Not. d. sc. 
1888 p. 530 n. 51. 

LYW HIMERAC Sogl. 

1 iyit'[iae]. 

5859 in amphora (VIII) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 8, 6. 

a colore rubro LvCR • o,o4 

/' ab altera parte, colore rubro 

ex • LV 0,0.1 

1 N o.OSi 

Descripsi et edidi Rijm. Mitth. 1889 p. 26 n. 3. — Sogliano Not. d. sc. 
1888 p. 524 n. 12. 13, qui non recte duas inscriptiones duabus amphoris 
tribuit. 

a LCR Sogl. — Lucr{etii). b €blv SogUano. Secunda littera est 
potius A quam R. 5860 in amphorae fragmento quod me 
repertum est. 

LVTATi 

Brizio Eph. I p. 169 n. 212. Non vidi. Maio 1870 parieti insertum 5861 in amphora (II, alta 0,32) repcrta 13 Apr. 1891 in aedibus quarum 
ostium in insulac V 2 laterc occidenlali est sextum a meridie. 

KAH.CI o,os 
Descripsi et edidi Rom.Mitth. 1892 p. 20 n. 10. — Sogliano iVof. d. sc. 
1891 p. 168. 
Cf. 58544. 5862 in amphora (X) reperla 22 lun. 1895 in aedium VI 15,6 virdario. 

a MARCIO-FORTVNA .„■> 

b inferius reliquiae tituli antiquioris Descripsi et edidi Rom. Mitlh. 1896 p. 97. - Sogliano Not. d sc. 1895 

p. 251. 

a ARCIO.FORTVN Sogl. - FoTtuna(toy, fortasse TO litteris miiioribus 

additum erat ct evanuit. 
b om. MUth. Sogl. VASA FICTILIA SVPPL. 5863 in amphoro (XI) reperta 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10 (Xot. d. sc. 
1890 p. 43 n. 12). 

Aw '//:/:• '11! 1 

et siib ansa rf) n ^ /i 

mterisparvis J f J J^T ^ X I 

Descripsi reliquias. — Mnester Aretli? <|)ppa.'r«po;? 

5864 in amphora (XIII) fracla, reperta 17 Mai. 1892 io aedibna dtlle 
nozze d' argento (ins. V 2), colore rnbro. L. MVCI SVPO Not. d. Descripsi et edidi Rom. Uilth. 1893 p. 60 n. 1. — ! 
1896 p. 435. 

Ci; Mitth., sed est potius L. — clpavlli vp Sogliano. Sed noslra lectio 
certa. L. Muci Sypo(nis). 

5865 in amphora (XXXVI) reperta 17 Apr. 1901 in culina aedium 
quarum ostium in insulae V, 4 latere occidentali est secundum a meridie. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 261. 
SEXN- L- Sogliano. — Sex. iV( ) L( ). 

5866 in amphora parra (IV, alta 0,33) rcperta 11 lun. 1879 in aedium 
det centenario atriolo, cuius ostium in insulae IX, 7 latere occidentali 
est prjmum a septentrione. 

a"Sl. naevi a 5810 in amphoia. 

Descripsi 1880 in museo PompciaTio. Dedi ex apographo men charn, 
perlucida exarato. 

TO fp CXXX n(?) XXX I C NVMALL L.SCOt*!. Non expedivi. 

5871 in amphora (XLIIl) reperta in villa rustica quam in fundo Pi,a. 
netta eruderandam curavit Vincentius de Prisco, colore rubro, litt^ns 
magnis. 

T. o P SP 
SoC Lxxvii 

€ V N o mm 

et ab altera parle 
Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1896 p. 140 n. 7. — Pasqui Uon. d. Liim 
VII (1897) p. 543 n. 251. 

2 Lxvii Mitlh. — Notam ab altera parte scriptam (XXX) ora. UitU. 

T. Op{pii) Sp(erati7). 

5872 = 2688, colore viridi. Ita Brizio Epb. I p. 161 n. 173. Ego descripsi liapini. 
5873 = 2656, tab. XLIII 12. 

C- laPINI PLANTAES 

i Sic lego in tabula. Descripsi ct edidi Bull. Inst. 1881 p. 233. 
p. 287. Sog:i.- Not. d. 1879 5874 in arophora (VIII) reperta 18 Sept. 1873. 5867 in urceo (VI) reperto se Aprili 1869 in taberna I 3, i 
^jicssi N C C I A 

Popjiimi Descripsit Brizio cum Fiorellio et edidit Eph. I p. 169 n. 213. Edita 
est etiam Giom. d. sc. 1 p. 279, ubi locus indicatur. Non vidi. 
NARCISI G. d. sc. 

5868 in amphora (XI) reperla 6 Apr. 1887, in peristylio aedium quarum 
ostium iii insulae IX 8 latere occidenlali est tertiiim a septentrione. Descripsit Sogliano et edidit Not. d. sc. 1887 p. 244, c; inde ego Riim. 
Mitth. 1889 p. 105 n. 9. Vidi vestigia incerta. 

5869 = 26 in fragroento amphorae (XXIX), eius generis quod frequens 
est Romae ad montem Testaceum. Descripsi 1873, contuli 1880. 
2 Po(mpei? -mponii? -pidiil -ppaeil) Primi. 5875 in nmphora (XXXVI) reperta iu aedificio quod a. 1903 in funili> 
Civita Giutiana territorii Boscoreale eruderandum curavit Carolus Ros*i. 
colore rubro. Descripsi. POJWPO . pAV 

Pompo(nii? -niae?) Fau(stini? 


\\\- 5876 in amphora (XI). 

a pwiMPON;« 

/' inferiuSj colore riibro ade 

Descripsi 1873, — o P[o]m;?on[i]. 5877 (VI). N ■ ^On^M/^M 
««KCVNDAE Descripsit Dressel in museo Neapolitan 

2 CLXXXIIII. Descripsi 1873. — 1 A'. Pomp[eius ]? N. Pompeium Nepoteni 

haberaus 3071. — 2 [ Se]cundae? jVPPL. BftS VASA FICTILIA ■impbora (X) reperea 24 Mai. 1888 in peristylio acdiuin qnarum 
isulae IX 8 latere occidentali est terlium a septentrione, oslium 
clore rnliro- C ■ POPPAEI 

APOLLON) i rt edidi RSm. MiUk 1889 p. lO.'') n. G. - Sogli; «19 iii amplwi-a (XI) reperta 13 Sept. 1887 in alrio aedium IX 8, 4, 

c„lorc riibro. Descripsi. 

5ggo'i„ fragmento amphoiae (VIII? XII?) reperto 11 Oct. 1876 periilylio aediuni VI 14, 38. 

C. POPPAEO .FIRMO ,i.gu 

Desciipsi. — Sogliaiio iVof. d. sc. 1876 p. 193 n. 1. 

5881 in aoipbora (XII) reperta 9 lan. 1875 in aedibus VI 14, 22. 

„ C ■ P. FIR 0,0)2 

4 .ib alteia paile m Descripsi 1875 et denuo 1880. 
a C. P(opvaei) Fir(mi). — b 2 ylv ampbora (XII) reperta 11 lun. 1873. GRAE 
POTHO i> ab altera parte, alrameDlo 

z 

«Spothi ediinm est 2663, ubi tamen legendum pontici; vd. 5897. parva ampliora (XVIII). dv;k 

P]llMIONli De«cripsi 1880. - 3 Primionis. 5886 in amphora (XII) reperta 30 Dec. 1891 sub larario aedium quarum 
oslium in insulae V 2 latere seplentrionali est secundum ab occidente, 
quaeque coniunctae sunt cum aedibus delh nozze d' arnento. colore 
rubro, prope ansam, ad perpendiculum. Descripsi et edidi Roni. Miltli. 1893 p. 25 n. 4. — Sosliano Not. d. 
1892 p. 30 n. 1. 5887 in amphorae (X) fragmento. 

A BF 

Descripsi 1873. - Veium Rufum habemus 5916, sine praenorai.ie. At 
cum in Veiorum familia A. cognomen frequens sit, hunc ipsum hie quoque 
et 5888 memorari probabile est. 

5888 in amphora (XXX) reperta 17 lun. 1901 in atrio aedium V 3, 10, 
colore ruhrn. 

Descripsi. — Sogliano Not. d. .ic. 1901 p. 303. 
1 «kNFicvs Sogl. — 2 om. Sogl. — vlpsb. 
A. (7ei, cf. ad 5887) Rufi cul( ). 5889 iii amphoia (XIII). 
Brizio Eph.I p. 169 n. iU. i ■ SABIN! 

Non vidi. 5890 iii amphora (XII) reperta 27 Dec. 1886 in aedibus quarum ostium 
in insiilae IX 8 lalere occidentali est lerlinm a septentrioiie, litteris 
evaiiescenlibus. 

T SABIN»! 0,1 Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 41. 
SAEVS Sogl. 5891 in fragnienlo aniphorae, colore rubr 

Q_sA PR~ 

Descripsi 1880. — Q. Sah(ini?) Pr(. . . .). 5892 in amphora (IV) coloro rubro. 

SATVRNINO 

Brizio Eph. I p. 169 ii. 215. Contuli 1873 i 
1880 in thermis. I Ponipeiano et denuo »584 iii ampbora (XXIX) reperta 6 Mai. 1889 in aedibns Aemili Celeris, 
qiiarnm ostiiim iii insiilae IX 8 latere occidentali est sextum a septen- 
Wone, colore rubro. 

PROB) 0,0» 

«ripsi el edidi BSm. Uitth. 1890 p. 257. — Soeliano Not. d. so. 1891 
5ogl., sed [ mihi salis certum visuni esl. 

p Qv mmm, iscentralvd 

QlVlA/O POPI»/ 

Vo^T' '"■'■ - 1 f* Q" ; cetera non .L.cle descripta sunl. 

'"■'■""""«?- 2 Q. F<[mc,o]v 5893 iii amphora (XXXVI) reperta28Nov. 1896 in atrio aediura VI 15,9. (ff c fft^ Descripsi — Sogliano Not. d. sc. 
meo charta perlucida exaiato. 

2 c-SENE»» Sogl. qui recentiorem vidit. — .Soic[c«e] 53.T. — Dedi ex apograplir VASA FICTILIA 054 SVPPL. 5894 in parva amphora (XXXI); extat Pompeis inler reposita. 

Descripsi; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. 

«■TE XENIIAJITJIITATI !« nave Oi). Smti (H)omm Ti. Claudi Orji(h)ei 
vect. 

V, 1 Don ezpedivi; inter E et x una littera perisse potest. M. Te. 
xenii Artrilati? Voluitne Terenti? Ccrte hoc scriptum non est. Non 
agi de eo quod ipso vase continebatur manifestum est. 5895 npfaora (XI) reperta aestate anni 1879 in taberna IX 7, 4. SECCIAE 
MAXIMAE b ab altera parte Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1879 p. 287, /. 

b 2 LC-H Sogl. — L. Caecilius Hermes obv 
cundianis. 

5896 in amphora (XL). 
a evanida est in apochis lu- w (ipr^c^^ \\ ^^'-'^' b superius Descripsi 1873. — a dedi ex apographo meo, 
lucida exarato. M seppio m . . Momiii. 


non tamen cfaarta per- 


5897 = 2663, colore rubro. 
Lvc, 
sexservelI 
PONTICI 

Descripsi. 

5898 in amphora (XLI), reperta 2 Sept. 1903. 
a colore rubro >A)i^ 
b ab altera parte colo Descripsi. 5899 in amphora Stabiis reperta anno 1762, cuius duo apograpba, De- 
Qiriae et Weberi, edidit Ruggiero Scavi di Stabia p. 195. 196. 

Dedi ex apogrupho De-giriae. reivani Weber. Fuitne silvani? 5900 in amphora (IX) reperta mense Martio 1870. 
Q_LXVIII Fxiii 
O F L V B 
P ■ SITTI ■ PROCVLI 

Brizio Eph. I p. 169 n. 216. 

2 o/(fieina) Lub . . . ? Brizio, LVB esse indicationem loci in quo 
titerit officina suspicatus. 5901 nphora (IX). XIX VIIII . XII 

t t L V C 
p.SITT/ CROCVLI Desoripsi 1873, frustra quaesivi 1880. Estne 5900? Sane v. | Briz 
apographon credibilius est, sed v. 2 diligenter descripsi hoc modo- K-Lvc 5902 in amphora (XXV) reperta 23 Nov. 1892 in virdario aedium V 2, lo 

SVCCESSO PaCCIAE 0,006 

Descripsi et edidi Bom. Milth. 1894 p. 48 n. 3. — Sogliano Not. d nr 
1896 p.438 n. 3 (cf. 1892 p. 482). 
SuCCesso Sogl. — Successo Pacciae (servo). 

5903 in ampbora (IV) reperta 16 lul. 1878 in virdario aedium IX 5 6 
(jVo(. d. ec. 1878 p. 262), colore rubro. 

S P 0,032 

LVI 0,025 

SVCESVS 0.13 

et ab altera parte prope marginem 

H llll 0,023 

Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1879 p. 94 n. 2. 5904 ophora (X). % VJJ "\ k ^, 


>.,. ly^ Descripsi 1873 et denuo 1880. Dedi ex apographo meo cfaarta perluciiia 
exarato, imminutis versuum intervallis. 

Lxxviiis I M ter(™i,) aricini me | cxxxviis. Ad d. lARiimiA; Iari(m)1 
sed restat ultima nota. 

De numeris, quorum maior infra, minor supra noraen proprium scriptus 
est, egit Dressel BuU. comun. 1879 p. 149 ss., rainor quid significet 
ignorare se confessus, maiore pondus liquidi vase contenti indican 
suspicatus. Quod tamen minime certum. Numeros eodem mio 
scriptos habemus 5807. SVPPL- «5S 5905 in pa"» amphora (I) reperta 1 Ocl. 1881 iii aodibus VIII 5—6, 9, 
er scriptum. TINNIO-JIESTITVTO o.OOl 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 12. 5906 in ii™'''' (^')- Brizio Eph, I p. 166 v. 202. IJlJlENI 590J in i:""" amphorae (X). 

a colore rubro, litteris crassis 

TYRANNI 

b superius, atramenlo 


Descripsi et edidi Bull. Insl. 1»90 p. 25M 
p. 135 11. 6. 

fl Tyrana Sogl.; sed nostra lectio certa est. 

* F Sogliano. fr Lavri Mittli. Sogliano Not. d. sc. 1889 5908 in coUo amphorae (X) reperto 27 lan. 1897 in aedium VI 15, 23 

peristylio. 

■W 0,01» 

M . V -Ian 0,01 

et prope ansam, ad perpendicum 

T Tl 

Descripsi. - SogUano Not. d. sc. 1897 p. 40. Prope ansam e Sogliano; 
sed nostra lectio certa. 
U. V(almiJ) lan(uarit). 5909 in amphora (XLI) alta m. 1,10, reperta 20 Mart. 1889 in atrio 
aediom quarum ostiom in insulae IX 8 latere occidentali est sextum 

a septenlrione, evanida. 

V;^LENTI VIBIAES 0,01 

D«ripsi et edidi Eom. MHth. 1890 p. 238. - Sogliano Not. d. sc. 1889 

<l:V*LENTi viBiAES Sogl. VALENTi VIBIA J/iHA. Q. non extabat; quod 
J^liano vidit niacula est. es dedi fide Sogliani; ego non vidi, ne 
" qnideni cum post Sogliani editionem litulum denuo conferrem. 
• 5902 Successo Pacciae. Sane Valentis nomen non est servile. 

p ^° '""Pbora (X).reperta 2 Mart. 1883 in parte superiore aedium 
emihi Celeris, quarum ostium in insulae IX 8 latere occidentali 
septimun a septentrione, colore rnbro. '«««Tase' Ti ^°"'' ^""'' '®*^ ''• '^^ "• ^- ~ ^°^"'""' *'• ''■ "■■• 

5624 in "t^^ ■"'' ^(°'*^0-ff(«'wrfis); amphora reperta est cum 5023. 
■ 1»'bus hoc noraen plene scriptum est. 
IV S VASA FICTILIA 59U in urceo (XXIl) reperto 31 Un. 1887 in aedibus quarum ostiam 
in insulae IX 8 latere occidentali est tertium a septenirione. Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1887 p. 243. 
WLENTiMsi Sogl. — Valeri H(eliadis). 5918 in parva amphoia (I) reperta 1 1 Oct. 1881 in aedibus VIII 5— 6, 9, 
litteris evanescentibns. 

VAJllA poJlTVNAIa 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 13. .a^VARiA Sogl. 
Supplendum polius [ab] Varia Fortuna\ta]; cf. amphorulas eiusdem 
formae 5533. 5761. 5788. 5905. 5913 in amphora (XXXI) reperla 5 Nov. 1883 in aedibus V 2, 1, colore 
rubro, inter vestigia inscriptionuni antiquiorum. Sic descripsi. — 
Calventiae. CN ■ VEW» 

Not. d. sc. p. 424 CALVENT . . E, i. 5914 in amphora (VIII). P • CVl PXXIV 
P • VED- CER t> superius, anliquior ansinon 
H m I N A a 
zeiTAi A 
Descripsi 1873, contuli 1880. 

a 2 p{ondo) CVI, p(ondo) XXIV? - 3 P. Ved(ii) Cer(ati). In 
apocha lucundiana XL 14 Zangemeister edidit L. Vedi Cerati. Sed L 
minime certum videtur et potest fuisse P. Ceteri Vedii Porapeiaui omnes 
Publii sunt. 

Nota heminas 30 (lit. 8, 22) fere respondere ponderi librarum 24 
(k. 7, 86). 5915 = 2638—2640. 
Ita Iiuud dubie legendu VEDIO CERATO 

Descripsi 263'J sic V ita scriptuGi facile n legi poterat; punctum alienum credendum est. 
Cf. ad praecedentem. 

5916 in amphora (XLI) reperta 15 lun. 1892 in virdario aedium delle 
nozze cCargento (ins. V, 2; Not. d. sc. 1892 p. 239). a lapide albo VEl 

rVfi b ad sin., atramento a&y 

Descripsi et edidi Rom. Mittb. 1893 p. 61 n. 10. 
a 2 RVF nexu scripta sunt. 

5917 in iragmeDto amphorae. 

MM VERl ET LE>| o,012 

Descripsi Pompeis apud loannem Beucall. 
.... oru\m Veri et Len[ ]. 

5918 in amphora (XLI) reperta mense Septembri 1901 in virdario 
aediuin V 3, 10. 

a in collo VESONI» g.oos 

b sub ansa, ad perpendiculum, colore rubro 

CLOD u.ois Descripsi. 83 VASA FIOTILIA SVPPL. 5919 in iimphora (X), coloie rubro. 

c- V- FJIE 

Descripsi 1873, contuli 1880. — C. V(eu<) Fre^quentis) 2671 ss. 5920 in amphora (VIII). 

a colore rubro CV-FJIE u.uli 

h superiiis, atruniento 


Descripsi 1880. 

b TiJ3. KX(auA'ou) SexovkJ^ou). Idem noraen, male lectum, habes 2673. 
2674. 5921 in amphora (XII) rcpcrta 11 lun. 1873 in taberna I 2,20. 
a colore rubro c ■ v ■ f 

b superius, atramento TeiMAPxoY Descripsi effossani. Timarchi titulos quaere inter Graeca. 5922 in amphora (TIII, sed rudis et ponderosa, quales Romae apud 
montem Testaceum prodierunt) reperta 20 Mart. 1890 in aedibus 
IX 8, 12—13, colore rubro. Desoripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1890 p. 128 ti. 2. 

m I VE Vf. Sogl. — Ve^ltii) Val(entis)1 L. Vettium Valentem habemus 
in lucundianis XXVI 18. XXXV 19. 

5923 in amphora (XII) colore rubro. 

VETERE o.OlS 

Descripsi 1873, contuli 1880. — [ab] Veterel 5924 in amphora (VIII). 

a VlVIAe 0,01) 

NOTHIDI 0,01 

h ab altera parte MopiONOC 
Descripsi 1874. 5925 in amphora(XII) reperla 7 lon. 1876 in apotheca aedium VI 13^3 

A-VM^JXICf L,,o;i 
Ai.ASCANT| u,ar, 

Desoripsi et edidi Bull. Imt. 1877 p. 169; inde Viola Scani l»73-78 
p.47 n. 32. 

5926 in amphora reperta 27 Apr. 1899 in villa rustica quam in fu„d„ 
Spivelli eruderandam cuvavit Vinceiitius de Prisco, colorc rubro 
litteris crassis. 

A ■ VMBRICIO 
ABASCANTO 

Sogliano Nol. rl. sc. 1899 p. 398 n. 0. Non vidi. 

5927 in urceo (XV) reperto mense Novembri 1869, io aedibus I 3, 8 
(? una slanza della casa accanto alla hottega posta dirimpetto al tempio 
di Esculapio: Giom. d. sc. I p. 306). 

A'i,-VoLSoNIA-IANVAltIA Descripsi. — Brizio Eph. I p. 170 n. 218. 
Pro AB Brizio habet m, non recte. 5928 in amphoia (XI). 

a colore rubro vrbani 

b superius, atramento Itn c atramento, ad sii 
et magis ad sin. VIII Descripsi 1873. 5929 in parvo vase formae cyliiidricae, alto m. 0,12, reperto 5 Dec. 1895 
in aedibus VI 15, 2. 

imiimnz o T I c E . S Kmmmn 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1898 p. 8. SogUano Nol. d. sc. 1896 p. 49. 
gollce.sa Sogl. — Zotice 5a[/ue]? IV. 5930 in amphora (X) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VI 5—6, 15, in 
area b formae Bull. Inst. 1883 p. 170, carbone. Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1882 p. 319 n. 50. nphora (XII) reperla 18 Apr. 1893 iu thermopolio V 2, 18—19. ! Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 440 n. 4. 5932 in amphora reperta 14 Mart. 1898 in aedibus VI 15, 23. 5933 in amphora (XIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15. 
in area b formae Bull. Imt. 1883 p. 170, lapide gilvo. Descrips Sogliano iVo(. d. sc. 1898 p. 126. 5934 in amphora (XI) reperta 12 Aug. 1897 in impluvio aedium VI 15 

a carbone a viii s o.i 

et prope ansam V 

b ab altera parte, colore rubro iiiii I 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 341 n. 8. 

5935 in amphora (XI) reperta cum 5934, carbone. 

A VIIII 

et sub ansa iipp 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 341 n. 9. SVPPL. VASA FICTILIA iiphora (fere XXIX) rcperta in aedibus V 3, 10, carbone. et sub ansa '' 

_ Soglinno Not. d. sc. 1890 p. 42. 5937 in 

fondo Spii collo amphorae repcrto 27 Apr. 1899 in villa rustica quam in ■„flli eruderandam curnvit Vincentius de Prisco, carbonc. m. d. sc. 1899 p. 398. 5938 in amphora fracta (IV) reperta 8 lan. 1889 in aedibus P. Aemilii 
Celeris quaruni ostium in insiilae IX 8 latere occidentali est septimum 
a seplenlrione. 

n colore rubro a b o,o; 

I) superius, atramento n o.oi 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1889 p. 134 n. 8. 5942 iii ampbora (VIII) reperta 11 lul. 1881 in area VI 5,7. 
a colore rubro A ■ iVl ■ P ■ o,u2.' 

b ab altera parte, atramento 
Tl K- 

6ni.*POAlTOY 

Descripsi. ~. Sogliano Nol. d. sc. 1881 p. 196. 

o A. M{essim) P(lironimus)? frequens est in apochis lucundianis. 
t> Ti K(\iiMiUv) 'Ena.^pcHTcnj, cuius alios titulos quaere inter Graeca. 5943 in araphora fracta (fere VIII) repeita 9 Nov. 1891 in virdario 
aedium quarum ostium in insulae V 2 latere occidentali est primum a 
septentrione. Descripsi et cdidi Rovi. Mitth. 1893 p. 14. — Sogliano Not d sc 1891 
p. 375. 

2 potest legi a/vip et map. 5<tS9 in fragmeoto amphorue (XI). ^^Cn* DfM-ripsi 1873 et denuo 1880. — Ab Ac....l 5940 in amphora (XII) reperta 23 Nov. 1896 in aedibus VI 15, 8. 
a colore rubro AD-s-re o,025 

b ab allera parte, atramento 

AnOAAUUNIOY 0,007 

Drstripsi et edidi RSm. Mitth. 1898 p. 40. — Sogliaiio Not. d. sc. 1896 
p, 534. 
i Alia huius tituli exempla quaere inter Graeca. 5941 iu amphora (XIl) reperla 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
i" area h (ormae Bull. Inst. 1883 p. 170. 

in collo et huinero vasis, colore rubro, litteris magnis et crassis 

H 0.11 

'' in ventre, scriptji eodem modo, ad perpendicnlum LCir ' in collo ct humeio, lapide gilvo 

APX6AA 0,11 

<* ab altera parte, lapide gilvo 

APX6 11,11 

•■ • bogliano A'o/. d. sc. 1882 p. 318 n. 22. 
' »»• Sogl. _ j ^ 

■ ^kittu). 1.6V* Sogl, — L. Eus( )? 5944 in amphora (XII) reperta 28 Apr. 1884 in taberna V 3, 2, colore 
rubro. Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1884 p. 162. 
RBAV, r[u]4ni[m] Sogl. 5945 in parva amphora (XIX) reperta 18 Oct. 1874 in virdario aedium 
V 2, 15, colore rubro. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1894 p. 382. 
an* Sogliano. 5946 in amphora reperta 7 lul. 1900 in aedificio quod prope ostium 
Sanii eruderandum curavit lanuarius Matrone. h graphio inscriptuni ty 

Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 432. — Non vidi. 5947 in amphora reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delk nozze d'argento 
(ins. V 2). Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 434 n. 24. — Non vidi. 

5948 in amphora reperta 25 Aug. 1900 in aedificio quod prope ostium 
Sarni eruderandum curavit lanuarius Matrone. Sogliano Not. d se. 1901 p. 434 n. 16. 5949 in amphora (IV) reperta mense Martio 1868 in pcristylio aedii 
VII 2,16 (M. Gavi Rufi), colore albo. Descripsit Brizio cum De Petra et edidil Eph. I p. 171 n. l'28. — Non 
vidi. 5950 in amphora (XI) reperta 19 Oct. 1882 in culina aedium VIII 5—6, 87. 

o ANN»/»* 0,11 '' iiifra o il€ SnjWB wo cc o.so 

Dcscripsi et edidi Bull. Jnsl. 1884 p. 19 n. 2. 

b t fortasse alius tituli reliquiae. - Dll Sll R omissis reliquis Bull. 

83* VASA FICTILIA SVPPL. 5951 in amphorn (XII), cuius ansis impressum est signaculum BtLIViro, 
reperta 22 Nov. 1899 in aedificio eruderato extra portam Vesuviannm, 
colore rubro, litteris magnis. 

ANV ii.oT 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 440. 

5952 in collo amphorae fractae repertae mense Septembri 1871 in 
peristylio aedium VII 7, 5 (Cissonii). De Petra Giont. d. sc. II p. 181. Inde Schoene Eph. I p. 176 n. 260. 

5953 in amphora Stabiis repena anno 1762. 

AR 

De giria, Weher, Paderni apud Ruggiero Scavi di Stabia p. 195. 196. 

5954 in amphora (XI) fracta, reperta in villa rustica quam in fundo 
Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco, litteris magnis. 

A S A 0.03 

Descripsi et edidi Som. Mitlli. 1896 p. 140 n. 8. — Pasqui Mon. d. 
Lincei VII (1897) p. 544 n. 250. 
A. Saenius Aper extat in apocha lucundiana LVI 8. 5955 in amphora (VIII). 

Descripsi 1873, contuli 1880. — A. U(mbrici) M(odesti)? cf. lucundiana 

crv 6. cxiii 10. 

5956 in amphora (XII), quae extabat in thermis, et in fragmento (XII?) 
reperto 22 lun. 1902 in magno virdario aedium V 3, 4. 

A-V.m- 0,018 

Descripsi. — Fragmentum ed. Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 380. 5951 in 


amphc 


ra (VIII) colore 


gilvo. 

A VM 


Descripsi 


1873, 


contuli 1880. 

5958 in amphora parva (XII). 

a colore rubro a.-v-ivi- uperius atramento 1 Descripsi 1880. 5959 mphora (XI) reperta 5 lan. 1872. 
A-v-m 
ad d. superius, longa 0,025 

inter a et b, colore viridi Descripsi. 5960 in amphora (XII) fracta. b ab altera parte riMONOC 

C;'infra b, longa 0,025 A^*NH d inter b et c, lapide viridi 

iN 

Descripsi 1880. 596! in amphora (VIII). 

b pone a, recentior M^^»' c inferius, laplde viridi a n 
d ab altera parte nAtONOC 
Descripsi 1873. 5962 in amphora (XII). a 
AV-M- 


b 


ab 


altera parte 


nAlONOC 


" 


sub 


b 
AA^/AJ 


d 


ad 


d. 


c, lapide 


viridi an 


Descripsi 


873 


et 


denuo 1880. 5963 in amphora (X). 

a A -v M 

b supra a ahmo 

c ab altera parte nAioNoc 

d ad d. c, lapide viridi an 

Descripsi 1880. 5964 in amphora (XXVIII). ab altera parte nMONOc 

infra b ad sin., oblique scriptum rf ad d. c, lapide viridi 
Descripsi 1873. 5965 in amphora (XII). 
a cotore albo 
b superius, atramento 

Descripsi 1873. 5966 in amphora (XII). 

a A v m 
Descripsi 1873, contuli 18 b superius 'L-c-ji-a 5967 in tribus amphoris (VIII. VIII. XII) repertis 16 Nov. 1877 in 
virdario aedium IX 5, 9 (Nut. d. sc. 1877 p. 275), colore rubro. 

A-V-S 0,09-0,12 

Descripsi. - A. V{ettiiJ —ei?) 5( ). 

5968 in fragmento amphorae (X) reperto 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. 

b litteris magnis et subtilibus 

B q 0,1! 

Descripsi. 

5969 in amphora reperta 17 Nov. 1890 in aedibus V 4, 1, colore rubro. ab altera parte reliquiae incertae. 
Sogliauo Not. d. sc. 1890 p. 393. Non vidi. SVPPL- eAo VASA FICTILIA qjO iii m"» arap'"'"'' (^"^ reperto 1 lun. 1901 in insulae V 3 
p„libus superioribus. aJ" _ Sogliano Nol. d. sc. 1901 p. 130. 59JI in aiiipbora (XIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
j„ jrea h formae BuU. Insl. 1883 p. 170, lapide gilvo. Dcscripsi- 

5972 in fragmento amphorae (XI), carbone. 

B-C 

Descripsi 1873, contuli 1880. 59J3 io amphora (XI) carbone. Descripsi 1873. 59J4 in aoiphora (VIII) reperta 3 Apr, 
rubro, prope ansam. 1 aedibus IX 8, 6, colore Descripsi ct edidi BSm. Mittli. 1889 p. 22 n. 4. — Sogliano Not. d. 
1888 p. 527 n. 35. 5975 in tribus amphoris repertis 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
in area h formae BuU. Inst. 1883 p. 170. 

CCCC 0,012 

h in una, ab altera parte d. a, carbon ipsi a. c. Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 319 n. 34. 36. 
cdi fide Sogliani; non vidi. 5976 in amphora (VIII) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delle nozze 
itargem (V 2). Uescripsi. - Sogliano Nol. d. sc. 189G p. 434 n. 33. 

*. « suprapositum et vci non vidi, dedi ex apographo Sogliani, qui 
" fine edidit vet. 5977 > in collo amphorae (VIII) reperto 1 Febr. 1888 in virdario aedium I ad perpendiculum. /^^ I •'• fscripsi. _ Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 525 n. 20. 5978 in amphora (VIII). rrtc Descripsi 1873 et denuo 1880; dedi cx apographo meo charta perlucida 
exarato. 

5979 in duabus amphoris (VIII) repertis 19 lun. 1876 in aedibus VI 
13, 16 et 12 Oct. 1882 in aedibus VIII 5—6, 24 (Nol. d. sc. 1882 p.421). Descripsi. — Addidi alterlus lituli apograpbon charta perlucida exaratun 

t rrc /' 5980 in amphora (XI) reperta 3 lul. 1888 in aedibus IX 8, 6. 
a colore rubro CA o.oJS 

b inferius carbone Ein o,ot 

c sub arsa carbone v o,o8 

d ab altera parte, atramento, evanida Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 572 n. 13. 

a c-L- Sogl. — b ETi Sogl. — c ss dedi fide Sogliani; ego non vidi. 

5981 in amphora (XII) reperta 22 Dec. 1884 in caupona cuius ostium 
in insulae V 2 latere occidentali est quartum a meridie {Not. d. sc. 
1884 p. 432). 

a in collo S!\ 0.02 

6 sub ansa O 0.035 

c in collo, lapide gilvo neglegenter scriptum d inferius, lapide albo Descripsi. 5982 in fragmento amphorae (VIII) reperto 14 Oct. 1876 in peristylio 
aedium VI 14, 38. Descripsi. 5983 in ampbora effossa anno 1869. 

CACII' 

Descripsi 1873 in museo Pompeiano. 5984 in ampbora (XIII), colore vel lapide gilvo. 
i Descripsi 1880. VASA FIOTILIA SVPPL. 5985 in amphora (XIII) repeita 11 lul. 1881 in area VI 5,7. 
a in ventre, colore rubro capa o.m 
b superius, colore rubro, reiiquiae tituli untiquioris c ab altera parte, colore rubro Descripsi. Sogli! 1S81 p. 196, 5986 in septem aniphoris (VIII) repertis 14 Oot. 1876 
aedium VI 14,38 {Not. d. >c. 1876 p. 93), lapidc gilvo. istylio Descripsi. — Ex his amphoris quatuor etiam *haikoc ve! 4>HNYKOC 
noinen portant; has quaere inter Graeca. amphora (VIII) reperta 19 lul. 1898 in aedificio quod extra 
Vesuvianam eruderandum curavit ludith d'Aquino. a lapide gilvo car 

b superius, atramento n Descripsi. — Soglii 
b 1 iiii Sogl. ISiot. d. sc. 1898 p. 501. 5988 in amphora (XII) reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5— 6, 9 
(Not. d. sc. 1881 p. 322s.), cuius collo impressum est signaculum 
c-s/vciN, colore rubro, ad perpendiculum. Descripsi. 5989 in ampbora (XI). Descripsi 1873, contBIi 18 5990 in amphora (XI) reperta 16 Aug. 1877 In peristylio 
colore rubro. Descripsi. — C. Coruelium Macrum II v. i. d. p. C. 58 babemus in 
apocha lucundianaCXLV; possis etiam cogitare de C. Calventio (Sittio) 
Magno, noto e programmatis, vel potius de aliquo barum familiarum 
liberto; cf. sequentem. 5991 in fragmenlo amphorae reperto 1 Febr. 18 
IX 8, 6, colore rubro. 'irdario aedium Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 525 n. 19. Gcz Sogl. 
C. C(ornelii) Z . . . . ? C. C(alventii) Z . . . .1 

5992 iii amphora fracta, reperla 3 Nov. 1898 in aedificio quod extra 
porlam Vesuvianam eruderandum curavit ludith d'Aquino, carbone. 

C F 1 0,04 

Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1899 p. 238. 
1 om. Sogl. 5993 ampliora (X) reperta G Dec. 1895 
V115, 5. partibus superioribus Descripsi et edidi Hom. Mitth. 1898 p. 31. — Sogliano iVo(. d. sc. 18 
p. 49. — C. H. Ame{rimm1). — Ame(thysti1). 5994 in amphora (VIII) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus quarun 
ostium in insulae V 2 latere occidentali est sextum a meridie (iVo(, j 
sc. 1892 p. 100). Descripsi et contuli. — che Sogliano JVo(. d. sc. 1896 p. 434 n. 28. 

5995 in collo amphorae (X) reperto 8 Oct. 1895. 

C • t ■ WE 0,08 

Descripsi. — C. lulium Memorem habes in apocha lucundiana 
LXXXIX 6. 

5996 in amphora (XXIX) reperta in villa rustica quam in fundo Pita- 
nella eruderandam curavit Vincenlius de Prisco. xxiti 
<xcv Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1896 p. 140 n, 10. — Sogliano Nol. d. 
1895 p. 214 n. 2. 

3 c.i-o-L- Sogl. 

C. lulium Onesimum habes in apocha V 2, 4. 

5997 in duabus amphoris (XIII), colore rubro. 
a c-l.p. 0,013 

b in alterius amphorae altera parte, atramento Descripsi 1873, contuli 1880. 

C. lulius Polybius frequens est in programmatis; extat etiani in 
apocha LXXXVIII 3; C. lulius Primigenius 1650. 

5998 in amphora (XI) reperta 29 Dec. 1896 in aedibus VII 6, 3. cu , Descripsi. — Sogliano Noi. d. sc. 1896 p. 536. 

1 CL. — 2 FLAT Sogl.; potest etiam esse fiat aut fiant. — 3 la/ 
Sogl.; sed prima littera est potius T. — Lineolam qua A efficitur noD 
vidi; cum ea est tan, sine ea potius iN, — 4 CHS'.». 

5999 in amphora reperta 19 Febr. 1892 in aedibus detU nozze tfargento 
(V 2). Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 434. No 
CLA fiiisse videtur. SVPPI" eei VASA FICTILIA ,» j„ collo ampborae fractae (X) repertae 25 Sept. 1879 in insula 
•5(n. 13? '■*? Nol.d.sc. 1879 p. 242. 243). 

"S L o,ul3 

C • m ■ A^ o.OOB pescrips) ,; _ Sogliaiio Not. d. sc. 1879 p. 287, h. 6001 in ampliorae fragmeuto reperto mense Novembri 1869 in aedibus 
1 3, 25 (? Giorn. d. sc. I p. 306). 

c ■ m • AMP 

BMioEph.Ip.l71 n.226. Non yidi. 
T Mcscinius Amphio X 890; sed potest esse etiam Amp{lialus). 

6002 in ainphora (VIII) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delle nozze 
tatgmto (V 2). 

c m c o,ui3 

D N M 

Descripsi ct contuli. — Sogliauo Noi. d. sc. 1896 p. 43-1 n. 25—26. 
2 p^M Sogl. uon recte. 
C, MuttJus Capito exiat X 1073. 

6003 in ampliora (XI). 

I c m • p 0,09 
Desci-ipsi 1880. 

6004 in anipliora (XXXV) cui impressum est signaculum de-figl | 
BASSi I TANCO, reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5 — 6, 15, in area b 
lormne BM. Iiisl. 1883 p. 170, colore rubro. 

C • m ■ s 0,022 

Descripsi el edidi Butl. Iml. 1883 p. 225 n. 1. 

6005 in amphora (XII). 

a colore viiidi neglegenter scriptum 

CNA 0,08 

Ij ab altera parte, atramento 6008 in ampbora (X) reperta 16 Nov. 1877 in aedium IX 5, 9 virdario 

carbone. ' r K 

Descripsi, — cooT? 
6009 in amphora (XII) repcrta 15 lun. 1892 in aedibus quarum ostiura 
in insulae V 2 lalere septenlrionali cst primum ab occidente, carbone. 
ix>onm Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 421 n. 4. 6010 in amphora (VIII) reperla 19 Oct. 1882 in culiua aediura VIII 
5—6, 37. 

a colore rubrn; c alta est 0,065 

Con 

b inferius ad sin., carbone Descripsi et edidi Bull. Inst. 1884 p. 19 n. 1. 
1 Cor(mtlms)? — 2 xxiiii 

6011 in amphora (XIII) reperla 13 Mai. 1884 in caupooa cuius ostium 
in insulae V 2 lalere occidentali est quartum a meridie, lapide albo. Ccscripsi 1873 et denuo 1880. — C. Numitorius Antbus est in apocha 
lucundiana LXXX 6. 

«00« in araphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15, 
"1 area fi formae Bull. Inst. 1883 p. 170. 

C O 0,01'5 

Descripsi. — c4 Sogliano Xot. d. sc. 1882 p. 319, si eadem est. 
^*"» in fragmento amphorae (VIII) reperto cum 6006. 'n.uBiphora reperta ibidem 29 lul. 1898. Ham .\„,. Descripsi. 6012 in amphora (XXXVI) reperta 14 Oct. 1876 in aedibus VI 14, 
(Nol. d. sc. 1876 p. 193). Descripsi. 6013 in ampbora (XLII) reperta anno 1898 in aedificio quod extra 
porlam Vesuvianam eruderandum curavit luditb d'Aquino. b ab altera parte Descripsi. ''•«c. 1898 p. 501. — Estne 6013? 6015 in amphora (V) reperta 23 Apr. 1891 in aedibus quarum ostium 
in insulae V 2 latere occidentali est soptimuni a meridie, colore rubro. 

CYA 

Descripsi et contuli; edidi Eom. Mitlh. 1892 p. 20 n. II. - Sogliano 
Not. d sc. 1891 p. 169 n. 6. 

c-i-A Sogl., non recte; puncta non extant. VASA FICTILIA ees SVPPL. 6016 in amphora (XIII) reperta 11 lun. 1896 in aedibus VI 15,6. 

CYA 
A-L-t) 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 189G p. 297. 
Versus 1 sic scriptus est ^} lectio non certa: cya? cyr.? 6017 in amphora (VIII) reperta 31 lan. 1888 in virdario acdium.IX 8, 6, 
colore rubro. 

DAE o.lu 

Descripsi et edidi Rom. MUIh. 1889 p. 26 n. 7. — Sogliano Not. d. sc. 
1888 p. 524 n. 4. 
D-A'F Sogliano. 

6018 in duabus amphoris (XIII), repertis 19 luu. 1876 in aedibus VI 
13,16 et (nisi fallor) 13 Mai. 1884 in caupona cuius ostium in in- 
snlae V 2 latere occidentali est quartum a meridie, lapide gilvo. 

D€ 0.09 

In amphora reperla 1876 graphio inscriptum est Descripsi, 6019 in amphora reperta 27 Apr. 1899 in villa rustica quam in fundo 
Spinetli eruderandam curavit Vincentius de Prisco, evanida. 

DECIIILA £'»//»■ 

Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 397 n. 6, qui suspicatur de cella E . . ., vix 
recte. 6020 in amphora (XI) reperta 11 Marl. 1889 in aedibus V 2, 10. h ab altera parte, colore rubro, admodum evanida 

PBD 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1889 p. 135. 
h EBL Sogl. 6021 in amphora (XI). Descripsi 1873, contuli 1880. 6022 in amphora (XI), colore rubro neglegenter scriptum. 

D I m 1 1 X j c . 
Descripsi 1873. 

6023 iu fragmento amphorae (X) reperto 21 Oct. 1875, colore rubro. 

EAC^ 011* Descripsi 1873 et denuo 1880. 6024 in amphora magna (fere (XIII) reperta 12 Sept. 1885 in aedibus 
VI 14, 25, carboue neglegenter scriptum. cripsi. — 6PUJ rp Sogliano Nol. d. sc. 1885 p. 539. 6025 in araphora (X). 

Descripsi 1873 in museo Pompeia 6026 in amphora (XII). Descripsi 1873 in museo Pompeia 6027 in amphora (XIII), lapide rubro. 

0,« .'S 
Descripsi 1880. 6028 in amphora muro aedium VII 9, 64 inserta, colore rubro. 

m ■ F 
Descripsit Dressel. 6029 in amphora (VIII); extabat in aedibus V 1,3. 
a litteris minutis, evanida Descripsi. 6030 in amphora (VIII) reperta 14 Oct. 1876 in peristylio aediumVI 
14, 38 (Not. d. sc. 1876 p. 193), admodum evanida. Descrips 6031 in amphora(XII) reperta 7 Oct. 1871 in peristylio aedium VII 7, 5. 

GA • M • IFES Descripsi. — GA^M^iE-s De Petra Giorn. d. sc.W p. 181 n. 4; inde 
Schoene, Eph. I p. 176 n. 264. 6032 in amphora reperta DePetra Gion. d.sc. II p. 181 u. 5; inde Schoene, Eph. I p. 176 n.265. 
— Non vidi. 

6033 in amphora reperta in villa rustica, quam in fundo Pisanella 
eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

XXlll 

X X cv 
G . F . o ■ L 

Pasqui Mon. d. Lincei\U (1897) p. 543. 

6034 in amphora (XIII) reperta 13 Mai. 1884 in caupona cuius ostium 
iii insulae V 2 latere occidentali est quartum a meridie, colore rubro. ^V Desciipsi. — i^ Sogliaiio Xol. d. se. 1884 p. 196 n. II, si eadem est. SVPPL- 663 VASA FICTILIA . ■ „„llii nmDlioiae (VIII) reperto 13 Dcc. 1902 in fabernn TY q i i!««n ■ 
,^,3^ ,„ colio amp t t..bo,nu IX, 9. bO^S ,n amphora (X) reperta 12 Aug. 1897 in impluvio aediuo, VI 15,i 

BMCAVL»/* 

Descripsi. — Kogliano Not. rf. «r. 1897 p. 341 „. 7. 
(X IH- ansani, ad perpendiciiluii b.^f^' t Dedi es apographo meo charta perlucida exarato. 
non expedivi. — b L. Ocl(avius) Fene . . . ? 6036 in amphora (XIII), colore rubro. 

HAC • 1 
H I 

Descripsi 1873 iii museo Pompeiano. 6037 in amphora (VIII) reperta 25 Sept. 1879 in taberna IX 7, 4. 

HEER 6043 in amphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15, 
in areu 4 formae BuU. Jnst. 1883 p. 170. 

K 

C C C C 0,008 

nescripsi. — Sogliano Not. d. $c. 1882 p. 319 n. 33. 6044 in amphora (XI). 
Descripsi 1880. ■ Secunda littera potest esse F. 6038 in amphora (IV) reperta 25 Apr. 1878 in aedibus 1X5, 2, colore Descripsi. 

S039 in amphorae (XII?) fragmento, colore rubro. 
ffw 

COSIi. 

Q_' D ■ m 6040 in fragmento amphorae, reperto 27 luu. 1881 in aedibus IX 5, 6 
(.Vol. rf.sc. 1881 p. 172), colore rubro. 6045 in amphora (XII). 

a carbone l • v ■ c ■ 

h in collo, at,-ai,iento, ad perpendicnlun, 

KA 

a L. AQbuci) C(elsi)? 
G046 in amphora (X), colore rubro, lilteris magnis. 

L • AR 

Descripsi Neapoli in niuseo^ — Cf sequentem. 

6047 = 2703. 

a colore rubro o,o4s LAR-dd 

ab altera parte lar o,o.i8 

h airamento, in collo mon» 
Descripsi a. — b Brizio Bph. I p. 161 u. 174. — Cf. 5854. 

6048 in duabus ampboris (XII), quarum una certe ,-eperta est 19 Oct. 
1871, colore albo. L A V R I S 0.025 Descripsi 1873, contuli 1880. '}M 
,5 . ^' -^]"""" {llUa]rionis; cf. 5552, quae i„ isdein aedibus 

f^ «st^ Titulus inserendus erat post 5780. 

6041 in f 

iragmento amphorae (VIII) reperto 27 Nov. 1878 in pe,istyIio 

■'*"'IX6,5(.Y.,.rf. „,i878p.373). 1'escripsi, lAAA 0,003 
B^JX 0,00« 6049 iu auiphora reperta 2 lun. 1899 in aedificio quod extra portam 
Vesuviana,n eruderandum curavit ludith d*Aquino, colore rubro. 

L • c • A 

Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 237. — Non vidi. 
L. Cornelium Amandum habes in apocba lucundiaoa XIX 16. 

6050 in amphora (XXXV) reperta 4 Nov. 1872, colore rubro. LCAT M IV s. Descripsi 1873 et denuo 1880. — mR ic-fMT(iah,< -eron.t -i,i<) si. 
84 VASA FIOTILIA eoA SVPPL. 6051 in ampbora (XLI) repeita 24 Mai. 1888 in peristylio aedlura 
quarum ostium in insulae IX 8 latere occidentali est tertium a 
septentrionp, pvanida. Descripsi. — l-c-c- Sogliano Not. (1. »c. 1888 p. 529 n. 41). 

6052 in amphora reperta 27 Apr. 1899 in villa rustica qnan 
SpineUi eruderandaro curavit Vincentius de Prisco, evanida lucundianis, Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 397 n. 7. Non vidi. 

L. Ceium Felicionem, L. Caecilium Felicem habes i 
hunc etiam X 1860, L. Ceium Faustum X 8042, 33. 

6053 in amphorn (VIII) reperta 3 Mai. 1884 in caupon 
in insulae V 2 latcre occidentali est tertium a meridie et propp ansara l 

Descripsi. — Sogliauo Not. tl. sc. 1884 p. 196 u. 15. 

Puncta parum certa sunt, quia tota amphora parvis maculis conspersa 
est. Linea superior litterae c tangit hastam litterae l; ideo Sogliano 
eas nexu iunctas esse et cal significnri suspicatur; nou recte. 

L. Caesiura Logura habes in sepulcrali Rrfm. Mitlh. 1888 p. 131 = 
Epb. VIII p. 88 11. :<2I, L. Ceium Labeonem X 1037, L. Ceiuni Luci- 
fpruni X 1040. 

6054—6057 in quatuor araphoiis (XII) repertis 7 Oct. 1871 in 
aedium VII 7, 5 (Cissonii) peristylio, colore albo. 6054 


L ■ c -s 


6055 


L-CCL 


6056. 6057 


L.CS.Q_ Descripsi 6054. 6056. 6057. — Omnes ed. De Petra Gion. ,1. «r. 11 p. 181 
n. 1—3, inde Schoene Eph. I p. 176 n. 261—263. 

L. Ceius SeCQodus frequens est in programmatis, L. Ceiiis Quartio 
extat iii apocha lucundiana XVII I. 6. 9. 6056 L. C(f"'s) .%ecunrl,is) 
Q(uartio) V 6058 iii collo amphoiac. (VIII) leperto 26 Febr. 1897 in perislylio 
aediura VI 15,23, liltens nlti< IVre 0,006. arnl Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 62. 

6059 iii duabus amphoris (XI), quarum allera e.xtnbat in tlierniis, 
altera reperta est 23 Nov. 1892 in virdario aediiim V 2, 10. colore 6060 in anipliora (VIII) repertn 19 luii. 1S76 in nedibiis VI 13, IG. Al^ AYKOY 

LISE entre lapide vlriil 
Descripsi. — "Edidi a Bull. hst. 1877 p. 171; inde Viola Am« 1873-78 
p. 48, 36, om. l-i.se. — Aii Auxou. 
b non expedivi. 6061 in amphora (VIII) reperta 3 Dec. 1880 in peristylio aediuni 
quaruni ostium iii insulae, quae insulis IX 1. 2 nb oriente adiacet, 
latere occidentali esl secundum a seplentrioiie (.Vof. rf. sc. 18S0 p. 403), 

O P C 6. 0,00* 

Ll SE 0.008 
Desoripsi. 6062 in amphora (XI) reperla 9 Dec. 1889 in aedibiis V 3, 10. /. ad sin., colo I O M 

LLM D 0.0. — Sogliano Not. d. sc. 1890 p. 43 n. 8. 
a 1 L & M Sogl. 6063 in amphora (XI) reperta 3 Iiil, 1888 in aedibiis IX 8,6, ev.inida. Descripsi. — tm n\ Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 572 n. 10. 

1 L certum. — 2 n incertum. Descripsi. — Soglii 1896 p. 438 II. 2; cf. 1892 p. 482, 6064 in amphora (V) repertn 19 Oct. 1892 in nedibus delle iio.-:» (fur- 
getito (V 2). 

fl in collo, coloie rubro iw 6. o.oia 

I) inferius, colore lubro L • N H o,02i 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 435 n. 45 (cf. 1892 p. 4-29). 

6065 in fragmento amphorae (XII). Descripsi 1880. 

6066 in amphora (XII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibiis VIII 5-6, 15, 

in area b formae BuH. Inst. 1883 p. 170, colore gilvo. 

in coUo M 

interius a c o.oi; 

Descripsi, — .Sogliano A^(. d. .ic. 1882 p. 319 ii. 49. M dedi liiie 
Sogliani; i.on vidi. SVPPL- /•069 i" amphora (6068) et duobus coMis amphoiarmn (XII) 

" i6Apr 1889 in «dibus Vm2,21. 

rfperlis i" '^r 

„ colore .ubro «* o,o.-n,oi.s 

1, in G068. 6069 ab alter.i parle, colore rubro 

AnO 0,07.1-0,1 

,. i„ 6069 fupra '', alraniento ■ ,, edidi /?"'"■ Millli. 1890 p. 141 n. 6. 7. 9. - Sogliaiio Xoi. 
"'■;ri8K) p. M n. 2. 4. 5 (cf. 1889 p. 279). 

•070 iii iiiiip''"™ lepeila '- '"n. 1898 in aedificio (|uod exira porlam 
' \e>iivi«iiiini c.nideranduni euravit ludilh d'Aquino, colore rubro. ees VASA FIGTILIA A'o(. d. sc. 1899 p. 237. No SogliMO 

6071 6*''' '" "i^abus amphoris (XIII) repertis 24 lan. 1884 in caupona 
ciiius ostilini in insulae V 2 latere occidenlali ex lertiiim a meridie. 

6071 «A 0,1« 6072 ee 

mA 
b iiiferius (in 6072 ab altcra parte), lapide gilvo 

11,-mpsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 18S4 p. 53 a. b. 
a C072, i dedi fide Sogliaui; non vidi. 6073 i iiphora (V) colore rubro. llfM-ripsi 1873. 

6074 iii ainplmra (IV) repeita i lanuario 1870, litteris minutis. izio Epli, I p. 171 u. 225. Non vidi. 

M. ADlistinm Fuustum habemus in apocha LXXXVIII 5. Descripsi. — Brizio I. c. 222. 

1 IV non satis clarum; forlasse liic quoque lll fuit. 3 dedi fide 
Brizii: vidi vestigia incerta. 1)075 iii amphoia (fere VIII) reperta 11 lun. 1896 iii atrio aedium VI »//,,4. f 

De-cripsi. — MTF ASF Sogliaiio Not. d. sc. 1896 p. 297, non recte. 

6076 inquinque amphoris (VIII), quarum tres repertaesunt 16 Mai. 1882 
iii aedibus VIII 5—6, 15, in area b formae Bull. Insl. 1883 p. 170, 
iliiae24Mart. 1891 et 19 Febr. 1892 in aedibus quaruni oslium ili 
insiilae V 2 lalere occidentali est sextum a meridie. el iiiferius MAF 

bescripsi omnes; repertam a. 1891 edidi Bom. Mitth. 1892 p. 19 n. 8. — 
Soglimio JVo(, J. s^. 1882 p. 319 n.42— 44; 1891 p. 134 n. 7; 1896 p. 434 8t»'7 in qiiatuor amphoris (fere XXXVI) repertis in peristylio aedium 
IX 2, 18. 6079 in fragiuento amphorae eiusdem formae. 

H Descripsi 1873, conluli 1880. Dedi ex apograplu 
perlucida exarato. 6080 in duabus amphoris (VIII) quarum altera extabat in thermis, 
altera reperta esl 24 Apr. 1888 in aedibus IX 8, 4, colore rubro. Descripsi. — Sogliano .Yo(. il. sc. ISSS p. 529 n. 42. 

M. Arrius Maximus X 8042, 20. M. Atrius Marcellu 
lucundiana XXXVII 6. 9. i:f. apocha 6081 ii 

1868 Hrizio 
potest amphora (XIV Brizio, sed est XIII) reperta mcnse Martio 
1 perislylio aedium VII 2, 16 (M. Gavi Rufi). 

a colore rubro M ■ A - M 

b atraniento hPA'///, AKe 

Eph. I p. 170 11. 219. — Descripsi b; a iion vidi. Ultima litlera 
esse 6 vel K. 608'2 in amphora (XII) eolore rubro. 

M A iVE o,os.^ 
Descripsi 1873, contuli 1880. 6083 in amphora (VIII) colore rubro. 

MANAM/, 

Descripsi 1880. T I c o o- De; ^^ scripsi duas, celeras non vidi. - Brizio Eph. I p. 1 70 n. 220. 221 . 223. 
■'^ Lillerae T linea superior tangit fere I et in duobus excmplis usque 
I "^ '"''enditur, nt nascatur aliquid simile notae m quani edidil Brizio. 
" """ "™plo (Br. 224) V. 1 evanuerat; in uno Brizio (2-a) edidit 
«■«■f; 8ed quin A fuerit dubitari vix potest; in uno Brizio (220) edidit 
r «ea ipBam apographon in tabula editum F fuisse ostendit. 6084 in amphora (XLI) reperta 24 Mai. 1888 in peristylio aedium, 
quarum ostium iii insulae IX 8 latere occidenlali est tertium a 
septentrione. 

a lapide gilvo «-4- v u.oas 

b ab altera parte, atramento, evanida Descripsi et edidi ESm. Miuh. 1889 p. 105 ii. 7. - Sogliano . 
1S88 p. 529 n. 47. 

a NlW Sogl. - b fC^C^ SogL: sane L fui.sse probabile est, 

84* VASA FICTILIA 

6085 in amphora (XI) reperta 22 Iud. 1902 in magno virdario aedium 
V 3, 4, admodum ev.inida. 

SW/iMCWMM 0.0» SVPPL. Descripsi. — Paribeni Nol. d. 
2 dedi fide Paribeni; non vi( 1902 p. 380. nphova (XII) reperta 27 Apr. 1886 in atrio aedium VIII 2, 28, Descripsi. — mc, om. ceteris, Sogliaiio Not. d. sc. 1886 p. 133. 

6087 in ampbora (VIU) reperta in aedificio quod anno 1903 prope 
stationem viae ferratae Boscoreale eruderandum curavit Ferrucius de 
Prisco; exlat Pompeis. Descripsi. 6088 in amphorae collo mense Innuario 1870 reperto. AiAA ComANcj 
Scc«»A /N f T mv) 

M -S- F 

Descripsit Brizio titulum recens etfossum et edidit Eph. I p. 171 n. 227, 
iam tum yv. 3.4 valde evanidos, 1.2.5 distincte scriplos fuisse testatus. 
Hos igitur tempore posleriore scriptos suspicatur. 
5 de M. Stlaborio Felice (IV 2665) cogitat Schoene Eph. 1, c. 6089 in ampbora (X). 

b ab altera parle, colo 
Descripsi 1873 et denuo 1880. 6090. 6091 in duabus amphoris repertis 1 Mai. 23 Oct. 1897 in villa 
rustica quani in fundo Giuliana et in aedificio quod prope forum 
oppidi Boscorale eruderavit Viucentius de Prisco. 6090 
6091 rf" Nt 

M-l k Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 402; 1898 p. 422. 

Haud dubie idem titulus paullo differenter scriptus. 6092 in fragmento amphorae (XII), 
Descripsi 1873, conluli 1880. "r 6093—6095 in tribus amphoris (V), e quibus 6093 extabat in thermis, 
6094 reperta est 27 Apr. 1884 in eaupona, cuius ostium in insulae 
V 2 laiere occidentali est tertium a meridie, 6095 19 Febr. 1892 in 
aedibus delle nozze d'argen!o (V 2). 6093 


alrameiito 


M • 


■ L 


6094 


colore rubro 


M • 


■ L 


0095 


colore rubro 


• M • 


• L Descripsi omncs. — C094. 6095 Sogliano A'o(. d. sc. 1884 p. 162; 1896 
p. 434. 6096 in amphora (X). 
Descripsi 1873 et denuo 18 6097 nphora (VIII). Descripsi 1873 et denuo 18 
exarato. MlN . . Dedi ex apographo charla perlutiila 6098 in urceo (VI). Descripsi 1873. 6099 in amphora (V) reperta 26 Mai. 1873, colore rubro Descripsi. 
exarato. Dedi ex apographo 'V tameii charta perlucida 6100 in amphora (XII) reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII ,5—6, 9. Dcscripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1881 p. 323 n. 3. 

6101 in amphora reperta in villa rustica quam 
eruderaiidam curavit Vineentius de Prisco. fiindo Pisanella Pasqui Mon. d. Lincei VII (1897) p. 544 n. 253. 6102 in amphora (XXXIV) reperta in villa rustica quam iu fundo 
Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. XVI 

Lxxv Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1896 p. 140 n. 9. — Sogliano Not. d. sc. 
1895 p. 214 n. 3. Pasqui Mon. d. Lincei VII (1897) p. 543 n. 244. 6103 in amphora (XII). Descripsi 1873. 6104 in araphora (XI). 

• m • p • 
Descripsi 1873 iii museo Pompciano. 

6105 in amphora (V) colore rubro. 

mjiA 
Descripsi 1880. in ampl""'» C^"') reperta 31 lan. 1879 in peristylio aedium quarum 
'''" ' • insiilie IX 6 latere meridionali est septimum ab oocidente 

i.siiuni I" '"■" ' ' 

.„l„,e riAro. • _ MSF Soglinno iVo(. rf. «c. 1879 p. 73, non recte. 

, 5J10 in quatuor amphoris repertis 6107 (X) et 6110 (Xlll) eev 8 lul. 1890 in .ledibus V 2, 10, 6108 (X) 16 Mart. 1899 
aedium V 5, 3, 6109 (X) U lun. 1879 in aedium dd c) Dec. 188 

in peristyli- — - 

wiWiorio virdario quod est ad d. atrii V 7, 3 {Noi. d. sc. 1879 p. 189) eolore rubro M • s • T 0,04-0.055 

in 6109 inferius colorc albo ^>.OOXl- 
\i1ANMV-V ■X 6110, in collo colore rubro I 6110 ab altera parte, carbone 1"-^ H- Ufscripsi.-SoglianoAof. d. sc 1879 p. 287, p; 1890 p. 43 n. 7; p.246s.; 
1893 p. 104. 

" 6108. 6109 «ST Sogl.; sane in 6108 punctum post s non satis 
'W»m esl, cerlum iii 6109. 
* it>A »ujT€i oyAnnuj: quid sit nescio. w«anniv Sogl. 
'■ tl dedi fide Sogliani; non vidi. 

««I in amphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
'" »rea b formae Bull. Insl. 1883 p. 170. VASA PICTILIA 6113 in aniphora (fere IX) reperta 21 Sept. 1899 in apotheca aedium 
V 4, 3. 

N 

Sogliano Not. d sc. 1899 p. 357. Vidi amphoram, sed inscriptionen, 
frustra quaesivi. 6tl4 in amphora reperta in villa rustica quam in fundo Pisanella 
eruderandam curavit Vincentius de Prisco, colore lubro. Pasqui Mon. d. Lmcei VII (1897) p. 544 n. 254. 6115 in ampbora reperta 3 Aug. 1899 in aedificio quod propc ostiun 
Sarni eruderandura curavit lanuarius Matrone, carbone. Soglii • Nol. d. 1901 p. 428 11. 11. 6116 in amphora (XIII) reperta 2 Mart. 1888 in aedibus P. Aemili, 
Celeris, quarum ostium in insulae IX 8 latere occidenlali est septimuin 
a scptentrionc. b ab altera parte colo Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 526 n. 29. 
a 1 H Sogliano, non recte. 6117 in amphora (X) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
in area b formae BuU. Inst. 1883 p. 170, carbone. 

N A 0,07 

Descripsi. 

6118 in amphora (XIII) reperta cum 6117. 

in collo N H b inferius, lapide gilvo m 

ab altera parte in collo, lapide gilvo 

Q_H Descripsi. 6119 in amphora (XXXIII) reperta 22 lun. 1902 in magno virdario 
aedium V 3, 4. et sub ansa lnh 0,02 

Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 380. 

A non vidi; dedi fide Paribeni, qui ad d. v. 1 et 2 lineas quasdam cx- 
hibet, quas non vidi, quasque exprimere superfluum duxi. 

6180 in collo amphorae reperto 11 Oct. 1887 in atrio aedium IX 8, 6, 
colore rubro. ' "'"Pbora (Vni) reperta 12 Aug, 1896 in aedibus VI 15, 20. 
'-'"'Psi- - Sic fere Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 372. Non expedivi. \ Descripsi. - nlo Sogliano Nol. d. sc. 1881 p. 323 n. 17. Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 414, Non vidi. 

6121 in parva amphora (I) reperta 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5-6, 9, 
colore rubro. 

N , L • O 0.03 VASA FIOTILIA 66S SVPPL. 6122 in fragmento amphorae (XI) reperto 1 Febr. 
aedium IX 8, G. vii-dario 6130 in amphora (XIII) reperla cum 6129, colore rubro. Descripsi. — nm Sogliano iVo(. d. sc. p.325 11.21. 6123. 6124 in duabus amphoris (XII). 

a io collo, litteris magnis et crassis 
6123 o os b iiiferius (ionga 0,035) 
Descripsi 1873. mpluvio 6125 in fragmento amphorae reperto 12 Aug. 1897 
aedium VI 15, 22. 

a colore rubro o E e o.o9 

h superius, atramento 3-v^£ 

Descripsi. — ofe et s-v Sogliano f^ot. d. sc. 1897 p. 341 n. 11. 

b E non plene certum. 

6126 in amphora (VIII) reperta 6 Apr. 1888 in aedibus VIU 2, 21, 
colore rubro. 

a in collo ^xr r b ab allera parte, iu ventre 

C C 0,0- 

Descripsi et edidi BSm. Millli. 1890 p. 141 n. 1. — Sogliano Not. d. 
1888 p. 528 n. 37. 
a OP Mitih. Sogl., vix recte. 6127 in amphora (XIII) reperta U lul. 18 
sc. 1881 p. 196), colore rubro. VI 5, 7 {Not. d. 7)lT^-. , 

Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. Non expedivi. 

6128 in tVagmento amphorae (VII). 

Lxxxx 

Sic descripsi 1873. 

6129 in amphora (XIII) reperta 13 Mai. 1884 in caupona cuius ostium 
in insulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie, colore rubro. 

OA o,U.S6 

Descripsi. - OR Sogliano Not. d. ic. 1884 p. 196 n. 12. (pN., edibus VIII .-.-e Descripsi. Legeodnm vidctur OA 
A Sogliano Not. d. »c. 1884 p. 196 n. 10. 

6131 in amphora (XII) reperta 16 Mai. 1882 
in area 4 formae Bull. Imt. 1883 p. 170. 

P • A ■ B 0,013 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 319 n. 48. 

6132 in amphora (X) rcperta 28 Nov. 1896 in atrio aedium VI 15, 9 

a io ventre colore albo P^c o,og.^ 
A superius atraraento ev o,oos 

APY 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 525, om. a. 6133 in fragmento amphorae (XII) quod extabat in thermis, el in 
amphora (XII) reperla 29 Apr. 1893 in thermnpolio V 2. 18-19, 
colore rubro. 

P ■ A • T 0,045 

In araphora reperta 1893 ab allera parte, lapide viridi 

T J 0.08 

Dcscripsi. — Ampboram rep. 1893 ed. Sogliano Nol. d. sc. 189« p. 440. 
om. Tl et addito puncto post T. 

6134 in ampbora (XI) colure rubro. 

P • B • C 0,05 

Descripsi 1873 et denuo 1880. 6135 in araphora (XI) reperta 13 lan. 18 
d^argenlo (V 2). 

a colore rubro PC-HO o,c 

h ab altera parte atramento Descripsi — Sogliano Not. d. sc. 
6 2 Ti Sogl. p. 436 n. •ig. 6136 = 2.i62, tab. XLII 6. PER - ALC 
XLVM h ab altera parte x x v i iffl 

Descripsi a. — 1 p certa; ulliroa littero 6137 in fragmenlo amphorae (XII). Descripsi 1873. — 2 i polest essc 6138 in amphora (VIII). 
a lapide rubro 
b lapide viridi 
c atramento 

Descripsi 1873, conluli 1880. lilterae (iraecae. SVPPL- eeo l,„,„ (XI) coloic n.bro. , ^. „ ijj73 iii niusco Pompeiano. 6(40 in m ,pl,o.a (XII) coion- albo. eic-^ ..cripsi 1873 et deiiuo 1«80. Dedi ex apographo 
„ia perlucida exiirnto. 6UI in »'"1 
j_6, ■•'i, i" »" j^ iplmia (fere XXIII) rcpeita 16 Mai. 1882 in aedibus VIII b formae Biill. Imt. 1883 p. 170, evaiiida. 10' H ^ 

— Dedi cs apographo raco charta perlucida exarato. 6|4'> in ampbiira (VIII) reperta cum fiUl, admodum ovanida. 01« in uinphora fracta (X), reperta 11 Mart. 1889 in aedibus V 2, 10, 

cniiiie riibro. D,MTip-i. - PPD Sogliiino Nol. ,1. sc. 1889 p. 135 n. ,'). 

«144 iii arapliora (XI) reperta 17 Apr. 1901 in culina acdium quaruni 
n-iiuiii iii insulae V 4 lalere occidentali est sccundum a meridie, colore VASA FIOTILIA 6148 in fragmcnto amphorae, rcpcrto 27 Nov. ISOO iii aediBcio eruderato 
extra portam Vesuvianam, colore rubro. 

Descripsi. — Sogliano A'o(. rf. ,sc 1900 p. GO-2. 

P^ % • DE TE • AP — ETVR. 6t49 in ainpliorae fr. ppeito 7 Marl. 18 Pxxciii '6X111 
c T c Deseripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 52G n. 30. 
2 in fine Pxiii Sogl. 6150 |iii amphora (XXXII) reperta II lan. 1892 in aedibus C{uarun 
ostium in insnlae V 2 latere septcntrionali est sccundum ab nccidenle 
.xoniii ixx 
r- r c h ab altera [V. ripsi. - p.PD Sngliaiio Not. d. sc. 1901 p. 261 n. 2. Descripsi. — Sngliano A'o(. d. sc. 1892 p. 57. Dedi ex apographo i 
in quo tameii v. 2 ante XX excidit lincola qua f cfficitur. ■^cta ms.). colore riibn „., ., ,o., . j-i VI ij on Bm in •iniohora flX) reperta 20 Nov. 191)0 in aedificio eruderato extra 

lae fragmento reperto 27 Marl. 1877 in aedibus VI 14, H> »•»• '" anipnora i,ia; lej.ei.,» npliora (XII) repena 4 Febr. 189G iii aedibus VI 15, 21, colore '-tripsi, _ Sogliano Nol. d. «c. 1896 p. 104. 
^iWl perisSB vlrloi,,,. ' "miihoia (feie XXIX) colore rubro. tam Vesuvianam. 
a evanida 


■»//»- 
'cxiiTxix 
C LC 


// ad sio. a, recenl 


or, litteris i 
C XXII 
P XIX 
CA* 


c ab altera parle 


exxxiii 


d prope ansani 


A*Z Descripsi «. i. - Sogliano A'«(. .'. »c. 1900 p. GOO. 

a 1 cnm b 3 coninngi. Sogl. sic: c« L— i.Fxix. Wiisse PcxiiTxn. 
probabilc esl. — v. 2 om. Sogl. 

// 2 P om. Sogl. — 3 CM Sogl. ^ 

c. d non vidi. Dedi fide Sogliaiii, VASA FICTILIA mo SVPPL. 6152 in amphora (X) lepeita 18 Nov. 1887 in porlicii quae est ante 
virdarium aedium IX 8, 6. 

O PCXXVI TXXVI 0.012 b ab altera parfe MVii 

Descripsi. — Sogliano Xol. d. sc. 1887 p. 563 

a 1 Pbxxvii^xvi Sogliano. — Octava nota facta est ut in 6150. 

b 1 JWVifM desdripsi ego, xxvii Sogl. — 2 xxvi Sogl.; ego tertiam notam 
potius X mutilum duxi. 6153 in amphora (IX) reperta 14 Oct. 1876 in aedibus VI 14, 
No(. d. sc. 1876 p. 193). F- f 6158 in amphora (IX) reperta 19 Sept. 1876 in aedibus VI 14 
(Acta ms.), ab alteia parte XXI,» 

. LXXVIlllT V 
P • T • C 

XV 
LxXVMII a 1 STl fuisse videtur. — 2 E et T fuisse probabile esl. — 3 
nota potest esse p et c^ 6159 in collo amphorae reperto 9 Oct. 1895. LXVII 

1 ■ Exvii 

E •£• LXVII Descripsi. — 2 prima nota potius l quam L. Descripsi. 6160 in fragmento amphorae reperto 21 Oct. 1872 in peristylio aediuiu 
I 3, 3. 

V • P ■ X V I 1 
P • P • X CI V 6154 in amphora (fere XXIII, sed paullo angustior), reperla 26 lun. ! ^.^^^ d sc \l v 459 Non vidi 
1897 in taberna VI 15,11. j ■ ■ ■ v Elxviiexh 

p^p ■ LV 
P A ■ T 

Descripsi et edidi RSm. MUlh. 1898 p. 47. — Sogliano Not. d. sc. 1897 
p. 270. 

1 in fine pxii Sogliano; fuit haud dubie T. 

6155 in amphora (XXXVIII) reperta 12 Mart. 1896 in ostio aedium 
VI 15,5. 

PLXXVlFxV 6161 in amphora (XIII) reperta 16 Mai. 1882. in iiedibus VIII 5-6, 1.5, 
in area b formae Bull. Insl. 1883 p. 170. Descripsi. Sogliaoo Not. d. sc. 1896 p. 167; ego vidi reliquias incertas. In fine 
fuisse Txv fere certum est. 6156 in amphora. PLxxxviTxviii 

VN^INO Brizio Eph. I p. 170 n. 217. Contuli ut potui tilulum evanidum. 

2 rxviii Brizio; sed vidi T; fuisse T probabile est. 3 Varino vel 
Vareno coniecit Schoene Eph. I. c; fuisse rvfino mihi fere certum 
videtur. 6157 in amphora (fere XXXI) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus ddle 
nozze d^argento (V 2). PxLii Tlxxv 

P^P^LXI Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 434 n. 34. Ego descripsi niniis evanidam; 
(ledi fere Soglianum secutus. 

a 1 TxLll Sogl.; cgo primam notam vidi F, P fuisse fere certum, 
collatis praecedentibus. 

b 1 sic fere Sogl. — 2 om. Sogl., qui hunc versuin anliquitus delelum 
esse iudicavit. 6162 in collo amphorae (XIII) reperto 16 lan. 1879 in atrio aediuni 
IX 6, 4. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 20. 
2 B Sogliano; sed est a. — Cf. 5604. 6163 in amphora (XI) fracta reperta 3 lul.. 1888 in aedibus IX 8, 6. 

a colore rubro Q_P c 0,04 

b prope ansam, atranienlo 

Q_c P O.OIl 

c ab altera parte, carbone 

d sub ansa carbone 1 1 i 0,08 

e in collo graphio scriptuni Descripsi et cdidi Jiom. Milth. 1889 p. 24 n. 11. — Sogliano Not. d. ■ 
1888 p. 572 n. 14. 
e om. iI/i'HA ; dedi fide Sogliani. 

6164 in amphora (XII) reperta 3 Nov. 1887 in aedibus IX 8, 6. 

o V 

IL ASL 

Sngliano Not. d. sc. 1887 p. 561; inde ego Eom. Millh. 1889 p. IT u. 
Vidi reliquias incertas. SVPPI" 691 VASA FICTILIA ,ra repert» 30 Dec. 1891 in aedibus quarum ostium in 6170 in amphora (XII), cni antiquitus abscisum cst collu 

1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 8, 6. " 


colore 


rubro 


Jl E M 0.01 

zos- 
/- 


ab altera parte, 


colore rubro 


zos/. 
' 


tifulus 


autiquior 


colore rubro 

L E P 0.07.1 
eiusdem tiluli ab altera parte remanent 


vestigia. 


d 


colore 


albo 


AT P 

Descripsi. - Sogliauo Nol. d. sc. 1892 p. 30. 
t oni. Sogl. - d m:p Sogl.; sed T certum. (166 in amphora (XI) reperta 5 Apr. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, in 
,„aHormae Bull. Imt. 1883 p. 170. (7 cnlore riibro 
(/ carbone R O 0,0« 
NXII 0,09 6167 in fragmento amphorae (XII) reperto in via Stabiana, ante tabernam 

VI 16, 15, colnre rubro. Descripsi, - R(ubrum) vf(lus) Eva(ndri)? 6168 in amphora (VIII) reperta 14 Oct. 1876 in peristylio aedii 
VI 14, 28. 

Descripsi 1877, contuli 1880. — saista? 

6169 in ampliora (XI) reperta 29 Dec. 1896 in aedibus VII 6, 3. 

1 prope ansam ; k " m ventre, carbone xiiii 
Mcripsi. _ Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 536. 


b ab altera parte, gn clare scripfu CALVl 
IVVIIN/ p. 26 n. 6. — .Sogliano Nol. d. Descripsi et edidi Rom. Millh 
1888 p. 525 D. 17. 

O 2 LEMSNEN Uitth. LCSER Sogl. — VERI HEl(<7i|)? 

b Calvi(i) Iuvena(lis)? 

6171 iu fragmento amphorae (X?) reperlo 17 Mai. 1892 in aedibus delle 
nozze d'argento (V 2). T (W\^0 Descripsi et contuli cum Sogliani apographo. Dedi ex apographo meo, 
non tanien cbarta perlucida exarato. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p 434. 
1 SOD? CAD Sogl. 2 TAVoT\ ferc descripsit Sogliano, qui conlecit et 
edidit favsta. 

6172 in amphora fracta reperta 12 — 14 Apr. 1899 in villa rustica quam 
in fundo SpineUi eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 

itf ''- 

Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 396. Non vidi. 

6173. 6174 in duabus amphoris (XIV) repertis 16ilul. 1878 in virdario 
aedium IX 5, 6 (Not. d. sc. 1878 p. 262). 

a colore rubro admodum evanido b in 6175 ab altera parte, atramenlo 
Descripsi. 

a 3 .... didus. — b XXX. *"'5 i" amphora (XIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15, in area b formae Bull. Insl. 1883 p, 170, 

colore gilvo M^ ft ab altera parte, c ad d. b, lapide gilvo 

"N li \Y \ atramento 

"Mcripsi. - (\U-^- IV s 'ano iVof, d. sc. 1882 p. 319 u. 47. o SPA om. eeteris Sogl. — c om. Sogl. 85 VASA FICTILIA 099 SVPPL. 6176 in amphora (XIII) repcrta cmn 6175, colore b ad siii. lineis subtilioribus neglegentissime scriptum ]■''' Descripsi. — o Sogliano Not. d. sc. nphora (XIII). Desoripsi 1873 in museo Pompeia 6178 in fragmento ampliorae (X) reperto 3 Nov. 1898 in aedificio quod 
extra portam Vesuvianam eruderanduin curavit luditii d'Aquino. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 238. 

6179 in collo amphorae (XI) reperto 13 lan. 1892 in tablino aedium 
quarum ostium in insulae V 2 latere septentrionali est secundum ab % Descripsi. — .Sogliano Not. d. sc. 1892 p. 57 Legc STR. 
6180 in amphora (XI) reperta 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10. ■T-F- b ab altera parte, colore rubro Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1890 p. 43. 6181 in amphora (XI) reperta 3 lul. 1888 in aedibus IX 8, 6. Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1889 p. 25 n. 5. — s"r c-c pr Soglii 
Noi. d. sc. 1888 p. 572 n. 5. 6182. 6183 in duabus amphoris (XI) repertis 6 Apr. 1887 in periatylio 
aedium quarum ostiom in insulae IX 8 Utere occidentali est teniom 
a septentrione et 6 Apr. 18S8 in aedibus VIII 2,21. { ^>.. 1 l b in 6182 ad d. a, colore rubro 

c ■ H I N - 0,0? 
in 6183 infra a, colore rubro 

C^HEl 

c in 6182 ab altera parle, lapide gilvo 

HVM 0,09 

d in ambarum collo, graphio scriptum ante cocturam 

X 0.06 

Descripsi et edidi Rnm. Mitth. 1889 p. 105 n. 8 et 1890 p. 141 n. 3. — 
Sogliano Not. d. sr. 1887 p. 244, b et 1888 p. 528 n. 39. 

a 1 STRI vel STiR. 2 clp Sogl. Mittb.; sed potest esse eliam cip. 

6182 b c^HiN Sogl. Mitth.; Hinnulus est 3367. — 6183 b non vidi; dedi 
fide Sogliani. — c et 6183 d om. Sogl. 

6184 in amphora (X) fracla, reperta 22 lan. 1897 in perislylio aedium 7^,. r b superius colore rubro 

L ■ c ■ P o,<Hi 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 40, a. 

o 2 LCF Sogl. Legendum videtur c s F; cf. sequentes. 6185. 6186 in duabus nmphoris (XI) repertis 3 lul. 1888 in aedibu 
IX 8, 6. Descripsi et edidi Ebin. Mitth. 1889 p. 24 u. 4. 6. — Sogliauo Not. d. sc. 
1888 p. 572 n. 4. 6. 

6185 al SR Sogl. — 6186 SR Mitth.y SR Sogl.; s^R hic quoque fuisse 
vix dubium. — 6185 2 c-ss Sogl. — 6186 csw/ Mitth., c-s? Sogl.; 
fuit haud dubie hic quoque c-s-F. 6187 in amphora (XI). et sub ansa 
Descripsi 1873. lA vp 

CVPR 6188 iii collo amphorae fXI) reperto 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1890 n. 43 n. 4. 
2 prima littera i aut L. SVFPL. 898 VASA FICTILIA rophora (XI). 


„hnra rXI) leperta 12 Aug. 1897 io impluvio aedium VI 15, 22. 
(190 11) anip""" '•'^ ' e " r . lodem loco quo a, antiquior, 
nniuns coiore rubro c snb siisa, carbone xiiii 
d prope alleram ansam, carbone 
viis 

Destripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 341. 

2 KA Sogl. — Ultima littera potest esse A et R. 

JI91 j„ amphora (XI) reperta 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10. 
vcji 

T F Jl 

Descripsi. - vcR- T.p.A Sogliano Not. d. sc. 1890 p. 43 n. 11. 

6193 iii amphora (VIII), admodum evanida. 

TH o,os 
Descripsi 1873, contuli 1880. 

6193 iii amphora (XI) reperta 10 lan. 1878, colore rubro. 

T H H 0,1^45 

Descripsi 1878, contuli 1880. 8194 in amphora (X). 

TI 

Descripsi 1873 in museo Pompeiano. 6195 io amphora (V) reperta 18 Oct. 1894 in virdario aedium V 2, 15, 
eolore rubro, litteris magnis. 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1894 p. 382. 
Ti lapide viridi scriptnm 6133. 

6196 iu compluribus amphoris (XIII) repertis 19 lun. 1876 in aedibus 
VIIS, 16et 13Mai. 1884 in caupona cuius ostium in insulae V 2 
latere occidentali est tertium a meridie, lapide gilvo, litteris altis 

fere 0,1. Itecnpsi. - Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 196 n. 7. 

"97 in diubiis amphoris repertis 16 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16, 
'■'pWe gilvo, litteris altis fere 0,1. 1 amphora (X) reperta 8 lul. 1873, lapide albo. 

TIC '" ""'Ptorae (VIII) fragmento reperto mense Decembri 1869. Uc Descripsi. — Brizio Eph. I p. 162 
n. 181. Dedi ex apographo meo 
charta perlucida exarato. 
TiCT I com Brizio. 6200 in amphora (X) reperta sub finem mensis Sept. 1876 in atrio 
aedium quarum ostium in insulae VI, 14 latere occidentali est quartum 
a septentrione. Descripsi. — 2 Prima littera potius i> quam a. 

6801 in fragmento amphorae reperto 20 lul, 1898 in aedificio quod extra 
portam Vesuvianam eruderandum cuiavit Iiidith d'Aquino. T M 

I vsvs Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 501. 6202 in amphora (IX) reperta 30 Dec. 1891 infra lararium aedium 
quarum ostium in insulae V 2 latere septentrionali est secundum ab 
occidenle. 

Descripsi. — passam? Sogliano Not. d. sc. 1892 p. 30. Mihi taccoma 
satis clarc scriptum esse videtur, quod tamen quid sit nescio. 

6203 in amphora (XIII). Descripsi 1873. 6204—6208 in quinque amphoris (X) repertis 16Nov. 1877 
IX 5, 9, colore rubro 6204—6207 \£- . v • s 0,005 
6208 ^E . V ■ A . s 0,12 b superius (in 6208 ab altera parle), atramento 
6204. 6205 K4Ai 0,008-0,015 6206 y.k.M:iiii, Teimome o.O' T€imomiW 6207 K&NIKH 


Descripsi et edidi Bull. Inst. 1879 p. 132 n. 1-4. - .Sogliano Not. d 
sc. 1877 p. 275 n. 1-3 (om. 6208). 

b 6206, 1 om. Mitth.; non vidi; Km mom, om. ceteris, Sogl. 

b 6207, 1 tertia littera potius n quam m. 

4 6208 TeiAi»M^ '"'''* '*• 

85* VASA FICTILIA 6209 in amphora reperla 7 Oct. 1871 
(Cissonii). peristylio aediuni VII 7, 5 I 6218 in collo SVPPL. ! (XI) reperra 12 Aug. 1896 in aedibus VI 15,20. De Petra Oiorn.d.sc. II p. 181 n. 6. Inde Schoene Eph. I p. 176 ri. 266. 

6210 in amphora (VIII) reperla 19 Fehr. 1892 in aedihus quaruni ostium 
in insiilae V 2 latere occidentali est sextum a meridie. Descripsi. — Vh Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 434 n. 32. 6211 in cpllo amphorae reperto in villa rustica quam in futido Pisanetla 
eruderandam curavit Virrcentirrs de Prisco, colore rubro. Sogliano Not. d. sc. 189.') p. 214 n. 4. Pasqui Mon. d. Lincei VII (1897) 
p. 543 n. 247. 

V(ihium) Vinicirrm quaestorem habes in titulo osco sane longe anti- 
quiore Zvfelaieff Syll. n. 63, reperto in curia quae dicitur Isiaca. aedium IX 8, 6. 6212 in amphora (XI) reperla 1 Fehr. 1838 in virda 

VIR 0,01 

Descripsi. — Sogliano Not. d. se. 1888 p. 524 ir. IS. 

6213 in amphora (XI) reperta 23 lurr. 1888 in eodem virdario. 

vIr „,008 )escripsi et edidi ESm. Muih. 1889 p. 26 n. 9. — Sogliano Not. 
888 p. 530 n. 50. 
2 Hf Sogl.; mihi /v£ clare scriptum esse visum est. 

1214 in amphora (XI) reperta 9 Dec. 1889 in aedibus V 3, 10. 


Descripsr, — Sogliano Not. d. sc. 1890 p. 43 rr, 10. 
1 vip. 2 Tien? — vri' mea Sogl, 

6215 in amphora (XI) reperia 15 Fehr. 1881 in taherna n, 5 insulae 
quae insulis IX 1. 2 ab orienle adiacet {Not. d. sc. 1881 p. 63). Descripsi et edidi Bull. Inst. 1 p. 182 n. 1. 6216 in amphora (XI) reperta 3 Nov. 1898 in aediEcio quod extra 
portam Vesuvianam eruderandum curavit ludith d'Aquiuo. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 238 n. 2. 
1 dedi Soglianum secutus; ego vidi R lantum. 6217 in collo amphorae (XI) reperto 9 De Descripsi. — Sogliano Not. rf. sc. 1890 p. 43 n. 9. 
Pio T]l Sogliano edidit ((). aedihus V 3, 10. Descripsi ct edidi FSm. Mitth. 1898 p. 31, 
p, 372. — Cf. 6201. Sogliano A'o(, rf, »c, 1896 6219 in duabus amphoris (XI) repertis 9 Febr. 1884 in virdario aedium 
V 2, 1 et 23 Mart. 1899 in aedibus V 5, 3, Descripsi. — Edidi alieram BuU. Insl. 1885 p. 168 n. 3. — Sogliano 
Not. rf. sc. 1884 p. 89; 1899 p. 105. 6220 in amphora (XLI) reperta IBMai. 1882 in aedibus VIII 5— 6, 15, 
in area 4 formae Bull. Imt. 1883 p. 170, colore gilvo. Descripsi. — mivR Sogliano Not. d. sc. 1882 p, 319 n, 52, 6221 in amphora reperta 27 Dec. 1886 in aedibus quarum ostium in 
insulae IX 8 latere occidentali est tertium a septentrione, colore rubro 
evanescente. V • v ■ 
o- s ■ s • Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 41, 7, Non vidi. 6222 in amphora (XIII) reperta 15 lun. 1892 in aedibus quarum ostium 
in insulae V 2 laiere septentrionali est primum ab occidente, colore 
rubro. (/J^ Descripsi. — umm Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 421. 6223 in amphora (XIII) reperta 22 Dec. 1884 
ostium in insulae V 2 latere occidentali est tertiui caupona curus 
meridie. collo relrquiae tituli Z\ lapide gilvo 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 432. 
a a Sogl, — 2 TiLO Sogl, — Cf. 6196. ,j4 i„ ampbora pa.va (a. 0,44, I. 0,13, os largum 0,044) Stabiis reperta, «Vft Dedi ex np igrapbo Weberi imperite faclo, quod exhibet Ruggiero Scmi 
161, 17 Oct. 17i;i. Non expedivi. 

8225 in aDiplora magna (a. 0,99) Stabiis reperta. 

T;//MV2XVS 

Dedi ex apograpbo Weberi, cum quo Alcubierrii fere congruit. Ulruni- 
Me eshibet Ruggiero Scmi di Stabia p. 167. Non expedi^i. 

6326 in amphora alta 0,68 Stabiis reperta. 

DeOiria apod Ruggiero Scavi di Slabia p. 200, 5 Nov. 1762. m iliTm ampbora (XI) reperta 21 Aug. 1897 in impluvio aedium VI 
15,22, lapide rubro. , - Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 341 n. 10. 5228 in amphora (XI) repcrta 19 Oct. 1882 in culina aedium VIII 
5-6, 37 (A'o(. d. sc. 1884 p. 422), carbone. 82J9 in amphora (XIII) reperta 2 Mart. 1888 in parte superiore aedium 
f, Aemilii Celeris, quarum ostium in insulae IX 8 latere occidentali 
e>l septimam a septentrione, colore gilvo. S 0,07 

VIII 0.06 Uescripsi. - Sogliano Not. d. p. 526 n. 27. I duabus amphoris (XI), carbone. 'phora(XII) reperta 15 lun. 1892 in aedibus quarum ostium 
V 2 jatere septentrioiiali est primum ab occidente, lapide VASA FICTILIA "'■ Hvi Sogliano A'o(. d. sc. 1896 p. 421 n. 5. 6232 in amphora (fere XI) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium 

o carbone xx o.i.ss 

* ab altera parle, colorc rubro. 
e o,os5 
Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 524 n. 7. 
a Ax Sogliano. 6233 in amphora reperta in villa rustica quam in fundo Pisanella 
erudcrandam curavit Vincentius de Prisco, colore rubro. 

XXVI 

Pasqui Mon. d. Lincei VII (1897) p. 544 n. 252. 6234 in fragmento colli amphorae reperto 29 Oct. 1900 in aedifloio 
quod prope ostium Sarni eruderandura curavit lanuarius Matrone, Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 431. — Est XXXVUI. 6235 in amphora (XXIX) reperta 9 Aug. 1897 in villa rustica quam 
in fundo Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. 
a carbone XXXXIIII 

b graphio scriptum M 0,025 Descripsi. 6236 in amphora (XIII) reperta 14 Sept. 1903 in taberna VI 16, 8— 9. 

LIIII 

Descripsi. 6237 in amphora (XXXIX) reperta 28 Nov. 1896 in aedibus VI 15, 23, 
carbone. Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1893 p. 54. — Sogliano Not. d. sc. 
p. 535. 6238 in amphora (XI) reperta 11 Apr. 1899 post murum septentrionalem 
aedium V 5, 3, carbone. Descripsi. — Sogliauo Not. d. sc. 1899 p. 209, qui 1 Mai. repertam esse 
dicil. In ipsa amphora scriptus est dics 11 Apr.; quin eadem sit vix 
dubito. 6239 in amphora (XI) carbone. Descripsi 1873. 6240 in fragmento ampborae (X). 

CXXXI 

Descripsi 1880. 6241 in amphora (IX). CXXXIII 
XXVII b sub ansa, graphio clx 
Descripsi 1873. VASA FICTILIA SVPPL. 6242 in amphora (XI) colce rubro, lit.eris | 6243 in fragmento amphorae reperto 26 lul. 1901 in insula V 3, colore rubr, 
magnis et crassis. Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 333. Non vidi. CCXLlll 


XXXV 


Des 


cripsi 1873. 

V. GRAPHIO SCRIPTA. 6244 in amphora (XII) reperta 19 Oct. 1892 in aedibus delle- 
(Targento. 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 435 n. 46. 6245 in amphora (XII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
in area b formae Bull. Inst. 1883 p. 170. Descripsi. 6246 in ventre dolii Scafati reperlo. Nt M Sogliano S^ot. d. sc. 1892 p. 122. Non vidi. 

6247 in amphora (XII) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 
8,6. 

4X 0,08 

Descripsi. 

6248 = 61706. 

CALVl 
IVVIINA 6249 in amphora (VIII) mense Decembri 1869 reperta. 

CANDJDJ 0,05 

Descripsi. — Brizio Eph. I p. 171 n. 229. 

6250 in amphora (XI) reperta 3 Oct. 1892 in aedibus V 2, 10, argillae 
nondum coctae inscriptum. 

TD 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 438. 

6251 in ventre vasis (fere III) reperto 18 Mart. 1872 in aedibus VII 
15, 1. 

IIPAPHRODITI SVm TANGIIRM Mll NOLI 

Descripsi. — Giorn. d. sc. II p. 417. 6252 in amphora (XI) reperta 3 lul. 1888 in aedibus IX 8, 6, argillae 
nondum coctae insczTptum. Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1889 p. 24. — Sogliano Not. d. 
p. 572 n. 1 1, omissa cruce. 6253 in scutella Aretina reperta 3 Nov. 1898 in aedificio quod extra 
portam Vesuvianam eruderandum curavit ludith d'Aquino. 

rVR CAVE MALV 

Desoripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 238. 6255 = 6235 A. 6256 in parvo vase fracto; extabat inter reposita iu favissis aedis lovis. 

miNiA 
Sogliano Not. d. sc. 1900 p. 272. 6257 in amphora (fere IX) reperta in villa rustica quam in fuado 
Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. NLHWIK — K Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1895 p. 214 n. 8. Pasqui Moii. d. Lincei 
VII (1897) p. 544 n. 248. 6258 in urceo coloris fere nigri (XXI), reperto 16 Mai. 1882 in aedibus 
VIII 5— 6, 15, in area b formae Butl. Insl. 1883 p. 170. Descripsi. 6259 in pede amphorae (XI) repertae aestate anni 1879, inscriptui 
argillae noudum coctae, Descri Sogliano Not. d. sc. 1879 p. 287, c. 6260 in patera reperta cum aliis tredecim 8 Nov. 1872 in aedibus I 3, 30. 

RIIDDII mii 

Oiorn. d. sc. II p. 461. 6261 in collo ampho 
Descripsi. 6262 = 59466. OLIIVm AII 
INB Descripsit Fiorelli. Iii amphorae fragmento extitisse opinatur Brizio, 
qui edidit Eph. I p. 171 n. 2.30. 
ev9 VASA FICTILIA 5266 in '"ifbon (XH). 6270 = 5619r , dolio reperto Scafati. 8268 = 6182. 6183rf. 6J69 in m«g'"« ''<'''' 1'""^ ''''''" '" *«'^'''"* ^ ^, Deicripsit 1 6271 dolio, quod extat in cella vinaria cauponae V 4, 6—8, neglegenter 
inscriptum. 

"' XVII ••' IIX XII 

Descripsi et edidi Rom. Miuli. 1902 p. 314. — Paribeni Not. d. sc. 1902 
p. .S77. 

VI fortasse aliena; om. Miltli. — xvii ciix Milth,, non recte. — vi xvn 
nx X 11 Paribeni. 6272 in dolio Scafati reperto, lapide scriptum. 

xxxvii 
Sogliano Not. d. sc. 1892 p. 122. 6273 in dolio magno quod extat Herculanei in taberna quada 

LXXIIX Descripsit Dressel. 6274 = 624U 62J5 in ampbora (XII) colore rubro evanescente, 

liiwis magnis. 

i" """ •«. o 

^ - 

in venlre , ^ - 

IffOT- 

I m 

De^cripsi 1873 in museo Pompeiano. 

6276 in sex amphoris (XIII) repertis 16 Mai. 

1882 in aedibus VIII 5—6, 15, in area b 

foraiae Biill. hst. 1883 p. 170. VI. GRAECA. 

6277 in amphora (VIII) reperta 2 lun. 1879 in aedibus del Centenario (IX 5): Nol. d. sc. 1979 
p. 188. «^/•-v:> Descripsi. — a a€LIOY? 6278 in amphora (VIII) reperta 21 Oct. 1874, colore viridi. 

* e 0,07 
Descripsi. 6279 in collo amphorae (XIII) reperto 23 Sept. 1880 in insulae IX 6 parte superiore (Nol. 
d. sc. 1880 p. 354), colore rubro. in tribus ex his ab altera parte colore 
gilvo neglegenter scriptum in una, cum a. b, atramento, tituli anti- 
quioris reliquiae 

AL • D „011 

'n una (cum a) atramento evanescente »■13-17. - Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318 ° "> ""<• raemplo i evanuit; in uno descripsi 
; »ed e fuisse probabile est. Cf. ad hunc 
'»'"'»2876 et 2877; fortassehicquoqueA(... 
"';<) A7.0,s) 'otelligendum. 
^ '»^""0 exeraplo (cum a. c) Sogliano edidit 
'ane altera nota litterae m similis est. ' P^Pter ceter, "ranun, e,t 
*''"'' ''oghanum exempla n voluisse scriptorem secutus; non vidi. Descripsi. 6280-6282 in tribus amphoris (XIII) repertis 13 Mai. et 22 Dec. 1884 in caupona cuius ostiu 
in insulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie. a ASHNOTeV 0,015 

b in 6280 inferius colore rubro 

r 0,085 

c in 6281 ab altera parte inferios 

t' N ^^^ •' in 6282 inferius colore rubro sursum 
deorsum scriptum in 6282 ab altera parte colore rubr( 
eni o,o.'i.^ Dcscripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 196. 
432. 

a lectio certissima. — c L. N. Hyl(as). 
d amphorae 6281 attribuit Sogliano. VASA FICTILIA 698 SVPPL. 6283 in amphora (XIII) reperta 23 Mart. 1887 in atrio aedium 1X8,2, 
admodum evanida. Descripsi. — In principio et in 
Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 244. fteHP o.oii 
fine litterae deei 6284 in amphora (VIII) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delle 
iTargenlo (V 2), lapide albo. Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 434. 6285 in amphora Slabiis reperta. Weber et Alcubierre apud Ruggiero Scavi di Slahia p. 167. 
AirA€ Alcubierre. 6286 in urceo reperto mense Martio 1868 in peristylio aedium VII 
2, 16 (M. Gavi Rufi). Descripsit Bri De Petra et edidit Eph. I p. 174 n. 252. 6287 in 

15, 22. nphora (X) reperta 12 Aug. 1897 in impluvio aedii Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1897 p. 340. 6288—6290 in tribus amphoris (XXVII) repertis 16 Mai. 1882 
aedibus VIII 5—6, 15. 

a AA6HANAPOY 0.01—0.02 

b colore rubro aa 

c in 6289 litteris antiquloribus evanescentibus, colore viridi 

A\A 

d in 6289 ab altera parte, atramento 
e in 6290 carbone ut videtur 

lCOYPHe\C 0,07 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318 n. 9—11. 

c om. Sogl. — d dedi fide Sogliani; non vidi. — e om. Sogl. 

6291 in amphora (VIII) reperta 6 Sept. 1875. 

ANTIOXOY 

Descripsi. 6292 in amphora (VIII) reperla 15 lun. 1892 in aedibus detle nozze 
(targento (V 2). AT6HA t 

ANTIOXOY Descripsi et edidi Eom. Milth. 1893 p. 61 n. 9. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 421 qui repertam dicit in aedibus quarum ostium in insulae 
latere septentrionali est primum ab occidente; cf. tameu Not. 1892 p. 239. 
1 MSKiA Sogl., dubitans scilicet de s, quod in ipsius apographo ex- 
tabat. Lectio certa. 6293 in amphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5_6_ 15 
in area 6 formae BuU. Imt. 1883 p. 170. Descripsi. 

6294—6303 in decem amphoris (VIII), repertis 6295. 6298—6304 
14. 19 lun. 13 lul. 1876 in aedibus VI 13, 16, 6296 19 Febr. 1892 jn 
aedibus delle nozze dargento (V 2), 6297 23 Apr. 1891 in aedibus 
quarum ostium in insulae V 2 lalere occideutali est septimum a meridie 

6294. 6295 AnoAAUJNiA nOAAOJNlAOY nOAAUJNIAOY nOAAUUNIAOY Descripsi omnes praeter 6295, quam dedi fide Sogliani. — Edidi 6204. 
6296—6302 Bull. Inst. 1877 p. 170, ubi non recte etiam AnOAAujNiAHC 
lectum esse dixi. — 6295 Sogliano Not. d. scavi 1896 p. 434 n 1. — 6294 
6297. 6299. 6302 Sogliano Not. d. scavi 1876 p. 93, A-/. — 6294. 6299. 
6302 Viola Scavi 1873—78 p. 48 n. 36. 

6297, 2 potius ka quam ka, Kaj7ouawo's? cf. 6299. 

6298—6302 ayt Bull., non recte; est Au't(tio5); cf. ad 5555—5557. 

6299 ayt kanc .... Sogl. — Ultima littera potius o quam a. - 
Au't(tio5) KuTro^uara;]? Ita hoc titulo probaretur non ab urbe Lytto scd 
a AuTTa vinum nomen accepisse. 

6300. 6301 AYT n Sogl. 

6302 AYT nc Sogl. Viola; sed rt' certum. 

6303 MYT errore scriptum credo pro ayt. 

6304 = 2852. 

AnOAAUJNIAOY 
AYTTIOC Ita haud dubie legendum. 6305 in araphora (XIII) reperia 30 Oct. 1880 in taberna IX 6, 1. Dedi fide Sogliano, qui vidit recens efiFossam et edidit Not. d. sc. 
p. 397, d. Ego descripsi reliquias anoaa, et sic edidi BuU. Inst. 
p. 194 n. 5. 

Eundem titulum exhibent amphorae (XII) 5541. 5940. SVPPL. e9B hor» (XLl) reperta 13 Mai. 1884 in caupona cuius ostium 
' ' '" ' V 2 latere ocoidentali est tertium a meridie. 

AnOAMUNIOY' 

a 

j ab altera parte lapide gilbo 
, puDClum ' gliano Not. d. tc. 1884 p. 196. 
gog) — i oDi Sogl.; quid sit Descio. 6J01 i« ^"■P'""''' 'y^ '°'°" ''"'"'°' 

A n T P 0,0 

Bficripsi 1873 ct denuo 1880. «308 6309 in duabus amphoris (X) repertis 16 Mai. 12 Apr. 1882 in 
ledibus VIII 5—61 15, '" "rea b formae Bull. Inet. 1883 p, 170. sub ansa 6308 

630'J 

sub allera ansu Deitripsi. Edidi 6309 Still. Insl. 1883 p. 225 n. 5. — Sogliano Not. 
iit.im p.279 n. 3; p. 318 n. 18. 

1 6308 AciiiCAMOV, 6309 a,j,icamoy Sogl. 

i. c 6309 om. Sogl. — b 6308 Cov Sogl. 6309 boy Milth. — Collato 
6310 in utroque titulo cov, i. e. poy lego, mixta Graecis littera Latina 6310 in amphora (X) reper(a 16 Mai. 1882 cum 6308. 

AIISAMVS 

b prope ansam poy 

h sub ansa np^ 

Oescripsi et edidi Bull. Imt. 1885 p. 225 n. 6. 

" (uit APISAMVS pro ARISAMVS, Httera Graeca Latinis mixta; sic b poy 
pio nov; cf. 6308. 

Hll in amphora (X) reperta 15 Nov. 1892 in aedibus delle nozze 
'tarijnHl (V 2). 

Deicripsi. - (•A,ir)a;u.u; cf. 6308-6310. 
«■«•F Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 436 n. 48. 

«12 in amphora (X) reperta 30 Oct. 1880 in taberna IX 6, 1. 

r APPIOY C6KON«« 

■'«'ipsi et edidi Bull. I„st. 1882 p. 93 n. 4. - 2«.V(,S.u). 

'° «mphora (X) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delU nozze 
f<"gmo (V 2), colore albo. «314 = P"- 4PY Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 434 n. 17. *'*! «• d in amphora (XII) lapide gilv *PX€Aa 

IV s. VASA FICTILIA 6315 = 5594 (XII). *C • YANn • 
AOY 6316 in amphora (XIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIH 5-6, 1 5 
in area b formae Bull Inst. 1883 p. 170. ' ' b in humero lapide gilvo s 

Vllll 

Descripsi. - a Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318 n. 24. — b om. Sogl. 

6317 in amphora (VIII) reperta 25 Sept. 1879 in insula IX 5 (n. 3? 
n. 14? Not. d. sc. 1879 p. 242 s). 


Descripsi. 6318 in amphora (X) reperta 13 lun. 1902 in aedibus V 3, 4, litteris 
subtilibus. B A CI A 0,005 

mOY Descripsi. 6319 in amphora (X) reperta sub finem mensis Sept. 1876 in atrio 
aedium, quarum ostium in insulae VI 14 latere occidentali est quartum 
a septentrione. 

r&B 

Descripsi. 

6380. 6321 in duabus amphoris (XVIII) repertis 19 lun. 1876 in 
aedibus VI 13, 16. 

6320 r • 4. • n • A 

6321 .r.&i n-a Descripsi et edidi Bull. Insl. 1877 p. 172. Wk n p 

C-V-F 
Sic Brizio Eph. I p. 161 n. 172. Contuli. V. 2 descripsi i.djmmimmmm; 
in principio Ki fuisse mihi visum est. 6323 in amphora (V) colore rubro. 

It:^ z 

Descripsi 1874. — ylv(xvi). 

6324 in amphora (VIII). 

PAYKY 
aiVOVNON 
IgTI K W 

M A N A » 
Descripsi 1875 evanidam. 86 VASA FICTILIA 680 SVPPL. 6325 in amphora (XLI) reperta 13Mai. 1884 in caupona cuius ostium 
in insulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie. I Descripsi. — Sogliano A"o(. d. sc. 1884 p. 196 n. 13, qui in notae ima 
parte exbibet B. 
rXuxu 'Ap . . . .? 

6326 in amphora (VIII) reperta 14 Oct. 1876 in peristylio aedium VI 
14, 38. 

rOPTYNrOY 

- Sogliano Not. d. sc. 1876 p. 193 n. 2. 6327 in amphora (VIII) reperta 26 Sept. 1881 in culina aedium VIII 
5—6, 5. 

rOPlYUISiB 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1883 p. 174. 
2 T.f[rMl,v]. 

6328 in amphora reperta 25 Mart. 1901 in atrio aedium quarum ostium 
in insulae V 4 latere occidentali est secundum a meridie. Sogliano Nol. d. sc. 1901 p. 204. Non vidi. 
roPTYNiOY fuisse suspiceris. 6329 in ampbora (XXXVI) reperta 5 Oct. 1896 in aedibus VI 15, 9, 
colore rubro. Descripsi. 6330 in amphora (XIII) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 
8, 6, evanida. Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 524 n. 5. — Descripsi v. 1, v, 2 evanuerat. 
6331 in amphora (X) reperta 6 Dec. 1895 in aedibus VI 15, 2. 
rfi 

AAMOKPl 0,01? 
TOY 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1898 p. 8. — Sogliano Not. d. sc. 1896 
p. 49. 

6332. 6333 in duabus ampboris (X) repertis 14 lun. 1876 in aedibus 
VI 13, 16 et 22 Dcc. 1884 in caupona, cuius ostium in insulae V 2 
latere occidentali est tertium a meridie. 6332 
6333 iiaVMOY M» Descripsi. Edidi 6332 Bull. Inst. 1877 p. 171. — Sogliano A'o(. d. 
1876 p. 93,e; 1884 p. 432, a. 6334—6336 in tribus amphoris, repertis 6334 (X) sub flnem mensis 
Sept. 1876 in aedibus VX 14, 39, 6335. 6336 (XIII) 19 lun. 1876 i„ 
aedibus VI 13, 16. 6334 ^ijixfkrD ■'• (Ll^ ^rt V b inferius, lapide gilvo 6336 o /C I 

h inferius lapide gilvo Descripsi; de 6335. 6336 egi BuU. Insl. 1877 p. 171. 

Estne A.fcVou (6334. 6335), AiSv/x. (6336)? Nota 6335. 6336 in is- 
dem aedibus cum 6332 repertas esse. 

6337 in amphora (XIXI). 

a colore rubro aiOiOC 

b superius, atramento K M o,029 
c ab altera parte MA o.oi3 Descripsi 1873, contuli 1880. 6338—6340 iu tribus amphoris (XII) repertis 16 Mai. 1882 in aedibus 
VIII 5—6, 15, in area b formae Bull. Insl. 1883 p. 170. 

O 6338 ilOKAEOYC o.ois 

a loauipoY 

RH B M 0,015 

6339. 6340 aiOKAeovc 

AioauuPOY 
KI r l 

b 6340 in collo, colore gilvo 

A n 0,08 

Descripsi. — Sogliauo Not. d. sc. 1882 p. 317 n. 3—5. 
Cf. 2853 ss. 

6341 in duabus ampboris (XIII) repertis 19 lun. 1876 in aedibus VI 
13,16. 

o ii 

aiOKA6 - 

b inferius, colore vel iapide gilvo, litteris magnis Descripsi et edidi Bull. Insl. 1877 p. 171; inde Viola Scavi 1873—73 
p. 48, 36. 

o in altero exemplo litterae Ae nexu iuDCtae sunt. esi VASA FICTILIA i„ ampbora (XIII) reperta 18 lan. 1870 in aedibus IX 2, 17 
J,. d. sc. II P. >65)- 

alONYCOC j superius, colore rubro P 

c ab allcra parte in collo, colore rubro 

AnO 0.03S 

Ane 
d iii humero colore rubro a o.w 6343 in amphora (XIII) reperta 30 Oct. 1880 in taberna IX 6, 1. J soperius, colore albo vel gilvo 

flXE 0,12 

Descripsi ei cdidi Bull. Itisl. 1882 p. 193 n. 3. — Sogliano Not. d. sc. 
11)80 p. 397, c. 
punctum om. Sogliano. 

6344. 6S45 in duabus amphoris (XIII), repertis 13 Mai. 1884 in caupona 
cuius ostium in insulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie. 

6344 XP6 6345 xpe 

aiorJ Ai 

Descripsi 6345. — Utramque edidit Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 196 6346 in duabus ampboris (V) repertis 30 Dec. 1891 in aedibus quae 
ledibus ddle nozze iargento (V 2) ab occidente adiacent et cuni iis 
coDiunclae sunt. Mcripsi et edidi R5m. Mitth. 1893 p. 25 n. 3. — Sogliano Not. d. se. 
192 p. 30. «34J = 5781. 6348 = 6005. T- AVJl 

£ PJIOCLO 6349 1" amphora (X). 


'P*' 1873 et denuo aONNOY exej 6350 in amphora (X) reperta 24 Aug. 1894 in aedibus quarum ostiura 
m msulae V 2 latere occidentali eat secundum a meridie (Not. d. sc 
1894 p. 314). 


c in ventre, carbone 
scripsi. — a aonnoy^ | 6X6" 635t in amphora (XI) reperta 1 Febr. 1884 in virdario aedium V 2, 1 
{Not. d. sc. 1884 p. 89). 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1885 p. 168 n. 2. 
2a[>.](juiou Apti^avTos? 1 om. Bull. — 2 (.jv om. Bull. 

6352 in amphora (VIII) reperta mense Aprili 1870. 

Brizio Eph. I p. 172 n. 235, tab. I 5, e cuius apographo dedi. 

APY yapo iPYTuuNOC APUJMA — Aa/.twvos apwfMX, Schoene Eph. 1. c, 
non recte. V. 1 antiquiorem iudicavit Brizio. 

6353 in amphora (XII) reperta 25 Apr. 1878 in virdario aedium IX 5, 2. 

€AM 0,007 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1879 p. 56. 6AH Bull., non reote. 

6354 in amphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15, 
in area b formae Bull. Inst. 1883 p. 170. 


Descripsi. — eACC cccc Sogliano 
Not. d. sc. 1882 p. 319 n. 35. 6355 in amphora (VIII) reperta 1 Oct. 1885 jn atrio aedium VIII 2, 39 
(losepbi II). 


Descripsi. — 
1885 p. 536. 86' VASA FICTILIA ess SVPPL. nphora reperta cum 6354, 
in ventre litteris magnis evanescentibus Sogliaoo Not. d. sc. 1882 p. 318. Non vidi. 6357 in ampiiora (X); extabat in cella quadam aedium V 1, 3. Descripsi 1875. — 'Ena.(^poSiTou). 6358—6359 in duabus amphoris (XIII) repertis 12 Mai. 1884 in ta- 
bema cuius ostium in insulae V 2 latere occidentali est tertium a 
perpendiculum. ridie, scriptu 
6358 6 6359 ErmOY 

Dcscripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1884 p. 196 ii. 3. 4. 

6358 'Epjuoa vic? 

6359, 1 dedi fide SogliaDi; vidi reliquias iocertas. 2 dedi ex apograplio 
meo cbarta perlucida exarato; Sogliano non legit. 6360 nphora (XII). 


Descripsi 1873 et denuo 1880. 6361 in amphora et in fragmento amphorae (XVII) repertis 14. 19 lu 
1876 in aedibus VI 13, 16. Descripsi et edidi BuU. Inst. 1877 p. 171. — Sogliano Not. d. sc. 1876 
p. 93, 0. Viola Scmi 1873—78 p. 48, 36. 6362 in amphora (XV). 

HA 

Descripsi 1873 in museo Pompeiano. 6363 in amphora (XI) reperta 25 Mart. 1870. h li infra o, colore rubro, litteris 
maioribus I I A P pe Descripsi 1873 et denuo 18 6364 in araphora (XII) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15 
in area 4 formae Bull. Iml. 1883 p. 170. b ab altera parte, lapide gilv Descripsi. 6365 in collo amphorac (IV) rcperto 31 Oct. 18 
V 3, 8. peristylio aedium hr Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1889 p. 134. 

6366 in amphora (XI) reperta 17 Apr. 1901 in aedibus quaram ostium 
in insulae V 4 latere occideotali est septimum a meridie. a colore rubro \^W- b inferius carbooe vii o.oe 

c ab altera parte, atrameoto, evanida 

eo*AS 
d prope ansam carbooe Desciipsi a et b. — Sogliano Not. d. sc. 1891 p. 261. 

a HP et q. s. Sogliaoo, Helpidi voluisse scriptorem suspicatus, 
Neglectis quae supra scripta sunt hpaka, litteris aka nexu ligatis, scriptum 
esse conicias. 

c. d non vidi; dedi fide Sogliaoi. c vix recte descripta. 6367 in amphora (X) reperta 12 lan. taberna IX 8, 7. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 524 n. 3. 

1 Y non vidi; dedi Soglianum secutus, qui recentiorem \idit. 6368 in amphora (VIII) reperta 22 Mai. 1876 in virdario aedium VI 13, 13. e&MYNONTOC 

Descripsi et edidi Bvll Inst. 1877 p. 169. 
1 B descr. Sogliano, qui non edidit. 6369 in amphora (XIII). Descripsi 1873 et denuo Haec a ceteris separanda esse e tab. XLHI 1 1 apparet. 
ess VASA FICTILIA Dfscrip (XIII) reperta 28 Oct. 1885 in aedibus VI 5, 19. ■ _ Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 539. 
1 fragmeiito amphorae (XIII) reperto 5 lan. 1872. (373 in nitphora (XIII). 

e€ 

y\ 

b inferius, litteris minoribus 

VEN««I 

c ioferius nviskm 

Descripsi 1873. 
63J4 in amphora (XIII). 6315 in aiiiphora(X) reperta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5— 6, 15, in 

area b formae BuU. Imt. 1883 p. 170. Descripsi. 6317 in fragmeDto ampborae (X) reperto in aedibus IX 6, 4 (^Not. d. 
K. 1880 p. 399). 6W8 in amphora (X) reperta 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. Descripsi 1876, contuli 1880; edidi Bull. Imt. 1877 p. 172. — Sogliano 
*• i- «c. 1876 p. 93. 

i«)5 Ml, KO* Sogl. — KOP scriptum esse anno 1880 mihi certum 
raum est. 

'n tnbus amphoris et in fragmento amphorae (VIII), repertis 
«"■ 1876 in aedibus V 1, 18, 13 Mai. 1884 et 24 Mart. 1891 iu 
'«pona et in acdibus quarum ostia in insulae V 2 latere occidentali 
P,°' ""'""o «t sestum a meridie (Not. d. sc. 1884 p. 196, 1891 p. 134), 
■ ".1904 in aedibus VI 16, 11, litteris parvis neglegenter scriptum; 
"'" '"men certa. 

lOKOYNiOY npeimOY ''""Psi « edidi RSm. Mitth. p. 17 8., n. 2. 6380 in amphora fracta, quae anno 1875 extabat in aedibus V 1, 3, in 
fragmento amphorae et in amphora (VIII) repertis 27 Nov. 1883 
et 19 Febr. 1892 in insulae V 2 caupona et aedibus ubi 6379 (Not. d. 
sc. 1883 p. 425; 1892 p. 100), eadem manu, in amphora (Vlll) re- 
perta 12 lul. 1904 in aedibus VI 16,11, alia manu. 

lOKOYNaOY npeiMOY 
Descripsi et edidi Rom. Milth. 1892 p. 17 n. 2; 1893 p. 6 n. 4. 

6381 in amphora (XLIV), quae extabat inter reposita sub aede lovis, 
colore rubro litteris magnis clare scriptum. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1900 p. 271 n. 1. 
Nihil periit. 6382 in amphora (XIII). hr^ ^ff^ i. — Itya Aice? 6383 in amphora (XIII) reperta 13 Mai. 1884 in caupona cuius ostium 
in insulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie, colore rubro. K o,ot Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 196 n. 14. 6384 in collo amphorae (XIII) reperto 1 Febr. 1888 in virdario aedii 
IX 8, 6. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1888 p. 524 n. U. 
1 KA Sogliano. — Cf. 2832. 

6385 in fragmento amphorae (XXXVI). Descripsi 1873, contuli 1880. 

6386—6388 in tribus amphoris (XXVII) quarum duae repertae suni 
13 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15 in area b formae Bull. Inst. 1883 
p. 170, una 25 Sept. 1888 in insulae IX 8 parte siiperiore. 

a KAAAIKAPnOY o,oi 

b colore rubro a a o,o9 

c in 6386 lapide vel colore viridi 

N o o.os 
d in 6387 colore rubro, lineis subtilibus, prope ansam. 

cio 0,OM 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1882 p.317 n. 6. 7; 1889 p. 133. 
c in 6387 ar Sogl. — d om. Sogl. 6389 = 2833. Sic descripsi 1873, contuli kaccianoy 

■imm\ nwmMH VASA FICTILIA 88« SVPPL. 6390 in amphora (X), lapide albo. 
^^,. ^l^ Descripsi 1880 in museo Pompeiano; non expedivi. 6391 in amphora (XIII) colore 


rubro. 
K€4 


Descripsi 1880. 

6392—6395 in quatuor amphoris (XIII) repertis 16 Mai. 1882 
aedibus VIII 5—6, 15, in area h formae Bull Inst. 1883 p. 170. KIA 

MPAA MPA K o.Ol 

b superius ad sin., colore gilvo b soperius ad sin., colore gilv 6395 a ad perpendiculum scriptum 

KIA b inferius, carbo A^M// Descripsi. — Sogliano Not. d. «c. 1882 p. 319 n. 37—40. 

6392, 2 MPA A Sogl. — 6393. 6394 6 om. Sogl. — 6394 a 2 A dedi 
fide Sogliani; non vidi. — 6394 b aamei? 

6396 in amphora (VIII) reperta 19 lun. 1876 in aedjbus VI 13, 16. 

KICC» 
CCCe 6397. 6398 in duabus amphorarum fragmentis mense Xanuario 1870 
una cum 6088 effossis. 

6397 K • Am*[mAboYC 

XO^lUN 

6398 K am4>ima'/m!0ymm 

A o T 

Brizio Eph. I p. 172 n. 231. 232, qui descripsit titulos recens effossos. 

1 in utroque titulo K. 'Afi^i/xiixou legendum esse adnotat Brizio. 

K(i.eiuA'ou)? 2 ,incertissima sunt' Brizio ad 6397; at ne in 6398 quidem 
V. 2 recte descriptus esse videtur. 6399 in amphora (X) reperta 2 lun. 1879 in aedium del centenario 
virdario quod est ad d. atrii IX 7, 3 (Nol. d. sc. 1879 p. 188). 


Descripsi. 

1 K.ANYK « i. e. K(>.cty^i'ou) 'AKOxCn^S")- 

2 ANEAC clare scriptum; quid sit neacio. 6400 in amphora (X) reperta 13 Dec. 1870. 
a 

b inferius, colore rubro Descripsi 1873 et denuo 1880. 

a 1 K-ANIXH, K(Xitu*iiiu) 'An^jc^if^Tou). — 2 ANeAC. b non espedii 6401 = 6207. ffvC^^"' 1 K{UvXtv) 'Am>j(Tcv). — 2 AEN . . 6402 in amphora (X) reperta 7 Nov. 1877 eodem loco ubi 6401 
(Not. d. sc. 1877 p. 275). 


Descripsi. 

1 K(XauWov) 'Anx))'(rou). — 2CAPNOY? sed quarla liltera potius M esse 
videtur. 

6403 in duabus amphoris (VIII. X) repertis 12. 26 Apr. 1882 in 
aedibusVIII 5—6, 15, in area b formae Biill. Inst. 1883 p. 170. 

K ■ ANTIOXOY 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 279 n. 2. — K(X»uA'ou). 

6404 in collo amphorae (X) reperto 5 Dec. 1895 in aedibus VI 15, 2. Sogliano A^of. d. sc. 1896 p. 49. Ego descripsi •iimmm. SVPPI- 685 VASA FICTILIA 6405 llo omplic'»* (Vni) reperto 18 Apr. 1893 in caupona V 2, 18. Descrip" 
189« P' ■ et edidi Rom. Mitlh. 1894 p. 59 n. 2. — SogUano NoL d. sc. ififrt. ; sed <)) et o extant. "T- nualuor amphoris et arophorarum tragmentis (VIII) repertia 
**|9 Febr. 25 Mai. 1892 in aedibus delle nozze d'argenlo. 

Tl- K' 
AHApOXA jescripsi e. edidi Eim. Mitth. 1893 p. 6 n. 3. 
,j6p434n.2-4,p.435n.8. 
, X,, K(Uui'»")- - 2 lectio certa. Sogliano Not. d. sc. 640J ia amphora (X) reperta 18 Apr. 1893 in caupona V 2, 18. 

Descripsi et cdidi HSm. Millli. 1894 p. 59 n. 1. — Sogliano Not. d. sc. 
1896 p. 440 n. 1. .atomhtoy; sic Mitth., 
2 movTH . . . MiUh. Sogl. AT€imHTOY Sogi. KJ.(olui5iou). 6408 in sepiem amphoris (VIII) repertis mense lanuario 1870, incertum 
ubi, 7 Oct. 1880 in atrio aedium IX 7, 4, 11 lul. 1881 in area VI 5, 7 
(iDler hos 59424), anno 1903 in aedificio quod in fundo Civita Giuliana 
lerrilorii Boscoreale eruderavit Carolus Rossi. 

TI K 

enA(|)p OAITOY 

Dcscripsi. Edidi unara Bull. Inst. 1882 p. 178. — Brizio Eph. I p. 172 
n.233. 234. - Sogliano Not. d. sc. 1880 p. 395; 1881 p. 196. 
1 r 6 K Sogl. Not. 1880. — T.. KQ.m^m). 

6409-6416 in octo amphoria (VIII) repertis 12 lan. 1870 in virdario 
ae&nilX2, 17 {Giorn. d. sc. II p. 1C5). 6409 


K- EYPYTOY 
KY 


6410 


K . 6YPYTOY 
KAL 


6411 


«seYPYTOY 


6412 


«»CYPmT»OY 


6413 


K €YPYTOY 
xh 


6414 


K 6YPYTOY 
t-h 


6415 


A«Y»/— /«« 
CYPYTC////// 


6416 


K A A HWmiWiliV. V 
EYPYTO l "'ewc^'"'' ' ''■ '^'^- '" "■ 226-243. - Vidi reliquias. 

"9-6114, 1 K(Xwi,o„) EOpoVou. M. C. Eurytum habes 6471. 6417. 6418 in duabus amphoris (VIII), e quibus una aaltem (6417) 
reperta est 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16, lapide scriptum. 

6417 
Descripsi. — Edidi 6417 Bull Inst. 1877 p. 171. 
€Y<tiPONiOY Bull. — Est KX(»uiiiiu) Ev^fovm. 6419 in amphora (X) reperta 15 Nov. 1892 in aedibus delle nozze d'ar- 
genlo (V 2). Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1896 p. 436 n. 47. 

Alterius n non vidi niai primam bastam. — KX(ctu5iou) 'Irn-o . 6480 in amphora (XI) reperta 12 Oct. 18 
(Not.d.sc. 1882 p. 421. 439). aedibus VIII 5—6, 24 


Descripsi. — T.. ia(»u*iou) K(. . .)m(. . .). 6421 in quatuor amphoris (X) quarum duae repertae sunt IG Mai. 1882 
in aedibus VIII 5— G, 15, in area 6 formae Btdl. Inst. 1883 p. 170, duae 
19 Febr. 1892 in aedibus quarum ostium in insulae V 2 latere occiden- 
tali est sextum a meridie. ;c KAOl 0,005 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 19; 1893 p. 6 n. 7. — Sogliano 
Nol. d. sc. 1896 p. 434 n. 14. 15. 6422 in amphora (X) reperta 23 Oot. 1888 iii uedibus IX 8, 11. 
a = 6421 
h ab altera parte kam o.oo« 

\AOI 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 19, ubi non recte in insulae latere 
occidentali repertam dixi; cf. Mitth. 1890 p. 251. - SogUano Not. d. ..c. 
1889 p. 134, qui om. //. 
i2 tertia littera num sit n au m dubilavi. VASA FICTILIA ese SVPPL. 6423 in amphora (X) repcrta 24 Mart. 1891 in aedibas quarum 08tium 
in insulae V 2 lat«re occidentali est sextum a meridie. Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 19 n. 5. — Sogli: 
1891 p. 134. 
2 Ol dedi Soglianum secutus; "vidi reliquias incertas. 6424 in ampbora (VIII) reperta 16 Mai. 188 
iu area b formae BuU. Insl. 1883 p. 170. K KPhTIKOY 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318. aedibus VIII 5-6, 15, 6425 in amphora fracta (X) reperta cum 6424. 

;j KY(|> 0,01 

Descripsi. — K ky<() Sogliano Nol. d. sc. 1882 p. 319 n. 41. 
Mihi iiibil perisse visum est. — Kl.(au^ou) Ku((i( ). 

6426 in vase reperto 13 Febr. 1863 in aedibus I 4, 5 (del citarista). , 

Sic Acta manu scripta. — mgccomhaoyc | a&T Brizio Eph. I p. 173 
n. 247 ex apograpbo Florellii. Primam litteram, quam omisit Fiorelli, 
K fuisse pro certo babeo. 

6427 io fragmento amphorae (IX). 

Kl nOAYAOKOY Descripsi 1873. 

6428 in parva amphora (VIII) reperta mense Decembri 1869. 

c-roXYdOKOY 
Brizio Eph. I p. 173 n. 248. 
Primam litteram foisse k. ut in 6427 pro certo habeo, 

6429 in coUo amphorae reperto 13 Febr. 1869 in vico qui est inter 
insulas VI 3 et VI 4. 

nOAYAOXOY 

Giom. d. 8C. 1 p. 245. 

nOAYAOKOY fuisse, ut in praecedentibus, conicias. Estne 6427? 

6430—6433 in quatuor ampboris (VIII). 6430 = 2673 


Tlh 
KA . CeKON 


6431 = 2674 


Tlh KA -ceK — 
ab altera parte. in collo ha 

6432 = 5920i Tih 

KA • C6KOYN 

6433 rep. 11 lun. 1896 in aedibus VI 15,6 

TIH 
KA'CeKO 

Descripsi omnes. — 6433 edidimus ego Bom. MaA. 1 898 p. 31 et Sogliano 
Not. d. «c. 1896 p. 297. — Ti^ K>.(»u(5iou) 2£xowi(ou). 6433 2 ka-C€a 
Mitth. KP<€A Sogl. 6434. 6435 in duabus amphoris (VIII); extabant in thermis. 
6434 nA 

Tlh 
KA-CeKONM Tlh 

KA Ceifflm Descripsi utramque. 6436 in amphora (VIII) reperta 19 lun. 1876 in aedibusVIU, 16. 
m 

TIH jj 
KA CeKOA 0,01 Descrlpsi et edidi BuU. Inst. 1877 p. 171. — Sogliano Not. d. sc. 1876 
p. 93,sr. 
2 TiN BuU., non recle. Tixi Sogl. — 3 ceKOi Sogl. 

6437 in amphora (VIII) reperfa 2 Sept. 1903 prope insulae VI 16 
angulum qiii est inter orientem et meridiem. J^CP^^ Descripsi. — Ti^i KX(»u5iou) 2ej 6438 in duabus ampboris(X) repertis 16Mai. 1882inaedibuB VIII5— 6, 
15, in area b formae Bull. Inst. 1883 p. 170, et 24 Mart. 1891 [ia 
aedibus quarum ostium in insulae V 2 latere occidentali est sextum 
a meridie, litteris parvis. Descripsi et edidi Rom. Mitth. 1892 p. 18. — Alteram ed. Sogliauo Not. 
d. sc. 1891 p. 134 n. 1. 

2 MC et «II Mitth. MC Sogl. — 3 AnnY Sogl. 1. 2 K).>)'jue(itos)? 

6439 in decem amphoris (X), quarum una reperta est 16 Mai. 1882 in 
aedibus VIII 5— 6, 15 (vide ad 6438), novem 19 Febr. 1892 in aedibus 
deUe nozze d'argento (V 2). Descripsi et edidi Bom. Mitth. 1892 p. 19; 1893 p. 6 n, 6. — Reperlas 
a. 1892 ed. Sogliano Nol. d. sc. 1896 p. 434 n. 5—13. 
f Sogl., uon recte. — 1 mii Mitth. 1892; sed ultima nota est e. 1 KX(i')/i£(vTos)? 6440 in amphora (X) reperta 16 Mai. 1882 (vide ad 6438). Descripsi. 6441 in amphora (X) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delk nozze 
d'argento (V 2). Descripsi et edidi RSm. Miuh. 1893 p. 7 n. 8. — Sogliano Not. d. sc. 
p.434 D. 16. SVPPL- es» 6442. 5443 in duabus amphovis (X) repertis 16 Mai. 1882 (vide ad 6438). 

D«crip.i et edidi Kon. Mitth. mi p. 19. 

K)i '(«'""?)' ~ ^ "^''^ Mitth., vix recte; possis etiam legere m^. 

S444 in amphora (X). KXY^IP/ ; 1 j74. _ KXuoiou? Ultima littera male scripta propter ansam. 6445 in amphora (VIII) reperta 27 Nov. 1900 in aedificio emderato 
exlT.i portam Vesuvianam, 


Descripsi. - Sogliano iVcif. d. sc. 1900 p. 602. 
1 Kb/i^6u? K^»]/*evou? «446 in amphora (XIII) reperla«14 Dec. 1869. 6447 in amphora (X) reperta 14 Oct. 1876 in peristylio aedium VI 14, 

38 (JVor, d. sc. 1876 p. 193). 6448 in araphora (X) reperla 20 luri, 1900 in taberna VI ins. occid. 37. stnps,, _ Sogliano .Vof. d. sc. 1900 p, 240. 
iMO" ■ . Kfo.va.-ji ? tab. XLIV 4. KANTANEITHC 
ZtUCIMOY 

ATujrpAi ' 'abula |( ■gitur. Fuitne kontan6ithc? — v. 3 non expediv 

IV S. VASA FICTILIA 6450 in amphora (VIII) reperta 5 lul. 1873. 

« KOCmOY 

b sub ansa c6k ) 

c ab altera parte, colore rubro 

DV 

Descripsi. 

645J in amphora (XI) rcperta 1 Febr. 1888 in virdario aedinm IX 8, 6. 

MOC 0,015 

KOC/IM 0,015 

Descripsi, — Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 525 n, 18, si eadem est, 
mOL I N . . . . Sogl. — 2 KoV/i[ou]? 6452 in amphora (IV) reperta 30 Oct. 1880 in taberna IX 6, J, colore 
rubro. Descripsi et edidi Bull. Insl. 1882 p, 193 n. 2. — Sogliano Not. d. sc. 
1880 p. 397. 

6453 in amphora (X) reperta 16 Nov. 1877 in virdario aedium 1X5,9 
{Not. d. sc. 1877 p. 275). 

ApA 
il4 KPHCKENTV 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1879 p. 132 n. 5. 

3 TV aliena mihi visa sunt, ideo omisi BiiU. — ^ia KpyVxevT^os). 

6454 in amphora (XII) reperta 12 Apr. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
in area b formae Bult. Insl. 1883 p. 170. perpendiculu 


Tj scriplam 
KPITUJNOC 
A€YKOC 


coUo, colore 


ubro c io ventre, colore rubro 

C-IULME „,„8 
d ab altera parte in vasis huinero colore rubro, litteris bonis 

nPlNKinAC 0,025 

Descripsi. Edidi c Bull. Inst. 1882 p. 226 n. 10. — Sogliano Nol. d. sc. 
1882 p, 279 n, 1. 

b om. Sogl. — c CIUL om. Sogl. 

c. C. lulium Memorem babes in apocha lucundiana LXXXIX 6. 

6455 in amphora (KU) reperta 16 Mai. 1882 eodem loco ubi 6454. Descripsi. 6456 in araphora (fere XXXIV), reperta 13 Sept. 1897 
aedium VI 15, 2, sub ansa. Descripsi. — Not. d. sc. 1897 p. 391. VASA FICTILIA ess SVPPL. 6457 in ampliora (VIII) reperta 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. Descripsi. 

1 6A&CIiVlOY? Ao/K\(J ^■" Descripsi. — Aauxiou. 
6459 = 6060<i. 


\ld. AYKOY 

LISE 6460 in collo amphorae reperto 13 lun. 1902. ^. Descripsi. — ayk? nyk? 6461. 6462 in duabus amphoris (X). 

6461 = 2842 aykuu 

6462 rep. II Dec, 1869 Descripsi utramquc. — 6462 Brizio Epb. I p. 173 n. 245. — 6461 
Amm Ao^ou (medicamentuni) explicat Heydemann Bermes VII p. 109. 6463 in amphora (X). Descripsi 1873 et denuo 1880. 

1 Au'xu)(m5)? — 2 male scripluni pro ■fiSu vel ijiu';? 6464 in amphorae (VIII) fragmento. 

AYKLUNCMi 

e K 
Brizio Epb. I p. 173 n. 246. — 1 Au'ku)m[;]. 6465. 6466 in duabus amphoris (X) repertis 5 lul. 1873. 

'''' A.y}<cj «66 x^K^ 

Descripsi 1873 et deuuo 1880. 

2 KMEI, KA«1€I? 6467. 6468 in duabus ampboris (X) repertis 5 lul. 1873. 6467 Descripsi 1873, contuli 1880. 6469 

ostiu nphora (VIII) reperta 24 Mart. 1891 in aedibus quariii 
insulae V 2 latere occidentali est sextum a meridie. AeHNiutNOc re Descripsi et edidi Rmri. Mitth. 1892 p. 17 ii. I. — Sogliano Not. d. nc. 
1891 p. 134 n. 3. 

4 AXIA Sogl. AKIN MUtll. 

1—3 Av'r(Tio;: cf. ad 5555 ss. 6298 ss.) m-k-n- (M. Calidiuni Nastani 
habes X 926) & 'Ki^nmti. — 4 Axi^^u» . .)? — 5 'Eita^^ft.&n . .). 6470 = 2654. 4>H M K N 

Al iGHNIUUNOW 

GRA 

Descripsi de tabula XUV 11. — 2 *i|(>.ig vel ),:xi);). Mox in tabuhi 
M€N scriptum videtur, sed coUato titulo praecedente dubitari vix potest, 
quin fuerit M K N. 

6471 in amphora (VIII) reperta 25 Mai. 1892 in peristylio aedium delle 
vozze (Pargento (V 2). Soglii Not. d. Descripsi et edidi Rom. Mitt/i. 1893 p. 60 n. 3. 
1896 p. 435 n. 39. 

AuT^Tio;) M. K(>.ciuA'ou: cf. 6409 ss.) Eii(iu'(Tou). M. Claudium habes etiaiu 
5640; descendunt haud dubie ab aliquo M, Claudi Marcelli, Pompeioruni 
patroni (X 832), liberto. 6473 in tribus amphoris (VIII), quarum una extabat in thermis (de- 
scripsi 1873), uua reperta est 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6, 15, 
in area b formae Bull. Inst. 1883 p. 170, una 15 lun. 1892 in aedibus 
quarum ostium in insulae V 2 latere septeiitrionali est primum ab 
occidente. 

AYTTIOC 
M-n-T€YnuUNOC o.ooj 

io amphora repert,-v 1882 ad d. carboue 

K 0,05 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318 n. 19; 1896 p. 421 n. 1. 
2 M-n-TeYnuuNiov Sogl. 1896, non recte. 

6473 in amphora (VIII) leperta 3 Oct. 1903 in taberna VI 14, 12. 

AYTTIOC TeYHlDNOC Descripsi. SVPPL. eso VASA FICTILIA ■ mphor» (VIII) reperta 12 Apr. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15, 

**" .1 i formae Bnll. Jvsl. 1883 p. 173. AYTTIOC 
M-n-T6VnuuNOC 

etad d. propc ansam JviE 

., j„ nmphora (VIII) reperta 27 Nov. 1883 in caupona cuius ostium 
• sulne V 2 latere occidcntali est tertium a meridie. 

AYTTIOC 

m • n • TevnuiNi- 
n «iriosi. — Cum hac reperla est amphora (VIII) cuius titulus fere iuiierat; vidi v. 1 bivvt», v. 2 reliquias incerlas. 6476 iii amphora (VIII) reperta 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. 

AYTTfflOw^ 

M n 

T€YnUJNO< 

et prope ansani 51 x 

Descripsi ei edidi Bull. Imt. 1877 p. 172; inde Viola Scavi 1873—78 

p. 48, 36. M77. 6478 in duabus amphoris (VIII), e quibus 6477 extabat in ther- 
mis (descripsi 1873), 6478 reperta est 19 Febr. 1892 in aedibus quarum 
ostiiim in insulae V 2 latere occidentali est sextum a meridie. M- n • T€YnU)NOC 

b in 6478 prope ansam xaa 

Descripsi. — 6478 edidimus ego Rom. Miuh. 1893 p. 6 n. 5, Sogliano 
Xal.lsc. 1896 p. 434 n. 21, qui non recte expressit b. 

6479-6482 in quatuor amphoris, e quibus 6479 extabat in thermis 
(descripsi 1873 et denuo 1880) 6480 reperta est 23 Apr. 1891 in 
aedibas quarum ostium in insulae V 2 latere occidentali est septimum 
a meridie, 6481. 6482 27 Mai. 1892 in aedibus delh nozze d'argento (V 2). 

a AYT 

M ■ n ■ 
TevnujNOC 
' prope ansam; 6479. 6480 g 

6481. 6482 xaa 

Descripsi et edidi RSm. Mitth. 1892 p. 20 n. 12; 1893 p. 60 n. 4. — 
Sogliano A-o(. rf. sc. 1896 p. 435 n. 41. 42. 

«3 6480 T6Y»;a,-. _ tev Mitth. wmiminm Sogl. 

* 6M0 om, Uiith. N Sogl. — 6481 om. Sogl., 6482 non recte ex- 

pressit Sogl. 

«4S3 in amphora (VIII) .eperta 14 lun, 1876 in aedibus VI 13, 16. 

" AYT 

M' n • 
TSVnujNK 

' prope ansam k 

" mferius, colore albo iics oot |"PS' et edidi BM.Imt. 1877 p. 172. - Sogliano Not. d. sc. 1876 

'■'■ Viola Scam 1873—78 p. 48, 36, om. 4. c. 

P»ncta om. Sogl. _ 3 i.eynujmov Sogl., TevnujN- Viola; TevnujNOC 6484 in duabus amphoris (X) repertis 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 
5 — 6, 15, in area b formae Biill. Imt. 1883 p. 170. 

M A K € P O C 0,01 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1883 p. 225 n. 7. 6485 = 58544. 6486 in fragmeiito amphorae (VIII). 

MAPKOY 

Descripsi 1880. 6487 in amphora (VIII) reperta 1 Oct. 1885 in atrio aedium VIII 
2, 39 (losephi II). Descripsi. — mapkoy A Sogliano Not. d. sc. 1885 p. 536. 

6488 in amphora reperta 22 Mart. 1899 in villa rustica quam in fundo 
Spinelli eriiderandam cuiavit Viiicentius de Prisco. M APKO Y 

Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 396; non vidi. 
6489 in amphora reperta cum 6484. olore vel lapide Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318 n. 23, qui supplet favxu. Non vidi. — 
Cf. 5740—5742. 

6490 in amphora (X) reperta 19 Nov. 1883 in caupona cuius ostium 
in insulae V 2 latere occidentali est tertiura a meridie (Not. d. sc. 
1883 p. 425). 

&no» 
M e N o n i o V 0.005 

AiriAiov o.oos 

Descripsi, 6491 in amphora (XLII). 
Descripsi 1880. 6492. 6493 in duabus amplioris (X) repertis 16 Mai. 1882 in aedibus 
VIII 5—6, 15, in area b formae Bull. Inst. 1883 p. 170. 6493 
Descripsi. — Lectio certa. Mise&N€ 6494 in collo amphorae (XLIl?) reperlo 9 Oct. 1895 in virdario aedii 
VI 15, 5. 

M K A Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1895 p. 439. - m 87* VASA FICTILIA 690 SVPPL; 6495 iii .imphora. 
Descripsi 1873. 6496 = 5924«. MOPIONOC 6491 in fragmento amphorae (IV) reperto in aedificio quod prope 
stationem viae ferratae a. 1903 oruderandum curavit Ferrucius de Prisco. X I c\ 

CXD ci{?) Deacripsi. Mouo-fltiou TpiuiS^aTOu XapC?). 6498 iii Hmpbora fracta reperta 16 Apr. 1889 in aedibus VIII 2, 21. 

Q N e I K A N 0'>\m. u.i)u9 

h superius colore rubro ma o,03 

c ab altera parte, colore rubro, Htteris niagni$ et subtilibus Descripsi et edidi Uom. Miuh. 1890 p. 141 n. 5. — Sogliano Not. d. sc. 
1893 p. 51 n. 3. 

a NGIKiMiOfM! Sogl. 

6499 in amphora (XXV) reperta anno 1903 in villa detecta in fundo 
Santini, cum fieret vla ferrata inter oppida Torre Annunziata et Bosco- 
trecase; v. 2 evanidus. 


Dedi ex apographo meo, non tamen charta perlucida esarato. 
2 Arp. Agiturne de Agrippae, vel patris vel filii Postumi, servo vel 

liberto? In eadem villa repertae s.int duae tegulae signatae '"^'""' *°'^"' 

TVB-FABIO CoS 

(11 a. Ch.). Pupilli Agrippae libert.-im habemus VI 18548, Piipi 
Agrippae servum Pompeis X 924. Hniiis igilur fuisse hanc villani h.aud 
improbabiliter 6500 iii amphora (XIII) reperta 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. b ab altera parte, lapide vel colore gilvo 

TICO o,lu 

Descripsi et edidi Bull. hist. 1877 p. 172; inde a Viola Scavi 1873—78 
p. 48, 36. 
b ef. 6196. nphora (X). Descripsi 1873 et denuo 1880. 6502 in amphora (VIII) reperla 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16, Descripsi et edidi Bull. Inst. 1877 p. 172. — Sogliano Ao(. il. sc. 1876 
p. 93, n. Presuhn Pompeji 1874—7» VI, in tabula. 

6503 in amphora (VIII) reperta 2 Mart. 1887 in virdario aedium 
V 2, 7 {Not. d. sc. 1887 p. 243), evanida. 

OINWC AWONBffllOW 

Descripsi et edidi Mmn. MMh. 1889 p. 124 n. 3; 1894 p. 42 n. 1, 6504 in fragmento amphorae; extat Neapoli in museo. 

OINO Descripsit Dressel. 6505 iii amphora (VIII) reperta mense Novembri 1869. OINOC 
AIKINIOY 
eiPHNAIOY et prope ansam Descripsit Brizio una cum De Petra titulum recens efibssum et edidit 
Eph. I p. 173 n. 244. 6506 in amphora (XIV) reperia 19 lun, 1886 in aedibus VI 13, 16. eTOC MY 
O INOC eiPhNAIOY (6TOC linea transversa 
punctum) b prope ansam Ci^rv. c ab altera parte b 

Descripsi et edidi Bull. Inst. 1877 p. 171. — Sogliano Kot. d. sc. 1876 
p. 93. Viola Scavi 1873-78 p. 47. 

o 1 om, Sogl. — b. c om. Bulf. It descripsi, c non vidi. — h sibi 
interpretatur Sogliano, vix recte. 

6507 iu amphora (X). Descripsi 1873. 6508 in parva amphora (XV) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium 
IX 8, 6. OKT4 
KOKY Descripsi et edidi Bdm. Mitth. 1889 p. 26 o. I. — Sogliano Aol. d. 
1888 p. 524 n. 9. 

1 AOKY Sogl. 6509 in amphora (XIII). Descripsi 1873. VPPL. eot VASA FICTILIA j5(0— o»'" prope forum oppidi Boscoreale eruderaadain curavit 10-6512 

Viiicenti"8 
«6510 tribiis arophoris repertis 8 lan. 1898 ih corte villae 
prope 
de Frisco. 6511 
6512 ONHCimOY 

X Lni 

ONHC1MOV ONHCIMOY Sogliano J d propc ansani ^ " 

I, inferius (in 6512 ab allera parte) colore rubr^ 
xvs 

; 1898 p. 420 n. 1—3. Non vidi. , amphora (XXXIV): extabat inter reposita in favissis templi 

XXV 

CLxxxiv 

ONHCIIWOY o,Ui:i 

Nol. (I. sr. 1900 p. 271 n. 3. 6514 iii amphora (XII). Destripsi 1873. — O»v)o-(;^ou). «515 iii amphora (VIII) reperta 16 Mai. 1882 ia aedibus VIII 5-6, 15, 

III ai-ea b formae BuV. Inst. 1883 p. 170, evaiiida. 

eni ONhcimoY 0,013 
Destripsi et edidi Bull. Iml. 1883 p. 325 n. 8. 6SI6 in amphora (XXXVI) reperta 3 Nov. 1898 in aedificio quod extra 
portam Vesuvianam eruderanduni curavit ludith d'Aquino. 

a carboiie O N H i 

'' atramento, admodiiiii ovaiiida Destripsi a. - Sogliano Nol. d. sc. 1899 p. 238 n. 3. 

" 'OriilsllMtA ? 

'5" iii amphora (fere XXV) reperta 6 Aug. 1903 in fullonica VI, 16, 3. smpsi. _ i'g(55); «518 '" quinque amphoris (VIII), quarum duae repertae sunt 24 Mart. 

111 aedibus quarum ostium in insulae V 2 latere occidentali est 

J?'™ * meridie, duae 19 Febr. 1892 in aedibus (lelle nozze d'argento 

j '2). una 15 lun. 1892 in aedibus quarum ostium in insulae V 2 

»'"« septentrionali est primum ab occidente. OP 0,015 

n,^"'"!'» ''■'""" '891 <=' 15 lun. 1892 edidi Rom. Mittli. 1892 p. 19 
■ ' 1893 p. 61 „. 8. _ y„giia„o ft-„(, ^. j^, iggi „. 134 n. 5. 6; 1896 
'■'^'"■3.18.19. 6519 in amphora (XXIX) reperta 3 Apr. 1888 in aedibos 1X8,6. Descripsi et edidi Riim. Milth. 1889 p. 22 n. 3. — Sogliano Not. d. 
1888 p. 527 n. 32. 
'OpSpi pro "Op8fiou, declinatione Latina? 6520 in amphora (XIII). Descripsi 1873. 6581 in quatuor amphoris (XII) repertis 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 
5—6, 15, in area h formae Bull. Inst. 1883 p. 170. Descripsi, 6532 in amphora (XI, alta 0,7) reperta 16 Mai. 1884 in caupona cuius 
ostium in insulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie, colore 
rubro. Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1894 p. 196 n. 9. 
6523 in amphora (XII) reperta cum 6521. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 319 n. 28. 6524 iii ampbora (XIII) reperta 27 Dec. 1886 in aedibus quarnm 
ostium in insulae IX 8 latere occidentali ex tertium a septentrione. M b ab allera parte, carboiie 

J^ 0,0,., 

Desrf-ipsi. — Sogliano Not. d. sc. 1887 p. 41, a. 
a HA, M4. — * P Sogl. 6525 in ampbora (VIII) reperta 5 lan. 1872. 

„ riMONOC 

li coloie viridi *" 

Descripsi. — Easdem inscriptiones habes 5960—5964. 

6526 in amphora (VIII) reperta cum G520. 

^ nMONOC 

b ab altera parte ahmo 

c colore viridi A^ 

Descripsi. - Easdem inscriptiones aliter dispositas habes 5963. I — 6527 in anipliora (XII). 
Descripsi 1873. VASA FICTILIA a«« SVPPL. 6528 in ampbora (XIll). h ab altera parl 
Descripsi 1873. 6529 in amphora (IV) reperta tnense Isnuario 1870 in aedibus IX 2, 18. 

rfAnov 

t AnoN 
Brizio Epb. I p. 174 n. 251, qui descripsit titulum rccens effoSsum et 
adnotat litterns grandes et claras fuisse. Ego vidi reliquias incertas. 

6530 in tribus amphoris (VIII) repertis 30 Mart. 1879 in aedibus IX 
6, 5, 10 Apr. 1888 in virdurio aedium IX 8, 4, 18 lul. 1904 in aedibus 
VI 16, 12. Descripsi. — Sogliano i^ot. d. 
1 n»uVui[TC?]. 2 Aouj Sogl. p. 528 n. 40. 653t in amphora (XIII) rep.-rla 13 Mai. 1884 in caupon 
iii iiisulae V 2 latere occidenlali est tertiuni a raeridie. b inferius, lapide gilvo k6S o.o9 
Descripsi — Sogliano Not. d. sc. 1884 p. 196 n. 8. 
a Nihil periit. 6532 in amphora (fere X) rcperta 2 Mart, 1887 in virdario aedium 

V 2, 7. Dcscripsi ct edidi Bom. Mitth. 1889 p. 124 n. 2; 1894 p. 42 
Sogliano Not. i. sc. 1887 p. 243, 4. 6S33. 6534 in diiabus amphoris (XII). 

6533 n M Descripsi 1873, nphora (XII) reperta 1 Febr. in virdario aedium IX 8, 6. Sogliano A'o(. d. sc. 1888 p. 524 n. 8. Vidi reliquias incertas. 6536 io fragmenlo amphorae (X). nOTIO O.OOG 
KOPIN 0.006 Descripsi 1873, contuli 1830. — nono (po(io) Kopi»(di«)? 6537 in amphora (XI), colo Descripsi 1873, conluli 1880. 6538 in amphora (XXVI) parva (a. 0,045) ct levissimi ponderis, reperta 
27 lan. 1897 in aedibus VI 15, 23. ApTOTOY 
IW fi 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1897 p. 40. 

2 TOT non recte cxpressit Sogl., qui 'A/170V0U legendum esse conicit. 
Nostra lectio certa cst: apro'(ir)rou. nphora (X). 

TXXIX- 
PKH 
POVTIAIOY 


et prope ansam 


J AA 


Descripsi 1880. 
6540 = 5839. 

POY())OY 6541 in amphora (XII). /^H^^o Descripsi 1880. — PXTeiv? 6548 in amphora (VIII) reperta 19 Oct. 1892 in aedibus delh nozze 
d^argento (V 2). MOV C6KOVNN Sogtiano Not. d. sc. 1896 p. 435 n. 44. Amphora, descripta a I 
fracta est et periit; ego vidi collum, in quo scriptum erat x. 6543 in duabus amphoris (XIII). lOYAIOY 
AMOY Dcscripsi 1874 et denuo 1880. — 3 'A()>.)>.i'o 6544 in amphora (VIII) reperta 3 Dec. 1880 in aedibus IX 6, 4 {Nol. 
d. sc. 1880 p. 493). C€r KAIKIMAC 6545 in collo amphorac (VIII) repeito 18 Apr. 1893 in caupona V2, 18. Kop 

C6P KAIKIAi Descripsi et edidi Riim. Miith. 1894 p. 59 n. 3. — Sogliano iVoI. rf. sc 
1896 p. 440 n. 2. 6546 in quinque amphoris (X), quarum duae extabant in thermis, uoa 
repeita est 11 Oct. 1881 in aedibus VIII 5, 9, una 18 Ocl. 1894 in 
aedibus V 2, 15, una 22. 23 Nov. 1898 in aediacio qund extra porlam 
Vesuvianam erudernndum curavil ludith d'Aquino, una 19 Febr. 1904 
in laberna III 1,2. Dcscripsi praeter ullimam, quam dedi ex apngrapho Matthaei della Corte. 
— Brizio Eph. I p. 174 n. 250, tab. I 8. Sogliano Nol. d. sc. 1881 p. 323 
n. 9; 1894 p. 382; 1898 p. 503. 
2 AUjpo Brizio. — Cf 2849 cep4,nic | i^ru. 6'50 io quatuor amphoris (X), e quibus 6547 reperta est 8 lul. 
«4'- i3Febr. 1863 in aedibiis VI 4, 5 (det cilarista; Acta ms.), 

'"' A 1889 cxlra portam Stabianam; 6550 = 2725*. c. «ea 6548 
6549 y^iffr-y^''' '"'''^'■'' $550 zu;cim6 

in 6547 carbonc tico 

DMcripsi 6547. 6549; banc edidi Rom. Mitlh. 1890 p. 284. 6548 Brizio 
. , [ p 174 n. 249 e% apographo Fiorellii. — 6549 Sogliano Not. d. 

«,1891p."<- 

6549 b Tirpnvi Sogl. — 6550 a sic, noii cip&nic legenduni esse ap- 
p.,el collato 2849, tab. XLV 8. - 6547 o ef. 6196. 

6551 in amphora (VIII) reperta 19 Febr. 1892 in aedibus delle nozze 

{arjmlo (}' 2). 

„ CKYBOY 

b colore vel lapide albo Ae o,i 

Dtscripsi. - Sogliaiio Not. d. sc. 1896 p. 434 n. 22. 
a dcdi es apographo Sogliani, qui recentiorem vidit; ego vidi Ckye»s». 

6552 iii collo amphorae reperto 30 lul. 1898 in aedificio quod extra 
porlam Vesuvianam eruderandum curavit ludilh d'Aquino. 

co 
Deseripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 500. 6553 in amphora (XIIl). CYMM n 
, - 2v;uju(4ou; cf. 6555. 6556) n»(),»iii's) ? cf. 6554. 6554 i mpliora (XIII) reperta 16 Mart. 1872. CYMM nA, 
Deaciipsi 1873, contuli 1880. — Cf. ad 6553. 
6555 in amphora (XIII). 

'^ CYMMfi.XO'//M 

' ab alteia parte di\ 

'^«eripsi 1873, contuli 1880. 

*556 in amphora fracta reperta 16 Apr. 1889 in aedibus VIII 2, 21. 
" ad perpendiculum 

CVMMiXOY 0,01 

' infcrius, colore rubro 

' ab alteia parte, colore nibio 

m^V^ ""'*' *"'"■ ^^""'- '*3" P- '*• "■ *• - Sogliaiio iVo(. d. sc. VASA FICTILLA 6557 in amphora (V) rcperta 6 lun. 1892 in aedibus delU mzze dargeuto. 


Descripsi. — Sogliano iVoI. d. sc. 1896 p. 435. 
1 2uiie)i(!tVou;)- — 2 aH---? 6558 in amphora (VIII) repeita 19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. CUUThPION 

eniMHNia Descripsi el cdidi BuU. Insl. 1877 p. 171; inde Viola Scavi 1873—78 
p. 48, 36. 

2 'Eiri(ii))vte(ou). 6559 = 58406. TiPniNIX 0.009 

*> Y M 0,02 
pov<(iOY o.oia 6560 = 592IJ. XeiMAPXOY 6561 — 6565 in quinque amphoris (X) repertis II lun. 1873 in caupona 
I 2, 20. 6561 
TeiMAPXOV 
A€YKOiNA«l» 


6562. 


6563 


AeVKOVNAPUJN 


6564 
TSIMAPXOV 
AeVKOVNAPIOY 


6565 
TeiMAPXOY 
A6VKOYNAPX Descripsi 1873, contuli 1880. - Bull. Inst. 1874 p. 263: ... 
comiderevole di anfore, in parte con isa-izioni, fra le quali piii volle 
rieorreva .... t6imapxov aeykovnapion. Inde Viola Seavi 1873 — 78 
p. 48, /. Post vidi in 6562. 6563 non lo sed w scriptum esse. In 6564 
lectio certa est. fi.ivxmv(ilpm tamen voluisse scriptorem conicias. 

6566 in compluribus amphoris (X) repertis 11 lun. 1873 in caupona 
I 2 20 et in una (X) reperta 25 Sept. 1888 in insulae IX 8 parte 
superiore. 

T61M4.PXOV 
TONNIC 

Descripsi et edidi Bull. Insl. 1874 p. 263, Rom. Mitth. 1890 p. 252 n. 1. 
— Viola Scavi 1873—78 p. 48, e. 6567—6571 in quinque amphoris (X), quarum quatuor repertae sunt 
16 Nov. 1877 iii aedibus IX 5, 9, una (6571) 5 lul. 1875. 6567 TeiMOMS 6568.6569 K(kAi 6570 Kb.Kwm 

T6IMOMiffl 6571 T61MOM6 6571 descripsi 1875, contuli 1880; 6567-6570 dcscripsi el edidi Bull. 
Inst. 1879 p. 131—132 n. 1-3. VASA FICTILIA •94 SVPPL. 6512 in amphora (VIII) reperla 12 Aug. 18 
VI 15,22. Tl4|3ll"T"^ Dnv Descripsi; dedi ex apographo meo, quod ut potui delineavi. Sic fcre 
Sogliauo Nol. d. sc. 1897 p. 340 n. 1, omissis tamen ultimis pr ' . 

6573 in amphora (X) reperta anno 1903 in fullonica VI, 16, 3. 

Tlj^eiPJJiW* 0.005 
A C 0,008 

Descripsi. 6574 in amphora (X). 


Descripsi 1874, contuli 1S80. — vri | TPienepx? 6575 in amphora (VIII) reperla 19 Febr. 1892 in aedibus deUe nozze 
eCargmto (V 2). Vaw- / b ab altera parle, tolrtre albo 

-i e o,iu Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1896 p. 434 n. 35. 6576 in amphora (XIII) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 8, 6. Dcscripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1888 p. 524 n. 6. 
1 a dedi fide Sogliani; non vidi. — 2 om. Sogl. 

6577 in amphora reperta 16 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16. ^^' Descripsi. — Fortasse scriptor cooperat Yn(o)KA, mox corrigere voluit z, 
ut scriberel zhnuun (cf. amphoram 6361 in iistlem aedibus repertam); 
quod cum parum ei processisset, totum titulum expuoxit. 

6578 in coUo amphorae (VIII) reperto 26 Apr. 1883 in aedibus VIII 
2, 29 {Not. d. 8c. 1883 p. 136). ^ 'Kocr-r-^n 'Y Descripsi et edidi Bull. Inst. 1885 p. 94. — <t>. NttrrunVo)^. — * nat- 

TYNIOY Bull. 6579 in amphora (VIII) repcrta 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 5—6,15, 
in area b formae Bull. Imt. 1883 p. 170, \> y^hf Descripsi. — 1 *. N»TTvii(i'o)u. — 2 non expedivi. 6580 in amphora (X) repcrta cum 6579. f|) A K & I 

NOVMO»/* b sub Descripsi et edidi BM. Inst. 1883 p. 225 n. 9. — Sogliano Not. d. sc. 
1882 p. 318 n. 20. 

a 1 <))vmi Sogl. — 2 novmc Sogl. — Nou/uou? — b pri Sogl., qui 
recentiorem vidit. 

6581 = 57834. 6582 — 6587 in novem amphoris (VIII), e quibus 6582 reperta est 
19 lun. 1876 in aedibus VI 13, 16, ceterac 14 (rectius 11) Oct. 1876 
in nedibus VI 14, 38 {Not. d. sc. 1876 p. 193). 6582 

b 


ab altera 


parte, lapide gilvo 
c A R o.os 


6584 

in Iribus 


amph,.ris 
(JJHAIKOC 
b 


ab allera 


parte, lapide gilvo 

CAR o,„s 


6585 


iJlHNVKOC 


6586 


" 


in duabu 


aniphoris 

JVCV 
l()HNYKOC 
b 


lapide gilv 


CAR 0,09 


6587 


((iHNVKOC Descripsi omnes. — 6582 edidimus ego Bull. Inst. IBll p. 172, Sogliauo 
Not. d. sc. 1876 p. 93, Presuhn Pompeji 1874—78 VI in tabula. Ceterae 
ineditae sunt. 

6585 — 6587 '^jfvuxo^ imperile pro *v;Xixo; scriptum. 

6588 in duabus amphoris (XIII) repertis 16 Mai. 1882 in aedibus VIII 
5—6, 15, in area b formae Bull. Insl. 1883 p. 170. Descripsi. — Sogl 
Sogliani; non vidi. ab altera parte 

.Yo(, d. 188-2 p. 318 n. 26. 27. b dedi flde 6»5 VASA FIOTILIA nhora (VIII) reperta 1 Febr. 1888 in virdario aedium IX 8, 6. 

i inferius, lapide rubro A 

• • .1 fdidi BSm. Miuh. 1889 p. 26 n. 2. — Sogliano Not. d. sc. 
Qescripsi ei euju 

...g p. 524 n- !"■ 

.V <ro\ iliUh. ■)>iA OY Sogl. — <|)i(J. Auxounou? — 

{„»,, MiUk- Sogl^ 

6590 in ampliora (VIII). 6591 iu amphora (VIII) reperta 2 Mart. 1888 in parte superiore aedium 
p Aemili Celeris, quarum ostium in insulae IX 8 latere occidentali 
est septimum '^ septentrione, litteris parvis nitide scriptum. Deicripsi ct edidi Rom. Mitth. 1889 p. 124 n. 5. — Sogliano Not. d. sc. 
1888 p. 526 n. 23. 
2 m" Miuh. Sogl., et fortasse scriptor sic voluit; sed scriptum est LV. 6592 in amphora (XIII) reperta cum 6588. 

a ad perpendiculum (|iiN6 o,oi 

a colore rubro b.c o.os 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1882 p. 318 n. 21. 

6593 in amphora (VIII) reperta 22 Dec. 1884 in caupona cuius ostium 
in jnsulae V 2 latere occidentali est tertium a meridie, admodum 

evBDida. Destripsi. - *,).;toou V7^y /IL '^ts V. 6594 in duabus amphoris (X) repertis 2 Febr. 1881 in aedibus IX 7 4 
{,Not. d. sc. 1881 p. 61). (j)AA i^mmim 

Descripsi et edidi BnU. Inst. 1882 p. 180. 

*Xa(/..,»(ou?) ■Apera 6595 = 6109 !>. \Au)Tei 
oyannuj 6596 in amphora (fere XXVII) reperta cum 6588, carbone. 

*Y 0,065 

Descripsi. 

6597 in amphora (X) reperta 20 lul. 1878 in aedibus IX 5, 6, Yj.^^^n-' Descripsi. — T.(j).C€V€PY ? 6598 in amphora (XIII) reperta 30 Oct. 1880 in taberna IX 6, 1, co- 
lore rubro. Descripsi et edidi Bull. Inst. 1882 p. 193 n. 1. — Sogliano Not. d. sc. 
1880 p. 397, a. 

6599 inamphora(XIII) reperta 16Mai. 1882 in aedibus VIII 5-6, 15, 
in area b formae Bull. Inst, 1883 p. 170, ad perpendiculum. •^-y ■■ Descripsi. — xam hp? 
6600 = 5849 i. IV s. 88 CORRIGENDA ET ADDENDA. AD PROGRAMMATA ANTIQVISSIMA. 

Ad n. 2883. [M. Cr}erri(um) pro M, Cerrinium Krascheninnikov, Observ. epigr. Pompeianae in Festschr. f, 0. Hirschfeld p. 409, non recte, cum 
M. Cerrinius recentioruni tantum programmatum candidatus sit. 6601. 6602 in lapide tofaceo qui extat inter reposita tn membro quod 
est post tabernam VII 4, 3, colore rubro. 

6601 

U • SESTlM ■ 11 ■ \S 0,23 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 63. 

yB non plene descripsit Sogliaiio. — L. Se.vtii 
b(onum). 

6603 intVa 6601. II(virum) v(irum) Descripsi. — Sogliano Not, d. sc, 1899 p. 63. 

M. Anor(ium) II tj(/rum)? — II(virum) v(iru7n) b(o: 6603. 6604 inter ostia VI 16, 28 et 29, in tectorio rudi 
colore albo, evanidae. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 321 n. 5. 
[Maev]iu(m) II v. v. b. 6604 ad d. 6603. L • wtvi • \fl miw ic! om/i Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 321 n. 6. 
Quae secuntur post \fl om. Sogliano. AD TITVLOS PICTOS RECENTIORES. Ad D. 95. In adnotatiooe scribendum erat C[e]r[r](in)ium: Cerrium pro 
Cerrinium habes 483. Cf. M. Krasclieninnikov, Observationes 
epigraphicae, in Festschr, f. 0. Hirschfeld p. 408. 

Ad n. 102. In adnotatione dele „corr. L[ol]lium]''. Aliud Laeli Fusci 
programma habemus 3592. 

Ad n. 229. V. 2 zosiMio legendum esse notat Krascheninniliov 1. c. 
p. 411 relegans ad Pape-Benseler, Worterb. d. griech. Eigennamen. 

Ad n. 259. Lege poppaeeses; cf. ad 1499 et 6682. 

Ad n. 409. Pro (Verum) scribe (Certum); cf. 359. 797. 

Ad n. 426. Dele ,2 fuitne FAC-F[oria.]?". 

Ad n. 447. lu adnotatione pro „Verus° scribe ^Certus*; cf. 359. 797. 

Ad n. 575. Egit de hoc tituloKrascheninnikov 1. c. adn. 95 p. 408— 411, 
qui MACERio explicat Ma(rcum) Cerio(m) vel Ma(rcum) Ceri(um) o. 
[«. f.], conlatis ad Ma. C. I. L. III 8705. 14171, ad Ceri. vel Cerio. IV 95. 483, in quibus sane Cerr(in)ium fuisse videtur, ut Post(um)ium 195. 
1016, Proc(ul)um\(i%\, Sec(Mnd)uro 693. 737. Sed et Ma. et Ceri. vel 
Cerio. ab his titulis aliena aunt: macerio quid sit ignoramus. — Dor- 
mientes, furunculos (576), seribibos (581) s(i)carios (?246) recte, ut 
mihi quidem vidctur, opinatur non collegia fuisse, sed M. Cerrinii 
Vatiae candidaturam ita derideri ut quibus res publica minime curae 
esset rogare eum dicantur. 

Ad n. 865. [M.] Cepixi[m] pro M. Cepidium Krascheninnikov I. c. ad 
n. 95 p. 409. C. Cepidium haberaus IV 60,19; at inter candidatos 
Cepidii non extant, et in reliquiis tam exiguis et incertis praestat a 
coniecturis abstinere. 

Ad n. 932. V. 1 lege l(n)ventu8; cf. 327. 

Ad n. 1093 a. Haud dubia poweaIs i. e. Pompe(i)anis scriptum erat. 

Ad n. 1098. regvlo legi a. 1879. 

Ad n. 1109. Contuli. V. 2 hemerotis i. e. Be(r)merolis. e»9 ADDENDA: PICTAE 1 o ^oeulo qu' cst inter septentrionem et orientem, a 
J603 i» ■"'""' ^ 

jepteotlion • M-EPTDIVm SABInum 0,027 

AED D R P 

_ Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 278. REG. III INS. 1. 

6606 supra 6603, evanida. POPiDivm . Descripsi. — Sogliano Noi. d. sc. 1905 p. 278. . ijtere septentrionali, inter ostium secundum et tertium 

jli orienle. N V m A D 
VS ■ CVPIT Sogliano 1 6608 ibidem, posterior. 

M-AED-C/^ 0,21 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 278. REG. V INS. 2. 

jog io insulae latere seplenlrionali, ad sin. ostii aedium q. d. detle nozze d'argento. 

ALBVCIVm • ET' 
CASELLIVM-ao'^ H REG. 

Lati V INS. 3. 

s orientale. 6610 ad (1. oslii ii. 9. 

M'SAMELLIVM •MODESTVM ■ AED 0,12 

EPIIjlA-NEC SINE CWMO JXOGAT 0,10 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 281 n. 7. 
2 m^h.mcmmimnmimimKOGh^Y Sogliano. 
E^idia nec sine Cosmo QCroco^) rogat. 

6611 iDfra praecedentis versus 2 litterani sextam, colore nigro, litteris 

parvis. 

EV 
Sogliaoo Ao), d. sc. 19U1 p. 281 n. 8. 

6612 prope praecedentes, colore nigro. 

ONESimvs 
Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 282 n. 17. Non vidi. 

6613 in muro aedium n. 10, ad sin. ostii. 

M-LVCRET'VM «.« 

FrONTONEM^AED^D^R^P 0,12 

I^wripsi et edidi SSm. Uitt. 1901 p. 334. — Soeliano Nol. d. sc. 1901 ''W ad i. ostii „. 10. 

''«il-eni A-o(. d. sc. 1902 p. 210 n, 1. - Non vidi. LVCRETIVm • **•' ad sin. et ad d. ostii n. 12, colore rubro in tabellis ansatis. «• SAMELLIVm 
MODESTVM-AED^O^ wTs".' ~ ^°8'iano Not. d. se. 1905 p. 215 n. 1. 2. 
2 OF Sogliano, sed (f certum. 6615 ad sin. ostii n. 11, in tectorio rudi dealbato, vv, 1, 2 colorenigro, 
3 colore rubro et alia manu, quae etiam v, 2 in litterae F parte 
superiore lineolam addidit, 

M ■ SAmELLIVm mODESTVM 0,14 

AED"D'R"-P O V F 0,14 

IVVENEM PROBWl 0,10 

Descripsi. — Paribeni Not. d. sc 1902 p. 210. 

2 AEDD'R-P^O'V-F, 3 ivvENEM- Paribeni. Puncla v. 2 fortasse pericrunt, 
in v. 3 certe non extabat. 

6616 ad d. ostii n. 11 in tectorio rudi dealbato, evanida. 

CN-HELVIVM • SABINVM 

M ■ SAMELLIVM • MODESfum 

A E D • D • R • P^O^V-f 

Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 210 n. 6. Ego descripsi v. 1. 2; v. 3 evanuerat. 
2 mmODESium soriptum ct primam m calce illita deletam fuisse testatur 
Paribeni; ego non vidi. 6617 ad d. 6616, in muro aedium n. 12, in tectorio rudi colore rubro 
nigrescente, antiquior et evanida. POSTVMVm 

n viR o^ Descripsi. - Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 399 n, 1. 

o^ dedi flde Paribenii, qui recentiorem vidit; ego non vidi. 6620 in aedium n. 12 peristylii, quod atrii lo 
in teclorio rudi (Ziegelstuck). Descripsi. 1 obtinet, pariete dextro. ADDENDA: PICTAE SVPPL. REG. V INS. 4. 

6621 in aedium n. 3 {strada Nolana) porticus quae est ante hortum pariete siDistro, in tectorio rudi dealbato. 

M-6BELLIVM 

F I R JVl V M ■ n VIRI-D 

V-A-S-P-PW-iTb^ SCJIIPSIT cm 

Descripsi et edidi Eom. Mitt. 1901 p. 324. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 259 n. 9. 

3 ante scripsU jk (sic fere) Sogliano, et ita edidi, Soglianum sccutus, in Mitt. ~ iterum inlerpretatur Sogliano, vix recte. Addidi lianc notam 
ante quam a fuisse videtur, ex apograpiio meo charta perlucida exarato. ' 9^ 'L 6622 — 6624 in insulae latere orientali. 

6622 io aedium n. 9 faucium pariete dextro, 
prope atrium, in tectorio rudi dealbato. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 346. 

6623 inter ostia n. 9 et n. 10, in muro aedium 
n. 9, in tectorio rudi colore rubro evanescente. 
Distat a terra m. 1,20. 

C-SATIllV 0,U 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 259 
n. 10. 
C. Satriu(m). 

6624 ad d. 6623, in muro aedium n. 9, in 
tectorio rudi. 

SPICIVS 0,085 
duo gtadialorei 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 259 
n. 11. 
Spic(u)lus; cf. 1474. 6625 — 6638 in insulae latere occidentali. 

6625 ad d. oslii quarti a meridie, in tectorio rudi. 

m. /uCRETIVM-FRONTONEM o.u 

AED VICINI ROGAMVS 0.08 

Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 399. 

M. Lucretium Frontonem in aedibus quarum ostium est primum a meridie habitasse probabil 
est; cf. 6796. 6797. 6799. 6626 ad d. 6625, eadem, nisi fallor, manu. 

Sl-PVDOR-IN vIta CiVICQVAM •PRODESSE-PVTATVR 0,09 
LvCRETIVS-HIC-FRONTO-DIGNVS-HONOREboNO-EST 0,065 

Descripsi el edidi Som. Mitth. 1904 p. 263. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 212 n. 23. 

1 viTA, omisso apice, Paribeni. - 2 honore bene est Paribeni; sed bono certum teste etiam 
Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 130. 

Debebat haud dubie poeta Frontonem honore, i. e. aedilitate (6613.6625) dignum dicere; quod 
cum parum intelligeret honore bono i. e. bona existimatione eum dignum praedicavit. 6627 ad sin. ostii lertii a meridie, in tectorio rudi dealbato. 

m • samellivm-modestvm-aed- o.u 

V-ASPP-DR-P- vIciNI-ROGANT 0,12 

Descripsi. - Paribeni Not. d. sc. 1902 p 212 n. 22. Samellium Modestum, 
mendetur, in hoc vico habitasse probabile est. 6628 ad d. ostii tertii a meridie, in tectorio rudi. CNHELVIVM SABINVMET 

M-SAMELLIVm MOD ESTVM-AED- D-R P cf 

DeBcripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 211 n. 8. 
Functa 1 post helvivm, 2 post samellivm et post r et p habet Paribeni, ego non vidi. 6629 infra 6628 ad d., colore albo in podii tectorio rubro, evanida. TERENTIVM JB o,075 

I J M O N O N • A V I D V M Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 211 n. 11. 13. 
2 iiMO et punctum post non om. Paribeni. 6630 infra 6628, colore nigro in podii tectorio rubro, neglegenter scripta et admodum evanida. 

■■■S-AEDILISl Tll)! 
Slhl FV»« 

iiiimiiiiimim. hs<vn 
MORiiSvs 

Descripsi. — Paribeni A^of. rf. sc. 1902 p. 211 n 9 10 12 U v, la c r x, j 

1 CLA (•>.; !,.„ A • "■ '"• Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 128 n I 

5 dedi ad"e's:grn- Vo":;::::;;;::^ ""^-^^ ^- -^ '''-'' """" ^'^'- --■ -- "-"' '-- - ^ - «°."-. . .. o». soguano. eo9 ADDENDA: PICTAE , »jj25 in muro aedium quarum ostium est secundum a 
*'" ' -1 tectorio rudi, admodum evanida. pesctips'' _ PVB Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 211 n. 7. ,,ad. 6631, aqiadistat m. 0,5, e Not. d. sc. 1901 p. 281 n. 6. 6633 ad sin. ostii primi a meridie, in muro harura ipsarum aediur 
quae M. Lucreti Froutonis fuisse probabiliter creduntur (cf. ad 6625). IVl SAMELLIVIW 

mODESTVM • AED . FRONTO 
FACIT Descripsi et edidi RSm. Milt. 1901 p. 334. — Sogliano Not. d sc 1901 
p. 281 n. 4. 6634 ad d. 6633, antiquior. 

FVSCVm » 0,33 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 281 n. 5. ,,. g535 io aedibus M. Lucretii Frontonis, quarum ostium est primum a meridie. 

6635 in cubiculi quod tabUno a d. adiacet pariete dextro, in pictura quae repraesentat Peronem in carcere patrem Miconem lacte suo nutrientem, 
tolore albo. 

a Peroni adscriptum pero 

J Miconi adscriptum micON 

c in piclurae parte superiore, ad sinistram 

QyAE-PARVlS'mATER-NATlS..\LimENTA PARABAT'FORTVNA-IN'PATrIoS-VERTI 
INlQVA-ClbOS' AEVO DIGNVm C 
TEN Vl-CERVICE-SENILES /v b 1 ^ 

V E N A E • LACTE • R EM//W///////M/ 
SllVlVL'VOLTV>FRlAT^IPSA-miCONEm • PERO 

TRisTis • inest^Cvm-pIetate ■ P V D O R ST Descripsi una cum Sogliano et edidi SSm. Milt. 1901 p. 351.— Sogliano 
Not. d. sc. 1900 p. 200, c etiam Mem. d. Lincei, classe di sc. mor. ser. 5 
vol. VIII, cum tabula in qua inscriptio arte photographica egregie ex- 
pressa est. Qua tabula uti nondum potuit Buecheler, cum Ehein. 
Mus. LVI 1901 p. 156 lacunas supplere conaretur, usi sunt A. G. Amatucci, 

& 4' !(. iiii(. VII 1903 p. 31 et Engelmann, Jahresber. d. philol. Vereins 1904 p. 281, quorum uterque edidit epigramma cum supplementis. 
De c egi RSm. Mitt. 1904 p. 259—263. 1905 p. 188—192. 380—382, egit etiam F. C. Wick Atene e Eoma 1905, 188—192. 381—386 et Viiid. carm. 

Pomp. p. 14, qui quod dicit (Vind. p. 15) me de boc epigrammate quaedam non publici iuris fecisse, verum non est. 

3 cmsmmmmwMmM7f/i,K opvs est vel . . . s locvs est Sogliano, Mitt. 1901. dignvm opvs-est scriptum esse vidit Wick. aevo legi ego; sane 
legere sibi visus erat Wick. 

4 eilr. et Sogliano et ego ast liqvidvs legere nobis visi sumus. Sed cum necessario coniungendae sint seniles — venae, quibus illud ast Uquidus 
imerponi nullo modo potest, errasse nos confitendum est. In AST/ aspiciendi verbum recte haud dubie agnovit Engelmann. — In fine versus vt 
legere slbi visus est Wick; mihi potius M scriptum esse videtur, 

5 post lacte de m aut re dubitavimus Sogliano et ego; sed reliquiae potius re legere suadent. In iine versus Q.certum; w,0T0C5_ Wick ; sed 
nte (i_ uihil legitur, 

Quae parvis mdur ndtis alimenta pardbat 

Fortuna in patrios vertit iniqua cibos. 
Aevo dignum opus est. Tenui cervice seniles, 
Asp[ice, ia]m venae lacte re[plente tumenl. 
[Incerto]q(ue) simul voltu friic)at ipsa Miconem 
Perd: trislis inest cum pietdte pudor. 
3 liaitstus pulcrum opus est coniecerat Buecheler, ubera duci opus est Amatucci, supplicii locus est Engelmann. 

1 «« liquidus venae lacte replente tumor Buecheler, ast liquidum venae lacte bibunt avidae Amatucci, aspice quam venae lacle dato tumeant Engelmann, 
*" iai» ut venae lacte meante micant Wick. 

J>"om,q„e scripsi exempli causa; possis etiam conicere ambiguoque xel ancipitique. - Z,anj..e«(mju« Buecheler et Engelmann, leni maesta 
ifflatncci, admotoque Wick. '" P*™'ylii pariete occidentali, colore rubro nigrescente in 

'eetorio rudi. p^ljj'"' " '^''Wi ^Sm. Mitt. 1901 p. 360. - Sogliano Not. d sc. 1901 
■ ostu M. Lucretii Frontonis, quod est primum a meridie. 

LVCRETIVm 0,28 

p. 281""' °' "''"'' ^™- •i'^'". 1901 p. 334. — Sogliano Not. d. sc. 1901 6638 ad d. 6637. 

0,31 M AED Cf 0,012 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 281 n. 3, qui cum 6639 6639 infra 6638, litteris subtilioribus. et ad d. R (nihil deest) »■'' 
Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 281 n. 3, qui cum 6638 con- 
iungit. ADDENDA: PICTAE voo SVPPL. nsulae latere occidentali, REG. V INS. 5. 

neridionalcm et proxiraum ostium. 
Descripsi. — Sogliano Noi. d. «c. 1899 p. 357. 
Curioso reste, quod quid sibi velit nescio. REG. V INS. QVAE PRIMAE 

6641 in iusulae latere septentrionali, propc portam q. d. Vesuvianam. 

CACATOp. ■ Siq • VALEAS- 0,22-26 

VT-TV- HOC • LOCVJW ■ TRASEA 0.22 

(iuo anguei 

Descripei. — 2 in fine s omissum est propter clavum coloris violacei 
qui inter inscriptionem et anguium picturam intercedit. 

6642 — 6649 in insulae latere occidentali. 

6642 prope angulnm septentrionalem. 

L ■ A ■ c- ^ 
Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 157 n. 20. 6643 inter oslium sextum et septir 
evanida. a septentnone, antiqu Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 18. 
oSTORivjvi Sogliano. 

6644 titulus recentior, praecedenti superpositus. 

cajELLium 

fd cf 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 19. 
1 dedi fide Sogliani; non vidi. 

6645 inter ostium primum et secundum a meridie. 

mODESTVm-VE) 0.11 
SALARIVS-ROG 0,09 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 15. 

1 niODESTVM Sogl. — JQ dedi fide Sogliani; non vidi. — 2 est haud 
dubie M'. Salarius Crocus, C. I. L. X 826, qui 6647 et 6667 solo cognomine 
dicilur, M. Salarius in titulo graphio scripto 6811, qui ab his non longe 
dislat A SEPTENTRIONE ADIACET. 

6646 ad d. 6645. 

0.M CEIVM-SECVNDVM-n o.n 

VIR 0,08 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 14. 

1 II Sogliano. — 2 viD Sogliano. 

V. 2 non est versui 1 continuatus quia ibi locus occupatus erat tituio 
antiquiore 6647. 

6647 ad d. 6646, hac antiquior. 

0,29 L-ALBVCIVM-» ».»" 

CROCVS- cvrvmi. o.io 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 13. 

2 cvpiT Sogliano. — De M'. Salario Croco v. ad 6645. 

6648 ad sin. tabernae primae a meridie, sub pictura Mercurii. 

0,2S L-C-S-nVIR 0,07 

Dcsoripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 12. 
TI'V.i.D Sogliano. 

6649 prope angulum meridionalem, sub pictura Bacchi et Satyri. 

CN'"HELVIVm . SABINVMM/«ffl 0,21 

Descripsi anno 1903, — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 11. 
CN om. Sogliano. 

6650. 6651 in insutae latere meridionali, prope angulum occidentalem. 

6650 colore nigro 

CELSVM) 0,23 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 155 n. 9. 

6651 superposita titulo praecedenti, colore rubro. 

CASELLIVIW 0.1 
B-oT 0,1 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 155 n. 10. 6652 in insulae latere seplentiionali, ad d. ostii n. 34. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 323 n. 19. 
2 o-F Sogliano. REG. VI INS. 14. MODESTVM 0,1 

A E D O^ 0.1 «Ol ADDENDA: PICTAE REG. VI INS. 15. , „„.„to tabulae mamioreae (0,25 X 0,05) reperto 
(653 i» f"8"" ' 
I (Vettiorum)- 

"' STATIVS-! 

A'o(. l '«^- 1855 P' ^'5' "^ "'*'• iu aedtbus j in insulae latere orientali. 

5554 infra 3550 et 3551. 

l-llCEH/rK: 

6655 «d sin. 0«»' "' ^^' 

CASELLIVIA 0,2 
»• C/^ 0.12 

Be.cripsi.-SogUa»oA'o<. d.»c.l906p.321n.l2. 6 ad d. ostii n. 12. 

CELSVAB o.J 

iripsi. - Sogliano HoU d. sc. 1906 p. 321 n. 13. 665J ad siD. tabernae n. U. 

SAMELLIVM ox. 

mODESTVM.AED 0,1 

V.B-O^ 0,0T 

Descripsi. - SogUano Not. d. sc. 1906 p. 321 d. 14. 6658 inter ostia n. 15 et n. 16 in lateribus dealbatis. MODESTVM 0.16 

AED-D.R.P.O'' 0,13 1903. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 322 n. 15. 6659 ad sin. ostii n. 16, in latciibus dealbatis. 

CASELLIVM 0,32 

Descripsi 1903. — Sogliano Not. d. sc. 190S p. 322 n. 16. 

6660 inter ostia u. 16 et n. 17, in lateribus dealbatis. 

MARCELLVm 0,08 

Descripsi 1903. 

6661 ibideni, superius. 

CN-HELVIVM-SABINVM o.s^ 

AED- D ■ R- P- O- V- F o.se 

Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1903 p. 31. 

6662 inter ostia n. 17 et n. 18 in lateribus dealbatis. 

L-ALBVCIVM AW/i o.ae 
Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1903 p. 31, om. hed. 

6663 ad d. ostii n. 18, in insulae angulo. 

CN.HELVIVm SABINVm 

Acta ms. 30 lan. 1903 ex apograpbo Matthaei Della Corte; periit. 

6664 infra 6663, colore nigro. 

POPIDIVM 

Acta ms. 30 lan. 1903 ex apographo Matthaei Della Corte; periit. 6665 eodem loco ubi 6664, antiquior. 

MARCELLVm 

Acta ms. 30 lan. 1903 ex apograplio Maithaei Della Corte; periit. REG. VI INS. 16. 6666 in insulae latere meridionali, ad sin. oslii n. 2 in podio, colore 

Digro. 

IAI!aiH«PIVS 
iiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiii 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 322 n. 17. Ia[nuayius. 
6667—6669 in insulae latere orientali. 
666J prope aogulum meridionalem. 

SAmELLIVm 0,163 

AED CROCVS C» F 0,125 

Cescripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 154 n. 3, ex apograpbo 
Matlhaei Della Corte. 
2cOipidu)s/(aa,? ecHJ); cf. 901. 9356. 3582. 3583. 3585. — c s-F Sogl. 

MS ad 8in. ostii n. 4, colore nigro in tectorio albo, evanida. 

«1 C G AVIVM ■ RVFVM- ii-viR o,i5 

OV-F.D.R.p.ET VTILEm.lVVENEm. PROBVM 0,1* 

8^»crip,i, _ Sogliano Not. d. «c. 1906 p. 154 n.4. 
j..iv« Sogl. 2 O.V.F., ET et VM om. Sogl. 6669 inter ostia n. 5 et n. 6. 
M^S 

IVVENEM 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1 BSR.P 0,08 

1 p. 154 n. 7. 6670 in piotura signiflcatua incerti (cf. Sogliano Pitt. i 
erat iu atrii n. 7 pariete d. et adhuc in his aedibus 
figura hominis senioris qui stat ante feminr.-. -^»", 

4>OINII 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 378. 
6671. 6672 in insulae latere septentrionali. 

6671 ad sin. ostii n. 23, in lateribus dealbatis. 

CASELLIVM 0,175 
JQ .?„!» 0.11 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 150 n. 1. 
2 sv oP Sogliano. 

6672 prope angulum occidentalem. 

CASELLIVM 0,18 

VINDEMITORES O.n 
AED. ROG 0.10 

Descripsi.-SoglianoA'o<.rf.»o. 1906 p. 150.1. 2. mrali 627) quae 
adservatur, sub 
colore albo. ADDENDA: PICTAE SVPPL. 6673—6684 in insulae latcre occideotali. 

6673 in vestibuli n. 26 pariete dextro, in lectorio rudi, tecta colore 
albo posteriore. Descripsi.. 6674 in aedium n. 26—27 peristylii porticus pariete occidentali, 
tectorio rubro colore rubro clariorc. 

CrISPE V\. 0.105 6675 ad sin. ostii n. fMQyi-!AAW/0/M 0,30 

VIR-FEC 0,S2 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 321 n. 8. 
6676 ad siii. 6675. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 321 n. 9. 6677 inferius, colore nigro, litteris minoribus. posTvmvm Sogliano Not. d. sc. 1908 p. 321 n. 10; nunc evanuit. 6678 ad sin. ostii u, 32 in tectorio rudi dealbato, evanida (TERENTIVN 

o^DILEM ROGAMVS 
\d1GNVS EST PVPI'FAC Dcscripsi. — Sogliano Not, d. sc. 1906 p. 321 n. 4, om. v. 3. 

1 extr. wv Sogliano; certe sic voluit scriptor. De M. Pupio Rufo 
vide 3527. 3529. 3534. 3537. 3562. 4615. aedium n. 32 cortis, quae est post atrinm, pariete dextro, 
ilbo in tectorio rudi. 6680 inter ostia n. 33 et 34. 

MARCELLVM 
V.B.AED • CF 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1906 p. 321 n. 3. 

6681 inter ostia n. 35 et 36, in tectorio rudi, litteris sublilioribus, ad- 
modum evanida. 

m MODESTVi o,s» 

AEO 0*^ 0,13 

Descripsi. — Initio usque ad ostii antepagmenta trium fere litterarum 
spatium est. 

Sani. Modestum? 

6682 ibidem colore nigro in tectorio rudi dealbato. Titulus antiquior 
est et latebat sub dealbatione posteriore, qua delapsa comparuit, sed 
non totus. 

POPPAEENSES 0,13 

F A C I m V S 0,11 

S V N T V- MFREW/»/i 0,10 Cf. 259 (cum Add. p. 696). 1499 (cum Add. p. 704). 

6683 ad d. ostii n. 37. 

CASELLIVM 0.29 

» O^ D R P 0,13 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 319 n. 2. 

6684 ad d. ostii n. 38; nunc periit. 

HELVIVM-SABinum o,2 

IVVENEm PROium 0,12 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 319 n. 1 ex apographo Matthaei 
Della Corle. CASTELLVM AQVARIVM QVOD EST AD PORTAM VESVVLANAM. 

6685 in castelli latere meridiooali, quod spectat insulam VI 16, in lateribus oon dealbatis. G A V I V M KVFVM 
HOLCONIVM ■ PRISCVM II Vlr Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1903 p. 31, qui om. ii vi. Cf. 103. 297. REG. VII INS. 12. 
6686 in iDSulae latere orientali, prope angulum septentrioDalem. Apparuit delapso tectorio posteriore 

GAVIVM • PROCVLVM ■ Ad O^ 0.16 

Descripsi. SVPPL. ., ;„ labula marinoie.a reperta iiiter rudera insulae 
ecoBdae; v. 1 longus 0,076. rr )^ OX/' ,^ /M r. p ^ Descripsi ct edidi Rom. Miuh. 1890 p. 140. - Sogliano 
J\ol, d. K. 1893 p. 51. — Dedi ex apographo meo charta 
perlucida exarato. 
Andmuda. »os REG. Vlll. 

6688 in insulae5-6 latere scptenlrionali. 
dealbato. ADDENDA: PICTAE inter ostia n. 28 et 29, in lapide tofaceo iVlEPIDlVM 

SABlNVm.D-I.DlC 

Sogliano Not. d. sc. 1898 p. 504. — Contul 
2 d^uumvirum) i(un) dic[undo). li ut potui titulum admodum cvanidun 6689 numeri rubro colore picti, quibus iosigniti ler. rubro colore picti, quibus insigniti sunt magni lapidcs molares q 
.aeent .n .area acdis Vcneris Pompeianae, ad ampliandum aedis podium dcstinata 
sed nondum .n formam operi aptam redacti. natae, [i I (bis) VI VIII 

XIlll XX XII (bis) Sogliano Noi. d. $o. 1900 p.30; cf. Rom. Mitlh. 1900 p. 276. REG. IX INS. 8. 

6690 = 5322 in aedibus quarum ostium in latere occidentali est quartum a septentrione, 
colorc rubro, admoduni evanida. tablini ingressu, intranti a dextra, Descripsi et edidi RSm. Mittli. 1890 p. 236, 6. 
r. Ter{tntium). EXTRA PORTAM VESVVIANAM. 

6691. 6692 iii aedificio quod en.derandum curavit ludith d'Aquino, cuius forma extat Not. d. sc. 1899 p. 236. 

6692 in membri v; pariete occidentali, colore albo. 6691 ia porticus /u ea parte cui adiacent membra G et S, colore albo 
m t«clorio rudi. m//a. !IIlC>D.\SOV 0,53 

jliano A'o(. d. sc. 1899 p. 237. ;liano Not. d. sc. 1899 p. 238. 
. . . . c. B D o o/ Sogliano. BOSCOREALE 

6693 io villa rustica quam in regione Pisanella eruderandam curavit 
Vincentius de Prisco, in peristylii pariete orientali, ad sin. portae qua 
lorcularium aditur. mvsx 
OPVs/ /" 

_AHNC 

f>squi Um. dei Lincei VII (1897) p. 464, ex apographo Soglia.ii. Non 

Tidi. 

in vula quam in fundo Vona eruderandam curavit Viucentius de 
nsro, nunc Pompeis in museo De Prisco. Colore rubro in tcctorio 


"««ripsi, Dedi 
«pedivi, 

IV s. ex apographo charta perlucida exarato. No 6695 in villa rustica quam annis 1903. 1904 in regione Pisanelta 
erudcrandam curavit Vincentius de Prisco, colore albo in tectorio 
rubro. 

LVPERCALIA UB/M:,:mMlimfi'//ll'H. 1 l'B,'////,la Descripsi. — Lupercalia [if^alrco] filio ? [P]a[cat6] filiol cf. 6882. 

FELICITER dubitanter legit Della Corte. 

6696 tabula scriptoria repraesentata in pictura parielis villae rusticae 
quam in fundo suo territorii Boscoreale eruderandam curavit loanna 
Zurlo. 
Dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. Roma sis asine si 
saq ; in media tabula quinque sigilla, sicut in triptychis lucundianis. 

89 ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. AD TITVLOS GRAPHIO INSCRIPTOS. Ad n. 1227 (cum Add. p. 205 et 463). Lege: Venimm huc cupidi, multo magis hire {ciipimus) 
Ut liceat nostros visere, Roma, Lares. Cf. 2995 (cum Add. p. 704) et 6697. — mulC\o malo i(r)re[quietus] Wick, 
Vindic. p. 31 n. 51. Ad D. 1499. lu tabula satis clare legitur POPrAniisiis; cf. 259. 6682. Ad nn. 1590—1592. Est Euc(h)e : et 1592, 2 Euc(h)e. Ad n. 1632. Contuli: CEniiAL . jiEC entinvs- Ad n. 1663 (cum Add. p. 210). Legc vitatalis i. e. Vitalis. 

Ad n. 1679, 8 — 13. Versus facere scriptorem non voluisse opinatur 
Wick, Vindic. p. 8. 

Ad n. 1698. Wick, Vindic. p. 21 n. 25, gemmam accipit vas potoriura 
quo mnlier bibat hora cenae. 

• Ad n. 1813. VAE TiBi alius titulus est. 

Ad n. 1820. Fusius haec explicat Wick, Vindic. p. 34 n. 63. 

Ad n. 1824. V. 4 QviT est qui, cui ad evitandum hiatum additum estr. 

Ad n. 1837. V. 5 cocis scriptum est. — Wick, Vindic. p. 27 n. 44, 
scriptorem opinatur in animo habuisse Ovid. Am. 11 5, 29; quo nunc 
mea gaudia differs. Idem coniungit munus erit boni non cruciasse. 

Ad n. 1863. Wick, Vindic. p. 18 n. 16 'ductibus perspectis' Zange- 
meisterum recfe legisse servam iudicat. At ipse Zangemeister de hac 
lectione valde dubitabat. Mihi servam legi nou posse visum est; de- 
scripsi sic fere: 

fuilne COCVAM pro coguam? cf. acuam 3948. 

Ad n. 1873. Legendmn haud dubie staphis. 

Ad n. 1877. Schenkelii solutionem refutare studet Wick, Vindic. p. 8, 
de muliere agi ratus. Idem quod versus scriptorem quaesisse negat 
sane mireris. 

Ad n. 1884. Wick, Vindic. p. 35 n. 64 agi putat de aliquo, fortasse de 
ipso scriptore, cui Verpus vel Verpa cognomcn fuerit, citans 793. 
1375, ubi tamen verpus cognomen esse minime constat. 

Ad n. 1891. Cf. quae disputat Wick, Vindic. p. 32 n. 55. 

Ad n. 1899 (cum Add. p. 213). Wick, Vindic. p. 17 n. 15, hominem 
perdit legendum esse censet, non tamen collato titulo, qui Neapoli 
extat. Non crediderim errasse Zangemeisterum qui, ciim iiota ei 
esset leclio perdit, clare descripsit reddil. Ego cum olim courerrera 
ad reddit nihil adnotavi. Saue perdit facile intellegitur, reddit 
obscurum est. — Ad os non habet Wick confert Ovid. her. 16, 102: 
nec tibi plus cordis, sed magis oris adest; scilieet qui emit servum 
doctum (si recte ita supplevit Buecheler) auctoritatem amitlil. Ad n. 1902. In restituendo secundo senario lusit Wick, Vindic. 
p. 35 n. 65: [moratus'] est non c[eleriter] vel c[ontinuo] vel denique 
c[itus ille] proficisdtur. Minus ipsi placet [refectus] est non c[onfeclus] 
proflciscitur. At ne illud quidem mihi satisfacit; neque spatium quod 
est post NON c tot literis sufficit; ego cum conferrem, septem fere 
hastas perisse adnotavi. 

Ad nn. 1909 et 1910. Contuli: cakRio i'V' et -uKKiirv | s , Carrio 
fus . . . . 

Ad n. 1928. Poetarum locos similes citat Wick, Vindic. p. 27 n. 43. Ad n. 1938. Contuli. Pro miiTVLA lege mi'»i»tvla i. e. mentula. 

Ad n. 1939 (cum Add. p. 465). sceptrum pro mutunio defendit Wick, 
Vindic. p. 33 n. 59: "Vibii non sceptrum perinde tennerunt in manu, 
quasi mutunium h. e. rem vilem tenerent," aut: "Vibii modicum 
mutunium tenuerunt, non tale ut instar sceptri esset." 

Ad n. 1940. Descripsi: 

A R E S C V S A r R V D E N V 17// 
SVmSIT-SIBI CASTA • mVTHVNIVM 

Arescusa prudenier sumsit sibi casta muthuniam, 

Ad n. 2028. Contuli. V. 3 aii, i. e. a{ssibus) 11. 

Ad n. 2066. [obs]esserit Wick, Vindic. p. 26 n. 40. 

Ad n. 2360 (cum Add. p. 219 et 465). Egit de hoc titulo Stowasser in 
Wiener Studien XXV 1903 p. 266, qui pedicatur pro pedicator, leget 
pro futuro, opscultat pro occultat accipit. Et de pedicat(or) (pedic. t. r 
4008) quidem dubitari potest; at leget (sic etiam scribet hic et 
4008) pro legit, opscultai (obscultat 4008) pro auscultat hahere 
praestat: ita bene coniunguntur qui scribit, qui legit, qui (legentem) 
auscultat. 

Ad n. 2396 (cum Add. p. 221). In tabula LII U) satis clarc legitur: 

QVANTIIS MODO PVTAVI MAXIMA SICA 

Ad n. 2413i (cum Add. p. 222). Estne Ne(ro) Poppae(e)sis1 Cf. Xero 
Poppaeeses 259. 1499 (cum Add. p. 704). 

Ad n. 2995. Lege: 

VemmVS HOC CVPIDI MVLTO MAGIS IRE CVpImVS 

Cf. 1227 (cum Add. p. 704). 6697. 

Ad n. 3512. Scriptori[a quaelib]et esse Wick, Vindic. p. 23 n. 29. 

Ad n. 3539. Mirum in modum hunc titulum interpretatur Wick, Vindic. 
p. 16 n. 10, vocabula, non nomina propria accipiens Fruclus, Raecio, 
Outla. 

Ad n. 4184. spiidvssa Sogliano. Sed spiidvsa certum. 

Ad 4201 not. ciiniidvs (non cinudvs) Sogliano. 

Ad n. 4207. V. 2 cosvmA(.) F. C. Wick, Fonologia p. 35 (Atti d. Acc. 
dt NapoU XXm, 11 p. 359). svppt. V05 ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA ^„56 V 2 <aPYS (non LAPYS) 
C UBALLARIV) Sogliano. iBALLARIV j 4259- V. 7 pio CARCARE lege cacare. V. 9: iipafra x 

Fm» '"■ 

4373. Sapplenduin potius: Amea(dum gemtrix), Lucret. I 1. 

4379. ArmentariuDi gladiatorem habes 5177. 

ij „ 4398. rueJ(l)a no(n) mala F. C. Wick, Fonohgia p. 34 (Atti d. Acc. 
j,A.„;„;,XXm, II p. 358). 

iJ „ 4418 et 4420. Edidi Som. Mitt. XVI 1901 p. 288. ,idn.4428. Edidit Sogliano Not. d. sc. 1899 p. 357, qui v. 3 recte 

legit V EIDV[l]. 

Aii n 4439- Melius forlasse suppletur Pilane vici(nis) sal(utem). 

.\a 11.4456. Egi de linc titulo RSm. Mitt. XIX 1904 p. 264— 2C6, ubi 
omnt(m) mo<!«(m) intelligendum esse paullo fusius demonstravi. omne- uodu pro onmimodum Wick, Vindic. p. 10. Adn. 4659. In adnotatione pro 4197 lege 4200. .Un, 4675. Edidi Bom. Jl/)«. XVI 1901 p. 287. Sogliano Not. d. ac. 
m p. 463. Ad n. 4870. Non m(ortuus) sed m(issm) supplendu 

Ad n. 4932. Supple: huc co[nvmiunt] Pri[mus F]ortuna[tus] Felix. Ad nn. 4966. 4967. 4970. 4971. Egit de his Wick, Vindic. p. 18-2 Ad n. 4957. Egi de hoc titulo Rom. Mitt. XIX 1904 p.266. Caco- 
phoniam quara vitavit scriptor Pompeianus admisisse Propertium III 
22, 14 iidnolat Wick, Vindic. p. 33 n. 57. Ad n. 4983. Edidit Zangemeister Eph. I n. 290. Ad n. 5092. Cf. Wick, Vindic. p. 35 n. 66. Ad n. 5118 not. Pro 1876 lege 1878. Ad n. 5254. nitii : de pedicando cogitat Wick, Vindic. p. 24 

n. 34, collato non satis apte Martial. I 92, 14. Estne verbi quod est 
niteo forma non ad finem perscript»? 

Ad n. 5296. V. 2 laheltis scriptum est. — 5 fvrtvna Sogliano, non 
recte. Egit de hoc titulo Wick, Vindic. p. 30 n. 49, qui observat v. 6 
metrnm restitui posse scribendo modo fors quos supstulit alte. 

Ad u. 5370 not. Pro 'hexameter' lege 'senarius\ REG. V INS. 3. 

6697-6698 in aedibus n. 4. 

6697 in ultimo e niembris quae sunt ad d. horti qui est post aedes, in parietis sinistri podii tectorio rudi, longa 0,32. /IINIMVS HOC CVPIDI mVLTO ««GIS 
RII CVPIMVS escripsi. — Paribeni Nol. d. sc. 1902 p. 212. 

I «ALO pro MACis et 2 iRiicviiiTVS Paiibeni; inde multo malo i(r)re[quietus] Wick, Vindic. p. 31 n. 51; sed noslra lectio 

c dictnra et cupimus producta i', nam teinpus perfectum sententia non admittit. Cf. 1227. 2995. rta. Nota hoc pn I cellae quae horto a d. adiacet pariete dextro, prope terrara; v. 3 longus 0,19. Mh-K h 
DAI- (IiI: A/v-/vilMu/^^r 

_ Paribeni Not. d. sc. 1903 p. 32. Dedi 
Senecae tragici haec esse (Agam. ( J"ipsi 1907, cum antea frustra quaesissem. 
8'=plio Paribeuii, cum quo meum fere congruil 
1 mnart _ o ■, 
Ij^ ' ^ «"■ sacmlas^ — 3 Jdai cernu nemura 

'" "'"" "«"""-a) adnolat. Wick, Viudic. p. 14. 6699 in aedium n. 9 atrii pariete dextro, inter 
portam secundara et tertiam, carbone in 
tectorio rudi; versus 1 litteraealtae sunt0,04. 1 ^y c\\ n \/ ^- /\ DescrJpsi. ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA V06 SVPPL. 6700—6709 ad d. ostii n. 9. 
6100 

VEsilNE COPO VA 0.012 

Descripsi. — vesbine soDA[n.] Sogliano Not. d. 
K. 1901 p. 281 n. 9. 

6702 ad d. 6701, longa 0,235. 6701 ad d. 6700, longa 0,13. :Vll.vCAVn 
SIQ. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 282 n. 12. 

1 FVLVCA VII Sogl. — Fur <u> cooe. Infra hanc alphabetum 6905 scriptum eat. 
Descripsi. — a-viidivs hic fiila Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 282 n. 14. 
Au/idius hic fuit va(Jie). Cf. 6815. 6703 infia 6702, lapide scripta, litteris magnis. 

FLORANlVS Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 282 n. 13. Frustra quaesivi; evanuisse 
videtur. 6704 ad d. 6702, longa 0,09. Descripsi. — Success(us). 6705 infra 6704, longa 0,09. 

Nejio 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 282 n. 16. 6706 ad d. 6704, carbone. Descripsi. 6707 ad d. 6706, in extremo muro aedium n. 9; longa 0,35. 

CONTICVIIJin OMNIIS 

Descripsi. — conticviire omissis reliquis Sogliano Not. d. sc. 1901 
p. 282 n. 18. 

Verg. Aeii. II 1. — Conticuere satis accurate, omnes litteris maioribus 
neglegenter scriptum est. 

6708 infra 6707, longa 0,03. ^V Descripsi. — Non expedivi. A. Rufusl 6709 ad d. ostii n. 9, prope praecedentes, lapide gilvo. 

h ABrTOS 

Sogliano jSoL d. sc. 1901 p. 281 n. 10. Frustra quaesivi; evanuisse videtur. 6710—6723 in aedibus n. 10. 

6710 — 6718 in atrii pariete sinistro, iii tectorio nigro. 

6710 

AMPVB. O.Ol 

Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 204, a. 
ampur^a) pro amphor(ay. 6711 ad d. 6710, paullo superius, longa 0,115. \ Descripsi, dedi ex apographo meo cbarta perlucida exarato. — Sic fere Pariben 
Not. d. sc. 1902 p. 204, b. 

amp(ho)ra? amp(ho)ras1 cetera quid sibi velint nescio. 

6712 supra6711 ad d. 

Pn. NONAS y^/v l CW/fi 

Sic fere Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 204, c. Non vidi. 
l>r. nonas aur/.7 cf. 6715. 6713 infra 6711, longa 0,07. A 0\\l\ l N\ 

Descripsi. — Paribeni Nol. rf. sc. 1902 p. 204, rf, additis lineis 
quibusdam quas alienas duxi. 
AGiiNiM; quid sit uescio. 6714 ad d. 6711; v. 1 longus 0,04, v. 3 0,15. 

LANA tANA XXIX PONDO 

Descripsi. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 204, e. f. g. 
2 kDY Paribeni, non recte. 

6715 ad d. 6714, inferius, longa0,ll. 

PR NON AVGVST \ 

Descripsi. — Paribeni A'o(. d. sc. 1902 p. 204, A. 
AVGVSTi Paribeni; lege August[as']. 
907 ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA ^/U. "'^iA(//^r/"/i VO\ ^\^;'7Af"y'Alv BBCripsi; cledi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Paribeiii 
U l «»■ 19»2 p. 205, ;. 

LACJNIAII LXXXXIII IVIIIA 

CLODIA IIII 

Illl LA C 11 RT I 

HSBlll VIII 

ii PANIIS LACIIRTI XIV 
HIILIAS 

1 ui iviiiA aliqnod nomen latet. — 4 hiAiSiit (liabet) Paribeni, quod 
umen admoduni incertum; ultima nota est i, non T. — 6 iii Hi^b Pari- 

btDi, non recte. 

5in ad d. praecedentium, in podii parte superiore. 

/>Amii II 

Piribem Sot. d. sc. 1902 p. 206, /:, qui suspicatur P. Amp(urasius), non 
letle. - Frustra quaesivi. 

8118 prope 6717. 

AMr 

fmbeni JVof. d. sc. 1902 p. 206, /, qui suspicatur Amp(urasius), non 
fecte. — Fnistra quaesivi. 

"19 in alrii pariete anteriore, in lectorio nigio; longa 0,23. 

»M,JDIVS DlimiIH;RIVS DeicTipsi. - Pop?]ito Demelrius. »«"pra6719; V. 1 longus 0,04. 


parvae porticus quae est post tablinum pariete dextro. 
V IDV o.n 

V IDVS OCTOBRIIS NATAL 0,11 

''«tripsi - p w ■ . 

■ t-abrici Not. d. sc. 1902 p. 204. 6722 in tectorii fragmento quod de eiusdem porticus pariete adverso 
deciderat, carbone; alta 0,29, v. 3 longus 0,31. IIIIIIIII CIIPA 

l'ORl AIO PV 

l'ABA- M- VII VII 

ORDI-siimiiNTii 
M-vii- VI 

Descripsi. — Arte photographica exprimendara curavit Sogliano A'o(. d 
sc. 1901 p. 402. 

3 Forl(m,)alo p(ondo) VI De puleio cogitat SogUano, vix recte. — 
5 (h)ord{e)i semente(m). 4. 6 m(odios)? 

6723 in duobus tectorii fragmentis quae de eodem pariete deciderant 
carbone. b Sa vel vg 
Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 403. Noo vidi. 

6724-6728 in aedibus n. 12. 

6724—6726 in faucium pariete dextro, in tectorio rudi {Ziegelstuck), 
rubro. 

6724 longa 0,53. 

s I c lyimtNmmmmimmim iii^ i x 

XVI 

iiwnm m xjfvi 
KXVI 
XXVI 

II II III »■■■( 

Descripsi. m««iBii> 
mmii m 
I iiiii 6725 ad d. 6724, longa 0,35. 
Desoripsi. — Sec[un\du[s\ 6726 infra 6725, longaO,16. 
Descripsi. — K(al.) iu[n? (?] 6727 in atrii pariete anteriore. 

Descripsi 

6728 infra 6727 ^VGVSTO NA 0.07 
Descripsi. — iosoas") ADDENDA: GRAPfflO SCRIPTA 908 SVPPL. REG. V ]NS. 4. 6729—6739 in aedium n. 1 panificio, quod est post pistrinum, 

6729—6734 in pariete anteriore, intranti a sinistra. 

672« tectorio albo. -^^lhlGlc 
K-ii/?M-^j-xpC-pG Descripsi. — In fiae anepnAE? Non expedivi. 6730 ad d. 6729. 


A^ IVVV t^i N Descripsi. — Sogliano J\'ot. d. sc. 1901 p, 257, n. 2, oin. v. '2. 3. 
1 kx(TDv?) xahiv^tt^ 'OKTO^p. — 2. 3 litterae sine significatu. 6731 ad d. 6730, longa 0,16. 

VII K \YrOCTA 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 257 n. 4. 

6732 prope praecedentes, litteris nitidis. 

VIII • IdVS NOVllMBR 
STIIPHANVS 

Sogliano Sot. d. sc. 1901 p. 257 n. 3. — Non 
vidi; decidit. 6733 prope praecedentes. EX XIIII K APRILIIS Dl^RIA RIILI<iyiJVlVS 

Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 257 n. 5. — Non vidi; decidit. 6734 siipra 6730. GERMMA IVm VICISSE Sogliano Not. d. ac, 1901 p. 257 n. 1. — Ego descripsi CERrf fiK; cetera 

Ex meo apograpbo potest fuisse germanvm, non germanicvm. 6735 — 6739 in pariete sinistro. 
6735 
>iPN 
Descripsi. — 1 sei. — 2 litterae sine significatu. 6736 infra 6734. K r r Pi.i w~ 5VPPL. tJJii 9oe CJ«€ 

I P B 

p V r Ctiinpi ,1 _ Sogliano Nol. d. sc. 1901 p. 257 6738 prope praecedentes. Descripsi. — Sogliano A'o(. rf, sc. ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 1901 p. 258 n. 8, qui v. 2 i„ fine addit A; sed sunt lineao 6739 prope praecedentes. PCVIDXXQJIII 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 257 n. 6. (,40-6158 in insulae latere orientali. 

(140-6'** ad s'"- "*'" "• '"' '" P""^" ''^'^'o'"'» ™^ro. 

5,40 ionga 0,33. 

SISSIKA 

Dewipsi. - Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 259 n. 12, qui cum 6741 6741 infra 6740, longa 0,09. Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 259 n. 12, qui cum 6740 
coniungit. — Vale(n)s. 6742 ad d. 6741. 
Descripsi. 6)43 ai d. 6742, superius. 
UtAfjff ' DBcripsi, - Sogliano A"o(. d. sc. 1901 p. 259 n. 13. 
siuHEso. — siMERETO Sogliano. 6744 infra 6743. 
Descripsi. — Cf. praecedentem. 8U5-6750 in aedibus n. 10. 
I 6U5-6749 in atrii pariete dextro, in podii tectorio nigro. 
W45 ad sin. primae portae, alta 0,06. CXXIIX 

CLIV 

CXXMl 
CLV Owripsi. _ 2 IV fortasse aliena. "46 ad sin. secundae portae. NICIIROS 
N E D I m V S P.STlt ""'''' ^'^'■^''"- '^°' P-331- - Sogliano Not. d. sc. 

' "raiRoi Miti . .„j 
'■' '«"i s extat. MLCHRO Sogliano. 1901 '" «li sin. 6745. 

HVC 0,013 

""ipsi. - ^„ ,. 

"ogliano Not. d. sc. 1901 p. 260 n. 15. 6748 ad d. tertiae portae, alta 0,125. 
xiix Descripsi. 6749 ad d. 6748, alta 0,10. Descripsi. 

6750 in cubioulo quod in aedium parte superiore extat super id quod 
est ad d. atrii secundum, in parictis dextri (orientalis) podii tectorio 
ck), lilteris altis fere 0,1. . m. SITTIVS ■ POTITVS 

Descripsi et edidi BSm. Mitt. 1901 p. 332. - Sogliano Not. d. sc. 1901 
p. 260 n. 16. ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 6751—6753 ad d. ostii d. 10, in podii tectorio rubro. 
6751 loDga 0,13. Descripsi. 6752 ad d. 6751; s alla 0,095. 
Descripsi. 
6754 inter ostia n. 12 et n. 13. Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 86 n. 2. Ego 
frustra quaesivi. 6755 ibidem in muri aedium n. 13 podio, longa 0,85. 

OPTATA SECVNDO 
SVO SALVTMM 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 86 n. 3. 

SALVTiim Sogliauo. 

Agilur forlasse de M. Fabio Secundo, cuius signaculum in aedibus n. 13 repertum est. Not. 
d. sc. 1905 p. 97. 6756—6758 in aedibus n. 13. 

6756 in atrii pariele anteriore, in podii tectorio ruili; v. 1 longus 0,49. ' xc,ir|Vi/\v(^ 

q-K/ (i ' Descripsi; dedi ex apographo meo quod ut potui delineavi. — Sogliano 
Not. d, 8c. 1905 p. 88 n. 5. 

1 . . . agit deo vos. agit dii/^mvos Sogliano errore typographico 

quem correxit p. 138. 2 quia. Hic inqvit Sogliano. 3 nosi 

OTIOSI Sogliano. 6757 in atrii pariete posteriore, inter duas portas, inpodlo, longa 0,41. 

TAVUVS OC/MAVIANVS VlCmmjllAE 0.02-0.03 

Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 86 n. 6. 
Taurus Oc[i\amanus vic\to]riae. 6758 in membri quod est post atrium a dextra pariete sinistro (meri- 
dionali). 

AANXimxpm 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 96. 6759—6806 in insulae latere occidentaii. 

6759 — 6767 inter ostium quartura et tertium a meridie, in podii aedium cuius ostium est tertium 
tectorio rubro. 

6759 ad d. ostii quarti. 

Q_R B 

Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 400 n. 11. Non vidi. 6760 ad d. 6759. Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 400 n. 10. No 
vidi. 6761 ad d. praecedentii f \} h\T/Vv>v fjXx}. > ^ tfl /M ^, ^[(irt \nhsj\ f- N y Descripsi; dedi ex apographo meo charta perlucida exarato. — Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 400 n. 5. 7. 8; inde Wick, Vindic. p. 15 n. 3.-2 pana 
Paribeni. 

Haec fuerat quaesita dies innoxia famae 

J[u? n?] dicio Sim\]ier 

quibus alius subscripsit; pauca (haec sunt). 
l[u]dicio vel i[n]dicio sem alia niauu scriptum cst quam v. 1, sed est principium aut secundi hexainetri aut peutametri. SVPPL- 911 ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA „62 infra 6761, UHeris m»gms. 

Q_yi cov pjribeo) rf. sc. 1902 p. 490 .1. 9. Non vldi. 6763 ad d. 6761. 
Descripsi. j,64 aa d. 6763, lo.ga 0,29. A^^H 
Descripsi dedi ex apographo meo, quod qua potui diligeutia detiDeavi. 

POMPUIANIS AVC IMILICITIIJI 

Paribeni Sot. d. scmi 1902 p. 400 n. 6, qui om. pomp et pro avg legit have, i. e. have. 
Pmpeianis Aug(uslis): alludit ad titulum Augustae, qui quo terapore coloniae Pompeianae datus 6765 ad d. 6764, infcriu». LVCJVETIO 

Paribcni Noi. d. sc. 1902 p. 400 n. 4. Ego 
descripsi LVCjlE 6766 ad d. praecedentium. 

S R Q_ O.OSS 

Descripsi. — Paribeni Nol. d. sc. 1902 p. 399. 

6767 ad sin. ostii tertii. Descripsi. — Paribeni Not d. sc. 1902 p. 112 
n. 21. 6J66. 6769 in aedibus quarum ostium est tertium a meridie. 

6168 in cubicnli qnod faucibus a d. adiacet pariete dexlro, prope portam, in tectorio albo. 
lYhi^ C-^>f' Descripsi; dedi ex apographo nieo charta perluc 
,, exarato. — Paribeni Not. d. sc. 1903 p. 32. Soglii 
'' Not. d. sc. 1905 p. 135. /YlMM ^\^'hJ M' |X| C\vA xl >^^r-^/ — ( ^ l ^ y V Et gelidae cursu \ minu rta(?) non quatiunl soluin In flne m pleue scriptum esse probabile est; sed 
media littera incipit tectoiium rubruni, in quo lin( 
subtilissimae non apparent. 

2 MlNV^mnl CJVAERERE SILVA(n.) SoglianO. mbri, quod in atrii latere posteriore est priinum a sinistra, parietis dextri tectorio rudi. 

AM/>NDVS 0,OM 

flMV O.OU 

kVCII V 0.11 ipsi. — Sogliano :Vo(. d. sc. 1905 p. 133 n. 4. biiO— 6777 inter ostium tertinm et secuudum a meridie 

6170-6775 in aed 

6770 quarum ostium est tertium podii tectorio rubro. 
prope ostium tertium, Ionga0,ll. 
l^rwD < Qi «npsi. _ Paribeni Not. d. sc. 1902 p. 112 n.! 
^121^!™°'- descripsit Paribeni (1. c); ego 
*''! ibidem inferius. 5 |scripsi. _ Sogliano Not. < 
'"' ' »c. 1902 p. 212 n. 20 
IV S. 1905 p. 130 n. 3. — IVE Paribcni 6772 ad d. 6770, longa 0,04. 

SIMPLEX 

gladittlorii jigura 

Descripsi. - Paribeni Not. Asc^ l902 p. 211 n. 19. 6773 ad d. 6772. 

MAS COkVS 

Descripsi. - Mascolm. - Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 130 n. 2. 6774 ad d. 6773, inferius, longa 0,04. 

SIICVNDVS 

Descripsi. - Faribeni Not. d. sc. 1902 p.-Jll n. 17. 6775 ad d. 6773, superius, lapide scripta. 

«MEkklMM 
L\ 

Descripsi. - [Sa]mdli[u]iu, Lu{cret,um7) 90 ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 6776 ad d. praecedenriiini, in aedium quarum ostium esl secundu 
tectorio fusco, longa 0,16. 

MVjl 

Descripsi. 6777 prope praecedentem, litteris minimis. 

mT /R1C\ M 
Paribeni Aot. d. sc. 1902 p. 211 n. 16. Ego frustra quaesivi. 6778—6782 in aedibus quarum ostium est secundum a meridie. 
6778. 6779 in triclinii quod faucibus a ainistra adiacet pariete orientali, 

in tectorio nigro slili qui dicitur candelabrorum. 
6778 longa 0,13. 

V-K IDV.QVI 0,018 

Descripsi. — Sogliano Aot.d.sc. 1901 p. .H30; inde cgo B!m. Mitl. 1901 361. vidi. K' Sogl. Mitt. Ego punctu 

V k{alendas), idu(s) Qm{ntHes). Difadle est ut credamus ante annum 
a. C. 44 parietem hoc stilo pictum fuisse. Fortasse post id tempus 
aliquis antiquo mensis nomine usus est. 6779 aita 0.11. v. 7 longus 0,045, adniodum detrita. SATVRNI 

SO LI S 

L VNA II 

M A R T I S Descripsi. — Sogliano 
p. 361. 

5 lacunam (Mercuri) lO VIS 

V IIN II R I S 

Noi. (I. sc. 1901 p. 330, inde 
non indicant Sogl. Mitt. . Rom. Mill. 19111 6780 in tablini pariete dextro, in tectorio albo. Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 330. 6781 infra 6780 in tectorio nigro, longa 0,C Descripsi. 6782 in porticus quae est ante virdarium pariete occidentali, ad sin. 
portae qua cubiculum adilur, in tectorio rudi (Ziegehluck). QVIS AMAT V\HIAT JIVMNA 
T 

oyis Descripsi. — Soglii 
p. 362. 

JX.VHNA om. Sogli 
4659. Nol. d. sc. 1901 p. 330, inde ego Rom. Mitt. 1901 
) Mitt.; quid sii nescio; lectio certa. Cf. ad 6783 — 6803 in aedibus M. Lncreti Frontoiiis, qtiarum ostium est primum 

a meridie. 
6783 in faucium pariete siiiistro, in tectorio gilvo. 

\C' ACRATV 

ACRMSKIVS 
tmC R A T V S si. — Sogliano Nol. d. sc. 1901 p. 146 n. 1. 
1 AC, 2 vs, 3 CRA om. Sogliano. — 3 Tvs dedi fide Sogliaiii; ego 
nnn vidi. 6784 ad d. 6783, iu anta aiigulari quae est inter fauces et atrium, a 
parte faucium, in tectorio gilvo, longa 0,05. 

JLOMANVS 

Descripsi et edidi Riim. Mitt. 1901 p. 359. — Sogliano Not. d. sc. 1901 
p. 146 n. 3. 

6785 in atrii pariete anteriore, intranti a sinistra, inter porlam cubiculi 
et scalas, in tectorio nigro. 

XVSTVS 

Descripsi et edidi Riim. Mitt. 1901 p. 359. — xvsixvs Sogliano, additis 
lineis alienis. 6786 in atrii pariete sinistro, in tectorii nigri 
area secunda; v. 2 longus 0,085. IVCVNDVS 
CJLATE SALVT€A 

Descripsi et edidi Uom. Miii. 1901 p. 359. — 
Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 149 n. 5. 

2 SALVTE Milt. — GRATES ACATTER (= agata 

ter) Sogl. — Grat(a)e salutem. 6787 infra 6786 alia manu, litteris subtilissimis, 
longa 0,08. L/ U/-I ~^ ^ \ 6788 infra praecedentes ad sinistram, llneis 
subtilissimis, longa 0,075. Descripsi. — Jucundus. 
6789 ad d. praecedentium, in tectorii nigri area tertia. 1\IZ\m ^ ^ Descripsi. — attinvlvs Sogliano Not. d. sc. 
1901 p. 149 n. 6. 
Descripsi et edidi Roin. Uitt. 1901 p. 359. 
L Vanus Cocaistus satis clare scriptum. 
VASivs Mitl. — lvalivs ecistvs Sogliaii 1901 p. 149 n. 7 
91S ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA j 6789, in tectorii nign area quarta, prope marginem sinistrum. h ro^Hi^ m Ir 7. • ■ _. Sic fere Sogliano Not. <!. sc. 1901 p. 149 n. 8, nisi quod 

Descnp*'- ' 6J91 in tablini anla sinislra, a parte atrii, in teclorio albo, longa 0,045. ACmCNOC 

ASiWIINVS Oescripsi el edidi Rom. Mitt. 1901 p. 359. — Sogliano yot. d. sc. 1901 

p, 152 n. 10. 

«192 in cubiculi quod tablino a d. adiacet pariete anterioie, intranti a 
sinistni, prope portae liraen superum, in tectorio gilvo. m alta 0,03, 
s 0,11- 

MARCVS 

Desciipsi et edidi Rom. Mitl. 1901 p. 359. — Sogliano Not. d. sc. 1901 
„.161 n. 11. 6793 in cubiculi cuius porta est in atrii lalere dexl 
dextro, ad d. piclurae Thesei et Ariadnae. ro secunda pariete Descripai et edidi Ilom. Milt. 1901 p. 359. - Sogliano A'o( d sc 1901 
p. 152 n. 9. 6794 in virdarii paricte anleriore, in tcclorio rudi, ad sin. 6636, 
carbone. IVl V (],0J 
JVl V Descripsi v. 1; v. 2 evanuerat. — Sogliano iVof. d. sc. 1901 p. 163 n. : 6795 ibidcni infra 6636, carbone. FRONTONl Sogliano iVo(. d. sc. 1901 p. 163 n. 15; indc ego Rom.Mitt.im p. 334. 
Vidi reliquias. 6196 in perisljlii pariete dextro, au d. [irimae portae, in lectorio albo quarli qui dicilur stili. 6798 ibiJem ad sin. secundae portae. r\^}j']^m^^iy^Dj^ 
Descripsi et edidi Hmn. Mitl. 1901 p. 333. — Sogliano NoU d. sc. 1901 p. 166 n. 16. 
M. Lucretius Fronto vir fortis et ho(nestus?). V. 2 eradi coeptus. 6797 ibidem inter portam primam et secundam. ^vv, w^^r7/v//[/>. Descripsi ct edidi RHm. Mitt. 1901 p. 333. — Sogliano .Vo(. d. sc. 1901 p. 166 n. 17. 

Cf. 6799. M. Lucretius Lij-iis, cliens certe Frontonis, frequens est in apocbis lucundianis; sed 
iM ubique editum esl leri. At XXV 16 clare scriplum est LiRi, X 6. 10 liiri miniine certum. 
Celeris locis (LIV 13. LX 7. LXX 10. XC 3. CXIV 1) lltterarum imago non expressa est, tamen 
LIV 13. LX 7. LXX 10 E non salis clare apparere indicat Zangemeister. Haud dubie ubique 
legendum est liri. 'OV^Ju^ 7. Descripsi. — xxvi xxviii. 6799 in peristylii columna prima, inter occi- 
dentem et meridiem, in leclorio albo quarti 
qui dicilur stili. 
Descripsi et edidi Riim. Mitt. 1901 p. 333. 
Sogliano Nol. d. sc. 1901 p. 163 n. 13. 
(M. Lucrelius) Lirus; cf. 6797. v. 1 longus 0,016. IVCVND 
IVCVND Bescripsi el edidi Rom. Milt. 1901 p. 359. — Sogliano Not. d. sc. 1901 
Pl63i,.l4. 68011 culinae pariete occidentali, carbo AVCT 

HELPIS 

A TTI CO S''^"» -Vot. d sc. 1901 p. 162 n. 12. Nnn vidi; evanuerat. 6802 in faucium quibus a postico peristylium aditur pariete dextro 
(seplentrionali;, ad sin. porlae, in lectorio nlbo. 
Descripsi et edidi Rom. Mitt. 1901 p. 360. - Sogliano Not. d. sc. 1901 

p. 170 n. 18. ...,-..,, 

SATVRNI MiU. Sogliano, et sic certe volu.t scr.ptor. bed scr.p.um est 

SASTVRNI, secundo s post addilo. 

90* ADDENDA: GRAPHIO SCKIPTA 914 SVPPL. 6803 ad d. 6802. 
De8cripsi el edidi Itim. Mitl. 1901 p. 360. — Sogliano Not. d. sc. 1901 
p. 170 n. 19. 
Corint(h)m. 6804 ad d. ostii primi a meridie, in extremo rauro acdium M. Lucrei 
Frontonis, in podii tectorio fusco, longa 0,3. 

T11J1.CNVS 

Descripsi. — Sogliano Not. d. «c. 1901 p. 280 n. 1, qui cum 6805 coniungil. 

6805 infra 6804, longa 0,16. 
Descripsi. — Hn* Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 280 n. 1. Sunt litterae 
sine significatu: CIITVAI. 

6806 supra 6804 ad d., in podii margine gilvo, longa 0,05. 

QVllS 

Descripsi. REG. V INS. 5. 

6807—6809 in ostii quod in insulae latere occidentali est quartum a meridie poste dextro, in tectorio rudi (Ziegthtuck). 
6807 loiiga 0,2. Descripsi. 6808 ad sin. 6807, paullo superius, longa 0,17. 

simo 
Descripsi. 6809 supra praecedentes, litferis minimis, 
longa 0,012. 

CONV 

Descripsi. — Conviivat). REG. V. INS. QVAE PRIMAE A SEPTENTRIONE ADIACET. 

6810 in insulae latere occidentali, ex adverso fere salientis publici, in cuius cippo sculpta est ampulla, in tectorio rubro, litteris subtilissimis. 

CAVivm RVFvm 
vmimiimim& rocat Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 n. 16. 

1 RVFVM dedi Soglianum secutus; ego vidi W\mmM. 2 mmms om. SogUano. 6811 ad d. 6810. 
^^>^icv rfLitT 
Descripsi; dedi ex apographo meo charta per- 
lucida exarato. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 156 
n. 17. 

il. Salario feliciter. m.ARRio Sogliano. De 
M'. Salario Croco v. ad 6645 et 6647, qui tituli 
ab hoc Don longe distaut. REG. VI INS. 9. 

6812 in aedium ii. 3 {del Centauro) cubiculi quod faucibus a d. adiacet pariete adverso, in lectorio nigro primi q. d. stili, longa 0,14. 
Descripsi indicante R. V. Magoffin. CORNIILIA-P.I'.ORIISTlN;5 6813 ad d. oslii n. 12, longa 0,23. 
Descripsi. — corcu(lum)? REG. VI INS. 15. 

COJICV SVPPL. 71& ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA REG. VI INS. 16. (814 io i"*"' lae iatere meridionali, ad d. ostii n. 2, loDga 0,3. Descripsi- _ SogliaDO Nol. d. sc. 1906 p. 323 n. 18. 

_ OSIZMVS Sogl. _68M in insulae latere orientali. 6815 

J815 inler "Stia n. 4 et n. 5, in podii tectorio nibn 

\Vv\j NKI^C- ^^ ^ ^(^^( ^j\^f' ^jV-"^^^ Sogliano Xot. d. sc. 1906 p. 154 d. 5. — Felicem Aufidium felicem semper deus /aciat. 6816 ioter ostia n. 5 et n. 6, in podii tectorio rubro, longa 0,06. scripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1906 p. 154 n. 6. SnCVNDVS 681J_683J in aedibus n. 7. 

59IJ-6826 in faucibus. 

81J-6821 m pariete dextro, in tectorio nigro antiquiore. 
68IJ 
_ "P''i lieiii ex apograpbo meo, quod qua polui diligentia delineavi. 
J>°6ltano m. d. sc. 1906 p. 376 n 6 

'SI8 ad 6817. 

mODIISTVS 0,025 

CVM A WB/VNA 0,08 

IV . ^- t ^ A N A 0,na 

"«cnpsi. — e 1- 
3 ,,. ^ogltano Not. d. sc. 1906 p. 376 n. 7. 6819 infra 6817, v. 1 longus 0,215. 1 X INDl^HKlO" Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1906 p. 376 n. 8. 

1 oyiNOAGIGIlNTA. 2 VBIIRAAIT? VBIIRA SoglianO. 3 6820 ad d. 6819 longa 0.37. 

SIC COTINI VOTO POS ^ATA NOVISSIMA 

Descripsi. — Sogliano Nol. d. sc. 1906 p. 376 d. 9. 

sicco Tii VOTO Sogliano.— Est hexameter non ad finem perductus: 

Sic cotini voto pos{t) fata nonissima - yj. ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 6821 add. 6820, superius, longa 0,39. Descripsi; dedi ex apographo meo chaita perlucida exarato. — Sogliano Not, d. sc. 1906 p. 376 n. 10. 

SOLCI vox CONTRA NA QviD iiD . . . NTU. Voluitne contTa ntUuram? solgi vox contra omissis ceteris Sogliano. 6822 — 6825 in faucium parietis sinistri tectorio 1 6823 ad d. 6822; v. 1 longus 0,07. 

nigro antiquiore. 
6822 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 274 
n. 3. 
RECi. — rE<i Sogliano. — e alla 0,06. APJLIklS 0,0 
COCTOJl 0.0 ii. — Sogliano Noi. d. sc. 1905 p. 374 n. 1. 
2 cocTOB Sogliano. — coctor habes 1638. 6824 infra 6823; v. 1 longus 0,14. 

SOD aIi V 
cjiocvl 

Descripsi. — Sogiiano Not. d. sc. 1906 p. 374 n. 2. 

soDALi PROCVLo Sogliano. Sed v. 1 v descripsi; nunc tectorio recenti tectum est. Proculum 
habes 6827. 6825 0^0 B i6iirA(ii<i''ix^iojyA4if\/i jQ^rr^c^x^Kir Descripsi; dedi ex apographo meo charta peilucida exarato. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 374 n. 3. 
Qvo BiBiiT OSSA dNis Qvii TIIGVNT. Pentameter est. 6826 in faucium parietis sinistri tectorio recentic ';0")^RV Descripsi. — pos PRVhom? Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 376 n. 5. 
propius inverso litteranim ordine? 

6827 in atrii pariete posteriore, ad d. portae qua itur in peristylium, 
in tectorio rubro, longa 0,09. 

PJIOCVLVS 

Descripsi. — Sogliano A'o(. d. sc. 1906 p. 379 n. 11. 

6828 in peristylii pariete posteriore, ad sin. portae secundae a dextra, 
in tectorio nigro quarti qui dicitur stili, longa 0,095. 

MHHCeil nP€IM6NHC nVJlAeiKOC KAICAPOC 

O E 

MNCGH nPll 

Descripsi. — (5)^B>f<r!)>, nfii/i{ct)£nii rtxlnleiiui; KaiVofo;: i. e. Prim{og)enes 
(«erwus) publicus meminit Caesaris. 6829 in peristylii lateris anterioris et dextri colu 
oriente, in podii tectorio gilvo, longa 0,034. ngulari, ab CINNAMVS 6830 infra 6829, longa 0,027. Descripsi. — Pon[t]us. 6831 in peristylii lateris dextri columna secunda, a septentrione, in 
tectorio albo; v. 1 longus 0,043. QyillDAM 
SlINIIX Descripsi. 6832 in peristylii lateris dextri et posterioris columna angulari, longa 
0,05. MARCVS MARCVS Descripsi. 6833 in perislylii lateris posterioris columna secunda a dextra, 
0,03. SVPIIS 
Sladiafor Descripsi; lcciio certii. 6834 in peristylii lateris posterioris columna tertia a dextra, intei 
meridiem et occidenlera, longa 0,04. CINNAMVS Descripsi. — Cf. 6829. »1» jjj5.dd. 6834, longa 0,915. 6836 in peri„ylU lateris anterioris colunrn» 

secandaasmistra,a„eridie,iatectorioalbo, 

loiiga 0,03. * 

AMABIS ET iw/m 

Sic descripsit Matthaeus Della Corte; ego vidi ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 

6837 in eadem columiia, ab oriente, in tectorio 

albo, longa 0,055. lobcrciae D. 10 parietis sinistn lectorio rudi. ixbVN/M;l\(PH^KTOR., p,scripsiMledi^ pographo meo cbarta perlucida exaiato. - IX k{al) I„r,ias mperator | dies fuit Solis. 

8839-6843 iii aedibus n. 15. 

6839 in faucium pariete sinistro, in teetorio rubro, longa 0,06. IJHAIKAA 0,01 Descripsi. — *iiXi«>.«. fauciura pariete dextro. Descripsi. 6841 m atrii pariete anteriore, intrantl a sinistra, inter fauces et 
proxiraam portam; t. 1 longus 0,19, IIXX K-lANVAniAS 
&C C K K N II RO N IISII Descripsi. 


Descripsi; dedi cx apographo meo cbarta perlucida uxarato. — In fine tectorium periit; inter id quod remanet et proximae portae antepagmentum 
mn pliis quam quatuor liiteris spatium sufficit. 
Si pis non vidi(t) Venerem quam na . . . . pupa{m) mea(m) aspiciat talis et c . . . . 

6843 iofra 6842; longa 0,32. «I1IBLZI, INVS 

■ — yenusj 6844 in fragraento tectorii rubri reperto in via Stabiana ante aedes u. 15, 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p, 158 n, 29, — Aemi[lius]. 6845-6860 in insulae laterc occidenlali. 

6845-6848 in aedibus n. 26—27. 

'*5 III atrii pariete anteriore, intranti a d., 
'» leclorio riuli, loDga 0,03. 

CONS 

Deicripsi. 

6846 ~ "^ 8in. 6845, longa 0,075. 

II II VIII VII III *"?'» C846 ad sin., longa 0,05. 

SANEm noos 6848 in membri quod atrio a d. adiacet pariete 
dextro, in tectorio gilvo quarti qui dicitur 
stili, alta 0,26, longa 0,21, litteris allis fere 
0,05. 

r H CM B 
TH CNK 
r H CN K 
PHCN K 

Descripsi. 6849 in aediuni n. 38 tablini anta sinistra, ab 
eo latere quod tablinum spectat. 

CIIR 
XXXI 

D- iiiinii 

S 4. S XVII 
P E R . XIIII 

COCTI-DVO 

Descripsi. 6850 infra 6849. >>^\]\l{^' Descripsi; dedi ex apographo meo, non tamen 
charta perlucida exarato. — }«W canisHpus? ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA SVPPL. 6851—6853 io aedibus n. 29. 
6851 iD faucium pariete dextro, prope < 
0,22. 

c- vhTTivs p I 
Descripsi. tectorio albo, loDga 6852 in atrii pariete anteriore, intranti a sinislra, inter fauces et 
proximam portam, in tectorio albo, longa 0,27. C-VIjTtIVS MRMVS 0.045 Descripsi. 6853 in atrii pariete anteriore, ad d. portae secundae a septentrione. A^' Dcscripsi. — XVI k(al.) Feb(r). coco venit. — 
Voluitne copo? vel cocasl Certe coco clare 
scriptum est. 

Prope hanc alphabetum n. 6910. 6854—6857 in aedibua n. 35. 

6854 in atrii pariete anteriore, intranti a dexlra, inter fauces et 
proximam portam. 
UMc\r\ Descripsi. — Roscia? 6855 in andronis, quo itur ex atrio in posteriores aedium partes. pariete 
sinistro (septentrionali). D C O Y A 6 N A I A I D > Descripsi. 
6857 in membri, quod audroni quo in aedium partes posteriores itur a 
sinistra (a septentrione) adiacet, pariete anteriore, in podii tectorio 
rudi (ZiegeUtuck). 

S T D 0,08 

Descripsi; leclio certa; nihil deest. 6858—6860 in aedibus n. 36. 

6858 in peristylii pariete sinistro, in tectorio coloris incerti, carbone, 
longa 0,5. 

MARIVS o.oa 

Descripsi. 

6859 in peristylii lateris sinistri et posterioris columna angulari, in 
tectorio rudi (Ziegelstucfc). /W\^y Descripsi; quid sit nescio. 6860 in triclinii, quod est post peristylium, pariete dextro, in tectorio 
albo tertii qui dicitur stili. SaKXAiE V 
Descripai. — Psamal^hy va{le). REG. VI INS. OCCIDENTALIS. 

6861 in iiypogaei concamerati, quod aditur ab osiio n. 37, pariete auteriore, in tectorio rudi (Ziegehluck). ■liano Not. d. sc. 1900 p. 270. Non vidi. REG. VII INS. 4. 

6862 in andronis qui aditur ab ostio n. 8 pariete slnistro, in tectorio albo, loiiga 0,51. 

TESTIS ■ EGO • SVM . MFEkATVR 0,035 

Descripsi indicante Sogliano. 91» ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 6863 REG. VIII INS. 3. 

labernae d. 9 pariete dextro, in podii lectorio rvidi, longa 0,14. COSmVS 0,025 • _ Sogliaoo Not. d. sc. 1899 p. 497. 5864 in as'ii'"" "• " ''"''"'"' '"'"""' ''"'"'"' 
io tectorio rudi. 

QPTVME M A X I M J I 

IVPITER DOMVS OMNl POTIIS 

4CRATVS SURVO N 11 Q_V A 

Descripsimns recens detectam. — Sogliano Xot. 
, [J77 p. 251. Viola Scavi 1873—78 p. 59 

33. 

1 MAXiM Sogliano. - 2 agratvs Sogliano. 

ioinus pro rfommiw. — servo nequa pro servus REG. IX INS. 5. 

6865 in earundem aedium membro quod est in perislylii latere dextro terlium, in parietc dexir AE NOSTRAE FELICITER o.ui 

^^ETVO • ROCO • DOMIIA PETl 0,21 

^«•FISICAM TE JIOGO NT ME o.l 

»VS HaXeTO MEl MEMOHIAM 0.1 Descripsimus recens deteclam. _ Sogliano Not. d. sc. 1877 p. 251. Vioia Scaoi 1873-78 p 54 
n. 13. ' 

1 [Grat]ae Sogliano, ob amphoram n. 5800 in harum aedium cuiina reperlam. — 2 [perp]etm? 
Mox scriptum erat rogomna, deinde erasis mna eorum loco Dom scriptum et UA, i. e. na, additum 
est. — 3 [VeT>ere]m. m leclio certa. — 4 princ. coniunctivum in —rua pro ris tcrminatum (velut 
figarus 2082) scriptum fuisse suspicabatur Zangemeister. OPPIDl MVRI ET PORTAE. 

6866 in lurris quae esl ex adverso viae Mcrcurii membro inferiore, ad d. feneslrae quae occidenlem speclal, in tectorio albo 


I ex apographo meo charta perlucida exarato. — svi . . ssTkA. De Stlaborio cogltat Sog BOSCOREALE. BOSCOTRECASE. 

6867—6881 in aedificio quod prope slationem viae ferralae eruderandum ouravit Ferrucius de Prisco, in quatuor lateribus pilae nunc Pompeios 
translatae, ubi descripsi anno 1903. 686J lapide rubro in lectorio albo; v. 1 longus 
0,67. 

CejIDO SODALl'i.VS 
B R V N D 1 S 1 O 6810 infra 6867, 0} IV s. 6868 in alio pilae latere, ad d. 6867, lapide 
rubro in tectorio albo; v. 1 longus 0,62. Cejido-hic.^iJlit 
silvatice-vide s Descripsi. 6869 in terlio piltic latere, ad d. 6868; v. 1 
longus 0,63. CEJXDO CEJIDONI^SlVS 
S A L Descripsi. 6871 inlVa 6870 in podii lectorio rudi (Ziesel- | 6873 infra 6871 in podii tectorio rudi, longa 
stuck). i ".24- 

CEIIDO H« L.VERATIVS.VESTALIS 

Descripsi. - Cerdo hic. ' Descr ipsi. 

6873 infra 6870, ad sinislram, litteris sublilibus. 

Descripsi; dedi ex apographo meo cl.arta perlucida exarato 
galKinae) | 77/ K^l) J^"'"' "" — Pr. k{aT) M[a]ias | sitpposui (oro) ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 9«0 SVPPL. 6874 infra 6869, in podii margine superiore. 
Descripsi. — \n . .iiA 

IIX AKIIXSARIS VIII 6875 ad d. 6874, inter mnltas lineas alienas, longa 0,043. 

F CADO 

Descripsi. 6876 infra G875. Descripsi. 6877 ad d. 6875, longa 0,-24. 

OPIIRARIS PANII DIINARn 

Descripsi. — operari(i)s pani(_m) denariu{ni). 6878 in quarlo pilae latere. f }vK\ 1 ^ Descripsi. — Cf. sequentein. rpANivs, r pro g scripta 
6879 supra 6878.. T^\^'a.- Descripsi. — Cf. 6878. 6880 in eodem piliic latere, carbone in tectorio 

albo, longa 0,24. W///A n. A M» 0.0 Descripsi. 6881 infra praecedentes, in podii tectorio rudi, longa 0,43. 
cccccccxxxxxxx et ad d. superiu Descripsi. 6882. 6883 in villa quam annis 1903. 1904 in regione Pisanelta eruderandam curavit Vincentius de Prisco. Extant Pompeis. 6882 longa 0,4. Descripsi. Cf. 6695. LVCnilCAKI>i «AnCO IIT CACATO flKlC 6883 loniia 0,045. iHfrtnTPicc Descripsi. 6884—6889 in villa rustica quam in regione Civila Giuliana eruderandam curavit Carolus Rossi-Filangieri. 
6884—6886 in columna quadum. Hae partes tectorii Pompeis adservantur, ubi descripsi mense lulio 1903. 6884 in lertoiio uIIk Kim>^^^^ ^^^' (jvV>ov\vV 6nj^im c . , ^ ,^ Descripsi. — Nimcquain milihus crura mea coni . SVPPL- ««1 ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 


De,.cripsi.- 1 est hexameter pvincipi,, „n,l,ius: (En?) [f]ormoma domm domino vemranda futura 
S non expedivi: hos n. bucil l^N ^/■>- ■/. li886inpodii tectorio ludi; v. 1 long.is 0,16. PALOS-ACVTOS BCCCXL 
QVI NON- ACVTI CBLX 

SVMMA Al CCC IJ— 6889 iii tellae cuiusdani pariete. 


Descripsit Delia Corte; iion vidi. 
h acervo magno pali sunt MXXIIL ///,. \Kl1h 

PA IJ / 


Descripsit Della Corte; non vidi. 
Iuba(?) va{le) Pali quadri Jlou7 M 1. X X V 

COHfiWIII^TV S 
gladialor gladialor APOLLONIVS 

K X X X 1 V 

ponciikvs aoGATvs Descripsii Della Corte; non vidi. 6890—6897 in villa detecta iii fundo Santini oppidi Boscotrecase; extant Pompeis. 
6890 

VNCTOJl XANTHE T16i CA^VS LVSVQVE lOCOSO 

Adsvetvs 6891 siipia 6890. 
*»ip8i; dedi ex apographo raeo charta perlucida exarato. — Non expedivi. «S92 litteris cursivis magnis et pul.hris. N IC R A C . AMAT-NICJLA NICyilS.CAIli.ONli.VS-AJlDET 
VM VIDEO MOAA-Lli-ENTEIl AEDEO 9 Ufuaqius amal nigra{m) niijris carbombiis ardel. 

^\igra(m) cum video mora libenter <a>e'/<e>o. . , oHerp solere tamaunni 

«"■n quo So0i;„„„ ,-,1 . -.^ V , 07 r, 41 • « se . nigras oranino timere et adversus eas moia edere soiere ramqunm 

^ " ooglmno titulum communicavit) V,nd. p. 27 n. 41: . . . se . . . "■& , 

' '»*S"S est.- Sed praestat a talium inepliaru.., interpretatio.te abstinere; mora memorat 8cr,ptor qu,a n,gra . . ^^ ^ ADDENDA: GKAPHIO SCRIPTA SVPPL. 
Descripsi. — Pentameter est: Caesaris Augmti femina mater erat. 6894 iofra 6891; v. 1 longiis 0;17, v. 2 0,12, 
V. 3 0,22. IIECECTVS • ACTIO Sa\ 

A C T I W 

TIECECTVS • ATHICTO SAL Descripsi. — 3 Athicio. 6895 in columna peristylii, in tectorio albo; 
longa 0,04. Descripsi. 6896 infra 6895. 
6897 in pariete atrii rustici, carbone. Descripsi; dedi ex apographo meo cbarta per- 
lucida exarato. — Falerno iur . . i? A V II • m I • X CP 

\^ ■ I II 1 1 1 1 1 1 1 11 

X XV I 1 - S - ACEPI 

M' xxxxv XV XV 

Pift V • SPO- XX 

|vcR • C c N LL C 

M • m E D • XXXH • Prt E D Descripsi. — G qnae secuntur post VCR- pariini 6898—6902 in villa rustica quam in fuiido suo territorii Boscoreale eruderandam curavit loanna Zurlo. 
6898 longa 0,13. , 6899 lapide rubro, longa 0,60. 6900 CAJIIS w Descripsi. Descripsi. m VN 11 |iii 3i, V o.iu 

IITVI Descripsi. 6901 longa 0,80. KM 
Descripsi; dedi ex apographo nieo quod lU potui delineavi. 6902 alta 0,30. 


Descripsi; dedi ex apographo meo quod ut potui delioeavi. 
Duos Fabios(} Cadiosl) merca^njles rogamus. SCAFATL 

6903 w villa quam prope oppidi coemcterium aono 1905 eruderandam curavit lanuarius Matrone, in peristylii columua; v. 1 longus 0,10. 
Descripsi apud Matroniuni. NONIS APRIkllS 
TVCVR SVPPL- *•» ADDENDA: GRAPHIO SCRIPTA 6904 ad d. ostii V 3,9; distat a tcrra fere in. 1. ALPHABETVM. — Soglia"o D,!crips 
„iirH Sogliano A B C D II [1 G H 

NoU d. sc. 1901 p. 2.S2 n. 11. i,r j d 6004, infra 6701, longa 0,71; distat a terra fere m. 1. 

AXBVCTDSHR^QGPHOINKIML O.OJ 

Ipsi. _ A-CL, ceteris omissis, Sogliano Not. d. sc. 1901 p. 282 

,1. 15. 6906 »d Pescripsii i V 4, 13, longa 0,06; disiat a terra 1,25. ABCDsmmmKWMO PQ. 
rlinno Not. d. sc. 1905 p. 86. 691)7 ad 4 ostii V 4,13, in podii tectorio rudi, longa 0,13; disiat a 
terra 0,96. 

AYBVCTDSIIR^QCPHO inl ML 0,01» 

Dfscripsi; cf. Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 86. 6908 in aediun. M. Lucreli Frontonis, quarum ostium in insulae V i 
atere occ.dentali est prin.um a meridie, fa..cium pariete dextro. in 
tector.o rubro. Deacripsi. — ab ' Nol. d. sc. 1901 p. 146 n. 2. 6909 infra \BCDIII'CHKImNVLX Descripsi. - abcdiig oraissis ceteris Sogliano A^o;. d. sc. 1901 p. 146 6910 in aedium VI 16,29 atrii pariete anteriore, inter portam primam 
et secundam a septentrione, colore vel lapide rubro in tectorio albo. ABCDlIf 0,.8 Descripsi. AD QVADRATARIORVM NOTAS. 
OPPIDI MVRl ET PORTAE. 5507 179—189. A secunda turri occideutem versus per m, fere septem 
ad explorandam muri antiquitatem dempta est terra qua parietis 
interioris et exterioris intervalhim expletum erat. Itaque nunc 
utriusque parietis latus id quod intervallum spectat conspicitur et 
comparuerunt in pariete interiore hae notae. 

179—184 in lapidibus calcareis. 

179 = 11 in quatuor lapidibus, e quibus unus a latere adverso (quod 
urbem spectat) eandem notam hubet. 

180=12 semel. + W 183 semel in lapide qui a latere adveiso habct 11 = 179. 184 semel. 
fM 'ngulis vicibus in lapidibus tofaceis. """ipsi. - Cf. 46. ZiLJ ^ Descripsi. ^ Descripsi. Descripsi. — Cf. 123. 134. r Descripsi. — Cf. 158. 159. 190—195 in porta Vesuviana et prope eam, in lapidibus tofaceis, 
190 = 6 = 64 ter. i h 192 semel; extat in via loco non suo. 

T a 

Descripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 99 ... ADDENDA: QVADRATARIORVM NOTAE SVPPL. 5507 193 semel in parietis exterioris anteride. K Descripsi. 194 in via loco Don suo extare dicit Sogliano A^of. d. sc. 1906 p. 99 q. 2, qui alii lapidis faciei 
notam 6 = 54 = 190 incisam esse testatur. Ego frustra quaesivi A t Descripsi. — Sogliano Not. d, sc. 1906 p. 99 
D. 3. Quadratarii notam esse non credo. 5508 33 in lapide tofaceo qui extat in medio atriolo rust 

0). OPPIDI AEDIFICIA. 

co viliae quae est extra portam Herculanensem exeunti a dextra {casa delle colonne di BS Descripsi. VIARVM MARGINES. 5509 41 = l^ seniel in lapide tofaceo qni nunc extat, loco non suo, 
in regionis quintae insulae quae primae a septentrione adiacet 
lateris orientalis oslio quod est sepiimum a septentrione. 

Descripsi. — i'a (si haec est) Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 150. 

4'2a = lla ter in regionis quintae insulae quae primae a septentrione 
adiacet latere occidentali. 
Descripsi. 

426 = 116 bis ibidem. 
Descripsi. — Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 150, qui tamen alteri exemplo 
admiscuit lineas allenas, pro altero habet X. 43 = 5508, 14 quater in insulae VI 15 latere occidentali. 
Descripsi. yc Descripsi. — xcs Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 150. Ego bas lineas 
fortuitas duxi. AD TITVLOS VASIS FICTILIBVS INSCRIPTOS. N. 2551 = 5520. Ad n. 2561. H. Dessau I. L. S. ad n. 8581 huius tituli meminit, cogitans 
ni fallor de legendo primo versu suff^umm). R. Schoene. N. 2562 = 6136. N. 2567 = 5831. N. 2568 = 5732. Ad n. 2570. !)[ari) f{los) legendum esse primus docult H. Dressel, Bull. 
comurt. di Roma 1879 p. 61 ss. Sic gari flos legitur apud Pelagonium 
§428 Ihm (= 7a>ou aVao^ Hippiatr. p. 44); Uquaminis flos ib. §467. 
R. Schoene. 

Ad n. 2571. Formula quae est per se quid significel, optime illustratur 
loco Plinii Secundi medicinae p. 51, 10 Ros.: aquam marinam aliqui 
per se danl, sed raphanos supermandi iubent ex mulso aceto, ut voma- 
tur; quibns redduntur haec verba ex Plinii N. H. XXXI 65: qui 
puram dedere (sc. aquam marinara) raphanos supermaudi ex mulso 
aceto iubent, ut ad vomitionem revocmt. Formula usitatissima est 
medicis; cf. Scrib. Larg. 7. 19. 46bis. 56. 111. 119. 135. 158. I74bis. 
236. Multos Plinii locos congessit Silligius ad N. H. XXXII 4.5. 
Graeci similiter »uro x«&' a.iri; cf. Galen. vol. XII p. 655 K. 
R. Schoene. N. 2573 = 5674. Ad n. 2574. Garum Pompeis etiam Romam advectum esse apparet ex 
vase Romae reperto C. I. L. XV 4686, in quo legilur gar(um) Poni- 
peian{um). R. Schoene. 

N. 2580 =5691. 

Ad n. 2583. Romae in monte Quirinali reperta est amphora olearia, in 
qua legitur usibus cellari Severi, C. I. L. XV 4807. Quae inscriptio 
haud scio an ad oleum pertineat usuariura, quod secundum titulum 
C. I. L. VI 8594 ansarium non debebat, cum a mercatoribus pro- 
mercalium, quaecumque in urbem invehebimt, ansarium exactum esse 
appareat ex titulis C. I. L. VI 1046 (Dessau I. L. S. 375). Similiter 
explicari potuerit quod legitur in v.isis n. 2583 et 5597 (quem titulum 
iam H. Dressel cum amphora romana composuit) in usus (ussus) C. C. 
H., 5732 = 2568 m usus C. C. Veri, 6201 et 6218 in usus P. B.P(.. P). 
Nihil enim obstat quominus etiam Pompeis rerum a mercatoribus in- 
veclarum ansarium exactum esse statualur (cf. Liebenam, Stddlever- 
waltung im riim. Kaiserreich p. 23, quem librum mihi indicavit 
0. Hirschfcld). A quo si res privato usui mercatorum liber.itae erant, 
utile erat vasa quibus eiusmodi res continebantur, ita inscribere ut 
cum in urbem inveherenlur; appareret ansarium eorum non deberi. 
Potuerit cogitari de simili inlerpretatione vocis qoae cst penuarium in 
titulis 5621. 5643. 5645 Bull. com. Rom. 1879 p. 117 n. 150. Dubito 
tamen num ordo verborum huic interpretationi faveal; sane qu.-ie 
H. Dressel ad C. I. L. XV 4687 exposuit, huc valere non videnlur. 
R. Schoene. SVPPL- m ; = 56l8rf. ! = 5704. Ad„.2589. l.iquamen bonum legitur apiid Helngonium § 98 Ihm «Wv Hippiatr. p. 78); /. ibidem § 11. Liquamm ■ m 'I secutiium est iii edicto Dincl. III 6. 7, quonim prius ... ci- 
'' inlari grae''" 1°^/" >'™."'"'°S "puixEiou dicitur. Liquamen primum 
"l"set,inJnni legitnr etinm in Hermeneumatis Einsidelensibus (Goeti, 
Corp. gloss. I:>'. I" P- ^3" = ^""P' "I'P- " P- ^'^' 28) ibique graece 

,j.. ... ^■,'tinv ffoiuTOv xal Sevtspw. R. Sclioene. ■ 2593 = 5715. K m = 5710. jj 2596 = 5621. 
{IJ598 = 5626. 
S. 2599-2601 = 56180-c. Ail 11.2602 el 2603. Ad me, mes A. Heron de Villefosse, C. R. Ac. d. 
mcr. 1393 p 240—213 confert amphoram Caithagine repertam (nunc 
C. I. L. VIII Snppl. 22G40, 8), cui inscriptum est: Q. Ltpido 
.1/. in//io cos. an. vinum Mesojiotamium V. Afranio Silrio. Dictura 
esse opinalur bunc vinum a Mesopolamio quod erat inter Syracusas 
etAgrigentom (Itin. Ant. n. 96). Huiic igitur vinum etiam in amphoris 
Ponipeiariis indicari. Quod ut fieri potuit ita sane incertum est. N.2614: cf. 6370. S. 26-58-2640 = 5915. N. 2650 = 5653. N. 2654 = 6470. S. 2655 = 5636. N. 2656 = 5873. •Wn.2662. In tituli o altero versu H. Dressel ad C. I. L. XV 4788 
' esse suspicatur Secundio . . — Titulum h lege xix i. e. xxix. 
«nn. 2673. 2674. Legendu, m Tlli KA.CeKON'1 et Tlh KA- C6K: _^^^^^^ Legendum haud dubie CAPAnic auupa; cf. 2849. 6546-6550. 

N;a2^= 6449. 
'*.2833 = 63ij9^ ADDENDA: VASA FICTILIA N. 2842 =6461. 

Ad n. 2849. Cf. ad n. 27256 

N. 2852 = 6304. Ad p. 226 n. 2610. Debebam ad Haudii Turs. II p. 633 n. 34 relegare 
qui hunc usum praepositionis quae est ex idoneis exemplis illiistra' 
verat. R. Schoene. Ad n. 5520 = 2o51. I„ versu tertio legendum videri diff(usum) Id. 
Aug. bmmm signifioaveram in Addendis p. 226 loco Martialis allalo; 
idem lam docent tituli Romani C. L L. XV 4539. 4571. 4573. 4610. 
R. Schoene. 

Ad n. 5552 cf. 6040. Ad n. 5604 cf. 6162. 6917. 6918. Ad n. 5605. 5627. 5628. Suppleiidum potius lum{pae) veHeres) propter 
5611—5613. 5616—5617. Ad 5667. Aliud 
VI 15, 10. nplar (g f) repertum est 6 Febr. 1905 in taberna Ad n. 5679. Aliud exemplar (c F scOM^in) repertum est 2 Aug. 1903 
in aedificio quod in regione Caritd territorii Gragnano eruderarunt 
Carolus Rossi-Filangieri et Agnellus Marchetti. Descr. Della Corte. 

Ad n. 5682. Aliud exemplar repertum est 2 Aug. 1903 in aedificio quod 
in regioiie Carild territorii Gragnano eruderariint Carolus Rnssi- 
Filangieri et Agnellus Marclietti. Descr. Della Corte. 

Ad n. 5725. Aliud exemplar (m.F) repertum est 8 Aug. 1905 in aedificio 
quod in regione CaritA territorii Graguano eruderandum curarunt 
Carolus Rossi-Filangieri et Agneilus Marchetti. Descr. Della Corte. 

Ad n. 5808. Ti. Cliaudii) Po{lybii>). 

Ad n. 5836. Proclus Sogliano Not. d. sc. 1881 p. 323 n. 14, non recte. 

Ad n. 5869. Dele "= 26«. 

Ad n. 5894. Edidit Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 257, qui legit m.terente 

ARTRITACI. 

Ad n. 5898. Edidit Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 158 n. 27, qui dicit 
repeitam esse inter insulas VI 15 et VI 16. — d 1 Di Sogliano. 

Ad n. 5920. Non Ti,8. sed nii legendum est; v. 6430—6437. 

Ad n. 6035. Sic fere edidit Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 275. 

Ad n. 6131. Supple P. A{ppulei) B(assi). Ad n. 6167. Edidit Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 158 n. 30, qui repertam 

esse dicit 24 Oct. 1903^ 

Ad nn. 6379. 6380. In adnot atione pro VI 16, 1 1 \ege VI 16, 30. ^ 
Ad n. 6437. Edidit Sogliauo Not. d. sc. 1906 p. 158 n. 26, qui repertara 

esse dicit 23 Sept. 1903. 

Ad n. 6530. n»i-Vu,[vo5] ifw[''ai]f X7r6546r~ExeraplaTT^um 19 Febr. 1904 edidit Sogliano Not. d. 

«c. 1905 p. 277. ^ 

'^^TZ^^nTEdl^t Sogliano Not. d. sc. 1906 p. 3514, qui legit 
TijieArcY/uA ADDENDA: VASA FICTILIA SVPPL. 6911 in araphoia (XU) repertn in villa rustica quam in fondo suo oppidi 
Boscoreale eruderandam curavit loanna Zurlo, colore albo. Sww 
mmmmimm 
N E R o mmmmMmmmm NERONK Um- ET 

mmmumimim Descripsi. 

Duo tiluli esse videntur. V. 5 uum lll an iill fuerit dubium est. 6912 iu collo araphorae (XLI) repeilo in eadem villa, colore albo. VESP nii cos 0,01 Descripsi. 6913 in amphora reperta ad aedi6cium quod prope ostium Sarni 
eruderandum curavit Innuarius Matroiie. 

a KAir I Tu 

OYecnA 
b in veutre, colore rubro 

K^klKl 

a Vespasiani consulatus indicari videtur. 6914 in amphora reperta 8 Ocl. 1904 in membro quod est post taber 
nam VI, 16, 14, colore rubro. MIXST 
CvM VES MAl, COT "1 /v \ S 

ab altera pnrte, colore rubro Descripsi. — V. 4 apogr,aphon ch.irta perlucida exaravi sic: 6915 in amphora (XI) reperta in villa rustica quam in fundo 
terrilorii Boscoreale eruderandam curavit loanna Zurlo. Tavr 

H S f Descripsi. 6916 in amphora (XI) reperta ibidein. TA\k 

M M V Descripsi. 6917 in amphora (XLI) leperla 10 lun. 1904 in culina aedium VI 16, 32, 
colore rubro. r 


^\ . Descripsi. — Cf. sequentem et 3604. 6162. 6918 in amphora (XLI) reperla 13 lun. 1904 in earundem aedii 
atrio; v. 1 longus 0,045. 

c\ c C VINI A^ Descripsi. — Cf. praecedentem. 6919 in urceo (VI) reperto 7 Nov. 1903 in via Stabiana ante ostium 
VJ 16, 17. 

G F scom^p. 

SCAVJll 

Descripsi. — G(arum vel ari) fios scombri Scauri. 
Cf. 5682 ss. 

6920 in urceo (VI) reperto in villa detecla in fundo Santini territorii 
Boscotrecase. 

C p SCOMB11. Descripsi, — Cf. praecedentem. 6921 in urceo (VI) reperto in villa rnstica quam in fundo suo 
territorii Boscoreale eruderandam curavit loanna Zurlo. 

C F SCOMBR 
SCAVRJ 
All- AGATHOPODE 

cLavdio-evlogo 6922 in urceo (VI) reperto 7 Apr. 1903 in triclinio aedium V 4, 13 
(M. Fabi Secundi). 

LlQyAMEN 

Sogliano Not. d. sc. 1905 p. 96. 

6923 in collo amphorae magnae reperto in villa rustica quam annis 1903. 
1904 in regione Pisanella eruderandam curavit Vincentius de Prisco. Descripsi. m ADDENDA: VASA FIGTILlA 6924' Dfscripsi (VI) reperto in via Slabiaiia, prope insulae VI 16 angdum septentrionalei l-10v,VAmEN 
OCTIMVM _ Cf. 5707. '"TToiS in dnabus amphoris formae hic 
tlatae,repertis23Mai.l904in aediun, 
y, 16, 10 corte quae est prope culioam. 6925 6926 , E • X X V S 0,0 

P-LXvnS ».0 . E • E ■ T • E • X :mimt. 
TL xxiii , _ 1 ol{eim)? 
■»« m amphora (XLI) reperta 23 Dec. 1904 in aedibus VI 16 26 
colore rubro. ' 

PIMP 

N VMERIO 

FORTVN ATO 6928 in urceo (XVI) reperto 23 Dec. 1905 in aedibus VI 16, 26 in 
repositorio quod est ad sin. scalarum. Y D P Descripsi. III. 6929 in ampliora(XI) reperta 20 Mai. 1904 in aedibus VI 16, 10, longa i.M4N£)lSI 

— Amandidi pro Amandi scriptum. (XXXVI) reperta cum 6929; v. 3 lougus 0,055. TI • CL V ANICETl 

eodem loco, antiquior, longa 0,045. 

FRISCCID 0,008 Ti. Clu. Aniceti. Voluit baud dubie Cl(a)u{dii), sed Iwtio cerla. 
693! in amphora formae hic delineatae, alta 
0,63, reperta 28 lul. 1904 in culina aedium 
TI 16, 32. 

1 ?• C X X X X 0,008 

T X X X X V 1 I 0,008 

(1.C0RDI FlLl ET CLN S 0,003 

et 8ub ansa, ad perpendiculum waxs 
' ab altera parte i v 

' m ventre graphio scriptum ■timoKmmi, ' Q. Cmdi fili ei Q. n{epoiis) s{ervus9). Titulum similem male de- 
•ciiplnm habes 2635 
' [qor<([,], 

« m amphora (X) reperta anno 1906 in aedificio quod in regiooe 
"f""" toritorii Scafati eruderandom curavit Viocentius de Prisco. 

" colore rubro epaga 

' alramento iw € ' « apographo Matlhaei Della Corte; non vidi. 
" ^P<iJo((*i). 

IV s. 6933 in amphora (VIII) reperta cum 6931, prope ansam, longa 0,018. 

HELI 

Descripsi. 

6934 in collo amphorae (fere VIII, sed maior) reperto 19 lul. 1904 in 
aedibus VI 16, 26. 

a longaO,ll IVLi ■ coiiiNTHi • 

b ab altera parte, carbone D llll o,07 
Descripsi. 

6935 in amphora (X) reperta cum 6932. 

Dedi ex apographo Matthaei Della Corte. 

6936 in collo amphorae (XLII?) reperto 22 Nov. 1904 in horto 
aedium VI 16, 26; v. 2 longus 0,023. 

"■i I 

MINVC 

Descripsi. 6937 in amphora (XXXVI) reperta in viila detecta in fundo Santini 
territorii Boscotrecase. 

a V. 2 longus 0,027 vii MINVC 

C . T • C 0,012 h ab altera parte 
Descripsi. — o 2 Uinuc{ii). 

6938 in amphora reperta 8 Aug. 1905 in aedificio quod in rcgione 
Carita teriitorii Gragnano eruderandum curarunt Carolus Rossi- 
Filangieri et Agnellus Marchetti. 

M-w ■ v 
Dedi ex apographo Mattbaei Della Corte. 

6939 in urceo (VI) reperto in aedificio quod in fundo suo terri.orii 
Boscoreale eruderandum curavit loanna Zurlo, longa 0,07. i»]t»Ci SCAVJII Descripsi. 
A. Umbrici Scau 92 ADDENDA: VASA FICTILIA »•6 SVPPL. IV. 6940 in amphora (XLI) repeita 23 Dec. 1904 in aedibus VI 16, 20, 
carbone; alta 0,55. 

Descripsi. 

6941 iii amphora (X) reperta anno 1906 iri aedificio ([uod iii regione 
Crapolla territorii Scafati eiuderaTidum curavit Vincentius de Prisco. tcu V. Dedi ex apographo Malthaei Della Corle. 

Similes litterae num c an p significent dubitari potest. 

6942 in amphora reperta 2 Sept. 1905 in aedificio quod in regioue 
Caritd terrilorii Gragnano eruderandum curarunt Carolua Rossi- 
Filangieri et Agnellus Marcbetti. 

" 
c cci: 


b inferius 
A.V.« 
Dedi e 


K apographo 


M 


itlhaei 


D 


ella Coi 


te 


a cf. 


ad 6941. 
6 cf. 


ad 5955. 

6943 in amphora (VIII) reperta 2 Mai. 1904 in aedibus VI IS, 35. "L tfCf Descripsi. — Cf. 5979. 6944 in amphora (fere XXXVII) reperta 19 Mai. in aedibus VI 16, 10. 

C ■ S 0,006 

Descripsi. 6945 in amphora (XXVII) reperta in villa detecta in fundo Santii 
territorii Boscotrecase, evanida. 


Descripsi. 6946 in amphora magna (fere XXIX), alta (sine collo, quod deest) 
0,80, largafereO.SO, reperta in villa detecta in fundo Santini territorii 
Boscotrecase, evunida. C^fJC-'. Descripsi. 6947—6949 in tribus ampboris (VIII) repertis 20 lul. 1904 in aedibus 
VI 10, 30. 

a colore riibro c-m-sal ooi,'. 

b 6947 snpra a, atramento 

6948 ab altera parte, atraraento, evanida 

6949 ab altera parte, atramento, longa 0,04 

c ■ m • r • c Descripsi. 6950 in amphora (XI) reperta 20 Mai. 1904 in aedibus VI 16, 10. L P T 0.015 Descripsi. 6951 in amphora (XLI) reperta 21 Oct. 1904 in aedibus VI 16, 29. A<^^H Descripsi. 

In xeoN litterae n prima tantum hasta certa est. 6952 in amphora (VIII) reperta io villa detecta in fundo Santini terri- 
torii Boscotrecase, colore rubro. Descripsi. 6953 in amphora (VIII) reperla in eadem villa, colore rubro. 

M m s ooas 
Descripsi. 

6054 in collo ampborae (VIII) reperto 12 lul. 1904 in aedibus VI 16,26. fr V. Descripsi. 
M. Menit . . .1 6955 in amphora(XI) reperta in aedificio quod in fundo suo terrilorii 
Boscorcale detexit loanna Zurlo. M 0,021 

C * T • R 0,03 6956 in amphora (fere VIII) reperta 19 lul. 1904 in aedibus VI 16, 
26, colore rubro. Descripsi. ,»,S in duabus amphoris formae liic 
, .edibus VI 16, 26. 
I ventre nvu 0,i 
I collo 6957 *«o ADDENDA: VASA FICTILIA K 
,. JD 6958 ab iillera parte 

X 1 1 0,04 Descnpsi. 

6959 in ampliora reperta 27 Dec. 1904 in aedificio qiiod in regione 
Messigno territorii Gragnano eruderandum curafit lacobus Matrone, 
colore rubro. 

Q_- C ■ R 

DeJi es apographo Matlhaei Della Corte. 

6960 in amphora reperla mense Dec. 1904 in eodem aedificio. 

a atramento q_- c • R 

b graphio scripta attici 

Dciii M apograpbo Matthaei Della Corte. 

6961 in amphora (VIII) reperta in villa detecta in fundo Santini 
lerritorii Boscolrecase. -Nrc-r" 


et prope ansam Descripsi. 
Non expedivi. 2 p calat.. etinum? 6962 in amphora (X) reperta 19 lul. 1904 (cuni 6956) in aedibus VI 16, 26. 


Descripsi. 6963 in duabus ampboris (XI) repertis in villa rustica quam annis 
1903. 1904 in regione PUaneUa territorii Boscoreale eruderandam 
curavit Vincentius de Prisco. Descripsi. 6964 in amphora (XI) reperta 8 lul. 1904 in aedibus VI 16, S^E 0,017 

Laa 0,0, ■ipsi. — 2 cf. 6044. 6965 in amphora (XI) repcrta 15 lul. 1904 in earundem aedium corte 
quae est post atrium. 

„ T A R »■»3 

LAA 0.016 

b ad sin. a IN" 

c supra o ad d., grapbio scriptu 
S 
Descripsi. — a cf. praccedentem. 6966 in ampbora (XI) reperta 20 Mai. 1904 in aedibus VI 16, 10. 

a T m O.0J4 

LaA 0.025 

i grapliio scriptum in collo ante cocturam 

PRI O.M 

Descripsi. — o cf. praecedentes. 

6967 in villa rustica quam in regione Civita Gixdiana territorii Bos 
reale eruderandam curavit Carolus Rossi-Filangieri. Descripsi. 6968 = 69606. V GRAPHIO SCRIPTA. 

6073 indolio alto m. 1,60, reperto 28 Mart. 1905 in aedificio quod m 
re»ione Caritd territorii Gragnano eruderandum curarunt Carolus 
Rossi-Filangieri et Agnellus Marchetti, prope marginem. «969 = 6931 c, 

wi^TMfifil »»« in magnae amphorae (XI) 
VI 10, 10. reperto 20 Mai. 1904 in aedibus IXXXXVIIS 

Dedi ex apograpbo Mattbaei Della Corte. '"■ AM-.r. rpnerto in villa rustica quam in regione Civita 

Trr."i — eruderandam curavU Caro.us Rossi- 
Filangieri; extat Pompeis. -iXX 

«•IXVII Descripsi. 92' ADDENDA: VASA FICTILIA tso SVPPL. VI. GRAECA. 69T5 in arophora (XLI) reperla 7 Nov. 1903 in virdario aedium VI 16, 
36, longa 0,055. AOHNAIOV Descripsi 6976 in amphora (VIII) reperla 22 Nov. 1904 in horto aediiim VI 16, 26. Descripsi. 6977 in amphora reperta 3 Ang. 1899 ad aedificium quod prope ostiun 
8arni eruderandum cuiavit lanuarius Matrone. a colore rubro An€A 

b graphio scriptum Afig 

I Kol. d. sc. I90I p. 428 n. 8. 6978 in amphora reperta cum 6977, graphio scriptun Nol. d. sc. 1901 p. 428 n. 10. 6979 in ampbora (XII) reperta in tilla detecta in fando Santini terri- 
torii Boscotrecase, longa 0,045. nOAAUJNIOY Descripsi. — Cf. 6305. 6980 in amphora (XIII) repeita 15 lul. 1904 in aedibus VI 16, 30. AH,. Descripsi. — ot^ijp . . , ? 6981 in amphora (XLI) reperla cum 6980. 
evno 0,015 

e 0,031 

CYN 0,025 

Descripsi. — 1 E<;no'(pou)? 6982 in amphora formac hic dellneatae reperla 
praeccdentibus. 

o longa 0,08 

6YTVXOY 

b infra a, longa 0,1 

MZKeyAno 
c ad d. a, prope ansam 

n€ 0.015 

Descripsi. 
6983 in amphora (X) reperta 20 Inl. 1904 in isdem aedibua VI 16,30. 6/ 

6" Descripsi, 6984 in diialms amphoris (X) repertis cum 6983. ev o.oia 

fiAY 0,01 Descripsi. 6985 io amphora (fere XXIX) reperta 23 Dec. 1904 in isdem aedibus 
VI 16, 30. Descripsi. 6986 in amphora (X) reperta cum 6980—6982. Descripsi. 

6987 in amphora (X) reperta cum praecedentibus. 


Descripsi. 6988 in amphora (X) reperta cum praecedentibus. Descripsi. 6989 in amphora (X) reperta cum praecedentibus. Descripsi. 931 699« i Dfscrip"- jipliorn (VIII) reperla 19 Mai. 1904 in aedibus VI IG, 10. I L I 1 X 
lOYAMKOV; i„ ampborn (XIII) reperla 15 lul. 1904 in aedibus VI 16, 30, 
tolore rubro. K \ 0,015 
A A 0,06 _ Cr. C384. 6992 in amphora (VIII) reperta ibidem 20 lul. 1904. ,si. - T. . K(>.<«um'o") Ara . 6993 in ampliora (fere XXIX), reperta 21 Oct. 1904 in aedibus VI 16, 29. Descripsi. 
K(Uufe) ■A.wx(>i'rou). , (fere XXXVI; reperfa 20 Mai. 1904 in aedibus VI Descripii. — Non expedii 6995 iii amphora (XXXVl) reperla in villa detecta in fundo Santi. 
lerritorii Boscotrecase, evanida. ViN)x"T>r'-X^ 7170U? Jipbora (VIII) reperta ibidem. 


ADDENDA: VASA FICTILIA amphora (VIII) reperta ibidem. k PK ^, Descripsi. «998 in amphora (X) reperta 10 lun. 1904 in caupona VI 16, 32. XOfh Descripsi. — ;ua(j>a), xspa? 6999 in coUo amphorae (X) repetto in villa rustica quam annis 1903—1904 
in regione Pisanetla terrilorii Boscoreale eruderandam curavit Vin- 
centius de Prisco, longa 0,055. Aa.pp4,Nioc, 


ab alter 


a parte 


es 


Descripsi. 


AxfptLviov? 7000 in amphora (XII) reperta in aediGcio quod in regione CrapoUa 
territorii Scafati eruderandiini curavit Vincentius de Prisco. 

V ( Dedi ex apographo Matthaei Della Corte. 

A.;r(Tios) /i«(?) X V .5! 'A-9>)i';c.<vo; •En4<\,pcSlrm?) poxou»? Cf. 6469. 
6470. 7001 in arophora (XUl) reperla in aedificio quod in fundo suo territorii 
Boscoreale eruderandum curavit loanna Zurlo. Descripsi. 

7002 in amphora (XII) reperta 7 Nov. 1903 in virdario aedium VI 16, 36. 

MeNANar»v n 
Descripsi. 

7003 in fragmento ampborae reperto 13 lun. 1904 in eadem caupona 
ubi 6998. , ADDENDA: VASA FICTILIA SVPPL. 7004 in amphora (VIII) reperla in villa detecta in fundo Santini territorii | 7006 in amphora (X) reperta 20 lul. 1904 in aedibus VI 16, 30. 
Boscotrecase. lYnuJNOC 
AYT Descripsi 1904.— M. nO|U(ffiun'ou ? — nijfoi/?) [TejVitujko; AuV(tio;). Cf. 
6472 es. 7005 in amphora reperta 7 Ang. 1903 in fullonica VI 16, 6. b carbone 
Sogliano Nol. d. sc. 1906 p. 351. et ad d. prope ansam b in amphorae veotre, lapide albo ad perpeDdiculiim scriptum 
sec o,06.s 

Descripsi. 

a cf. 6546; quod prope ansam scriptum est iion expedivi. 7007 in amphora(XII) reperta in villa detectain fiindo Saotini territorii 
BoscotrecasCj evanida. j}T^^//a^^or Descripsi. AYCTARIYM ADDENDORVM. lestnte d autumno huius anni 1907 detegi coeptum est rcgionis 

■ ue itisulae secundae latus septentrionale et prodierunt aliquot in- 

'cripliones et pictae et graphio exaratae, e quibus una tantum, 6609, 

<ao loco inseri posuit. Eepertum est praeterea exlra portam Nolanam 

oonomcnluro scpulcrale, cui et ipsi duo tituli inscripti sunt. Monu- 

.„„ latet adbuc sub lerra, ita tamen ut inspici possit. Et titulos quidem insulae V 2 descripsi, contulit rogalu raeo Antonius Sogliano 
correct.s nonnullis et additis quae cum cgo describerem legi non 
poteriint. Quae monumento inscripta sunt descripsit diligenter ul solet 
Malthaeus Uella Corte, cuius apographa benigne mecum communicavit 
Sogliano. TITVLI PICTI RECENTIORES. 1008 ad sin. ostii aedium quae aedibus delle nozze cCargento ab occidente 

adiacent. 

0,80 HELVIVM 20 0.28 

Descripsi; contulit Sogliano. REG. V INS. 2. 

7012 infra 7011. W09 ad d. 7008, colore nigro. CASELLlVm Descripsi; contulit Sogliano. 7010 ad sin. ostii quod est ab aedibus deUe nozze d^argento secundum, 
coiore nigro. CASELLIVm 0,2S 
« C/^ 0.17 DcTOipsi; contnlit Sogliano. '011 ioter ostia quae sunt ab aedibus delle nozze d^argento secundun 
et tertiMn litteris subtilioribus el nitidis. 

C VESTORIVM PRISCVm AED o.O 

Descripsij contnlit Sogliano. CASELLIVM ET 
ALBVCIVM • KlCF Descripsi; contulit Sogliano. 

V. 2 recte legit Sogliano; ego mihi visus eram lcgere WEmwimiima. 

7013 ad d. 7011, litteris magnis. 

I. CORDIVA1 AEd 

Descripsit Sogliano. — Cordios habes 6931. 

7014 ad d. 7013. 

C I.AECANIVM- 

MMMMmSSVM . Q_. V • B • LV.Wmm \A. h • HOC • IVBET 

Descripsimus ego et Sogliano. 

V. 2 dedi ex apographo Sogliani; primum s, mox e(?) . . . ll(?) a.k 
com ego describerem legi non polerant. Successum q(umquennalem) 
vOrum) h{onum). Li{be']lla{'i). hoc iubet. MM. Alleios Luccios Libellas 
habes X 896. 1036. 

7015 ad sin. ostii quod est primum ab angulo occidentali, colore nigro. 
Descripsi; contulit Sogliaoo. CASELLIVM 
» CF '»'« ad d. oatii aedium delk nozze d'argenlo, 
'«lorio fusco, longa 0,09. '""ip»i; contulit Soglii 
f^' 4i,i,„, ^ GRAPHIO INSCRIPTA. 

REG. V INS. 2. 

7017 ad d. ostii aedium quae aedibus delle «o.zc dargento ab occidente adiacent, in tectorio 
fusco, longa 0,09. vCV./ .aajVJn Descripsi; dedi ex apographo meo 
a Sogliano correcto. 

G. Platniniut pro C. Flaminius? 
— Gelaminiusl Sogliano. AVCTARIVM ADDENDORVM SVPPL. 7018 ad d. 7016, longa 0,70. Descripsi; contulit Sogliano. ITIMVS 0,U 7019 ad d. 7017, longa 0,02. Sic Sogliano; ego descripseram cvmm . . Comm(uni8)7 MONVMENTVM QVOD EST EXTRA PORTAM NOLANAM. 

7021 ad sin. ultimi versus tituli sepulcralis, carbone, lilteris altis 0,04. 7020 iuxta tituli sepulcralia versum tertium, lapide rubro; prima F 
alta 0,04. FiiLi Cio CvM IhvCto HAC 
Descripsit Detla Corte. Descripsit Della Corte. 

Fuit haud dubie dianiisis. AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM. TITVLI PICTI RECENTIORES. J022 ad <!• "S'" l"'"^ '" '"sulae latere septentrionali est secundiim ab 
oricnte, in podii tectorio rudi (Ziegektuck), litteris subtilibns. Deicripsi. REG. V INS. 1. 

7025 ad d. 7024, liiteris subtilibus eleganter scripta. 

CoJIINTHVS.NoLaNvS 0.0 

Desci-ipsi. J023 ad d. 7022, litteris sublilibns. J024 ad d. 7023, inferius, neglegenter scripta. 

CJlAVlDfONIIT O.H 

Desnipsi. 
Otamd^o me te)nel; cf. 7080. 7026 ad d. 7025, colore albo neglegenter scripta 

CIJICIVS 0,10 Descripsi. 7027 supra 7026, supra podium, in teetorio rudi dealbato. 
nmmmi. D-R.p.o.vi scr-philo vV;///« 

Deseripsi. — In fine Philodamus? REG. V INS. 2. 1028 in iiisulae latere septentrionaii ad sin. tabernae obstruclae quae 
ostio aedium deUe nozze d'argento ab oriente adiacet, colore nigro in 
in leclorio rudi dealbato, evanida. ALBVCIVM • ET 
cajELLlVM-JBO^ Descrit "'" ad d. ostii qnod in iiisulac latere septentrionali est primum ab 
«cidente, litteris subtilibus iii tectorio rudi dealbato, evanida et 

itDtifjoior. CAPITONEM-ET.pRISCVM.AED-D^R^P O.IS Descrii 7030 ad d. 7029, colore nigro iu tectorio rudi dealbalo. CELSVM 0,22 

/£> <f 0.12 Descripsi. 7031 ad d. 7030, colore nigro in lectorio rudi dealbato. MARCEL7/SW// 0,14 

» o'' o,n Descripsi. 7032 ad d. 7031, in insulae angulo occidentali, colore nigro in tectorio 
rudi dealbalo. 

CELSVlVl/BCy 0,21 

Descripsi. REG. V INS. QVAE PRIMAE A SEFTENTRIONE ADIACET 

7034 ad d. eiusdem ostii, colore nigro. " "»• ostii quod in insulae latere meridioiiali est seciindum ab 
*'^»te, colore nigro. "'«ripsi. CELSVIVl 0,2 

» O^ 0,0 IV s. Descripsi. CN-HELVIVMSABINVM-'H; VIR o,26 93 AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM »ae SVPPL. 7035 inter ostia quae in instilae latere 
tertitim ab occidente. Descripsi. 1036 ad d. ostii quod in insulne 
occidenle, litleris altis el subtilibus. ridionali est tertium ab IVM-Vy>j«» |M 

AEDIL Descripsi. 

Cerrmium ValiamJ 7037 intVa 7036, in podii tectorio fuscc. 

CIRCINAEVS • HIC • HABITAT l),03 

Dedi ex apographo Matthaei Della Corte; ego vidi leliquias iiicertas. 7038 in insulae angitlo qui est inler meridiein el orientem, .ib orienle. 

STERCORARI o.ue 

A D M V R V M o,oi 

C ROG Jlll DIlIt.II^ Sl> 0.W 

PRESVS CV11R15 • POIINA • 0.03 

CATIAJlll • NllCll S II 0,01 

IISTCAVII- <>■<>'' 

Descripsi. — 4 cviiRis pro FViiRis clare extai. Hexameler esl: .■>; 
pre(n)sus fueris poena(m) paliare necea(s)e esl. REG. V INS. QVAE SECVNDAE A SEPTENTRIONE ADIACET. 7039 in insulae angulo qui est inter occidenlem et meridiem, ab occidenle. M-SAMELLlWt 
mODESTVM-AED^C?^ Descripsi. 7040—7054 in insulae latere meridionali. 7040 inter angulum occidentalem el oslium quod est primum iib 
occidenle, in lectorio albo. Descripsi. 7041 ad d, 7040 in tectorio albo. 

0,33 HELVIVM iB<f 
Descripsi, 7042 ad d. oslii qnod esl primum ab occidenle, in lectorio albo. 

0.33 CASELLIVM-AED O.I.S 

Descripsi. 

7043 ad sin. ostii quod esi. secundum ab occidente, in tectorio albo. 

0.3. CELSVM » o-'< 

Descripsi. 7044 ad d. eiusdem ostii, in tectorio albo. 

m-SAMELLIVM-M'MODEST»m /Q Descripsi. 7045 inter ostium 8ecundum et tertium ab occidenle, in aedium quaru 
ostium est secundum tectorio albo. CN s H • S ■ AED Cf o.3a Descripsi. 7046 inter ostium tertium et quartum ab occidente, in aedium quarum 
ostium est tertium tectorio rudi dealbato, sub fenestra. 

MARCELLVM o,is 
ET*ALBVCIVM o.ia 

AED 0,09 

Descripsi. 7047 ad slu. tabemae cuius ostium est quartuni ab occideute, in tectorii 
rudi neglegenler scripta. 

p _v E :; ! V A 
Descripsi. — P. Vedium. 7048 ad d. ostii quod est quintum ab occidente, in tectorio rudi de- 
albato. 

-' ALBVClVA/l-fr 

Descripsi. 7049 ad sin. ostii quod est sextum ab occidente, in tectorio rudi de- 
albato, V. 1 colore nigro, v. 2 colore rubro. 

SAMELLIVM o.n 

AED • 1 VVE^EM • P ■ O*^ 0,1 

Descripsi. — 2 iuuenem p{robum). 

7050 ad d. 7049 in tectorio rudi dealbato. 

CASELLVM 0.25 

ET • ALBVCIVm • AED 0,11 

Descripsi. 

7051 ad d. ostii quod est sextum ab occidente, in teclorio rudi dealbato. 

ALBVCIVM u,35 

£T^CASELLIVM-« O'^ 0.13 

PAR.1S ■ ROGAT u.l3 Descripsi: 7052 eodem loco ubi 7051, antiquior, colore rubro nigrescente. 

I S I T T I ?miWffi 0,32 
Descripsi. 7053 ad d. 7051, superius, in aedium quarum ostinm est septimum ;ib 
occidenle tectorio rudi dealbato. CN • HEL VI Vm 0,16 

SABINVM-roO^ 0.16 Descripsi. 7054 ad d. ostii quod est septimum ab occidente, in tectorio rudi 
dealbato. SAMELLIVA o,i 

AED DR.'P'0^ 0.1 Descripsi. svppt. 98» AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM GRAFHIO INSCRIPTA. 

REG. V L\S. 1. 

Latus septentrionate. , 1 j postici aedium deriU epi<jrammi, supra podiutn. 

mllBI VIINIO 0.18 Descripsi- 

,056 infra 7027, in podii tectorio rudi. 7057 ad d. 7056, long.i 1,15. 

Descripsi. 

FnllisQ) felat. Fynyis FI1I.M o.i-o.is 7058 infra 7057. 

Descripsi. 
Silvettrum. SsIv€/TJl.Vm 0,03 REG. V INS. 2. 
Latus septentrionate. J059 in oslii quod est secunduni ab occidente pariete dextro, iii tectorio 
riidi {Zitgeleluck'), longa 0,14. AVfieiA S^S<=eSS' Descripsi. 7060 in ostii quod est primum ab occidente pariete dextro, in tectorio 
rudi (Ziegelstuck) lineis sublilissimia eleganter scripta, longa 0,12. 

ScjiiiEp.E c\v 

Descripsi. — Est hexametri principium. 7061— 7064 ad sin ostii quod est secunduin ab occidente. 
7061 carboiie, longa 0,45. 

|.riMOCIlNIVS CJIOCVLVS CIEJIO S'^'- 

Dedi ex apographo Matthaei Della Corte; vidi reliquias. REG. V INS. QVAE PRIMAE A SEPTENTRIONE ADI.4CET. 
Latus meridionale. 

7063 infra 7062, carboiie, longa 0,5. 5062 ad d. 7061, inferius, carbone, longa 1,40. 

ClEJl ACJIONIAE SECVNblNAE SAL 

Dedi ex apographo Matthaei Della Corte; vidi reliquiaB. Dedi ex apographo Matthaei Della Corte; vidi reliqiiias. 
Apronia Pi(ero sal.?). 

7064 eodem locn ubi 7062. 

P G A V 1 0.13 

Descripsi. ' ad d. ostii quod est primum ab oriente, eleganter scripta; longa 0,73. 

AEDILEM.CTIOCVLAM»,» C VNCTOR VM ■ T V Jl iA C JXO "3lA VIT • H OC CVDOJt INGEN V VS ■ C O ST V L AT • ET ■ C 1 ETAS 

'''scripsi. 
'«OCVLAM pro PROCVLVM erioie scriptum esse puto. Post hoc nomeii erasum cn. — Ct. 1122. '"66 ad sin, 7065, longa 0,26. ^AVIT HOC CVDOM /«/«//«/•VS COSTVL^T ET-CIETaS Descri, - Cf 7065. 506J """ 7065 et 7066; y. 2 longus 0,1. CIRCINEVS o.ois 

CRESCES HIC O.OSS Des, «ripsi. - Cf 7037. 7068 supra praecedentes, longa 0,57. 

ARBVSCVLA All Descripsi. 

Arbuscula a(ssibus) II- 93' AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM 938 SVPPL. REG. V INS. QVAE SECVNDAE A SEPTENTRIONE ADIACET. 
Lalus meridionale. 7069 prope anguluin occidentaleni, in podii teclorio rudi (Zirgelstuch); 
V. 2 longus 0,3. HOC IIMIT Descripsi. 7070 ad d. 7069 superius, carbone, litteris pulchris, longa 0,26. 

T 

N E P 1 VNVWffl 

Descripsi. 7071 ad sin. ostii quod est primuni ab occidente, in podii tectorio rudi, 
tineis subtilissirais, longa 0,07. Descripsi. 

7072 ad d. 7071, ionga 0,09. SATVp.N\f Descripsi. — Nihil deest. 7073 ad d. ostii quod esl primum ab occidente, in podii tectorio rudi, 
lapide ut videtur scripta, longa 0.21. 

FLOJIA 7074 infra 7073, longa 0,06. Descripsi. CA VDINIVS 7075 in ostii quod est secundum ab occidente anta dextra, iu tectorio 
partim rubro partim nigro, longa 0,07. Descripsi. 7076 ad d. ostii quod est secundum ab occidente, infra 7044 et 7045, 
carbone, longa 1,0. 

M/i wiH. •mm. OCVLvS lOJlTVNA 
SAL 

Dedi ex apographo Mattbaei Della Corte; vidi reliquias. 
\Pr\oculu& Forlui\a\io%\ sal. 

7077—7079 ad d. praecedentium, in podii niargine gilvo, lineis sub- 
lilissimis. 

7077 longa 0,28. GASTII AVGVSTIAN! Dei i^ripsi. 7078 ad d. 7077, longa 0,02. Descripsi. 7979 ad d. 7079. y CERDONE* Descripsi. — . . . e Cenhnem. 7080 iiiter ostium sextum et septimum ab occidente, ubi incipit tectorium 
nigrum podii aedium quarnm ostium est septimum; v. 1 longus 0,185. 

GJIAVIDO-MII 

TUNIIT 

R A 

Descripsi. 7081 ad d. 7080, lineis subtilibus, longa 0,0 Descripsi 7082 ad d. 7081, inferius, longa 0,04. 

TTlllCTVS 

Descripsi. 7083 infra 7082. longa 0,06. Sic fere descripsi. 7084 prope praecedente; Descripsi. 7085 ad d. 7084. Descripsi. 7086 infra 7085 liueis subtilissimis, longa 0,125. 

MAJVCVS SPIIDVSA A«AT 

DescripsL 7087 ad sin. ostii quod est septimum ab occidente, in podii tectorio 
nigro, longa 0,09. Descripsi. 7088 ad d. 7087, longa 0,16. Descripsi. — S{i) quis. 7089 ad d. 7088; v. 2 longus 0,C IMANIS • 

M II T VLA Descripsi. — i{m)ma7iis me{n)tula 7090 ad d. ostii quod est septimum ab occidente; v. 1 longus 0,1, v. 3 
0,15, V. 4 0,19. 

AIA6.C enoiGi 

Aoxixo enoiMWR 
AAAOVXOC €n7//n6i 
MNH CTHP EHOIEl 


Descripsi SVPPL- 939 AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM ,1191 sup'» 7090, in labella dealbala, longa 0,18. - rogai')- 7092 ad d. 7090, longn 0,12, clare scripta. 

SATkVS 

Descripsi. J09.1 aii ^- 2 eleganter scripla lineis subtilibns, longa 0,15. Oescnpsi' -ANrTivs, mox V in E correctum est, ad deridendum scilicet Canitium 

tltripti"" erai >-"'■" > 7094 ad d. 7093. neglegenter scripta, longa 0,1. 7095 ad d. 7094, longa 0,065. 

domnIvm wmmt 
Descripsi. — domnium pro dominum? REG. VI INS. 16. 

,„0B_J098 in aedibus n. 7. Titulos 6828. 6831. 6832. 6833.6834. j 7101 ad d. 7100 superiu., in tectorio rndi, longa 3 
6836 6837 edidit Sogliano Not. d. sc. 1907 p. 551-553. qui 6828 pro 
„,„»£iKOC habet KATA E.KOC, 6933 svpi.Is, 6834 c.rm..vs. 

1096 iii peristylii lateris anterioris et deJttri columna angulari, in 

leciorio .•ilbo iion salis clare scripta; v. 2 longus 0,05. c.vs 

T . VINI Desoripsi. - Sogliano Not. d. sc. 1907 p. 551. 

W1 infra 1096, et ipsa non satis clare scripta; v. 1 longus 0,035. Descripsi. — copone. 7102 ad d. ostii n. 28. in podii fine, longa 0,037. 

m.iN.io. 
Descripsi. — Mened{emerumenus). v.N.c.vs 

imiiav I vs 7103-7106 in aedibus n. 29. 

7103 in ostii pariete sinistro, in tectorio albo, longa 0,38. bescripsi. - Sogliano Nol. d. sc. 1907 p. 552. 
2 sTvs Sogliaao. 1098 in pcristylii lateris dextri et posterioris colum.ia angulari, in 

lectorio albo: v. I longus 0,03. ipsi. - Sogliano Not. d. sc. 1907 p. 552. 1099 in aedium n. 26. 27 membro quod porticui quae est ante hortum 
" sinistra adiacet pariete dextro, in tectorio rubro, evanida; longa0,14, 

ali.i 0,08. ^ N '//'/» a jv o ..»//« c D m//mm 

AD.AmS!AO^VNC\Vl.A 
«XAVDlJ .IT 0\VOC\VII DISCIT 
NI.C TII A D m O N I. T «00-1102 in aedibus n. 28. 
1100 Desciii pariete dexti-o, in tectorio .ubro, longa 0,08. 
mvsoN Descripsi. — felat. 7104 in ostii pariete dextro, in tectorio nigro, longa 0,0 

mw///iiiND... 
Descripsi. 7105 in atrii pariete anteriore, ad d. membri quod ostio a sin. adiacet, 
in tectorio nigro, longa 0,09. Descripsi. ■7106 in atrii pariete anteriore, ad d. membri quod ostio a sin. ad- 
iacet, in tectorio albo, longa 0,1. Descripsi. 

7107 it^stii n. 32 pariete dextro, in tectorio rudi (.Ziegelstuck), longa 
0,45. 

*/s uotiimmys est Descripsi. - •« do\mi]nu, esl. '""* "' villa quam in regione Civita Giulwna eruderandam curavit loannes marchio Imperial.. ""iP»it Della Corte; con.uli. BOSCOREALE. 

loannes mar 
>.|imA viji AVCTARIVM ADDENDORVM ALTERVM SVPPL. TITVLI VASIS FICTILIBVS INSCRIPTI. 

7109—7113 iu vasis repertis iii vilhi (luam in regioiie Civita GiuUana 7112 iu aniphora (X). 

terrilorii Boscorcale eruderandam curavit loannes marchio Imperiali. 7109 iri .anipliorae (XII) collo colore albo, eva.iida. KCELLO ET 
k II IIYEIN r Descripsi. 7113 in amphora (VIII). Descripsi. — Coiisules igiioti. 7110 in urceo (VI) parvo. LIC\VAM€N 

O C T I M V M 

SACCAIVM 

Ex OFFICINA VM^SlJXICI AGATHOP Descripsi. 7111 in amphora (VIII). Descripsi. 1'. OOoX(o)'J rOYOAYClOY Descripsi. 7114 in amphora (X) reperta 30 Dec. 1907 in vico qui est regionis 
quintae insulae primae a septentrione. 

vE 

C S F Descripsi. 7115 in amphorae (XIII) collo, reperto in vico qui est regionis quintae 
iiisulae secundae a septentrione. Descripsi. INDICES. Hi indices comprehendunt titulos parietarios et vasis inscriptos, non tabulas ceratas, quibus Summarium p. 417 — 453 pro indice est. 

• ubi praeponitur, aut lectio aut interpretatio incerta est. 

• ubi numeris postponitur indicantur inscriptiones quas falsae vel suspectae iectioiiis iudicaverat neque in indices receperat Zangemeister; nunc tameii 
hoc loco eas commemorare raelius visum est. 

Litteiis quadraiis in indicibus I et II scribuiitur noniina bominum ordinis seoatorii. 

Quibus nominibus cognominibusve in indicibus I. II adscriptum est cand., ea quaere in indice X. B. ii. 

K quaere sub C. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM. Cn. A. , 4247 ^"■, ■ . . •2904. 5754 

»2901 
r a' A '5750-5753. 6964-6966 
f A^Anligonus 2362 c^.^rfd.p. 220 
p A B t: P. Appuleius Bassus 
[■ A,' C. 6045. Cf. L. Albucius 

Celsns 
P A C. 6132(1 

M A F 6074. 6075. 6076. 6077 
i l H. 5596. '5597 
Jl' A, M. 6080. 6081. M. A. Me. 

6082. 6152 
M. A. N. 6952 
C. A. S. 5988 
P A. T. 6133. 6154 
M. A. V. 6084 
Accia '13390 
Atilios Cedrus 3376 
Aelias 118* (cf. Add. p. 460) 
1903WS. 1980. 2150 {cf. 
Add. p. 215). 24636. 2993m 
3093. 4471.4479.4567. 4596, 
4965. 5018. 5395. 5399. 5404, 
'5409. 6894. 6898 
Actius Anicetus 3891. Actiani 

Anicetiani 2155 
Actius Castrensis (Anicetianus?) 
1646 {cf. Jdt/.p. 210) 2413d 
Aciica 5233. 
r. Ki. n. A *6320. *6321 
Aebutius *4204 

Aelios (rjtro scrra(um) '19U. Aelio 
1-203 
C. Aellins Astragalus *2437 
L. Aelins CjdiDus 3376 
Aelius Magnus 1991. 5766 
L. Aelius Magnus cand. 
Aemilias 1689. 3456, 4557. 4729. 
5093. 5331. 5332. 5350. 6844. 
Aemilius retro .miptum 659. 
660. 660a. 1759. 2400d. 
2400e. 4737. 4741 
C. Aemilius 1255a 
f- Acmiliu(s) 5291. 5309 
Acmilius Celer 3775. 3792. 3794. 
3820. 3884. 5325. 5328. Ad 
'•mc re/erendae sunt 5291, 
5309 (?). 5331. 5332; cf. 
Celer 
[■ Aemilius Celer 3790 
A™iliu(s) Cres(cens) 5134 

«■ AEHILIO SCAVRO {abl.) 1553 

BemJia yro Aemilia 2378 

mema 1627 

Mstio, '2501 

AJos «1609 

''■ Albucius Celsus cand. 
^. Abucius Felatus (?) 4156 
^'''mus Secundus 5769 

ilfci. r™*^-'OThesDius 2983 

AlfirP!t. ^^^*- Compse 
C 111! ™"» ^5*5 "^ 

/■^f^.CapitocASD. 
C ■ * *'." 1*83 
C^!T- "^'"» '^'^^^- 
•*ll^.-N^gidiusMaiusll77. 

IV s. Prioius Cn. AUei Nieidi Mai ser. 
138 

M. Alleius Nigidius Verus cand. 

Alleia Calaes 2495 

Al(leia?) Nuphe 2495 
['A?]XX.'cu -^mMcu 6542 

'lcvlmj 'A(X)Xiou 6543 

(vinum) Allianum 5571 
Ameia 2345 

Amillius *2510; cf. Amullius 
Amonius 2426a. 2451 
Aniullius 5771; cf. Amillius 

Amullius Cosmus 737 

M. Amullius Cosmus 2626 

M. Amullius Hermes 5772 
c.ANicivs 2551. 5520 

Q. Anicius •3196 

L. Anicius 'Vop. 3590 

Anin. 1461 
Aninius 1459 

Gn. Aninius 1997 

Gn. Aninius Fortunatus 1096 
L. ann(a)evs 5514 

Lvcivs annaevs senecas 4418 
Annius 1416. Anm(u)s 4505 

L. Annius . . . 2255 

C. Annius Maximus 5773 
M. Antiscius *I101 

L . ANTISTIVS 5513 

Antonius 1335. 2413. 2424. 4514. 
5551. 5775 

m-ANTONlVS 60 

M. Antonius Com .... Cicatrix 
3590 

M. Ant(onius?) larinus 5776 

Antonius Martialis 5528 

Philopater Antonius 3122 

C. Antonius Rusticus 5585 
Sex. Ap. Tribuni *2622 
Aplonia *2197 

Appuleius 3376. 3417. 3421. 3506. 
3526. 4286 

Redemtus Appulei 42S6 

P. AppuleiusBassus 5537. P. A. 
B. 5594. 6131 

Appuleia 3527 
Apronia 7063 

Apronia Secundina 7062 
Apuleius 1400 

L. Apuleius Cyperus 5777 

Apuleius Verus 5761 
M. Aquininius *1855 
M. Aquis(ius) Faustus 2419 
Aqutius 2. 10. 14. 2885 cf. Add.) 
p. 460) 

L. Aqutius 4. 7. 12 
Ar. *2689 

L. Ar. 6046. '6047 

Q. Ar 2894 

M. Ara 6948 

Arb. Cal. 5554 
Arellius 2643. *5863 

L. A(rellius) S(uccessus) 5778 
L. Arr. 2102 
Arrius 3152 

r. "Appio! 2t>uv{o!ii) 6312 

Ar(r)la 62' 

Arrianum 5572 insula Arriana Polliana 138 
Arruntius 5361 

Epaenu9(?) Arrunti M. ser(vus) 
1843 ^ ' 

Arl(orius?) 11 (cf. Add. p. 460). 
*15 cf. Add. p. 189 

L. Art. '76 
Artorius 5. 68. "1624. 2886 {cf. Add 
p. 460) 

M. Artorius «S. 16. 2508, s. 6602 
Arvius 1815 
Asicius 4329. 4426 

L. Asicius 4287 

P. Asicius 4374 
m. ASiNivs 2552 

Asinianum 5573 
M. Ateius Pier "5780 
Atilius 4344 
C. Atilius 7016 
Atinius 1271 i/s. »2627 

Atinius Crescens 5650 his. 
S. Atius Atua *2953 

M. Atius Primus 4287 

Fructus Augusli Atianus *4473 
Attius Amplus 3818; cf. Amplus 
A(u)fidenus 1627 
Aufidius 6702. 6815 

C. Aufidius 1793 

Aufidia Suscessa 7059 
A. Aviauius Hilario 5552. 6040 
Aurelius 499. 2423 

T. Aurelius Proclus 5781 

M. Aurelius Soter 2628 
p-B.C «2619. 6134 

A. B. M. *1272 

B. Mus »2056 
K-B-n. *6329 

P. B. Pl. 6218 

L. B la . . [i]us Severus 2297 

L. Babbius 67* 

Fundus Badianus 5520 

Statius Benni P. (s(ervus) 1848 

Bennia Sabina 5782 
Biberius *3107 
Bibius V. Vibius 
Bilius «1333 
Billienus 1125 6«. 
M. Blattius M. f. 60, . 

. . Blattius M. f. 60, n 
Q. Britlius Balbus 5783 
Q. Brutlius 3159 

0. Bruttius Balbus cand. 
L C A. 2619. 2687. 2727. 6049 
K. Auit..««'iV,s 6397. 6398 
L. C. Ant. 6050 
L. C. C. V. L. Caecilius Capella 
O C C 5531 

Q'c'c.'Vini 5604.6162.6917.6918 
L. C. Celadus 5785 
K. Kp>)7K0's 6424 
K. Ku* 6425 
M. C. D. 2612 
P. C. E. 2610 
L C. Ex. 2604 
L. C. F. 6052 
C C. H. V. C. Cornel: 
P C. H. 5599 
l' C. He. 5755. 5895 Hermeros P. C. Ho. 6135 

P. C. Hr. »2726 

M. C. lustus 5786 

L. C. L. 6053 

C. C. M. 5990 

M. C. M. et C. M. !). M. Casellius 

Marcellus cand. 
K. M£o-,rt^i.i'(Sv,s 6426 
M. C. N. 495. 6087. 6088 
«.K.N 6469. 6470 
P. C. N. '3132 
C. P. V. Cuspius Pansa cand. 

L. C. P. CAND. 

L. C. P. M. 5750 

P. C. P. 3617 

K. noXuioxts 6427. 6428 

C. C. Pr. 6181 

Q. C. R. 6959 

L. C. S. V. L. Ceius Secundus cand. 

L. C. S. M. V. L. Calventius Siltius 

Magnus cand. 
M. C. V. t>. M. Cerrinius Vatia 

CAND. 

C. C. Verus 5732 
P. C. Vitalis 5787 
C. C. Z. 5991 
A. S. C. D. 5531 

L. C {vel O) 2919 

M. C {vel 0) 2906 

N. C *2715 

A. Ka. Tpo «7113 
duo Cadii *6902 

Cadia *2243 
Q. Caecilius 29. 30. 36 

L. C(aecilius?) C(apella?) 2704. 
6051 

L. Caecilius Capella cand. 

L. C(aecilius?) He(rmes?) 5755. 
5895 

Caecilius lucundus 5788. Q. S. 
Caecili lucundi 3433 

Caccilius Pbocbus 785; cf. L. 
C. P. 

KctaAi'» 6544. KoiixAi . . . 6545. 
Ka.x. 6913 

Kcia.X;ct ^«.liixa. 1549 
Caesius 1711. 2312. 6619 

Felix Caesi 6620 

L. Caes(ius) 3352 

M. Caes ... 4041 

Marci Caesi s(ervus) 1214 

Caesius Anulinus *1738 

M. Caesius Blandus 1717. 1719 
{cf Add. p.464). 1733 

M. Caesius Celer 2629 

Caesius Fidelis 1812 

Caesius Pycissus 3994 

C Cnesius Restitutus 5794 

Caesia 4972 

Caesia Helpis 5789. 5790. 5791. 
5792 (C. H.). 5793. 

Caesia Secunda 1486 

vinam Caesianum 5516 
CafuUius »1995 
P. Calat . . . '6961 
Calatorius lanuarius 5533 
T. Caleius 4317 
T. Calpurnius Aquila a/S3 

94 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM SVPPL. C. Calpurnius Placidus J631 
Calpurnia 1819 

P. Calveutius Proculus 1351 

0. Calventius Sittius Magnus cand. 
Calventia *5796, '5913 
Calventia Cypare 5797 

Calvisius Narc[isu.s] 5798 

Calvius luvciia(lis) 6170 

L. Campius Primigenius 2155 

Q. Camurius 5295 

P. Cauinius lanuarius 5799 

Canitius 7093 

Caprasius '9ibg 

D. Caprasius Felix 5650 

A. Vettius Caprasius Felix CANl>. 

Caprasia 171. 207. 923 
P Carpin(ius) 17. 48a cf. Aild. p. 190 
M. Carr. 21246 
N. Caselicius Canus *2473 
Casellius Marcellus 3643. C. Marcel. 
1720 

M. Casellius Marcellus CAND. 

M. C. M. 3050 
M. Casius 1368 
Cassiu(s) G837. Cassi 3110. duos 

Cassios 1257 

N. (on L.?) Cassius 1482 

Felix Cassii 4331. 4378 
Castricius 5559 
Catius 4505 

Catia 4939_ 
Caudinius 7074 
L. Caulius '1794 
KAtnNLOz KOmoaOE 5529 
Ceivius 3391 
Ceius 6780 cf. CAND. 

L. C(eius?) Q(uartio?) 6055 

L. Ceius Secundus cand. 

L. C(eius?) S(ecuTidus?) 6054 

L.C(eius?) S(ecundus?) Q(uartio?) 
6056. G057 

Ceia Grata 5800 
Celemius 5584 

C. Cepidius C. 1. («e/ f.) 60, » 
M. Cer[. . us li]bert(us) *2993p 
P. Cer. 5801 a 
Cerrinius 874. 5«02 

M. Cerrinius M. f. 60,. 

P. Cerrinius 3745 

M. Cerrinius Fortunatus 5351 

[K]e[p](i[£].«'ov M^voiorotv] 2584 

M. Cerrinius Vatia cand. 
Cerrius r. Cerrinius CAND. 
Cestilia 2413* 

N ■ CESTIV5 5513 

Cinnius Fort[unatus] 5648 

Cipius Pier 3921 

Cissonius G59. 453G. 4559. 4576. 

4707. 4715. 4728. 4732. 4766 
K>.. 'A.T£i>.ii7-o? 6407 
EX. EMmc 6417. 6418 
C. Cl. lan. 3052 

K).. Wo 6419 

K)i. Sexouvioc 5920 (c/. Add. p. 725) 

6430—6437. 6947 
Cluudius 655. Claud. 391 iio(. Cf. 

CAND. 

D. Claudius 32. 38. G9. 2888, 

2890. 3348 
M. et L. Claudii 5629. 5640 

5734. 5804 
Ti. Claudius 5803 
P. Claudius P. I. Agapetus Elp 

phebus 5649 
Ti. K).»(v'*io;) Aireixo; 5535 

Ti. K(>.»u'iios) 'Av» 6992 

Ti. 01. Anicetus 5803. 6930 
K().«.Ao5) •Anx.jro; 6399. 6400. 

6401.6402. K.'A«ix.... 6993 
Ti. Cl. Anti(ochus) 5751. 5806 
K(J.».j'iSios) 'AvrioYo; 6403. 6104 
Ti. K().«./iioc) 'AvTi(f Aos 6405 
Ti. KQ.mc>'m) •Ajrctpox" 6406 

Ti. K).. K iiu . . . 6420 

Ti. Ci. D 5523 

Ti. K().«.yiio;) 'EBaApo^iiro; 5942. 

6408 
Ti. Claudius Euh[odus?] 5807 Claudius Eulogus 6921 
Klm[M E.Jpjro; 6409-6416 

M. K. Eup,T,g 6471 
Ti. Claudius Orpeus 5894 
Ti. Cl. Pu(lybius?) 5808 cf. Add. 

p. 725 
Claudius Severus 5349 
Ti. Cl. Sim. 5809; ef. 2632 

Ti. Cl. So 5760 

Claudius Trophimus 5810. 5811. 

5812 
Claudius Veriis 1118 
Ti. Claudius Verus 1181. 5229; 

Claudia 1244. 5570 
Q. Cledius Na(rc?)isus 5813 
Clodius 3502. 37 IG. 4445 

Clod. 5918 

Murranus Clod(ii) 4288. 4292 

L. Clodius Alypus 1548 

Clodius Clemens 5588 

YiU. KJioi 6423. K).. KXoi 6421. 
6422 

A. Clodius Mascul(us) 1870« 

Clodius Nyrophodotus 901 

M. Clodius Primio 2147 

Clodius Priniog(enes) 1105 

P. Clodius Speratus 5574 

L. Clodius Varus 232141«. 

Clodia 4944. G7I6 

(vinum) Clodia(num) 2564. *5574 
N. (m Cu?) Clovatius 1442 
K)>v'Jio: 6444 

C. Co 3813 

m. coccEivs 3323 
Coelius 3784. 3788 

Coelius Caldus 708 
Cotius '1367 
Colepius 246. 582. 2081 
N. Com. 1586 
P. Comicius Restitutus 1321 
A. ComiTiius 1412 

C. Cnminius Pyrrichus 2135 

Methe Cominiaes 2457 
Gonsius cAND. 

Q. Contobovio Vindillus 1838 
L. Cor, H. 5815. 5816 
L. Cordius cand. 
Q. Cordi fili et Q. n(epotis) s(er- 

vus) *2635. 6931 
Cornelius 1864. 2312. 2993/. 7087 
(Cornlius) 

Kop>iXiou Corneliu 5590 

A. Cor(nelius) 66 

Faustus Cornelius 5512 

Cornelius Agor *5259 

Cornelius Amandus 1710 cf. Add. 
p. 211 

Cornelius Antio[chu]s 1221 

Cornelius C(h)arito 3976 

P. Corn[elius Dorus?] 4265 

Q. Cornelius Fa 4748 

C. C(ornelius) H(ermeros) 2583. 
5569. 5578. 5597. 5651 
C. Cornelius Hermeros 5638. 
3716 

P. Cornelius lullus 1610 

Cornelius Sabinus *b^h^ 

Vitalio P. Corneli Zoili 4469 

Cornelia 3479. 56186— d 

Cornelia Hele[ua] 4637 

Coinelia P. f. Orestina 6812 
Corvenius *2262 

«V.CORVIVS RVfVS (all RVSTlCVS?) 

•1534 
M. Cosconius Saturninus 5633. 5634. 

5635 
Cosia 6039 

C. Cosidius 2494 = X 8350 
Cossinia 4396 
Cossu[tiu]s 5410 

C. Cossutius 5396 
Craiiius v. Granius 
Crassellius 4311 

T. Crassellius 4310 
Craudelius Fes(tus?) 1783 
Cupr. 6187 
Cupronia Saccunda 5817 Curius 3012. 4656 

Curia Severa 4439 
Curtius 5047 

N. Curtius Vibius Salassus 1886 
cf. 1919 
Curvius 2400<f. 2401. 2986. 3619 

retro scr. 2400c— j 
Cuspius '23. 1068 

C. Cuspius CrescesEuphiletu84165 

Cuspius Musicus 4 166 

C. Cuspius Pansa i and. 
Q. D. M. 6039 
L. D. P. 6059 

Darbidius *1925 cf. Add. p. 213 
Sex. Decimius Kufus 1994 
Q. Decius Q. 1. Hilarus 3864 
Domit . . . 3640, Domitius 1397 

L. Domit. 5397 

Domitia Modesta 5818 
C. E. F. 2697. 5637 
M. E. F . r . . . 2706 
L. E. P. 6165 
M. E. S. v. M. Epidius Sabinus cand, 

C. Egnat . . . 5443 
Q. En(nius?) 37 

D. Epi 389 

Epidius Fortunatus 5740 

M. Epidius .Sabinus CAND. 
Epi[d]ia 6610 
Eppia 1567 

Cosmus Equitiaes 1823 
C. M. F. C. 6949 
Cn. F. Gem. 5826. 5827 
C. F. I. *2618 
C. F. L. 5746 _ 
«l». Nttrr.Vvio; 6378. 6579 
T. F. R. 6191 
T. *. 2eu£(1.j (,7«".) *6397 
T. F. Xanihus 5828 
Fabius 217. 483. *949. 1604. 3543. 
3547 
Fabi iplur) 3591. 3592. duo Fabi 
1087. 1089. 1095. 2503 
(c/. Add. p. 224). «6902 
L. Fabius 250», m 

Fabius o . . . 5626 

Fabius Celer 3659 
Fabius Cissus 3830. 5831 
Fabius Eupor 117. 120 
M. Fabi Eupori {qm.) 5535 
Fabius Memor 3841 
Sex. Fabius Secundus 5829 
Fabia 2239. 241 3 m 
(vinum) Fabianum 2556. 5521. 
5522. 5525. 5562 
Fabricius 5627. Fabritius *958 
Fadius 1067 o. 1068. 2988 
L. (aii P.?) Fadius 2957 
Nasso Fadius 3204 
Faecia Mneme 5832 
M. Favius Rufus 4994 
Fertius Proculus 5836 
Fervenius Celer 2993 rf-y 
N. Festius (an Fistius?) Ampliatus 

1182. 1183 
Fistius cf. Festius 

A. Fistiu Logu *2.501 
i^Xa. ■' .\fiTD. . . . 6594 
G. Flaminius *7017 
Floranius 6703 
Q. Florius Gr[ip]us *I258 
Folius •913 
Fonteius 4525 

Friccius 6930 (ubi legendum FRICCIO) 
Pop. Fu. F. 5838. 5839. 5840 
lanuarius Fuficius 1435 

Fuficia 4034 
Fufidius 4244. 4245 

N. Fufidius Successus 5837 
Furius 666 
P. Furius 22 {cf. Add. p. 189). 
67. *2892 
A G C. 5745. 6963 
A. G. M. 2698 
P. G. Nymphius 1614 
M. G. P. (M. Geminius Phoebus?) 

2707 
Gabini . . *87 Gabinianu(m) 1314 
Gavius 33. 34. 1360. 3350. 3564 
P. Gavius 7064 
Gavius Proculus, P. Gavius Pro- 

Culus CAND. 

M. Gavius Prothymio 4710; cf. 

4711 
C. Gavius Rufus cand. 
Gavius Trypho 5844 
Gavia 5743. 5744. 5842 
Gavia Severa 5737. 5741. 5843 
Gelaminius "*7017 

M. Geminius Phoebus 1701; cf. M. 
G. P. 
(vinum) Geminiau(um) 5378 
Genicius *2072 

Granius. Cranius 2030. Tranius 6878. 
•6879 

C. Graniu 2121 

L. Cranius Restitutus 2062 

C. Granius C. f. Rufus 2117. 

2118 
(vinum) Gran(ianum) *2563 
M. H. P. f. M. Holconius Priscus 
Cn. H. S. r. Cn. Helvius Sabinus 
T. Had. Col. 5845 
C. Hadius Venlrio 4533 
Hegius 2385 
C. Heius '^IS^ 
Helvidius '2718 
[Hel]vius Faustinus 5833 
Cii. Helvius Sabinus CAND. 
Helvius Vestalis 202 
Helvius Zos(imus) 5753. 37.56 
L. Helvius Zos(imus) 3847 
Herennius 2300 

Herennius l(ibertus) 1421 

M. H[e]r[e]nti[ius] *48 

Q. Herennius 28. *2899 

Agato Herrenni {sk) serv(u)s 

1839 
N. Herennius Celsus cand 
C. [H?]ermatorius P. f. GO, li 
Herreniiius v. Herennius 
C. Hin. 6182 
Hirius 4633 
Hirtia Psacas 3905 
Holconius 1917. 3084 
C. Holconius *5628 
M. Holconius 1099. 184Sa. 1924 
M. Holconius Priscus cand. 
M. Holconius M. f. Rufus 1886. 
1918 
Flaccus Horatius *4677 
C. (H)oratis Victoris *2682 
Q. Hortessi (sie) 2240 
C. Hoslilius Conops 3905 
C. HostiusAgathemerus 3605— 5610 

C. Huginius {vel Huginus?) Firmus 

3779 

D. I. Brittianus 5784 
L. I. C. 5611—5617 
C. I. F. 6156 

L. I. F. 5569 

T. I. F. 5603 

M. I. L. 6093. 6094. 8095 

C. I. O. L. 3996 = 6033 {uhi »m 

recte C. F. O. L.) 
C. I. P. 5997 a 
C. I. P. r. C. lulius Polybius 
L. \. Se 6060.6061. 6935 
Igius Fuscus 208 
P. Instuleius Nedymus 3376 
L. Istacidius 1880 
lulius *I340. 242Ga. 4201. 4211. 
5849 a 

C. lulius 2390. 3995 

Caius lulius 1267 

Ti. lulius 5850 

'louXio; 'XXXio; G343 

lulius Corinthus 6934 

lulius Fronto *2923a 

C. lulius Helenus 2437 

lulius Hilarus 5832 
C. lulins Hilarus 2437 

C. lul(ius) Me. 6454, C. I. Me. 
5995 

lulius Modestus cand. 945 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM , . Philocalus 2648« lU; C. 1. P. 


^"t"]!»^ (rf«;«). "70. 

""'51. 08 («"*««)• f 88. 
4g?2 5306. I"lianus 1773 

,^„j;^^ 3060. 3878. 4840 

4848, 4850. 48o.i 
Q, lanins 6895 

«.IVNIVS SILANVS 5214 

Imi« 1168 „,„„„ 

Innrta) Pnma *1333a 
M L, 6100 
aC.'6151 
p l C. '6139. 6140 
Jl, l. Ch. 2604a 
A. L. D. 6016 

C L. F. r. C. LoUius Fuscus 
n'H'6141 
S. L. 0. 6121 
A, L. Ops. 5853 
CLF6182. 6183 
C, Laemuus [Succe?]9sus cand. 
Laelias 4575 

Laelios Fascus CAND. 

Laelius Narcissus 1115 
M.Lar.... 5854a 
AifWM; 6999 
Latimins 4844 
LevJQS *4131 
liberiiis 3107 
Limins 4028, '4331 

il, Licinius 5856 

A.K.ii; Elfvfaioi 6505. 6506 

M, Licinius Faustinus CAND, 

M. Licinius Romanus 699; cj Q, Licinius [Q. 1.?] Samanario 
•2143 

Ai«w5 Bjipios 2837-2840 
Wo8 1272 

Livius Balbinus 1577 

L. Livius Severus 2993 a 

[L?]ivia 1593 

Livia Cypare 5857 

Livia Hemera 5858 
Mins »983 

M. LoUius Bithus »1667 

C. Lollins Fuscus cand. 

Wiu8 Magnus cand. 

% Lollius Paris 3770 

Lollia 1053. '2497 

iiUa XulM, hic) 2498 
l;»te«i»8 Albanus 2159 
«■ Lucius 1460 
!'»»■ 5859<i. Lucr •396. Lnci "3571 wtius 92. 1247a. 1628. 6765. Cf. 

CAND. 

D. Luctetius 2993 

Ij Lucretiua 2090 

*■■ Lucretius 801. 879 

^««etius Adama(9? _n?)tus 97* 

l-Mretius Fronto 6626 

", Lucreiins Fronto 6796: cf. 
,, /«»■>■; cf. Fronto 
■ ■ i.ncretius Lirus 6797 cf 6799 

■l-ucretiusSatriusValensllSS. Sat; nus Lucretius Valens 1084 Satrins Vale(n)s 5364 
SaVpio; OiaUvi 2993 z/ 
D. Lucretius Valens filius 1185. 
3884 
O. Luscius Eros 4323 
L. Lusius Saturninus cand. 
Lutatius 5860 

L. M (('(■/ A) 2904 

M. M. -2621 

C. M. A. 5558. 6217 

C. M. Ab. 6000 

C. M. Amp. 6001 

C. M. C. 6002 

T M F. 6967 

C. M. F. C. 6949 

A. M. P. 5942 

0. M. F. 6003 

Q. M. Phileros 5420 

Q. M. R. V. Q. Marins Rufus 

C. M. S. 0004 

C. M. Sal. 6947—6949 

M M S 6953 

M. M. Ve. 5504. 5565. 5758. 6910 

Maecenas 1940 

C. Maecenas 1090 
M. .Maecrem *3540 
Maesonius 3554. 3557 

M. Maesonius *2508, i 
L. Maevius 6603. 6604 
Magius *488. 4959 
L. Magius Celer 3871. 3873 
Magonius 579 

Magonia 1975 
A. Mamius 1222 cf. Add. p. 205 

funilus Mamianus 3864 
Mamrai Vet . . . ri 1363a 

Mani 5024 

M. Manilius 1475 
P. Mar. *2484 not. 
Marcius Fortuna(tus) 5862 
Marius 1. 44. 291. 1825 {cf. Add. 
p. 212). 2382. 4514. 4902. 
6858 
C. Marius 2120 

M. Marius 3. 43. »45. 46. 58. 61. 
•81. *260. 3345. 3347 
Mari M. ser(vus) 1783 
Q. Marius Rufus cand. 
Maria v. Ind. II 
. . . tus Voltei M. ser(Tus) Ma- 

rianus 1782 
(vinum) Marianum 5579 
Martia "1173 
Maserunius *5534 
M. Masius *2491 
C. Mateius Abas. 4916 
Melissaeus 158. *394. 1175c. 3342. 
3344 
M. Melissaeus 208 
C. Memmius Regulus 3046 

Memmia 1273 
M. Menit. 6954 
Mesc. *1447 

Facetus Meso(nii) 4284. 4312. 4315 
Messius *2-2i9. 5187 
Messius M. 1. 103* 
A. Messius 4617 
A. Messius Crysanthus 2392 
Minicius 2344 

Minucius 3544. 3546. 6936. 6937 
Modia 105* , ,,„, 

Q. Monnius Rufus 3881 ; cf 1187 

c. Add. p. 462 
C. Mu. *2922 
Q. Mucius 2431 

L. Mucius Sypo 5864 
Muna. 3808 „„^ ,,„. 

Munatius 92 (c/. Add. p. 192). "34. 

L. Munatius 3857 

L. Munatius Caeserninus 3»oo. 
3874. 3875 
Murtius 4374 
M. Mus. 5580 
Muson(ius) 7100 
Mustius 3527. 3529 
CN . N . . . . *2905 
L N *2620 C N A 5747 
L. N Ae. {oel Af) *2605 
L N F 3405 
L. N. H 6064. 6119 
L. N. O. 0951 
Sex. N. L. 5865 
C. N. Pr. 2613. 2614 
L. N. R. V. L. Nuraisius Rarus 
L. Nae. (vel Naf?) *2605 
Naeviusl607 (Q. Naevius? cf. Add. 
p. 209). [Na]evius 3824 
L. [Nae?]vius Magnus 1478 
L. Naevius Rufus cand. 
Naevia 5866 
Ni(g)idius 4096 
N. Nigidius 3785 
Cf. Alleius 
M. Nimius »5868 
Ninnius Agathopus 5695 
L. Nir(aemius) 21 
C. Nisius Infantio *485 
M. Nollius 518 

Nonius 1584. *2197. Nonio 

2644 
L . NONIVS asprenas 1555 
M. Nouius Campanus 1711 
Nonius Crescens 4857 
C. Nonius Lorica 3376 

L. NORBANVS 1556 

A. Nor[eius?] »2736 cf Add. p.226 

Novicius 494 

L. Novius Priscus 2155 

C. Num 5870 

M. Num. *2652. M. Num 

5869 
Numaerius 2313 
Numerius Fortunatus 6927 
L. Numisius 549; cf. L. Numisius 
Rarus 
P. Numisius Hyla 4625 
Numisius lucundus 558 
L. Numisius Rarus cand. 
Eppia L. Numissi (sic) Rari uxor 
1567 cf Add. p. 208 
Numitorius 2943 
C. Nunidius 55. 62 
M. O. C. 6102. 6103 
C. O. D. 303] 
C. I. O. L. 6033 
L. (vel C) 2919 
M. (vel C) 2906 
Obellius 3828. 3829 

M. Obellius Firmus cand. 
Celadus Oct. 4297. 4342 
L. Oct. Fene. 60356 
•OxTO.. 6508 
M. Ogulnius 4309 
Olius *1114 
L. Olius 11. *22(cf.Add.p.m). 

*25. 57 
Olius Primus 250 
T. Op. Sp. 5871 
Oppius 1856. 1949. 3696 

M. Oppius S, 1. Aes 60, is 

Oratius v. Horatius 

M. Orcinius *6 

Clarus Ossonius? *5611— 5616 

P. Ostorius li(bertus) 2508, ir 

L. Otacilius 4777 

Ovidius cand. 

A. Ovini ... Op. *1947 

Ovius 4482 

C. Ovius 2428. 2434 

M Ovius M. f. Plutus 60, J6 cf 

Add. p. 391 
Ovia 3528 
C P. V. Cuspius Pansa 
M P'27l2 

S P. A. 6175. 61(6 
L p. C 6084 

P C. 6163. Q. C. P. 6163 
p P D. 6143 

C P F. V. C. Poppaeus Firmus 
M P. F. 5558 
T ' P C 5757 

P P P ■ V P. Paquius Proculus 
Q P. P. 'v. Q- Postumius Pro- 
culus S. P. P. 6219 
M. P. P. V. 4330 
L. P. R. *2924 

C;l.'l''6"92r'"*^'-^"' 

L. P. S. 6188; cf. L. Popidius Se- 

cundus 
N. P. S. «2850 
L P T 6950 
L. C. P. M. 5750 
Paccius Alexa 2964 

Successus Pacciae 5902 
L. Papinius 5872 

C. Papinius Planta 5636. 5873 
T. Papinius Probus 2B53 
Papirius Sabinus 5065 {Papiriu Sa- 

binium) 
Papms '1480 

Paquius 5129; cf. P. Paquius Pro- 
culus 
P. Paquius Proculus cand. 
Paquius Rufus *897 
Paquius Verus cand. 
Surus Petilius 2455 
Q. Petillius 2508, » 
L. Petronius 2508, ji 

Q. P(e)tronius 0(c)ta(v)u9 4870 

Cn. Petron(ius) Phi 1814 

Petronia *1484 {cf. Add. p. 208). 
3678 
M. Pileius Pierus 1901 
M. Pilius *mi 

Pilius Satho *1534 
P. PI. V. 6144 
G. Plaminius *7017 
Froto Plani *2257 

A. PLOTIVS 1555 

L. Plotius 2426 a 

Po. Primus 5874 

Pollia 4459 

insula Arriana Polliana 138 

[P?]om ... 82. 2910 

N. Pom 5877 

M. nou. W™w7004. .M. n. Wiriow 
6472-6483 

Pomp 3757 

po[m]peivs 5510 

Pompeius 3882. Cf. cand. 
Sex. Pompeius cand. 
N. Pompeius Nepos 3071 
Phil . . . us Pompeius 1799 
nOMnEioi xiAOYANOi 2560 
Inve(n)tu9 Porape(i) 4294 

Pompon . . . 5876 

c.pOMPONivs 2551. 5520 
M(?). Pomponius 27. *82. '2910 
Pomponius Ampliatus *5551 
C. Pomponius Calus 3952 
Pompo . Fau . 5875 
Pomponius Faustinus 2476 
Pomponius Severus *2038 

Popidius 13. 54. 74. 705. 3010; cf 

CAND. 

C. Pop(idius) 50. 53 {cf Add 
pf^OO). 54 (cf. Add. p. 460). 
56. 70 
L Pop(idius) 1983; c/. cand. 
L. Popidius L. f. cand. 
N. Popidius 560. 1188. 2036 
Popidius Ampliatus *2658. 2669 
L Popidius Amplialus 354H. 

35S* . <,,,n 

rPop?]idius Demetrius 6719 
L Popidius L. 1.) D.onysius 
^ 1041. 2966; cf 2974 
Popidius Natalis 1011 2660 
L. Popidius Quintio 4989 
Popidius Rufus 1107. 1094. *4989; 

cf. CAND. „ , , ... 

N Popidius Rufus 1116 (c/.Add. 

■ p. 203). 1186; cf.c^^"- 
N Popidius Salvius 4229 
L.' Popidius Secundus CAND. 
L P(opidiu9?) S(ecundus?) 2607. 

■ 2608C. 6188 
L Popidius Secundus Augustianus 

2383 
(plur.) 357 

94* NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM SVPPL. C. Poppaeus ApoUonius 5878. 
5879 

C. Poppaeus Firmus 5880. C. 
P. Fir. .5881a. C. P. F. 6153 

Poppaea 6817 cf. M. IV. 

Poppaeenses 259. 1499 {cf. Add. 
p. 704). 24 1 3 1 (c/. Adil. p. 704). 
6682 
L. Postumius L. 2454 

Q. Post(uniius?) 5605. 5607—5610 

Q. Postumius Modestus CAND. 

Q. Postumius Modcstus [Eu]lo- 
gius 5352 

Q. I'ostuinius Proculus cand. 

Q. Pra 60, s 

Procil . . . *1J00 

(vinum) Propertianum 5524 

C. Pumidius Dipiius 1842 

Pumidius Paris 4338 
Popius 5013. 6678 

Pupius Rufns 3537; cf. Rufus 

M. Pupius Ruphus 4615 

M. Pupius Rufiis cand. 
P. Purreius Pompeianus 1756 

P. Qu 5885 

Quintilius Cresces 4104 

L. Quiutilius Cresces 4107 

Quintilia *1634. *5061 
QuintioCm) '2887 
A. R. !). A. Rustius 
R. M. 311 
L. R. P. 2705 
Rabirius 33811 
L. Roc[i]us Modestus 1243 
Queintus Romanus 4563 

Quintus Ronianus Felix 4565 

Romanus Secundus 4667 
Boscia '6854 
L. Ru 3815 
Rubellius *839. 842. 4570 

. . RVBELLIVS BLANDVS 1552 

Rubrisius *839 
(vinum) Rurianum 5580 
Rus. 4188 
Rusalia , . 2262 
L. Rusticelius Celer cand. 
Rustius *1335. 2004. 3738. 3750. 
3751. 4183 

Q, Rusti . . 1297 

Rustius Natalis 2116 

A. Ruslius Verus CAND. 
Rutilius '21470. Pour;).ios 6539 

Q. Rutilius 1420 
Rutullius 622 
C. 'S . . ge . . us 1648 
P. S . . 6145 
A S A 5954 
P. S. C. 5553 
A. S. C. D 5531 
L. S. D. 3200 c, 2 
M. S. E. 6106 
A. S. F, 6216 

C. S. F. 5563. 6185. 6186. 7114 
M. S. F. 6088 
P. S. G. 5540 

M. S. M. V. M. Saraellius Modestus 
M. S. Marcell. *868 
P. S. M. V. P, Sittius Magnus 
C. S, Mn. 'bbi^ 
L. S. P. S. *3200e, 1 
Q(?). S, S. 6221 

M. S. T. 2606«. 6107—6110. 6180 
A. S. V. V. A. Suettius Verus 
T. S. V. *1128 
C. Sa. 5748a 
Q. Sab. Pr. 5891 
Salarius 3491. 3991. 6645 

M. Salarius 6811 

(Salarius) Crocus •6610. 6647. 
6667; cf. X 826 
T. Salenus 63. 2891 
C. Sallustius CAND. 

Q. Sallustius 3590 

Sallustius Capito cand. 
Salustius 5673 
Salvius 3493 

2Aciu.o5 Afu»c '6351 

Salvius E , , . ro M. s. 60, ij Samellius 2021 cf. Add. p. 214 

M. Saniellius Modestus cand. 
Samuria '5383 
C. Satriu 6623 

M. Satr. 1978 

Sarpioc Ou«'/.E« 2993 1/ 

Salrius Vale(n)s 5364 

D. Lucretius Satrius Valens v. 
Lucrelius 
Saufeius •2147o cf. Add. p. 215 
Scantius 3077 «is 
Scaudius *2295 
L. Sco . . . '5870 
C. Sei (an Sen?) . . . . 2472 
Seius 3502 

Seius Hermes 5140. 5141. 5143 
S(e)mpronius 4794 

L. Senipronius 2508, u 

Q, Sempronius Q. I. 1429 
P. Sentiu . . 1287 

L. Sentius L. I. Celsus *2324 

Cn. Sentius Omerus 5894 
Seppius »3780. 3781 

M. Seppius M[e]mo(r] 5896 

Seppia Maxima 5895 
M. Sept, '40 

[2]5[i7T];[f.].os Mv,vo'aoro; *2584 
Septu[m]ius 4008 

L. Septumius 23 c/. Add. p. 189 
M. Sepullius 60, e 
Sepumius 1595 
C. Sepunius (an Lucius Sepunius?) 

1460 
Ser. 2426a 

A. Ser. 2463 c cf. Add. p. 223 
Sertorius 5245 
P. Serv. '1847 
Servilius2451. 4304 iis 

Sex. Servilius Ponticus 5897 
Sestius nOOhis.m&cf.Add. p. 215 

L. Sestius 6601 

Sestius Proculus 765 

Sestius Vcnustus *1082. 2076 
Setia 1580 
Sex. V. Sextius 
Sext . . . 3341 
L. Sext, Ver. '2664 
Sextilius 2993r. »5664 

Sextilius Capito 3039 

Sextilius Verus 1081 ; cj. L. Sext. 
Ver. 
Sex(tius) 2426. 2426a. Sextius 
2451 

L. Sextius Eros 4286 

Sextius Syrticus 799 

L. Sextius Syrticus 5538 
Siccius 3944 

C. Siccius 3946 
Sicinius 4820 
M. Sindius »1587 
Sittius 806; cf. c^ND, 

Rufto Sitti P. ser(vus) 1847 

C. Calventius Sittius MagnuscAND. 

P. Sittius Coniunctus cand. 

[Sitt?]ius Donatus 371 c/. Add. 
p. 194 

P. Sittius Magnus cand. 

M. Sittius Potitns 6750 

P. Sitlius Proculus 5900. 5901 

Sitlia 4186 

f(undus) Sittianus imus 5528 
M. Sp. Os. *2735 
Q. Spedius Q. (f.) 595 
Q. Spurennius Priscus 3985. 3992 
Spurius (cogn.?) 1397 
T.(?) Staius Proculus 91 

T . STAT(lLtVS) 2437 

Statius 3975. 6653 
Ae. Statius 0. 1. 3990 
L. Statius 0. I. Philadelpus 3990 
L. Statius Receptus cand. 
Statia 3678. 3683 

[SrE^prino; Mjjvo^oto; *2584 

Stinius *3205 

Stla(borius) *6866 
A. Stlaborius 5686 
M. Stlaborius Felix 2665 
M. Stlab(crius) Nymphodotus 5526 Stronnius 2409». 3688. 5124 

M. Stronnius M. 1. Nic . . o 60, i? 
Stronnius Valc(n)s 2076 

Suedius Clemens 768. 791. 10.59. 

A. SuettiusCerlus 1189. 1190. 1191; 
c/. cand. 

A. Suettius Verus 3068; cf cand. 
Sulpicius 1685. Sulpic . . . 3087 

Sabina Sulpicia 1799 
T A 2591 
C T. C. 5.590«, 6012, 6149, 61.50 

cf 6152. 6737 
P. T. C. 6158 
A. T. F. 6180 
A. T. P. 6165 
P. T. R. 6955 

TAI«niO£ ())AAOYlA1^0i 2560 

C. Tampius Sabeinus 3872 
Ta.pmvM 6559 
Terentius 1443. 1444; cf cand. 

C. Ter(entius) cand. 

L. Terentius 2667 

T. Terentius cand. 

M. Ter(entius) Aricinus 5904 

M. [Terenlius?] Artritatus *bS9i 
cf. Add. p. 725 

M. Terentius Eudoxsus 4456 

[Te]rentius Felicio 3952 

Terentius Neo »71 

C. Terentius Paullus 5637. 5641. 
5648 
M. Ter(e)ntius 4302, 4405 

M. Ter(e)ntius Crysanthu(s) Co- 
lo(nus) 4384 

M. Ter(e)ntius Colonus 4325 (Te- 
rentius). 4361 
Philippus Tettia(nus? ni?) 4280. 

4281. 4301. 4369 
Q. Thyllanius lanuarius 2348 
Tiburtinus (an co.^n.?) 4966 
Tiburiius. (vinum) Tiburtianum 5518 
Tinnius Restitutus 5905 
Tintirius 156. 158 
A. Titinius Princeps 1807. 1867. 

1932. 1945 
Titius 4063. 5367 

M. Tilius M. 1. Plutus 60, lo 
Trasius 2384 
Travius Aelius "2159 
M. Trebellius 5514 

Sex. Treb(el)lius 4291 
A. Trebius Valens cand. 
Trebonius 4126 

CN ■ TREMELLIVS 1553 

Tullius 214 

M. TuUius 42 cf. Add. p. 190 
TuUius Severus 1607 
A. V. 311 
A. V. C. F. V. A. Vettius Caprasius 

FeUx 
P. V. C. V. P. Vettius Celer 
M. V. E. 6956 

A. V. F. V. A. Vettius Firmus 
C. V. F. V. C. Vetlius Frequens 
M. V. lan. 5908 
A. V. M. 5955—5966. 6942 
C. V. M. 3070. 6013 </. C. Valerius 

Maximus 
P V N. «'. P. Vedius Nunimianus 
L. V. P. *2657;. 
L. V . . . ius cand. 

Q. V s Laetus 1667o c/. 

Add. p. 210 
Valerius \S\8his. 1417a. 2426. 
2426(7. 2451 (er. 3579 
L, Valerius *2670 
M. Valerius 2468; f/. cand. 
M'. Valer. 2043 

M. Valerius Abinnericus 5611 — 

5621. 5630. Cf. Abinnericus 

M. Valerius Felix 2669 = 5652; 

c/. 2565 
M. Valerius Heliades 5910. 5911. 

5622—5624 
C. Valirius {sic) Maximus 2157; 

cf. C. V. M. 
Valerius Sacer 1266 C. Valerius Venustus 2145 

Valeria •2106 
Q, Var. Ib. (on Q, Vari B.?) 3124 
Varius 816, 3545 

Q. Varius 2045 

Q. Vari B. (an Q. Var. Ib.?) 
3124 

L. Varius Cocaistus 6789 

L. (an P.?) Varius Gallicanus 

CAND. 

Varius Priscus 4258 
Varia Fortunata 5912 
Varia Potita 5730 
Vaurius 1114 
Ubonius 858 

A. Ve 303 

Cn. Ve 5913 

M. Ve. 3346. 6189 
P. Ve. 6146 

P. Ve. C. V. P. Vetlius Celer 
P. Ve. G. 6147 
Ve. V. S. 6204—6207 
Ve. V. A. S. 6208 
M. Ve. V. 6938 
M. Vecilius Verecundus 3130 
Vedius 4731 

Vedius Ceratus 5915 

P. Ved. Oer, 5914. (P. Vedius) 
Ceratus (P. Nummiani) lib. 
910 
Vedius Nepoppaesis 2413i 
P. Vedius Nummianus cand. 
Vedius Primigenius 2413 o 
Vedius Siricus CAND. 

. . Vedius Siricus 3952 
T. Ved(ius) Ves[talis?] 5559 
P. Veid(ius) 20. 2895 2896 
Veius 47. 1418. Veiuu 4431 
N. Veius 45 
P. Veius *18 
N. Veius Barca 75 
A. Veius A. f. Felix 1430 
P, Veius Fronlo 1134 
Veius Rufus 5916 

L. Veius Rufus 3431 
N. Veius Secundus 5666 
M. Vel. (an Ves,?) 35 cf Add. p. 190 
Velecius *3038a 
C. Velleius Op. •2112 
P. Velurius 39 (c/. Add. p. 190) '65 
0. Vennius 2496 
C. Venuleius 4413 
Veranius 5352; cf. L. Veranius 
Hypsaeus 
[L. Ver?]anius Coolus ^9 
L. Veranius Hypsaeus CAND. 
Q. Veranius Rufus 3952 
Veratius 4204 

L. Veratius Vestalis 6872 
Cn. Verci ... 41 cf. Add. p. 460 
VERGiNivs 2561 c/. Add. p. 724 

L . VERGINIVS 5519 

M. Verrius Quirinalis Puteolanus 
1472 
Verria Vitalis 2003 ler 
M. Ves. (on Vel.?) 35 cf Add. p. 190 
Vesbius 1495 
M. Vesbi. *19 
Vesbius Tamudianus 1493 
Vesoni . . 5918 

M. Vesonivos 4012 
Vesonius Lucrio 4678 
M. Vesonius Marcellus CAND- 
Vesonius Primus 3471. 3477 
(Vesonius) Primiis 3478. 3480. 
3481. 3482. 4512 
Vespasius . . . 2014 
. . Vestorius, C. Vestorius, C. Ve?to- 

rius Priscus CAND. 
Vesuius 237. . . Vesuius 2889. 
Vesui . . . *237 
M. Vesuius 52. 71 
P. Vet. 2893 
Vetio(m) 2426 o 

Vettius 532. 1757. 2950; cf. CAND. 
A. Vettius V. A. Vettius Capra- 

sius Felix 
P. Vettius f. P. Veltius Celer »«9 J^OONOMINAVmORVM ET MVLIERVM j . Vplti 4480 
V"""° Barniaeus 1865 
KScaprasiusFe.i.cAND. 

?>'»"'' «Cfele") 2607.2608«. 
f-tris 2 3.2684.2685. 
PVe. C. 2678 2680 
./*..sCo"[vi]va3509 
[vettjius DoDatns 371 cA AUa. 

. /ettins Firmus CAND. 
J-Vetti.-sFirn,us6851. 68o2 

«■fF7e'""l72^2674. 59.9. 

•^MSO C. V. Fr. -2675. 

C V. F. 2677. 5733. 5921. 

OvSs He(r)meros .109 cf. 

idd p.696 
Veitias Proclus 2098 
A Vetlius] Restitutns 3522 
Vetlius Soccessus 3167 
Vetliiis Syrticus ci^'"- „„ 
; tiu,) Va[l]rens) •5922 

Veltia!Ver,.s 1G58 cf. Add. p. 210 
Vettia 4528 
luila Vettia 5173 
Vi .... 5885 
L,U«. 1501.2144.4759.5151. 

5340 (Vib.); cf. Vibius be- 

veriis 
Vibii aul Vibei (nom.) M939 
C Vibius '1269. 1777. 4432. 0. 

Bibius 3145i M. Vibius P. L. 2408 J 

AixiVioc BeiSio; 2837—2840 

C. Vivius Ita.us 2953 

Vibius Receptus 1105 

Vibius Restitutus 2146 

. . Vibius Salassus 1919 

N. Curtius Vibius Salassus 1886 

Vibius Secundus 1897 

Vibius Severus cand. 

Vibia 2345. 5340 (Vib.). 5792 

Valens Vibiae 5909 

Vibia lucundn 5113 

Vivia Notl.is 5924 o 
Vi.ius 3365 
V. Vin. 62.1 
Vinicius 7097 

T. Vinicius 7096 

M. Vinicius Vitalis 1544 
Vinius: Q. C. C. Vini *5604. »6162 
6917. G918 

C. P. V[i]ni8 (dat) »165 

M. V[in]ius »4992 

Q. Vinius «1721 

C. Vini F. *134G 

Vinin 4634 
Vipstanius Cosmus 5593 
Vir. G212— 6214 

Q. Vir CANI>, 

Virius 4310. 4311 

A. Virnius Modestus 5712 

Virrius Secundus *878 

Viseius 1735 

Viselius 1468. Vise.lius 1468o 

M. Visi 326 L-VITELLIVS 2553. 5511 
Vitellius »3821 
P. Vitellius 3876 
L. Vitrui 4316 
Vivius, Vivia v. Vibius 
C. Ulius 3870 
yiteius 1127 cf Volteius 

Umbricius 5676 

Dmbricius Agathopus 7110 
Umbricius Abascantus 5671. 5724 
A. Umbricius Abascantus 5685 

5689. 5925. 5926 
A. U(mbricius) C. '5705 
A. Umbricius Po . . . . s . . . 5672 
A. Umbricius Scaurus 2574a 
2574/-. 5704. 5705. 5711 
A. U. S. 5700. 5967. 59G8. 
6939; cf. Scaurus 
Umbrioia 2578. 5670. 5688. 5696 

5697. 5710. »5713. 5723 
Umbric.a Fortunata «2740. 5661 
5674. 5675 
Volasena 3102 
Volsonia lanuaria 5927 
. . . tus Voltei M. ser . . Marianus 

1782; cA Ulteius 
Volusius 2686. Volussius 2687 

r. OuUovVioc 7111 
Urvius Venequs *1220 

Urvia 2314 
C. Uulius 51 (c/. Add. p. 460). 59. 
G. Uul. '21090 micin.us *3144 
. . . arius 737 
. . cius 3995 
. erius 3786 
. . icius 1203 
. idius 73 
. . r(?) . ius 2921 
. . listius 3009 
■ mius 396 
. . nius 3725 

. . nnius 537 cf Add. p. 195 
. onius 762o 
. o(?)vius 2998 
. pinius 48 o cf Add. p. 190 
. . rius 77. .3033 
. . rrius 2883 
. . rsius 222 
. . umicius 4303 
. . us 48a, 732. 2883. 2911 
. ius L, I, Amphio 3864 
. , ius Crescens 3081 
, , scius Florus 4392 
. . ius Magnius (sic) 310 
. llius Musicus 3013 
. , ius Optatus 4851 
. us Pinus 386 
. nidius Quartus 4748 
. . ius Sabinus 158. 180, 550. 

751. 817 
. tius Sec[undus] 5844 
. . us Secundus 716 
. [i] Verus et Len , , . . .5917 II. COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM. L. A, A, 5750—5754 

l. C, A, 2619, 2687, 6049 

C, M. A. 5558. 6217 

U, M, A, 2709 

C N A 5747 

S,P, A, 6175o. 6176 

A, S, A. 5954 

CT, A, '^oai 

C, M. Ab. 6000; c/. C. M. A. 

Aba. '2051, '5053 

Abas. '3927 

Abas(cantus?): C. Mateius 

ikascanlus: A, Umbricius 

Abba *5964 

'A?(frB5 4942 

Abiunericus 5620. 5764. 5765 

Abmnericus: M, Valerius 

Abuns v, Habitus 

Atislns 2449. 2925 

Accensus 'mi 

Atwptus 3595 

Acer '2087 

'Ax;.(Jw:?) 6469 

AoscqIus 102 

1* 205f^- '^^°^- "83. 6864 
*"™ ». lud. I. 
Aauarins '5633 
Acums 1823. 2460 

^"u?4'96""'" ™^^ 
A«w»; 2462 
^•■■.5C87 
Aiacaj 1327 

)* 6285 

»plna 2107 

'Afi!fS| ^526. .5527 

Aeneas 1285 

'"«s^ T,. K).(.„'j„;j Aenianus 2135 cf. Add. p. 215 

[A]eolus 4830 

Aephaproditus u. Epapbroditus 

Aephebus v. Ephebus 

Aequanus 133 

Aes . . . .: M. Oppius S. I. 

Aetius: Travius 

L. N. Af. 2605 

Ampliatus Afer 3940, 3942 

Helpis Afia (on cojn.?) 2993^7 

AFRENVS 1544 

Africanus 817. 818. 1206. 1544, 

2258 o bis. 
Agapetus Elpephebus: P. Claudius 

P. 1. 
'A7ei9 . . . 627G 
Agathas 2005 

'A7»'»i] »2874. *2876. *2877 
Agatho 97. Agat(h)o Herrenni ser- 

(v)us 1839 
Agathopus 5690 5691. 5712. 6921 
Agathopus: Ninnius 
Apathopus: Umbricius 
Agilis 5405. .5415 
Agla[e?] 4768 
Agna 740 
Agor: Cornelius 
ACRIPPA 3878. «1 ■ AGRiPPA 2437. 

Arp(innA?) 6499 
Al . . . re . . . (femina) 5204 
Alba G861 
Albana 6818 
Albanus 2038 (Pomponi Severi ser- 

vu,s). 4917 
Albanus: Lucceius 
A.binus '112. 3880 
Alcidemus 1383 cf Add. p. 463 
Alcimus 52*. 1785. 1934 (Alchiraus). 

1944. 'X).».;!*»! 1289.1901.4859 
Aleixs (sic) 1396 
Alex. 29540. 5770 
Alexa: Paccius 
Alexander 1397. *1593. 4535. 4698. 5128. AXe'|«v4(.o£ 2432. 6288. 

6289. 6290 
Alexsaris 6874 
Halypus 3377 
Alypus; L. Clodius 
Ama. 5055. 5327 
Amandus 634. 1255. 1275 (bis). 

1929. »3051.3707.4560.6769. 

Amandidus 6929. 'PLiJ.ai.vh . . . 

2412 
Ainandiis: Coriielius 
I An.ar. 5292 
Amarant , , 1174 c/, Add. p. 204 
Amarante (voc. masc.1 fem.1) 5098 
Amaranthus 4295. 4863. Amarantus 

1213. 1547. 4296. 5098 
Amaryllis 1507, a. Amarillis 1510 
Amasuc . . . *2267 
Amatus 2486 
Ainbriaeus *3746 
Amempt(u)3 4004 
Ameriinnus 2139. , , 

Amerini pro Amer 
Amethystus 4858 
Amettiocus: Metiochus 
Amianthus 1786 (c/. Add. p, 212). 

1809. 1844. 1859. 1905. 1936 

(bis). 1942. 1942a. 19426. 

4005. 5163 
Amilatus v. Ampliatus 
Amoenus *1808 
Amp. 5600 
C. M. Amp. 6001 
Ampelianus *2324 
Ampelis 83* 

K. ■Au(b.,Vii; 6397. 6398 
Ir^^Cnlu (cf Add p. 206) 

3007.3864(, .....sL.I.).4096 
An.phit(r)uo 4514 
Arapl : lunius 

lS&'^:n| 1363. 1485. 
1608.2272.2355.2375.2939. 'AuepiMvo; 4839. 
• ■ e? 5402 2978. 3848. 3907. 3932. 3936. 

3941.3997. 4065. 4069.4164. 

4993. Amilate pro Ampliate? 

4580 
M. Ampliatus 5762 
Ampliatus Afer 3940. 3942 
Ampliatus; N. Festius 
Ampliatus; Pomponius 
Anipliatus: L, Popidius 
Amplonius?: lunius 
Amplus 3699 
Amplus: Attius 
Amuntinus 3200^ 
Amunus 3964 
Amycus *5273 
'A™.: Ti. K).(au'iio;) 
Anaristus 4923 
Anedia *2269 

Anice (voc. pro Anicete?) 2993/ 
Anicetus *1242. 2150. 2310/. 2994. 

*2995. 4148. 4698. 5374. 

'Avix>[ro; 7112 
Actius Anicetus 3891 
Marcus Anicetus'2296 cf Add. p. 216 
Anicetus; Ti. Claudius 
Animula 425 
L. C. Ant. 6050 
Ante . . , *3003. Ante. 4086 
Antenor 1531. 4101 
Anteros 3991. 4869. 4925 
Anthus*141. 1363(Antus). 1911. 3184 
Anthusa '141 , 1230 
Anti , . 13536 

C. A. Antigonus 2362 cf Add. p. 220 
Antio . . . *122l 
Antiochis 5774 

Antiochus 1427 (Antiocu). 1802 
(Antiocus). 3123 (Liviae 
ser.) 3645. 6291. 6292 
Antiochus; Ti. Claudius 
Avrl^iUi-. T'. KCKxvSm) 
Antistus 4514 
Anulinus: Caesius COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 748 SVPPL. 'Air. 6276. 6340. 6976 

•AiritfoX'': Ti. K(}.ai\j%ci) 

Apeleis '2476 

AutU^iq 6977 

Aper 640.1317. •1825(c/.-4rfrf.p.212). 

4458 (cngn.l). 4569 
Aphrod . . 1367 

Ap(h)t(h)oneIns lib(e)r(tus) 1474 
■Abo. 6068. 6069. 6309. 6342. 6490. 

6498. 6556 
'AnoXgufopo; sic 2462 
'AbuXXuiw'»,; 6294-6304 
■AhoUJvioc 61*. 2462 {'KKcUnac). 

5541. 5940. 6305. 6306. 6979 
Apo lonitis 6889 
Apollonius: C. Poppaeus 
Apr.a '2393 cf. Add. p. 221 
Apriculus 2477 

Aprilis •917o. 2346. 4797. 6823 
Aprilius *2342 
Apta7 Aptes 2329 
Aplonetus i'. Aplithonetus 
Ara . . . 5378. 6948 {an nomen?) 
Aralor 5356 
Arbuscula 7068 
'Apxf'>.«os 5941 

.ircfiias osce scr. Arkiia 1608 not. 
Arescusa 1940 rf. Add. p. 704 
(tXa. 'ApErn. 6594 
Argyrus 1407 
Aricinus: M. Ter(entius) 
Ario (/««.) 1410 
Ariph . . . 3470 
AfiVa^og 6308—6311 
Ariste »3953 
Aristus? 60* 
Armentarius 4379. 5177 
Arpocras y. Harpocras 
Ars *4193. 4723 (bis). 5398 
Ariem . . . 3078 
Artim. 5779 

.4r(ritatus: M. Terentins 
,\sbestus 761. 762. 763. 2222 
Ascaules 636 
Asiaticus 1657 not. (cf. Add. p. 210) 

•2393. *2394. 3991 
Asmenus, 'Xo-^eyos 6791 

ASPRENAS : l ■ NONIVS 

Asteropaeus 1422 

Asticus *1091 

Astius 1299 

Astragalus: C. Aellius 

Astus 1771 (c/. Add. p. 211). 2508, m 

Astylus (cogn.?) 423 

ATa>.«'»Tii 2411 

Atamas ^77* 

A9. 6551 

ASvi. 6279. 6282 

A9))raTo5 6975 

At(h)enai8 4150 

'A9i,n,u *6713 

'\9,|viu..' 6469. 6470. 7000 

'A8vi»o'i(.,po! 2017 

'\8-iraTEu 6280—6282 

Athetus 3934. 3938 

'\8,. 6284 

Athictus 6894 

Atianus *4473 

Atim. 4538 

Alimetus 1725. 1728. 1729. *3996. 

4234. 4683. *54n. 5449 = 

2509. 5648 
K?.. 'Ateijhijto; 6407 
Attalus 3718 

Atthis. Attine (ahl.) 2258 
Attica 1751. 2172 
Atticus 2172. 2508,«. G801. 6960 
Aitinul 6788 
Atua: S. Atius 
Aucia 1707. 5077 
Auctus 1289 (AuxTOs bis). 1988. 4818. 

5306. 5307. 5418 
Aucustiana v. Augustiana 
Andaj 1955 
Auge *1547c. 1808 
Aucustia(na?) (coijn.?) 1382. 1384. 

Successa Augusliaua (cogn.?) Aure '1840 

Aureolus 1805. Auriolus 4282. 4305. 
4334. 4337. 4386. 4394. 4399 
Autostolus 5400 
Auxilio 3439 
P. A. B. 6131 
Q. Vari B. *3124 

C. M. Ba. (vel Br.) *2699 
Balbinus: Livius 

Balbus *611. 935.;. 935(i. 935A, 

935 i. 3724. 4933 
Balbus: Q. Briitius. Q. Bruttius 
Balsam . . . *1719 
Baptis 1507, u cf Add. p. 208 
Barbus »611 

N. Barca 26 (Barcha). 49. 72 
Barca: N. Veius 
Barnaeus 2430 
Barniaeus: Q. Veltius Q. 1. 
Barras 3177 
Bas. 2256 not. 
Bttcia^o; 6318 
Bassus: P. Appuleius 
Batacarus 2254 
Bau(}«wo; 2162 cf. Add. p. 466 
Bberyx 1182 
Bellicus 2247 
BEpo'v, 4189 

Beronice 2198. Beronce (lic) 2256 
Berus: Verus 

Berutius (an. cogn.?) 4862 
Beryllus 5552. Bseurly[l] 4621 
Biihus: M. Lollius 
Bilhynicus 1108 
Blandus (cogn.?) 3071 
Blandus: M. Caesius 

BLANDVS: RVBELIVS 

Blasius 2436 
Blebus 4243 
Boco 4186 

D. ;. Brittianus 5784 
BsearIy[I] v. Beryllus 
Bucco 4720 
Bucinus (cogn.?) 2371 
L. A. C. 6045 

L. A. C: L. Albucius Celsus 

P. A. C 6134 

P. B. C. 2619. 6134 

L. C. C. 6051 

L. C. C: L. Caecilius Capella 

Q. C. C. 5531 

A G C. 5745, 6963 

L, I, C, 5611-5617 

P. L. C. *6139. 6140 

C. L. (vel T.) C. 6151 

C. M. C, 6002 

C, M. F. C, 6949 

M. O C, 6102. 6103 

L. PC. 60846 

P S C 5553 

C." T. C. 5590. 6012. 6149. 6150. 

•6151. 6937 
P. T. C. 6158 
A. U. C: A. Umbricius C. 
P. V. C: P. Vettius Celer 
K(. . .).(.,(. .): T.. K(>.«v'*,o;) 
Cacser. *3027 
C(a)esernina 90. 549 
Caeserninus 1209 (iis), 1217. 3858 
Caeserninus: L. Munatius 
Caesiani 4552 
Caietanus 1690 
Arb. Cal. 5554 
Alleia Calaes 2495 
Caldus: Coelius 
Cale 2139 
Callidromus 2206 
Callidus '2478 cf. Add. p, 224 
KaXXixetpno; 6386—6388 
Kallis. 2085 
Callist . . . 3193 
Callistus 1854 (cf. Add. p. 213) 

2413;. 4462 
Callityche (nomin.? voc?) 68*. 2997 
Callus V. Gallus 
Calus: C. Pomponius 
Camarus 656. 2110 
Cammarus 4266 Camosus 7071 

Campanus *371. 1172. 5709. Can- 

panus 4099. 4121. Capapanus 

4122 
Campanus; M. Nonius 
Campylus 6817 
Camus V. Gamus 
Candida (cogn.f) 1815 
Candidus 2310/. 6249 
Canices *3440 
Canpanus: Campanus 
Canthus 1140. Cantus 1149 
Canus: P. Caselicius 
Capapanus v. Campanus 
Capella 617. 619. 2993j. 3200aa 

Cf <AND. 

Capella: L. Caecilius 

Caphisus 2192 

Capito387. 411. 5448; c/. cand. 

Capito: C. Alfius 

Capito: Sallustius 

Capito: Sextilius 

Capreolus 4388 

Cara 2630 

Cararus *1772 

Caris V. Charis 

Carisius o. Charisius 

Carito v. Charito 

Carrin . . is *1908 cf. Add. p. 213 

Carrio *1909 cf. Add. p. 704 

Cartimilus 4938 

Carus *2953 

Carustius 1594 (cf. Add. p,209). 1606. 

5335 
Cas . . rtio 1397 

Gassacos ace. (cogn.?) 2268. *2271 
Kac^riavo; 6389 
Castrensis 2180. 2290. Castresis 

1646. 1661 (cojn.?). 1679,i. 13. 

2150 (ter). Actius Castrensis 

1646 (c/. Add. p. 210). 2413d 
Catta 1887. *2941 

C3_. CATVLVS 1842 

Calus 5200 

K(E).p(o)mo; 5797 

Cedrus: Acilius 

Celadus 4289. 4297. 4341. 4342. 

4345. 4356. 4397. L. C Ce- 

ladus 5785. C6a = Cel(a- 

dus)? 4349 
Celatus 5814 
Celer 226. 1288. 1871, 3806. 3812, 

3841, 3884.3905.4600, 4688. 

5156. 5245. 5288. 5289. 5294. 

*5801 
Celer: P. Aemilius. — (P. Aemi- 

lius) Celer 3806. 3812. 3884 

5288. 5289. 5294 
Celer: M. Caesius 
Celer: Fabius 
Celer; Fervenius 
Celer: L. Magius 
Celer: L. Rusticelius 
Celer: P. Veltius 
Cersinus pro Celsinus? 3182 
Kila-a. L. I. 2467 

CelsUS CAND. 

Albucius Celsus 5768. L. A(lbuci?) 

C(elsi?) 6045. Cf. cand. 
Celsus: N. Herennius 
Celsus: L. Sentius L. 1. 
Centius v. Gentius 
Ceratus *1182, .. 2413 i 
Ceratus : P. Vedius 
Cerdo *2109 (cf. Add. p. 215). 2413^. 

6867. 6868. 6869. 6871.7079 
Cere . 4988 
Cereo «1310 
Cereal(is) 1632 c/. Add. p. 704. 

Cerialis *1016. *1592 (cf. 

Add. p, 209). 1636 Uf. Add. 

p. 209). 3158. 3943 
Cerinthus 4371 
Cersinus v. Celsinus 
Certa 70* 
Certus: A. Suettius 
Ceserninus v. Caeserninus 
M. L. Ch. 2604 o Charidea *3106 

C(h)aris 2061 

CCh)arisiu8 4322 

C(h)arito: Cnrnelius 

XE,Xe.iu.V: AoU.a 

Chius 18-20. 1852 

Cbloe 1646. Glove 4430 

Chlorus *921 

Chorus 4735. C(h)orus 5178 

Chres. 1438 

C(h)resimus 72*. 3964. 3965. 4243 

4726 
Cbrestus 2457. C(h)restus 73*. 3987 

502 .i 
Chrislian . . *679 
Chromius 4292. 4319. 4410 
C(h)rysa.il(h)us 2508, > 
C(h)rysanlhus: A. Messius 
C(h)rysanlhus; M. Ter(e)ntius 
Chiysaspis (cogn.?) 1661 
Chryseros 4601. 4816 
Cicada *2993 d. (3 
Cicatrix : M. Antonius Com . . 
Cicero 4208 
Cilima *3190 
Cinnamus 5083 (Cinamus) 6829. 

6834. KiwiMc; 1360. 4011 
Circinaeus 7037. Circineus 7067 
Circius 7026. retro scr. 3977 
Ciss *2944 

Cissus 2388. 2389. 2567. 3178. 4146 
Cissus: Fabius 
Citus 1936 
Cius 1397. *308O 
Cladus 3093 a 
Clappus 4863 
Clarus 1977 
Clarus: Ossonius 
Claudianus cand. 

KX>|. 6422. '6438. 6440. 6442. 6143 
KXsi. 6441 

KX,;uE *6438. K>,()i);ue. 6439 
KXvj/aEvo; *6445 
Clemens 2347 (Clemes). 2479 

(Clemes). 4646 
Clemens: Clodius 
Clemens: Suedius 
Cl(e)odamos 5158 
Cllerigenes 4057 
Clias 4389 
Clim. *2243 
KXo, KXo. 6423. K>.. KXc. 6421. 

6422. K\,,. KXo. 6422 
Clumene 1281. Clymene 4756 
Clumenus 1583. KXu/iew; *6445 
Cocaistus: L. Varius 
Cocl . . «9. 3343. 3344 
Coctor (nom. propr.?) 16bS (ef Add. 

p. 210). 6823 
Cognatus 215 
Colen . . . *580 
Col.: T. Had. 
Colonus: M. Ter(e)ntius 
Columbus 2168 (Olumbus). 2387 

(liber,), 2633 
Com . . , ,: M. Antonius Cicatrix 
Comicus 4745 

KOJVIOAOZ: KAIUJNIOZ 

Communis 1237, 1248. 1353(i. 1448. 

1702. 2327. 2509.4251.4944. 

4945. 5417. 5449 = 2509. 

5814 (Celat. Aug. I, ser), 

Coram, 7019. Ti.Com(mu?)- 

nis 4051. (vioum) Communi- 

anum 5575. 5576 
Compse 4544. 4587 
Compse: Alficia 
Gonfirminus 4777 
Coniunctus cand. 
Connus 1406 
Conops: C. Hostilius 
Consta(n)s 4690. . . . lius Consta(n)s 

4693. Cons(tans) 4694 
Q. Contoboviovendiilus 1838 
Conv(iva?) 6809 
Conviva: (A.) Vettius 
Copiosus 989 
Cor. *2289. 6010. Kop. 6378. 6545 SVPPL. 949 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM Corbul» 3031 

Cort"!' *'4n77 Corintia 4628 

Con»'""' C»f!»*'" 4620. 7025. Corintus 4620. 
"»"'" 5161 6803. K»>.r8o; 1564 
C,rin.bus:IuHus 

Coron. S"%,„7 
Coronatis S"' 
C.ra.licus «CO 

"""^ .°I825 (Equitiaes). *6610. 
«^"'""e» k4.. 6450. «6451 
Cosnins: M. Am".llii>8 

Ki» 6987. K 
C, Cratilns H3_9 
Cresce(n; Kp». 6986 1277 (Crencens). 1433. 
Ts'?^ (Crescentis). 1659 (cf. 

^«.0.210). 1724(Crcscens). 

1975. «2415 (c/. Add. p. 223). 

3450 (Crescens). 4100. 4102. 

4103 4104.4106. 4107. 4109. 

4112 4113.4115. 4117. 4118. 

4120.4318.4353. 4556. 4557. 

4558.4559.4570. 4715. 4716. 

4717.4728.4734. 4738. 4742. 

47J4. 4746. 4750. 4752. 4755. 

477S. 4783. 4860 (Crescens 

qaaler]. 4930 (Crescens). 

5001 (Crescens). 5102. 5103. 

7067. Kf},n!vq 6453 
Siicresceus 3993 
Cres^cens): Aemilius 
Crescens: A. Atinius 
Cresces Kuphiletusi C. Cuspius 
Cresces: Nonius 
Cresces; L. Quintilius 

ius Crescens 3081 

Cresimus v. Chresimus 

Cress» 2215 

Creslus v. Cbrestus 

Crete Issiane (foc.) *2178a 

K. Kp^TKsc 6424 

Crispinus 4834. 4835 

Crispos 1829. 1833. 1834. 1835. 6674 

Kf!™» 6454 

Crixsus 1916 

Crocine 5297. 5298 

Crocus 5620. •6610. 6647. 6667; cf. 

M. Salarius 
Crotue 4768 
Crosiiis 5022 

Crysanthus v. Chrysanthus 
Cumanus 5160 
Copitus 3972 
Curatus 45S8 

Cosrus 2357 cf Add. p. 219 
Cycnus 2508, ji 
Cydinus: L. Aelius 
Cjdoni (rfot.) 1106 
Cymsculus 3784 
Cypare 4713. 4724 
Cypare; Calventia 
Cypare; Livia 
ImfwYl 4141. 4142 
Cjperus: L. Apuleins 
K. H. 6425 
Cjrnu 1424 
M. C. D. 2612 
f S. 0. D. 5531 
*■ L. D. 6016 
C. 0. I). 3031 
l"- P. D. 6143 
'■"■''■ t, 6320. 6321 
" .. ■ .: Ti. Cl(audius) 
Uadomenes 33» 34» 
4Avy; 7090 ■ 
"»fae V. Daphne 
^ama 1866 
Daniali, 1507,10 

W/U«piro; 6331 Camo( 50O7 uamus «1298 D«, Dafne 680 Dapbiiicus 4066. 4477 (bis) 

Dardauus 4324 

Darius *5308 

Dasius *2430 

Deaiia v. Diana 

December 2219 

Decens 4984 

Delius •1200. 4215. *447G 

Delpbicus {cogn.l) 1686 

Demetrius 1276. 2993r. 2993 j» 

3200/1. 3200;. 3200/t. 3359! 

A^j^uvjVpio; 6883 
Deraetriiis; [Pop?]idius 
Ai]^o. 6526 
Dexter 1563. 1564 (AEHrpo). 1891 

4365 
Diadumenus 2356 (cf. Add. p. 219). 

2975 
Diadumus 3926 
Diatm. Deana *2390ff 
Diane(n)sis 2093. 7021 
A.iic 7090 
Didyrims. Didimus 2319 d (Ws?). 

Didumus 5274. aMhjuos 6332. 

G333. »6334. •6335. *6336 
Diligens »4217 
Dindyma 4101 
Dinibales 1397 
Diodorus 4794. Aio'i(ujp?)oc 6337 

Aioiu»'pou 2853— 2873. 6338— 

6340 
Aiox>.e'ou; 2853-2880. 6338—6341 
Diodota 3905 

Diogenes 2046. 2462 (Aio^ct-^i:). 4063 
Diomedes 2400<i. 4828. 5215 
Dionusia *1425 
Aion/. 6343. 6344 
Dionysius 2021 (c/. Add. p. 214). 

2974. Ai3..i;™; 3885. 6503 
Dionysius: (L. Popidius L. L.) 
Aio^fuo-o^ 6342 
Aiu,'<|>oii.7o; sic 2462 
Aioo-.xo 5781 = 6347 
Dipiliis: C. Pumidius 
Discus 4324 

Donatus 616. 18876. «2086 
Donatus: Vettius 
Ao'reo; 6349. 6350 
Doris 1507, ij. 5819 
Nicander Dorolbeus 5540. 5627.5643 
Au,'c 1492. Dos 2425. *7084 
Drauca 2193 
Drosis; lulia 
ApoVo; 2506. 5447 
Drusus *814 
Apu. 61326 = 637G 
Apuac; 2a').ouioc 
Afvruyi. 6352 
Duodsmarus v. Ismanis 
L. A. E. {vel H?) 5597 
P. C. E. *2610 
M. S. E. 6106 
M. V. E. 6956 

E 2929 

E . . . ro; Salvius M. s. 
Earinus «958. 42.50. Cf. lariuus 
Ecbinus *4513 
Ecbio 1110. 1.303 {cf. Add. p. 206). 

2377. 5414 
Ecidia 4192 
Echge. Egloge 2148 
Edone v. Hedone 
ElfiivoiTo; V. Irenaeus 
Elainus 597. *768 
'£>.a'fl-i/.to; *6457 
Elea 2374 
Elene v. Helene 
Eliu .5266. 5268 
Elpepbebus: P. Claudius P. 1. Aga- 

petus 
Elpis V. Helpis 
•Eto. 6357. 6469. 6470. 7000 
Epaenia *1861 

Epaenus Arrunti M. ser. *1843 
Epagatbus 1015. 2242. 4539. 4540. 

Epaga. 6932. 'EnaY»»»; 2462. 

4897 
•Eto<() 13486. •Etraiti. 6356 Epap. 5531 

'Ei7x4,(rti 1348<2. Epapbra 1787. 

1816. lOIG. 1926. 1936.2374. 

2450. 4382 (Epapra). 4899. 

Epafra 4259 
Epap(b)rais 5341 
Epapbroditus 2319/, cf. Add. p. 218 

(Aepbaprodiius). 2443 (Epha- 

prodite). 4873 ('Eiriwlipo^iiTo;). 

5752. 6251 ' 

•E,7<i<(,po'Aro;; Ti. K().ai,'iioc) 
'E7rEpiia^r(o; ?) 46* 
Epbebus 1478. 3963. Aephebus 

4753. 4765 
Ephesus 1503 
'Em. 6985. 7115 
Epictesis 1286 
'%mij.yinSnc, 6558 
Episte 4300 
'EffirJ7X«i.o; 5088 
Eracla v. Heracla 
Eranus 1450 

Erastus 179. 4614. *4G41. 5820 
Eratus 1571 
Ermes v. Hermes 
Eros *14l9a. 1562. 2446 ("Epu,c). 

•2474. *.2476. 3186. 32006. 

3201 a ("Epu,;). 4081. 4512. 

4602. 4679. 4802. 5234. 5320. 

4220 ("Epu,;) 
Eros; O. Luscius 
Eros; L. Sextiiis 
Eroticus *1417 
Ethon V. Nothe 
Etymus 3966 
Eua. 6167 
Euaristus 1804 

EubuUo 4773. 5221. Seubulio4727 
Eucarpus 4709 
Eucbe 5345. 5346. Euce 1590. 

1.591. 1592 cf. add. p. 704. 

Euciiii {dat. cf. V 2907). 

4I2G 
Eudoxus 3091 
Eudoxsus: M. Terentius 
Euhodia 3595 
Eubodus 515. 840. 4803. 5449 = 2509 

(Euodus). 5821 
Euhodus: Ti. Claudius 
Eulalus 1573 quater. 1574 
[Eujlogius: Q. Postumius Modestus 
Eulogus: Claudius 
Eulymcnus 4900. 4903 
Euma. 4076 
Eumenia 5822 
Eumusus 2641 
Eunom . . 5871 
Euodus V. Euhodus 
Eupbemia *4125 
. . . . s Eup(h)emus *1415. Eupbe- 

miis 1754 {ubi sic ivPHiiws 

scriptum videtur) 
Euphiletus: C. Cuspius Cresces 
EuApo^fio;; KX. 
Euplia 23106. 5048 
Euplius 6631 

Eurf.ouc 1294 iio(. Eiiplus 4904 
Euiro. 6981 
Eupor: M. Fabius 
Eurialus 5823 
Eurus 4679 
Eupuro;: M. KXctuiio; 
Eusc(b)emus 5824 
EuT<txro; 4572 
Eute. 3769 
Eutycb. «592 
Eutycbes Scauri 2576 
EuTuvou 6982 
Eutycbis 4592 
Eutychus676(c/.4<fdp. 196) 1369 

Eutychus Arelli (servus) 2643 
Eutyctus 5825 
L. 6. Ex. 2604 
M A. F. 6074-6077 
L. C. F. 6052 
C. E. F. 5637 
Pop Fu. F. 5838-5840 
C. L F. 6156 L. I. F. 5569 

■r. I. F. 5603 

C. L. F. V. C. LoUius Fuscus 

T M F 6967 

C. M. F. C. 6949 

L. N. F. 3405 

M. P. F. 5558 

C. P. F. 6153 

A. S. F. 6216 

C. S. F. 5563. 6185. 6I8G 

M. S. F. 6088 

A. T. F. 6180 

A V. C. F. V. A. 'Vettius Caprasius 

Firmus 
A. 'V. F. V. A. 'Vettius Firmus 
C. V. F. t,. C. Veltius Frequens 
M. E. F . r . . . »2706 
T M F 6967 
Fa. ..: Q. Cornelius 
Fa . . mis . . . »707 
Facetus 4284. 4312. 4315. 4352. 4445 
Facilis 2178. [*]mi(>.ic) 2276 
Falernus 4514. 6896 
Fallax 1604 

Fau . . . a 1636 cf Add. p. 209 
Favenlinus 235 

Fausta 4326. 52S0. Paussia 5281 
Faustianus 549 
Faustilla *I487. 2288. 4528 
Faustin . . (jiom.) 434 
Faustinus canl». 
Faustinus; [Hel?]vius 
Faustinus: M. Licinius cand. 
Faustinus: Pomponius 
Faustiis 75*. *518. 549. 1421 (Itaci). 

1509 (coffJi.'?). 2113. 2418. 

24-29 (cogn.?). 2442. 2444. 

3421.4203. 4379. 4788.5247. 

5431. 5434 
Faustus: M. Aquis(ius) 
Felatus(?): L. Albucius 
*.|. 6470 
Feles. Felis Caeseris (servus?) 2308 

*vi>.i 57836 = 6581 

Felicio 2013. 2319*. 3163. 3164. 

3423. 3483. *4412 (Felucio?). 

4566. *4644. 4703. 4946 

(<(>.,iXEKi'u„.). 5015. 5044. 7020 
Felicio: [Te]rentius 
Felicita(s) 4512 
Felicla 2199. 2200. 4023. 4066. 

<t>l>.i'x>.« 6839 
Felicula 4048. 4477 (6!s) 

Felix77*. 174.1008. 1497. 1498.1504, 
1509. 1853 (cf. Add. p. 213), 
1 869. 1 953. 1 989. 2075(Felixs), 
2176. 2224. 2232.2427.3111 
3200. 4019. 4044. 4045 (ter), 
4331. 4378. 4396. 451 l(Filix) 
4824. 4932. 5099. 5118 (F, 
lixs). 512G. 5234. 5373. 5382, 
5408. 5G28. 5736, 5834, 
5835. 6252. 6582—6584 (<)»i 
Xixoc). 6585-G587 (*,'injxo;). 
6620 (Felix Caesi). 6754 (Fe- 
licus) 

Felix Cassii 4331. 4378 

Felix: D. Caprasius 

Felix; lulia Sp. f. 

Felix; Quintus Romaims 

Felix: M. Stlaborius 

Felix: M. Valerius 

Felix: A. Vettius Caprasius CAND. 

Felucio V. Felicio 

Fene.: L. Oct. 

Festus 625. 3935. 4514. 5240 

Fes(tus?): Craudelius 

Fructus Festianus 4472 

Fidelis 540. 3200<: 

Fidelis: Caesius 

Figulus 3131. 3134 

Filetus V. Philetus 

Filix V. Felix 

Firmilla 3971. 3973 

Firmil(l)us 4155 

Firmus 78*. 79*. 2482. 2797. 3096. 
4333 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 9ao SVPPL. Firmue: C. Huginius 
Firmus: M. Obeilius cand. 
Firmus: C. Poppaeus 
Firmus: A. Vettius CAND. 
Firrous: C. Vettius 
M. Firmus Veiento cand. 
Flaccus 4677 

*AAOYIANO£: TAMHIOZ 

Flora 7073 
Florentina 1507, j. 9 
Florillua 803 

Florus 80«. 95. 230. 581. 1509. 2223. 
3097. 4293. 4298. 4299. 
4378 (Frorus). 4387. 4392. 
5439 

For '2981« 

Fornata v. Fortunatii 
Fort. 2057 

Fortatus v, Fortunalus 
Fortun. 695 
Fortuna 2266 

Fortunata 111. 2224. 2i'59. 2275. 
2310 e (c/^.-lrfd.p. 216). 4933. 
5373. (Fornatae). *5662 
Fortunata: Varia 
Fortunata: Umbricia 
Fortunatus 81*. 543. 831.1184. 1230. 
•1280. 1452 (cogn.?). 2163. 
2481. 3389. 3418.3905.4239. 
4498. 4789. 4794. 4932 (cf. 
Add. p. 705). 4953. 4954. 
5350. 5355. 5585. "5662. 
6722 (Fortato). '7076 (For- 
tuna . .) 
Fortunatus: Cn. AniDius 
Fortunatus: M. Cerriuius 
Fort(unatus): Cinnius 
Fortunatus: Epidius 
Fortunatus: Maixius 
Fortunatus: Numerius 
Freque(n)s 4332 
Frequens: C. Vettius 
I<>onlo «2257 (Froto Plani). 3458. 
4067. 4068. 4513. 6633.6795 
Fronto: cand. 
A. Fronto 3740 
l''ronto: M. Lucretius 
Fronto: P. Veius 
Frorus v. Florus 
Fructuosa 5444 

Kruclus 230. 387. 581. 934. 1088. 
1250. 1875. 2125. 2126. 2244. 
2245. 22450. 2409 c. 3539. 
4151. 4472 (Fructus Feslia- 
nus). 4473 (Fructus Augusti 
Alianus). 4513. 5042. 7020 
Fumiolus 4767 
Fuscus cand. 

Fuscus 175. 176. 216. 747. 1437 
(ter, et semel Fusus). 1875. 
♦2306 (c/. Add. p. 216). 3582. 
3583. 4505. 4513. 4673. 5749 
l''uscus: Igius 
Fuscus: Laelius cand. 
Fuscus: C. Lollius cand. 
Futns 1175<i 
L. P. G. 5757 
P. S. G. 5540 
P. Ve. G, 6147 
(.Talaticus 5841 

Gallicanus: L. (an P.?) Varius 
Gallienus 4988 

Gallus 2107.3980(Callus). 4490.4960 
Gamus 1445. 2310i (Camus). 4513 
(Jangens 2398 cf. Add. p. 221 
Ganus *2297 
Gastus »7077 
Caudianus 2433. 2456 
Cn. F. Gero. 5826. 5827 
Gemella 1320. 5377 (Gemela) 
Gemellus 88. 90. 549. Ti^lsUc; 

2676 = 6322 
Geminus 2080. *2582. Cf. 1163no(. 
Gene. 169o 
Genesis 4300. 4321 
Genialis «1592 (Cenialis; cf Add. 
p. 209). 1666 (Cenialis). 2409. 
3191. 3702. 4975 T. Genialis Infantio 3680 

Gentius 1425 (Centius). 1426 

Gerroanicus *6734 

Germanus 1972, 4044. 5269. »6734 

GKigus 4886 

Glapbyrinus 1664 

Glaucus 2509 = 5449 

Gloriosus 2012 

Glove: Chloe 

Glycera 5120 

Glyco 89. 3999. 4001 

Gorgonus (nomen bestiae) 2089 

Goritus 1490 

ropWvic; 6326. 6327, roprunxo? 

63-28 
Grandis 406 

Grata 2061. 6786. [Grat?]ae 6865 
Grata: Ceia 
Gratus 1752. 4513 
Gr[ip?]us: Q. Florius 
Grosphus 1178. *1999 
Gutta 1093o. 3539 
Gylo *I015 
L. A. H, 5596 

C. C, H. V. C. Cornelius Hermeros 
L. Cor. H. 5815. 5816 
P. C. H. 5599 
P. L. H. 6141 
L. N, H. 6064. 6119 
S. P, H, 2727 
P. C. Hr. *2726 
Habitus 1457. 1457a. 1465. 1762. 

4578. 4589. 5375 (Abitus). 

6709 (Habitos) 
Hagius 83* 
Halypus v. Alypus 
Hamillus. Sullimah 3710. 3711 
Harpocras. 2193 (Arphocras). 2400 

(Arpocra; c/. Add. p. 221). 

2481 o ('ApTTo^pa). 24816 

(■Ap„o>..) 

Hate 4367 

L. C. He, 5755. 5895 

Hecticus 4485 

Hedia 1283 

(H)edone 1679 6;« 

Hedystus 1837, 1936 

Hel . , , . , , *3003 

Helena 1225. *13526 (Elene). 5846 

(Helene) 
Hele[na]: Cornelia 
Helena: lulia 

Helenus 4206. «13526 (Elene) 
Helenus: C. lulius 
Heliades: M. Valerius 
Helias 6716 
Helic. 2798 
mio<Su,pos 2462 

"HXio; 5036. 5037. 5039. Helius 6933 
Helpis 2189. 2993 2 7 (Elpis?) 6801 
Helpis: Caesia 
Hemera: Livia 
Her. 2057. 2200 »io(. 
'Hp. 6365 

"Hpa. 6081. 6310. 6364 
Herachinthus 4327 
'HpwX. *6366 
Heracla 726. 1235. 1507, s (fem.). 

3542. 4829. 4914. 5110 

(Eracla) 
Hercules 1513 
Herculan. 86* 
Herculia 3200o 
Herm. 441 
Herma v. Hermes 
Hermaiscus 1653 
Hermas v. Hermes 
Hermeros 1254. 1256, 1466 ('Eput- 

pu,5). 2192. 2195. 3969. 5082 
Hermeros: C. Cornelius 
Hermeros: L. lunius 
He(r)meros: Q. Vettius 
Hermes 85. 241. 544, 545. 1365 

(cogn.1). 1466 (his 'Ep/ua;). 

1511 (Ermes). 1723. 2164 

('Ep,u%). 2261 (Epv>];). 2341. 

2367 (c/. Add. p. 220). 2508,a. 

(Herma). 3101 CEfM»)- *3145a. 3355. 3961 (Ermes). 

4512 (Hermas). 4893 ('EpM^O- 

5083. 5230 ('Ep^^!)- ^281. 

5532 (Hemete). 5637. 5639. 

6358 ('Ep/uov). 6359 CEp/,<ov) 
Hermes: M. Amullius 
Hermes: Seius 
Hermi.is 'Epjuia; 4775 
'Epfi[i]i^[v] *l466»iof. 
H(e)rmodorus 5194 
Epvv]; V. Hermes 
Hesy. 4404 
Hiceti (dat.) 4244 
Hieron 3937 
Hila — 5075 
Hilario 913 

Hilario: A, et L, Avianius 
(H)ilaris 2646. *2647 
Hilarus 3521. 4800. 5392. *5433. 

5848 
Hilarus: Q, Decius Q, 1. 
Hilarus: Inlius 
Himer. 1682. 3820 
Hinnulus v. Innulus 

K\. Itoo 6419 

Hippolytus 1182 

Hir 1573 

Hispanus 1514. 2426,9 (Ispanus). 

4271 (UnmK). 4778 
Hispanis 1848 
Histrionica 5233 
P, C. Ho, 6135 

Homerus 3445. "Onvipo; 3407, i 
(H)omerus: Cn. Sentius 
Homilus 2002 bis 
(H)omullus 4355 
Hormus 4907 
Horus 3891. 3893, 5183 
Hugiuus V. Hyginus 
Hyacinthus. lacin. 1400. lacintus 

1400. *I818. Herachinthus 

4327 
Hygia 4595 
Hyginus 2249. Huginus (vel Hu- 

ginius?) Firmus 3779 
Hyla 4582. 4810 
Hyla: P. Numisius 
T^,t(t)o; 4781 

Hymn(us) 5619. Ymnus 136* 
Yns. 6989 
Hyperbole (fem.) 3197 Hysocrysus: Isochrysus 

C. F. I. '2618 

lacinthus v. Hyacinthus 

lanara *1697 

lanua. 3148 

lanuari . . . 1515 

lanuaria 1507,4. 2201 o. 2233. 2236. 

4271 (lavouapm). *5383 (la- 

nauria?) 
lanuaria: Volsonia 
lanuarius 87*. 1433. 1434. *2319 (la- 

vou»p,ou;?). 2333. -2334. 2372. 

3160. 3904. 4069.4072.4543. 

5324. 6666 
lanuarius: Calatorius 
lanuarius: P. Caninius 
lan(uarius): C. Cl. 
lanuarius Fuficius 1435 
lanuarius: Q. Thyllanius 
lan(uarius): M. V. 
lapetus 1686 
larine cf. larinus 
larinus 124. 223. 821 (larin . .) 

*1092. 1228 (larine; an fem.1) 

'\m(cf.Add. p. 210). 2111. 

2181. *2205. 2220. 2251. »3397 

(la ). 3933. 3934. 3938, 

3939. *5904, Cf Earinus 
Iar(inu8): M. Ant(onius?) 
las 88*. 1379. 1384, 2174 (lias), 2231 
latacus 4795. 4796 
Ib.?: Q. Var(ius) 
Icarus 1093 (Ikarus). 2177 (Ikarus). 

2350. 2369 (Ikarus). 2375. 

3056 (Ikarus) 
Idaia 3131 Idalius 4787 

Ilaris V. Hilaris 

Incitatus libe(rlus) 4636 

Infantio 120. 230. 709. 785 o. 789 

984. 1226. 1314o, *1316 
T, Genialis Infantio 3680 
Infantio: C. Nisius 
Ingenuus 3145 
Innoces (an. adiect.1) 4079 
Innulus2993d», 2993zS(Iunu ) 

Hinnulus 3367 
Inventus 327.932 (Iventus; c/. Add 

p. 696). 4294 (Invetus) 
lonice cf lonicus 
lonicus 1588. 1879. 2049 (lonice- 

an fem.1). 2393 (lonice: an 

fem.1). 3048 
lonis 2391 (c/. Add. p, 221) 2402 

2403. 2406 
losimus V. Zosimus 
lovia , . , 1251 cf Add. p, 206 
Iphigenia 457 
EipvjwaTo;: Aixtvio; 

Isidorus 1 383, 3 1 1 7. 444 1 . 4699, 4700 
Ismarus 5297. 5298. Duodsmarus 

5300 
Ismenus 21b9. 2170 
lo-u/xpuiro; (sic) 1289. Hyaocrysus 

(sic) 1655 
Ispanus V. Hispanus 
Issus 225. 234. *696 
Isthmus 2015. Istmus 2994 
Faustus Itaci 1421 
ri]talicus 4331 
'iTetXo; 89* 
Italus; C. Vibius 
luba *6888 

lucunda 1254. 1633. 1643 
lucunda: Vibia 
lucundus 1376. 1379. 1380. 1381. 

1385, 1398, 1936.2122.2131. 

2319n. 3428. 3473. 3570.3991. 

4264, 4295. 4697. 4958. 5197. 

5248. 6786. 6787. 6800 
'loxouvoo; npETfto; 6379. 6380 
lucundus: Caecilius 
lucundus: Numisius 
loudWixo'; 6990 
luen. V. luven. 
Iventus V, Inventus 
lulian . , . 1131 
Veturinus lulianus 5675 
lullus: P. Corneiius 
lunianus 1046. 3591 
lusta Vettia 5173 
'lourirTTvo; 4843. lustinus 5223 
lustus 1253. 2134. 2151. 2458. 

4069. *4511 (. ustus). 4551 

(lusstus). 5841 
M. C. lustus 5786 
lutto *2426,io 
luvena(Iis): Calvius 
Iu(v)eniIIa *294 
luvenis 1110. 1373 (luenis). 1755 

(luenis; cogn.1). 1980. 3618 
L. C. L. 6053 
C. F. L. 5746 
M. I. L. 6093. 6094. 6095 
Sex. N. L. 5865 
C. I. O. L. 5996 = 6033 
Lachi 1572 c 

Laco Lardinus: L. lunius 
Ladicula 4776 

Laetus 1667a (cf Add. p. 210). 5401 
Lais 1578. 1969 (Lahis). Aal; 

*2820 
Lalage 1507, r, 3041. 3042. 4391. 

[Lal?]age 5409 
Lalus 1888 

Lamius «4495. 6018 = 6254 
LarOinus: Laco Lardinus 
Lasianus *1801 
Lastus 4638 
Lata . . us 2332 
Latinus 4941 
Lattario (voc.) *2332 
Ldemptus v. Redemptus 
Lebinthus 1123 SVPPL- 9S1 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIKRVM 4182 1842 lebiius •3166 ^.^g g__l^^_ 
Le"-;,' f.^emniusM995 
„rii]ni viri et Len 5917 

^:J^^s 2552 

.IENTVLVS2450 

Leontinus 24'! 

„.LEPIDVS 60,1 

tibsDis 2028 

SSs 6. 2270 (A,3.,a,0. 

^'3507. 4149. 4974. 5624 

liberata5855 

libertas «F-?) 1"* 

liccains 4406. 4421 

Ligatus 1802 

Mwmt: Ar/iaios 6490 

Linus 1362« 

Lirus 6799 

Lirus; M. Lacrclius 

L. Liricis (jm.) *5639 

Lochic. *302l 

Losas 2325. 4276. 5203 

L„^„s 'mU. 1310 

Logos: A. Kistius 

Lollianus 2509 = 5449 

Longinus 4095 

Lorica; C. Nonius 

Losimio V. Zosimio 

Lucida *2153 

Lucidus 2086. 3008 cf. 96' cum Add. 

p.460 
Lucifer 2156 
Lucilla '1948 

Lncinis (= Lychnis?] 4704 
Ucr... (co^n.?) 2196 
Locrio '1784. »1845. 2267. Au«fiu.,. 

3202 
Lncrio: Vesonius 
Lnpercus 4514. 4853 
Lopus 3500. *5236 
Lycbnis v. LuciDis 
Amii 6060 
AuxfiOp7o? *6589 
Am 6461. 6462—6468 
Lyricus 2172 
Lyrus c. Lirus 
M. A. M. 6080. 6081 
C. M. V. Casellius Marcellns 
M. C. M. t:. M. Caaellius Marceilus 
M. C. M. (M. Casellius Marcellus?) 

3050 
C. C. M. 6990 
L C P M 5756 
C. C. S. M. 0. C. Calventius Sittius 

Magnus 
Q D, M. 6039 
4. G. M. 2(i98 
R. M. 311 

*>■ S. M. 0. M. Samellius Modcstus 
*■ U. M. (A. Dmbricius Modestus?) 
„ 5955-5966 
C. U. M. 3070. 6013 
Macer 1397. '3092. M.^p,, (ge„.) 

M84 
Maceno '575 
Macr. 867 

M««i»a 4736. MaxfaVx 4739 

Macro 2923 "^ 

Mscula 2993 dfi 

Maenianus 995 

E"' 21V4. 2231. 4463. 5379 

■ • ■ ■ • lui Magnius Isic) 310 
^»»»: Aelius. L. Aelius 

«^"iLofi^rc"™''"'"'^^'"'- 

'Malios 4302 i Nigidii Mallianus *2324 

Ma^cc 1502 

Mana .... 6083. Mxva «594 

Manio 1404 " ' 

Mansuetus 2483. M(an)suetus(?) 131» 

Mar. *1620<7. *4295 ' 

Markas osce .tcr. 2200 not. 

MARCELLVS 7109 

Marcellus 894. 1557. 2413™ (Fabia 

Marcelli) 3622. Cf. cand 
Marcellus: M. Casellius 
Marcellus: M. Vesonius 
Marcianus 1694 (<■/. Add. p. 211). 

*3065 
Maria 1507,6 
Marinus 1268 

Mariona 2380 a c/. Add. p 220 
Maritimus 7018 
Maro 2101 
Martha 5244. Marthe *3763 

Marti 1179. Marti. 5651 

Marlia ♦1173 

Martialis 99*. 89. 349. 1266. 1323 

1331. 1443. 1473. 1958. 1994. 

2155. 3034. 4069. 4550 (Ma- 

tialis). 4642. Cf. Marfi . . . 
Martialis: Antonius 
Mascarinus 4827 
Masculus »2034. 4270 (Masqulus). 

4489. 6773 (Mascolus) 
Masculus: A, Clodius 
Materims 5622 

Max 5416 

Maxi . 3880 

Maxim. 5231 

Magi^»: Kil,x,).;a 

Maxima; Seppia 

Maximus 1391 

Maximus: C. Annius 

Maximus: C. Valerius 

Mazgaba 1917 

M. A. Me. 6082. 6152 

Me.: C. lulios 

Mebius 7055 

Mecone 1812 

Medusa v. Miduse 

Megiste 4300 

MsXf^o.oc 4908. 4955 

Melicertes 2993ti 

Meraor 164. 209. 1339 

Memor: Fabius 

Me(mor?): C. lulius 

M[e?]mo[r?]: M.' Seppius 

Mena 1396 

Menas? sanem 6847 

Menander 4024. MemrSfoc, 7002 

Menecrates 636. 822. 3390 

Menedem . . . 1913. Menedem. 2100. 

Menedcmc 100* Mened. 7102 
Menedemerumenus 1211 (Meredeme- 

rumenus). 1212 (Meredeme- 

rumenus). 1616. 1637 (cf.Add. 

p.209) 1870. 4555 (Menedeme- 

rumenos). 5189. 5417 (Men- 

deromenus) 
Mei^EcrTpaTO, 4804 
Menipus («c) 1471 
Meno. 4253; cf. 4252 
M>]vo'^OTo; 1315 

Miim'^oto5: 2eirTi>,o; vel 2TfpriV,o; 
MevoVio; A(7,aTo; 6490 
M^jvo; (Minos?) 4947 
Mercator 4485 
Meredemerumenus o. Menedemeru- 

menus 
Mero 2172 
Mesc. 1447 

m • MESSALLA 2450 

Messenio 230. *239 
K. M£o-o-c«>)'i.i; 6426 
Metei . . 3023 
Metelli 1103. *1139 
Sexstus Metellus 5788 
Methe 2457. 4434 
Metiochus. Amettiocus 5054 
Miccio 24166« Micon 6635 
Mid. 4236 
Miduse 4196 
Mimos 4163 

Minca servolus 1171 

Minia 6256 

Miniatus (cogn.7) 1981 

Minimus 5355 

Minius •3366. 5391 

Minos: Mijw; 

Miscenia "239 

C. S. Mn. 5539 

Mneme: Faecia 

Mncsius 2799 

Mnester 1373. 1828. 1862. Mnester 

Arelli *5863. m^nrp 7090 
Modesl. 4085 
Modesta 4504. 4549 
Modesta: Domitia 
Modestus 1652. *4259 (Modesto- 

Modedesto). 6353. 5354. 6818 
Modestus CAND. 
Modestus: lulius cand. 
Modestus: Q. Postumius cand. 
Modestus Eulogius: Q. Postumius 
Modestus: L. Rocius •1243 
Modestus: M. Samellius cand. 
Modestus: A. Virnius 
MoU 2204 
Mon. 2404 
Monimus 1215. 1218 
Montanus 1716. 2347. 2408 (Mon- 

tatane). 3943 
Mopsus 1979. 4226. 5005 
Mopi'ow 59244 = 6496 
Moschis 5339 
Mucro 4708 

Mucurda 1535 cf. Add. p. 208 
Mugo (an Mucio?) *1821 
Mula 2203. Cf. MoXa 
Murine 4179; cf. Myrine 
MuiTanus 1432. 2508. 19. 4288, 4292. 

4313. 4322 (Muranus). 4351 
Murtale t', Myrtale 
Murtilus V. Myrtilus 
Mus (cogn.l) 5064 
Murtis 2273, 2292, 2293 
Musa 5730 

Moufl-aro; 2216. 3101 (Moycraou; his) 
Mouo-aTo; TpuiteTo; 6497 
Musicus 1120. 3013. 3174 (cogn.1) 

3869, 4062. 4161 (Mussicus). 

4478. 4824. 4874. 5449 = 

2509 
Musicus: Cuspius 
Myrine 1402 
Myrsine 2151 
Myrtale 1363c. 2268. 2271. Murtale 

3494 a 
Myrtilus 2083, Murtilus 3804 
Myrtis f. Murtis 
Mysis *2249. 22.i0 
Mystcs 1237. 1639 (c/. Add. p. 210). 

2142 cf. Add. p. 215 
Mystice 5241 

Mystiche (voc.) 5198; ef. 5196 
M. A. N. 6952 
M. C. N. 495. 6087. 6088. M K N 

6469. 6470 
P. C. N. *3I32 

P V. N. V. P, Vedius Nummianus 
M. M', Nc *2708 
N , , . i . . cus 4295 
Nactuarius *5633 
Nais 2230 
Nana 4082 
Narcissus 1130. '1489 (Narcessus?). 

1657. 1825a. 18256. 1841. 

1889{Narcis.). iUO (cf. Add. 

p 215: Narcisus). 3527. 4105. 

•4124( issus). 4514. 5078. 

5867 
Narc[isus]: Calvisius 
Na(rc?)isus: Q. Cledius 
Narcissus: Laelius 
Nardulla 1976 
Narto '2451,10 
Nasica 5275 IV S. Nasso Fadius 3204 

Natalis 28*. 29*. 1375. 1655. 3801 

4082. 5807 N«Ta'X,o; 27* cf. 

Add. p. 460 ' 

Natalis: Popidius 
Natalis: Ruslius 
NaTTiiic; 6578. 6579 
Naupegus 4516 
Nauplius 2093. 2319A. 2319o. 3917 

5175 
Nebris 5118. N£,3/i;: *5145. 5146 
Nedymus 1182. 1561. 4822 (Nedi- 

mus).5555-5557(Ncd.). 6746 

(Nedimus) 
Ncdymus: P, Tnsiuleius 
Nf/ieo-i relro scripium 1547e 
Nempiiis 5450 
Neo *800, 1446 
Neo: Terentius 
Nepoppaesis: Vedius 
Nepos 3823 

Nepos 401 

Nepos: Q, Porapeius 
Nepiunalis 1070, 2214, 5321 
Neptunus (liominis nomen'/) 1764, 

2319,?.2319A(c/, yldrf,p,217), 

2407 (cf. Add. p, 222), 4438, 

7070 
Nereis. Niaereidi 1353« 
Nereus 4514, *5165 

Nic '1224 

Nic , , o: M, Stronnius ,M, I, 
Nicander Doroiheus 5540. 5627. 

5643 
Nicanor 1097c (cf. Add. p, 202). 

3950. Neiico^i^ui/! 6498 
Ne,xa'o-,o; 6499 
Nice ♦2454o. 4459 
Nices 4590 

Nicephorusl922.3964(Nicepor).4795 
Nicerate. Niycherate 2013 
Niceios 4536, 6746 
Nicia 1252, N.^^a 6500 
Nicom, 5014 
N,xo'oTparc; 4804 
Niger 3868, 5448 
Ninhti (gen.) *5692 
Ninus 2336 
Niobida 1800 
Nisus 4514 

Niycherale v. Niceratc 
Nobilior 1182. 2508, u 
Nobilis 1987 
Nodu , . 2508, M 
Noele (voc.) 168. 1970. 1971 
Nomas 5308 
Nome 1462. 4695 
Norbulla 1973 
Noredo »16050 
Nothe. Ethon 3711 
Nothis: Vibia (Vivia) 
Notus 2405 

Nucula 2987 (Nugula). 4996 
Nuelas 2430. Nuela 108« 
M, Num, '2652 
No«M° • ■ 6580 
Nummianus 916, 917 
Nummianus: cand, 
Nunimianus: P. Vedius cand, 
Nunp V. Nymph 
Nymphe. Nympe 1389, Nupbe 2495, 

Nupe 3580, Nype 4833 
Ocella Nympheros 1093 
Nymphicus 4492 
Nymphiiis 171, 1106 
L, Da , . , Nymphius *2695 
P, G, Nymphins 1614 
Nymphodote. Nunpodote 4760 
Nymphodotus *207, 1235 (quater) 
Nymphodotus: Clodius 
Nymphodolus: M. Stlaborius 
N. L. 0. 6121 
L. N. O. 6951 
V— O— *5541 
Oce.-inus *1422, 3494d 
Ocella Nyropheros 1093 
Octavianus 6757 
0(c)ta(v)us: Q, P(e)troniii9 

95 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 95S SVPPL. Officiosus 5214 

Olithus 4051 

Olumbus V. (C)olunibus 

Olus V. praenojn. 

Olympius 3989 

Olynthus v. Olithus 

Omerus r. Homerus 

Omullus V. Homullus 

Ooesimus 222. 1330. 1332. 2477o. 

2777. 3911. 4069.4445.4554. 

6033. 5175. 6510—6516 

(Ovriirlf/.cu). 6612. 6706 
Onesiphorus 3912 

s Onomastus 504 

Op.: C. Velleius 

Opscus (cogn.?) 1713 

A. L. Ops(equen8?) 5853 

Opt. 2344 

Optota 5105. 6755 

Optatio 849 

Optatus 577. 1443. 1690. 1691. 1692. 

I837a. 1935. 4225. 4511. 

4854. *4859. 5656 

ius Optatus 4851 

Orestes *1233 

Orestina: Cornelia F. f. 

Oretu (cogn.?) 4842 

Orph. 3140 

Orpeus: Ti. Claudius 

'OpSpi. 6519. Cf. Op. 6518 

Ortus 2960 (cf. Adcl. p. 462). 

3494/1 
Os.: M. Sp. O 


om 


enus *343 


r. 


a; 


n 


A. 6320. 6321 


K. 


B. 


n. 


6329 


C. 


F. 


V. 


Juspius 


Pa 


nsa 


OAND. 
L. 


V. 


p. 


(L. Caeci 


ms 


Phoebus?) 


717o 


P, 


a 


P, 


3617 


Q. 

L. 


c. 

D. 


P. 
P. 


6163*. 
6059 


Q. 


P. 


C. 6163 
L. 


K. 


P 


6165 


M 


G 


P 


2707; 


of 


M 


Gemin 


us Phoebus 
M. H. P. V. M. Holconius Priscus 

CAND. 

C. I. P. V. C. lulius Polybius cand. 

C. L. P. 6182. 6183 

A. M. P. (A. Messius Phronimus?) 

5942 
C. M. P. 6003 

P. P. P. V. P. Paquius Prcculus cand. 
Q. P. P. V. Q. Postumius Proculus 

CAND. 

S. P. P. 6219 

L. R. P. 2705 

A. T. P. 6165 

L. V. P. 26576 

Pacatus 1486 (Pacatus et Pagatus) 

*6695. 6882. Pagatus ser- 

(v)us *1638 cf. Add. p. 210. 
Ti. Pacatus 4624 
Pagila *1309 
Pagurus 1695 
n«. 6521—6524 
na.lwv 5960—5964. 6525. 6526 
na>.. 6527 
Pallas 5739 

Pamiarus 4791. Paniarus 4790 
Pamph. 4705 
Pamphilus 1579 (cf. Add. p. 208). 

2310/i cf. Add. p. 216 
Pandarus 4522 
Paniarus v. Pamlarus 
Panopius 2165/» 
Pansa 1071. 2088; cf. CAND. 
Pansa: C. Cuspius cand. 
Pantagathus *1476 
Papid. *980 

Papilio 480. "908. 1080. 1157. 3367 
Paratus 251 
Similis Parat. 1513 
Pardalus 4527. 4998 
Pardus 3030 
Parens *984 
Paris 1486«. 330. 821. 1085. 1179. 

1294. 1305. 2133.2179.2370. 2376. 3609. 3866.3867.4585. 

4978. 4981. 6899. 7051. 7056 
Paris: Q. Lollius 
Paris: Pumidius 
Parte 4398 
P8rthen[ope] 6108 
Parthope 3403 
Passaratus 995 
Passerina »1417 
Pasua *3145 
Paullus: C. Terentius 
Pausia 2502 

Tla.vtrwv 6530 cf Add. p. 725 
Paussta: Fausta 
IlExou^iafii; 5451 
Pelagia 2321 
Pelecrio 1703 
Pelorus 437 
Perarius (cogn.?) 4764 
Peregrinus 1810 
Perenninus 1093 

Pergamu(s) 4074. Pergam . . 1547 
Pero 6635 

Petr 21310 

nhpw 2064 bis 
[Ph]aedim(us) 3789 
Phanus »2936 
Phato 4453 
Phebus V. Phoebus 

Phi : Cn. Petronius 

*i>.ti 6590 

Philadelpus: L. Statius 0. I. 

*iX<x>iteXo; 6591 

Philani (gen.? voc?) 5041 

Phil . . . U3 Pompeius 1799 

Phileros 1826. 4896 

Q. M. Phileros 5420 

Philetaerus. Phyloterns 653. Phile- 

terus 2192 
Philetus 2402 (Filetus). 4433. 5106 
Philippus 304. 567 (Pilipphus). 

2851 (i^ihnna . . .). 4280. 

4281. 4301. 4369. 5080 (Pili- 

pus). *6593 ((()i'XOTno5) 
Philo 1984. 5431 
Phihcalus. Pilocalus 882. 1775 (cf. 

Add. p. 212). 1776 (cf. Add. 

p. 212). 3079 
Philocalus: lulius 
Philocratis *1952 
Philodamus 1783. '7027 
Philomela. Philumela '4125 
Philopater Antonius 3122 
Philoth . . . 3710 
Philotonus 5436 
Pbilumela v. Philomela 
Philumenus 3185 
Phobus 2141. 2310o bis 
Phoebe 5347. 5348. Bhebeo fro 

Phebeo ve.l Bhepeo, ;. e. 

Pboebe 5347 
Phoebe . . . *320 
Phoebus 103. 1890 (Phebus). 2149. 

2182. 2184. 2194.2207.2248. 

2949. *3553 ( bus). 4514. 

4774. 4856. 4923. 4940 
Phoebus: Caecilius; c(. L. C. P. 
Phoebus: M. Geminius; cf. M. 

G. P. 
Phosphorus 1336. 1337. 2241 (Pos- 

pborus) 
Phrastes 4909 
Phrastus 5393. 6414 
(jjpaTujp *5863 
Phronim. *1484 cf. Add. p. 208. 

Pronimus (sic) 3092 
Phrygius *1975a 
Phrynis. Prunis 2953 
Phyllis. Fyllis 1265o. ''7057 
Phyloterus v. Philetaerus 
Phyrricus v. Pyrrhichus 
Picus 4798 
Pier 2078. 2103. 2310d. 2366 (Piero? 

Piere? cf Add. p. 220). 2452. 

3108. 3357. 3883. 4577. 7061 

(Piero dat.). 7062. 7063 

(Pi . . .) 
Pier: M. Ateius Pier: Cipius 

Pierus: M. Pileius (Piere voc.) 

Pieris 5338 

Pilipus V. Philippus 

Pilocalus V. Philocalus 

Pinna 2387. 2389 

Pinus 432. 1478 

m Pinum 386 

IltvuTtj; 31* 

Pislilla (cogn.?) 6094 

Pilane 4439 

Placidus *696. 2265 

Placidus: C. Calpurnius 

Planta: C. Papinius 

Planus 1827. •2257 

Platanus 2508, is 

Plalo 3445 

Plator 4681 

Ploce 4784. 4785 

Plotilla 1991 

n\oijTo<; 6632 

Plutus: M. Ovius M. f. 

Po.: Ti. Cl(audius) 

Po . . . . s . . .: A. Umbricius 

ncX. .. 4843 

Politicus 1832. 1915. 1930 

Polla 2306 cf. Add. p. 216 

PoUianus 4788 

Polubius V. Polybius 

Polucarpus v. Polycarpus 

Polus 5393 

Poly 1177 

Polybius 2025 (noAVBi). 3083 (Po- 
lubi. voc). 3379. Cf. cand. i 
Polybius: C. lulius 
Polucarpus 2351. 2470 cf. Add. 

p. 223 
noKuooYo; 6429 
K. IIoWJoxo; 6427. 6428 
! Pomp . ilus «1184 
Pompeianus (cogn.^i) 1349. 1350 
Pompeiaiuis: P. Purreius 
Ponlicus: Sex. Ser\*ilius 
Pon[t]us 6830 
i Porcelus 2347. 6889 
Porus 1119 
Posido 385 
! Posphorus v. Phosphorus 

' Post *3017 

Postima »2133 
Postum. *1900 
Postumus cand. 

Pothinus 1165. 1718. noSEw»; 1718 
Pothus 1521. 5882 
P[o]tita: Varia 

Potitus *360. 593. 3732. 3735. 3736 
Potitus: M. Sittius 
C. C. Pr. 6181 
C. N. Pr. 2613. 2614 
Pr.: Q. Sab. 
Prepo : lulius 
Pri. 2051. 6966 
Pria . . . 5142 
Priceps v. Princeps 
Prim . . . •1400. 4932 
Prima 29936. 2993 c 4661 
Prima: lunia 
npEiiuEfVi; r. Primogenes 
Primige. 3101 o 

Primigenia 1621 (Primgenia). 3773. 
3905. 3916. 3957 (Priminia). 
3976. 5358. 5442. 4270 (Pri- 
mignia) 
Primigenius *728 (cf. Add. p. 196). 
*1237. 1356. 1357 (Primigni). 
1463 (Primogenius). 1773. 

2156. *3444 (. genins). 

3500. 3553. 3978. 4218. 5094 
(Primigenenius) 7061 (. . . mo- 
genius Proculus 
Primigenius: L. Campius 
Primigenius: C. lulius 
Primigenius : Vedius 
Primio 1174 (cf. Add. p. 204) "2930. 

2948. 4414. 4427. 5883 
Primio: M. Clodius 
Primogenes *1397. *1519. 1553. 
3658. 4512. '6828 (npEi^EViis) Primogenius v. Primigenius 

Primus 138. 170. 358. 953. 966. 1233 

2303. 2459. 3030.3057 4044' 

4045. 4119. 4932 (cf. Add 

p. 705). 5264. 5389. 5407 

Primus Cn. Allei Nigidi Mai ser 

138 
lo«owio; npeVo; 6379. 6380 
Primus: M. Atius 
Primus: Olius 
Primus: Po. 
Primus: M. Vesonius 
Prin. •I69o cf Add. p. 193 
Princeps (et Priceps): A. Titinius 
Prisca 2661 

Prisci 5250 

Priscillus 2374 

Priscus 1421. 4690. 5449 = 2509 

Priscus: M. Holconius cand. 

Priscus: L. Novius 

Priscus: Q. Spurennius 

Priscus; Varius 

Priscus: C. Vestorius 

Probus 169. 1137. 2388.3974.5136 

5138. 5884 
Probus: T. Papinius 
Proclus 88. 1281. 1543 (npo^KXo-) 
1785. 2208. 4843 (npsV.).o;) 
Proclus: T. Aurelins 
Proclus: Veltius 

Procula (Proculam pro — um?) 7065 
PROCVLVS 5646 

Proculus: 635. 727.920.966. 1067a. 
1140. 1508. 3651.3919.4400 
4403. 4653. 4793 (Procullus) 
5215. *6824 (Prooul). 6827. 
7061 (. . . mogenius Proculus). 
7076 (. . oculus); cf. Procula 
6827. 7061 (Primogenius 
Proculus), 7076 (. . oculus) 
cf. Procula 

Proculus CAND. 

Proculus: P. Calventius 
Proculus: Fertius 
Proculus: P. Gavius cand. 
Proculus: P. Paquius cand. 
Proculus: Q. Postumius cand. 
Proculus: Sestius 
Proculus: P. Sittius 
Proculus: T. Staius 

Prom 4339 

Promisa '2993/' 

Pronimus v. Phronimus 

Protes (gen.) *1464. Protae *4226 

Prothymio: M. Gavius 

Proto . . . '1957 

Protog[enes] 2975 

Protus 2500 

Prude(n)s l(ibertus) 538 6is 

Pranis V. Phrynis 

Psacas: Hirtia 

Psamate 6860 

Ptolomaeus 6278 

Pudens »1769 

Pugnax 2508, is 

Pupo (cogn.?) 1874 

Puramis v. Pyramis 

Pusina (cogn.?) 1405 

Pycissus: Caesius 

Pyramis. Purami (voc.) *1382a 

Pyramus 1213. 3674. 3703 

Pyris 4158 

Pyrrhice (fem.? coc.) 5008. 

Purrhice (voc.) 5398 
Pyrrhichus 52* (Pyrr . . .). 

(Pyrrhicus; cf. Add. p. 460). 

1868 (Phyrricum). 1920 

(. . rricbus). 1944 (Pyrrhicus). 

2154 (Pyrrichus). "4492 

(Pyrrhice). 5008. Puricos 

•4130 
Pyrrichus: C. Cominius 
Pyrrhus 1852. 1934 
Quartila 4034 
Quartio 1719o. 2044. 4511 
Q(uartio?): L. C(eius?) et h. C(eius?) 

S(ecundus?) 
Qua(r)tus 5448 Ars 118- SVPPL- 753 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM ....mdius«3f*^ 
S^?"«"V8(...e,ae) 

Q"i*i>^°CL, Puteo,..„s 
«"Tr -5986 -5987' 

C. B. «9^3 

f F R. 6191 

'■ w p ,.. Q. Marius Rufus ( and. 

[ \ R V L. Numisiiis Rarus cand. 

iV R 2924 

K p R. i'. N. Popidius Rufus cand. 

pT R. 6955 

K^'«?5071 
Rarus: L. Numisius 

Ks3986. 4767.4921.5428.6894 

Receptus: L. Statius 

Beceptns: Vibius 

Rectus 4051 

fedemieus (..c) 4286. Ldemptus 4308 

^ '2061. "3002. 4876 

C. RECVLVS 5519 

Regulus: C. Menimius 

Renius 5033. 5034 

Repentinus 1632 (cf. Add. p. 704). 

4894 
Rtstilut. .1631 
Restituta 1338. 1341. *1374. 1488 

(c/. .4(W. p. 208). 1665. 2202. 

1(951 (Resletuta) 
Restitulus 1249. 1250. 2335. 2338. 

.WSl (Restutus). 4719. 5230. 

0'251 
Reslitutns: C. Caesius 
Restitntus: P. Comicius 
Resiitulus: L. Granius 
Eeslitulus: TinDius 
Restitutus: A. Vettius 
Restitutus: Vibius 
Eheniis Rliinus 4905 
lUm'i Rete 2010 c/. Add. p. 214 
Ehodius 'nu 
Einta 3904 
Eodinns 3143 
Pioiu» 6538 
Rogatos 4511. 6889 
Hom. 3180. 4454. 4475 
Roma . . . 4059 
EoniaD. 4018 
Eomanaes {gm.) *1417 
Eomanus 20*. 218. 1031. 1660. 

2065. 2281. 2379. 3091. 3162 

(coq7i.1). 4061. 4501. 4779. 

482.14992.5097. 5172. 5248. 

5283 (co.7n.?). 5381. 6784 
Romanus: M. Licinius 
Romanus Secundus 4667 
Rome 2125 
Romula 2060 
Romnlus 1296. 1301 6,8 (c/ Add. 

p. 206). 1629. 2053. 2326 

(Romlus). 2413c. 2413 A 

2413j. *mb. 4483. 4723. 

'148. 5586. 5587. garum 

Komulianum 5681 
Komuoeus 4526 
Roraus 5239 
Rnf. 5886 
8"'a H78. 2421 
™ . . . 4331 ■ 
^filla 1651 

«na 4073. 4077 (Trufinae) 
R"8nus 3189. 3403. 3409."^ 4049. 
„ . 3205. 6156 

155.16-)9a(e/.^c;rf.p.209). 
198b. 2140. 2145. 2319/ (<■/. 
if^, P. 217). 2408a. 30521 
^lf>3 4064. 4637. 4770 (Surus 
Rufi) 5223. Po04.5 4739. 
J"2.5839,5840.'63(58-*6310 
(P»"-) 6540. 6559 Rufoi RufuS CAND. 

A. Rufus 5887. 5888. »6708 

N. Rufus 4608 

ius Rufus 3455 

RVFVS: m • cORVivs *1554 v. not 

Rufus: Sex. Decimius 

Rufus: M. Favius 

Rufus: C. Gavius (.and. 

Rufus: C. Granius C. f. 

Rufus: M. Holconius M. f. 

Rufus: Q. Marius caxd. 

Rufus: y. Monnius 

Rufiis: L. Naevius 

Rufus: N. Popidius 

Rufus: M. Pupius 

Ruf us : L. Veius 

Rufus: Q. Veranius 

Rus. 5313 

Rusatia . . *2262 

Russa *2422 

Rustica 4264 

Rusticus 1270. 2258a, 3175 (nom 
propr.?). 4073. 4157. 4366 
(. . sticus). 4461. 4521. 5085 

Rusticus Malius 4302 

N. Rusticus 4354 

Rusticus: C. Antonius 

RVSTICVS?: CORVIVS 

C. A. S. 3988 

L. A. S. 5778 

L. C. S. V. L. Ceius Secundus 

M. E. S. V. M. Epidius Sabinus 

Cn. H. S. V. Cn. Helvius Sabinus 

C. M. S, 6004 

M M S 6953 

Cn. P. S. 2397 

L. P. S. i'. L. Popidius Secundus 

N. P. S. '2850 

O. (vel Q?) S. S. 6221 

A. V. S. 3967. 5968 

Sa erus 2952 

Sab . 4071 

Sabi. 2051. 3988 

Sabin . 2359 (cf. Add. p. 219). 3970 

Sabina 4130. 4185. 4800 

Sabina: Bennia 

Sabina Sulpicia 1799 

Sabinio 4722. 4723 

Sabinis Osce' scr., i. e. Sabinus 

2395 not. 
Sabinus 230. 360. 629 (c/ Add. p, 195). 

762o. »768. 880. *958, 1048. 

1049. 1245. 1256^8. 1278. 

1348. 1371a. 1699 {cf. Add. 

p, 211). 2051 (Sabi.). 2208. 

2395. 2400/ (c/. Add. p. 221, 

retro scr.). 2400(; (retro scr.). 

2401. 2408c (= 2401, .?). 

3038.3153. 3137. 3181.3187. 

3998,4270, 5084, 5261.3265, 

5889. 5890 
SabinuB cand. 
Sabinus: Cornelius *5239 
Sabinus: M. Epidius cand. 
Sabious: Cn. Helvius CAND. 
Sabinus: Papirius 
Sabeinus: C. Tampius 
Sacer: Valerius 
Saenecio v. Senecio 
Sagata 756 

C. M. Sal. 6947—6949 
Salara 5620 

Salarius 3991 (an gentiUcium?) 
Salassus: N. Curtius Vibius. Vibius, 
Salia *2489 
Salpio 5424 
Salvia 1427 
SaWillus 1790 
Salvius 1845. 2154. 2155. 2173 

(Salvi filia), 2375 
Salvius: N. Popidius 
Salutaris 4588 

Samanaiio: Q. Licinius Q, I. 
Samannara 1933. 1934 
Samatissa 4032 

Samius 1864 .„^ 

Samus 4340, 4377. 4383. 4393. 4420 
Sarmatus 5369 Samesis 2267 

Sanms 4033 

Saira »1951 

Satho: Pilius 

Satlus *7092 

Satra 1822o 

Satur t'. Satjr 

Salur . . 31(IOo 

Saturia 4307 

Saturnia 2061 

Saturnin . . 1126 

Satuinina 2005 o. 3047, 4737 

Salurninus 275. 297o. 3925. 5220 

(Satuiino) 5892 
Saturninus: M. Cosconius 
Saturninus: L. Lusius cand 
Saturnus 1746. 7072 
Satyr 2049. 2137. Satiir 2400 

•3100a 
Sava (= Suava?) 2414 
Scaev. 6807 

Sciimander 1647. lG49o. 1748. 4159 
Scaiipus 1892 
Scava 2426, : 
Scaudi 2295 
Scaurus 2574—2581. 2625. 5682— 

3684. 3686—5694. 5698. 

6919—6921. Eutycbes Scauri 

2576 
SCAVRVS: m ■ aemilivs 
Scauius: A. Umbricius 
Scepsis 2201 
Sciitus 3306 
Scordopordonicus 2188 
2xu|3o; 6551 
Scylax 2508, ■;< 
L. I. Se. 6060. 6061. 6935 
Sec 2426, .. Sec. 7006. 2e«. i 

6450 I 

Secessa i\ Successa < 

Secie(tus?) 1270 
Secund. 1284 
Secunda 1376. 1381. 1486. 5257 

(nom. propr.?). 3877 
Secunda: Caesia 
Saecunda: Cupronia 
Secundina: Apronia 
Secundinus 2172 

Secundio 4223. 4331. 4792. 4794 
Secundus 34.3.543.358.840.918.1190. 

m3,i(cfAdd. p. 203)1241. 

1273. 1334 (Ws). 1375. 1377. 

1469. *1338 nol. 1566 (cogn.?). 

1665, 1682, 1713, 1772. 1888. 

2042. 2048. 2316.2358,2662, 

2993 6, 3030. 3037, 3055. 

3146. 3968. 4230.4511.4579. 

4692. 4782. 4838. 5057. 5253. 

5315. 5358. 6725.6755.6774, 

6816 
Secundus: cand. 
Romanus Secundus 4667 
. . . . tius Secundus 5844 
Secundus^ Albucius 
Ssxoui-^os : ".^XXio; 
•2,i-AM(hi): r."Awio; 
Secundus: L. Ceius 
S(ecundus?) Q(uartio?): L, C(eius?) 
■KX. 2fi<oO,.a(.;: 5920. 6430-6437. 

6947 
Secnndus: Sex. Fabius 
Secundus: L. Popidius 
Secundus: N. Veius 
Secundus: Vibiiis 
Secundus: Virrius 
Seianus 5032 

SENECAS: LVCIVS ANNAEVS 

Sedlatus 2426, e. Sedulat(us) 24al,t 

Sema 668 

Semn, 2079 

Semnus 1302 

Senecio. Saenecio 2163 

Septenlrio 1294. *2133 

Tbeop. Sequ. *3026 

Sequan. 2451, t 

Ser 4511 ^ , , 

Serapion 5260. 5262 (Sff.n.oO- 
5277 Sipimi 2849. 6546—6550. 7006 
Z»p£m; 27256 c/ Add. p. 725 

Sereua 3117.3928.3929.3930.4197 
5359 

Serenus *970. 3146a. 4514 
Servatus 5380, i 
Se . tinus: Sex. lulius 
Scnbulio V. Eubulio 
Severa: Curia 
Severa: Gavia 

Seveius 735, 1345 6«, 1414. 1479 
2038, 2048 0, 2263, 241 3 a 
3035. 3075. 4689.4701. 4870 
(lib.). 4890. 4891. 5082 
Severus cand. 

L. B . . . . la . ius Severus 2297 
r. *. SEVEpo; 6597 
Severus: Claudius 
Severus: L. Livius 
Severus: Pomponius 
Severus: Tullius 
Severus: Vibius cand. 

Sexti *1200 

Sextillus *5664. Sexti(l)lc *3133 

Siculus 1661 

m • siLANvs 1556. m . ivnivs silanvs 

.5214 
Silatus *5433 
Silenus 7023 
Siletiollus 4110. 4111. Sileliolus 

4116 
M. [Faust]us Silo 2455 
iiAOYANor: nomnEioz 
Silvanus *5899 
Silvaticus 6868 
Silvestrum 7058 
Sim.: Ti. Cl(audius) 
Sime 4481 

Simicrito (dat.1) *1114 
Similis 610. 1513 (Parali), 4165 
Simius 2315 
Simo 6808 

Simplex 461, 1088. 6772 
Simplex: M, lulius 
Sinciolus 4583 
Sineros v. Syneros 
Siniiris v. Synoris 
Sinquetus (cogn.?) 3184. 3185 
Siricus 805. 916. 5157 
Siricus cand. 
Siricus: Vedius 
Sisininus 2264 
Sitio 2426, s 
So.; Ti. Cl(audius) 
ScxfctV,; 2850. 6557 (2u-xf.) 
Sollemnes (sic) 2185. 2186. 2218a. 

Sulemnis 4995 
Somene 5122. 5123 
Sonini . . s 24096 
Sope 5095 
Sopho (dal.) 1244 
Sopio 1700 (his) 
Sositbeus 126* 
2ujTa; *1466 
Soter: M. Aurelius 
Sotericus 2677. 3165 
Sozomenus *343 
Sp.: T. Op. 
Spatalus 1104. 4742 
Speculator l{ibertus) 2508,« 
Spees c. Spes 
Spendusa 1403. 4184 (cf Add. 

p. 704; Spedusa). 4639. 7086 

(Spedusa) 
Speratus 1397. 1465. 2152. 4639 
Speratus: P. Clodius 
Speratus: C. lulius 
Spes. 7098. Spees 5127 
Spiculus 1474. Spiclus 6624 
Sponsor (cogn.?) 5038 
2iro>o; 5310 
Spurius (cogn.?) 1397 
Stacus 1936 

Siaphis 1873 c/. Add. p. 704 
Staphylus 2060. 4274. Staphilus 

4087. 4088 
Stalius Benni P. 8(ervus) 1848 
gtatus 5435 

95* COGNOMINA VIKOKVM ET MVLIERVM 9M SVPPL. Stelio (equi nomen?) 2448 

Stephanio *1114 

2rE(()stvos 4804. Stephanus 6732 

Stratoii 5276 

Stratonicos, ST^araVixo; 2513 

Studiosus (cogn.?) 875 

Suasor (cogn.'i) 128* 

Suavis 30». 1819 (fem.). 2309 (cog7,.1) 

Sucasa r. Successa 

Succ. 1386 

Succe. 4487 

Succes. 2328. 4269 

Success . . retro. scr. 3045. Siiccess. 

53)4. 6704 
Successa 1062. 1774. 2015. 4025. 
4026. 4754. 5068 (Secesse). 
5069 (Sucasa). 5073 (Suce.sa). 
5089. 5094. 5104. 5117.5130 
(Succesa). 5131. 5137. 5150 
(Sucesa). 5153 (Sucsa) 7059 
(Aufidia Suscessa) 
Successus 129". 1 67. 1 352. 1 353i. 1 355 
(Sucesslus). 1459. 1506. 1519. 
1530. 1603. 1705. 1740 6i«. 
1765. 19.53. 2108.3049,3910. 
3916. 39C4. 3979.4108.4136. 
4168. 4702 (Sucessus). 4714 
(Sucesus). 4721 (Succesus). 
4753. 4816. 5043 (Sucessus). 
5058. 5066. 5256. 5305. 5333. 
5373(Sucsus). 5903 (Sucesus). 
7075 (Sucesus) 
Successus Facciae 5902 
Successus: N. Fufidius 
[Succejssus: C. Laecauius 
Successus: Veltius 
Sucrescens v. Crescens 
Sucsa f. Successa 
Sucsus ?'. Successus 
Sucula 130*. 159. Succula »1739 
Suecae r. Aegeus 
Suicric v, Circius 
Sulemnis v. Sollemnes 
Sull. 4762 

L. Su(l)la 5385. Sull(aiuis) 3789. 
Siillanus 4514 
Sullimah v. Hamilliis 
Supes (cogn.?) 6833 
Sur. 4695. 5318 
Surus 1385a. 2455. 4179. 4372. 4486. 

4770 (Surus RuH). 4808 
Surus Petilius 2455 
2u/i/.juax°5 ^^33 — 6556 
2u/i(j). 4805 
Symp^h^orus 4430 
Syncletus (nomen canis) 3406 
Syneros 1700 (Sineros). 2252. 2253 
5u..e>ui5). '2340 (Suneros?) 
Svnethaeus 2155 
Synethus 2285. 2287. 2288 cf. Add. 

p. 465 
Synoris 1397. 1398 (Sinurini). 1408 
Syntyches 2666 
Sypo: L. Mucius 
Syrticus: Sextius. L. Sextius 
Syrticus: Vettius 
Syrus V. Surus 

P. A. T. 6133. 6154 ' 

L P T 6950 ; 

M. S. T. 2606. 6107—6110. G180 i 
Talus 5070. Ta[l]u8 5072 
Taur. 4390 
Taurus 5228. 6757 

lelesius 4021 
Teres: Ti. lulius 
Teriolus *5417 
Terpnu,s 6804 

Tertiiis*1184.123.3,s(c/.^rfrf. p.205). 
1881. 1936. 2993o. 3030. 3831 
Tertulla 2319«. 3112 
Tetraites I(ibertu3) 538 bis 
Tettia(nus) 4280, 4281. 4301. 4369 
TrjVujr: M. rio^. Thalamus 933. 1083 

Thalia 1309. 1309«. 13094 

0ot/AuVuji' 6368 

Thaumastu[s] 383 

0E. 6369—6374 

<dYfl fxviiaTii^ 4772 

Theop. Sequ. *3026 

&a^t.K 4189 

Theorus 1917. Theorianis (rfa(.) 1891 

Thereus 3377 

Thesmus 2160 

Thesmus: (L. Albucius L. I.) 

Thettaliscus 5593 

Thirsus r. Thyrsiis 

0o<t>ot; 6366 

0p»Vu,v 5036. 5037. 5039. 5040 

Threptus 5028. Treptus 7082 

Thy. 1309. 0.j. (cogn.?) 6132. 
6367. 6375—6378 

Thyas 91*. 4498 

Thyrsus *829. (Thirsus?) 3640 

Tiburtinus 1569. 4966. Tibur(ti- 
nus?) 4657 

Tigris 2508,5 

Timaeus 1859 

TEiVapx"? 5921. 6560—6566 

Timele 1378. 1387. 1388. 1388a. 
1390. 4442. 4443 

TEi/,it.^E. 6204—6208. 6567—6571 

(vinum) Tiron(ianum) 5581. 5582 

Tirrenus 5906 

Trab. »3089 

[Tra?]nquillus 32« 

Tribunus: Sex. Ap. 

Tro. 5775. Tpo. »7113 
Mouo-»Toc TpuuiiTo; 6497 
Trophimus 1630. 1803. 2039 (cf.Add. 

p. 214; Trofime). 4706 
Trophimus: Claudius 
Trufina v. Rufina 
Trypho: Gavius 
Tu . eritus *4034 
Tullulus *2304 
Turia v. Tyria 
Turnus 1237 
Tuttu (= Tutus?) 1517 
Tyche 2450. Tyce 2668 
Tyndaris 5190 ' 
Tyrannus 221. 224. 543 (Tyranus). 

5907 
Tyria 2319e (Turia). 2319/. 23I9n 

(Turia). 3119 (Ty.) 
Tyrren. 2991 
M. A. V. 6084 

M, C. V t'. M. Cerrinius VatiacAND. 
P. Pl. V. 6144 

A. S. V.: A. Suettius Verus canu. 
M. Ve. V. 6938 
Vaccula 175 
Vadavo *2190 
Valens *1313 (Vales). 3698 (Vales). 

5909 (Vibiaes). 6741 (Vales) 
Valens cand. 
Valens: D. Lucretius Satrius. D. 

Lucretius 
Valens: Satrius 
Vale(n)s: Stronnius 
Valens: A. Trebius canu. 
Va(Iens?): Ve(ttius?) 
Valentina 4858. 4859 (. . . entina) 
Valentinus 19*. 698 
Var, *1300a 
Varus: L. Clodius 
VATIA 5646 
Vatia 132 
Vatia cand. 

Vatia: M. Cerrinius CAND. 
Vatinus 5179 
M. Ve. 6189 

M. M. Ve. 5564. 5565. 5758 
Veiento cand. 
M. Firmus Veiento cand 
Ven. 5326 
Venequs?: Urvius Venerandus 4070 

Veneria 1391. 1642. *1659 not. (cf. 

AdJ. p.210; Venaeria). *1663 

(cf. Add. p. 210; Venaeria), 

4836 (Venaeria). 5061 
Venerius 1325. 1328. 4514 (Vini- 

rius). 5096 
Ventrio: C. Hadius 
Venustus 134*. 1366.3107.3955.3959 

(Venustos). 3960. 4631 (Ve- 

nust.). 5248 (Venus.) 
Venustus: Sestius 
Venustus: C. Valerius 
Ver. 748. 2269. 2282. 5542. 5544. 

,5545. 5547. 5.549 
Ver.: L. Sext. C/. Sextilius Verus 
Ver . . . 2266 
Vera 1573. \bH (ef. Add. p. 208) 

2136. *4259. 6636 
Verecundus 1768 (Verecunnus). 

2413/. 3009. 3103. 4480 

(Vetti). 4841 
Verecundus: M. Vecilius 
Verna (cogn.1) 694 
Vernio 1334 
Verpa (cogn.'!) 1884 
Verpus (cojm.?) 793. 1375 
Verus 87*. 370. 1080. 1181. *1210. 

1662. *2330. 3056. 3760. 3828. 

4202. 4380 rBerus). 4514. 

4787. 6109 
C. C. Verus 5732 

ius Verus 5917 

Verus: M. Alleius Nigidius casd. 

Verus: Apuleius 

Verus: Ti. Claudius 

Verus: Paquius 

Verus: A. Rustius cand. 

Verua: Sextilius. Cf. L. Sext. Ver. 

Verus: A. Suettius 

Verus: Vettius 

Ves.: Vedius 

Vesbinus 636. *786. 1190. 2319i. 

2319c. 3114.3115.3116.6700 
Vescinus 418 
Vestalis 1304. 1359. 30346. 4084. 

4655. 5162 
Vestalis: Helvius 
Ves[talis?]: Vedius . 
Vestalis: L. Veratius 
Vestia *4915 

Vesui 'm 

Vesuina . . 2512 

Vet . . . ri : Mammius 

Vettulinus 1599. Vetulenus 1600 

Vetulus (cogn.l) 1892 

Veturinus lulianus 5675 

Vetus 5923 

Viabianus 4868 

Vibullus 4759 

Victor 558. 652. 653. 654. 674. 818. 

1190. 1708. 2209.2218.2258. 

2260. 2274. 2294. 4474 (Vi- 

tcro). 4493. 4875 
Victor: C. Horatius 
Victoria 1477. 16844«. 2212. 2221 

2226. 2227. 2228 
Vindex 1126 
Vinirius v. Venerius 
Virgula 1788. 1805. 1881. 1946Am 
Viriod(al?) 2451, « 
Viriotal 24516;« 
Viscianus 4400 
Viso *816 
Vitalio «577. 2187. 23196. 23l9e 

(cf Add. p. 217). *2359 (cf 

Add. p. 219). 3436. 4071. 

4277 (Vitalini). 4469 (Vitalio 

P. Corneli Zoili). 4596. 4737. 

4874 
Vitalis '1233. 1507, i (fem.). 1663 

(Vitatalis: cf. Add. p. 704). 

•2140. 2779. 3030. 31966 

3880. 4731. 5044. 5248 P. C. Vitalis 5787 

Vitalis: Verria 

Vitalis: M. Vinicius 

Vitulus 5391 

Unicus (co,7n.?) 1093. 2.329 

Vop. : L. Anicius 

Urbana 2146 

Urbanus *3751 (Ur ). 3750 

50S(6 (Anumrub), 5928 

Urbicus 4723 

Urma '2339 

Xanthus 1361 (Xantus), 1505 4wa 
4635. 4825. 6890 ^'^'- 

T. F. Xanthus 5828 

Xystus 1458 (Xustus). 1459^ 
(Xustus). 4440. .5235. 6785 
(Xusius) 

C. C. Z. 5991 

Ziivcuw 6361. 6577 

Zoilus: P. Cornelius 

Zosimio 229 cf. Add. p. 696 

Zosimus 1684. 23106 (cf.Add. p 216- 
Zoo-i^). 2725 c (ZuinVoi;!' 
4242. 4599 (losimus). iiOof 
5051. ,5052. 6165a. b (Zos)' 
6448 (Zu,o-;^.j). 6449 (Zuio-t 
(uou). 6814 

Zos(imus): L, Helvius 

Zoticus 5929 . abenda *2198 
, ancaste *\Zm 

. anio 146 

. anus 100 

. aticus 3798 

audan . . . 2508, 11 

, . . catus 1117 

. cc . us 5449 

. cetus *1405 

. chion . . . 5516 

. ciens *2508, 11 

. cince 4391 
I . . . cus 4788 

, dimos 2696 

. ellus 297. 834. 1652a 

. emini . . 322 

erti . . 4511 

. freius A[ti]ni C[re]9[centis] 
5650 a 
[Ru?]fus *1953 c/. Add. p. 213 

. gicatus 1117 cf Add. p. 203 

. ica.st . . . 1276 

. ic . us 2509 

. . inus 1753. 3897 

. . ises (nomin.) 1129 

. . lus 5449 

. . ma (nomin.) 1086 

. . na (nomin.) 1165 

. . nator 'HQi, 5 

. . natus 1457 

. iiem 406 

. uice 2278 

. . nus *1036. 1163. 1773 cf.Add. 
p. 204 

, omius 4270 

, . onem *1135a 

. onitus 5281 

. osia 4623 

othi. .. 1120 

. flwv 5284 

, rosus 1915 not. 

. rusa 1507, n 

. scus 2987 

. sus 1182 

. tus Voltei M. ser. Mariarms 
1782 

. tus 1953 cf Add. p, 213 

. . ullus 1767 

. . umus 720 

. . unnus 3369 

. uodicti (i.oc.) '3016 

. . us 732. '1151 

. ustianus 91 

ustus 4511 SVPPL. ws INDEX VOCABVLORVM III. INDEX VOCABVLORVM. ,r.rntvos) I5I6. 1856. 2155 (<:. 
*""S). •2324. smg. 4287. 

4713.4767. 4896. 5.W6. 5587 
.... ,, .imilia '" M"» 5621. 5627. 
"''sS 5639. 5643. 5648. 

5650. 5652. 5G54 
„tti.ea (Aeneia?) 4.373 
a, cf. aedileni, Jis 
. d. i'. anle diem 
aa. 817. 4025 
' , , p. f. s"" " 
"u «76 2643. 4047. 4G37. 4832. 
''' 4878. 5340. 5532. 5533. 5540. 

5559. 5588. 5661.5674.5675. 

5676. 5684. 5685. 5688. 5697. 

5698. 5710. .^12. 5713. 5723. 

5724. 5730. 57G1. 5788. 5792. 

586C. 5905. 5927. 6921 
abaginus 111* 
Abellinas 2159 
oJfO. abi *1973 
aber(r)avit 3864 
ablinat 4662 
ntom. afuerit 4J91 
abuus 4817 
accendere 1941 

accensum 1882 </. Add. p 46j 
accipis 4219. accipe 1246. 4016 
accipere 1240 {cf. Add. p. 205)- 

3031 a 
accepi '2106 (acepi). 5031. 6897 

(acepi). accepit 2379 
accusasse 3576 
acervo 6887 

aceUbula 2029. acelabela sic 2029 
■Ax(»f(r>|!?) 2629 
actar. 1186 

Actiani Anicetiani (nomm.) 2155 
aclysi '1175^ 

acuam [j^ro aquam) 3948 
acutas 1313, 7, acuti G886. acutos 

6ii86 
ad'816fo«. 1421. 1517. 1880 (at). 

1894. 1937. 1989. 2013 (at). 

2324. 2430. 2437.2450.2511. 

2887. 3884. 4199. 7038 
adde 1292 
adeo (adv.) 1950 

0(1(0. adiam «7099. a[d]ias »1173 
'ifs. adipe(m) '1676 (cf. Add. 

p. 210). 1673 cf. Add. p. 210 
adiect. 1620 
adiutor 3376 
«VsTng 5387 

admiror 1904. «1906. 2461. 2487 
adstaotc 1190. aiista . . . 4009 
adsuetus 6890 
adnlescentem 968. 1012 
adulea(centulu6) '1883 cf. Add. p. 213 
«ii(il . .?) 1854a {cf. Add. p. 213). 

aed(ilis?) „m,in? 848a 

aedilis (gm.) 1189. 1190 

aedUi. «1112. 1116 ef. Add. p. 203 

aedilem «188. 935y. 1045. 4999. 

aed(ilem) pmim in programmatis. 

Praetma in graphio scriptis 
1383. 1451. 5424 
'■ e. d. (ilem) 823 
a(edilem) «47. 427 
«(dilem) 3699 
«dil(em) 860 
«dilium 1096. 2996 
«dOJium) 10966. 1097i 
«d, (,um) 1096a cf Add. p. 202 
, j™>«-) 222. 427. 3667 

9fil^°,"S- "^- 122.182. n88. 

f„?- 312^ 360. »415-416. 433. 

49. 494. 573. 723. 785a. 

^L ll^- 335. «975. »1036. 

3469.3549. 3551.3556.3558. 3639. 3678. 3683. 3686. 3754 
3845. 3851 
(a)egrot . . . »13450 {cf. Add. p.206). 
aegrota 450V. aegrotes 762 
2960. 3775. (o)egrote8 5339 
Aegyptio (ald. masc.) 1943 
aemusi 4060 
Aeneadiini 3072.3139.3913. Aenea- 

(dum) 3118. 4373 
Aeneia 3796. 4127 
aenens. aenia {nom. mtq.) 64 
aequoribus 1237 
aerarium 3702 

aes »1370. 1684. 1954 (cf. Add 
p. 213). 4150 
aeris 2140 (aerus). 4024. 4150ii«. 
4439 (aer.). 4441 (eris). 5203 
(eris). 5204. 5206. 5223 (eris). 
5372 (ae.) 
aere 1069« 
aelalis 720. 821. (a)etati 1684. 

aetatem 4987 
aevo 6635 
affero. a(l)latu[m] neulr. 1239 cf. 

Add. p. 205 
afuerit 4491 
■^7<t9.r; 4189. 4839 
agnas 5450 
agnos 6699 
aqo. agit 6756. aget 124*. agentes 

3539. aegisse 2413/ 
agricolae (nomin.) 490 
aineis 4060 
ait 1375. aiunt 4970 
alatpi'!! 4887 
alas 1538 
alapa 3196 a. 4707 
album. al(bo) «W. 1942c albo (aJ/.) 

1943 
albus. alba (nomin. fem.) 2610 
ald. 6136 

alea. alia (abl.) 2119 
aled V. aliits 
alenses 53* 
alia V. alea 

aiiari (nom. plur.) 3485 
alimenta 6635 
aliu(m) 2070. allio 5246 
atius. aliam 3044. aled (= aliud, 
acc.) 1837. .-iliae 1261. ali- 
arum 4353. aliis 4866 
aXXi 3407, 1 
allatum r. affero 
alliget 1649 
allio (= aliuni?) 5246 
alter — alter 346. alterius 5087 
a/(i(S. alta (nom. fem.) 4713. alte 

5296 
am. 2603 
amabilis '3106. amabiliter 2032. 

2374. 5419 
amar 4435 
amator 1658 (cf. Add. p. 210). 1950. 

amator(em) 45 
ambitione 1601 
ambulet 1950 

ainicus »5273. amicu . . 5291. ami- 
cum 54» (cf.Add. p.460). ame- 
cis (aJ(.)3152a. .amicos 4456 
amise 4098 
amissos 1841 

amnis 1688 cf. Add. p. 210 
amo 3711. amas 2013. 5413 

amut3466M. 1173 (ama). 1256i«. 
1808. 1812. 1824.1879.1898. 
2360. 2457. 3131. 3199.3200 d. 
140081.4091.4200. 4304. 4659. 
4663. 5095. 5186. 5272. 6782. 
6892. 7086 
amant 1405 

ames 2414. amet 2776 
amabo 1520. amabis 6836 amavit 1797. 18S3 
ama 5050. 5055 

amare 1173,« (cf Add. p. 204) 
T. 1898.3199. 4091 4is. »4435. 
4498. 4509. 4973. 5446 
amans 1893. amanti 1837 
amantes 1344. 1649. 4509. ainan- 

lum 5296 
ainantissinio 5032 
amatur 346. 1938 (cf. Add. p. 213). 
4637 
amor 1645. 1791. 1928. 3C81 (amu) 
3896. [4191]. 4971. 5092. 
•5395 
amoris 5092. amorem 4968 
amp(h)itheatrum 1421 cf. Add. p. 207 
amphora 5532. amp(hora) '2645. 
5524. amph(o)ras 4811. 
ampuv 6710. ampura 6711 
amu 4698; cf anior 
an 50116!« 
ana. *2254. 4920 
anc(il)la 4833 
or.v£ac 6399. 6400 
3nel(l)o (abl.) 1761 
atiguem »1322 
aDg(u)lato (abl.) 1712 
Anicetiani v. Actiani 
aninia 2413A. 4783 
.animula 425. 4239 
animus. animi 5254. aniniuni 4966 
aniroefu 4195 
an(n)onam 5016 

annus *2429. annos 1136. 6734. 
annis 2059. anneis 5012. 
a(nnoruni?) in amphoris vina- 
riis 5574. 5605—5613. 5615. 
5618. 5620. 5622—5626. 
5633-5638. 5651 
(a)nomala »4398 cf. Add. p. 704 
ante 1751 

a(nte) d(iem) 1842. »1847. 2438. 
2440. 2450. 2455.2484. 4495 
antes »1540 
iv»^,rTMii 3407, 1 
acv 6293 

indn 2400a, I. apata 2400a,.j 
ina.Tfa. 4887 
oiffvfvarxE; 4919 
aper (an cogn.?) 4458 
inipms 6729 

apertum est 5531. aper(ta) 5532 
apponitur 1896 
apra »2393 cf Add. p. 221 
Apriles 1392. 1559. 4837. 5512. 
6733. 6903 
A[priles?] 1187 cf Add. p. 204 
April(es) 1185 

Apr(iles) »1436 (cf Add. p. 2071. 
2054O (cf Add. p. 215). 
3099. 3884. 528G 
A(prile9) vel A(ugustas) »1847 
Aprilibiis 2310. A[prilibus?] 1193 
Apri(libus) 4896 
apses iiWg. aps(ides) 2324o, cf. 

Add. p. 218 
apt. »2029 
apte »3085 
»»T£ 6438. 6439 
oiiTTf 6307 
aqua 1895. 5021. aciiam 3948. 

aquas 1649 
i^ 2400 a, I. ar 2400«, j 
arabicae 1878 

arae (,gen.) 1180. arara 4404 
arb. 5554 
jirbos 31870 _ 
arcariue »4417 
m- 2614 

archimimo (abl.) 4767 
aichit(e)ctulum »2000 
architectus 4716. 4755 i>K).a5 (gen.) 4901 

ardalio 4765 

ardet 6892 

cop.9^105 12» (e/. Add. p. 460). 4839. 

4861 
arnia »2469 
arma (acc.) 1282. 2361. 3198. 
4757. 4832. 5002. 5337. 7108 
armis (abi) 1237 
armariuin 4470 
armatures »2469 
armavi «4866. armatu(s) »5238 
arndua 5540 

aroma 5583. ifwixa. 6352 
Arriana Polliana 138 
arrurabiliter 4126 
ars (an cogn.?) 4193. artis 3512 
afro(n)TOv 6538 
artus (acc.) 2066 
os as(se) 5408 
a(KSes) *2279. 24506is. 4000 
seplits. 4277. 4422. 4528. 
4645. 4881. 5246.5286.5448. 
6263 
assibus 1679. ass(ibus) 4024 
a(8sib.i9) 1307. 1751. 1969. 2028 
(cf Add. p. 704). 3999. 4023. 
•4025. 4227. 4439. 4592. 
4593. 5105. 5127.5345.5372. 
7068 
M y' 4946 

aeris (assibus) 4150 6;s. 4441. 
5203. 5204. 5206 
asciricilis 4671 
asel(lus?) 227 cfAdd. p. 193. assellus 

(sic) 1555 
asido V. assido 
asinino (abl.) 5738 
asinum 2887. asine 6696 
aspice 5006. a8p[ice] 6635. aspiciat 

6842 
assellus v. asellus 
assid. 35 cf. Add. p. 190 
a(8)sido 950. assidat 2887 
assiduas 1649 
asty 2094 

astylus (an cogn.?) 423 
at 2400. at praep. v. ad 
xreleL 6292 
a,9. 1462 

atbletae 1177. 1181 [3883] 
atr. 4594 
attinul. 6788 
a(t)tractis (abl.) 1261 
auct(io) 5432. auctionem 4495 
audax (an cogn.?) 1955 
audim . . . 1805. audivi 1852. 

audiat 1893 
audomnia 4385 

ave »3022. »3069.6771. have »1292. 
1983. 2148. 4783. 5211.6771 
avete 2071 
avena v. Iiabena 
augur 2091 
Aug. 3814. 3819 
Augu8tal[i8] 3509. Augusta(libus?) 

1745 
Augusliana (an cogn.?). Aucu8ti(ana) 
1382. Aucustiana 1384. 
Aucuatia(na?) 1384 
Augustianus 2413;. Aug(ustianus) 
5275 
Augustiano (dal.) 2383 
Augustiane 1330. 1380. 2380. 
2381.7077. Augu8tian(e)1385. 
Aug(ustiane?) 148 
Augusliani (voc?) 1379 
Augustas 1585. 3388 
Augusta(3) 3981. 4074. 6715. 

auyo<rTai(i) 6731 
Augu(stas) 2031 
Aug(u3tas) 1136. »1187 (a . .). INDEX VOCABVLORVM SVPPL 1394. «1436 (cf.Add. p. 207; 

auc). 2007. 2054 (au . .). 

4299. 4807, 5293. 6793 
Au(gu8tas) *294 
A(ugu8tas) vel A(prile9) *1847 
Aug(ustis) 1136. ■•1193 (a . .). 

2229. 2551. 5520. 6764 
afiduni 6629. a[vi?]de 4717 
ct«(X),,Vtc '5217 
aulo 4685 
aulres 4204 
auras 1649 
aureus 5303 
«urifices 710 
aurvam 3949 
aurum '4205. 4603 
ausculto. opscultat 2360 (cf. Add. 

p. 219. 704). obscultat 4008 
auspiciu 4496 
aut 1895. 1896. 3864 (. . t). 4009. 

4969. 5019 
axungia 2070 
b. cf. bene 
V. b. V. -virum bonuni 

bacteicieo 4934 

Badiano (abl. masc.') 2551 

balai 4027 

baliat (pro valeat?) 4874 

balneum 1136. 2410. balneus 3878 

barbarus 1069a. 1880. 1950 

barbara barbaribus barbabant bar- 
bara barbis 4235 
bas. (an nom. propr.?) 2256 not. 
bassilica (an bassileca?) 1779 bis 

terve 
batomi 5441 

bellus 1797 (cf. Add. p. 212). 1883 
cf Add. p. 213 
be(l)la (fem.) 1234 
bellis 2310& 
bellis moribus 2202 (cf. Add. 

p. 465). 4024. 4025 
moribus bellis 4592. 5127 
belle (adv.) 1951. 4185. 5095 

(bele) 
bel(l)issimus 135*. 3201. bellissi- 
mu(m) 4884 
ben. 54 (cf Add. p. 190). 1116 (cf. 

Add. p. 203). 3803 
bene*l 112. 1410. 1574, 1.3 (cf. Add. 
p. 208). 16456. 1840. 1997. 
2176. 2185. 218C. 2187. 2188. 
2193 2197. 2218. 2219. 2260 
(cf Add. p. 216). 2273.2274 
bis. 2421. 3013. 4219. 4446. 
4477 ter. *5341 
b(eDe?) 1408 
beni pro veni 5125 
beni seris 3802 
benific(um) 29. [benifjicum 30 
benivolentibus 1326 
benm. 1365 cf. Add. p. 207 
bes 5648 
beta(m) 4533. be(tam) 4888. be- 

t(am) 4889 
bibo 4123rf, bibes (praes.) 3948. 
bibit 1831. 6868. bibet 
(praes.) 4276 
bibes, bib(es) 1679. bibet 6825 
bibisti 5092 
bibe 3494 rf. 4972 
bibere 4062. 4259 
bibitur 1679 
bimum (neutr.) 2551 = 5520 
Biviic, 2253. ^um 2216 
bis 1173 (cf. Add. p. 204). 4029. 

4091 
blando (an cogn.?) 3071 
bo . . . 3685 
bonus 2248. 4719 

boni ((fen. masc.) 1837 

bono 706. 6626 

bonum (masc.) 429. 499. »2900. 

4999 
bona 3090. bona(m) 4287. bona 

(abl.) 2119 
bonum (netttr.) 1354 bonei (nom. plur.) 2430 

bon[o8] 3516 

Cf. vir bonus 
bos 4780. bovis *7078 
botellum 5380, j. 
braciola 5296 
brassica(m) 4533 
8p,. 6983 

bubale (voc.) 2080 
bubella 5380, sa 
bubla 1550 
byxantice 1364 
c c/. coloni, consulto 
s. q. d. I. e. n. c. 1136 
k. t7. kalendae 
caballariu '4256 cf. Add. p. 705 

cac. 579(1. 5832 

cacator 3782. 3832. 4586. 5438. 

6641 
cacatris *2125 cf. Add. p. 215 
cacaturiero 5242 
caccabum 1896 
caco. cacas 2075. cacat 3146 (cr. 

5244. cacare 4259, t (cf Add. 

p. 705). cacanti 2416. caca- 

tum 5242 
;««xoc 4955. xci.xoiu. (= aclmv) 733 

cad. 5644. 5647 
cadaver mortus 3129 

cado. cecidisse 1904. 2461 (ceci- 

dise). 2487 
cado 6875 
cadus. cadi *4819 
caelo *3135. 4343 
caetario *2084 
■Mi 3407, 1 bis. 4078 
arb. cal. 5554 
kal(endas) 1436. 3864. 4044 ter. 

4045 quinquies 
k(alendas) 816 (er. 1179. 1185. 

1186. 1189. 1190. 1199.1393. 

1431. 1436. 1552. 1554. 1558. 

1559. 15606W. 1585. «1847, 

1854o, cf. Add. 1954, cf. Add. 

1989. 2007. 2011. 2035. 2054o 

(c/. Add. p. 215). »2134. 2192. 

23IOJ1S. 2310,7. 23240. 2399. 

2438. 2440. 2460.2455.2464. 

2484. *2965. 3099, •31686;«. 

3888. 3890. 3894.3981.3982. 

4052. 4074. 4083. 4224. 

42606M. 4299. 4412. 4428. 

4465. 4495. 4604. 4606. 4610. 

4661. 4807. 4983.5181.5192. 

5225. 5286, 5293 (er, 5530 

quinquies. 5531, 5533. 5534. 

5572, 6679. 6733. 6778. 6793, 

6838, 6841, 6853. 6873 
kal(eDdi8) 1481 
k(alendis) [138. '1184]. 1204. 

1622. 2307. 3880.4228. 6726 
ix ■mUvUc. 6730. x(aX»v^.) 6731 

xo). 46* 

calente 89 

calicem 1292 

calidis 1898 

■AAkXlvsmo<; 733 

calos 652, 12566«. 1283, 1285 rer 

1286. 1294. 1309. 1679 6/« 

'2133, 2150.2179.2180.2301 

3069. 4567. 4725. 5018. 5136 

6138. calos in calvos corr 

5148 
xaXos (= xaWs?) 2253. !<«Xou4839 
xaXa in amphoris vinariis 6567 — 70 

(= 6204—06). 6571. x«X. 

5898 
calum (= calvum?) 1377 
calvos 3674. calos in calvos corr. 

5148 
Cam in amphoris vinariis *5645 

•5549. *5552 
camella (abl.) 2030 
camiter 5553 
xoti' 3407, 6 
candida 1520. 1523. 1526. 1528, 

3040 (canda) 
canices *3440 canis 1238. *1706. canes *4457 

canistipus *6850 

canities 2019. 2022. 7093. canitiem 

•3054 
canix 7094 
cano 2361. 4832. canont4112. cane 

3811. canes *4457 xai'7ai'SiT»i5 V. 

cant, *1540 

canto 3442. cantabunt 5195 

capa 5985 

capr. *3089 

caprotinae. capratinas 1555 

caput 1824. capila 1990. 5.341 

car. 5176. 5986. 5987. 6583. 6584. 

6586 
carbine (cardine?) 3932 
carbonibus 6892 
careas 3932 
carm, 5304 
carmen 4651 

carmin. 3691. carmina 2361 

carminibus 1598. 1635. 1982 
■AcLpTic^op-^cw 3407, r. 
xctfTepos 3407, 1, 3 

carus 6890. carum5437. carae *2630 
casium (=• caseum) 5380 quinquies. 

casiu *1761. 4422 
castenu 5155 
cast(imoniali3) 2609. cast(imoniale) 

2569 6/s, 2611. 5660—5662 
casta 1940 cf Add. p. 704 
pcat. 2777. 2786 
catillus 4227. 4228 
xaTOixsV 733 

cave *30O6. 3782. 3832. 4238. 4586. 
5438. 6253. 6701. 7038 

caves 5343 
cauliculum. coliclo 4888 
cavo. cavantur 1895 
caupo 494 (cf Add. p. 194). 537 
(cf. Add. p. 195). *8I4 

copo 241. 629 (cf. Add. p. 195). 
1048. 3.502. 3948. •5341. 
6700. 6853 (coco) 

co(ponis) 4034. coponi 4100 

copone 7101 

caupones 336 

coponibus 1838 
caus. 5989 

causa (c. ijen.) 2455. causas 1237 
c(a)utius *5035 

cavus. cavo (abl. neut.) 1069 a 
ce, *3168 
xE* 6391 
cela 4913 
celeris 2507 

celo 3188. celabas 1840 
cenam 1937 
cenacula 138. 1136 
ceno 1880. cenasse 1884 
censio 1597 
centum 4866 
ce[ntu]ria *2437 

Oe(S!mi;io(=centuria) 1266. 1711. 
1994. 2145. 4310. 4311.4688 
cepa *4422. 6722. cepas 5380 
cer. '2165, 6849 
cera 1208. 4948 
xEpct 6998 

cerdo 6867. 6868. 6869. 6871. cer- 
donem 7069. cerdonibus 6869 
cerno. cernu 6698 
certa *1921 

cerle 1837 6is. 1921. 5012 

certo 3882. certu 4172 
cervice 6635 
ceruleus 4910 
xEo- 65316 
cesu 4210 
cetera 1831 
ceventes 4977 
cevenlinabiliter 4126. 5406 
X» 6467. 6468 
vaX 6478. 6481. 6482. 6598. vaXi 

*6599 
chalare 2021 cf. Add. p. 214 
Xam^c^E. 4139 cbizecae 1364 

Xotfiuju 6397 

choreis 1336. 1337 (coreisl ISSS 

1.341 ' 

chors V. cohors 
YfE. 6344-6346 
cbristianos *679 
cibarii «^S^O 
cibus 4730. cibos 6635 
cicer 5728. 5729 
cienseacp 4174. cieiuencp 4175 
cigrotue 4047 
xiX 6392—6395 
cilima 3190 
cima 5450 

cinaedus 1802, 1825. 2332 4201 (cf 
Add. p. 704), 4917, 500l" 
5064. 5156 
cinedus 1772.1775(c/, Add. p 212) 
23196, 2334. 2338. *3079' 
3114. 4082. 4703 
cinavetus 4206 

cinaede 2312. 2332. cinedae 4602 
cinede 2409. 5095 
cined, 5268 
cinis 6825 
ciocio V. cocio 
circum 4404 
cis , , . 4680 
xitro" 6396 

cito *1015. 2037. 5395 
citra 3864 

civis 8486. civem 499. 2971 
cives 1370. 3678. 4605. 
civium 1261 
cla. 3168 

Clau(diae) dat. 2152 
clavos '2417 
clausat 4417 
xXece. 6466. xX;ei 6465 
xXei'; 4901 
clementi 3905 
clementiae '1180 
clibanari (nom.) 677 
cliens 822. 933. 1011. 1016. 2925. 

3366 
coc. 2310^. Cf Add. p. 216 
cocio 2416 cf Add. p. 223 
coco 2095. coco pro copo? 6853 
cocomyra *5827 
coctor 1658(an cogn.1 cf.Add.^. 210). 

6823 
cocu *5223 
xox'j 6508 

cod. in vasis fictilibus 5629—38 
coeloe 4889 
coen . . . 5301 
xoivijv 5445 
coeperunt 1308 
cogitas 1941 
cogo. cogis 1837 (cf Add. p. 704). 

coge 1837 
coh(ortis) 1711. 1994. 4310. 4311. 

ch(ortis) 2145 
coinc. 1673 
coiunxit 5296 
coiux V. coniunx. 
colei 4488 
coliclo (= cauliculum) 4888. Col(i- 

culum) 4889 
collega 98. conlegae (dat.) 1852. 
collegam 597. col(egam?) 
*978. collegas 187 
collige 2069 
collo (06;.) 5296 
colo. coluit 5528 
colonia 1185. 1749. 1813. 3678 
coloniae (gen.) 768, 1177, 3736 
coloniae (dat.) 2152. 4262 
coloniae (plur.) 3525 
coloni »40 (cf Add. p. 190) 
col(oni) 39. *43. 45. 49. 72. 80 
c(oloni) 7 
colonorum 1094 
coloso 4799 
com (= cum) 3935 
comedant 2360. com(edant) 4951 
comite 3071 SVPPL. 9S» INDEX VOCABVLORVM «"»('"'' !f 2430 

'»°"°^les 4618. 4622. commi- 
»""""lXibus 4622. commilitotus 
4622 

'■""Irfr^commoda 920. commo- 
'"""" toli 3502 

■.«rfum comm(odis?) abl. 807 

„™»,«*;"-^^^ p. 196 

""'tnn'mlmem, 'sic). m^hm. 
2361. 42V2 bis {smel comu- 
iiem). 5046 

toainiune 3964 

co(nj)munes 54 i 

co ni)m...nbu9 48o5 
comperendiiiarunt 2440 
(«opili 60 
oomplex» 5296 

co» ^•'i 

coo«-; ■•,%., 

concordes 2457 
coodisce(n)s 2258a 
condo '5341. condere 49i0 
cooductor 138 
confregisti 2416 
confusu(m) 5584 

co(n)i.mxit 5296. coni .... 6884 
coniunx 2321 
coniugi 3905. coiugi "4691 
coniuge 1574 
coiuges 4933 
conlega f. collega 
comius '1406 
conaensu 768 
conservabit 3702 
«mfreus. quoservis (rfo(.) 1241. 

conservis 4752 
co(n)siderate 2416 
cos (= consule i'c/ consulibus) 60. 

•1239. 1544. 1552—1556«. 

1842. '1847. 1885. 2437.2450, 

2551-2559.4182.4748.5214. 

5432. 5510. 5512—5516. 

5518-5523. 5526. 5528 
c(onsulto) 787 a. 5285 
co(n)siim . . *3575 

lmim,i 6448. KiiTitwsiV-ic 6449 
coniemnet 5370. contemnendo 1811. 

1870 
conticuere 3889. 4036. 6707 
contiquere 2213. 4191. 4665 
conticuer. 1672 
conlicu. 4212 
contiq. 4675 

conti. «3151. cont. *4877 
continet 1830 
eontinaos 1136 
contra 548 (de contra). 4924 (in 

conlra). 6821 
contrudis 5174 
convcniunt 5358. co[nveniunt?l 

4932 c/. Add. p. 705. conveni 

("";>.) 2413a {cf. Add. p. 222). 

coiivenito 138. 3864 
conventu(m) 3888. conventu 5181 
coimvae (rf«.) 1896 
cop. 5656 
copia 4304 

COpO 11. csupo 

"f • »c"a '1863 cf. Add. p. 704 

'y^ cocta est 1896. cocti 6849 

»■ corde 2457 

'Of- opt. 2584 

coram 5375 

corariano 4014 

corcu(lun,?) 6813 

»'«8 f. choreis 

"'^■■.. 5639 

"'POfis 5254. corpore «1948. cor- 

pora 5296 
™«--.. 1314a cosum . . . (= consum.) «3575 

co suma 4207 

cotini {a7i cogn.1) 1604. 6820 

cottidie 1939 

xorp. 6452 

npa 6986. xp». 6987 

cras 1837 

credo 1635. crede 4491. 5296J!e 

cretice 1364 

cruciasse 1837 

crudelis 3041. 3042 

crura 6884 

crux. cruce 2082 

cubiculum 4049 

culin. *349(i cf. Add. p. 195 

culpa 4448 

culum 4488. culu(ni) 4954. culu 

5252. qulu 5426 
cum *1353c (cf. Add. p. 307). 1603 

(cf. Add. p. 209). «2106 
cum (coniunct.) *1353. 1538. 1863. 
*1902. 2066. 2246. 2254. 238G. 
3067. 4114. 4494.4515.4855. 
4952. 5017. 6892 
quom 1654. 1846. *5269 
cum (prarp.) 1*. 88. 89. 103. 122. 138. 
171. 175. 202. 207. 221 (c. 
occ). 230. 235. 241. 275 (c. 
««.). *370. 458. 485. 558. 
575. 581. 653. 6G8. 694. 698 
(c. acc.) lOlbis.. 737. *762a. 
768. *786. 807. 818. 829. 840. 
913. 934. 952. 1011. 1053. 
1120. 1184. 1293. 1321. *1377. 
1486. 1574. 1665. *1692. 1704. 
1815. 1936. 2060.2125.2155. 
21.59. 2174. 2192. 2193. *2209. 
2224. 2232. 2249.2250.2258. 
2286. 23106. 2393. 2402 (cun). 
2409c. 2971. 3071. *3152a 
(cu). 3187. 3367. 3403. 3482. 
34940. 3500. 3527. 3539.3728. 
3746. 3811 (mecum). 3828. 
3841. 3864. 3934.3937.3938. 
3941. 3942. 3943.4066.4067. 
4087. 408H. 4477.4515.4767. 
4768 /<«. 4795. 4816. 4824. 
4826. 5296 (cu). 5335. 5358. 
5411. 6635.6818.7020. cum 
praep. c. acc. 221. 275. 698 
cummunis v. communis 
cun 1652a 
cunctorum 7065 
cunnilin[gus] 5365 

cunuligus 1331 cf Add. p. 206. 
cunnulingus 5263. cunnulingc 
4304 
cunnuliggeter 4699 
cunnus 1830. cunus 1261. 3902 
cunni *549a 
cunnum 763. 1578. *2257. 2400. 

3925. 3999. 5178. 5193 
cunnu(m) 1425. 2081. 4304. 5267 
cunn(um) 1255 
cunum 4264. cunu(m) 1383. 4995. 

•5070 
cun(num) 1691 
cunniun 5091 
cunne 3932 
cupido (nomin.) 1928 
cupidus 9356. 3582. 3583. 3585. 
cupi[dus?] 
c(upidu)s 6667 
cupidi 1227 (cf. Add. 
2995 {cf. Add. 
6697 
cupidissimus 901 
cupio 1837 a. cupis 2974 

cupit 111. 174. 179. 629 (c/-. ^dd. 
p. 195). 720. 1411. 6607. 
cupi[t?] 6647 
cupimus 12-27 (cf. Add. p. 704) 
2995 (c/. Add. p. 704). 6697 
cupiet 1645 
cupiens 221 
cupressus 4987 
cur '1263. 1837. Cf. quor. 
cur. 2442o . 704). 
704). cura *1106. 1173. curae (do(.) 2066. 

curam Ulif 
curator 2437. curatores 2430 
curias *1260 
curiosus 4071. c[uri]osii3 3452 

curioso 3452. 6640 
curo 1593. curate 9' 
currere 1649 
cursu 6768 
cuscus f. quisquis 
custodit 2776. 4509 
cutius (= cautius?) 5035 
cya *G015. »6016 
xufw; iqen.) 4839. mda. 4189 
xupio; 0036. 5037. 5039.' xup 5040 
d. cf dignus 
a. d. V. ante diem 
d. v. V. duovir 
s. q. d. I. e. n. c. 1136 
ia.-^ 612B 
dasimania 5440 
(5c<uX,, 6461. 6462 

de 64. *1702. 19026is. 3691. 5572. 
5573. 5577. 5588. 5716 

de 4971 

dea 2310A-. »5257. 6756. deae (dal.) 

1824 
de albatore 222 
dealbo. dealbat 3529. de albante 

1190 
deb(es) 548. debes 2041. debet 
1898 
debere 2513a 
debilis *1951 
debilitare 1824 
Decembres *2134. 3958 

Decembris (acc. plur.) 5532 

Decembr. 2450 

Decem. 4452. 5534 

Dece. 5534 

Dec. 1179. 1199. 2437 6is. 2440. 

3888. 5181 
De. 2399 
decet 427 

decipio. decepit 5251 
de contra 548 
decuria {abl.) 1604 
decurioni 879 
decus 2469«. 4289. 4345 
ded. 2019 
dedicationem 1180 

dedicalione 1177. 1178. 3883 
dedico *2430. dedica(t) 4603 
deduces (= deducis?) 2013 

deducxstis 4966 
defensorem 768. 1032 

defensoribus 1094 
defer 5092 

defrito 5588. def(ritum) 5585. 5586 
deinde 2246 
deles 3775 

delicatus 5258. delicatas '1313, 7 
deliciae 1781 
deligo. delecta 3811 
denario 2193. denari 4574. dena 

riu(m) 6877 
dep. 1596 cf Add. p. 209 
deposcit «2306 
descende 362 
desertis {abl.) 1645 
desiderium 1184 
desidero. desiderabat 2146 
destillatio 760 
devora 1854 
deuro 5299 
deus 1928. 6815. dei {gen.) 5370. 

deos 1679 
dexter4348. dextr(am) 2324. dextr. 

4496 
01« 4519 (dia). 6453. 6459. 6469. 

6470. i! 7000 
diaiia 4000. 6733 
dicare *2445. dicatus 3972 

"dicil^W^^o. 1679. 1819. 3092, 
*3197. 4485 
dicet (= dicit) 1703. 3157. 4430 
dioed (= dicit) 1700 diccs 4957 

dixit 13966is, 4812 (dixet) 
dic 3188 
dictura 1891 

d(icundo) et dic(undo) i>. iure 
dicundo 
dict(ator) 1849o. dict(atore) 60 
dies 4182. 6761. 6838. die 5174 
diem v. ante diem 
dies {plur.) 1181 
differs 1837 

diff(usum) *2561. 5519. 5520 
difutuisti 5213 
digitos 5174 

dignus 234. 459. 586. 789. 1075. 
3848. 6626 (c. o6;.). 6678 
dign , , . 454 
dign(us) 171. 183 
dig(nus) 264. 570. 768. *3775 
d(ignus) 3771 

diguum {acc. masc.) 221 (c. ger,.). 

230 (<•, i/m,), 566 (c. gen.). 

618. 702 {c. gen.). 768 (c. 

gen.). 1059. U62. 3529 

dig(num) (acc. masc.) 121. 220 (c. 

gen.). *70G 
d(ignum) r. p. passim in pro- 

grammatis recentioribus 
dignum {neutr.) 6635 
digni {plur.) ^nim 
dign(i) 643 
dign. •360 
dig(ni) 122 
dignos *334(d . . .) 709. 785a. 

2947. 3639. 3736 {c. gen.) 
d(iguos) r. p. 373. *415— 416. 433. 

491. 373. 3469. 3551. 6616 
dignissimus 232 
dignissimum 309. 2971. 3498 
dignissimu(m) 749 
dignissimos 420. 3667 
digrediens 1856 
diiatione 1180 
diligo .5092 
di(machaeri?) 2508, lo 
dipundium 1679. Cf. dupundium 
discede 813. disc[edere] 4491 
disco. discite 5112 
disscente {sic) *1278 
discentes 275. 673. 698. 5403. 

5410 
dis(cenies) *370 
discent(ibus) 694 
dissignalor 768. di8sign(ator) 597 
dividit 5296 
dividenduni 1597, dividend(um) 
1251 {ef. Add. p. 206). divi- 
den[dum] 4272 
do. dat 1560. 2129. 2197 
des ni>i{cf.Add. p. 206 
det *2319d. 5007 
darctis 2430 
dabo 2066. 4691 
dabit 64. dabuntur 64 
dedisti 1846, C/. ded. 
dederis 1679 6is. 
da 1291. 4971 
dare 1240 {cf. Add. 

30310. 4D73 
dantis {acc.) 1894 
dat(a)3890. datu 4906. dat(um?) 
5740 
doces 1927. docui 1118 

docuii 1240 {cf. Add. p. 205). 
1520. 1526. 1528.2016. 3040 
(docu.) 

doctum '1899 of. Add. p. 213 
dol. 2796 
dolet 2258o. dolete 3932. doluit 

4977 
iillcj 4887 

dol(ium? — io?) "i amphoris vinariis 
5519 (dol, I). 5572. 5573. 
.5577 
dolor 4491 
dom. 4194 

domatori 5380, ir. domato . . 5380, s 
de domesti(cis) 5716 *1370 205). INDEX VOCABVLORVM 9ft8 SVPPL. domina 1991. *2634. dom^ina 4944 i 
domDa 4187. 6863. ic/xva, 4930 
dominae 1736. domine 4890. 

domniie 1375 
dominus *4256 (dominu) 5399. 7107. 

domnus 4356. domus (voc) 

6864 
domino 3007. 3197. 4890 bis. 

4891 iw. 6885 
domine 3877. domene 1871 
domno (ahl. 16fi5 
domnium 7093 
domus 138. 1196 (<7fn.). *1753. 2157. 

4749. 4853. 4855. 5065. 6885 
domo 5409 
domi 2246 

C/. 6'OVfJLfXOq 

donavi 124* 

dormis 822. 1 190. 2974. 2993(. 3718 
dormivit 2146 
dormientes 575 
dormitu 1533 
SwpoL 2725. 2849. 6546—6550. 7006 
dos. dote 5528 
dotice 1364 
Soukoi 5037 

iovix/xot (= doDius?) 2311 
(5puj . . . 6530 
opu. 6132 

duas (^subst.) UUf 
duco. dux(it?) 18870. duxit 4794. 

duxserunt 2450 
ductores 5020 

dulcis 2413A. 4239. 4783. 5092 
dulc. 3105. dulce 2610 cf. Add. 

p. 226 
dulcis(8)im(a)e (pliir.) 1261. dul- 
cissimam 3710 
dum 1792. 3136. 5112 
duo 139. 47136«. 4933. 5341. 6849 
dua '1507, . (cf. Add. p. 208). 

1990 
duobus 1087. 1089. 1095. 2503 
(bis, et semtl duob. cf. Add. 
p. 224). 4030 
duos 1257. 1990. 6902 
duas (subst.) 3494/ 
duovir V. indicem X 

duplex 1370 
dupu(n)diu(m) 5123 
durum (nomm.) 1895. dura (nom. 

pl.) 1895 
duueris (= duoviris?) 4707 
dymastice (pro dynastice) 1364 
duvotjui; 3407, i 
e (praep.) 656 not. (cf Add. p. 195). 

1754 
s. q. d. 1. e. n. c. 1136 
ebr. 3196 4. ebria 5062 
yfi-^ 2400a. b. ede 2400a 
edictum 4287 

Mo. aedeo 6892. edit 1786 (<■/. 
Add. p. 212). est *1831 
edatis 1700. edeba(t) 4986 
es 4972 
tdo vel edo. edente 3104 
Upi(-^a.)i "4919 
edus V. idus 
pfficere 1313, 9 

ego 346. 423. 1121. 1370. »1397. 
1481. 1516. »1877. 1824.2066. 
2175. 2199. 2200. 2246. 2332. 
3442. 3494 j. h. 3691. 4029. 
4133. 4409. 5296. 6862 
mei 4971. 6865 

mihi 1684. 1824. 1846 6is (mihei). 
1880. 2066. 4826.4971.5007. 
5195. 5296 
mi 54* (cf. Add. p. 460). 1877. 

1928. 2254. 2776 
me 116*. 760. 950. 1234. 1240 (cf. 
Add. p.206). 1520. 1526.1628. 
1684. 1840. 1927. 1937. *1951. 
2360. 2413/. 2414. '3018. 
3040. 34943. 4951. 4966. 
6251. 6260. 6866. 7080; cf. 
7024 
mecum 3811. «4199. 5296 uo> 2400a.i. 3048 no(. moi2400a 

^e 3407, 6. ^; 4887 
egreg(ium) 951. egregium 1012. 

egreg[io8] 1022 
eh «1112 
eidus V. idus 
ei(r£i*i'riju (= siinVui) 733 
ETin 4138 
ix 0730 
a»(3(E?) 4919 
elepantu(m) 806 
elinges *760 
emboliari (mc.) 1949 
emimimusoma 4037 
lui-ijV».! 4189. 4839. /^v^V»^ 5451. 

6828 
emo. emit (praeler.) 1899. 7069. 

emat *2783 
emptoribus (abl) 103 
en 5006 
enave 4676 

enim *1370. 1410. 1927 
£v»<x'oe 2216. i[v.9yon. 733 
eo. eat 4895. iamus 5092 bis 

eibat 1237 

ires *4653 nol. 

ibet 5035. ibimus *1397 

i 5296. ite 1539, itis (imp.) 
3494 i 

ire 2995. 6697. hire 1227 cf. Add. 
p. 704 
en 4189, in\ 6513 
Effio-irETcrai 3407,6 
epistulam 5031. epistuli 5026 
epitum s. •2413t cf. Add. p. 222 
inom 7090 quater. inoi. 1872. epoeae 

4966 
eporules *1760 
EvZ-E 2736 
equa 3864 
eques 4533. eq(ues) 4420 

equites 1837a 

mag(istro) eq(uitum) 60 

equitibus 2993 j 
equestria (nomin.) *138 
equil(ia) *138 
equo 1990. equorum 1595 
£p. 2736 

/,f« 6392-6395 
ergo 1837. 1810 
eripuit 1837 
£pw 3218 

ifiur. 6036. ipuiri. 5037 
esc. 1760 
essed(arius) 2608, 7. 4334 

essd(arius) 4386. 4393 

esse(d»rius) 4280. 4301. 4333 

ese(darius) 4281 

ess(edarius) 4296. 4413 

es(sedarius) 4291 

ess(edarium) 4296 

es8(edarii) plur. 2508, sc 
esurit 4207. esurientibus (abl.) 649 
et passim. 

et secundo loco pos. 1824 

et (= etiam) 171 (una et). 1410. 
1623. 1679, .. 1763 

it pro et? 4862 
£T 5535 
•iri 3407, 6 
etmu 4176 

troi 6506. ETO.j; 4610 
Ev^Eit 5037 
eveniat 4477 

ex 138. 768. 791. *1084. 1136. 1186. 
1204. 1942C. 1943. '1948. 
2307. 2459. 2651. 2563. 2572. 
2674 a.A. 2679. (2626). 3128. 
3696. 6285 (ex s. c). 6620. 
55286is. 5687. 3689—5694. 
6738a. 6026. 6733. 6874. 7110 
ii, 5593 
excelle(n)3 5640 

excell(en9) 6632. 6634. 6636. 5639. 
5644. 5662 

ex8cell(ens) 6621. 5646 

excel(len8) 6630. 6633. 6635. 6638 

exc(elleD8) 5526o. 5585a. 5716 exclusi (gen. masc.) 1893 

excute 5092 

exem . . tem *.'>032 

exemplar 1517 

cxenelratu (= exenteralum? acc. 

masc.) 1377 
e.ceo. exit 1544. 1704 

exsi 3494 e 
exilio 4788 
eximo 5341 
exinde '6819 
exmuccav(i)t 1391 
expect . . . 1796 
expingebas 1377 
explestei *184G 
cxsanguni (= ex sanguine) 1410. 

1411 
extaliosa 1388o cf. Add. p. 463 
extra (praep.) 2400 
exustum 19476 
f. cf. facio, filius, filia, Bos, fuerunt, 

futuo 
f. a. V. n. 6048 
faba 4256. 5430. 6722 
faber. fabro 4256 
facile 5370 
facio 56 

facis *1951. 3473. faces 4185 
facit »98 (fecit?). 175. 209. 214. 
216. 425. 457. 617.699.720. 
768. 780. 933. 9356. 1059. 
♦1080.1149.2925.2949.2986. 
3529. 3637. 3640.3738.3751. 
6633 
fac(i)t 1595 

fac(it) 385. 499. *540 (fac?). 
*619. 923. 2993«. (an fac?) 
3482 
f(acit) 6667 
facimus 2971. 6682 
facitis 3442 
faciunt 264. *689. 738 
fac[iunl] vet fac[itc] 826. 852 
faciam (coni.) 1780 
facias 400 (cf. Add. p. 194). 805. 

1071 
faciat 6815 
faciatis 61. 456. 618 
faciat(is) 45. 768 
facia(tis) 3872 
fac(iatis) 120 

f(aciatis?) 2915. o(ro) v(08) f(a- 
ciatis) passim in programmatis 
faciebat *1948 
faceret 5095 6is 
faciet 283 (cf. Add. p. 194). 635. 

1921. 3409 
fecisti 3502 

fecit *98. ('facit?). 221. 297. 9356 
(cf. Add. p. 198). 2307. 2777. 
3682. 3583. 3760. 4495. fecite 
4600 
fec(it) 2797 
f(ecit) 2779 
fecerunt 1122 

fac 406. 494. 635. 805. 1088. 
1071. 1853. 2414. •540 (pro 
facit?). 3502. 3760. 6678 
facile. 183. 336. 609. 1147 
fac[ite] vel fac[iunt] 826. 852 
fa(cite) *3387 
facere 1792 
factum *259. factam3091. fact(a) 

5432 
factu[rum] 2975 
factitas 1939 
faecula 6730 
faenu(m) *1239 (cf. Add. p. 205). 

faenum 4000 
fallant 3948 
famae 6761 

familia 1183. 1189. 1190. 1192. 
1192fl. 2476 
famil(ia) 1184. «ll^e 
fam(ilia) 1186 
famili . . *4568 
fanatici 2155 
far 2567 faras (= foras) 4278 

fas(ciam) 1393 

fastidit 346, 3117. fastidi(i an o?") ^4fi 

fateor 4957 ' 

falum. fata 1397. 6820 

fave 426. 3409. 3828. favere 38-)8 

faustus (an cogn.1) 1509. 2429 

faustuni (neuir.) 1.354 
Februarias 2035. Febrarias 418' 
Febrares 4983 
Febres 1431 
Febr(uarias) 2464. 4328 
Feb(ruaria8) 816. 1560. •230'> 
(cf. Add. p. 216) 4628. 6853 
Feb(ruarii8) 1481 bis 
Fe(bruarias) 1660. 2324a. 4052 
4610 

fec 1196 

felator, felatrix, felo c. fell. 

felicitas *l 186. 1464. felicitale4314 

feliciter 105*. 166.427.762.8-20a 917 

♦918. 1074. 1084. 1087. 1089' 

1094. 1095. 1098. 1101. MIOS 

•1114. 1118. 1177. 1179. 1190' 

1326 (feliceter). 1512. 1534 

1610. 1611. 1710. 1837' 

1908 6<s. 2134. 2152 2183 

2383. 2460. 2503. 2933 o' 

2993 .c (felciler). 3068. 3172 

3458. 3643. 3726. 3816. 3825 

4262. 4707 (felicler). 4876. 

6167. *6695. 6764. 6811 

6865 

<|)v)Xixit[£p] 2993 y 

felic(iter) 528. 1612. 3525. 'Sa^g 

*4496. 5574 
fel(iciter) 2458. 4814 
felix 812. 1334. 1336 (felixs). 1357 
(felex). *1435. 1509 (an 
cogn.1) 1763. 2320 
felicem 1262. 23996. 68156/« 
felice *2323 
felices 1074. 1173. 1347 6/«. 2059 

5009. 5049. 5050 
felicior 5007 
fellator 1708. 1826. 2169. 2400. 
34946. 4-209 
felator 1666. 1784. 1825a(c/. Add. 
p. 212). 2170. 3995. 4548. 
4580. 4862 
fellatore *1263 
felatori . . . 3968 
felato(ri?) 4166 
fellatrix 4192. fellatri(x) 1510 cf. 
Add. p. 208 
felatrix 1389 
felatris 1388. 2292 
f(ellatrix?) 1390 cf. Add. p. 207 
fello. fellas 2268 

felas 2266. 2273.2421.4158.4185 
fellat 1284. 1517 (vel fellant). 
1840. lS52a(cf.Add. p. 213). 
2259. 2276.2278. 2391.2402. 
2403. 3144 
felat 1427. *1517. 1623. 1631. 
1651. 1860. 1869 (cel fela?). 
1969. 2028.3200.4652. 3408. 
7067. 7103 
fela(t) 4434. 4997. 5096. 
fela (imp.) 5396 
fellaras 1840 
felatur 6862 
femel(las) 3890 
femina 6893 
femininum 6380, ao 
fenestra 4713 6(S 
feriat 1960 
fero 1852. fert *429 
ferebat 1877 
feret 2483 
ferenti 1893 
ferre 5296 
ferrum 4603 
ferula 5731 
festinabiliter 4758 
fic. 5732 

fideles (= fidelis) 4812 
Jides. fide2119 cvPPL. »ftS 3903. 5-213. filiu(s) 1430. 1918. 2117. flammiun 4967. , 1 «Ha 1319W» 
/*', ?: figaris) 2082 
r"4l7l. 4034. 4.S89 
«'!« nVsoo. 3903. 5 

'("'t-91) 

2118 
g;nS.?Mi 1185. 3884 i«. «931 

g;'^r) 21^3735. -6695.6882 
£)^- 749. 754- "9. 1036. 

jsico 1520. fisicnm b8H5 
T:i„if?i80. 1185. 388-2. 3884 

6ani(in') 879 
Bam(ni)'"ii 4966 

flaiuuias 1030 
fl„, 4971. .W3-5666. 5673 (f.flos). 
5706 (flos flos). 5714. 5716 
([...). 5733. 5734. 5738 
|-(l„,) 2570 (cf. Add. p. 724), 
^ .i^n-^iiV. 5668 (f, r.). 5673 
(f flos). 5674-5679. 3690. 
5692, 56M, 5695, 5723-5725. 
G919-6921 
a»s ilX). flusi 5736 
/ontis 1649. fnntibus 1898 
fouticiilus 4447 
for. 4674 
foras 3« (f»"-- </• ^''''- P- 460) 3494/. 

faras (= foras) 4278 
forenses 783 
fori '3576 (pari?) 
form .. 1517. forma ,, , 4029 

fo[raiae] 1517, forma {aU.) 1516 
formosus '21 33. formosa(iii) 1516. 
formosam 1517. formonsa 
6885 
foraacator 1150 
torle (orfc.) 1595. 1645 
fonis 6796 
fotliiDa 5296. 6635. fo(rtuna?) »3090 

fortunam 1525. fortunis 5087 
foilniiahi.. [an cojn.?) 1452. fo[r- 
tonatus] '2429. fortunat[is?] 
1280 
foves 1837 
fiMgere 1 824 iis 

\'Un. fratri 1275. 3905i«. 5350. 
fr(atri) 1275 
frairem 500G 
fratrc 1321. 3088. 3943 
fratrabiliter 659 
fri(gi)dara 1291 
/n». friat 6635 
fm. 6026 
fr»gi 943. 4278 

[runisci •2413« c(. Add. p, 222 
Irustra 5009. 5437 
f«, "2630 
'«gil 2351, 5214 
fiigilivos 4257 
f»i «(, c, sum. 

(«Uo 998. 2966. 3478. 3529. 4100 
4102, 4103, 4106. 4107. 4109 
fa(llo) 4104 
[il(loue5) 3476 

'illonibus 4112. 4118. 4120 
lumar , , . . 3575 

'«"«'««. 'fundo 656 not. (cf. Add. 
im 1754. 2551 (fund.). 
f 64. 55-20 (fund.) ^ 

min) 5528 

" ''"'-1949, 3089, 3990, 4764. 
*J^6. *4993. 5110. 6253, 

l«rem 64 fu,es 3150. fures fo- 
'(«) 3« {cf Add. p, 460), 
f„,„„ "'■« faras 4278 
"""«(n)) 4000 fustibu furuiiclae *1319 

furuncule 1715. 1949. furunculi 576 

fusa 42-2.') 

fuste 1824. fusles 4502, 

18-24 
futor V. fulutor 
futu. 1645i 

futuis 2176. *2218. 2219 
fuiues (praes.) 2185. 2186. 2187 

2261). 2274 
futui 2175. 2191, •2203. 2246. 
3932 (fututui futui). 4029. 
4260 
futue (= futui) 1516. 1517. *2200 

c/. Add. p, 215 
f(utui) 2199 

futuit 2178, 2193, 2195. «^^IS 

-2241. 2-247. 2265.2288.3935. 

imn. 3942. 4818. 4977,5187 

futuei (= fuluit) l-2:jO. »2184 cf 

Add. p. 215 
fuit (= futuit) 2188 
futuimus 4816 
futuerunt 2192. 4884 
futuere (;irae(.) 2198 
futue {imp.) »1574 cf. Add. p. 208 
futuerc (m/) 1751. futere *2197 

cf. Ad<l. p, 215 
futuilur 1830 

futuebatur 1261. futebatur 1261 
fututa 200G. futula sum 2217 
fututor 1503. *2145. 2242. 4815 

futor 2248 
fututrix 4196. »4381 

(^ovTOVTfu; -2204 
Gabinianu(m) 1314 
gallin(ae) 3890. gall(inae?) 6873 
gallinari 373 {cf Add. p, 194). gal- 

linariis 241 
gall(us?) 3890 

garum 5246. 5657. *5658, 5660 
gar(um) 2569/iis, «2611. 5661. 

3662 
g(arum) 5659 
caru flos 5666 
gar(i vel ura) f. fli g(a' i 5673 
vel arum) flos 5664. 5665 
2570 (c/. Add. p. 724). 1204 gla- IV S. 2571—2577. 5667—5672. 

5674—5690. 5692-5695. 
6919—6921 
gaudeiis 304 
gaudia 1837, 5296 
gelidae 6768 
7E^e?.Ko[5] *2676 
gemm. 5000 

gemma 1698 cf. Add. p. 463 
gena. geneis 4966 
genetrix (voc.) 3072 
genice 1364 

genius 1176. ^jwius 4198. 7™ 4213 
glaber 1816. 1830 
gladiator. gladiatorum 3884 
glad(iatorum) *I200. 1201 
(cf. Add. p. 204). 3881. 
3884 
gladiaiorum vel gladiatoria. 

di 1193. glad 

1194. *1195 
gladiatoria (Jem, sing.) 1183. 1189. 
1190. 1192. 1192a. "2476 
glad(iatoria) 1184. 1186.3.6.1187 
gloriae 1237 
ylyxu 6324. '6325 

7X.J 58816. 6323. 6489 
Gorgonus 2089 
grae 5882 a 
gratias 3539 
gravido 70S0; c/. 7024 
gustaticium 5589 
guslo. gustat 1896 
gymnice 1364 

hab(enam) (= averiam) *4889 
babes *1112 

habet 1597. 1899, 5341 
habeas 1595. 1679. 4007 
habias 2083. abias *1173. ab(ias) 
2380. 2381 babeat 4007. 4240, 4756. abiat538 

habebit 1196 

habui *1553 

abuaerit 124* 

abeto 2013. habeto 6865 

habere 4970. habrae 1684 

abuise 3121 
habitat 1435. 1454.2331.3794.7037 

hab(itat) 4420 

habitaiunt 2421. habita(n?)s 21 II 
hac (adv.) 88, 1086. 1053. 1767. 
2156. *2284. 2987. 3012.4477 
4550.4745. 4996. hi,(c)5190, 
7020 
hal. 5728 
«XeT; 3407, 4 
halex f. hallex 
halica(m) 5380, .. lo 
halicaria 4001 
hallex 5717. 5718 
_ hale(x) 5719. hal(lex) 5720 
a.pijtmii,i 4839 
have V. ave 
li 4901. '2316. 2317 
iVui 5284 
iii(u;?) 6463 
aet 3407, 1 
■>)ixipa.i 5202 

JITT«.' 1111 

hc(ruin?) 30 

^; 4839, 4«61 

hesternum 5180 

hic 1649, 2320. 3702. 3932 (an 

adv.1). 6626 
haec 1847 (pro hanc). *2294 (liec). 

1989 (cf. Add. p. 214). 6761 
hoc {nomin) *1508. 2099. 2507. 

2995. 34946, 4517. 47l36is, 

5244 
huius 1176. huic 1370. hunc 1781 
hoc {acc.) 538. 1751. 1837. 2211. 

3932. 4600 (oc). 4925. 7065. 

7066. 7069 
hoc pro hunc 6641 
hac *1263. Cf. hac adv. 
bae 3525 
hos 5296, 7. G885 
has 2066. 4690 
haec {acc. plur.) 5007. 5296, s 
hic {adv.) 139. »141. 230. 807. 813. 

*818. 1129. 1130. 1238.1245. 

1271 iis. 1305, 1435, 1454. 

1486. 1516. 1517 i-is. 16.50. 

1662. 1679. 1751. •1760. 1768. 

1782. 1845. 1854a {adv.?). 

2016. 2049. 2060.2077.2103. 

•2104.2111.2116.2146.2147. 

2155.2165«, 2175, 2178, 2188. 

2192,2193,2195. 2200. 2203. 

2217. 2218a. 2222, 2226. 

2241. 2246. 2247.2-249.2258. 

2262 {adv.7). 2265. 2298. 

23106. 2331. 2393. 2402. 

2409«. 242 1 . 3095. 31 4 6. 3200i. 

3376. 3500. 3794. 3921. 3926. 

3932 {adv.7). 3934. 3935. 

3938. 3941. 3942,4029,4050. 

4066. 4087. 4107.4119.41-20. 

4-260. 4420. 4557. 4558. 4708. 

4709. 472-2. 4729.4734.4816, 

4818, 4860C. 4977. 4985, 5065. 

5187,5235,5241. 5305. 5357. 

6702. 6868. 6871. 7037. 7067 
heic 1446. 1842. '1989 c/. Add. 

p, 214 
ic 1321 
hi {pro hic, sequenle vocaOulo a 

c incipiente) 3146, ; 
hinc 551. 1841. 3586. 5012 
Mo. hies 3995 
hiridicola[d]icula 5360 

1"733' 3407, 1 bis. 4839. 5037 

ho. 5258 

^Si 5284 

llomo 15. 4517. 5045 
homini 1547rf. 30oO 
hominem 1899. 4006. 49,1 INDEX VOCABVLORVM homines 1347. hominibus 23106 

OyUUj; 3407,6 

honerata (= onerala) 3864 

ho(neslus?) 6796 

honoris 2455. (h)onore(m) 1396 

honore 6626 
(h}o(plomachus) 2508,.. (Ii)o(plo- 

machi?) plur. 2508,10 
(h)o(ra) a6i. 2399 6is. hora {abl.) 

1698. 2021 
hordeum 5430. (h)ord(e)i 6722 
(h)ortu(m) 2776 
hospes 1822. 4957. 5386 
hospitium 807. 3779 
hostis 1365. hostes 5049 
huc *1227 (cf. Add. p. 704). 4932. 
4968. hoc pro huc 2995 {cf 
Add. p. 704), 6697 
hxeres 5380, » 
Oiv;r. 6315 

utfpo, 6352. ydie 6928 
yV(6'?) 6577 
i V. eo 

i. i'. lauuarias 
iaceo 5232. 5255 
iam 1118. 1517. [6635] 
ianitor 1894. 1921 
ianua 1893. »3148 
lanuarias 1558. 2059. 6841 
lanuar(ias) '2040. 4015 
lan(uarias) *r251 (c/. Add. p. 206). 

2399. *3961. 5533. 5372 
lanuar(iis) 4228. lan(uariis) 5573 
lanui 4436 

ebi »13450 
ctus 5232 

dem 821. 3537. 4420 
eadem 1830. eande(m) 4199 
isdem *I278 
=!«a; (= ii;»:) 4839 
idus 1136. r239, 1392, 1393, 1394, 
1481, 1712.2007. '2011,2040, 
2058. 2508,9, 2561, 3361, 
3884, 3958. 3961.4182.4451. 
4452. 4528. 4837.4915.5060. 
5212. 5214. 5380.5432.5512. 
5528. 5530. 5532. 6721.6732 
eidus 3882. 4276. 4428 cf Add. 

p. 705 
edus 1553, 2054 
idu 6778 
id(us) 814, 2U70. 2399. «3388. 

5519 
eid(us) 2437 
idibus 1136. 1395. 2310. 4452. 

4771. 4896. 5573, 5577 
idubus 5380 

idib(us) 2508,8, id(ibus) 2551. 
5519 552